Pentol D.DJD. A. C. COSUN - in Assurantiën - GOUDA. Van Blankenstein De Haan De Robijnen Vorstin. Een Dagdienstbnde, So. 14 EFFECTEN DEPOSITO'S VREEMDE WISSELS HOOFDPIJN Bloedarmoede. Bleekzucht. Duizenden, die aan bovenstaande kwalen geleden hebben, gebruikten met vertrouwen SENNA’S bloed vormende Tl AMBTENAREN Curat 11. i. m zm, Fl Krachtpillen. IJ „GROENMERK” P XTxg i—Voor Kaashandel —i Nieuwe Schouwburg. TELFF. 166. Ten einde aan de groot e vraag naar een goede en Fei goedkoope Koffie te voldoen, hebben wij in den handel gebracht: VAN NELLE’S PAKJES-KOFFIE 40 ets. per halfponds pak 16 Fe naarn op ’t pakje garandeert U de beste kwaliteit voor den door U besteden prijs. VRAAGT UWEN WINKELIER! Turfmarkt 54. Werkster of Noodhulp ons pakje De KLEIWEG 84 GOUDA STE1 'i "W g SU ANTON COOPS Hoofdpijnpastilles in busjes van 50 cents bij Anton Coops, Gouda. Transportverzekering. Inbraakvf rzekering. - Hoofdvertegenwoordiger(ster) g Doodzakely k.- voor Kfadertariden. Voorschotten zonder borg. I doorloopen, smettw n I schrijnen der W I Senna’s laboratoria Meubelkonpjesü Trouwen!! SINHSTlUTVblMnitai*,a.b.d«kHtka4i ROTTERDAM. Telefoon 12800. Wasschingen zullen Uwe Huidziekte genezen. S,S“f, 2»S“8 S s ■8 l?t! rtr •J M 2 SJI Nieuw Pand s Origineel Ijspaleis S,,312,3^4“?-5 De groote strijd 1? •WuWev- HOOG LOON. 4930 Telefoon Ho. SI. 30 4943 14 en Redactie: Tel f 100 2943 28 0000 80 een 4941 18 1 44 W 79 W 4936 27 10 Abonneert I' dit Blad M1KNDA DE ERVEN DE WED. J. VAN NELLE. 4730 150 I Adverteert in dit Bied. A 2882 8 GEVRAAGD bij WISBRUN LIFFMANN. (BOONEN EN GEMALEN) Vooiloopigt verworpen, wordt deze kenen den i tisch compl< Koersen den geheelen dag op aanvraag bij ons verkrijgbaar. Naar het Schot Geauthoi I. P. WES (Ne .201 45 1317 69 1459 1507 24 4rf 7» 84 3714 59 3811 abonne, per kwartaa franco pbr I A banneme b|j onze agei adverti 1—5 regels 1—5 regels 15 cent per J.C.BOLDOOT Af-itiTE.R.D^M 1301' 141 S 14301 »7 84 ffl IM 1 ■’’M™1 id ,Ik ben er d jij het! Ga je houd dien v Low ran!” Adam en Fa ▼an Roy’s staf gespen van o zien, streelde neus, werd b> blijkbare voldo- het ploeghandv „Roy Mc Cu die het teeken „Sterke Mac! riepen een hal: «k>or den half die ronddanste een hen op ee® Op het volgt Mac de beweg het ü®er de dit was hjj al hall wist. Hij kre genden reuk n in de neusgat* hooftl steeg. H SchaerzMp 1 Schaerkwaaten Scheermesjes Glletti Ameublementen. I.eerameubli Kapokmatrassen. Wollen- lekens. Strooniutrassen. >396 DROGIST - WIJDSTRAAT 2». 5683 4935 401 Den HiuurJÜ 5871 99 44 310 54 5900 12 80 6059 6147 89 Prijs van loonsverhoogi"' hebben de mijt reit! ging een ton hoen U shilling De zwaarste hoofdpijn in half uur genezen met Senna’s A. N. van Zessen,Schoonhoven. BENT U EEN ROOKERT Koopt dan onze groote NAPOLEON, en L' geniet 7 kwartier voor slechts 7 cent! Als Reclamemerk TIP-POP 4 cent. BrandVGrZftkedng, zoowel op Beurspolls als MaatschappIJpolls. Verzekering Maatschappij „DE NIEUWE BOERHAAVE” gevestigd te ’s-Graven b age, VRAAGT voor Gouda en Omstreken een Motief Hoofdvertegen woordiger(ster) voor het aanstellen van Agenten en het afsluiten van verzeke- ringen voor Vrij Dokter, Apotheker, Ziekenhuis, Operatiekosten H enz. Schriftelijke sollicitaties aan het Hoofdkantoor, Stations weg 145, Den Heag. 4938 30 0 83 99 2114 41 28 ,v 56 87 6621 81 4262 35 83 81 47 2213 90 6743 32 98 6805 I 41 4333 33 42 38 91 Brievea met posta. v. antwoord. Z. C. B. Afd. G.. Mauritawesc 8. R’dam. 4711 8 Ehctriach* DrokkertJ BRINKMAN ZOON - GOHDA. 14 Oct. 8 uur. Groote Kerk, Kerkcoo- eert. 15 Oct. 8 uur. Rem. Kerk, voordracht Jan Fabrifius. 15 Oct. 8 uur. Nieuwe Schouwburg,!* Robijnen Vorstin. 7Ö 88 622 _93 tegen I in doosjes van 25. 45 en I 75 ets. bij 4934 27 1, 1 urn m, Goniii. Fabriek van Ph»rm«ch»utinlw I Specialité’» en Maata-artikalta SCHOONHOVEN. 43 Theiiï 29 28 60 44 94 75 Soliede Salon- en Huiskamermeu- helen als Tafels. Stoelen. Linnenkas ten. Spiyels. Schilderijen. Theeta fels. Eikenhouten Buffetten. Boeken kasten. Clubfauteuils. Zijden pluche lementen. en Satijn enz. enz. SPOTKOOPJESIJ! 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. 23 16491 20507 f 200 9009 12083 171» 1273 9248 10744 13047 15954 16007 1618 18168 18629 19013 i Prijzen van f 90.— (eigen gek» 2848 5463 7101 - VRIJDAG 15 OCTOBER - 8 uur. Hat Operette Gezelschap van het Theater des Ambassadeurs te Schevenlngan. Directeur HARRY STRELETSK1R. 94 1019 99 22 3400 74 2 76 43 1156 78 1201 97 17 3524 31 48 5757 19 "'48 61 72 89 2616410 J8 3600 58| 6 87 23 16L7 4« 22 55 68 74 90 1730 Het is proefondervindelijk geble ken, dat het geneesmiddel D.D.D. een merkwaardig medicijn is. Indien gij lijdende zijt aan huidaan doeningen, zooals zweren, uitslag, puisten, korsten of eczeem, in welken vorm ook, dan zult gij door dit middel niet teleurgesteld worden. Het heeft Kjjn proeftijd al lang doorstaan, en handhaaft! nog steeds de eerste plaats onder alle middelen tegen huidziek ten. Neemt nog vandaag een proef met D.D.D. Prjjs van een proeffl. 0.75. Groote fl. (inh. 5 maal zoveel, veel voordee- liger dus) ƒ2.50. Bij alle drogisten verkrijgbaar. De behandeling met D.D.D. wordt ondersteund door het gebruik van zeep ƒ1.D.D.D.scheer- 1.25), D.D.D.crême (h 'I'och een ir land? De uirt onder de m eerst vandaag tie van gede federaties won waren op 't ot richten uit Lo cijfers zelfs ofi was uit de nie tt conclutleere zich houden at staking der geproclameerd, kwestie gaat, ëti mijnwerta Lloyd George, - raijti verkJaan van ee jaarprod te gevel ton mee j, per da, zouden ze de shilling loonsve ze evenveel pr kwartaal van 1 der mijnwerkei heid van een het stookseizi meer dam ooit producten om kunnen betrek! het aanbod <1 het bestuur dt de het echter over het voon dezen grond v schreven, waar <len uitslag m< tegemoet zag. gebieden, waar dera reeds vee bestuursbesluit langhamen gan wilde „protest’ algemeen echt gematigd en n over het land t< verschil als he van het refert ze bekend zij Britsche puiblie een groote dec meerderfieid. klaarde zich troons. slechts daar vóór. De ren tamelijk g- deel«L slechts a ii i 33 t51M 15023 17»* I “laiiisiï S. 19 43 84 Blij 68 15214 17303 60 86 1331/I54H 173U '“’«J 8SH 87 ”5915520 «i 1BO4 56 6214 20 89 78 35 68 19 J" 10815 83 15643 67 70 1950 70 153 2848 5463 7101 241 78 80 64 47 2976 5545 7274 71 3093 55 7334 93 3338 66 51 310 45 5700 64 48 47 16 75 410 3420 48 7428 517 3689 91 49 57-- 833 83 90 3931 1098 38 1223 4047 81 1473 22 1535 40 1601 4409 -- 1865 28 6406 1903 4883 28 83 5095 67 2059 5135 6547 2103 5208 6824 5 42 50 820210587 141 47 85 837210600 - 7041 84 54 81 68 19 72 22 75 46 81 50 88 70 92 6308 8b 3918 22 89 58 43 2064 4006 54 68 12 69 79 27 72 34 6402 78 b522 N.V. „DE TIJDGEEST* Trckhingvan 1000 Hummen ten ovtntj van Notaris fl 6. MULIE. i Woensdag 13 October 192<l i 1000 1823 7317 11354 f 400 4026 4625 5390 1«R| Waarom zullen zij U niet helpen, al» zoowelen er reed» bant bij vonden 4940 32 3 Verkrijgbaar in flacons van 60 Cta. bij Anton Coops, Gouda. A. N. van Zessen, Schoonhoven. t« Rotterdam TE KOOP AAN GEBODEN flinke ruimte met Woonhuis on garage «n groote hypotheek. Br. Lett B 90 Ad». Bur. BETCKE, Slagveld 3, Rot terdam. 4942 16 03 <2 30/ 246Ö 4605 63 77 234. 2450 5329 2516 82 2772 97 Later aflosbaar. w B 14 2246 4415 6940 9329 11647 13997 23 72 23 4 7 94 75 14000 HUIMÏI 27 76 43 61 9446 11700 84 Z7 92 2305 45 7112 56 38 SluB 19J 8 61 58 950u H899 14132 57 M 219 31 4520 92 55|iy32 49 MB 63 42 71 7230 962j 85 14215 «5 92 31,2007 19101 32 7306 69 |5 75 44 29 97 38 14301 ff JK mm .41 QI a 59 i ()0 81 2630 g9 68 505 68 47q| 7487 31 43 14460 41 70 88 21 7517 68 ^02 68 41 I 622 93 25 34 9803 83 9816o34 I 46 28.3 4979 76t 1 29 60 W 65 69 89 7730 38 94 85 «18 70 94 5022 45 54 ,2406 14636 lö iXl b3 2bC0 79 70 68 8 9J «19 88 5 51 p) 7808 94 47 14714 1» 709 16 25 10 9903 25U9 b *211 53 30 78 96 7 46 48 W 74 35 86 7905 43 F8 7916923 52 5203 II 99,9602 VI ITtkl IÜ3.J9 25 10050 |4..W flf Operette in 3 bedrijven. Muxiek tekat van Harry Strnlntakin in bat 2a bedrijf 4909 35 met optreden van het duo JAINOZIK Kunst «oh nat een rij dera. (hoot Koor, Groot ballet, Solodanaoa. Priizen der plaatsen: Ixtge en Stallen 2.—, Leden 1.50, Balcon 1.60, Leden 1.20, Galerij 0.50. Aille prijzen vertiocRd met 10 auteum- rechten. Plagiteböspreking bij loting Donderdag 14 October, ’s avonds 8 uur. 75 ,3429 $177ïJ 27 91 9 Sin5»n 873J tól35«l58J» 8804 HOU/ 61 WI&’4 J 61 29 to 159'1 8952 79 90 -4 fiïJt 87 11104 13709 53 9018 61 2S «9 5| 21 11213 32 MlMM J 1118 45 9174 67 49 J 28 114ÖÓ 20 1611/ 50 91 29 2d W 72I15B9 Ö0 44 J 93191161U 94 75 W I 956 3301 5403 8oS 10140 M 1490Ö I7IW 64 8100 73 2720 on m 68 24 88 30 97 55 94 2850 5502 96 10200 77 3 8204 32 48 80 1301 4 10341 D.D.D.zt zeep f 1.50.) Gratia brochure op aanvr. bij de hoofdvertogenw. Fa. B. Meinderama, Den HaagiAmaterdam-Sneek. Verkrijgbaar te Gouda bij ANT. COOPS, Wüdstraat 29 en Mej. S. LOON, Markt. HET WuckmldVal mr HuHitaktan. De groote strijd om het bestaan wordt door ieder gestreden; en er vallen dagelijiks slachtoffers. Wan neer uw^weerstandtsvermogen gele den heeft, wanneer gij uw werk Aiet meer met Lust kunt doen: wanneer gij ongedurig zijt of zenuwachtig; prikkelbaar en slecht gehumeurd, dan zijt gij goed op weg een slacht offer te worden. Gaat dat zoo voort, dan kunt ge straks niets meer! Daar om verwterk uw krachten nu het nog tijd is. De Sanguinose is het koste lijke middel dat u snel em zeker de verloren zenuwkracht wedergeeft. Zij verhoogt uw weerstamlsverimogen maakt uiw slaap diep en verkwik kend en geeft u dat opgewdkt ge voel van kracht en blijdschap dat bii een volmaakte gezondheid behoort. Neemt er de proef van. Sanguinose koist per fl. f 2.6 fl. f 11.—. 12 fl. f 21.—. Te verkrijgen bij de meeste Apo thekers en goede Drogisten. WtAiOHT U VOOR NAMAAiK. Tweemaal daags een eetlepel voldoende. VAN DAM Co de Riemerstraat 2c|4. >'35 316 51 57 94 8688 10769 13184159»! 8707 10821 13212161061 82 45 98 U| 8834 10905 1343316231 4311623 73 59 70 1112313636163351 11210 13762 16589 53 13831 16659 11419 1397117140 11500 4081 17208 87 1411517370 11756 8217509 73 14294 151 11824 14302 32 11951 14494 1772420 12242 1450917889 6814602 98 12314 6618196 1 15 14873 18203 I 7414983 56 2M 1801218319 J 1264,3 12747 74 15861 18780 50 12951 84188U 64 66 15976 IMS 92 13030 91 41 8956 9088 9117 7555 9294 5964 7620 9441 94 81 78 65 431 6017 7746 81 74 9576 -90 9698 4165 6135 7804 9707 4216 6316 69 33 - 76 9871 I! 7961 9980 97 10123 ,,„w w 8039FJ024I 9» 1X1216319 86^ 89 124001512718467 8103 91 8915483 36 1(318 9915550 98 10498 1264,3 15652 11 8202 10587 12747 91 -74 15861’ 1372 (498 8553 8628

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3