Curaf tegen loopen, snuttu 'linjnen der Imij oosje» vnu 25. 45 s- b>J 4934 27 iTO COOPS, Gouda. JiSSl u %6 g r «l gn,;;2s s Feuilleton. ---- j>Tle\xws- exx ^h.cL-vertezxtxet>l®.cL voor Gto-vlclsl exx STERKE MAC. ----- als Sandy Ewan den beker had gewonnen, zou niemand van ons meer het hooft! heb ben kunnen ophouden." De stemming der mijnwerkers. DE TIJDGEEST*I n 1000 uummenten gvtn J Notaris fl 6, ML1LIE. J dag 13 Octobar 19M,É 1000 1823 7317 113M 7«re?Li8SI^ i’W J «'X.S I »ló?23 31 tlM 55 39 WW|.. SW’W’ïl (WS Sf13^ 'II ZESSEN, ScEoobEiii i ia’s laboratorina hoonhoven.» VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1— 4 regal 2.05. elke regel meer 0.50. Bureau: MAHKTJ1.GOIDA. Redactie: Teief. Interc. 545. Administratie: Tehf. Interc. 82. 400 is het eveneens weer een BD1TENLAN1MCU MMtLWS. „nerei. hoorde en NDA ote Kerk, Kerkcoo- Kerk, voordraobt (Wordt vervolg!.) Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen Mj contract tot ie«r geredu ceerden prü« Groots letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. afgang, onder de 200 100 heeft eii met INGEZONDEN MEDEDEEL! NGEN Op de voorpagina 50 honger dienst worden waarschijnlijk ve Schouwburg, De in. ol r f Drukker# SOON GOFDA. 8372 8498 8553 8628 Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuischenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaus on onse Agenten. 7230 92 7306 29 45 46 aan irem. GOIINI1E COURANT Naar het Schotsch van S. R. CROCKiETT. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK—’V. ROSSUM. (Nadruk verboden.) JOU/ 29 79 11104 naar Swolensk ge in bloed heeft ge- zou op het oogenblik In zegen I. munitie, enz. en op het ontslaan van spoorwegmannen, die weigeren dienst doen. Er worden plaatseliike commis- opgerioht voor de distributie van le- .-muklelen in verschillende centra, in het doen stilstaan der „Maar ik beloofde ik had ia de school moeten ztfn. Ik, die hun een belofte dessi om niet naar den wedstrijd te gaan!" De zoon en erfgenaam van den pachter van Holm makte naar adem. „De school?" riep hü- „Wet-komt de school er op aan! Je kunt lederen dag naar school gaan. Maar de beker! Om al de Ixywrannere en Ki rit anders te vendaan!" „Het ie de school niet het w mijn ge broken woord!" ,3tM!" zeide Jock Fairies, „het is maar tegenover een meisje. Vlei haar maar een beetje en dan is het weer ia onie." „Neen, zoo zal het niet gaan”, zei Sterke Mac bits. Toen voegde hij er na een pooa> aan toe: Ik ga er heen en jü ook." Jock Fairies draaide xich om. alsof h(j bij deze woonden wilde vluchten. „Drommels!" riep hü norsefc, „voor wat houd je mÜ, Roy Mc Cullock? De grootste pret moet nog beginnen." ,Jk neem je mee naar school, wij sullen daar pret hobben, jü en ik!” zeide hü som ber. Jock Fairies, die aan den kovslen maal tijd dacht, dien de juryleden en eenige uit gelezen vrienden wachtte in zijne vaders eetkamer, trachtte op den loop te gaan. Maar Sterke Mac greep hem dadelijk hü den kraag. Rusland standsverdrag aldus hebben ochtendbladen moet de wapenstsl vrede t te Riga Het tri De kwestie, die tot de uitsluiting der zettere heeft geleid, zal aan een scheids gerecht worden voorgelegd. De stakers zullen weer in genomen en het werk zal morgen worden hervat. Do Figaro bevat volgens Het Vod. brief uit Rome noemt: de Itali met de beweging brieken is er srnd lië ook een zeer belangrijke weging aan den gi weging berust bü deratie der lanilarbeiders. zeteJt. De federatie telde <-_ verleden jaar reeds 500.000 leden. Dit le ger treedt prachtig gedisciplineerd op. Zon- der overijling maar zeker gaat men naar de totale afschaffing van alle partieel grondbezit. Men volgt daarbij een dubbele tactiek; naar gelang de omstandigheden laat men het eigendom theoretisch bestaan. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco pér post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 8.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA bjj onze agenten, Jen boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en ucstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van pul 15 cent per regel. Advertentiën in het Za‘erdagnummer 20 11) ,Ik ben er de man niet voor. Probeer JÜ het! Ga je gang!” zei hü- „Houd dien houd dien recht voor de eer van oud Low ran!” Ajdam en Eva keken om bü het hooren van Roy’s stap. Hü ging langs ze om de gespen van de tuigen zorgvuldig na te zien, streelde beide over den vochtigen neus, werd beroken en toegeblazen met blikbare voldoening en keerde terug naar het ploeghandvatsel met een kloppend hart. ..Roy Mc Outlook! Volg!” riep de man. die het teeken gaf, met luide stem. ,3tenke Mac! Sterke Mac voor Lowran!” riepen een half dozijn stemmen, aangezet «ioor den half waanzirinigen Jock Fairies, die rondidanste in zÜn opgewondenheid als een hen op een heeten rooster. Op het volgend oogenblik voelde Sterfte Mac de beweging van den kouter en boe hel ijzer de diepe voor maakte en to®. was hü al half door het veld voor hü het wist. Hij kreeg den friaachen, doordrin genden reuk van de pas omgewoelde aarde in de neusgaten, die hem als wijn naar het hoofd steeg. Hü had het bloed voelen bon is er hel!” riep hü. „wel kerel, ik zou al feld en de helft van dat van mijn 1 t. 2 ö.4 i 114öÖ 91 11589 I1161U In Ierland is er weinig verandering. Reu ter seint weer een lange lijst van aller hande overtredingen, misdaden, moorden, etc. 't Wondt vermoeiend en vooreerst schijnt er nog geen uitkomst van Lloyd George zonder meer de laatst ter sprake gebrachte plannen verworpen heeft en het regeeringsplan toch niet meer instemming kan vinden. De onderkoning French, op wiens leven de Sinn Feiners al meermalen een aanslag hebben gepleegd. krijgt er die manier genoeg van. Naar verluidt, is voornemens af te treden, een goed mome... dus voor de voorstanders van een lersch koninkrijk (over wie we onlangs spraken) hun plannen nader te ontvouwen en met kracht aan te dringen om den prins van Wales of een anderen Engelschen prins tot honing van Ierland uit te roepen. Dat is êdhter toekomstmuziek, voorloopig heeft men te maken met de weinig harmonische muziek van heden. Eenige verbetering door het eindigen van de zeelieden- staking, doch daarbij bfliiflt het ook. jn voorgelezen. Russisch waarna de respec- leren op hun ex- sn. d’s medewerking bij i den vrede en voeg- volken zelf zouden niet vernieuwd werd. rtrouwen uit in de vrede, daar hij op rond is. gebeurtenis al heel corres- len i fen te verzekei op ihji lent zen in de ooren, maar nu kwiam er een groote kalmte over hem. Adam en Eva werkten met gematigden gang. De rijke, bruine grond viel weg, zoo gemakkelük als blauw water voor den boeg van een boot. Sterke Mac voelde zijn kracht. Zün geheele ziel bezielde het staal van zijn armspieren. Hü was juist op de kleine golving van de hoogte, toen Muckle Sandy hem voorbij - ging, zich met volle kracht op z(jn taak toeleggend. Toen hü Roy Mc Cullock zag. scheen hü een oogenblik uit verwondering van de wya gebracht. De ploeg ging om hoog als door een verborgen steen en de breede glans van het blanke ijzer kwam even uit het doffe rood van den grond. Maar geen van beiden sprak. Beiden waren te vol ü'ver voor hun werk. Toevallig wa ren echter de drie juryleden nu in de buurt. Zü haalden juist uitspraak gedaan over ’t eerste gedeelte van den wedstrijd, ofschoon hun beslissing nog diep geheim werd ge houden. Een van de twee pachters had den sprong van Sandy Ewan’s kouter bemerkt. Hü ging naar de plaats langs een van de smalle strepen groen, die er nog over waren, snel verminderend tusschen de lan- geroode strepen van het beploegde land. „Wat scheelde den jongen Ewan?” ze! hü de andere twee. „Daar was geen steen!” Maar de waarheid was. dat Muckle San dy geheel onverwachts op een hinderpaal was gestoten, erger dan eenige steen op den weg van zün beker-verkrügen. Na den tweeden draai bü het punt van l‘ hoorde men geen kreten meer 60 Ö5 1( 84 94 X) i 10939 32 93 •U 63 44 15721 '7 79 13627 95 13 85 47 15839 4 HOU/ 61 Ö618.H 1 29 6o 159^7 2 79 90 - 7 1 en den bezorgkring iblieke v jrmakelükheden Iqslag op den prfjs DLITBCHLAND. Groote scheepsbrand. In het mailschip „Victoria Louiaa" (18 duizend ton), van de Hapag. op de VmI- kaanwerf liggend, is gjateren onwtreeke middernacht een groote brand uitgebrokMi. De Hairiburgsche brarubweer werd te hulp geroepen. Nadere buzondenheden ontbre ken nog. De gistenen op het Rijks Anbehlsmmis- terie te Berlijn gevoerde onderhandelmgen tusschen de werkgevers in het kranten- bedrjjf en de stakende employé’* en de uitgesloten arbeiders hobben tot volkomen oiereenatemming geleid. De employé’.*! kr(jgen een loonsverhooging van 12 tot 15 pet. van 17 September af. 9629 31 69 97 9702 10 bl 22 68 23 izi~ 7487 31 ,Z*43 75lï '2202 36 12338 14539 'a' 60 te 94 menigte, er was slechts een groote, halve cirkel van gespannen gezichten, allen ka kend naar een werk, waarvan ieder man, hier tegenwoordig, een deskundige was. Wyze hoofden werden schuin gehouden, als om de volbrachte voor na te speuren. Oogen, gretig en grauw, volgden «Ie naast- büzünde voor en keken hoe de spannen ge regeld voorttrokken. Zeker beheerschte Brittannië nooit de golven zoo recht als deze grauwe, glinsterende kielen de gol vende akkers van de Benty Hoogte. Het was voorbü- Sterke Mac leidde zün span uit op de vastgestelde plaats, trok terug naar de zyde van den dük, streelde Adam en Eva, wreef ze het zweet af met een galeenden doek en kwam tot zichzelf.* De school Adora Grade zün be lofte! Hü was beschaamd, onteerd. Nooit kon hü haar meer onder de oogen komen. In het geheel niet om haar het hof te maken of om haar lief te hebben. Daar had hü nooit aan gedacht, maar als iemand, dien men kon vertrouwen een man van zün woord Reeds lieipen de juryleden heen en weer, afstappend, opmetend, raadplegend. De twee pachters stonden nadenkend de kin te krabben. De zwierige jonge edelman was druk fluisterend, afwisselend vroolük of dramatisch van houding. Maar plotseling had Roy Mc Cullock geen schik meer in wat hü gedaan had. Hü begaf zich snel naar den hodk van het veld, waar hü essebentekken gelaten had. Hü pakte ze werfntuigelük onder/ten jng zijn van de- dat de Russen haast hadden sluiten wegens bmneniand«che 6940 61 7112 58 95Uj H899 14132 1915» 75 r een over wait de correspondent liaansche jacquerie. Tegeiük C der arbeiders uit de fa ils eenige maanden in Ita- agrarische be- rang. De leiding dier be- het bestuur van de fe- dat te Bologna op het einde van nmar dwingt den grondbezitter een con tract te aanvaarden, waardoor hii feitcJük alle voordeeien van theoretisch recht ver zaakt of maakt men zich met geweid meee- ter van de beoitt mg en. die den door een coöperatie verder geëxploiteerd worden. In December 1918 is er een nationale fe deratie der landbouwcAxxx-rutuee gevormd, welke theoretisch al titans, den heeien bo dem van Italië, voor zoover hii den land bouw dient, onder haar leiding tot één ex ploitatie wil orgwmseeren. Hier en daar gaan die „sociale operatie*" met zeer pün- lüke incidenten gepaard. Een Spaaneeh grondbeaiittor uit Sicilië werd dringriagan lang in het kasteel belegerd. Het was een wonder, dat hu ten slotte zijn Leven nog nxkien kon; het kasteel werd geheel ne- pl untie rd en vernield. In sommige prona- cies trokken de oud-sokiaten en wenkioo- zen met de nxxi* vlag voorop tanga de vel den en drongen in aüe hoeven binnen; er werd getaand en gestolen. De regeenng heeft, net ak n*ut de laat- ste beweging der fabrieksarbeidera. die heele omwenteling ook weer zooveel moge iük in wettel tike beddmg trachten te lei den door een veronienang uit te vaardigen over het un bezit nemen van wxxwte en on bebouwde gronden voor een beperkten tüd. Miaar de boeren en arbeider» maken vol strekt geen onderscheid toMKihen akker land en woeste gronden en men kan zich moeilijk voostellen, dat zii zich wif alechte voor de ttydelftke bezitters zouden houden. Men heeft zelfs een schadevergoeding aan de eigenaare toegozegti, maar die zal in de praktuk wel uHhlüven. Deze agrarische proefneming noo be- Hiuwt de correspondent wordt met een vertMZingwokkende doortastendheid uatge- voerd. De federatie van Bologna zai bin nenkort over al de landgoederen der kar- keluke stichtingen beschikken en de waar de daarvan wordt op een half nulhaxd Lire geechat. Wet aal het roauMattt zijn? Er zün er. die beevenen. dat er eenvoudig aan nieuwe stand van laoMieigt-naars zal kxwnea om de plaat* in te nemen der onteigenden. De vraag nu. of het oonmrvnUpv* in stinct van de boeren, dat hen er toe drijft zich aan den bodem, welke zü bewerken, te hechten, sterker aal zijn dan de aociale theorie, die men hun geleerd heeft. Het ia natuurlek niet uitgesloten, dat deze proef in agrarisch socialisme ten slotte zal utt- loopen zooals door sommigen wondt voorspeld en door weden gewenecht op <*en versterking en grootere uitbreiding van het klein-grondbenit. H S 41 1120 32 NUII* 5; 67 49 83 11317 60 9ü|8»l 22 13838 1603| 3L 6ö 43 76 7’ 04 13906 91 11 201811/ 29 2d 60 4j 94 75 Vooiloopige uitslag van het referendum. Het aanbod der mijneigenaren verworpen. Wat nu? De leiders zinnen op een uitweg. Vei moedelijk wordt deze gevonden. De toestand in Ierland. Rusland en Polen tee- kenen den voorloopigen vrede. Opstand in Smolensk. Anti-bolsjewis tisch complot in Moskou? Relletjes te Boedapest. Staking bij de dag bladen geëindigd. Land-socialisatie in Italië. ONS OVERZICHT. Toch een münwerkersstaking in Enge land De uitslag van de stemming die onder de mijnwerkers gehouden js. zal eerst vandaag aan de Nationale conferen tie van gedelegeerden der miinwerkere- foderaities worden voorgelegd, gisteravond waren op ’t oogenblik. dat de laatste be richten uit Londen verzonden waren, alle cijfers zelfs officieus nog niet bekend, toch was uit de niet-officieele berichten al wel te concludeeren. dat. wanneer de leiders zich houden aan den uitslag. Zaterdag de «taking der mijnarbeiders moet worden geproclameerd. Men weet waarover de kjvestie gaat. Wekenlang hebben patroons éfi mijniwertcers, daafbii geraden door Lloyd George, besprekingen gevoerd over ioonsverihooging. Als uiterste concessies hebben de mijneigenaars zich tenslotte >e- reid verklaard hun een looms verhoo- ging van een shilling per dag bü een jaarproductie van 24b mdlaoen ton te geven, voor elke vier mil- Üioen ton meer zouden ze nog een halve shiliii <026 3625 5390 l«a| 16191 20507 «X» 12083 17112 I 1273 9238 10733 leB 13037 15953 16007 lólaB 18168 18629 19013 JB o van f 90— (eigen gekt V 3 7101 8688 10769 1318,15» A 72« '“i; 64 66 159761W I 92 13030 9| a Later aflosbaar. I ‘■''lü 9329 11647 1399716198183B1 94 75 1400016211 IMtB 944611700 84 27 56 38 98 Blldl 11932 49 ft) iJ 85 14215 B 12007 19183Ü 15 75 lilfH 38 14301 84 66 IMS IK.' 12)23 84 16914 l| - - -- 43 14460 41 34 9803 ,Z83 S16634 SB - - J ttltlM 8316736 IK 85 UlftK „?J 16 06 8 9j MiaiH 47 14714 '0 IS dlMM arm, sprong vastbesloten op den weg en liep soniber in de richting van het school gebouw van Lowran. Hü hoorde, inaar sloeg geen acht op het geroep achter hem. .jKorn terug hei daar! Mac! Sterke Mac! Roy Mc Cullock, kom terug!” Maar Mac, geheel vervuld van schaam te. draaide zelfii het hoofd niet om. Hü hoorde het kletteren van voetstappen ach ter zich, en nu snekle Jock Fairiez op hem toe met iete in de hand. „Kom terug!” riqp hü. „Kerel, gu hebt den beker gewonnen! Ik hoorde het hen uitroepen. Gy moet terugkomen voor de juryleden, om iete te doen. Ik ben verge ten wat congregatie ja, ik geloof dat zü «lat zeulen.” Ik kan niet terug nooit!" zeide Roy, zyn afwyzmg op Fransche maar ook echt Schotsch e wyae kracht byzettend. „Wtel komaan!” zeide Jock. „Ik dacht het wel. Je bent een norsche kerel. Zie. ik heb hem juist gehaakt Mijn vader heeft hem moeten koopen. Hier neem hem! Het goed, gekeurd zilver!" „Smijt hem over den dük, ik ben er be schaamd over”, bromde Sterke Mac. „Ik ben voor altoos onteerd!" Jock Fairies staarde hem aan. met toe- nomendeji, Swjjfd aan zijn toerekenbaar heid. „H< mijn vadeZwiHen geven, om op deae wijze ont- eenf te zijn! Man. weet je wel. dat je de Mjlhige bent, die Ixrwran heeft helpen red- 'dën om vamteag niet ver»lagen te worden? Want de wedotrijd liep mte voor ons. En T6U 29 //30 38 w W5 43 f8 7916925 11 11 99 12602 bliTtel UI 25 10050 |4 9ö 221831 48 8? 4314832 «HM| 83 92 47 70 XI II 053 10140 54 149051719) <1 4612710 15 <U C 100 73 20 20 Ö1 Uj 24 88 30 33 rflHI 48 27 68 1521417363 H 80 70 69 16 OH 101 78)3010 261741» J| 4 10341 22 42 10l®{| 19 48 61 57 4S|idj 26)0410 78 b2 Si 89 78 321781» 10815 83 15643 38 J - 32 SÖ w I gezonden om den boerenowtand In het Wolgagehied te dempen. N isjn i-Nofgorod in het bezit der opstandelingen zijn, de straten wvrdt bloedig geetreden. De voMascommissans Podwolski is naar Saratof vertrokken, voorzien van speciale volmachten om de orde te herstellen. Zelfs in Moskou, den zetel van de sovjet, nioet de toestand zeer gespannen zün. er zou een anti-.bolsjewisttech verbond zijn opgericht. In een aantal fabrieken werden vergaderingen gehouden, waarin de sovjet- regeering heftig werd aangevallen. In som mige ondernemingen werd zelf» geotaakt. omdat de sovjet-ragwring, onder voor wendsel van militaire manoeuvres te orga- niseeren. een groote troepenmacht rond Mo.skou had geconcentreerd. Men beweert, dat de soldatenraden aan het front van Troteky hadden geeischt, dat nog vóór 15 October vrede weid gesloten: anders zou den zii zeif vrede maken. Dit zal dus de bevestigu verklaring v rede te moeilijkheden. lx»mlonderry en Dublin is Dinsdag formeel gevochten tusschen soldaten en burgers. Een telegram uit Dublin zegt, dat men verwacht, dat de Z.W. spoorweg in Ierland ispoedig zal worden gesloten, aangezien de militaire overheid besloten is om haar recht te doen gelden op vrü gebruik van de spoorwegen voor het transport vart troe pen. munitie, enz. en op het ontalaan alle spoorwegmannen, die weigert te doen. Er worden plaateeliike aie vensmiddelen afwachting van voediseltransportem. Sir Eric Geddes, de minister van ver keerswezen. is gisteren uit Ierland in En geland teruggekomen. De Evening News zegt, diat het resultaat van zün vergade ringen met de directies der lersche spoor wegen is, dat deze hebben toegestemd om te pogen hunnen verplichtingen na te ko men en troepen, enz. te vervoeren. Zü zeiden, dat zü de regeering»ub.si<Iie zouden verliezen, maar dat aan den ande ren kant, als zü zoo zouden handelen, de spoorwegen waarschijnlijk zouden wonden gestoten, doordat het personeel dienst zou weigeren. ejjdeljjik het wapenstil- T met J\>len kunnen sluiten, m alitihans eenige 1-ondensche vernamen. Dinsdagavond .talotand en de voorloo,pige tusschen Polen en Sowret-Rualanzl geteekend 41n. •actaat werd driemaal namelijk in het Poolsch. in het en in het Oekrainsch, tieve voorzitters loflied» tegenstanders aanhiefei Joffe prees DombAi )dt totstandkoming vn de hieraan toe. dat «e zorgen dat de oorlog Domteki spjak zijn verti /duurzaamheid van den v, rechtvaardigheid gegri Overigens jnoet de weinig emotioneel zün geweest, de pondenten hebben er eenige woordi igespendeerd om hun blader, te vc;;. dat het .saai” was. De* voorloepige vrede komt don Russen goed te pas, want de opstandige beweging onder de onderdanen der soviet houdt aan. o.a. in Swolensk inoet een nieuw oproer zijn uitgebroken. Het 8000 man sterke rooiie garnizoen is aan het muiten gesla gen en vandaar sloeg de beweging over op de arbeidersbevolking. De opstandelingen namen bezit van het regeeringsgebouw en verjoegen de plaatselijke Sovjet. Zij zon den afgezanten naar de naburige garni zoenen om de soklaben tot opetaml aan te zetten. De regeering heeft onmiddelHik troepen op wie ze loon rekenen, zonden, die den opstand smoord. Voorts deelt de te Petrograd verschij nende Krasna ja Gazette, mee. dat de re geering van Midden-Rusland troepen heeft meerderfieid aan het aanbod der eigenaren gegeven. De meeste districten leverden een gewel dige meerderheid op tegen het voorstel der patroons. In Nottingham hebben 15000 mijnwerkers zich van stemming onthouden. Hoewel de uitslag nog niet officieel is en het resultaat van de stemming in Yorks hire gisteren nog niet bekend was en men (zich dus nog aan een srtroohalm vasthoudt, hopend dat de eindcüfers gunstig zün, moet Imen zich toch voorbereid houden dat de geddegeerdenvengadering vandaag zal concludeeren dat het müneigenaren-aanbod verworpen is. Wat dan? Veel lust om de staking af te kondigen hebben de leiders niet en de regeering is bereid het hun ge- makkelijk te maken bij het zoeken van een uitweg, om met eere uit de impasse te ge raken., De minister van Nijverheid, sir Ro bert Home is te Londen aangekomen, ten einde zich gereed te houden de leiders der mijnwerkers te ontvangen, wanneer ze dit willen. Mogelijk zal de vergadering van heden niet besluiten tot staking doch het tijdens de onderhandelingen. door de re geering geopperde plan om het geschil door een onpartijdig tribunaal te laten be slechten, weer op de proppen brengen. On der de mijnwerkers zou dan een nieuwe stemming worden uitgeschreven om daar voor hun goedkeuring te vragen en op deze wijze zou. zoo meent men. een conflict te elfder ure nog kunnen worden vermeden. 't Is te hopen, voor Engeland in de eer ste plaats, maar ook voor ons. die voor een deel afhankelijk zün van Engelamd’s kolen- productie. In Hongarije woelig. Naar het Hong. Korr. Bur. meldt, is er een aantal jongelui Dinsdagmorgen in het universiteitsgebouw te Boedapest binnen- gedrongen om te verhinderen, dat de in schrijvingen voor de medische college* ver richt werden. Alle maatregelen zün geno men om dengelüke rustverstoringen voortaan ónmogelijk te maken. Volgens een ander bericht schijnt er hier ook anti-isemitiame in ’t spel te zijn. ring, lijnei vertelaard van een jaarproductie te geven, voor i ton meer zouden ze ing per dag ontvangen. Op deze wüze zouden ze de oorspronkelijk gevraagde 2 shilling loonsverhooging bereiken, wanneer ze evenveel produceeren als in het eerste kwartaal van 1920. Zelfs Smillie. de leider der mijnwerkers, die de verantwoordelijk heid van een staking niet aandurfde nu het stookseizoen aanbreekt en Engeland meer dam ooit behoefte heeft aan uitvoer- producten om van elders levensmiddelen te kunnen betrekken, was er voor te vinden het aanbod der patroons te aanvaarden het bestuur der muwwerkersbond oordeel de het echter gewenscht de leden zelve over het voorstel te laten beslissen. Op dezen grond werd het referendum uitge schreven. waarvan het Engelsche publiek den uitslag met een tamelijk gerust hart tegemoet zag. Nu ja. er waren wel enkele gebieden, waar het gistte, waar de arbei ders reeds vooruitgeloopen waren op het bestuursbesluit en uit baloorigheid over de langzamen gang der ondeihandelingen een wilde „protesf’-istaking begonnen, over ’t algemeen echter schenen de mijnwerkers gematigd en niet geneigd een catastrophe over het land te brengen om een zoo gering verschil als het hier betrof. De resultaten van het referendum hebben, voor zoover ze bekend zijn, het vertrouwen van het Britsche puibliek geschokt, de uitslag heeft een groote deceptie gebracht. Een groote meerderheid, nul. 387.906 stemmen, ver klaarde zich tegen het voorstel der pa troons., slechts 78.4495 stemmers waren daar vóór. De vóór- en tegenstemmers wa ren tamelijk gelijkmatig over ’t land ver deeld. slechts in enkele mijnen werd een

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1