lem FeS Zaterdag 16 October 1920. 69e Jaargang. r pond. SEN rel. 481 ILAAS r Eerste Blad. Feuilleton. Telefoon 13819. igelïjks GOUDA o Fabriehi 1785. STERKE MAC. VISSER’» Wormpoeden wormei XTie-ta-ws- exx .A.cLverteaa.tita'bltaLcL vooï G-ovlcl®. exx Om.itrta Itexx EN P. VTSSE VISSER5; VMUEL, Mes. Onderwijs- en partijbelang. BKHACVt ZON- »N FKE8TDAGEN. AdBlatetratto: TaM. lat**. U. R«d«etie: Tatef. latere. 545. Baraaa: MARKT 11, GOUDA. MODEPRAATJB. HOFSTAD. van 'age. weer tot 31 erk „STER” en W.L een f roepen verleden 4870 60 >N - GOUDA J* bent een toorertric*. Doral” «prak actoolgefamrar voorre**! Ad.urW.tH. hu» aordw lafwowiM door tuMkMkoawt m Kited. loUkhu- daJaraa, Adv*rteatl*bur*aux aa onz* Agaatea. urpn »ni. Dit nummer bestaat uit twee Naden met inbegrip van de Kindercourant. Oawom advertentie* m iagMoadan ■*d*d**iiag*a M| coatrect tot mmt garada- cMrdon prtya Groote lettor» en randen worden berekend naar plaateruiart*. INGEZONDEN MEDEDM1LINGBN.1—4 regale Ml. elke regel meer /LM Op do voorpagina M booger I gen dines In blik liropen 'ele be»i in die (Woidt nrrotod.) J# ..spe- i in- 5009 20 klei in. weging gen. Wi< aan Duy te wwren Wrt moeten wü btar- Dri hanet geheel van uw ff- a .-.vriap voort- .igsleven dat de »n, kans erliezen, een .ge hen dit komei pralati. Wat cialiteiten' jen als tot dusver ia 4h dudeeren. De techni*eh»| welke geheel met Int ril lie belangrijk vereeavnM vaatlesaen gegeven nrid •n Instrumentmaker*. 1 ie de meerderheid dor -leden achterk zich De minderheid poogt echter telkens op te slap ie* roode ..j meér- ?t minder leerzaam i is-tie mededeeling, aderen voor het va- Naar het Schotsch van S. R. CBOCKiETT. Geaiithoriseerde vertaling van L P. WESSELINK—v. ROSSUM. Nad ruk^mrboden. 13) „O”, -sprak hü ten laatste, „zeker, je lijikt op de familie van mijn vader zoo- als ik tot myn spijt veel had van Jiet ge slacht van mijn moeder. Neen, houdt je nog een oogenibüik stil. Je hebt een laag en breed voorhoofd, een vastberaden mond, het hoofd achterover, zooals allen allen van mijn vaders geslacht hebben." „En myn eigen moeder?” vroeg zijn dochter. „Men spreekt nooit over haar met mij.” „Zü is als de engelen in den hemel”, zei Donald Grade. „God zy geloofd, dat zy weggenomen werd vóór de dingen, die later gebeurden.” 7 „Lijk ik op haar?” zeide Adona, met hoop in de stem. „Van t<jd tot tijd”, vervolgde de mees ter zachtjes. „Als je slaaipt, of als je voor het huis zit te luisteren naar de lijsters, dan komt het wei een* by mij op, dat je wat van haar hebt. Maar slechte even heel even. Neen, ik kan niet zeggen, dat j« op je moeder lylct. Je bent van top tot teen een Balgracie, ab er ooit een was!” „E*n wat, vader?” De klaak van verbazing in de stam van rdryven de ker en snel. wormen veroor. (en bijna elkeen wormen) wordtI hü, het hoofd aetaMidMkda. „Toch vrees ik. dat deze aardige maniertje* vaa Je «aalt een hartepün sultan beaorfm. fiOUDSCHE'COlIRANT. hoogtÜ- jumper* (teuten), dia voor on»- beurzen bereikbaar zijn, ook al breien wij zo met zelf; en velen van om hebben voor het laatrte «reen tüd of ***- voelen or geen luwt toe Men kan jumper* koopen en vervaanklgen in alle kleuren en vormen; nam kan niet «alk own vreemde )ur verbanen of er bestaat een temper Gij; behoeft du* naet van het drama van een jumper af te zien, omtiat de ktaur u niet staat. Gij kunt hem knopen, breien of Laten vervaardigen, in uw lieveling* ktaur. die u het beate staat, ia een groote verscheidenheid vuq modellen. De jumper kun van onder de armen tot aan don on- dorrend n<hl genoman wanten. of een wei nig getailleerd; ook kan men er een htouM met een breode ceintuur er aanarehreid van maken, die d echte tx»t het maktal rtikk. De luils kan vierkant mrt een rand wor- <tan afgewerkt of ovaal, of hartvorm», met een matrozenkraag of een enter* uportkrang. Nu zult ge uit kiezen? jze gehoopte -- De oplossing van vindt men in de volgende mo- afdeeling de VER8CHUNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal /2J5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal f 2.75, met Zondagsblad f 2.40. Aboftkamenten worden dagelijks aangenomen aan on* Bureau: Markt II, QOUDA, bjj oase agenten, den boekhandel on do postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regel* LM, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring; 1—5 regels 1.55, elke regel meer D.3B. Advertentiln van publieke vormakeltjkheden If cent par rogel. Advortahtita in hot Za^ordagnummor 20 bijslag op den prjjs. “plom beerde zakken. merk WJ o te Voedingswaar*. Gouden Medaflb- •baar te Gouda bli R-ERFSCH.VEEN (Dr.J willen dregen dta door da prijs Wisseling voor materiaten onteteat «n zii ook trach ten looonveifcoogingeo voor het penranael op de aanbeetedere af te wentelen, wwnsrtit het genwMririwtuiir over te «aan tot de instelling van een semi-offictaeta aamw«an- maalMdMppÜ, waarin <te gonweote M van hot kupiteal start, paart dnlmmtag van wk><un*dxMiw¥ereenriru**n- Ia het ba- rtuur zuilen do aamtaethoudeni en de bOMV- vakarbesdere sitting hebben. Hoe venter de werising van dese maateehappü aal <ün. is nog mot duidelijk, maar <te bedoe ling om de aannemer* hoe langer hoe moot uk te -•* hake tan. i* dumLaliik. Ho* dat «eh- ter aal gaan blijlot nog niet uk het oat- wenp dat bii den Raad is tagwitend. Het is overigens een merkwaardig teeken de* tifds dat ip hrt bertuur zitting sullen heb ben de bouwvakarbeidsni en dat terwül sü geen deelgerechtugden ziin aan <te rtich- ting van de maateohappli. Veten rien een wrkante poging tot eocialMMriie in dg ont werp/ anderen meenen dat het iujrt dteat om deze togen te gaan en in andere baaa te taiden. De tiid aal taoren wat er van dese nirtiwe instelling terecht komt. V HAGflNlAAJL Wollen jumpers, jersey’s sa japsnaea. De gebndde sntikelen treden aoozeer op den vóórgrond in etalages, in modeplaten en gedragen op straat, dat zij ala hot ware met roepen, maar ku<Uce*l* schreeuwen, noni behandeld te worden, ook al heb ik er vroeger al hot Mn en ander van gasagd. Ik vertelde fo«n. dat «ii met alte«a da èomer-wtalagee overstroomden, maar ook hun weg vonten in de strwtaa. osdaalrii warmte en zonneachün. Ook makt* fc total op, dat zü desen wfatar beril wat boter hun pLaata souden «ün en sprak don wsnoch uit. dat zü <tan nog ia do mode mochten zün. Deze wetweh u vervuld, want M wtt uan dan vooravond ren don winter staan viert wol gelukkig En er zijn zelfs mogelük maakt. Mtaschien beoordeelt men te licht de benoeming op grond van uiterlyMheden. terwijl er onder ie in Lndië zijn geweest velen voor- jn. die den nieuw-benoemde in de tijk hebben werkzaam gezien. wij van verschillende Indische „s ten” vernamen, gaf ons niet den druk dat men de benoeming zeer toejuich- te. Zü die Mr. Fock neg m vroeger jaren als advocaat in Lndie hebben, gekend, had den wel de minste verwachting van hem; zü die hem m de „West” als gouverneur hebben gekend, wanen evenmin geestdrif tig in hun toejuichingen. Men geeft toe. dat Mr. Fock een glad spreker, een knap advocaat en een politicus is. maar deze oigen.se/happen zyn te samen niet in staat om de funefce van Gouvemeur-Generaal voorbeeldig te vervullen. Ata minister van Koloniën heeft «Iteac nieuwe bewindsman het niet veel venter gebracht dan tot vele plannen, het eerste stadium van ministe- teven. Volgens hen, die weten geren, begon zü hem de wonderlijke ge schiedenta van den dag van den ptloegwed- strüd te dóen, waarna alte latere gebeur tenissen in de geschiedenis van de Lowraa- school begonnen te tellen. De meester luisterde en toen begon hü te glimlachen. Na een poosje lachte hü hardop. „Wat was het cijfer, dat Roy Mc Culfock kreeg?” vroeg hij. Het meisje noemde het hem. „iHm!” bromde de meester. „Hjj is geen scholier om over te roepen, maar hü had het beter kunnen makta^* Toen het vediaal VOT^fcmg, keek de schoolmeester zijn dochter ernstig aan. Nieuwe denkbeelden kwamen bü hem op. Hü had haar nog voor een kind gehouden, en nu besefte hü, dat binnenkort anderen zouden komen kijken onder den rami van haar hoed. „Hoe oud zü* Dora?” vroeg hü toen, het vertiaai afbrekend van het berouw van Roy Mc Cui lock. „Haart zestien”, antwoordde zü. nu-t he* vroolijk vooruitloopen der jeugd, als die uitziet over de jaren. „Ach!" zuchtte de meester, „het zal maar al te gauw gebeuren.” „Wat zal gebeuren, vader?” zeide het meisje. „Wat hebt u toch?" „Mijn doodvonnis.” Het meisje stond haastig op. „Bent u ziek, zekte zü snel. „Hebt u weer dien pijS‘‘^diad?" Donald Graefe vatte de hand «üner doch ter en deed haar neerzitten. „Neen”, zeide hü zachtjes „Ik wil niet zelfzuchtig zün. Maar d* dag, waarop je Wat ken eft >t bedacht. Prijs 60 cent per osje. BRIEVEN UIT BE DXfipi. In de uigebreide Indische kringen is natuurlijk de benoeming van een nieuwen Gouverneur-geneMurf ton onderwerp van zeer vete besprekingen geweert. Miascluen -wordt in die kringen beter en zuiverder geoordeeld over d'it onderwerp <lan in de dagbladen, waarin bepaalde politiek al licht een objectief oordeel niet geheel en al mogelük maakt. Misschien beoordeelt «mg, geneest de 1 ste Rheumatiek, Ischias, Spiervern gen. Laat U hebt om u te verzorgen Drink het Warm op, brombeer en zie hoe ik rtof afneem.” Dit zeggende gaf zü ayvtamatiseh efe ge heels ktuner een beurt, de leiMjingea zittingen der stoelen ook. Toen kwarto» lü*ten en schilderden, de kleine rend en laden, toen spleetje* ea hoekjes, geen menschel ük oog k»n bereiken w zü w*s er een. die z*er precies «tof af nam. niet alleen om door vrouwen gepre zen te worden. Terwijl zü aan het werk was, grng Adora Grecte’s mond zteeds door, nu eens over dit, dan over (ito ZÜ vertelde weer met nieuwe bijzondernerfei» alle* over den ploegwettetrüd. sprekende over de overwinning van Sterke Mac. met iete van trotache opgewondenheid, toea humoristisch over zün berouw, en vooral over het vootoeekleloo* duet van straf door hem en Jock Fnirito geepeekt, tot Donald Grecie in bed lag te schudden van het lachen. Zoo wtat zijn dochter hem af te leiden door de betoovenng van haar tong en de nabootsingen, waarmede zü haar verhaal doompekte. Eindelijk ging naar het donkere achoolgtoouw «a bracht Roy’s nieuwen voorreed van e*Mheatakken. waarvan twee reeds de blijken droegen van gebruikt te zijn- De oude man lachte harop. Siespijnpoedeti senezen binnen een l.u uur de hevigste kia. Wn, tandpijn, aan», uchtspyn. Het laten trekken d» /lezen wordt overbodi. Prijs 70 oent pe, loosje. vlag weten. weer haar wil aan de meerderheid leggen, daarbij «peeufeerend o ju de heid van vele met-socialisten, dienet deel zoodoende de kans schenkt de derheid te schijnen, en vermakelük bovei dat zelfs vele roode ren onder de roode vlag niet de vereischte 500 per week over habben, <1. i. geen dub beltje per week. Zelf# de roode hoofdbe- stuurders zün „niet blind” voor dit be zwaar, achten het pvan beteekeniH”, al gaat voor hen de aanstaiting bü wat zü ten onrechte noemen de „centrale" vakbewe ging, boven alles) J Wat bovenaf treft, is, dat ook in deze vakactie de roode vakgenooten hun politiek spel spelen, zonder dat men ecriük voorop stelt, dat men den Bond rood wil kleu ren. Men spreekt dan listig van „de arbei dersbeweging” of van „de centrale vakbe weging” en verdoezelt, dat het niet gaat om de aansluiting van een neutralen Bomr bü <te neutrale vakcentrale, doch om het openlyk socialistisch worden van den tot dusver neutralen Bond van Nederl. Onderwyzers. Hpt belang van de roode par ty en dito vakbeweging zyn ongetwijfeld gebaat met de toetreding van dezen grooten Bond, even zeker als met onderwyzersbe- lang en de zaak der openbare school zulks niet vordert. Mogen de niet met de roode bacil ge ïnfecteerde Bondslede»-tegen een overrom peling waken! Er wondt --- geklaagd over den achteruitgang wan hrt „zodelük peil” van «te residentie Mep grondt die kJaclUcn op enkele feiten, die met ophef zün gepubliceerd. De blokkade van een straat woarun veel beroovingen voontawamen. een paar rtraaitgevechten van min of meer verdacht allooi enz. Als of dengelüke gebeurtenissen niet in iedere groote stad voorkomen. Zelfs het geval. <lat nich ook nu weer voordpet bii een def tige Hiaagsche familie, waarvan de doen ter er met den huisknecht van door is ge- igiajin. is toch niet iete dat pleit tegen het eedtedük peil van de atnul als geheel. Een stad als den Haag met haar mengelmoee- bevobcing leent er zich toe dat er alle ried rare elementen huisvesting vinden. Dat te in de residentie altijd zoo ge- weeat. Rotterdam heeft zün aeelaeden-con- tmgent en het is ook niet altijd het e<tel- ste deel van de menschheid dat varensge zel is. Amsterdam heeft ook weer catego rieën die niet direct een eer en een ge noegen zün voor de J1,jngerii. Er worden veel slippertjes gemaakt naar den Haar en het zijn dan ook meest „tMnitenmerF nchen” «lie het slachtoffer wenfen van de beroovingen. Men moet dergedijke gevallen niet te tragisch opnemen: de slachtoffers zün in de eemte piuats slachtoffers tan hun domheid en daartegen vechten de gó den zelfs tevergeefs. Van de staking bij den port en telegraaf hebben we hfèr ter stede weinig gemerkt. Ze heeft hier slechts kort geduurd en was al weer afgelooper vóór de stromming van het verkeer bespeurd werd. Wel viel het op, dat t op de straten ujta woeliger was. Op het Binnenhof wamteklen steed* een aantal nieuwsgierigen waartusschen noga wat brievenbestellers, on een oogenblh hebben eenige vrouwen van postbeambten getracht een optocht te formeeren. maar altes te tarnen heeft het niet veel te be duiden gehad. Misschien heeft Tmen hier eerder en beter gevoeld welke houding de Rogeering innam en hoe onwrikbaar deze haar standpunt handhaafde. Uitgebreule maatregelen wenden overigens reals voor bereid om het contact per telegraaf te hou den. uwben^de staking zich uitbreidde. De gemeente heeft op sociaal gtoial weer tete nieuws verzonnen. Nu de aanne mers van bouwwerken nuet meer «te nrico het meisje bracht den meester z'chzeJven. „Een Gracie ik zende Gracie!” ant- woortlde hü snel. „Maar gy zeidet Balgracie, vader!” ,^eide ik dat? Ik dacht er niet bü”, zei haar vader vermoeid. ,jBeide namen worden gebruikt daar waar ik vandaan loom!” „Waar trouwde u met mün moeder?" ging het meisje voort, nu eenmaal beslo ten om achter het gdheele geheim te ko men. „In het noorden heel in het noorden!” antwoordde hü haar, ,^n toen ik haar ver loor kwam ik herwaarts om het verleden achter my te laten.” Adora dacht hierover na en zeide toen: „Ben ik naar mün moeder Adora gepoemd. Hier hoort men dien naam niet.” .jNeen”, antwoordde de meester, „niet naar uw moeder, maar naar een oud-tante de zuster van myn vader. Het is een oude naam uit de familie.” „Rn is uw geheele familie dood?” De meester hief de hand op, als iemand die de maai slaat by een langzaam deuntje. „Dood dood allen «kxxl”, mompel de hy. En toen voegde hü er zachter bü: .dood voor mfl!” Maar het meisje nam het letterlyk qp- ZÜ verliet het raam en dich- terbij komend, ging ze naast hem zitten op een klein stoeltje. „Lieve vader”, zeide zü. hém het dunne haar streelend, „wat komt het er op aan? U hebt my om voor u te zorgen. Wel. ik heb vandaag school gehouden. WÜt u hoe ren hoe het ging?” Rn zonder hem tijd te geven dit te wei- my vertaat die dag zal als myn dood vonnis zün!” „Maar ik zal u nooit verlaten, valer!” zeide Adora Gracie. „Alle* wat >k verlang is u gelukkig te blijven maken.” Toen probeerde zü het met een liefko zing. „Wat een brombeer van een vader Aeneas bent u toch?” zeide zü, met haar vingers hem op de hand riaande „wat «naakt u 't u zelf altijd inoei'jk. Wfjpht! Ik zal u een kopje thee brengen en eenige van de koekje*, waar u van houdt. Dnn zallen wy zien of u nog otvmWbaar en een brombeer tegen uw eenig» dochter bent." Terwy! lich uit de kamer spoedde, lag de meester haar gade te slaan. De wroeging van een verwoest leven het nubtelooze verdriet over een niet te her- knaagden aan zün h«L Toch zelfs gedurende de knaging van be- rouvy keek hy herhaaklelük naar een la tafel, die de ruimte innam tueschen het raam en de deur. Eens stond hü half op van het bed, maar viel dadelijk weer te rug met een bittere uitdrukking van boos heid en walging <>P hrt gelaat. „Neen, néén!” zeide hü in zichzelf, „fk kan toch zeker zoo’n sukkel niet zynl Het was vrü wat beter, al* ik een pistool nam en myzelf neenwhoot! Er i« geen maane- Ijjke kracht in mü! Ata ik er mü niet te gen kan verzetten, waarom moet ik dan l.-ven en schande over haar brengen?" Juirt nu kwam Adora Gracie binnen met een theekopje in de hand. .Jlier b het!” riep .Juist zooals u het gaarne hebt. Dat zal u feeren dank baar te «ijn, omdat u nog een wü«è vrouw vraagstukken, van belang voor het gansche proletariaat, ook de bondsleden als vanzelf worden betrokken, een middel, ,pm een dt- tief bondsleven te behouden en besluit daar om de aansluiting van den Bond by het N. V. V. op deze Alg. Verg, vóór de fusie met andere onderwyzersorganisaties te behan delen". In gewoon Nederlandsch vertaald, betee- kent dit, dat men een doode boel in Bond en afdeelingen vreest, nu de hoofden- en salarisquaestie niet voldoende stof meer op leveren en dat daarom de socialistische be- ,n leven in de brouwerü moet bren- Wie denkt hierbü niet onwillekeurig den gekuischten term van den heer lys: „dooie visschiesvretery” Maar wat denken van den ernst, waarmee deze on derwijzers het onderwysbelang behartigen, wanneer men leest, dat zy het solliciteer- verbod voor hoofd willen opheffen en de hoofden in den Bond willen toelaten (zie boven), doch het verbod willen handhaven en de hoofden in den uit den Bond weren, indien de vergadering opnieuw hetgeen wü van harte hopen mocht weigeren by- wagen van de 8. D. A. I’. te worden! Ook de houding van het Hoofdbestuur wordt meer bepaald door politieke motieven dan door het onderwysbelang. Het H. B. van den Bond adviseert nameiük afwyzend t. a. v. het fusieplan, waarvan het doel is de stichting van een algemeene democrati sche onderwyzersvakvereeniging voor te be reiden. Het praeadvies van het H. B. luidt a)dus: „Het Hoofdbestuur is tegen dit voorstel. „Fusie met N. O. G. pn (of) andere on-' derwyzersvereenigingen, zal den Bond van karakter veranderen, het zal zyn stryd- baarheid doen verminderen, zal hem ver der afbrengen van de aansluiting by de ar beidersbeweging, welke aansluiting door een deel van 't H. B. in de naaste toekomst noodaakeiyk wordt geacht. En omtrent het voorstel tot aansluiting by het N. N. V. meldt „De Bode", het or gaan van doh Bond, het volgende: „Vier leder\ bleken in het H. B. vóór, vier leden tegen aansluiting by het N. V. V. De voorstanders zyn van oordeel, dat meer den ooit de aansluiting wenschelyk is, jazelfs noodzakelyk is. De tegenstanders echter zien noch de noodzakelykheid, noch zelfs de wenschelykheid in. Bovendien achten zy de aansluiting gevaarlyk voor den Bond zelf, omdat naar hun oordeel de meerder heid der leden van het zich plaatsen op het standpunt van den klassenstryd niets wil weten en zich dus na aansluiting bü het N. V. V. niet meer in den Bond thuis zou ge voelen. Ook zal naar hun oordeel de Bond de kosten, pl.m. ƒ25.000, dat is ƒ500 per week, niet kunnen dragen, en zullen zelfs vele voorstanders dit offer er niet voor over hebben. ‘De voorstanders van aansluiting, het eerste bezwaar overdreven achtende, zyn niet blind voor het tweede, achten het van beteekenis, maar stappen er overheen, omdat zonder aansluiting bü de centrale vakbeweging, de Bond zyn beteekenis als vakvereeniging gehel zou verliezen." Deze^mededeeling is belangwekkend. Zy leert, dat de tegenstanders van de roode EFOON 26* ilii ANTISEPTISCHE k<Et. kunnen, zou ér ntet veel van al dfe plan nen zün gekomen, ook al ware het nrinta- tenieele leven minder kort gewoert. In verdere beschouwingen zullen wü niet treden: over het alsremeen heeft men wei nig verwachtingen van den nieuwen func tionarisook tü omdat hü te oud ip. De tüd zal 't lecren. Dat een leeftijd van Ö2 jaaa weinig geschikt voor de aanvaar ding van een awaar ambt, geeft teder toe en de vraag ry*t of er dan waarlijk in Nederland geen jongere flinke kracht ware ite vinden geweest voor deze belangrijke post; een kracht, dte de toekomat nog voor rich beeft en (Be de resultaten kan bele ven van zün arbeui. Voor omteraesciuicte Ixrtrekkipgen durft men den 4ü-jarigen wel aï te wijzen ate te oud. waarom gekit dit met voor hoogere functie*. <p «Ut oogenbiik weer zeer over den peil" Het roode deel van de openbare onder- wyzers roert zich weer gpducht. Helaas be merkt men van het niet-socialistische deel in den regel minder en dit geeft den kwaad willigen en hoe talryk zyn de vyanden van de openbare school een schyn van recht om de openbare onderwüzers als so cialisten voor te stellen. In de grootste vakvereeniging van open bare onderwyzers, den Bond van Ned. On- derwyzers, rommelt het reeds lang om de quaestie: al-of-niet aansluiting bü het S. D. A. P.-sche Vakverbond. Is reeds vroeger een aansluitingsvoorstel by het roode vakverbond verworpen, de S. D. A. P.’ers in den Bond hebben zich daar- by niet neergelegd, doch wagen opnieuw een kans. De afdeeling Den Haag bindt dit- mhal de kat de bel aan. Er zyn plannen om tot een fusie van on- «lerwüzersorganisaties te geraken. (Bond, N. O. G„ enz.). Halt, roept de (in meerder heid) roode afdeeling Den Haag de Bonds vergadering toe. Eerst wil zy uihnaken of de Bond ziph onder de roode vleu^len van het N. V. V. zal stellen. Deze beide vragen schynen los van elkaar te staan, doch de afdeeling Den Haag heeft andere plannen. Zy heeft eenige voorstellen ingediend, die hoe vreemd dit ook schyne staan en vallen met de aansluiting by het N. V. V. Zoo heeft genoemde afdeeling byv. de volgende motie ingediend „De algemeene vergadering van den B. v. N. O., erkennende, dat door de thans aan genomen wet op het L. O. de beteekenis van het hoofdschap is gewyzigd, dat het daarom wenschelyk is de motie: .jiiet sol- liciteeren voor hobfd" in te trekken en het bondslidmaatschap open te stellen voor hoofden van scholen, draagt het hoofdbe stuur op, de daartoe noodige wyzigingen in de statuten voor te stellen.” Het zal den lezer niet duidelyk zyn, waarom dit voorstel, dat met de aanslui ting by het N. V. V. niets te maken heeft, uitdrukkelyk alleen inudtend is voor het geval, dat daarvóór totgleze gehoopte aan sluiting zal zyn besloten. Lc dit raadsel vindt men in tie, welke meergenoemde i Bondsvergadering voorlegt: „De algemeene vergadering, konstatee- rendrt*dat èn de stryd tegen het hoofdsche» èn de stryd voor Balansverbetering aan niet meer een bloeiend afdeeling kunnen bevorderen, erkennende, Bond, vooral in zyn afdeelingslever loopt zyn actief strydkarakter te vei van meening, dat aansluiting by an«lere on derwyzersorganisaties daaraan in deze niets verandert, ziet in de aansluiting van den Bond by de arbeidersbeweging waar door in de groote ekonomische en politieke

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1