FN4 fcdoet^i ROW )RDEN No, 14449 Donderdag 21 October 1920. UNT 59o Jaarpanf. ET GlJ ruinose zulk een voortref- 1 is Voor allen die zwak Ün; die lusteloos en eondar e gedurig vermoeid »ün in pün in het hoofd, ip de lenden: die te moe eten, of te zwak om te j j Sanguinose een opwek- I rst erkend middel, waar- I werking snel en verras- heel goed Feuilleton. .s XTie-vx-ws- eii ^.cL-trextexx -voor ö-ou.cl®. exx Umetrejcen Een dreigende sympathie-staking. ONC^ STERKE MAC. VERSCHIJNT DA GEL IJ KS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1—4 ƒ145 alk. regel meer ƒ044. Redactie: Telef. Interc. 545. BureauM A R KT 11, GO l’ [I A, Ad mini» tra tie: Tetof. latere. 82. 5083 27 eo 5082 30 NIH (WonH «rvoW Gewone advertantiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gerede ceerden prü». Groot» lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiüu kunnen worden ingezonden door tunchenkomet van aoliede Boekhaa daluren, Advertentiebureaus en onze Agenten. uwe Schouwburg. 1» orstcHjng. utrecht. IEER. nemen van KWEKKEN ichte uitvoering, belaat INGEZONDEN MEDEDBEL1NGEN: Op de voorpagina 50 hooger raat 2c|4. OSE loost f 11.- ar gen. door. ,J)oar Sterke bij uw i lavaraaciar o OCH. Amataniau. gaat <3 daar ginds met zün drieën, zü volgen u. En Jonathan Grier wacht met nog meer mannen aan het hoofd van den pas. Geef mij uw tasch, vlug!** Roy aarzelde. Hij kon dezen knaap niet mengen in zijn domheden, noch hem de ge volgen laten dragen van zün misdrijven te gen de wet „Haast je, Sterke Mac!” siste Daid hem in het oor. „Ik ben in dit bosch bekend jjj niet. Geef mij de tasch.'' In een oogenblik was de riem afgeglc den, Daid sloeg dien twee maal over zün smalle schouders en begon zich tegen den boom op te trekken, waaruit hij naar be neden was gekomen. Hoe hij verder ging, weet niemand. Dikwijls reeds was hü den bergpas langs gegaan over de kruinen der booinen, zonder eenige andere reden dan om te beproeven of hij het doen kon of n.et. En van avond had hij de sterkste van alle aardsche (of andere) redenen om dit te beproeven hü wilde Sterke Mac hel pen. Bevryd van zijn last, vervolgde Roy Mc CuHock, vnoolük fluitend, zün weg door de bergengte, terwijl het leven achter hem duiddüketr werd. Een honderd el van het uitzicht op de Muir, was een nauwe opening, waar een afgevallen rotsblok in tweeën was ges la - Het pad ging tusschen de stukken NX VEEN. n abonnementen »p angenomen door Ebqou, WmWImwm. 8. Oorlog, niet tegen het rood* leger, maar tegen de leiders en agenten dar com munistische partij. 4. Met het oog op de vol komen mis lukking van alle militaire onderneming»» van Tsaristische züde. streeft het vrüwfl- lige volksleger er naar, den ouden offl- cierageest van de Tsaristische en roode le gers uit te roeien en aal de strijd op sul ver democratischen en vrüwilligen grond slag worden voortgezet. 5. Offensieven zuilen alleen worden uit gevoerd door troepenafdeeüngea, bestaan de uit soldaten, wier woningen in de nog niet bevrüde gebieden Liggen. De inwoners van ieder gebied zullen wonden gedemobi liseerd aoodra hot bevtrüd ia van de bolnja- wiëksche heersohappü en tot een pJaatee- JÜ'k« constitueerende vergadering ter vaae- «telling van den vorm van het gewestsJUk bestuur. Het program is onderteeloend door Bo ris Savenkoff, den voorzitter van het Rus sische politieke comité en generaal Boalak Bailahowitej, den bevelhebber van het vrf- willige volksleger. Intausschen heet het, dat tusschen den Oekrainschen veldheer Petljoera en da Bolsjewi'ki een wapenstilstand is gesloten. De strijd in de Oekraïne zou du» niet maar nood tg z(jn. We zullen zien! GOLDSCHE (IIIIUM. gevangenis Als het nu ook. Roy was voortgegaan, een vrool(jk wijsje fluitend, toen tusschen d» steenea drie of vier mannen op hem aanvielen; oemgeri pakten hem bü den kraag, terwijl anderen hem de beenen onder het Itjf van daan trokken, terwyl nog anderen door de hoornen heendrongen, om zün vanger» te hulp te komen. „Hebben jullie hem?” „Wü hebben hem, ja”, bromde Jonatha» Grier, de hoofdboech wachter, „en de duivel hale hem. Dat meisje, Lotje Webster. heeft ons voorgel ogen, die hek»! Laat m oppaa- sen als ik haar weer te spreken krügl” Roy mocht gaan zitten en zün bewaker» stonden om hem heen m verschillende hou dingen. boos over hun teleurstelling. „Wet doe je hier in de borgengt»?” vroeg de boschwachter met een vloek. „Op weg naar huis van school”, ant woordde Roy ongedwongen. „Het te meer beschut op een avond aooals nu.” „Geen praatjes!” hervatte de boechwach- ter. „Haal je zakken uit en als je een ha- zenstrrk of een stukje koperdraad bü Ja hebt, zul je op mün woord vannacht la voorarrest doorbrengen! Je bent hier ot» fazanten uit. men heeft het ons verteld. „O, zoo!" zei Roy kalm. „Het is gemak- kei ijk fazanten te dooden met een ïatjja- ache spraakkunst en dit!” Hü hield den beker met opschrift eg, dien hü in den grooten binnenzak van aü« jas gestoken had, om hem droog te houden. ^geregeld tijdig «e- tyangan van vergade ■makeUlkhadea, mm. da te vsnneldea. Geen verandering. Blijvende hoop op bemiddeling. Brace’s voorstel. Vele spoormannen vóór sympathie-staking. Een groep transportarbei ders in staking. Steeds meer werkloosheid. De lersche kwestie. Mac Swiney wordt zwakker. Polen wenscht Wilna te behouden. Vijan delijkheden geëindigd. Een vrijwillig volksleger. Wapenstilstand met Petljoera. Malatesta gearresteerd. Volgt Giolitti een nieuwen koers? De nieuwe fractie der onafhankelijken. Ex-president Castro verschijnt weer ten tooneele. ONS OVERZICHT. De premier bood tenslotte aan, om de zaak aan een groot opartüdig hof voor te leggen of anders edk nieuw plan voor ver meerdering van de productie in overwe ging te nemen, dat de leiders van de mijn werkers aan de hand konden doen. H\j be loofde, dat de regeering het niet beneden haar waardigheid zou achten, om aan zulk een oplossing mede te wxuiken. Hiermee is de hoop, dat de partüen tot enkaar zullen worden gebracht, verleven digd. Hoe zeer de arbeiders bot een nieuwe conferentie en oplossing van het conflict bereid zü’n, biykrt wel uit een verklaring die een der vooraanstaande mijniwerkers- leiiders te Auïhton aflegde. Hü zeide n.l. indien de eerste minister de myneigenaars eu de verbegenwoordigers der münwerkers zou büeenroepen tot een conferentie, de laatsten hem onmiddellük alle waarborgen betreffende de productievermeerdertng zouden geven, welke hü verlangde. Hiermee is de zaak gezond, zou men zeggen. In wer*kedükheid echter zal het niet heel gemakkelijk gaan bot overeenstem ming te komen, hoewel, wol het conflict be perkt Mü'vetn bot de münwenkers, de op lossing wel mag worden bespoedigxi. On der de spoorweglieden en transpontman- nen begint het n.l. ook te gisten. Vele spoorwegmenschen redeneeren aldus: Ge brek aan steenkolen zal over eenige dagen den spoorwegdienst verminderen, velen van ons zullen dan werkloos worden, ■waarom zullen wü er dan nu maar niet het bültje bü neer Leggen en het geheele sporwegverkeer stopzetten, ten einde een schielijke oplossing van de mü’nwerkerssta- king te forceeren? Dit is een log ica, waar de leiders moeilijk hun invloed tegenover kunnen stellen. Op de gisteren gehouden gedelegeerdenvergia dering van spoorwegarbeiders heeft Tho mas al zün welsprekendheid aangewend om de leden van een syinpatlhie-sbaking af te houden, hü wist te verkrügen, dat nog geen besluit genomen en de vergadering tot heden verdaagd wend, doch 't is de vraag of de beweging op den duur is tegen te houden. Vooral, omdat 17 dagen gele den, toen voorkoming van de spoorweg staking nog mogedük scheen, er toeh reeds een groote strooming was voor aanslui- demde geblaf van „Pak-aan". Daid, de Dui vel, liet met heel veel inspanning een hooi vork pp den neus baianeeeren. Oogenschün- lyk had hü het laatste half uur niets an ders gedaan. Zün geheele houding gaf on schuld te kennen: de ronding van zün rug sprak van neiging voor eiken onschuldi- gen, mannelüken sport. Maar Sterke Mac werd niet misleid,. Hü kende Daid en hü had de getuigenis van den hond ge hoord over het geval. „Hoor eens Daid!” riep hü. „laat den hond met rust of ik zal je morgen leerenl” En toen ging hü verder, zeker zjjnde ge hoorzaamd te worden. „Kük nu”, zei Daid vol bewondering in zich zelf, „hü wist het even goed, alsof hü mü gezien had. En hü zal er om denken en mü morgen afstraffen. Hü vergeet nooit iete noodt” Zoo wordt de naam verkregen en de vrij willige aanbidder in zü’n, geloof verstiekt. In het begin van het dorp sprong Stenke Mac over den steenen dyk en ging recht aan op den bergpas van Pluchamin. Dit was (en is nog) een nauwe bergengte, waardoor de waterafvoer liep van het Meer van Pluchamin. teen breede en sombete stroom water, komknde uit het vlakke moe- rasland. Plotseling bleef Roy Mc Gulleek staan en luisterde. Hü zag niete, hü hoorde niets; maar gedragen door een lichte bries, die door den pas gierde als de bocht door den schoolsteen, kwam de geur van brandende tabak. Dat beteekenit op alle eenzame, woeste plaatsen maar één ding een boschwachter. Dadel ük werd Mac zich le vendig bewust van den dooden fazant in De Ijagerhuiszi/tting van Dinsdag heeft het münweikersconfiict weinig dichter bü cün oplossing gebracht, het verwachte .keerpunt” is niet gekomen. Heel verzoe nend was de toon waarin de debatten ge voerd werden, echter men is er weinig verder mee gekomen, in arbeiderskringen .hoopt” men nog als te voren op bemid deling, waartoe Brace's voorstel aanleiding zou kunnen geven. Met een enkel woord hetiben we het reeds aangeroerd. Hü wil de om de staking onmiddellük te doen be ëindigen, de münwerkers bü wüze van tü- delüken maatregel de twee ^hillings loons- verhooging boestaan bot een duurzaam schema van algemeenc loontarieven door den nationalen loonraad zou opgesteld ztfn. Deze verhooging zou dan aan het einde van het jaar bezien worden in het licht van de financieele resultaten, die dan verkre gen zün. Hü uibte de overtuiging dat er geen hooge loonen konden zün zonder hoo- ge productie en hü voelde niete voor werk lieden, die opzettelük de productie beperk ten. De natie zou ten gronde gaan, als zij geen groobere kolenproductie kreeg. Maar de overtuiging heerschte ook, dat overpro ductie bot werkloosheid zou leiden en ten zij de nüverheid waarborgen kon geven, dat er voor menschen, die buiten werk kwamen, gezorgd zou worden, was er geen prikkel om meer be produceeren. Bü dit laatste stelde Brace aich toch niet op een geheel zuiver standpunt. De müneigenaars willen de 2 shilling verhoo- ging wel geven, mits de productie op het zelfde peil staat als in het eerste kwartaal van dit jaar, in welk geval er zeker niet van overproductie sprake zou zün. De ar beiders wilden echter 2 shilling zonder ver dere bepaling omtrent de productie en te recht heeft Lloyd George dan ook na Bra ce’s voorstel den nadruk gelegd op de nood- Eakelükheid de opbrengst der münen te vermeerderen. Aanneming van Btrace’s voorstel zou uiteluitend inwilliging van den eisch der arbeiders beduiden, zonder dat men eenige waarborg voor stijging der productie had. Hierop stelde de Labour- ieider Adamson voor dat Lloyd George een conferentie van den uitvoerenden raad der tnüwwerkers en de müneigenaren zou bU- eenroepen, om de door Brace gedane voor stellen te bespreken. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per po»t per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelüks aangenomen aan on» Bureau: Markt 31. GOUDA, bü onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regel» ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advortentiën van publieke vurmakelükheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Za*erdagnummer 20 bijslag op den prüs. De mynwerkersstaking is oorzaak, dat I de lersche kwestie, die eveneens in 't La gerhuis ter sprake is gebracht, nu heer wat minder belangstelling wekt dan in andere omstandigheden geval zou zyn In plaats van de kolommen die de Waden er anders aan zouden wüden, geven ze nu slechte korte berichten en zoo vernemen we o.a. dat Hamar Greenwood, sprekende over de lersche kwestie in het Lagerhuis heeft gezegd, dat hü geloofde, dat een groote meerderheid van het lersche volk vurig verlangde naar het einde van de Sinn EeinmoOrden in Ierland. Hü was ver heugd te kunnen zeggen, dat de terreur nir gebroken was door de troepen. Het zal niet zoo lang meer duren of de heerschappij van den moord in Ierland is voorbü. Gemakkelü'ker gezegd dan het te zien vcrwezenlü'kt. Op ’t oogenbluk heeft men met alleen te maken met Sian Fein maar ook met de politie en de burgei's die mee nen represailles te moeten nemen. De onder-iburgemeester van Cork heeft o ja. een dreiglbrief ontvangen met de waarschu wmg dat hü persoonlük verantwoorde! ük gesteld en gestraft zal worden, wanneei do Sinn Fem-misdaden niet ophouden. De burgemeester van Cork. Mac Swiney heeft getoond meer uithoudingsvermogen te bezitten dan zün lotgenoot Michael Fitz- u VOOR NAMAAK N OAM 4 Co. Den Haar, ner flacon J2 fl. 21.—. bü Apotheker» 17, HÜ deed niets dan pret maken, anders niet, als iemand hem toevallig bemerkte. HÜ gaf Joc Maxwell’s varken, dat hü een „por” noemde met een stok in de ribben, alleen maar om het te hooren knorren, en was al halverwege Harry Mason’s stallen, vóórdat de eigenaar van het varken naar de deur kon komen en hem met de vuist dreigen. Aan den stal gekomen, ging hü naar de juiste plaats, waar hü wist, dat »Pak-aan", Harry Mason's groote witte trekhond, aan de hinnenzüde aan zün ket ting moest liggen. Harry was de vracht- rijder van Caim Edward en „Pak-aan” liep naast de kar en deed aanvallen op de loiiten van het publiek. Daid rammelde aan de plank van buiten en blafte dan tegen „Pak-aan”, tot deze zich in blinde woede bevond, die hü alleen kenbaar kon maken door gesmoord en schuimbekkend geknor, achter in de keel. Dit vermaakte Daid. Toen bootste hü een kattengevecht na en hitate „Pak-aan” op de vechtende aan. Op dat oogenblik keerde Sterke Mac rich om, want alles wat betrekking had op dieren trok hem aan. Hü hoekende het woe- zulien ze me pakken”, dacht Mac. „Ik moet oppassen, dat ik mün drift inhoud. Ik wil niet in de gevan genis gegooid worden, omdat ik een bosch ■wachter mishandelde, die zün plicht deed.” Zooals hü voorzien had, geschiedde bet In verband mot de relletje» die in dea jongeten t(jd in Ltaiié voorkwamen, en die een pro-Russisch karakter droegen, is d» anardustische leider Malatesta gearree- teerd; hü wondt aaikspnakalük gesteld voor de ventduldende ougeregeldiMxien. Inder daad. sedert rpn terugkomst in Italië het vorig jaar staat er een record op wy» naam wegens het uitlokken van opatandea. Ln elke stad, waar hü een openbare verga dering toesprak, volgden opstanden en vie len dooden. Tüdena den oorlog wand hf, uit Italië afwezig, publiek gekenschetst al» een deserteur en zwierf hü door verschei dene landen. Hü was gedurende eenige» tijci in IxMulen en hu keende eerst in Italië terug na de mruLosti«besluiten, uitgevaar digd door Orlando en Nitti. Hü o«Mier- scheidde zich al terstond door heftig» anarchistische redevoeringen te Ganua, stichtte een anarchistische organisatie te Toscana met haar hoofdkwartier te Flo rence t>n begon mot de publicatie van d» „Umanita Nuova” te Milaan. Hü keerde Zondagmorgen ongehinderd uit Bologna terug, doch werd van den trem tot de deur van buis gevolgd door politie-WMpee- teure, die een bevel tot uiheehtenunemlBg bÜ rich hadden en hem tenelotte arreateor- den. Eveneens werden anarchisten gearre»- •gerald. Swiney heeft den 68sten «lag over leefd, maar begint nu toch ziender oogen te verminderen. Er «loon zich verschunse- lea van scheurbuik bü hem voor, maar de patient weigert de citroen of sinaasappel sap, die de doktoren hem hebben voorge schreven, te nuttigen. Ne den dood van 1 ilzgerald seinde hü aan den oavder-bur- gemeester van Cork: „Geen tranen, maar vrougide voor onzen kameraad, die bereid iwus om zun God te ontmoeten en voor zün land te sterven. Hü is bü de onsterfeluken en men zal zich züner altüd herinneren. Wü weten niet, wie de tweede zal zün om het park der onsterfelükheul te betreden maar door offervaardigheid zonder voor behoud beschermen wü de lot.stbestemming van Ierland.” W(JDSTRW >derma ollne •line Snow. t.ng bü de münwerkers. Thomas heeft out huid, dat deatüda een vergiadenng van vertegenwoordigers der sjx>oriniannen slechte met één stom meerderheid een voorstel om een symp^tfliiestaking af te kondigen, heeft verworpen. Deze ineeitter- heid kan, vooral nu men rekening houdt met een massa-ontelag, zeer gemakkel U'k in een minderheid veranderen. Voor de transportmenselien geldt onge veer ’t zelfde, men is het er nog niet over eens, maar toch is een belangrijk deel vóór staking. Gisteren kon de gedelegeer denvergadering van do EngeJsche voerlie den en motor-transportwerkers niet tol overeenstemming over de kwestie van een nationale staking van deze werklieden. Doch de gedelegeerden van Yoikshite be sloten, dat de staking morgen zul be ginnen. Zoodoende wordt het economische leven hoe langer hoe meer onF-vricht en worden hoe langer hoe meer arbeiders de straat opgezonden. Het aantal werkloozen wordt reeds op 10.000 geschat. Den arbeiders van de Arm- strong-fabrieken te New-Castle werd het werk tegen aus. Maandag opgezegd- Verschillende Engelsche stoombootdien- sten zullen worden mgekrompen. Bijvoor- Tbeeld de Great-Eastern besloot tot 3 vaar ten per week van Harwich naar Hoek van Holland en zal van Vrüdag af den dienst op Antwerpen schorsen. Naar het Schotsch van S. R. CROCKETT. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSEUNK—v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) zün tasch. Weliswaar had hü dien niet ge schoten op het jachtterrein van den heer van Lowran, maar van dien van Bennan- brack, verderop aan den waterkant. Maar wie kon dat bewüzen? Ln plaats van naar school en naar Axlora terug te gaan, zou 'hü, Roy Mc Cuilock, naar de gaan en dat om een vogel. nog een paar herten waren, dat zou een verschil maken maar een onnoozele vo gel! Hü stond na te denken. Duidelüker kon hü den reuk van tabak waarnemen. Hü kon voetstappen hooren beneden hem in de bergengte. Als hü den pas verner doorging, zou hü ongetwüfeld boven aan- gepakt worden. Zij hadden natuurlijk P°B- ten uitgezet! Toen kwam over den heddeknaap de die pe haat van den bergbewoner tegen de met bosch bedekte passe, die voor hen zoo vele valstrikken zün. ,^ij zouden mü nooit gekregen hebben aan den kant van Ben- nanbrack, ook niet in de kil oven van den Grennoch!" Takken werden gebroken on der lompe voeten, beneden in de diepte van den bergpas. Men hoorde een suizend opvliegen van merels, boo> gestoord te worden, de stormvogels met hen in een recht koninklüfce opwinding, het allerluidst scheldend. Plotseling viel er iete uit een boom, juist vóór hem een aap naar het scheen, zoo zwaaide het tusschen de takken maar het Week een jongen te zün, en wel Daad M’c Robb, (Me gewend was aan zulke sprongen. ,3stt!” fluisterde hü. Startten Mac bü den arm grüpen<l. geheel bevend van angst en zich zeer belangrük voelend. „Zü z(Jn Engeland en Frankrijk hebben antwoord ontvangen op hun nota aan Polen in ver band met de bezetting van Wilna door Ze- ligowski. Het antwoord is hoffelijk, ondertuaschen bevreiligend is het niet, aamgezien het laat dóórschemeren tlat Polen met van Wilna zal af zien. Het antwoord voegt hieraan toe, dat wanneer de Britech-FiranBche regierin gen het bezit van Wïlna voor LiUhauen af- dwinigen, dit besluit verdere conflicten en beroering in het l’oolsche leger zou te weeghireingen. De regeering te Warschau dringt er bü de geallieerden op aan geen nweilükheden aan Polen's wederopbouw ln den v.eg te stellen. Is er wel sprake van een Pooischen we deropbouw? De regeering zou eindelijk daarmee kunnen beginnen, want de vUan- delijiklheden tusschen Rusland en Polen zijn ten laatste toch geëindigjd, nJ. Dinsdag nacht te twaalf uur. De Poolsche troepen bereikten intus- schen de Lettiache grens, zoodat Rusland van Lithauen in militair opaicht is afge sneden, wat natuurlük al heed geinakke lijk tot moeilükheden kan leiden. Trouwens men behoeft niet te denken, dat voor het nabüe Oosten nu eindelük eens een tijd van vrede zal aanbreken. Verre van dat. Te Warschau is thans het program ge- puhliceenl van het „vrüwillige volks leger" dat den strüd tegen de bolsjewie ken in Wit-Rualand en de Oekrajme zal voortzetten. Op het program staan de vol gende punten: 1. Een onveraoenlüke strüd zoowel te gen de bolsjewieksche als tegen iedere re actionaire politiek, die de bedoeling heeft het Tsaristische régime weder in te voe ren. 2. Een militaire anti-bolsjewielcsehe confederatie, op vrüwiUigen grondslag, van alle troepen der Groot-Russische of andere nationaliteiten, waarbij de onafhankelijk heid en het recht tot afscheiding der laat ste wordt erkend. Drukkerij ÏOON - GOUDA.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1