r/zi efs BBMM 80. 14451 Zaterdag 23 October 1920. 59e Jaargane. 1500 -543 F50 3250 F50 2O00 F it 1177 Eerste Blade ó'arlemant. Vit aten l50 2850 >5o 2350 >50 J50 1O50 Feuilleton. .1 •Weeding. RDAM. ISTietZ'WS- ezx ©"blst-cL voor GLouclsl en G>ixxs-treJc:exi. STERKE MAC. Ss VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1r»rel» /MS. dk> re<.l fflw /SJS. Bureau. Markt 31, GOUDA. Bureau: MARKT ll.GOUDA. Redactie: Telef. In tere. 545. Administratie: TeM. latere. 81 O1M (Woedt rarraad.) t wei i» Gewone advertentië» ingezonden mededelingen bü contract tot zeer gerei* c eerden prü«. Groot* lettors sa randen worde* berekend *aar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tueechenkomet va* soliede Boekte» del aren, Advertentiebureau* e* ohm Agenten. Dit nummer bestaat uit twee Maden met inbegrip van de Kindercourant. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op de voorpagina 50 hooger graden van vaatverkaL tunne er toe bydragen de danij voel peilatie* Mot I en P. nen. ge» bars plotselii i bedoek, eneraal Staal. :gen over het *1- In ons door dat voor de “n de eenige, .leeft gehad, staan GOIBSCHE (OIRAXT. anjen leven en dat van züm zoon. Hü be tuigde, dat „het stuk grond niet goed ge legen was ten opaichte van het overige van zijn eigendom.” Zoolang echter Jeremiah, de eerste stich ter en helld, loefde, was er geen openlijke breuk. Maar na zekeren tyd kreeg hü een zoon, die, toen hy volwassen was, naar Bei fast ging en handed dreef in lersch vee over Ryanimeer. Een sterk, onbezonnen, strydflu/dcg man was die Hbenezer Mc Gul lock, in bijbelschen zin strijdlustig, bekend miet vele dialekten en daardoor steeds overtuigende redenen hebbende voor al wiat hij deed. Sharon, thans de eigenaar van het „Huis van Muir", was de zoon van dozen Rbe nezer. In zijn jeugd werd hü lederen ao mier voor een half jaar afgestaan aan zün grootvader om hem te helpen met zijn handjevol roeden op den heuvel en de scha pen die er graasden. Als hü daar was. had hü zooveel hü kon geleerd uit boeken, te gen de heuvelhelling de schapen bewakend Miaar ’s winters bevoer de jonge Sharon Mc Oulilock iedere zee handeldrijvend smokkelend, rum leverend op het eiland Man, Franse he brandewijn van Bayonne, tabak in het groote zoute meer, dat bij Vigo het land inloopt, of liggende in den written rook, buuten Bilbao. Wreede Gate loniërs, met roode mutsen en gereed met het mes donkere woordenrijke Valen- ciërs, met ringen in de ooren. half Moorsdh. half uit Maircia down had Sharon alle ontmoet en hü had met hen gepraat in hun eigen teal, vóór hü nog 15 jaar was. Maar nu reeds voor vele jaren zelfs voor zijn vaders dood had hij zijn «ww rend zeeleven opgegeven. Zooals op andere plaatsen, had de smokkelhandel hem geen groot fortuin gebracht. Gevaar en avon tuur waren zijn grootste belooning Toen du s Ebenezer, de voorstander van vrüen handel, tot zyn vaderen verzameld wtas en de avonturen begonnen te verminderen, keek Sharon Mc Cullock eens de verlaten kamers aan van het „Huis van Muir”. die zijn vader by gebouwd had, schudde he» hoofd en begaf zich den wlgenden dag naar de kermis te Kelton HIM. Daar keek hü uit naar het best uitziende meisje, dat hü k»n vinden niet het mooiste, moet gij weten, maar het gezondste en vroolijk ste van harte. HÜ koos een zekere Mart»- Pringde, dochter van een eenvoudig tand man. HÜ volgde haar over de kermis, op lettend. haar opnemend omsti-eelos een uur kng en er zich van verzekerd hebbend, dat haar handelingen en spreken bezadigd w» ren. en dat zü lichamelijk sterk was (®U sloeg met een flanken slag een buurjongen neer, die haar in het publiek wilde kus een), zei de Sharon tot aichzelven. dat dit meisje voor hem was. Rn zoo gebeurde het Hy stelde de zaak in eenige woorden aan de dame voor, waar op Marie en hü haar vader en moeder gin gen opzoeken, die in het huw van een buur genoodigd waren op een „kop thee met iets warms." „Ik heb een werfdenng gevonden, moe der!” zen Marie Pringle. .JTeb je?” zeide haar moeder. „En ia dit uw meester?” „Neen hü u» mün bruigom!” ant woondde Marie „En je meester ook!” verbeterde Sharon overwegen steeds tullen blijven voor de ,k achter de spoorbaan. Het irdig, dat altyd bü den aanleg van allerlei wegen, straten enz. zoo weinig rekening wordt gehouden met de mogeltyke uitbreiding der steden en de toeneming va* het verkeer. Niet dan met groote kosten ie die kortzichtigheid in te halen. Enfin, wü zijn reeds bltf, dat ze ten slotte wordt ingehaald. MCKNAAB Ibü de naburige leden der aristocratie, als een schrandere jongen misschien een beetje gewetenloos, maar zooveel te beter in die onrustige tijden zoolang ten min ste als hü zich geweten'kxxs toonde voor de wiare partü. Toen hü nu trouwde en zich vestigde vermaakte de dankbare heer van Bennan brack, zonder zyn zaakwaarnemer te raad plegen, aan Jeremiah Mc Oullock uit er- kentelykhedd voor ontvangen vriendeflyk heden en aks belooning voor trouwe dien sten de landerijen van het „Hu is van Muir”. zich uitstrekkende van de grens van den heer van Buttonlbothan tot waar zijne landen aan den grond van den heer van Lowran grenzen, aan den hoek van den moerasdyk, vandaar in een rechte lyn over het Pluchamiwater, met al de en zoo voort. Het geheel bedroeg iets meer dan drie handend acres (4027 M2.), waarvan 10 bouwland waren, „op voorwaarde, dat hü op den 31en December een kar vol turf zal Leveren aan het hoerenhuis van Ben nanlbrack. dat goed gebruikt kan worden voor liet Kerstvuur in het woonhuis." Nu verbitterde de schemking van dezr vruchtbare plek van de heide als een eeuwigdurend pachtgoed, nog al de om- liggende heeren den heer van Low»ran en dien van öuttonbotihan. En men ver moedde spütiJT. dat Ghesney Barwinnock heer van Benmuïbrack. stewls in strijd zijnde met züns gekken, daarom bewogen was geworden om afstand te doen van de goederen van het JHui» van Muir”. Maar in het codicil, gehecht aan de schenkfngs- acte, gaf hü «n andere reden, behalve die van dankbaarheid jegens den redder van TWEEDE KAMER. Ambtenaarssalarissen. Levena- middelenvoorziening. Interpelllatieiwieek. Het is alsof de Kamer, alvorens aan net sigenlüke werk te gaan, in het publiek wil getuigen, dat zü dè Uwo&nntgr oontirè^eert en voor de belangen van liet volk dit maal van de ambtenaren en de eters waakt En wanneer dan. gelijk in casu het geval was, groepen lluksambteoaren ge- ttaakt hebben en zelfs tot sabotage aan- geapoord, dan is er zelfs eenige redlen, dat de Kamer hierover eenigszms spoedig met de Regeer jpg van gedachten wusselt Man dor reden bestond er voor de initonuedatle wan den heer Weitkamro over de zuivel- po8itaek der Regeering, op dan voet ge walgd door een antagonistische van mr. Sanaes over de brood- en melkipolitiek. welk sooirt interpellaties tegeniwoordlg ieder kwartaal schijnen terug te keeren. Steppen we van de interpellatie-Sannes slechte aan. dat ook nu weer de sociaal democratische interpellant op bijslag udt de (ieege) schatkist aandrong voor het witte- en grof roggebrood en zün wensch daartoe in een motie neerlegde. Wij ver- taouwien, dat de Kamer dezen „tüdeLüken noodmaatregelzal wdiaen van de hand. De tyd daarvoor is voorbü en beginnen we er weer aan, dan is de vraag, of men er ooit weer van af zal komen, door juemand met zekertheidl bevestigend te beantwoor den. Rn vergeet met, een bijslag van b.v. 10 cents per K.G. zou het Rijk, d-w.z. den belastingbetalers, ongeveer 60 millioen gulden 's jaans kosten. Zulk een .geschenk" laan dfen politieker vriendenkring doen ver meerderen. men zal den moed moeten heb ben op zulke even verleidelijke als mislei dende vriendelijkheden het eenige passen de antwoord te geven. Namelijk: neen I Gelukkig bestaat etr alle kans, dat het antwoord der Kamer geen twijfel zal over laten, of men heeft genoeg van dit soort kunstmatige prijsverlagingen. De motie Sannes heeft van geen enkele telde steun ondervonden en <fe Manster wees »e na tuurlijk absoluut af. Dinsdag wordt de mo tie verworpen; eenig nut zullen deze inter b niet kunnen opleveren. de ambtenaren-interuellatae is het eenigszins anders gegaan. Het was de bekende methode-Rood inter pelleert en Rechtech loopt met een suc cesje weg. Ja, indien werkelijk hetgeen ons zeer waarschijnlijk lükt Regeering en Reiteeringsmeenkerheid hadden a ge sproken, dat het resultaat van de interpel latie over de aalarissen van het Rüksper- «onee! geen andere zou tein. dan het over- N*ar het Schotsch van S. R. CROCKiETT. Geauthoriseerde vertaling van i. I. P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) 1 r ./a- 1D) De man was niet oud te oordeeien n**r de vlugheid van zü» bewegingen. 'UWW' de flinkheid waarmede hü met één ‘b**d de pan een paar schakels hooger of naar de plank reikte om er een witte pudding af te nemen, en vooral naar b*t doordringend lichtblauwe oog, dat hü *Ün zoon richtte, toen deze binnen- kw*»n. Toch spraken de lijnen onder de oogleden, de krachtig gespierde hals en pol® er van, dat de man over de zestig w** en naar de zeventig liep. En toch waren er geen dozijn mannen in het graaf- «chap, die het gewiaagd zouden hebben 1‘endgeanief'n te worden met Sharon Mc <Wck. bekend als ,/de oude Man van Muir”. Hü had zijn klein gvondbecit op eigen aardige wijze verkiregen. Gedurende den <Üd van den opstand» omstreeks het jaar 1723, had zün grootvader, zekere Jeremiah Mc Cullock, een grooten dienst bewezen den heer van Bennanbrack niet minder dan hem en tel'n Boon het leven ge- **d. Jeremiah Mc Oullxtek was toen een man «n stond hoog aangeschreven De eenige, die wellicht over deze beslis sing tevreden is, zal de Minister van Fi nanciën zyn. Een weinig vooruitziend be windsman als hy zal er aanleiding in vin den om zich een dolce far niente te gun- totdat hy uit zijn roestige rust op geschrikt zal worden door een nieuwe uit barsting van ontevredenheid van het Rüks- personeel, dat uit het gebeurde wel de les zal putten, dat de onlang» toegopaste me thode de ware is om de aandacht to trek ken! steed zün omdat de c’“- •matig incoveniënt zullen bewoners der wyk achter d« is merkwaai rlei vrüe middagen een dergelüko inkrimping van den leertijd toe te staan. Afgezien van dit alles blyft het een zeer onverstandige daad, dat een gemeenteraad zóó het advies van de rectoren en leeraren in den wind slaat. Het merkwaardige is daarbü, dat een dergelyke beslissing juist doorgezet wordt door hen, die zoo graag voor de scholen speciale raden van (leskun digen wenschen. We mogen dezen brief niet laten gaan zonder even, zy het met een enkel woord te memoreeren een man, die plotseling door den dood is weggerukt. We bedoelen den oud-minister van oorlog, gei Ministers van oorlog pleg gemeen weinig populair te zyn. en-door-anti-mihtair land ligt hand. Generaal Staal ia misschien die ooit een zekere populariteit he hetgeen hem op een aftreden is te gekomen. Over het algemeen zyn de militai re ministers slechte redenaars: ook op dien regel maakte hy een uitzondering. Hy sprak bovendien met een bizonder vuur voor zyn taak. Zün sentiment, zyn pathos voelde echt aan. Het was geen opgeschroefde geest drift, geen sentimenteele liefde die by hem aan den dag kwam hü was een man van den ouden stempel, die het goede van den nieuwen tüd zag, erkende en begreep. Wy hebben indertüd den beroemd-geworden nacht van Staal meegemaakt en de herinne ring daaraan is vaak opgeleefd, wanneer wy het droevige figuur van zoo menigen anderen minister daarna in de Staten-Gen«- raal zagen. De oude fabel van Lafontaine van den eik en het riet komt altyd weer als een waarheid aan den dag. Als Eerste Ka merlid heeft de heer Staal nog vele jaren lang zyn capaciteiten getoond. Hy bleef daar een der weinigen, die trachten zich aan te passen aan den nieuweren tpd en al kon hy zich niet zoo gemakkelü'k meer losmaken van het oude, hü was en bleef een figuur van beteekenis in die Kamer en dat alleen wil reeds iets zeggen in deze niet zoo over dadig met figuren gezegende Kamer. Een niet onbelangryk werk zal eindelük *ün beslag krügen. De meeste groote ste den ondervinden hü haar uitbreiding moei lükheden van de spoorwegen die langs de vroegere grens der gemeente liggen. Door de voortdurende toeneming van het verkeer worden de overwegen over de banen hoe langer hoe meer een ernstig inconveniënt aan weerszüden van de spoorbaan. Het ge volg daarvan is, dat naar middelen werd omgezien om beide verkeersinstellingen te doen functionneeren zonder dat ze elkaar hinderen. Ook bü den Haag doet zich de moeilykheid voor. Voor het gedeelte ten Noorden van het station der Hollandsche spoor is indertüd by den aanleg van de Elec- trische tram naar Rotterdam een afdoende verbetering aangebracht. Thans vereischen eenige overwegen ten Zuiden van het station nog verbetering. De oorlog heeft de uitvoe ring der tunnel-werken opgeschort. Thanw zal spoedig een begin van uitvoering worden gemaakt en de eerste gelden zyn er voor beschikbaar gesteld. Het totale bedrag der kosten loopt naar de llA millioen gulden maar deze gelden zullen tenslotte goed be nemen van een rechtach voorstel, dat het ire»eeffin«si>esluit nog ietiwiat zou verhoo- gen, de uitslag zou niet anders hebben kun nen zünl De Katholieke motie uitbreiding van de door de Regeering voorgeateide terug -werkende kracht van de kindertoelage tot 1 Januari IjL in p-laate van tot 1 Juli iJ. ia zonder stemming aanvaard, de vijf andere moties zün geguillotineerd. Dat de drie onaannemeluk verklaarde moties van de heeren Van den Tempel. Van de Laar en Oud werden afgewezen, was te verwachten (de eerste en laatste beide met &5 stemmen tegen 38, die van den christe- lyk-soctalen afgevaardiigde verkreeg slechts 3 stemmen) en evenmin zullen de heeren Van dan Tempel cus. zich er mee gevleid hebben, dat hun tnveede motie bij de Ka mer genade zou vinden. Slechts 30 van de 87 stemmen hebben zich uwtgesoroken voor die wienscheliikheid om (in het belang van het bedryfgeen verdere gevolgen voor de ambtenaren te verbinden aan het deelne men aan de stakingen; de voorstemmer» waren de revolutionairen, sociaal- en vrlf- zinmg-democraten en mr. Van de Laar: tegenstemmers Unie- en Vrije Liberalen, neutralen en de rechterzijde. Meer verwonderd heeft ons het verwer pen, zy het op 't kantje af 45 tegen 43 van de motie, door de heeren Otto, mrs. Dresselhuys en Van Rappard en den heer Ter Hall voorgesteld en waarin uitgespro ken werd, dat naast en behalve de door de Regeering voorgenomen verbeteringen in de regeling van de salarissen der Ryks- ambtenaren en Rykswerklieden een spoedi ge verdere herziening en verhooging van deze salarissen noodig is. De heer Braat, de Plattelander van Links, kan zich er op be roemen deze motie vermoord te hebben. De geheele linkerzyde (op den heer Braat na) stemde vóór de motie, de eenige van links welke eenige kans had en juist dit feit scheen het voor sommige sociaal- en vry- zinnig-democraten niet aangenaam te ma ken er vóór te moeten stemmen! van Rechts gaven de Katholieken Kuiper Haazevoet en de beide eenlingen A. Staalman en Van de Laar er hun stem aan doch het gros der rechterzüde meende zich ook tegen deze motie te moeten verzetten. Afgevaardigden als de heeren Smeenk, Van Ryzewijk en Engels, die zoo gaarne zich als arbeidersuitverkorenen beschouwen, mo gen dit tegenover hun vrienden verant woorden, wien het niet ontgaan zal, dat de Minister deze motie niet onaannemelyk ver klaard had. Wel had mr. De Vries gezegd, dat zü overbodig was, daar ook de Regee ring een algemeene herziening noodig acht, doch Z. Exc. had er herhaaldelük op gewe zen, dat zulk een herziening niet identiek behoeft te zyn met een algemeene verhoo ging, terwül de motie der liberalen juist uitspmak, dat verhooging der salaris sen noodig is. De motie sprak dit slechts in het algemeen uit, verdiepte zich niet in percentages, welke bezwaarlük in een mo tie zün vast te leggen, aangezien het aller minst vaststaat, dat alle groepen voor ver hooging met eenzelfde percentage in aan merking komen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal /Ï.25, per week 17 cent, met Zo*dag«blad per kwartaal fl-90, par weak tl cent, overal waar de bezorging per ioop«r geachiedt Fresco per poet per kwartaal /1J5, met Zoadagablad ƒ1.40. Abonnementen worden dagelüka aangenomen aan one bü onze agenten, de* boekhandel ea de poatkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en oinstreken (behoortnde tot den bezorgkring) 1—5 regela LM, elke regel meer ƒ0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regela 1.56, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vormakelükheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Za^erdagnummer 20 t-jjalag op den prtya Mediiche Brievn. Groene Staar. We hebben den vorigen keer met elkan der beaproken den z.g.n. gryze staar e* willen we thans een oogenblik stilstaan b| den „groenen staar", welke laatste een gw- heel ander oogaandoening ia en hemelsbreed verschilt van den gryzen staar. Wü spreke* nu van „groene" staar omdat het oog, dab de dupe is, bü den eersten den besten aan blik, wanneer althans het proces in volle* gang is, min of meer groen er uit ziet. Aan gaande de oorzaak van dit lüden weten w| nog betrekkelyk weinig. Wel is het ons bn- kend dat de druk, die binnen in het oog heerscht, hierbü verhoogd is en alle pro cessen, die hiertoe aanleiding geven de* kans op het uitbreken van der groene staar vergrooten. Het is evenals de grü*e staar een ziekte va* den ouderen leeftüd, al toosten wü er steeds op bedacht zün, dat het niet mk groote zeldzaamheid is, dat de groene staar ook reeds in de veertiger jaren optreedt Ook worden beide oogen aangetast, zooals wü dat eveneens by de cataract hebbe* waargenomen, meestal met een tüdverschil van eenigo maanden. Wü kennen heeie ftt> milies, die onder het juk van de* gtoeM* staar hebben geleefd, zoodat wij ongetwü- feld hierbü te doen hebben met een erfeli- ke ziekte. Vervolgens kunnen emoties, slapelooas nachten, ernstige graden van vaatverkal- kuig etc. etc. het hunne er toe bydragen de ziekte te bevorderen. De groene staar nu kan plotseling uitbre ken. De patiënt(e) klaagt over heftig* hoofdpynen boven het oog, ziet minder dui- delyk daar het hoornvlies wat troebel is e* ziet men naar het licht van de lamp, dan aal men u mededeelen, dat zich hierom gekleur de ringen vormen, zooals de normal* mensch dit ziet, wanneer hy door een be slagen vensterruit ziet naar den brandende* lantaren voor het huis. Deae versehUnseie* duren maar zeer kort, gewoonlük slecht* eenige uren om na kortoren of langere* tyd in grootere heftigheid terug te keer**. De pynen kunnen zeer intensief zün, ja *oo- lig, dat de patiënt(e) zich zeer ziek gw» jlt en niet zelden braakt. Men vermoedt iets verkeerds gegeten te hebben en als de arts niet oppast, wordt hü licht op ee« dwaalspoor gebracht. Deze aanvallen her halen zich nog enkele keeren en het gevol» hiervan is, dat de gezichtsscherpte meestal in vrü aanzienlüke mate is afgenomen. Wk kennen gevallen, die zoo buitengewoon snel «nd Hü voedde, dat het 1 beate was. d*| men zich ven den beginne goed ver stond. Tochbehandekte Sharon Mc CuMeck Ma rie Itrmgle goed en hield haar, near sQ verzdcerdö „vroolyk en wel” ia <tfe hoor- lamische eenzaamheid, wear iü* huis U<. In de dagen, toen zy een paar geeond» rakkertjes had om na te looipeti, had Marie Me OuJIock geen groote luM om ver va* huis te gaan. Hear man had f«*tMC op>* gelegd om hen goed te ondeatuxuden. Ek wes genoeg te (toen met een beetje koren in he< dal, de twice of drie koeien i* de waute en de schapen op den heuvel. EU* wilde neigingen schenen uitgestorven. lederen Maamiag-mariofatag ging hff naar de stad en bracht zün inkoopen thah op den rug van den pony, er naast loopeod met zyn lange, afgemeten stappen. Me* noemde hem in dien tüd de „wetersnt*- iorri1" en Marie Mc Cullock wachtte op he*» voor de deur, dat zü k»n toen, wanneer h| beneden kwam. Dan zette zj den ketel o» om te koken. Als hy bü den grensdyk vu, loon men de ham hooren borrelen I* de j>an en als de staldeur achter den ruige* pony godoten wxs, stond aEes netjes op taM. Maar er viel een vreemd vonnis over Sharon en zijn huis, dat zün geheele leve* veranderde. Het kleine landgoed van het „Huis van Muir” had, ruw genomen, de* vorm van een geiüldbeenjgen driehoek, ras* ayn tophoek op den heuvel. BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. DXXVIIL We hebben vroeger al eens geschreven over de vacanties op de H. B. S.’en en de Gymnasia ,die de tendens hebben van steeds langer te worden. De wethouder van onder wüs heeft dit bedenkelüke verschünsel ein delük erkend en verklaard dat met name de groote vacantie, welke aanvankelük ze ven weken moest zy», reeds is uitgezet tot tien weken. Hy achtte het gewenscht dat deze vacantie tot haar normale proportie wordt teruggebracht. Dan echter wordt de afstand tusschen de zomervacantie en de Kerstvacantie naar zyn meening te lang, zoodat het gewenscht moet worden geacht om in de eerste week van November gedu rende zes werkdagen vacantie te houden. Voor de H. B. S.’en was deze vacantie Teeds ingevoerd nu was het nog zaak dit Ook te doen gelden voor de Gymnasia. De rectoren en de leeraren waren eenstemmig tegen de invoering omdat zy een onderbre king van den leertijd niet in het belang van het onderWÜB achtten. Niettegenstaande dit unanieme advies heeft de wethouder de in stelling toch doorgedreven en de gemeente raad heeft er zyn goedkeuring aan gehecht. Het is wel zonderling, d$t hetzelfde college van B. en W. dat ontaofrb soo krampachtig vasthield aan de technische beslissing der Schoonheidscommissie toen het de stichting van een gebouw betrof, thans het deskundig advies van onderwüsautoriteiten in den wind slaat. Trouwens het is een bekend feit, dat over onderwyszaken iedereen meent wat te mogen meespreken. Het staat bü ons vast dat als de ouders der leerlingen in deze aan gelegenheid hadden te beslissen de over- groote meerderheid zich tegen de instelling dezer vacantie zou verklaren. In de eerste plaats reeds hierom omdat de tyd de aan vang van November een zeer slechte tüd is voor vacantie. Meestal is het dan slecht weer, dat verblyf in de buitenlucht onmogelük, althans weinig verkieselük maakt. Worden de jongelui gedwongen thuis te zitten dan is het zeer de vraag of zü niet eer er minder dan beter van worden. In de tweede plaats heeft een vacantie altüd een slechten invloed (naast den goeden natuur- lyk) op het onderwijs. Met de vacantie in het zicht wordt er de laatste week al aardig geslabbakt en wanneer de vacantie voorbü is, duurt het altijd eenige dagen eer de ma chine weer draait. Men kan gerust zeggen dat één week vacantie beteekent twee weken niet werken. Het is zeer de vraag of het gewenscht is by de groote beperkingen van den studietijd en de vele gerieflükheden van

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1