I No. 14452 Maandag 25 October 1920. 59e Jaargang. I 4 Feuilleton. orten, JSTie-kx-ws. eix-^.d.vertentie'bis.ö.voor O-q-clolcx. ®xx Ozxx STERKE MAC. De spoorwegstaking uitgesteld. 1-4 refda /1M. dk« regel rarer /UB. Administrate: TaM. Intare. BX Redactie: Telef. Interc. 545. 80 lur «a 6025 80 648.000 1 NGEN. boek. Van de oude- ian: ouda week. I is een water- thuis, :ruiden. vader.’ laam. geland. klagen altijd over arbeiders .Wlaar leerde je ploegen?” vroeg h|j, i beker rond draaiend in zyn lange, le- Gawone advertanti*» «n lapioriu mod«dreling«n bij contract tot bom coroita- crerd«n prjja. Groot* lettors oa rondo» worde» berekend naar plaatoi wi—ti. |d staan i/ta» do |rd, meo lerlj bl| het lol werk. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op do voorpagina 50 hooger. 8t, 8t. ivelend. fi: d van 5 woor- s plakken, ‘kenen 1 huis. an i - e - o. .n drie letter- GOIIDSCHE COURANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZOU- EN HE8TDAGEN. iddag 13 uur Zeligvwnki, de I’boüsche d’Annunxk». iQs zich, de officiede ontstemming (doch v*r- nuoedelijk niet de /echte”) der Wanchau* eche regeering op den hal» heeft gehaald «Hoor zyn avontuur te Wilna, is door den gemeenteraad van Wjanschau tot «erebur ger dier stad uitgeroepen als toeken van orkenrtelykheüi voor de verdediging der hooftietad in Augustus 14. van S. R. CROCKETT. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK--V. ROSSUM. (Nadruk verboden.) Naar het Schotsch i wel allemaal dat er zoo juist op zoo’n 4 Advertaatita kannen worden ingeoondoB door teeoehonkomot van ooliode Boekteen- dol are», Advertentiebureau» on oase Agenten. telde van vly- )e beginletters ft, vormen den dier. waar blyf je? getijde, fdier. asoort. meisjesnaam. ■vogel. dier. Te Danrtolg heerscht groot* opMadtag over do verdaging van de wotgwvewte W- poderüw te Dantelg qp Vrijdag jl. door de Geallieerde autoriteiten ris straf voor de vernietiging van officieel* atoMten dMr dit besluit verMeten de Duitach» burger lijke partijen de zMtingnaaal, terwijl de na- dalirische partijen een protestveridarinr opstelden. De byeenroeping van het parlement mag slechte met toestemming van den plaats vervangend Opper-commiaoaria geschieden. (hun gereedschap”, zei zijn vad*> hwt- Jtoy Roy, zich te veront®chuklj|gen iMpiit wat ik verwachtte van een soon van Sharon Mc Cullock Deze woorden hinderden den tauaap. J£vk vadtor”, zeide hjj, Jeen saty uw g*. weer en neem zelf dit oude ding en ik aal morgenochtend driemaal het middeasMinC raken van de schietschijf in zes schoten!" Sharon Mc Oultock lachte fijntjes. „SchLeteehijf!” risp hU, ,/sehhtectojfT Niets van die malligheid voor n^j! De ■chietachijvBn, waar flc het meest van houd rijn dc>e mooie bruine, welke komen aan- loopen over den dijk, met horens op den kop. Krijg dem ouden Bijbel, Jacob en la ten wij onze godsdienstoefening houden." Zoo begonnen deze drie, evenals David en rijn vogelvrij verklaarde volgelingen ia de grot te Engedi, in een tusochenpooa 1» de bestrijding van de grootep der aard*, krijgspealmem te ringen en de kronylotm te lenen van oorlogisdaden uit het Oude Tea- tament. Deren avond wm het verhaat hoe Jonathan over de rota Hom bij Mlch- mack, hoe h(j de Hiiliatynen op de vlucht droef, dat hen allen boeide. Toen Sharon Mc CWlock klaar was, maakte hij riechto een opmerking: „Twintig man op een hal ve roede grond dat was een atgeteehea waard om mee naar huk te brengen*, «et hij. „Laat om hidden.” Toen bad de ern stig uitademde, oude man tot den God dee gevechts, sterk in het geW dat hij en ril* twee nonen rich zalf mochten verdedigen, onder den negen van Jozua’s God, den God van Simoon en den God van alle oorlog voerende richteren en kontngen. (Wondt vervolgd.) lis en Gjjsb. P., de H., Lydi B., den pony te laten beslaan. Toen hij du.s aan het „Huis van M/uir" kwam, stond de deur open en was het huis leeg. Daarover lachte, hij in zichzelf. „Arm kind!” zeide hij welgemoed, het aal een pretje voor haar geweest zijn. Zij riet niet dikwijle zoo*n hoop menschen in deze woeste plaats.” Zoo begaf hij zich naar den bekenden uitkijk, waarop hij, om haar genoegen te geven, een ritje had gemaakt, geheel be zet door een ruwe steenen bank. Ja, daar was zy. Hy kon haar witte muts zien, met een lint vastgestrikt en de zwart kanten Shawl, dien hij voor haar had meegebracht, heelemaal van Malaga, waar de oranjeappelen groeien. En ginds, naar hem toe waggelend, kwamen de kinderen, hand in hand. Beide snikten luid, maar het was Roy, die sprak. „Moeder slaapt!” sprak hij. „rii will niet wakker wonden en met ons praten!” Met een plotseling strak gericht deed Sharon een sprong naar de helling. Marie was doodgeschoten waar zij zat dood zonder rich bewogen te hebben. Zfl leunde tegen het ritje en het was alsof zy op haar breiwerk neerzag. Een gat in de helling toonde waar het hert voorbij was gesneld, juist bij de plaats waar zij zat. Overigens was alles weg van den heuvel, jagers en gejaagden, achtervolgers en ach tervolgen. De engte leeg, de drijvers, de jachtopzieners, de lastdieren, de geheele boel. Het kon gistenen geweest rijn, dacht Sharon Artikel 104 van het vredesverdrag van Versailles heeft voorgeschreven, dat tus- schen de vrije stad Daotaig en Polen een verdrag moet worden gesloten, teneinde er voor te zorgen dat de betrekkingen tusschen beide geregeld wenden en Polten over Dantzig vrije toegang tot de zee zou hebben. Dit verdrag, waarvan de taket 19 October is vastgesteld, zou Zatentag te Ilarys worden geteekend. Het bevat o.m. de volgende bepalingen: De Poolsche regeering, die een diplonin- tneken vertegenwootndiger te Dantzilg aan- wijst, behoudt de leiding van de buitealanfl- sche aangelegenheden van de vrijstad Dantzig, alsmede de bescherming van <te bewoners van Danitaig in den vreemde. Dantzig zal het recht hebben aan het per soneel van Iktolsche consulaten in het bui tenland te pdaatsen waar economische be langen van Dantzig behartigd moeten wor den, een deskundige toe te voegen. Poten mag geen internationaal verdrag, wnorbU Dantrifc betrokken is, sluiten, zonder met de vrijstad Dantzig te overleggen. De door den Volkenbond aam te «tellen Oppercommiseanis kan over elke Dantzig betreffende intemataonale overeenkom*rt met toestemming van den Raad van den De Fransche mijnwerkers voeren even eens actie voor loonisveiihoog*ing. Men Is daar nog niet aan staking toe, doch poogt zijn edschen te zien ingewilligid langs den wieg van onderhiatndeLiingen. Het te Parijs gehouden mijnwerkerscongres heeft een communiqué gepubliceerd, waarin wordt meegedeeld, dat volgens de besluiten van het congres van St. Etienne een ontwerp is opgemaakt voor een nationale overeen komst waarbij de loonschalen voor gehee' Frankrijk worden herzien. Dit ontwerp zal onmaddellijk aan de regeering worden ge zonden om te worden overgelegd aan de myn- en leigroevenexploitanten, om van Volkaribond riM wto ritaprrita*. Danttag IhMft het recht op e«n rifBO A(|*dri«vtag. D« «tod vormt met Polen «m ebderibaar toigebded. De vrijhaven van Dantzig wordt onder controle van een bijwndaren raad gesteld^ die samengesteld i» uit evenveel Dantaiger ato Poolsche oom Deze raad heeft de leiding, bri het gebruik van de haven, da 1 en alle spoorwegen, die in JM mat de haven. Alle spoocari vrijstaat worden door Polen uitzondering van de trom» «a in de stad. Er mag geen sch«< schappij toegelaten worden aonder toe stemming van Polen. De genaamde raad heeft nog verstrekkende rechten op ver pachting van havengoederen en haveaia - richtingen en kan ook tot onteigening overgaan. Piden heeft vry gebnrik van de haveeu Verder heeft het recht ta de haven Wa Danbrig, eigen poat- en toiegreafvMfceer met Prien ia to richten. Dentrig behoudt het Duiteche muntotatori. Zoo spoedig <to omstandigheden liet verooriovea ndton on derhand el togen gevoerd worden over Mn zelfde muntsysteem. IMen neemt da ver- zoygdng van Dantnig met levenitniddola» op zich. Oneenlghodea taMchea Poien en de Vriiataat Dantzig worden beriecht daor den V^MixmdeeoanmiMarie of den Raad van den Voikenbood. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Fhumo per post per kwartaal 2.T5, met Zoadagsblad f 1.40. Abonnement®» worde» dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de fostkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 beslag op den prijs. CXviteersche regeering heeft zich met «Ie vaststelling van het aandeel van lederen Btaat belast; er zijn echter enkele landen, die op eigen verzoek in de eerste Iduae zijn aangeslagen, zooals Polen en Chta*, «lat echter voortoopig uifrvalt en dan oo* niet heeft betaald. Ook Argentinië en Abee- rinië hébben vertaocht in de eerste klasse te wonden geplaatst. Ln de eerste klasse zijn, behalve de reeds genoemde, geplaatst de giroote mogend he<fen en de vier liriteche Dominions; in de tweede klasse alleen Spanje, dat 15 van de 478 eenheden betaalt, in de derde: Nederland, België, Ziweden, TsjechoSlo- walky'e, Roemenië en Brarilië. Nederland nou due, indrien de begrootaing voor 1921 ongewijzigd door de algetmeene vergadering werd goedgekeurd gooiden francs mjoeten betalen. Wat den beiden vocrigen begroetingen betreft, deae zijn goedgekeunl door den raad zonder tliait de vergadering hierover kon besfliiasen. Voor de oprichtingwperiode tot 20 Juli 1920 bedroeg het budget 256.000 pond sterling, en voor de laatste aee maan- den van 1920 tien mtillioem gouden francs. Deze onkoeten komen ten laste van de 38 leden, waarvan er acht nog niet hebben betaald, namelijk China, Tsjecho-Slowa kije, Joego-Slavië, Aogenrilnië, Cuba, Pana ma, Rairaguya en Salvador. Verscheidene deze staten, met name TsjechonSlowakije en Joego-Slavië, zullen echter voordat de algemeene vergadering wordt gehouden, hun 'bijdrage storten. c vind, dat je in ding, ik kon je ’t zelf ge wei eens met ief jes ook keu en dwars mee Me Ctallook, toon hij d«a> state «■jarnsni. Hü bevond ach alieen w <le heide raat een doode vrouw en twee kin- deren, die schreiden De mijnwerkers tegen spoorwegstaking. Nieuwe conferentie met Lloyd George. Gevolg van de staking in de mijnen. Actie der kolendelvers in Frankrijk en België. Belgische ministercrisis. Het budget van den Volkenbond. Nederland’s aandeel. Het verdrag tusschen Polen en Dantzig. Algemeene staking in Roemenië. ONS OVERZICHT. iEen heerlijk go voel van opduchting moet de Britsche regeering en ’t publiek doop hui voren: ,J9e spoorwegstaking is opge schort.” De uitvoerende Raad van de miJn- wierkersfederatie heeft den spoorwegarbei ders een schrijven gezonden om hun aller vriendelijkst te bedanken voor de goede bedoeling om rich solidair te willen verkla ren, de hulp zou echter de mijnwerkers van oen wal in de sloot brengen en daarom wilden ze, afldws het schrijven vooailooplg probeeren het zaakje alleen op te knappen. Lloyd George had <len mjjinwerkensnaad tot een nieuwe conferentie uitgenoodigd, wel ke invitatie was .geaccepteerd en daarom «as het beter de actie der apoorlieden uit te stellen, op welk verzoek het bestuur van de Union of Railway men volgaarne In ging, heimelijk verheugd er zoo Af te ko men. Het besluit tot staking was, zooale men weet, door de spooriieden niet gun stig ontvangen, velen 'hadden zelfs den wensch te ktennen gegeven, <lat, hoetwel dit volgens de statuten niet npodig ie, een atemiming onder de leden het voornemen van het bestuur zou bekrachtigen. Dit is nu niet noodig, het uitstel van de spoor wegstaking staat vermoedel ijk gelijk met ifstefl'. Naar verimadde zou Bridgeman, de rainflater van mjjnwezxar, een nieuwe, voor to aribedders aannemelijke formsule hebben gcronden, maar U is wiefl haast zoo gloed ris zeker, dat de mijnwerkers zich daarop eerst eens moet bedenken. Gisteren heeft de conferentie, waartoe de premier wa» urtgenoodigd, plaats gehad, zonder dat men tot een definitief resultaat is geko men. Reuter meldt, <iat de besprekingen 'tusschen de regeering en dte gedelegeereten der mijnwerkensfederatie vandaag (Maan dag) zullen worden voortgezet. Intusschen leeft het publiek, zwoels te (begrijpen is, in een spanmüng die tamelijk hoopvol is. Men heeft goede verwachting dat het conflict nu spoedig zal zijn bijge? legd, en dat in ied'er geval1 in de eerste da gen geen sympathie-istaking zal worden gesprot larneend, te eender niet daar Woens dag een congres gehouden wordt van alle aangesloten vakvereenagingen. Intusschen blijft de mogelijkheid van sympathie-sta kingen onder sommige groepen van arbei ders niet uitgesloten. Vooral onder de ha venarbeiders was Zaterdag de toestand ernstig. Men verwacht dat heden duizen den arbeidiers ontslagen zuilen worden. De arbeiders der electric iteitswerken houden Vertraagde tetegrarntmem. uit BoebareM maken melding van een omvangrijke «ta king die (tear a uitgebroken. Den 17en Oc tober richtte het hoofdbestuur dw Socia listische Partij een ultarwtum 4tot de re giering, waarin gedreigd wvrd m*t een algemeene werkstaking, todien aan <1* 20, Dat was ook het punt, waar de goede ren der drie heeren aan elkander grensden en op een heuveltje in de heide, hoog bo ven de bouwlanden en hun huis, zat Marie Mc Cullock graag te breien, terwijl de kin deren om haar speelden, terwijl ri) keek of haar man ook terugkwam van de heu- en meren, van een bezoek aan zijn leenheer Bennanbrack of nog verder het veld in, van de marktplaats Drumfem. Op zekeren dag was er een groot heen weer gedraaf op de heuvels geweest Oen gouverneur van het graafschap, op bezoek zijnde bij lord Olenkelis, werd de beste jacht getoond, die dit deel van hel BTaafschap aanbood. Herten werden opge jaagd, er werd jacht op gemaakt, rij wer den geschoten met veel leven en geraas, terwijl in het hooge hoekje van hun vaders klein landgoed twee kinderen in de han den Hapten., de mooie bruine beesten zien de vluchten over de dijken als vogels en het vroolijke geknal der geweren hoorende. Sharon Mc Oullock kwam dien avond teat thuis. Hü was opgehouden, doordat hü bij den snrid had moeten aangaan om Van dien dag af was de man veranderd. H’jj ging niet meer geregeld naar de markt Alleen als hij schapen te verkoopen had, kon hlij gezien worden op den weg, het vee vroeg in den morgen voortdrijvend, maai' altoos in de lage landen, den heuvel ont wijkend. En niemand kende de piadten, waarlangs hij zijn beesten zoo lang onge zien voortgedreven had. Voor het overige verklaarde hü den oor log aan dien landhceren, <Lie deel hadden genomen aan die onvoorzichtige, wreede sport» waardoor hü rij® vrouw verloren had. Hü kocht en verkocht weinig, want rij® provisiekast was nooit zxmder verseh wild. Eenige lokte hü op rij® grond en schoot ze. Anderen bracht hij mede nadat hü een nacht het wild had nageslopen. Hü werd bespied, achtervolgd, men wachtte hem op alles tevergeefs. H.ü kon een dooden reebok naar het „Huis van Muir” brengen, door een kring van postende jachtoprichtera, en dan, als de morgen aanbrak, konden zij hem bezig zien met het dier het vel af te stroopen in de karre- schuur. 'Doen de jongens opgroeiden, richtte hü hen zorgvuldig af en vond in Roy een bond genoot naar zyn hart. Al de overgeërfde listen van den smokkelaar, al de kracht en macht van den overleden zeevaarder, die het wiildtete scheepsvolk, van alle Intijnsche rassen dooreengemengd, in bedwang had gehouden, zonder bloedvergieten, scheen op den jongen te zün overgegaan. Jakob leek meer op rij® moeder en of schoon men hem kon vertrouwen om te waken, te volgen en verslag uit te bren gen, was hü, «x»l» Ml® »*ter «w«: -^el 'vandaag een conferentie om de kwestie van een sympathiestaking te overwegen. Voor den geheelen toestand is teekenend, dat er een zeer groote agitatorische werk zaamheid wordt gevoerd en dat de radicate elementen overal in de vakvereenagingen de baas spelen. Vurig hoopt men, dat ze tenslotte de mindere zullen blijken en het conflict niet onnoodig zullen uitbreiden en verlengen. De gevolgen van de mü®werkersstaking alleen rijn al erg genoeg, wat o.a. bUjkx uit inlichtingen der Evening News. Het blad komt tot die conclusie dat in de eerste drie dagen van de staking het verlies aan steenkool voor het land: 2.500.000 ton be draagt, een hoeveelheid, welke voldoende is om in gewone rijden spoorwegen en In dustrie bü'na een week aan dien gang te houden. Het blad geeft voorts de onder- ataandle cüfers: Werkfloozen: 1.200.000 mijnwerkers, drie dagen (loonverlies 2.800.000), 75.000 anderen, drie dagen 150.000), 125.000 anderen, tiwee dagen 150.000 anderen, een dag 100.000 anderen, korten tüd De Volkenboiidisraad:, die op U oogem- bdik te Brussel vergadert, heeft de voor loopt g»> begrooting voor den Voikenlxxid voor 1921 goedgekeurd. Ze beloopt in to taal 20.650.000 gjouden francs. Deze voor- loopige begroeting zal aan de algemeene vergadering te Genève worden voorgelegd, die vooral in de directe uitgaven, welke op 3'/a mndlioen wiorden geraamd nog be langrijke wijzigingen zal kunnen brengen. De voornaamste poet is zeven jrüllioen voor het Internationaal Arbeidsbureau. De vast stelling van dezen post gaat buiten de be voegdheid van den raad om. Qp de kap!- taalrekenilng staat tiwee miilloen voor de twee halfjaarlijkse!!» stortingen voor de gebouwen en voor meubilair. Voor reserve- hapitaal is 2.350.000 gouden francs uit getrokken. Blü’ft ten slotte de post directe uitgaven van het secretariaat, groot 5.800.000 gouden francs, waarvan 4.200.OOo voor salarissen van het secretariaat. Wat de verdeeling van de kosten betreft, deze geschiedt, zooals békend, volgens de basis van die algemeene post-unie. De 175.000), 100.000, 30.000). Totaal aantal weaikflooaen gedurende drie dagen: 1.650.000; totaal verlies aan loonen 3.265.000. .Wegens de staking is, naar de Petit Pa- risien uit Havre verneemt, de passagiera- d.enst tusschen Southampton en Havre, sedert Vrijdag stopgezet. Uit den tekst van de noodwet voor sta kingen blijkt dat zy bepalingen bevat be treffende het uitvaardigen van verorde ningen tot bewaring van de openbare orde, het verzekeren van aanvoer, het instand houden van het verkeer en het opleggen van straffen bij overtredingen. veel waard by het vechten”. Zoo was het vreemde huishouden van het „Huis van Muir", waarheen Sterke Mac terugfaeerde, het zqgeteeken van den ploegwedstryd meebrengend. HfOOHDSTUK XI. Behalve zijn handen. Sharon Mc Cullock en zy® twee zoons zaten om de tafel en aten hun avondeten De eerste luisterde grimmig naar het ver haal, dat zyn zoons hem deden, maar hy toonde geen belangstelling, zelfs niet toen de beker vóór hem gezet werd. Hü nam dien slechte in de hand en bekeek dien nieuwagierig, „T- - - - - den nige vingers. „Verleden lente daarginds!” nekte Roy, met rij® mond vol, nu eens met spek en dan weer met gebakken aardappelen. H'ü wees naar de boerderij aan den voet van den heuvel, waar hü den voorgaanden winter g<‘.wee*t w*s, met een beweging van zijn duim. ,4e schijnt dat flink £n het hooflè te heb ben”, zeide hü, er ruw büvoegend: \dilde, dat het ook zoo goed stond met Je schieten! Je miste dien laatsten reebok or dertig el, en als ik niet achter je had ge staan, was het beest niet gevallen!" ,JIet komt door dien ouden pompstok", zeide Roy, niet op zyn gemak naar ayn ge weer ziende, ,jnen kan daarmee nooit ze ker zün van zyn schot, neen, zelfs niet op dertig el! U moet het zelf eens probeeren, vader." „Slechte it leert p mate Bureau: M A R K T G O U D A. I “‘■frill dezen een antwoord uit t* lokken ten ein de tenslotte tot een reaul^tat te komen. Ernstiger i» de toestand in de Belgische inijnwerkerswereld, waar hnlangs partieele stakilpgen voorkwamen (en waar nu een glock out dreigt. AllihanHi; volgens de cor respondent van de „Sokr” ie Charleroi. H4) bericht dat de bond van mijneigenaars ln het antwoord op den eisch van heit mijn- wcrkersbestuur betreffende een loonsvar- hooging van vijf francs plar dag, hebben verklaard de arbeiders den 31aten Octo ber te zullen ontslaan, indien dezen hun looneiscli niet infbrekken. De kabinetscrisis in België, dte al lang dreigende is, zal <nnet kunnen worden ver- meden. In <Le zitting dde het kabinet van daag of morgen houdt» zal hert besluiten den konimg een draadloos telegram te zen den om den sou verre in in kennis te stellen van het betsfluit van alle leden der regee- ring, hem by byn teruglkeer op den 2en No vember aanstaande hun collectief ontslag aan te bieden. Hert aftreden van het ministerie wiordt niet algemeen au eerriaux genomen. Me» gelooft er eigenlijk niet aan, dat Dela croix inderdaad van het tooneel aal ver- dwüne®. In de Nation Beige noemt Fernand Neu- ray de crisis ,une crise pour rime”; nie mand hecht geloof, zegt hy, aan het heen gaan van de nu aan het bewind zijnde mi nisters, welke vermoedert ijk allen of nage noeg allen weer in de volgende combinatie izulllen worden opgenomen. In ieder geval gelooft men dat Dtóta- croix de portefeuille voor buiten'lanxische zaken zal nemen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1