N Woensdag 27 October 1920. 69e Jaargan?. No. 14454 ’iiilkwta], 'IJN te Gouda ia T >nds. a I op <lit Blad. Feuilleton. I en xi.d.vertent'.ê: b^e.d Goa erx Oxxxa'txeJcexx reekerijland rootte van 3 H.A. aan elkaar gelegen anverwellendjjk en innen de gemeente STERKE MAC. De oplossing nabij. I 1—4 regelt f l.t6, elke regel meer /OM j Administratie: Teiet. latere. 51 BureauMARKT 31.GOUD A. Redactie: Telef. Interc. 545. houden met myn gevfled, van IDA. na, (Wordt vervolgd.) make» hem- Advertentiën kennen worden ingeiondu door tevechenkomat van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en owe Agenten. Gewone advertentiln en ingeaonden mededeelingen bij contract tot teer geredn- ceerden prjje. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. j my tel ven: „Hij Is En zoo sleepte ik mij weil verl en INGEZONDEN MEDEDBELINGEN: Op de voorpagina 50 hooger. Drukkerij lOON - GOSDA. fiOUDSCHE COURANT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. rram, i«i te >aard was id en wel: i Goejanverwellen- n 1.96.46 H.A. met den dijk, verhuurd or 586.80 's jaars epalingen conform metraiutaphe kerk, cifer”. chaakbord”, 'Avid- svereeniging, afd- srgadering. eesmiddelen. ïn-, nier- :ekten. afdoend middel te- .ƒ1.75, 6 b. f9M. idel niet gebruikt itie onvermijdelijk ij geregeld tfldig vangen van vargads- ■akaitfkkadea, «na ia te varaasldan N, blaasziekten, druppelsgewijze ƒ2.25, 6 b. 12.50. thans in grootere roeger, terwijl het el is. nhalingen werden oor de gebruikers idelen. re bus de naam: «PORT COUP., Postbus IO>. louda bjj ANTON 4456 85 dke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda elke regel meer 0.30. Advertentiën van put Advertentiën in het Za*erdagnummer 20 Namens het Ryksministerie van Weer baarheid is verklaard^ <tot de ÏUjfcjnreet hiertxij in het geheel niet betrokken ia. Van anderen kant wordt echter beweerd, dat de controle over de wapendepots in Ooec- Hruisen zoo slecht in, dat reeds een stortte vermindering van die voorraden te bemer ken ia. Bovendien moet de Rijks Treuhand Gesellschaft aan den latthauscihon staat 50.000 geweren hebben aangeboden. dit verband verdient ook vermelding, dat in Bommereflië nieuwe werfbureau* sQa opgenoht. Volgens dto mededeeling van de Rijkwregeering gaan deze aanwervingen echter niet uit van Duitsche zijde. De es tente zal daarover wed anders denloes. *t Hikt wel, of de gaachjedenis van de Duiteche Wenden in de Ooert^e-provUulsa niah gaan gaan herhalen. 1. Voorwillens, ter l H.A. met uitpad in eigen gebruik. rden ook gecombi- ag bij de betaling op 1 Februari 1921 r als overeengeko- zing door den heer t, Krugerlaan no. Naar het Schotsch van S. R. CROCK1ETT. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Nadruk veiboden.) Onder de gegeven omstandigheden is de mogelijkheid van een sympatflue-staking der spoorlieden zoo goed als uitgesloten, te meer diaar blijkens berichten van ver schillende afdeeliingen van den bond van spoorwegpersoneel er een zeer merkbaren afkeer van interventie ten behoeve van de mijn werkers onder de spoor ma runen heenscht. Plaatselijke leiders hebben open lijk als hun meening te kennen gegeven, dat een groot aantal spoorwegarbeiders geen gevolg zou geven aan een oproeping tot staking, zelfs ai zou de bond deze sta king willen laten dtoorgaan. Alleen een meerderheid bij stemming zou iets kunnen veranderen aan de besliste houding van het spoorwegpersoneel in velschillende dis tricten en men gelooft algemeen, dat het resultaat van een stemming een verwer ping van de staking zou zijn. De Times zegt, dat een groot aantal spoorwegarbei ders van meening is, dat een staking nood lottig zou zijn voor het spoorwegbedrijf, vor die natie en voor dien bond zelf. Te Berlijn wordt op *t oogenblik een congres gehouden van bankten», waarop giBteren verschillend© aprakws het vroom hebben gevoerd over Ihiitechland’s finan- oieeden toestand na den oorlog. Een motie werd aangenomen, waarin de hankaerada* els zijn overtuiging uitapreekt, dat da economische en financieele bepalingen va» het vredesverdrag, dia in aijn tegenwoor dige!» vorm niet te vervullen *jjn, tot de financieel e ineenstorting van het Dultecha Rijk, de Duiteche landen en de Duiteche gemeenten moeten voeren. Eerst na har dening van het vredesverdrag kan raat succes'i wanten begonnen aan den innerM- ken opfwuw van de Duitsche fbuaciëa. De ibankiejrsdag acht, wat Duitechlaad betreft, die cohsoUdeering van de openbare schuld zoneter voorafgaande ingrijpende hareia- nkrtg van het verdrag van Vbreaillea on- iplechtige uitvaart bij te Wonen. Het plan bestond, dat eenige vrijwilligers van het lersche republdkemsche leger een ©ere wacht bij de katafalk (het stoffelijk over schot zal naar de kathedraal van South wark wonden gebracht), zouden vormen, doch zeven vrijwilligers, die in bungerkflee- ding Dublin verlieten en in uniform van (het republifceinsche leger te Holyhead aan wial stapten, werden aldaar gearresteerd. Het stoffelijk overschot zal vermoedelijk morgen van bovengenoemde kathedraal een processie door Londen’© straten naar (het spoorwegstation worden vervoerd. De teraardebestelling heeft plaats te Cork. De Engelsche Waden wijden belangrijke artikelen aan den dood van Mac Swine y, wiens begrafenis met eenige pnacht 22a! plaats hebben. De waarnemende burge- rrieester van Cork, 21 leden van den ge meenteraad en 10 leden van het havenbe stuur zijn te Londen aangekomen om de zich nog net vasthouden, tot zij het nauwe dal uit waren. Toen viel hij in den poe» naar beneden.” „Wias de niuwe heer daarbij, toen er ge schoten werd?" vroeg Sharon heel zacht jes. Het scheen een eenvoudige vraag, maar veel hing er van af. „Ja”, zeide Daid even eenvoudig, „maar ik hoorde hem aangaan tegen Jonathan over het schieten. Hy stelde hem aanspra kalijk als er een ongeluk gebeurd wa». Daar moest Jonathan aan denken.” „En toen?” vroeg Roy, begeerig de nest te weten. „O, het koude water maakte dat ik weer bijkwam”, vervolgde Daid. „Ik kroop er uit tegen den oever op. Ik lag daar langen tijd, en eindelijk góng ik naar de JHuir”. Het was moeilijk voor my en de avond was zoo donker. Maar toen ik eindelijk het licht voor mij zag, wend het gemalkkeliJ- ker. Ik zei maar bij mij zei ven: „Hij Is daar ginds, Daid!” En zoo sleepte ik mij voort!" t en verdere inlich- MONTIJN, voor- 5206 56 ijk na den afslag de Beplanting, Ra- erdere Inventaris ruitkweekerjj, vol- dig verkrijgbaar. De ontworpen regeling. De atbeiders krijgen meer loon en verplich ting tot meer productie. Mac Swiney’s uitvaart. De laatste dagen van den hongerstaker. Engeland’s voorwaarden aan Rusland. Kras sin teruggeroepen. Duitsche avonturiers naar Lithauen. Bankiers- dag. Hulp aan Oostenrijk. Regeeringswijziging. In Griekenland zal een regent worden gekozen. ONS OVERZICHT. goedkeuren., dat een loonsveriioegting, nu gegeven, binnen korten tijd herzien zul worden in verband met de productie en de kosten voor levensonderhoud. In ieder ge val, daarin stemmen de berichtgevers over een: aan beide zyd.en is men verlangend de kwestie hoe eer hoe liever uit den we» te ruimen. Gisteren hebben weer officieele tespire- k'ingetn plaats gehad tusschen he^slage- Ijj'kseh bestuur der mijnwerkers en verte genwoordigers der regeering. Indien een overeenkomst tot stand komt, zal de uit voerende raad der mymwerkers ze aan de vergadering der gedelegeerden ter goed keuring voorleggen. De kwestie kan wei den onderworpen aan een stemming der mijnwerkers, maar het is mogelijk, dat dit stadium, dat verscheidene dagen zou eischen, zal worden overgesdagen, voorat daar het geschil de mynwterkers-organisa- tue ongeveer 1 mdllioan pond sterling per wteek kost voor betalingen aan staker. DONDERDAG 25 10, b(j inzet en op DECEMBER <Uv. ïgen des voorm. te el „De Zalm", aan tubliek te veilen en Nog geen oplossing van het mynwer- kersconflict, echter ze nadert. De partijen hebben wiaarschynilyk den grond voor een ororeenstemming gevonden. Met een enkel ward is al gewiag gemaakt van het be- middeJmgsvoorstel der regeering, het werd Kf gehedm gehouden, doch zooals 't gaat geheim dat verscheidene menschen deden, iets begint er van uit te lekken. Men kent het nog niet in zyn totalen om vang en in al zijn finesses, intusschen ge- mleltl wbrdt dat de Uitvoerende Raad, na een langdurige overweging, besloten heeft het tot grondslag voor de verdere onder- handbüngen te aanvaarden en dit is, waar op het aankomt. De besprekingen kunnen nu hoogstens enkele diagen duren en we I mogen verwachten, dat de partijen het aan ’i eind van deze week eens zullen zyn me< elkaar. De ontworpen regeling wiaarborgz de mijnarbeiders de 10 shilling loonsver- liooging per week, die 22e hadden bedon gen, doch die ze volgens het ontwerp van de mijneigenaars alleen konden verdienen wanneer de productie steeg tot het kwan ten dat in het eerste kwartaal is gedot- ren. De regeering was In deze op de hanu der myneigenaans: de koLenproductle moét ■whoogid worden en de ervaring na (te wn(e loonsverhooging opgedaan maakte de rejeeanng voorzichtig- De mijnarbeiders vonden dat ze er met wat minder werken ook wel kiwamen, herhaaldelijk verzuim den ze, wat hun een deel van het loon deed derven, maar in totaal maakten ze toen nog een naar hun meening behoorlijk weekgeld. Met de nieuwe loonsverhoogimg was het te vreezen, dat de arbeiders zich nog meer vacantiedagen zouden toestaan en daarvoor wril de regeering bij voorbaat een stokje steken. Met de 10 shilling loons- verthooging moet ze in het ontwerp maat- regelen hebben opgenomen, dat de m(rn- rigemaren zoo noodig nieuw materiaal zul len verstrekken, zoodat de geringere op brengst niet aan de werktuigen kan w'or- (len geweten en voorts zouden, naar ver luidt, de arbeiders de verplichting krijgen door meer werk en mander verzuimen hun aandeel in ’t contract voor hun rekening te nemen. Niemand’ weet echter nog het rechte van de zaak. De Londiensche cor respondent van het Hibld. meent, dat de nHynw’erkersteid'ers van hun kant bereid sehynen hun eisch om beslist twee shil lings te krijgen te laten vallen en te zullen taer binnen.” «Wat voor heer?" «Nu, hoor hem eens!” riep zij. „Z(jn er te vinden zoo menigvuldig als de ^gendruppeten uit den Hemel? Ginds te te nieuwe heer van Lowman Sidney La- *ainie!r Ewj. en met letters achter zijn “aam. Hij fig in den oorlog gewaesrt, Ver- «fe m i<- De oude Sharon keek met een verstoord gezicht zyn zoons aan. „Ju", zeide hy, „hy is juist als het zaad van Behal in den tweeden graad.” Daid góng kalmpjes voort „Nu zocht ik Jonathan oip, maar er was niets van hem te vernemen. Hy ging naar de herbeag en bleef daar. Dus volgde ik en deed wat boodschappen voor de oude Luc ky. Zy is heelemaal geen slechte vrouw, die Lucky, als men maar met haar weet om te gaan. En als ik kon, slipte ik in het (buffet. En toen hoorde ik, dat Jonathan een rommeltje boschwachters en nog zulk itudg om zich verzamelde om naar een vos te gaan zien, zooals hy zeide. Maar ik wist spoedóg achter welken vos hij liep. Toen góng ik terug naar de school om je te waarschuwen, en kwam je tegen naar ik dacht,, toen je naar huis góng met een meisje. Er hing een zware mist, ik kiende jullie niet pit elkaar, schande genoeg! Jy was het nu niet, Roy, die met het meisje liep. Jakob daar, weet wel wde het was” Op dit oogienbiik verloor het projectiel, dat Jakob in zijn gedachten bewaard had, alle waarde. Hy liet het dus varen. „En toen ik myn vergissing inzag en terugliep, was Roy w>eg en naar de berg- engte van Pluchamin! Maar ik volgde het ontuig. Ja, en Daid wist hoe hy ze voor moest komen, en dat was over de toppen der boomen. Nietwaar, hy vond je en haal de je tasch weg, Roy. Qi het was Daid’s eigen schuld, dat een van hen hem zag. Want toen de kerels naar huis gingen, lee- tyk op den neus kykend, wierp hy hen met takken en meer van dat goedje. Toen schoot Jonathan Gmr op hem en Daid kon gend herstel van het bankgeheim, J) opheffen op noodlottige wy*« tot frgnng van het kapitaal hoeft geleid jet verkeer zonder gebruik te 1 contant goto ten zeerste heeft ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad oe» kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt per post per kwartaal 2.T5, met Zondagsblad 8.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bjj onze agenten, de» boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke venaakeltykheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 t-Jjalag op den prjja. tte motie ia fedteiljk direct tot de ea- |bnte gericht en houdt een nieuwe bede om tegemoetkoming ‘n- Daarop behoeft echter voorioofpig niet te worden gerekend, fwianmeer er van eenige hulp sprake ia, da» is die bestemd voor Oostemnyk, dat narar bij de entente in de geur ataat daa DuitechlancL Volgens authentieke berichte® ia de Oomunissie van Hieratei te Weenen voor- nemens Ooetenryk te helpen door da op- trichrtang een particuliere bank tot het uU- geven van bankpapier. Het kapitaal daser bank zal 50 móllioen dollar bedragen. Het grootete deefl van dit kapitaal komt va» Engeland, terwijl ook Amerika een ge deelte beschikbaar stek. Engeland verlangt bepaalde weanborgaa iu de eerste plaats het afzien van Oostea- )ENG, tegen nier- rsteen-gruis) per 2.50. •uik van Uw Re lt my een heel an- Het verhaal van Daid’s nachtelykie-n tocht deed de drie Ismaëflieten pijnlijk aan. Het was niet zoozeer een verlangen naar wraak, dat hen vervulde, als een vaat be sluit, dat de dingen een anderen keer moesten nemen. Ten laatste, na lang nagedacht te heb ben, wenkte Sharon zyn twee zoons met hem naar de keuken te gaan. Daid w^s in een lichte sluimering gevallen, mogéliik geholpen door het geneesmiddel van Sha ron. Het hoofd des gezans wenschte met de zynen te spreken. ,Jtoy en Jakob”, wide Staren, «dit tas moet Me Swiney nog even by kennis z(jn gekomen.' Hij duwde den lepel met brande wijn en melk weg, zoodat de inhoud over het bed stortte. Dat was zyn laatste tee- ken van verzet. „Spreek niet tegen me”, riep hy uit, „neem dat weg”. niet zoo blijven. Wij hebben recht op een weg naar het „Huis van Muir” tonder onderzoek. Er is geen huis in Schotland, dat het recht niet heeft op een weg naar kerk en markt. Nu moeten wny den een of anderen kant op gaan, onder dekking van de duisternis om op ’den Rijksweg te ko men. Ik zal niet ontkennen, dat het ge deeltelijk onze schuld is nu eens gaande door den bergpas en dan weer door Ben- nanhrack en dan misschien de volgenae maal langs de beek. Het past ons een van de wegen te kiezen en ons daaraan te hou den. Laat het zijn door den weg van Ben- tnanbnack en wiel om de volgende reden vooreerst, hoewel het de langste is, is het de weg die het meest past aan de boer derij wan het „Huis van Muir”. Want hoe weinig wy er van houden om er aan te denken, zyn wy een aanhangsel van dat Landgoed, met een voorwaarde, die wy ver vullen moeten, en de rechten, welke wij hebben, hebben wty verkregen door oe schenikring van den lord, zijn eigen groot vader!" „Hemelwat zou hij nu niet willen ge ven, als hy zyn grootvader rustig had kun nen doen stikken op den avond vóórdat hÜ dat document ondemteekende”, zei Jatoob. die eenigszins als rechtsgeleerde wias aan gelegd, en die met een goed begrijpen de Bpijt bespeurde van den tegenwoordige» eigenaar over de al te edelmoedige dwaas heid van zyn voorvader, om het „Huls van Muir” toe te kennen aan den eersten Mc CuliLock „Ten tweede”, vervolgde zijn vader, moeten wij beginnen te denken voor het volgende jaar, aan het afleveren van dien wagen met turf aan het Heereoh.nl* wn Bennanbrack. Als *y maar een enkel Kerat- feest konden vieren zonder dat wij m daar brachten, zouden zij one vaat en raker het „Huis van Muir" afneman voor «mm mi vor altijd!” ,JDet ia een goed diing, vader”, zei Roy gflimflachcnd, „dat het niet gazegd is op den laataten Juni in plaats van December. Zy konden ons makkeijjker Miappea 1» de korte nachten. zullen ons dicht genoeg op de hie len zitten dit keer, daar kun je van op aan", zei Sharon, de aware grijze wenk- brauw'en optrekkend en de handen onbe- r wust bewegend in de richting van *(jn ge- tweer, dat op het rek lag. Hjj nam het er af en bekeek nauwkeurig de werking raa den trekker. „Dus van nu af ndlen w^J ooa hoadea aan den lienmanbrackweg h(j elke gelegen heid. behalve als hot mocht aijn, ia de duisternis en waaneer wij mondvoorraad moeten hebben." Op deze manier apnüc Sharon over het jagen op andermans herten, daar hjj hot er toot hield, dat (Ut geen eigendom ko» zijn zijnde, zooals hjj het uitdrukte .xle wtkle dieren, die God gaf aan onzen eer sten voorvader Adam, die niemtand kna temmen noch hinden, noch de Koning, noch de Prins, noch de gnooten der aarde, noch de wetten, die zij maken, om de as men uit te mergelen. Maar dat zullen c|j Sharon Mc Oullock niet doen, ra>ch z|jn kinderen. Sean Mc Swiney, de broer van den over leden burgemeester van Cork, heeft er zich, in een artikel in de „Daily'Mail”, over be klaagd, dat de gevangenisbestuurders hun woord tegenover de familie hebben gebro ken. Men was overeengekomen, dat de be trekkingen gewaarschuwd zouden worden als de crisis aanbrak. Men had hem even wel na het overlijden verboden te telefonee- ren en pater Dominic en hy hadden eerst na 35 minuten vergunning gekregen om de gevangenis te verlaten. De overheid had uitgebreide maatregelen genomen om mogelyke onlusten bij ’t be kend worden van Mc Swiney’s dood te voor komen. Er waren geheime orders aan de politie commissarissen in de voornaamste wijken verstrekt, en deze ontvingen een telegrs dat, om het uitlekken van het geheim voorkomen, slechts de woorden „Het pt heeft de ren gewonnen" bevatti» Dit het teeken om de vooraf beraamde maatre gelen in werking te laten treden. Toen Mc Swiney vergunning had gekre gen om de gevangenis te verlaten ging hy naar het* station van Bfistori óm daar het doodsbericht aan verschillende menschen te telefoneeren. De eerste, die hy opbelde, was mevrouw Mc Swiney, die in het Jer- myncourthotol by Piccadillycircus logeer de. Mevrouw lag nog te bed. ZJj ontving het bericht 'met berusting. Wetende, dat hoop op herstel uitgesloten was, had zy om haar man’s dood gebeden. Zy kleedde zich en ging naar de gevangenis. Toen mevrouw Mc Swiney de sterfkamer binnentrad, werd zij door aandoening over meesterd. Zy knielde neer voor Jiet bed en weende bitter. Na een poosje werd zij haar zenuwen meester en bad in stilte. Zy bleef drie uur en toen zij het gebouw verliet zag zy er verwezen en afgetobd uit. De zusters van Mc Swiney brachten even eens een bezoek aan het sterfbed. Zyn laatste opdrachten gaf Mc Swiney verleden week Woensdagavond. Onmiddel- lyk daarna begon hij voor het eerst te ylen. Tot zijn zuster Annie zei hy: ,',Neem deze boodschap voor my mee. Je zult kunnen ge tuigen, dat ik sterf als een soldaat van de lersche republiek." „Goed”, antwoordde zy, „ik zal je woor den onthouden”. „Neen”, zei hy, „schrijf ze op. God helpe Ierland”. Toen hy Donderdagavond gevoed werd, Hoewel wede andere onderwerpen de La- igerhuis-leden in beslag nemen, verliezen «e toch Jniet hun Interesse voor de onder- ihandeiiingen over het hervatten der econo mische betrekkingen met Rusland. Aan- vankelyk vlotten deze uitstekend, thana wordt daarmee getraineerd', gedeeltelijk als gevoLg van ’t feit dat de Russjsche re- gjeering onvoldoende heeft geantwoord op het ultimatum der Britsche regeering. Bo- nar Law heeft nu in het Lagerhuis nog maals verklaard, dat de vrijlating van alle Bu-itsehe onderdanen in Rusland, die naar hun land' wienschten terug te keeren, de eerste voorwtaarde is voor de hervatting der onderhandelingen over de handelsbe- trekkingem met Rusland. Verder zeide hy, dat de regeering steeds van oordeel wtas geweest, dat de liervatting van den handel met Rusland zeer wenschy- iijk is en thans met het oog op de uitbrei ding van de werkloosheid des te nooda»- keflijker is geworden. De andere landen zijn thans bezig den handel met Rusland te hervatten en Engeland moot zijn best doen, om ook zijn aandeel daarin te kry- gen. Van een regeling aal voorloopig echter wel niets komen. Naar verluidt zal Kf«c- sin, die tot heden namens de sovjet de be sprekingen heeft gevoerd, worden terug- gero»pen en benoemd worden tot verte- igenwjoordiger der Bolsjedwetache regee ring te Berlijn. ----- Het centraal uitvoerend comité in Rus- mogelijk. Voort» verlangt de banikaersdag land heeft den voortoopogen vrede met Pt>- len geratificeerd. Wkt dat betreft is de mist in 't nabye Oosten dus zoo goed als verzekerd, maar nu dreigen weer nieu/wv irnoeilykheden, waarvan Duitschland volop 4n dteed zal krijgen. Een draadloos teffe- 1 gram meldde gisteren dat Duitsche troe penzendingen naar Lithauen (waar Zelï- gowski door de bezetting van Wilna deir' stryd heeft ontketend) op wieg waren. De Dzicnlk Gdanski voegt hieraan toe, dat sinds 12 October regelmatig treinen met Duitschers uit Oost- etn Miidden-Prul- sen naar Lithauen gingen. De afdeelingen vierden op verschillende punten, waar een Duitech officier ze opwachtte, opnieuw ge groepeerd. Hot algemeen middelpunt ra» Mielegowetó. Dit is geen bewering zonxler meer. In derdaad pogen groote troepen Duitschers zich naar Lithauen te begeven, hetgeen het Berliner Tagebiatt van welingelichte ziyde bevestigt. De vechtlustigen zyn avon turiers, dfie een flinke hoeveelheid' wapens en munitie hebben weten te bemachtigen 22) Bus natuuriiyk zei ze, dat ik op moest houden met myn gevfled, of zy zou den °P mij afsturen, alsof ik niet wist dat de hond nu op het kleedje voor den haard lag in de spreekkamer, en boven dien een byiaonderen vriend van my was. Maar ik chtte maar, en toen ze mij gaf "rat ik gevraagd had, zei ik tot Jane: »&>ven is immers bezoek? met een bewe- achterover met het hoofd, zoo zei Ata.” deed na, zooals hij gedaan had, werd met een vertrokken gezicht heritmerd aan zijn schouder. A” ide Jane, ,^zulk gezelschip, al8 «eter niet zyn zal in eenig ander huls Lowran, deze heefle maand! Er is een

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1