W* REUZENVERKOOP -WS EMAILLE-ARTIKELEN H.H. KLEERMAKERS. Kleermakers Arbeiders. Melksalnn *LOEN«I1I1SEH DD.D Heeren- Kleeding I. C. COSIJH - in Assurantiën - GOHIL 4**0 Telefoon No, 34 i PHfflLBlPS N.V. Autodienst Bodegraven-Reeuwijk-Godda Westhaven in BANKETBAKKERIJ. Donderdag „CONCORDIA” Cural Ko. 14455 Prima kwaliteiten Giftvrij. Ongekend lage prijzen DIENSTREGELING van van af WOENSDAG en volgende dagen van 9 uur ’s morgens tot 8 uur *s avonds. Kom en zle. Toegang vrlj. Gefolterd door Huidziekten. Feuil beslist laatste dag verkooping van N Markt - GOUDA. Abonneert U op dit Blad. Goudschen Bestuurdersbond DtZL MOtlLUKHflP HEBBEN WU OVERWl ROTTERDAM - STERK Senna’s laboratorium Transportverzekering. Inbraakverzakering. - Arbeidswet 1910. MF ATTENTIE s.v.p. Britsch-F Heeren Tabaksrookers! Turfmarkt 54 - Gouda. Mopiui, smetten en scbrijoBR der huid M. J. VERZIJL, vanaf 25 Oct. 1920. Magazijn „NEDERLAND” |5‘< o- Redact!.: Telef. tot 5200 200 VRAAGT 8.- 5005 W 6005 100 60 5221 AGENDA. C door bemiddeling van den ROLLADE v. d. RIB ROSBIEF OSSENHAAS FIJNE BIEFSTUK 5042 100 BOSKOOP. Advertentie» en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P. A. WELLER, Ztfdeweg 72. 27 Oct. 8 uur. ReknonatranMcbe AfBk- Uitvoering „Lucifer”. Hoogstraat hoek Weste Wagenstraat Naar het Schotsch Geauthoriseer I. P. WESSELI t. (Nmdruk Fabriek van Pharnachautiache Specialitl’a en Maa*a-artikalan Z SCHOONHOVEN. M 4934 21 1 A D.D.D. GENEEST Brandverzekering, zoowel «p Baurspoii* ais Maatschappijpoii*. 28) Ata een man een hebben, zooals hy h |eo een k»e, laat hij een heining, het n uit- en ingaan regi ■al Sharon M’c OuE wet iemands hertel «yn fazanten- noch ■«tang de mooie ta over ,/ie Muir’ ■Mui ais patriji 8Mn als de vogelt «i ik, Sharon, Hee M xelven houden, die God gegeven ’1 eersben nvensch, heiten, die Loepen, eren, van de visscht ■Ung, die kruipt narde." ■De heeren mog wat my betreft, t» de Roy in mchzeiv Mj: „Hebt u er al bet jaar de turf nil IN N JUISTE VEPHOLDINC (OMBlNHPtN VANLfZf DP.lt HOEDANIOHfUN IN tlft LAMP HIERIN BESTAAT DE MCtlUJKHflD per 5 ons l.ltf ƒ1.20 ƒ1.40 flMr L EINDHOVEN Beleefd noodig ik alle inwoners van mijn Vleeschhouwerjj Vleesch, wat ik verk< LAPPEN PRIMA GEHAKT RIBLAPPEN RIBSTUK Engeland’s toenad Perabeschouwingei grt? Het mijn ney’s dood. V van Hymans. I Indien U een geurige pijp Tabak wilt roo- ken, koopt dan de Tabak uit de zeer gun stig bekend staande Tabaksfabriek van GEBR. JACOBS te Meppel. Deze tabak heeft alle goede eigenschappen welke door Heeren Rookers op pry’s worden gesteld. Ie. Zij brandt gelijkmatig weg in de pyp. 2e. Zij brandt niet op de tong. 3e. Zy is zeer geurig en licht. 4e. Zij is niet geverfd en zeer voordeelig in prijs. Prijzen zijn vanaf 70 cent per pond. Neemt proef. Alleen verkrijgbaar voor Gouda en Omstreken Sigarenmagazijn 5232 20 AB0NNEMENT81 P< kwartaal Fraaco per Po,t p®r Abonnementen wo b|j onse agenten, tier advebtentiep tegen in doosjes van 25, 45 en 75 ets. bij ANTON COOPS, te Gouda. S. H. VAN LOON, te Gouda. JOH. SCHEER, te Haastrecht B. NATZIJL, te Stolwijk. A. N. v. ZESSEN, te Schoonhoven. t Is weteih nris tui Prarikrijk. De twee denken aan een span ieder hun eigen w< guan ze samen, nog die hen veneendgd hou tenten wxxrdit getmoMo teugels, die op den treken en elk vrylate te staan die het goed Qngdland en Franfcri uoodzakeQükheid same het vredesverdrag vtaz heel is uitgevoerd» na laad een mildere wordt de sarrtenwH TTunkryk blijft ha staan op den eisch, bepalingen moet uitv< Shylock, die zich het den lang gdiaten vija gaan, Engeland daar< Duitachland met het het Moed, de levenss peflijklheid zou inlboeb Brittehe regeering v lig. Haar hanjdebspoiü langen met het'combi tot den norma Mien. Reeds het v l^kaa de ratificatie fiaeel de handel n /toegestaan en heel k emfoer, wend ter aa handel bepaallid, dat rust goederen aan 1 kon leveren of eiger (kon hebben. Hiierop slag gelegd worden. D&t goldlt natuurlij' dóe na het sluiten va land zouden komen, (bepaling in het vendu op betittingen die voren in Engeland h gelegd, indien Dual gebreke bleef de v uitroer te brenger, zeer rekbaar en U i wanneer de®e casus land heeft nu buitel Ruitsche regeerinig die bepaling uit het toppassen, een zeer te Beriya vreugde, heeft gewekt. De F vodlt zich gepasseeir Door het in werking treden der Arbeidswet 1919 is het ons verboden des Zondags arbeid te doen verrichten. Mitsdien verzoeken wij U beleefd uwe bestellingen voor den Zondag, tijdig, zoo mogelijk des VRIJDAGS te doen, welke wy dan des Zaterdags zullen uitvoeren. Ook voor de andere dagen is met het oog op den zeer ingekbrten ar beidstijd vroegtijdig bestellen zeer gewenscht. L. VAN BEEKUM. J. KOMBRINK. J. G. C. KAMPHUIZEN. J. A. VERHOEF. 5229 100 T. ZAAL. voor het allerbeste werk, zoowel voor maat als voor confectie. Naar verkiezing werk aan huis of op atelier. Het geheele jaar door werk. Schriftelijke aanbiedingen aan bovenstaand adres of aan de fabriek Hartmanstraat 50, Rotterdam. 5231 100 G ouda uit om een» een bezoek te brengen aan rertf en gij zult u overtugen dat'het waar is wat ik schrijf: dat het .<»koop, absoluut van eerste kwaliteit vet vee is. per 5 ons 0.9O ƒ0.71» ƒ1.1» Aantevelend, KLEIWEG SG TELEFOON 070. Zondag vertrek van BODEGRAVEN 9.00, 1.30, 7.00. Zondag vertrek van GOUÖA 10.00, 2.16, 10.00. Overige dagen van BODEGRAVEN 8.—, 10.1.2.45, 5.- Overige dagen van GOUDA 9.—, 11.—2.—, 4.15, 6.45, 9.35. Op veler verzoek vertrekt des morgens extra dienst Van BODEGRAVEN Donderdag 7. Van GOUDA Donderdag 7.30. (KATTENBURG Co.) Open boenen, Zweren. Huiduitslag, Puisten, Vurigheid en Roodheid. Alle huidziekten zyn, na de eerste aanwending van het geneesmiddel D.D.D., gemakkelyker te dragen. Ge nezing treedt direct na het eerste ge bruik van deze merkwaardige oplos sing in. Enkele druppels reeds ver drijven de pyn, en doen de jeuk als by tooverslag ophouden, en de patiënt kan 's nachts weer heerlyk slapen. Het middel D.D.D. is een zachte en pijnstillende vloeistof, dringt door tot in de poriën, en doodt de ziektever wekkende kiemen, die onder de huid zyn opgehoopt. Het geneest altyd vlug en volkomen en heeft overal re sultaat. Prijs van een proefflac. ƒ0.75. Groot fl. (inh. 5 maal zooveel, veel voordeeliger dus) ƒ2.50. By alle drogisten verkrijgbaar. De behandeling met D.D.D. wordt ondersteund door het gebruik van .zeep D.D.D.scheer- (h 1.25), D.D.D.crême (h ..ndei o. D.D.D.ï zeep ƒ1.50.) Gratis brochure op aanvr. bij de hoofdvertegenw. Fa. B. Meindersma, Den Haag-Amsterdam-Sneek. Verkrijgbaar te Gouda by ANT. COOPS, Wijdstraat 29 en Mej. S. v. LOON, Markt. NET WaechmlMal veer Huidziekten.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3