Mé» .1EÉBÖW SU-3-H e I? WÉniiiiii J- A. f- ■■e» U «f ■M 'rffi* MvkStjt -** - 7/m\ 4e Memprie van Toelichting van 4«i Minjata» van Onderwijs, op het tev wachiein ontwerp van wet tot regeling van dy biphajp^iifce ontwriWkleling van 4e rijpere mannelijke jeugd, is het volgende ontleend Muntster is van oordeel, dat ver plichte voortgezette oefeningen ©r toe zul- lep leiden, dat de eigenlijke gezegde miJi fcaire lakten voor ons volk leunnen worden vjprpmderd, terwijl niiettemin de weer- l&acht wondt verhoogd. Formami r*t-Tabletten ™uc' .qooL Wil nODitgtéUu l'jiï WiilS?!^%idSS*r de flfidii, ss en #f lift de linker Uilc dee «tr- in de fafcmenlana- nche hrt ccuagxuaiarae. Het eerste deel rij ner rede leverde geen nieuws op, merk wuardigor was hettfgM nenlandsche politóek eew raeteontwaup te hl waaxby aan Oppeï^SiJi «lorden toegekend zelf autonomie wenscht of te worden, keerde hy rii fractie der onafhMnkely-] hun en dan commuaiisten log! Hij aal tegen hen optoMen met "ille marfdflea, dée de wetten de regeenng handen £év«i. Wie bü Moskou aweeirt, te, Rehrenbach» moet het duidelijk rijn, dat hy de verplichting aanvaardt deee regee- rvng door Moed* geweld en burgeroorlog ten te brengen. Voer ben ia op Duüt- schen grond geen plaats. Tegen de kracht van het onrecht, zullen wil de op recht ge baseerde kracht in de plaats stellen. In het proc« tegen bet ..Brandcomité' vian den communist Hölx te Failoenstem dat naa? men zich aal herinneren na den Kiapip-Piitsch in VogiHand ztfn wandaden bedreven heeft, werd na een sitting van -verscheidene diagen het wonnd-s geveld, a- dus verneemt het Hbld. De beWaagden kregen tuchthuisstraffen VBtt téti tot wksi jaar. Verdere processen volgen. BUITENLANDSCH NIEUWS. OOSTENRIJK. u«v Professor vsn hanger gestorven. Dé „TSnws" verneemt utkt Weemen. dat prof. Mrx Margules. ©en OofttenriikscB gel derde van naam, een der meest bekende geologen, Op 65-Jarigem leeftijd overleden Lf. Hij is van getorek omgekomen. Zijn sioen. wtear hij van leven moest, bedroeg 400 kronen en hij was te trotsch om hulp te vragen. HONGARIJE. *KV' M 'Spoorwegongeluk. Tie 'fuppni üq Zuid-Hongarije zijn twee tjpinep, pp elkaar gestooten. Tot nu toe rijn reeds vijftig doerian er tweehondera igewpnden te voorschijn gebracht. Binnenland. lichamelijke Ontwikkeling. Jbtt laatete is voor o.#s volk een belang van de hoogste orde. Uut die we^eüdgebeur tenipsen valt de keerkmg te putten, dat qih* mannen,, in staM behooren t© zijn de wa<pqpen ter verdediging van hun land U dragen. Nochtans is het geenszans noo <üg, kriereo man tot daj doel aan volledige militaire oefening te onderwierpen. Mits #4>echt$ een bMioorlyïfe kern, aanwezig om dein eersten stoot op te vangen en bü <aUpn de jjereSachtif lichamelijke geschikt hpajd aawwcaig ia. kan de voor den militair geoefeqdhedd ook aan ee-ne meer die, niet als soldaat heeft ge iieind, bdnnen zieer korten tijd worden by- gebracht. Engeland ©n Aimeriba hebben frc^ondervindelijk de juistheid van deze slelttng bewwen, terwijl in Frankrijk de afcftls opgedane ondervönding aanstond- is aangegrepen om by de wet aankomende jbrigie mn«nwi te verpliehten zich ldchame -ilfk', ajs voorbereiding tot mogelyken mcli ttófdh dienst te oefenen. In deze zelfde ÉftelrtMig Is vóór onfi Vaderland de option süng Van wat men pleeg* te noemen her militaire vraagstuk te nook-en. ■Allé lichamelijk geschiet© jonge mannen ivfch lÖ'-bH 19-Jarige» leeftijd zullen bij de MKvtmpfllcht moeten worden Hchafnolijk aich te Oèfemen. Deee, bh voorkeur in de •pélt licht te houden oefeningen, zullen •Hf miïttt&lf karakter mfwen. In het Mf oooder treden lichte athletésk, springen speerwerpen, harcttoopen, vaije en orde- öéfteiingeji, Ziweedache gymnastiekwan del- en rnarseh-oefenoiigen, alsmede de ver- schrtlende openluchtspelen, op den voor grwftd. Rij 't bereiken van den milifciepUch- tigien leeftijd tijn dan, na de geregelde rfpelnefhung aan diergelijke oefeningen, alle gewmde jonge mannen lichamelijk voorbe reid voor den militairen dienst. IintuasdheJ; aal, maar de plannen van den Min. van Ooriög -alethts eon gering deel van hen dag loting worden aangewezen om bij het tegtfr te worden ingelijfd. Het contingent wordt belangrijk beneden het thans be- dtwwidc gebracht De groote meerrdeiheid «Dt vrij. H«t zal voldoende blijken, deze jongelui op eenvoudige, nader te ontwük- MMiwflra tie verolschbe mil Maine "be kwaamheden bij te brengen om, mocht on verhoopt ons Vaderland worden aangevat- lest,' héh in korten tüd tot bruikbare sol- op deze wflze ml de voorgestel- dfe vimuirtdering van het contingent mo- gMhk stJn, raader de weeriaraébt van ons valk te schaden. Maar dan is het ook nood- zakelijk om tot lidiamelijke oefening te verplichten. At te wachten wat met én- kali' ■wnrtdediging aou kunnen bereikt wonden, ware niet verantwoord. Péasklenwéttdi voor de w'v ambtenaren. invöhrlrtg van deze wetten op I October 1913 hebben vale gemeente-arrtb- itenaren verldl^ard, dat rij wiet dedtgerech- ti^d weawchteM te tfcn in het peneèoenfoods Woon weduwen en weezen. oendat de pen sioen-premues voer hen te bezwarend wa ren. Nu echter vele gemeentebesturen ln den laataten tyd besloten de pemsioenstor- 4u>g geheel voor rejaeoaag van de gemeente te nemee, hebben véle ambtenaren berouw over ham eenmaal afgelegde vedklaring. Naar de „Nieuwe Crt." verneemt, heeft «ie maiiater van financiën aan een hunner te kennen gegeven, da* bü d« h« van de burgerlijke penawenwetten voor hen tie gelegenheid zal worden opengesteld nog pensioengerechtigd te worden. Kustverdedigiag- Ingediend is een wetsontwerp tot vast stelling van de begroeting van inkomsten en uitgaven vun het .Jonds ter verbete ring van de kustverdediging" ddemst 1921. Ais negende termijn voor de onderachei- denc werken genoemd in de wet. houdende -instelling van een Joods ter verbetering van de kustverdediging", wordt op deze begirooting 20.000 aangevraagd. Eir te 8000 noodig om het geleverde en de reeds gemaakte werken te doen onderhouden. De uitgaven zullen leunnen worden be streden uit de reeds ter beschikking van het fonds gekomen, dan wel door toeva* iige baten eventueel gedurende het diensv jaar aan heit fonds nog toekomende bedra gea. Verdedigingsbelastingen. Bij hei afdeel ingsonderzoefic van het weteömtwemp tot vaststelling der begroo ting van inkomsten en uitgaven van het I-eeningsfands 1914 voor 't dienstjaar 1921 werd gevraagd, of de drie Verdeddgings- bdastangen, nu deze vrijwel permanent zijn geworden, ter vereenvoudiging niet samengesmolten kunnen worden met de Vermogensbelasting en de Inkomstenbe lasting. Het georganiseerd overleg voor ambtenaren. De afideeidmgen Amsterdam der verschij nende ambtenaarsbomden hei/ben een adres tot den Gemeenteraad gericht, waarin zU den Raad verzoeken B. en W. uiit te tvoo- diigen het overleg Vusschen het Gemeente- bestuur en de organisation van ambtena ren in Overheidsdienst te willen re-organi- •en in dezen ziiai. dat daaraan wordt ontnomen het adviseerend karakter en bü de regeling der arbeidsvoor waard en vol ledige medezeggenschap wiordt toegekena. Salarissen Burgemeesters. Seoretariss^ Ontvangers en Wethouders in Zuid- Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben aan de gemeentebesturen ln hun gewest medegedeeld, dot de in behande ling zijnde herziening van de wedden van bovengenoemde ambtenaren nog niet de finitief d-oor hen ia vastgesteld en dat hev zich. miijtsdiiien laat aanzien, dat daarop geen Koninklijke goedkeuring zal zijn ver kregen voor de inzending van de begroo tingen voor 1921. In verband hiermede geven Ged. Staten den gemeentebesturen overweging op die begroeting toch de bedragen utt te trekken, welke na de voor genomen heraenimg no-odlg zullen zijn. Uit den aard der zaak aal uit zulk een ver hoogde raming niet worden afgeleid, dai de Raad zijn eventueele bezwaren tegen de door Ged. Staten ontworpen salariaregeliinR prijs geeft. Verder wordt verzocht, met in achtneming van een en ander de begroo t n-g ten spoedigste im te zenden. De nieuwe Arbeidswet Door den Algemeenen Nederlandschen Bond van Handels- en Kantoorbedienden bij den Minister van Arbeid bezwaar gemaakt, dat de bepalingen op de arbe-la? •vet betreffende kantoren, winkels en de andeis/reifzagePs nog niet zijn imgevoero roch zelfs vastgesteld en verzoekt bij den linister, daarmede spoed te maken. Tevens deed deze bond aan den Minis ter het verzoek alsnog Iemand van hei fondsbestuur aan te wijzen in de commis sies van den Hoogen Raad voor de kan toren en winkels, subsidiair het bonds-be- stuur te doen hoor en over een eventuee» oncept. De vacature-Staal. Niaar het N. v. d. Dag verneemt zijn de ijrinnige partijen in de Provinciale Sta ten van Noord-Holland overeengekomen su de vacature, ontstaan door het overla den van den heer Staal, bü de verkiezing van een Eeste Kamerlid haar stem uit te brengen op mr. H. Slingenberg, lid <ter Provinciale Staten. Ruiling van grond te 's-Grareinhage. In verband met stratenaanleg in het Zuid-Oostenlyk gedeelte van de gemeente 's-Gravenhage, heeft die gemeente een ruiling van spoorweg- en gemeentegronden voorgesteld, welke o.m. ten doel heeüt den bouw van een hoogen overgang over den Staatsspoorweg Den Haag—Gouda moge- Ük te maken. Tot goedkeuring van die ruiling is een wetsontwerp ingediend. De «oc-dern. wethouders en de H. A. M. Het Volk" noemt het bericht van het „Hbld,", dat de Haagsche Federatieverga- (ering der S. D. A. P besloten zou hebben de sociaal-democratische wethouders te ver zoeken bjj eventueele verwerping van het voorstel tot oprichting van de Haagsche Aanneming-Maatschapph', hun portefeuilles neer te leggen, ten eenenniff.le onjuist Niet alleen heeft de Federatie-vergadering geen besluit in dien geest genomen, maar de kwestie is *elfs in het geheel nog Biet be sproken. Hoogland, heeft de vraag gesteld, of dé Minister, indien hy zulks gewenscht vindt, bereid is een wetteiyke regeling van de steunverleening aan de groote gezinnen by de Staten-Generaai aanhangig te maken. Vrager verwast hierby naar de instelling van een Rükskinderfonds met verplichte verzekering, aooals is bepleit in het Katho liek Sociaal Weekblad van 16 Oct. j.l. De binnenlandsche boterprys. Naar de 4,Tel verneemt, heeft de Mi nister van Landbouw bepaald, dat over de door hem aangebrachte verlaging het uitvoerrecht op boter, n.l. van 50 op cent per kilo, de boterfabrieken zich ten verbinden, den prijs voor het bin- 15 Steunverleening san groote gezinnen. Het Eerste Kamerlid JUr. Wittert van nenland niet hooger te stellen dan ƒ3.40 per kilo, met welke prijsstelling de fabrie ken zich hebben vereenigd. Het ligt in de bedoeling van den Minis ter. om, zoodra de pryslimiet van ƒ3.40 wordt overschreden, ook het uitvoerrecht op boter, in verhouding te verhoogen. Internationaal FabrieksarbeiderscongrcB. Dinsdag en Woensdag is te Amsterdam het internationaal fabrieksarbeiderscongres gehouden. Ruim 2 millioen fabrieksarbei ders en fabrieksarbeidsters waren vetegen- woordigd. Op dit congres zijn de statuten goedgekeurd, die o. a. inhouden, dat de In ternationale van Fabrieksarbeiders, wat den organisatievorm betreft zich zal stellen op het standpunt van het I.V.V. Het interna tionaal secretariaat zal te Amsterdam ge vestigd blyven. De heer Oudegeest deelde mede, dat in totaal thans 27 millioen arbe ders in het I.V.V zijn vertegenwoordigd. Het congres was verder gewyd aan het benoemen van bestuursleden en het houden van huishoudelijke besprekingen. Ned. Chr. Vrouwenbond. Te Amsterdam is gisteren de eerste jaarfijksche vergadering gehouden Van den Ned. Chr. Vrouwenbond. De Minister van Onderwys, de heer de Visser, hield een toespraak, waarin hü het doel van den Bond uiteenzette. Spr. noemde het doel. voorlichting van de vrouw betreffende maatschappelijke vraagstukken in te (hoogste miate actueel, omdat de sociale met den dag vermeerderen. TWEEDE KAMER. Vergadering van 27 Oct. (Vervolg.) Verruiming gemeentelijk Belasting gebied. De heer De Geer (c.h.) was van mee ning dat het wetsontwerp van hoogst ge ringe beteekenis is voor den nood der ge meenten. Het Kijk heeft sinds 1908 een aantal wet ten gemaakt die de gemeenten op hooge lasten hebben gejaagd, het Ryk deed niets om die lasten te verminderen. Het ltyk kon zich richten naar de waarde van het geld invloed kon worden uitgeoefend op de uit gaven en inkomsten, bij de gemeenten was dat heel anders, hun ontvangsten zijn niet in dezelfde mate gestegen omdat hun belas tingen niet 'alhankelyk zijn van de waarde der goederen. Het Kyk heeft voorzichtig de cyfers van zyn inkomstenbelasting overwogen; de ge intelijke inkomstenbelastingen halen fei telijk een streep door het geheele stelsel an het Kyk. En dit zal waarschijnlijk nog erger worden. De Minister heeft dat ge voeld en heeft voorgesteld de gemeentelijke belasting af te schaffen en tb vervangen r opcenten op de rijksbelasting. Daar aan zaten ook bezwaren vast en de gemeen ten lieten de cijfers van de heffing gelijk oor alle bedragen. Met dit stelsel hebben e gemeenten echter gebroken omdat zy dat wel moesten dueti ten einde tot een hoo gere opbrengst te komen. De gemeenten moeten nu geholpen wor den door het Ryk, dat is de eenige maniei >m verbetering te brengen. In alle heflingen is de gemeente beperkt alleen in de inkomstenbelasting niet, om dat men nooit heeft gedacht dat deze zou worden opgevoerd. Dat is, meende spr., niet toelaatbaar. Staat en gemeente moeten niet hetzelfde oobject kunnen belasten Op die wyze, meende spr., kan men niet doorgaan ven njrmaliseering is noodig. De heer Van den Tempel (s.d.a.p.) acht het ontw'erp eveneens onvoldoende. Wyzlging der (inanciee'e verhouding tus- schen Ryk en gemeenten is dringend noo dig, overwogen moet worden om uitgaven voor politie onderwijs en armwezen voor rekening van het Rijk te brengen Spr. diende een motie in uitsprekende dat de verhouding tusschen ryk en gemeenten be hoort te worden voorzien, in dien zin dat de gemeenten ontlast worden van uitgaven voor rechtstreeks 's rijks belang. De stijging van het rente-type is geen gevolg van bankmachinaties, dat begrypt spr. wel. Spr. diende dan ook een teptie in waarin de Kamer, gelet op de moeilijkhe den by het plaatsen van gemeentelijke lee ningen als haar oordeel uitspreekt, dat het openbaar belang eischt dat aan de gemeen ten ter dekking van buitengewone uitgaven vanwege het rijk voor zooveel noodig de be- noodigde gelden onder redelijke voórwaar- den worden verschaft. De heer Van Vuuren (r.k.) bestreed het betoog van den heer De Wyckerslooth eneens dat van den heer De Geer. Indien t ryk gaat mee financieren, vreest spr. schade voor de gemeentelijke autonomie. Spr. zou wenschen dat de opbrengst van de joneele belasting en de grondbelasting aan de gemeenten worden afgestaan. De Minister van Financiën, de heer De Vries, deelde merle dat over het wetsont werp volkomen homogeniteit bestaat tus- schen zyn departement en dat van Bin nenlandsche Zaken. De vergadering werd daarop verdaagd tot beden 1 uur. ONZE KOLONIëN. De burgemeester van Soerabaja. De hoofdingenieur Dykermhn is be noemd bot burgemeester van Soerabaja. (De heer Dykerman is directeur van de havenwerken aldaar.) INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. vernietigen de bacteriën in mond en keel en beschermen tegen Besmetting. GEMENGDS BERICHTEN. Onhevoegde uitoefening der geneeskunde. ALaakit een psycholoog, niet-gen eeahi •lie zieken, ook physiek-riekem. ontvangt en psychisch behandelt, aich aan onbevoeg de uitoefening der geneeskunde schuldig Deze quaestie heeft de Geneefische reen ter te be oordeel en gekregen. Het betror den bekenden geleerde, prof. Baudomn, hoogleeraar aan de universiteit en ver bonden aan het Instituut Jean Jacquet Rousseau. Aan deze instelling gaf hy les sen over „Versterking der wilskracht" en ter demonstratie van zijn methode, waar over hy een boek uitgaf, dat zeer de aan dacht getrokken heeft, hield hü een spreek uur, waar hü vele rieken ontving en zon der betakqg, met zooveel succes behandel de, diat hy weldra zyns ondanks de repu tatie van een soort wtonderdokter of hyp notiseur kreeg. In misschien al te ver gaanden ijver, wellicht ook opzettelijk, is een vervolging .tegen prof. Baudouin uitgelokt en dezer *~<T:.gen stond hy terecht. Er werden in dat proces zeer interes santé getuigenissen afgelegd en een pre dikant kwam verklaren, dat prof. Bau douin ten slotte niet anders deed dan te dominees, die zich dan allen in denzelf den zón aan ongeoorloofde uitoefening der geneeskunde schuldig zouden maken. Prof. Baudouin is ten slotte vrygespro I)e ..hongerende" arbeider. Het gebeurde, zoo vertelt het „Utr. Dgbl." in een provinciestad in het oosten van ons land: als men de plaats wil weten het was Arnhem. Een chique comestibles- winkel lokte voorbijgangers met welgevul de beurzen. Voorbygangers met welgevulde beurzen zoo trad ook een vrouw uit het volk, een arbeidersvrouw, het schort nog over de heldere japon den -winkel binnen. Het vrouwtje bestelde twee blikken zalm twee flinke bussen waren het. Informeerde niet eens naar den pry's, het was al lang p>M. Of meneer de blikken even open wilde snijden werd den winkelier gevraagd. Deze maakte zyn cliënte opmerkzaam, dat de zalm als het blik eenmaal open was. spoedig bedierf. ,Bè je mal vent. dat vr... we toch zóó op!" was het antwoord van het arbeiders vrouwtje. Doe het maar eens na. Het Amsterdamsche havengebied. Binnenkort zal het havengedeelte, waar de etablissementen van de Stoomvaartmaat- schappy „Nederland" gevestigd zyn, een groote verandering ondergaan. Twee groo te loodsen zullen voor deze roaatschappy worden gebouwd; de terreinen van „Neder- and" en «1e „Oceaan" zullen door een groot ijzeren hek worden gescheiden, dat dwars over het IJ-eiland zal ioopen. Hen pontver- keer zal niet alleen in verband met een en ander worden gewijzigd, maar ook zullen twee ponten worden aangebouwd voojr per -nen- en goederenvervoer. Een desbetref fende voordracht, die over millioenen loopt za. eerstdaags verschijnen. Onderscheiding. Naar het Hbld." verneemt, is de heei 1. M. C. Holdert directeur van „De Te'e graaf" te Parys, benoemd tot ridder in het .egioenivan Eer. Ds. Schermerhorn. Ds. N. J. C. Schermerhorn zou in België n aantal anti-militaristische lezingen houden met name in Mechelen, Brussel 1-^uven en Antwerpen. Groote roode aan- olakbiljetten werden gedrukt, maar waar deze werden aangeplakt, heeft de burge meester zé doen verwijderen en er is een verbod tot aanplakken uitgevaardigd. Het lepartement van justitie heeft bevel gege ven ds. Schermerhorn in hechtenis te nemen zoodra hy uit den trein stapt en met den eerstvolgenden trein tusschen twee agen ten naar Nederland terug te zenden. De stryd te Leerdam. De stryd tusschen den burgemeester van verdam en Leerdam duurt nog steeds oort. Dinsdagavond was weer een raada ergadering belegd; slechts twee leden wa ren aanwezig. Geschorst. De directie van de Aken—Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij heeft in haar dezer dagen gehouden vergadering den heer W. Rutgers te Kerkrade geschorst als lid van het bestuur van genoemde maatschappij en als mede-directeur der Dominiale myn, wel ke door de AkenMaastrichtsche Spoor wegmij. wordt geëxploiteerd. De schorsing zou in verband staan met gebleken admini stratieve informaliteiten, tengevolge waar van de maatschappij een voorloopig nadeel van 100.000 dreigt te lyden. De informa- iteitëo zouden het gevolg zyn van een niet geslaagde markenspeculatie. Noodlottige ruzie. Te Roosendaal heeft zekere V. in dran ken toestand, by een huiselijke ruzie, een politieagent met een mes aangevallen. De agent schoot tilt zelfverdediging met een Tevolver en trof V. levensgevaarlijk in ïiee hart. Zyn toestand is »eer Een conflict in het transportbedrijf. Te Amsterdam dreigt in het aannemera- bedrijf van de firma Breejen van den it een arbeidereeonflfet te ontstaan. Reden Is de weigering van den werkgever den arbe-dstyd te verkorten. Daar de ma de terreinophooging van Amstenul voor haar rexenu* heeft, dreigt dTU rungbouw ernstig gestagneerd te word* Tusschen de draaischijf bekneld. By het omdraaien van een locomotief het hoofdstation te Stadskanaal geraak» gisterenmiddag een leerhng-machmistmï den voet bekneld tusschen de dr- De voet werd geheel verbrijzeld. Overreden. Gistel-morgen half acht kwamen tw* wielryders op den Maasdyk nabij de wZ Gusto, te Rotterdam, met elkaar in botsinr Een er van, .een 22-jarige jongen^ kwam te vallen onder een juist passeeren de auto. Ean half uiJr nadat hy per poli^ brapcaid naar het ziekenhuis was over»! bracht, is hy aan de bekomen kwetsum! overleden. Seringentakken. De eerste seringentakken zjjn te Aald veven ter veiling gevoerd. Bakkersactie in Den Haag. In de Dinsdag j.l. in het Volksgebouw gehouden buitengewone ledenvergadering van de afd. Den Haag van den Algem. NeA Bond van van Arbeiders in het Bakkers!» dryf, welke door plm. 500 bakkerjjzrtef. ders was bezocht, werden met algeae*© stemmen de voorstellen der patftwwK worpen. De vergadering vereenigde zich gebed met het advies van het hoofdbestuur, om alsnog een poging te doen een betere over eenkomst te bedingen. Den afgevaardigden naar het buitengewoon congres, hetwelk a.s. Zondag plaats vindt te AmstenianL werd opgedragen in dien geest voorstellen te doen. LANDBOUW. Boter- en Kaasexport. De AJgemeene Nederlandsche Zuivelbond (F.N.Z.) heeft aan den Minister van Land bouw verzocht, de uitvoerheffing op boter te doen vervallen. De bond wyst op het feit, dat orders uit de omringende landen byna geheel uitblyven. Engeland, België en Duitschland beramen middelen om den boterprys onderling te regelen en aldus den prys der Nederlandsche boter te druk ken. Het heeft er allen schijn van, dat men aldus wil trachten den prijs der Ne derlandsche boter in de richting van dien der Deensche op de Engelsche markt te krijgen. Rekent men hier de uitvoerheffing af, dan blijft een prijs over, die aanmerke lijk lager is dan de consumptiemelkprys en ook overigens in de huidige omstandighe- len en in dezen tyd van het jaar ongetwij feld ver beneden den kostprijs moet worden geacht. Inwilliging van het verzoek zou de mogelijkheid van uitvoer naar Amerika en naar andere landen met een gunstigen geldkoers in de hand werken. Verder vraagt de bond, voor de groote hoeveelheden niet-volvette kaas van 20, 30 en 40 plus exportrecht of althans zoo spoe dig mogelijk een exportvoorschot op ds huidige productie te willen verleenen. de Verbeterde melkvoorziening. De Minister van Landbouw had aar fabrieken van gecondenseerde melk melkpoeder en de margarinefabrieken voor geschreven, dat by den inkoop van melk geen hoogeren prys mocht uitgelegd wor den dan 19 cent franco fabriek. Deze maat regel was noodzakelijk gebleken, omdat ge noemde fabrieken tot zelfs 20 en 21 centen voor de melk boden, zoodat de boeren hun r.ielk aan de inrichtingen en de slyters ont hielden en eenparig aan de genoemde fa brieken gingen leveren. De minister hoopte door deze bepaling te bereiken dat de melk meer ten dienste der lirecte consumptie geleverd werd en de be wuste circulaire heeft haar uitwerking niet gemist. Intusschen heeft de minister ingezien, dat ook van de zyde der melkinrichtingen (onderling) prysopdryving dreigt, waarom ook aan laatstgenoemden per circulaire i» ïodegedeeld, dat ook voor haar een maxi- num-inkoopprys geldt van 19 cent per-U ier franco fabriek. Indien deze inkoopsprijs van kcoper s-zyde overtreden wordt, ver koopers worden ongemoeid gelaten, at de minister die niet „in de hand" heeft - dan zullen de inrichtingen, welke ich aan deze prijsopdrijving schuldig ma ken, niet meer over Regeeringsmelk kun nen beschikken. LETTEREN EN KUNST. Een nagelaten werk van Strfndberg. In de nalatenschap van Strinlberg ls e«i voor het tooneel hoogst belangrijke vondst gedaan. Het betreft een voltooide weretó- trilogie, die drie groote drama's omvat, getiteld „Mezes", „Socrates" en „Ohrle- fcus". SCHEEPVAARTBERICHTEN. Stoomv. Mij. Nederland. Ambon (uitr.) arr. 24 Oct. te TandjoBg Priok. Bintang (uitr.) arr. 24 Oct. te Sabang. Nias (thuisr.) vertr. 23 Oct. v. Padang. Batoe (thuisr.) vertr. 20 Oct. v. Colombo. Salawati (uitr.) pass. 26 Oct. Gibraltar. Ken. Holl. Lloyd. Delfland (thuisr.) arr. 24 Oct. te Rio Janeiro. Gelria (thuisr.) vertr. 25 Oct. v. Rio Ja neiro. Salland arr. 27 Oct. v. Buenos Ayres tfl A'dam. Rott. Lloyd. Goentoer (uitr.) vertr. 25 Oct. v. Suez. Patria (uitr.) vertr. 23 Oct van Colombo. Tabanan (thuisr.) pass. 26 Oct. Gibraltar Kon. West-Ind. Maildienst. Stuyvesant, vertr. 27 Oct. v. A'dam naar West-lndië. Helder, arr. 24 Oct. v. Arice te Valpa raiso. HollandAmerik lijn. Themiste, arr. 27 Oct. v. Savannah t® R'dam. STADSNIEUWS. GOUDA, 28 October 1920. Gemeenteraadszitting. 3)© Gemeenteraad van Gouda is byeenge- [Vapan tegen Vrijdag 29 Oct. a.s. des 2tts te 7% ure. Ain <le orde worden gesteld besprekin- ggn .aangaande de Gemeentelijke Lichtfa- jjy agenda vermeldt dat door den Voor- jjtkr zal wottien voorgesteld deze bespre- kjgjen te houden in een besloten vergade- Bevorderd. heer M. Gelyns. wekzaam op de af- deeling Burgerlijke Stand ter gemeente- agggltarie alhier, is met ingang van 1 Ja- mj|j a.s. bevorderd tot hoofdcommies. Vrije- en ardeoefemngen. Jfcjuffrouw M. E. Bosman, 'alhier, slaag de te Rotterdam voor het examen Vrije- en oidaoefeningen. Ondersteuning afgekeurde militairen. De Burgemeester van Gouda brengt ter kennis van belanghebbenden, dat oud-rtnili tairen der zee- en landmacht, die na 8f Juli 1914 en vóór 1 Januari 1920 voor dén dfenst warden afgekeurd wegens ziekten ef ge- in den dienst hetzy ontstaan, hetyy Ugéflangrijke mate verergerd, voor eenige ottïfoteuiiing in aanmerking kunnen wor den gébracht, zoo die ziekten of gebreken niet aan eigen schuld zyn te wijten en be langrijken achteruitgang in geldelijke ver diensten hebben veroorzaakt. Zij, die in het genot zijn van militair pensioen, komen voor, deze ondersteuning niet in aanmer king. Ook weduwen van militairen kunnen, zoo zy geen militair pensioen genieten voor de ondersteuning in aanmerking komen. Zy, die van meening zijn voor de hier bedoelde ondersteuning m aanmerking te leunnen komen, moeten zich daartoe spoe dig, liefst vóór 1 Januari 1921, schriftelijk wenden tot den Inspecteur van den Genees kundigen Dienst der Landmacht, bureau Ondersteuning, te 's-Gravenhage Kanaal straat 19, onder opgaaf van nauwkeurig adres, naam en voortiameq van, den afgo keurden militair en vermelding of deze vóór zijn afkeuring laatstelijk diende als militieplichtige, landweerplichtige. lanfl- stormplichtige of vrywilliger by de zee macht clan wel by de landmacht en, Zoo deze bij de landmacht diende, tot welk onderden1 daarvan hy behoorde en voorts op welken datum hy als dienstplichtige, in tot militairen dienst werd opgeroepen gedurende welk tijdsverloop hij metterdaad dienst deed. met ziekteverlof of met verlof in afwachting van afkeuring was, of in een ziekeninrichtyig was opgenomen. i J cl it t HengWenkeuringen. Op ^oudénatein \tt Rotterdam had giste ren dè verplichte rijks-na jaar.shengstenkeu ring voor de provincie 5Jqid-Holland plaats waarvan de heer J. 1% van der Torren uit Gouda voorzitter en de heer J. C. Roodzant kzn. uit den Haag secretaris-pennigmees- tir is. Van deze commissie waren mede aan- Xttig de heeren P. Jas, J. G. Tukker, A Kaft Jr. en P. Oly. De keuringen geschiedden onder leiding van den algemeenen voorzitter, den heer S C. Gooszen, te 's-Gravenhage. Goedgekeurd werd o. m. Cicero ITI 01 denburgsch ras van J. H. v. d. Torren te Gouda. „Vondel'» Lucifer". Het bestuur van de Remonstrantsch gemeemite, dat er sinds het vorige jaar op uilt is in het keaugebouw buitenge wam- (godsdienstoefeningen en bijeenkomsten te houden, is nu nog een rtapjeverder ge gaan. Het heeft gieteravond, voor zoover we weten voer de eerste maal, dse kerk (afgestaan oim daarin een uitvoering te ge ven, die het zélf niet had georganiseerd Hiertegen is natuurlijk geen enkel be swaar te maken, mits er voor wordt ge waakt dat het stempel dier buitengewone samenkomsten in overeenstemming is mee het karakter van d§, ruimte, waarin Ze piaats vlinden, men mag de leerk niet ma ken bot een gelagaohoici voor ontgp&nntdg aonder meer, van byeenkomaten ln de kwri; ee^ zekere wyding blyyen uit- «wl J JI 'J De uitvoering gisterenavond volcteed vrfltvel aan dezen elsch, wat trouwens oof' de keuze van het uit te voeren werk al waartongide. Zoo één tooaeelstuk. dan is wel VondePs Lucifer geschikt om in de kerk te worden gedeclameerd en het tame lijk tal ryk gehoor zial erkentelijk zyn ge- Wtest op deze wijze iets nader te rijm ge wacht tot oteen grooten Nederlandschen fooneeldjchter. Voor een groot deel aan de rauailoale begeleiding (de beer J. H. Se- ««ye wist uit het orgel te halen wat daar- te halen U) is het te danken, dat de aanwezigen gekomen zyn onder den in- druk het dramatisch gebeuren. De tua- «chenspelan, die het gesprokene bevesttg- Jten. wekten stemming en waar de muziek ®®*»l«'dde (cm», by de bekende rei „Wie «r. zoo hoog gezeten, etc.) vormde ze echoan* harmonie met de gezegde "terden. de declamatie gaf veel te genieten. I**®* Gerard Abous heeft een krachtige •■JJjWÜe voordracht, mevr. Secrève—Bm- ™**®Wen herinnerde ons sommige ffwJJikkem aan mevr. Allda Tartaud Gnhriel in he<t: „Hoert toe, gij Em- smftji. ®Ü«<mder goed ó.a. was haar ""Jtekbede 7011 Rafaël tot Lucifer. Jam- r dat in het tweede, derde êtk vierde be- onbelangrijke coupures waren ^gebracht en dat het vijfde bedrijf ge- Wriengege is gebleven. Voor velen «t een teleuystelling zyn geweest, die huiswaarts aai hetytea doen keeren te- Wtog niet voldaan. Goudache Hengelaarsbond. «hem ui ledenvergadering van den Goud- engelaar8bond werd de driemaan- delyksche rekening van den penningmees ter goedgekeurd. De secretaris bracht verslag uit van het gehouden stedelijke htngelconcours Namens de vergadering dankte de voor zitter beide heeren voor het geleverde werk. Wegens het bedanken ais bestuurslid door de heeren J. v. d. Heuvel, C. Buurman, H. Wiers en C. W. Blok was een bestuurs verkiezing aan de orde. De vergadering was van oordeel, dat het m het bondsbeiang zou rijn, indien deze heeren op hun besluit terugkwamen of het althans opschortten. Drie der heeren verklaarden voorloopig.. aan te bly'ven. Jn de plaats van den heer Blok werd gekozen de heer P. C. De Jong. BODEGRAVEN. De Raid onzer Geméerte ts in op-nbare vergadering bijeengcr-epen op a.s. 7u>i- dag „U Oct., des v..inniddags half tien uur Aan de rde is p.a. aan. raag.wn.vouvscu^; voor Jen bouw van 18 vonlngeu, én b^- hande-iig van de begraohng. De ufd. Volksondc -wijs heeft in een Le denvergadering de slatiden «uedgelaairJ voor de J»ng. r...cmg'iifc Al ledan van het Bestuur dezei V'Tucnjging Werden g. - kozen cfe h.h. K. St'. n 'en P. G. van XomV ïn de maaml Nc vember zullen verse! lende verwfliginger alhier ven. De R. K. Tooneelclui), "ginger alhier uitvoeringen ge- Red. Kamer H. K, Poot, de gymnastiekvereeniging Her- ïuziekgezelschap Vrieiwenkring culils, het muzi b&KceciiKiiap v i iciHieilKring allen zyn drak aan het repefeeren, om in Nov. uit te voeren. Een begin van brand in de openbare school C werd tijdig ontdekt, en gemakke lyk gebluscht. De brandschade is niet groot. STOLWIJK. Hedenmorgen omstreeks 10 uur kwam da landbouwer A. de Jong uit Boijrepos Wét een tentwagen, waarin vrouw en kind. van de Gouwweg af rijden op weg naar Benedenkerk. By het passeeren van een rijtuig in Benedenkerk kwam de tentwagen un aanraking met een Ijzeren hek dat ern stig beschadigd werd. waarna het rijtuig tegen de woning van den heer Krenje reea en gedeeltelik omsloeg. De inzittenden be kwamen geen letsel, alleen de landbouwer de Jong kreeg verwond:ngen aan zijn hand. Gelukkig <jat de vragen vastliep, anders was het onheil pog grooter geweest, daar juist de valbrug over de vaart openstond. De aangerichte schade wordt vengoed. WOERDEN. Op <le gisteren gehouden G ro^to Natf&ara- markt voor runde ran waren aangevoerd 2525 stuks vee. De prjjzeo waren voor: stieren 460—^500, Vahrz.en ƒ425525, pin ken ƒ300475, melkkoeien ƒ400500. kalf- kneien 600600, vaarzkoeien 350700, magere kalveren 180280. Handel stug. KANTONGERECHT GOUDA. October 1920. Leerplichtwet: J. v. <1. Si te Gouda 2 subs. 2 d. Wegenis overtreding A. P. V. Gouda: W. V. d. S. to Uithoorn 7.60 subs. 5 i; P. S. B. te Wadklmxveen f 25 subs. 10 d.; K. J. W. v. cL It. te Rotterdam 15 subs. 15 d.; J. H. v. S. v. N. te Boekoop f 10 subs. 1 d.; J. N. te 's-Hage f 20 sube. 20 d.; lu H. G. B. te Rotterdam f 6 subs. 6 d.; Th. P. C. J. v. d. C. te Naard.n f 3 subs. 3 d.; H. D., zonder vaste woompl. 2 sube. 2 d.; F. J. H. K. te Scheveninge® 15 subs. 10 d. Wegens fietsen zionder licht en opigeven valsche naam: G. O. te Waddlnxveen f 4 subs. 4 d. en 20 subs. 20 d. Wegens Keur waterschap Wloeredm: W T. te Nieuwkoop en H. K. te Hendrik Ltfo Ambacht, ieder 2 subs. 2 d.; J. A. v. d. H. te ZwammenLajn 5 subs. 3d.: A. H. O. te Boskoop 2 subs. 2 d. Wegens overtreding invaliditeitswet: M. K. te WaddinxvBfn 23 X f 2 subs. 23 X 1 dig. «w/ Wegens overtreding Arbeidswet: J. de te Goudérak 8 X i 1 «ub* 8^X <1; J.de B. te Gouderak 5 subs. 1 <LD. T. te Gouderak 1 subs. 1 cL: C. v. E. te Gouda 50 subs. 25 d.; P. M. v. I. ej a. V., béiden te Gouda, ieder 0.50 subs, i cl.; P. C. v. H„ te Gouda 2 X 3 subs. 2 X 2 d.; K. A. H. te Moprcapolfle 2 X 3 subs. 2 X 3 d.; J. v. M. te Zevenhuizen 10 subs. 10 d. Wegens overtreding Motor- en Rijwiel- wet: M. v. D. te Delft f 5 subs. 8 d.; D. M. te Waddlnxveen 2 X f 10 sube. 2 X 10 d.; G. P. A. v. d. H. te Oudewater en A. J. S. te Gouda, ieder f 1 subs. 1 d.; C. H. te Waddinxveen 2 subs. 2 d.: IJ. N. en ,A. S., en IL hu aLlén te dou^ mdaf 4 G. en 1* L„ aden- te <|oudê. ieder sub-, 4 d.; J. D. te Koudekerk en G. B. te Wbddfinxveen, ieder 6 sube. 3 eta C. a de K. te Goutta 2 subs, 2 ,d-J. tl. D. tr Géida, J. F. te Boskoop, J. B. en T. hüden te Waddinxveen. C. W. S. te H^ae- ferecht, S. S". te Gouda, ieder f 4 subé; 4 d.; r< VI 4 O -„k. O /I C. B. tq Gouda 2 sube. 2 d. Wegert oventoiicling Visscherifw&tr'C. G P. L„ beide» tp Rotterdam, ieder f 2 sobs. 2 d.,*M. L. S. te Rotterdam 1 sBbs. 1 d.; C. J. V., F. V. en C. W. L Z.. aim te Roterdam, ieder 3 subs. 3 d.; N. J, -tp G. J., beiiden te Reeuwyk, ieder 5 s«p*. M dagen. allen te Waddinxveen. ieder f 1 subs. 1 a. Wegens overtreding Wet oo Bevolkings registers: C. F, M. te Waddinxveen 1 10 subs. 10 d. Wegens overtreding Boterwet: W, T. te Wladdaaxveen 6 spbs. 5 d.: D# K. te Stol wijk 10 subs. 10 d. Wegens mét trekdier voetpad berijden: 14. N. te Waddinxvee* 0.40 sub*. I ±i A.»W; K. te Reeuwljk 1 soha. 1 d. Wegens overtreding Jachtwet: J. C. H. te Moor "recht 5 3 jfc Wafens openbare d ranke te Géuda 2 fubs. 4 d.:[ 6 subs. 9 a.; J. B. M., i. V. w!?7oriB 6 d.; L. S. te Goudh 6 subs. 9 d.; J. Wd tc Gouda 5 sul». fUdrf L. S. te Gouda 6 subs. 9 d.; G. C. H. te Gouda 4 sube. 6 d. D- de H. te Gou<Jl jL| aubs. 3 d. I Land- en" zeumaiht. lUDfl. Bevorderd. Met ingang van 1 November ia benoemd kot majoor bij rfle' Wn 1\M. A. fte m&rM ONDERWIJS. iff nieuwe «uivoer van onderirftuaa. Tiet Wjyoegsel Ned. StuatefttL mraBa October No. 208 blykt, dat in totdèl dit jaar geëxamineerd zijn voor de akte voor onder wijzer 9JI1 candidlktett! waarvan 740 de akte hobbo# gekregen. vï Er f Waren 153^ VMéW|lyke canilidBflidH,^ WMTtem er 1197 slaagdPh; in totaal „dte't i 1937 leerkrachten. De aantallen geslaagden van af het jaar 1900 waren respectievelijk: 1776, 1678, 1574, 1368. 1519, 1376. 1375. '1439, 1518, 1516, 1793, 214)7. 2394, 2234, 2453, 2567, 2027, 2516. 2217, *UV lift 19HÜ, Die cijfers kunnen geenerlei inlichting geven omtrent al of niet verminderen van het aantal «nde»-wyzer; Van de öpmwki: mep >vd: (Ar van 'de candi brek aan algemeene ontwikkeling, welke iek uit bi'tk ol overal mis by'beltaal en De vrouwelijk af bij de mannelijke. Het schriftelijk werk voor Nederlandsche taal Was over het dl1- gemeen genomen of twijfelachtig of eye» voldoende (de vr. qumlidateBi waren ook hierin beter dan de mannelijke)i Haarlem klaagt over kléurlops en mat technisch lezen. Over onbevredigende 'op stellen, geringe aardrijkskundige kenni» van de Koloniën, van natuurkundige ver schijnselen. pmexWea «Im coterm^es -mm- Arnfecim) De „Copl* verbortitt5' (didateh Was 4e bepérkt, hat ge- algemeene ontwikkeling, welke bleek uit hpte (ritlikeaian van «Hete 8 ral gangbare woe Hlwtn uit hét ga an de mdest élcrnénfdTré"lcenltts van cicmnyk. geschriften en voor organ godfdie ovfci, het ou» olUowul tnnhnlanh lezön on 'o\*Fr do 'óprtcWfi, XTvc? hct TcSm |jaagt ook de Utreciitsche commissie, even- WS, die van Leeuwarden en die te Breda. 4an het leesonderwijs dient dus, blijkens |fe^e klachten, neer zorg te worden be steed. stel werd na lange dis vJM&ctWflt* I In Veroépd 'fbet hét drag vfetd dé jdarlökncl.e éW- hoogd vaA'LWÉë epAt» friogt b "fjrmO fta vc4KtaU« ^(tsum w4m- _S1_JA(UHI nar Hef 1 «t» 4 Alf^ger Jén. Te Ny'nsel, bij i Januari de opanSb» É.-K. kerk be.--tai D t is in 2 maanJéit tjjrf reedi Aï L. O.-wet is WMMI pas Kep belofte voor d« teAöomsit! wi BE Pr Ir Npff. Épe bekende j^rof. Ztér veel belangstelling het 7eit herdacht* dat hy vóór 40 jaar te Utrecht tot arts be- Jiptderd werd. MA093 Een Montessorischool,^ 'j fe Amsterdam^ torischuol geope j|t'4eeling van WK-ntKUK I! I'KN. MuiinsnuiJStllUOI, varW vreinibl aanvoer, K Gouda. 38 ■Gfcédfeer ^20'. KAAS: Aangevoerd 123 partijen, fe kw. f 85—88, 2e kiw. 81—«4. met Rykismerk i 89. Handel matig. 9 pOTElR: Wqrnig aanvoer. 'jMMAtor (i 1.701.80. Hhndtel vlug. ViEHMAiRKT: Vette varkens redelijke lahvoer, 0.86—0.88 per half K.G.. Hftri- |M vlug. Miagere varkens weiiv «^5-0.95 per hi llfgere biggen goede* ber we?k. Handel re<le!ü8c. kWWWn wp*. |e aanvoer, 40—50. Handel vflug. Nuch- Ifcic kalveren weinig eanvoqr. .4 mkndiei vlug. Fokkalveren weinig aanvoer f 150—200. Handel vlug. EIEREN: Weirig aanvoer, 2122 per ■Of) stuks. Handel vlug. rj< GRANEN: Btemimiing kalm. Tarwe f 3r> *-p2.50, Roggv 2223. Gerst f 22.50- j|A id. chev. 25—26. Haver 21-24, Jfwten 28—31, 'Bruineboonen f 30—33. Groenten vei ljng. Veilings-Vereeniging „Oudewater •rv Omstrek -mJ3 Kapten 13—;3.50. Uien fS6 54) Ei» KIN AN( IKFI,E V#. - staten tot het aangaan eerver ■ridlécning, MBRMln HélI'/it «teWP-nilte Jm te gaan «tJWT..7r van ƒ50.000— Rotterdamache leening. Het Hbld. verneemt, dat op aangeboden tie over «1« dieaaeirootogea» ia hede» vm ëe afgevoerd. Té- berichten awé dieselmotoren, wordit gé- geen officieel© mededeel!*» der entente ontvangen la. welke een afrié» van den voor het Duitse he economische lé ven catttsta-ophalen eóach inhoudt. Beitfié tenbond. ',e 'werd Dinsdagavond in derP •schouwburg te Utrecht een voorstelling gegeven door Prof. Knappert. Gisteren werd de vergadering voortge büge\#)ond door 132 afAvaartligden. van het Gymn rekening en ve bestuur wert 1 vergadering. De begrooting nier heden aankondigt te i zoo apoedig mogelijke sticht mg van mm vereenigde commuiustiache partij te Duitechlaad. Lenin's dagen geteld? lira ei» Studiefonds. ■erantwooraling van het hoofd- 1 P"' g werd goedgekeurd, sluitend m«u Vobr Hkfflngénf fflr Afacwlhntr If genieten en innigen geest Dit voor stel werd na lange discussie en verdediging het hoofdbestuur ver- DRA n de ga iViolsche pers oju missch.1 f:mgB tegen ven- om "hrt'twctfflwntiter Doepng ezl predikanten op te voeren tot 2600. vr\je woning, is van 30 September tot 1 bruari verschoven, daar hot bedrag lang niet volteekend was. Het orgaan den Peedikantepbond spreekt van een n i lukking. DHEN9T ithaueai. de gedaeurte^l lauen tracht igedyk munt en Duits 1 ite te belastef» 'Üre, evenals :he hulp te^« rtthauen te kirygen. De uitlatingen van i'oolsche pers dragen echter het kenm van politieke verdraaasels. By de o\f> schryding der Dmtache girona betreft enkele op zicttzeJf tetitenxle avonturi- r h''t een te gerl jxjfniie-troepwm»aclw ih T)oet-lVudaen la dq tBoemen hermetisch te sluiten, liet Lithauensche gezantschap te Bei Iievoifagt de .nngjtftpelmg van de Duits rtgeeriivg, dat aan het overschrijlden ffitms geen leden der Duitse he ryksw t deei hebben, doch dat het slechts avoi t wier transport huiswaarts r« is of is ingeleid. Wervingen 1 'ten niet plaats gehad. Naar van bevoc .zyde wwrdt gemeld, gaat de Duitsche geering hand aan hand met het Uthfti i De Britsdie toenadering tot Duitsdh Oct. De Parijsche berjej ten Wtef3het Fran&che protest bü Ei i land tegen het afstand doen van het op. verdere beslagneming op Du*ti eigendommen worden in Berlyn brtwü" )g Fntiek op de gelsche nota is voor aei>uit»che openlj» meeniaig ontoegrypedyk. Beter was een volging van het Britsche voorbeeld dooi •vorige ent*nte-staten. Zelfs Frankrijk er beter by varen dan by het systeem •badxMpag rossen rv iW r' WI^LKOIjMEN. ufficieëlè noteering te Amsi 28 Oc%)ber^j^( Amstcrda !0. r l 22.05 6U6& t.0T« 45.— 63 75 45.20 63.70 Pafys- Brussel Zwitserland Wennen Kopenhagen Stockholm Christiania ^'ew-York De gemeentel U. besloot een gaklloeaing vu f 54.000 van len Raad van den Volkenbond te Bru- - a«bééu#illHtéMMM0k( )it verslag uit over den, cn lssy ovei Jen vrijstaat DanWig. PARIJS, 28 Oct. VJJ. De Griefciche Kt- JtagC te IMMwMjé,» «trulrtw van- het kabinet te AMietie aan nat ny geroepen ts acn van oen vroon ve rtreMMnde dm uitdrukkelyke. j[ af.-ugqf Van ex-koning Konstentt. de afstand van Prins George en de erken ning door dan niauwn aou taenia dan verneemt van een zijde die het I baar en goed ingelicht noemt, dat daéét "ou getoétar- zün. bt déklelüker »»- "dat "de heerschappij van Lenun O» 't punt staat ineen te stonten. GrandweUherAming. Niaar we vernemen is gisteravond W rnnimtu bdratfratrte r wlnMtetd en sal bd# W1°rdg0 ;a*D*e' Unit Aapeterdgro meldt men ons: De Ig. (Lrtfetentfrin weëite hedennacht 12M7 alt aan H Cemtraal-StaMon alhier lf*l moeten UMeMkonien is Ml da Liede- brug, naby het «tetion Haarlem» op mm goederentrein geloopen. Zes wagona wan dezen Jaatirt«Éi tooi»'***.» M»chadl((tf, ten tooi n kwam met twee uur vertraging té- Aauuufdam aén. U> h •- i .-'I .iraexhtiwiKjrtteU «,a iwMtey, XWj^DS KAMGUL j i«b (Zitting TU heden.) Voortgegaan wordt ma* da behandeling van hert; wotaontwenp betreffend* verrui ming v^n het gemeentel uk betaatingge- hw til' (i-v Mlinister De Vries betoog* dat de te- gmwdovëige eéMv rate) het oortrerp een navolg ié »*n Ket oértdeg met da eommia- odsrie rara tenrtarridkig. Er is aan rege- kpg gateed voor de verleening van voor schotten doot hét rijk op de gemeentelijke inkorrustenbeéSfltilhg VMf het vekrand Jaar. De uitbreiding van het belastinggebied ral uitkeeringen aan de gieenemten uit het In- raüddtej hy gehoor i_ *ens tan oog lgNdei'bdlaaqr géi hü evenwel orer- IWVlajP^ »jn ambtgenooten en poUUoke vriendén, of i#n heengaan «1 of liet ge- w« sveht ie. 'knar duurt voort) TELWTKIlFISt'H WEWtBBRI Zwakke Tot matige Ooeterijke tot Zuld- ^-vijl^ wftu!, nevrilg ti)t half of Hchti "elföé ÜJKK STAND. GOUDA. y Oct. Josephus Gerardae If. J. Bantzinger en M. G. J. :t, Jqhanna Hendrica. d. v. burg on A. van WHngaarden. UWD: 27 Oct. A. Verheul en A. [jn&oef en M. M. de Jong; ^^PHrinG Zevenboom; J. A. tm Mwm» 0l artVwi H- ZMa- fsHOW»- ADV EnTENTllN. Heden overleed onze geliefde "Mdfeftit ««w Ueoo»- moeder A j in den oodeMom van 7» jaar. «jérattf-iH 30, - SCI BEftRBEVX. KENIEE E GREEVE T*AR*V)VMXKENIEB DB GREEVE. ürfhen Töet worden <<l

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2