N put s ILLEN. 59e Jaarffaner. Vrijdag 29 October 1920. geval, m leeftijd. STERKE MAC. XTxe-cL-ws exx ^xcL-xrerxexxxie t>xeuöL voor GFoixetei. exx Qxxxexxe Ice xl Een oplossing gevonden. Feuilleton. BUITENLAND8CH NIEUWS. BINNENLAND. der O M) (Wordt verroird.) men van (VERKEN te uitvoering, 'RECHT. ER. het Sohotseh van S. K. CROCKETT. Geaut^orfeeeMe vertaling van I. P. WBSSBUNK—v. ROSSOM. (Nadruk verboden.) en uitge- reniber zou 6OIDSCHE COURANT. Maetie: Telef. latere. 545. Bureau: M ARKT SI, OOÜD A. Administratie: Tetef. Interc. SZ een volks- <w*art»i1 de réd ten uos- >19 door den üeiük hun de aan- i regee- bii Po- De Daily Mail meldt, dat prins Peul van Gri ekenl and gwteren Uit Luzera zou vertrekken en Miaandag te Athene zal aan komen. Op zijn reis zal de prins door den attaché van hot Grioksdhe attarhai» te Pao-üa. die réch «tettromvend mar U- «ra heeft btonta worden beaeiold. De moeilijkheden, netetean door do houd!** van taring KoataatÜ*. voor de taons* ■volging ven prime Paul, moeten haar ioaring netel «tin. aoodat man het anker acitt. dat urine Fttul do Griekacta krot* zal aannamen. hte DE WITT’a pW- >p het fleschje. aboratories, Croydon, BBLGIE. De Vlaamacta* unhwwUaÜ. Gemeenteraden uit het Vlaemocte ga teed, dat ten O. ven Luik b «alagoa. «lachen een Viaamoche umvoreiteit, maar in een andere atad dan Gent ZU hebben aan de Kamer van Voüurvw- tegenvroortüger» en aan den Senaat et* requaat gezonden, waarbij de handhaving van de tegenwoordig* umveraiteit va* Gent wordt gevraagd, met het Franaeh ala voertaal, en de stichting van een nieuwe Vlaamacho hoogeschool, maar niet te Geax ENGELAND. Sylvia Pankhurat veraordaate Sylvia Panichurst b beteren te Londréi tot zes maanden gevangeniretraf veroor deeld wegens het pdegan van een daad ia staat Zr. Mn. troepen bot ontrouw te bren gen door de publicatie van artikelen la haar blad, „Workers Dreadnougte". FRANKRIJK. Landru veroordeeld. Da rechtbank heeft het vonnis betaal tigd, wnaitei l^andru werd veroordeeld te* vier jaar gevangendeatraf, 1000 free, boete en bot verbanning. Dit vonnis b niet geweien wegene de moorden waarvan hü wordt verdocht, doch wegens het feit dat hü enkele jarea gele- den een automobuelsaak inlichtte, het per soneel wiaaiborgwMnmen Liet storten e* ar met deze gelden van door gta» whmnock?” zeide Sharon grimmig ,gü en uw mannen? Zend hen liever om uwe boodschappen te doen. heer van Bennen brack! Ilk sta er u voor in, zy zullen veel eerder in iedere andere richting gaan, dan v anneer gij ze beveelt de Mc Oulilock’s van het „Huis van Muir” aan te vallen! Wiat mij betreft, ik ben in mijn recht. Ginds is myn eigendom, mü bü akte ove^ gemaakt door uw grootvader, Chesney! Gü en uwe geleerden weten heel goed hoe vaat. Gij, noch zij, kunnen dat verbreken Er was een weg naar kerk en markt van gindsch huis, geslachten en eeuwen vóór gij geboren waart. Wiy. die in het „Huls van Miuir” wonen, zijn noch vogels om In de lucht te vlnegen, noch visechen van de zee om te zwemmen. Wij mogen wandelen op Gods aarde wij, onae kinderen, ons vee en de vreemdeling in onze poorten? Gy hebt de deur voor ons gesloten, alsof wy veroordeelde gevangenen waren de deur voor ons gegrendeld, alsof wij dieven waren. Wjj zijn vrije mannen, die hun recht zoeken en als wij het vinden, nemen wij het. Hier hebben wij een weg ge maakt, breed en vlak. Wy zijn thahs in ons recht lautt iemand uwer ons durven aanvallen op hun eigen risico! Als gij er a rulers over denkt, de rechtbank is open. Roep ons voor de rechters. Er is genoeg recht in het „Huw van Muir” om daar tegenover u be staan, zooals ik hier tegenover u sta. Maar gij kunt niet. Gjj dlirft niet Zet uw hekken weer op, wü wi llen ze afbreken. Sluit uwe sloten, wü Bil len ze in «tokken slaan, zooals wü vandaag deden. En als gij mannen brengt, om rich tegen ons te verzetten, b het gevaar voor u aelven. Gij züt gewaarschuwd in het bij zijn van getuigen. Daarenboven, Oiemey Barwfiiinnock, gij zjjt vervloekt met da* vloedc over den begeerige, ojver <tt* dief van grenspalen^ over den onder drukker van de armen. Maar wat ons be treft» zooals de Meer heeft bevolen, zulle* wü staan op den weg en tien. Wü vragen mets dan de oude paden, zeggende: Waar is een goede weg, dat wy daarop kmnna* gaan en rust voor on» zielen vinden? Jongens, gaat nu naar school, uw bijlen op den schouder! Wat my betreft, ik ga naar hub, over den weg, dien ik gemaakt heb. Wee den man, die mij heden komt lastig vallen! Uit den weg, Chanoey Barwtiinnocik! Verdwynt uk myn oog**, Tyd Lamtbie, en gü ook. Paté Robtnaon- Want de hoorn b getdazen in Tekoa (dat iii het „Huls van Muir”) en ik heb eea vuurtnal zien vallen in Betfhacceram het geen ik denk, dat de Lading Kerstmioter- ven aijn, die ik aan uw deur aal leraren, Chesney Itarwhannock, heer van Be**aa- brack, maar niet heer over de gvhoele aar de, aoools gü gaarne hadt, dat wü geloof den!” Fki met dece woonden ging Sharon Me CuUock door de rijen van zijn vüandsn, he* verspreidende alleen door den storm va* kornet, zjjn breekijzer in de hand e* de machtige banvloeken en kerkbannen uit de Schrift, roFlemde van zü" ZQ stonden met open monden hem nu te k(J- ken, terwijl fui voortging, niet emmaa* omriende. Het duurde lang voor zÜ lucht kenden geven aan hun gevoelen*. „Vervloekt!" am Chesney Bonvhmnock. llliOt Hei. van mer". Daar de gmoote wapenopslagplaatsen in Oost-Hnuisen onder toezicht der riike- wTeerbngade staan., zoo kunnen wanen verplaatsingen slechts in oveggenstem- ming met de rijksweer plaat®vinden, iwaardoor. meent het blad, bewezen ie. dat ook de riiksweer aan deze zaak deel neemt Het Riiksweermimsterie ontkent intus- Hchen dat de riiksweer aan dttt gevaarlijke drijven deelneemt zeggen tevens, dat de regeering van Moe- kou met een bot nog toe aelft voor haar ongekend terrorisme etice poging onder drukt due een einde aan den bestaande* toestand wil maken. Ln tal van «Mvenra- «nesMbea is de staat van beleg uitgeroepen. Te Moskou mogen de burgers over <bg «ich niet op straat begeven. De soldaten moeten ook voor het vallen van de duister- nis in hun kwartieren zün. Nachtperenis- eie krügen ook sü niet. De beruchte volksconwnisaaria DsieraM*- ska, die aan het hoofd heeft gestaan van de conanussie tot beetrüdóng der tegsn- revoiutie is tot opperbevelhebber van de iMoeknuBche troepen benoemd. Deze benoe ming ia, volgens de bladen, wei bet be wijs van het ernstige van don toestand. Het regeeringsvoorstel aanvaard. Nieuw referendum voorbereid. Mac Swiney’s uitvaart. Dreigende staking in België. De Volken bondsraad en de Poolsch-Lithausche kwestie. Geregelde troepen naai Lithauen? Troebelen in Rusland. Woelige Rijksdagzitting. De rjjksweenninister heftig aangevallen. Prins Paul naar Griekenland. ONS OVERZICHT. Eau schynboar oniuitiputjtelyko bron voor dsnMbare copde levert die Brrtsche mijai- wertersstaking den correspondenten der jjurtenlandöche bladen, een bron,, dde noch- Om binnenkort zal zijn opgedroogd, naor ee* iader hoopt, die belang stelt in het pu blieke leven, een hoop due nu spoedig zal Meiden verwezenilijkit. De regeening, m(jn- jjptwireti en münaübridera zün het eens gewonden met elkaar, de voortgezette on derhandel ingen hebben eimdelyk tot een blijvende overeenkomst geleid. De Voor waarden waarbij de wederzydsche partijen aieh hebben neergelegd, strekken tot het verschaffen van een Joonsverhooging van twee shill rag per werinhydi, doch zoowel de mijneigenaren als het bestuur van het mijnwerker.svetbond,, die beiden party z(|n van de overeenkomst, erkennen de drin gende noodaakel (ikheid van een verhoog- den opbrengst en beloven elkaar plechtig die mogelyke moeite te doem om daartoe te genaken. Zy zeggen daartoe samenwer king toe tot het verkrijgen van een ver hoopten opbrengst door het instellen van dtetrictcommifisiee en een nationale con»- ntisaie om dpt punt in het oog te vatten. Zij zullen tevens onverwijld een plan op stellen voor het regelen der loornen in de- zen tak van nyvertiead. By de voorberei ding van dit plan zal oja. acht wonden ge- slagen op dë winsten der ndinnyverheid en o-p de beginselen, volgens welke <te overwinsten verdeeld dienen te worden. Zoolang deze loonschaal in bewerking zal zyh. fcfl y fit de verhooging van 2 ah. gehand- haafld. Een dengelijike verhooging zal auto matisch worden töegekend van 8 Januari Rf op den gnond.il ag van de ervaring van vyf weken, gerekend van half Novemiber rf Het wekelijksch gemiddelde der waarde i*n de sb&ertloooe voor uitvoer in het kwar- tal, dat met September geëindigd is, zal ta (rondslag worden aangenomen voor de berekeningen. Indien dit bedrag beneden t overeengekomen peil mocht daley aal de konsverhooginig naar verhouding worden veriaagd Indiien het bedrag boven het peil uitgaat, zal een vredere vedhooging (ter loonen worden toegestaan. Qp gezette tijden nullen de loon en op nieuw worden vastgesteld en wel alle vier weken, volgens de resultaten van het vorig proefibydperk. Het reglementair voorgeschreven refe rendum zal, in stryd met de verwachting, toch worden gehoiiden, wat slechts te be treuren is. Had' de leiding der münwet- kers vryheid gevonden in deae van de sta tuten an den Bond af te wijiken dian ^ou om zoo te. zeggen d« arbeid onmdddteUyk kunnen worden hervat, nu moeten er en kele dagen verloopem en met hervatting van het werk worden gewacht tot d« uit dag der stemming bekend i*, ««n «itsl**, die niet fcwijfeiacht*' is. De sfekiqg onder de «rixiflers «elv* nbt p«|xuiiir, M het vorig referandttm had 4* i*sei4erh«i* u i i *i i m ■■iw i we Iets verder Oostelijk, nil. in Rusland, gebeuren dingen, waarover een nog ge- heimzmnager waas ligt dan over hetgeen (in Lithauen voorvalt Ln de soviet-repu Ibüdek is lang niet alles m orde. Voort durend komen nieuwe berichten van tegem nevolutionnaire bewegingen en samenzwe ringen over de grens, maar de berichten hebban vergaderd over het vaendel om de staking tot 1 December uit te «telton. waardoor den minister gelegonhead gege ven zou worden een onderzoek in te -tel len naar den toestand. Da mtinwerkei* tidbben het voorstel verwoi maakt, dat de staking op 1 beginnen. Rykeweenniimster Geosler antwoordde roteeteerde met kracht a opmerkingen en legde dat het niet aangaat. Hiuis kritiek uitoefent is zich ten zijnent te glonstreet, Barnsbury, 1918 schreef de heer Iet verheugt me U te ch geen herhaling van ft voorgedaan. Ik zeg dank voor de wonder- die de DE WITT» hebben bewerkstelligd büna 80 jaar." om aan de eerste ver- >r- of blaasaandoeniag inken. Jicht, spit, heup- as-ontsteking en nier- tieer lyden met doode- ige andere ziekte, atische pünen, ongere- ingewanden, troebele kheid en neeralschtlg- i verschijnselen, waar- n acht moet nemen. en Nierpillea werken men, verkoelend, gene- ien 24 uur voelt ge ver toont een blauwe tint een goede uitwerking schadelijk, brengen^ geheele en voortduren- beurt, „hakt voort aan een weg naar den rijksweg!” Zoo ging het werk ton spijt v/u< de verweoLschingen van Chesney BarWtan- nock, snel voort. Alle hinder pol em werden omgeworpen, de een na den ander, nie mand durfde het verhinderen. De spaan ders vlogen naar alle zijden. De byl van Sterke Mac diraaide boven zyn hoofd rond, als een kring van glinsterend staal, waar op de morgenzon, rood opgaande, bloed rood scheen. Tegenover hem hakte Jakob met nauwgezetheid en lettend op de wet Nrti wns het klaar! De drie stonden zege pralend en kalm te midden van een hoop spaanders, overbiyfeeds van kettingen, hangbloten, gepunte stokken, een hek met ijzeren punten. Het gekletter hield plot seling op, toen Roy de grootste stukken met zijn voet voortschopte op den weg van GdenjkeUis. De vijanden waren zeer ver sterkt, maar de lust tot den aanval was niet vermeerderd. De dne stonden m de bres, die zy gemaakt hadden, zwart tegen de opgaande zon en staande tusschen zjjn zoons,sprak geheel onbevreesd de oude Sharon Mc Cui Lock van het „Huis van Muir” tot zyn vyanden in de opening. Chesney Barwtunnock”. begon hy. rich in zyn volle lengte opheffiend, ,/te Heer, die ik den hemel is, aal u antwoorden op uwe verwenschingen. Daarmee heb ik niets te maken. Maar hoor naar enkele woorden.’ „Robertson, Mleteende scheten, edlendagr lafaard!” riep de toornige man. ,ga de sol daten helen! loop aoo hard je kunt! Wij moeten de schelmen hebben, vóór zy kun nen ontsnappen. Wy zullen ze hier houden breng de dienaren van het gerecht, den kommies kapitein Brabant! Waarom staat gü daar te treuzelen?" „Gy wilt om hier houd», Che«*ey Bar- Teraelfder tijd dat de Britsche mijnwer kers zich geraed aaaften het houweel weer wp te vatten, krijgt de actie hunner Be«- gasche cttlegafe een easatig karakter De nriinwerieers tat het èetfeen van Charleroi ieuwe Schouwburg- o retelling. MtTOgM VM tt*d* M raftaid**- ENDA. «hap. Pr«(. a j. wed gestemd voor verwerpring van de voor stellen der patroons, maar een groot deel dier voorstenunere overwoog daaifoü niet dat staking het noodlottig gevolg zou ztyn van het verwerpen van de voorwaarden der mytneigenaren. wedke veile werknemers aedfs met kenden. Overmatige grieven waren er niet, van daar dat de strijd zoo kalm is gevoerd en nergens (uitgezonderd diefstal van kolen en aardappelen) excessen vóórgekomen zyn. Büna overal werkten de arbeiders sa nten met de mijneigenaren om de orde te handhaven. Er waren vele gevallen, dat de werktuigen, ponies enz. werden aclyte»- gelaten in het vertrouwen op een spoedige regeling. In deze omstandigheden is het referendum vrywel een paskwil, de arbei ders zullen natuurlyk den raad van hft bestuur opvolgen en het voorstel aanne men. Daarmee is dus het gevaar voor een ca tastrophe geweken, hoewel de staking' (Teedis groote nadeeden heeft veroorzaakt. De belangrijkste bedrijven van Engelanr? zün tot volkomen stilstand gebracht en ge- leidelyk werden ook andere bedryven aan getast. Dat het publiek in het algemeen er minder laat van ondervond dan door de spoorwegstaking een jaar geleden, is al- iieen veroorzaakt door het feit, dat de ge volgen der spoorwegstaking terstond voor iedereen duidelyk waren, terwyl de uit werking van de sluiting der mynen allengs rich uitbreidde. Toch kon men het drei gende gevaar van een omvattende werk loosheid bespeuren in het fedt, dat bü het eunde der staking niet alleen de yzer- en staalfabrieken overal stilstonden, maar ooit bedryven, die oogenschynlyk weinig met de staking uitstaande hadden, zooals de aandewerkfaboeken in Staffordshire en de katoenmolens in Lancashire duizenden ar beiders moesten ontslaan. Hit was bü de eerste schemering van ten winterdag grauw, somber, in nevel gehuld dat de by'l geslagen werd in den •*ton van den boom d*t is van de eerste «kriflgang. Met veel moeite hadden de heer Bennanbrack en mannan dükei» S«h»wd. de oude bijwegen afigenet en de •Aiwe landelijke bruggen afgebroken, die Ruchamin-beek en den kleinen Lowran 0,tttaugiden. Maar Sharon Mc Oullock en dh ns maakten een pad door het land, “•oi en breed, en legden een grooten weg ••A begaanbaar voor mensch en dier. Wnor alleen gesloten hebben waren, stel- "•n zy zich tevreden met het hangslot te terbreken en het op de bovenpaal neer te teagen. Daar spijkerden rij een waarschu- aan vast, dat dit de wettige weg wae 1,6,1 de boerderij van het „Huis van Mter” mw kerk en markt. Waar de hinderpalen Ktooter waren, byvoorbeeld waar een djjk van 5®’®” gebouwd was over het p*d, rii een bres, breed genoeg een »n»t paard door te laten en rijn Ste- j de steepen aan eene zijde en be- *te®>gden hun waarschuwing er boven op. PM geplante tag werd uitgéroeid. E«* De raad van den volkenbond hield rus- terenmorgen zyn Laatste openbare verga dering te Brussel onder voorzitterschap van Hymans en werd toigew(k>nd door t». afgevaardigden van Holen «n Lithauen. Hymans gaf een uiteenzetting van de voor geschiedenis van het D’ooLich-Litiliau.sca geschil en noodigde de beürohhe* partyen uit het volgende voorstal te aanvaarden; le. Er zal onder de austtaaa en de controle van den Volloenbond raadpleging wonden gehoude*,* bewoners van het betwiste getal ten der linde, op 8 December ML- óppersten raad vastgesteld. vriieli, wensch kunnen uiten betreffetitfe d sluiting hetzy by Luthauen. welles Ving thans te Kjófno zetelt, httirü len. 2e. De raad zal een besli*Mng nemen ten aanzien der te nemen amabregelen voor en tydens de volksraadrifeging, hetzü voor het terugtrekken, hetzij Voor de ont wapening van alle troepen va* welke na tionaluteit ook. die de betrokken «tarnden bezet houden. Met dit doel zal de raad het recht hebben onverwuild controle te oefe nen op de wegen en de spoorlijnen, due naar het betwiste gébued of er doorheen toopen. De kwestie of Wilna tot Pobn of Li thauen behoort, zal dus door ee® plebia- ciet worden uiigemaakt. zood*t ZAfeoweki met z’n avontuur vrijwel bereikt heeft, wat hij te bereiken dacht. Als hii daar mee nu inaar met een nieuwen oorlog in ’t oosten ontketend heeft! De laatste da gen gebeuren er vreemde dingen, waarover de draadlooze dienst ons at heeft teige- licht, nJ. de troOpenoverschriKliror door Duiteche soldaten (of avonturiers aooals de regeer ing zie bestempelt). Oofc de sociaal-democnatiBche ..Vörwarts” doet in deze onthul Lingien. Ln afWijining mét de vorstelling der regeerung, zegt het blao. dat de troepen goed georganiseerd de grens overtrekken en zich in Jrithauan on verwijld onder hun lenders tot gealotea formaties aaneenvoegen, terwijl in pak ken en op wagens, en ook in spoorwugan» tmunrtue, geweren en machinegeweren over de grens worden vervoerd. Dat het hier geen toevallige bewegmg ia, meent het blad te mogen afleiden uit de feiten dat t op het Irithauenscfi. gezantschap te ïriiin een komen en gaan ia van leden de rijiksweer en vroegere .Jkiltiku- De broodprijs- N**r aanleidiag va* de in de* teatata* «Ü<1 gemaakte opmerkingen, dat thans da vrijs van regeeringsbloem en in evenredig heid daarmee van het meel hooger is dan de wereldprÜs, heeft de Minister van Land bouw aan een vertegenwoordiger der „Maasb.” het «volgende medegedeeld: Binnen enkele dagen zal de prü« van ro- geeringsmeel worden verlaagd van 43 tot ƒ41.50. Bü de beoordeeling van de prijse* van regeeringsbloem en meel in verhou ding tot den prijs van bloem en meel ia Amerika moet men, merkt de Minister op, met uit het oog verliezen, dat bü een even- tueele daling op de Ameriksaneche markt er eenige weken overheen gaan, eer deze artikelen van verlaagden prijs in ons land zün aangevoerd. Wanneer de wereldprü* zakt in dien vorm, dat ook hier bloem e* meel goedkooper worden, dan zal de minis ter met deze prüsdaling meegaan Hü ie wel verplicht dit te doen, want de bloem- aanvoer is vrü, zoodat als hü dit niet ‘leed de vrüe handel goedkooper bloem zou aan voeren en de regeering ,nel h**r bloem sou blüven zitten. Het geheele rüksgraanbcdnjf werkt slechts aanvullend, iedereen mag aanvoeren zooveel hü wil. Wat de klacht betreft, als zou de toevoe ging van aardappelmeel aan het regeeringa- >othekers en drogist* erkrügen, schrijf daa 154-156, Den Haag, en r een doos van Vn X 9, en Mej. S. L, VAN sterke buMdeufte tan jonge pynboomiea. met twijgen doorvlochten, werd dooi' bijl slagen vemietigri en wat er van ovarHeef door Sharon’s breekijzer uitgehaald. Terwyi zy met dit laatste werkje bezig waren, kwam de heer van Bennanbrack aan. Hij was een man van vijf en vijftig jaar met rood gerictait, schor als een kraal en overtuigd van het godded ijk recht van iandheeren, maar met de meest beperkte middelen om dit uit te drukken. „W|at beduidt dit? Wat beduidt dit? Dronanrische schavuiten! Wlat doen jullie hier! Jullie rieden zyn verdorven! Gaat weg van mijn land. Ik zal jullie allen in de gevangenis te Kjihend'brigfct zien, vóór de avond valtHier Lamlbie, Robertsen, pakt deoe kerels. Grijpt hen, zeg ik je!" Verscheidene jachtopzieners kwamen haastig toeanrfllen op het roepen Van hun meester, maar deinsden terug op het zien van de drie Mc Outlook's: Roy en Jakob met opgetiewen bijlen en hun vader recht opstaande. leunend op een breekijzer, dat in zün hand gemakkelijk de hersenen van een stier kon inslaan. Het was een schrik inboezemend schouwspel en deed naar vrede veriangen. „Maakt voort, lafaards!” riep Oheeny Barwhmnock. „Waarvoor zün jullie bang?” „Voor hetzelfde waar u bevreesd voor bent!” riep Tyd Lamfcde, die vtoor geestig doofging, voor den duivel zei ven'” ,J)e we* zal je beschermen!" „Ja, als wy dood zü«!” mompelde Tyd. „Da* is een groote troost!” Sharon Mc Oullock leunde met gekruis te armen op het groote breekijzer, rfjn vijanden gadeslaand. ^J**t voort jongensbeval hy op zün De Diiitecta* regeurang heeft statoren in den iQjititoag zoor onaangename dingen moeten iiooien, voumameaik. van de moer uierheidsaociaust ScfwudemaxMj. Hy «prak naar aameuling van de interpellaties over de DieeeUnotoren en de ontwapening. ZUu rede bevatte reed* bü het begin veraoful- tende aantallen. Hü w*ee ia het bu&endei op de tegenstrijdigheid, die bestaat uu- schen het pesamiiMnie van de gistenen ge houden rede tan den ruksloanseltor en de hoopvolle uitingen van de Duiteche volk*- iparty naar aunleiAUng van den veriüeaangB- •tryd. Spr. hield zich ook bezig met den Duitsch-natiomlea partydag in Hannover •eoi met de burtenlandsche pUlUek. De ver nietiging der Dieselmotoren noemde hll wreed en hard, ia zelfs een dbmüirid. De meentarheidModaitaten etochen een herziening van het verdrag van Varaaillea en zyn bereid allee wat maar eetuaezaw mogelyk is te vervullen, speciaal wat het herstel der verwoeste gebieden betreft. Wat de binnenlandsche politiek betreft, stelt Scheulemann rich oo het standpunt, vryheid van politirice overtuiging. Scheidemann richtte een krachtigen aan val tegen den riiksweermintaler dr. Gees- Ier en generaal Von Seeckt. Scheudwnunn verklaarde, dat wanneer de rifksregeering oog langer toeliet, dat de ruksweerminli- ter ais strooman dien* en intusschen ge neraal von Seeckt het district Ikxtodhm in de rükaweer weer opneeunt. de meerder heodssociaListen dut met Bullen dulden. Hij noemde dr. Gessler een blink werkbug in de ha*dan der officieren en reide, dat de heer von Seeckt het nog beter had dan Wilhelm II. Toen Schendemann op zeer krachtigen toon de houding der officieren <m den dog van de revolutie afkeurde. ontstond een minuten lang durend Lawaai. In het vervolg van zfjtn rede juichte Scheidemann de splitsing onder de onal- hankelyken toe. onmiddellyk. Hü pr< tegen Scheulemann er den nadruk op, dat een lid van het op den chef van den generaleei staf e«i daarbij den ryksweermi nister voort>üga*t. Hü is verantwoordelijk voor alle* wat er in de rüksweer gebeurt. Hij betreurt tei» eerste, dat Scheidemann niet de minste waardeeruig heeft voor wat generaal Von Seeckt gedaan heeft, die hii als zeer ener giek verdedigde- Zün korte rede werd door alle middenpartüen en van rechts levendig toege juicht. Ln de kathedraal van Southwark is gas teren het requiem gelezen voor Mac Siwt- ney, waarbij een buitenigiewoon groote be- langjsteUing heerschte. Duizenden waren niet in staat toegiang te krügen. Vervol gens werd het stoffel yk ovenschot naar het Eustonstatiion gebracht, vanwaar het voor de begrafenis naar Gork zal worden ver voerd. De groote optocht dde den begrafenis stoet begeleidde, wend voorafgegaan dooi aartsbisschop Manmx. Er werden Sinn Fetmvlaggen meegedragen en achter den Lijkwagen liepen eenige honderden pries ters, die gebeden prevelden. Een reusacn- tige menigte was getuige van de plechtig heid, die in de grootste orde verliep.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1