V I stoti Dinsdag 2 November 1920. 59v JaarsW. Ko. 14459 Feuilleton. f aiUXimfl sor IKKE IDEM y President iretels STERKE MAC. Keuze van regeeringshoofden. lo«. 196-253471. larkt 84, der, wel eens aan FDPny eeft en SENNA’S iinu «et b(j OMiervIndin, iiüiK en tevens mm LIJKER middel te- PIJN bestaat in busjes van 50 et». Mi - 5334 25 6 5PS, te Gouda. jOON, te Gouda. IR. te Haastrecht. BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1—4 r«f«la flM, elke regel meer ƒ0.50. Radactie Toief. Interc. 545. Bureau: MARKT 31, GOLD A. Administratie: Tetef. Interc. 82. a»s F 27, ^il» ik het WA. (Wordt vervolgd.) Advertenties kunnen worden ingezonden door tuaachenkomst van «oliede Boekhau- delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten. naar op een nusiuskuu) l WuMdoUg >™l het echte merit U veor n— Drnhtarl SOON - GOWDA we Schouwburg. telling. NXVEEN. n abonnementen Ot angenomen door 'EBOOM, WaddinxvtML Naar het Schotsch van S. R. CROCKETT. Geauthoriseerde vertaling van L P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) Tuüöchen bolsjewistisch Rusland en En geland botert het nog maar met. Tusachen beide landen heerechi, na de mLalukkuig dar economische onderiiandalingen feite - lyk rijn ze nog ndet geëindigd, maar dat •Zoo?” reide zij, „en dat sou indendaad mooie manier zijn om de measchen praten ie doen ophouden! Om mijn h* een •dwldrwoord te maken van «•ogenoom t f ebruik. in prijs. •«h. AsMter*». igraclH 11« Prins Paul weigert den Griekschen troon. Hij wenscht uitspraak door «en plebisciet. Presidentsverkiezing in Amerika. Betooging te New- York. Vóór Vlaamsch in ’t bestuur. De socialisten blijven deelnemen aan de regeering. De 21 punten van Moskou verworpen. Bolsje- wieksche protesten te Londen. Wilna’s toekomst. Poolsch-Lithausche gevechten. Strijd in Ierland. Tienduizend Armeniërs vermoord. ONS OVERZICHT. Toen, na den staatsgreep van Vendzeio», looumg Konstamtün er in toestemde Gtne- 'tenLand te verlaten, nam de johge Alexan- der den ham geboden troon aan, waar- idujnbj'kk overwegend dat deze oplossing «ar 't oogienMik de beate was en dot hei d» eemge manier wue om de kroon voor zga dynastie in 't algemeen voor zü’n va der ia 't by zonder bewaarde tot een betere tijd zou zijn aangebroken, de Franachen Griekenland niet meer bedreigden en het gevaar voor een burgeroorlog, die zeker zou zojn uitgebroken wanneer Konstantdjn eich had willen handhaven, geweken was. Alexander is niet meer dan een werktuig geweest in de handen van Vemzeloe’ kliek, Wj regeerde in naam, inderdaad wtas het I de premier doe de lakens uitdeelde en die I er niet over dacht Konstantijn of ex-fcroon- prins George ooit weer in Griekentand te laten terugÓceeren. Alexander’s dood, tengevolge van een ipebeet heeft de kwestie accuut gemaakt. De Kamer, die onlangs naar huis gezonden We, werd nogmaals bijeengeroepen en ze makte uit, dlat de broer van den ww- Wene, prins Paul den koning zou moeten opeigen. In afwachting dht deze den troon aal binnen bestijgen werd admiraal Koen- doenotis, Venizedoe-man, dóe een voor name ral heeft gespeeld bü de staatsgreep, tot regent aangewezen en de Gneksche re ferent te Bern ontving de opdiracht Prins Rzul de medoeling dat hij als opvolger was aangewezen, over te brengen. Prins Baul was niet verrukt bij ’t vernemen van de tijding dat men hem den last van het koningschap op de schouders wol leggen; hy vroeg vier uur bedenktijd en na afloop daarvan bracht de adjudant van ex-komng Konstantün Paul’s zienswijze over. Hij was van meaning maar niet zonder meer den troon te kunnen aanvaarden, dae bomt z± ndet hem toe, doch zijn vader, wiens constatutkxneele opvolger prins George is. Noch de honing, noch de kroon prins, zoo zedde prins Paul, hebben van hun rechten afstand) gedaan: zjj zijn ge dwongen geworden Griekenland te verla ten om aan een hoogen patriotilschen plicht te gehoorzamen en koning Konstan- tijn heeft steeds verklaard zijn terugkeer Mar Athene afhankelijk te wollen maken van de vrije wdflsuitdrukking van het GorA- •che volk. Onder deze omstandigheden J EEN ROOKERy te groote NAPOLSQM te StolwHk. ZESSEN, te Schoonhoven. meende prins Paul geen beahtotung te kun nen nemen voor de wul van nel teneasene vonk op vrye wyze tot uuuruMJomg was ge komen; hu zou ae swoon, me men hem aanbood, met aanvaaraeu, voor het voik op iHuneuutoe wyze te Mennen sou hebben gegeven, dat hat den terugbeet suns va ders met wenachte en daa net den kroon prins van de fcraonopvoigwng wulde uiteliui- ten. Deze woorden moeten natuurlijk niet wpruen opgjevat al« te zyn de wericeluke meaning van den nog zeer jeugdigen prune. Zxmmis zyn otVBrieden broer een atroopop was in nanuen van Vemzalos, zoo is dut kuad een werktuig voor Kohatentun en dueiM trouwe trawant, ex-nuaustar btratos, dae de laatste wekan den ex-kanmg druk bezoekt, baul zelf heeft wenug in te bren gen, oe woorden door hem meegegeven voor don Gnekscnen gezant, zyn m war- teeiykheuid een uitong van zyn vader en als eoouaiug nemen de baryeche bladen ze apotenu op, ze zyn konatantun om diens Duitachgezunuhesa nog aityd weinig sytn- pauuas. toegadaan en mat don wanasA «m net dben spreaen van het volk nemen ze dan oox een loopje, 't Is maar good, jneenl het Journal des Deoata, dat juist de par lementaire periode geeuuiagd is. De aigemeene verkiezingen zullen dus nu het karakter diragen van een puemsciet, zonder dat men beuwelt over te gaan tot hef houden van een specjaai pueuusciet. Met biad is van oordeel, dat hjonstantijn met ue minste kansen neelt. Het is de vraag of Prins Paul genoe gen zou nemen met een dergelyke volks stemming en de Gneksche regeermg moet het dan ockk veiliger achten de algeineene verkiezingen niet als zoodanig te beschou wen. Ze moet van pilan zijn die publieke opinie over het kiezen van een nieuwen koning te laten spreken. Het etoffelyik overschot van den overle den koning Alexander is van het landgoed Patoi overgebracht naar Athene en ten toongesteld in de kathedraal. Madame Ma nos, de morganatische weduwe van den overleden koning, is het voorwerp van al gemeen® sympathie.' Zjj is velgens de wet de erfgename van K van ’a konings per- oonlyk beat, terwijl het kind, dat zü ver wacht, de overige zal ontvangen. het eene eind van het dorp tot liet andere! Kon een man nog een zekerder middel be denken dan ditl O, die mannen!” „Ongetwyfald zym mannen inderdaad een voortdurende plaag voor u", zeide Sid ney Lotimer met plotselinge, aanvallende bitterheid, „toch zag ik nooit iemand, die kouder is en beter in staat op zich zelve te passen!” z Voor de eerste maal kleurde Adona Gra de. Er was een zacht, gevaarlijk vuuj In haar donkere oogen. „Dde les heb ik geleerd”, zeide zij rus tig. „Myn geheele leven heb tk moeten denken en zorgen voor een ander en ban eerst aan mij zelve. Het ware goed voer u, als dat by u ook het geval was gewest!” J(Fki denk ik dan met aan een ander?” zeide hij haast te luid. „Kom, zeg mu aan wie ik thans denk?”<. „Aam u zelf!” hernam Adore, met vol komen bedaardheid, „aan niemand dan aan u ■elf.” De jonge man stond half van zün stoei op, als om te gaan, maar, van gedachte veranderend, ging h(j weer zitten. „Wat zoudt u dan willen, dat ik deed?” zeide hü met een zucht. Terwyl zü twee rolletjes afspon, ant woordde Adora met. Het snorren van het groote raderwiel vulde het huw njpt kalme droefheid. De wilde dat u minder vaak naar het schoolgebouw kwaamt”, aprak zij- „Al»i u gezelschap verlangt, kan mijn vader &TOn<i naar het „Groote Huk” ko- men. De wandeling zal hem goed doen. V kunt uw GriAach daar even goed lenen •la hier. Dan aal die hond van i) niet zitten INGEZONDEN MEDEDEEL1NGKN: Op da voorpagina bü hoogar Gewosw advertsutiia «o ingezonden mededeelingen b(j coatracl tot zMr gtredu- ceerdaa prüs. Groots letters en randen worden btrskenu naar plaatsruimte. HOOFDSTUK XV. Een vertreuwebjk genptdk. Toen Sydney Lotuner in «omberen toorn liep door de roode teelaaide van de kteine aanplanting bü het schoolgebouw, kwam hu een man tegen, di$ juist het hek in kwam. Htet was een lange, breed ge «mon terde, jonge man, met een sterk «prekend jongensachLg gezicht, merkwnandge hei tere, ver mende oogen, en de ge makke lijke, bedaarde houding van icvnand, die altijd in de open lucht leeft. Het zooals Sydney IxAimer wkt. de zoon van ten kleinen lanttegemaar van de Bennanbrack-heide, Roy M’c Cullock van het „Huis van Muir". landheer zijn de, stond die naam niet bij hem in aan zien. Had Sharon niet herhaaldelük de ge- ebelte machten getart? Had hü géta ko- rewehoven na de oogst gepiaatet, om hun vogels te lokken en te dowdem Wie an der* dan hü schoot hun herten en lachte om hun jachtopzieners? Toch hield hu vast tuin zün drie honterd annealige roeden, mettegenotaande te vwnleeUgste aanbie- dungen. om hom af te koopen, met een vasthoudendheid, die de heer van Lowran (ven oprecht man zünde) nóet snden» dan bewionderen kon. Maar bü deze gelegenheid waren de oogen van Sydney Lotimer verblind door jaloeruchheid. En hü ke*-k naar Roy M‘e Cullock, die naar het schoolgebouw ging, rnet een kwisad gezicht, die niet goed pawte bij zün knap, open gelaat. Roy gmg hem vlug voortij, met een korten maar beleef den groet, zü« gespierde boenen brachten bem uit het gezncht bussehen de hoornen, voordut de booze uitdrukking van Lotimer’e gelaat verdwenen was. „Lest hem naar «ten duivel loopen!" mompelde de jonge Lord. „Dat is dus haar Uitverkorene! Fen tArooper en de won van een strooper!” H(j êtond op den open weg na te denken. „Het aal mij verwonderen,” mompcldo hü tosjtchen de tanden, „of men het nac aoo zou kunnen aanloggen, dit de ge meente verlost werd zoo wei van u al» van uw vader!” Toen kwam een blo» van schaamte o» het gelaat van dan Icrd. .JXiivels, neen!” reide hü, niet eerlijk kan winnen, wi! ik toch nies apeien met vaUche dobbel steenen inuzie, blagniekte, ewegen, aambeien. e, onwillekeurige urise- sftüd, geheime ziektes, en, gezwellen, impofcn- m en snelle genesiM> ie wonderbare plaatn- KTER DAMMAN, ver wekte. re No. 85 met bewüste r SNABILIE, Groote met nauwkeurige o®- i. 4857 U in u« vereoiugue Staten fteett men van daag te besuaseu over ue keuze van nei lueuwe hooto oer rvguer^ug, oe prewMistua- veTMiezmg uweu iieueui pkaais. ixivviuL.en ouuen een vice-preauaeiw» b2 aenaioreu, ruim 4üü vo‘liJisveaiegenw<>Oidjgeri, tam- taiien gouverneurs, iwnuerüan lucaien» eu ourganieestens en duizenuou auuere wet- geveuw en amooeiau'ea wprüea gexozeui. -»vel inbegrip van cke oer vaouweu, zaï n«L uanuu aUMiXtoijetten, eik ongeveer een ei mng, num bü minioen beoragen. jx<mmi heext er een venueaing plaats gevonden, tee zuik een omvaug nad. Ue caunpagne u. mmm geweest scuruit de correspoudeni van de Daily News m New-fork om deose redenen: er wordt met qroer getapt, de vrouwen hebben de beaueeeade stem en vatten d« zaak ematug op, terwyl de waak- zaanineid van de pers veel van de oude poiitaeke methoden en uitgaven heeft te gengehouden. hr komen vier candidatea in aanmer king; gouverneur Cox, democraat; senator Harding, republikein; Eugene Debs, socia list en Uhriatenaen, van den boeren- en ar ibeiderobond. Het ib te verwachten, dat vele voruitatrevenden, die in 1Ö1Ö hun stem op Wioodmow Wiltoon uitorachtan, thans Debs of Qhrurtenaen sullensteunen, die overi gens voor de bepaling van den etaduiteliag van weinig belang syn. De presidentsverkiezing is ia technisch opmcht indirect. Elke staat kiest overeen konwtig Z4)a bevolking een aantal gedele geerden voor het kiescollege, dit de eand- be&lissing neemt en de gedwgeerden van eiken staat moeten en bloc luesen. In 1D1Ü wiaren er W1 gedelegeerden en de meer- derheud van Wil son bedroeg 23 stemmen. De uitslag van de veaiMoezung was: Wilson 9.129.606 en Hughes 8.638.221 stemmen, meerderheid: 591.085. Thans laat het zich aanzien, dat de republikeinen zullen win nen. De democraten schunen vast ia 't be zit te zun van de dertien staten van het solide Zuiden, met 186 stemmen. Onder het bestuur van VA tl son heeft het Zuiden veel voorspoed genoten wat een der klachten in het Noorden is. Anderzüds schunen de Oostelüke staten even vast re- publikeinsch te zün. Ln New York, met 45 stemmen, zijn de kansen van Harding uit muntend. De stryd tusschen te beide candulaten met de meeste kans kan het beet als volgt worden gekarakteriseerd. Harding is protectionistisch en voor stander van Amerika'» isolement. Cox te voor een gematigde Volkenbond»- politiek en tegen een verdere uiitbreidong van de Amerikaansche protectie. Naar de Daily Telegraph verneemt, heeft Donderdagavond te New York een betooging plaats gehad voor de republi- keinsche partü- Er waren 75.000 deel- blaffen aan mijn deur, als om iedereen te doen weten waar zün meester zijn voor avonden doorbrengt- Uan zal misschien uw moeder geen boos gezicht zetten, ab zü mü tegenkomt, of haar japon wegtrekken, opdat dae met besmet worde door den zoom van myn kil eed!” „M-ün moeder!” nep de jonge man zoo heftig, dat Donald Gracte, die over z$Jn Viigilius in slaap was gevallen, zün boek met een slag Liet vallen en plotseling ont wakend door het geraas, rechtop guig rit ten. lord Lotimer”, zeide hü> .dk hoop, dat u een oud man verontschuldigen zult maar ik geloof, dat ik vanavond een weinig vennoeüd ben. Het was vandaag zoo benauwd m te school.” Sydney Lotuner raapte het boek op en gaf het beleefd aan zun gastheer terug. Zün mond vertoonde een ernstige® trek. De schoolmeester hervatte zün lectuur. De jonge lord wachtte tot het muzikale gesnor van het groote wiel de lucht weer vervulde. (rMÜn moedert” zeide hü op «achten, boozen toon. „Ais müa moeder heeft -» „Het «püt mü, dat ik er over «prak. Het ontwel my- He* w»» 'ueta’’. zeide het mec« je haastig. „Uw moeder heeft elk recht om tegenover mü te handelen, zoo als het haar behaagt. Maar in sooverre ik kan. wil ik haar geen reden geven, noch, al« ik het kan voorkomen, wii ik u toestaan dat u het ook doet. Al* u iet* over dit alle* aan uw moeder zegt, denk er om, dat ik u don nooit meer wenach te zien of weder met u wensch te «preken.” „U maakt feta hand hard”, kieund* te Zü hief die oogen op en wee» hém naar tel meeeter. Deze was verdiept in zün Vdx- ■ÜMU, met zün mageren wijsvinger de *M*t aangevend, terwijl de bekende regels hun rythmus tot hem doordrongen. •U riet”, ging zü voort, ,pk ben, on» zoo ’••gen, alleen. U behoort niet tot onzen wat u ook moogt zeggen. En zij *to|de dit er zachtjes bü, oitler dekking ’•a het zachtste geluid van het eplnne- •W» ,4e menschen in Lowran kunnen geen •nterecheid maken.” -Umpe boerenkinkel»reide de joNK«- de wenkbrauwen boos fronsend, Awuteprekende leugenaar»! Al* iets m(j w oore komt, aal ik hen wegjagen, hen ta de hunnen, en. geen steen op den ande- *ta laten!” bwun «en eigenaardige glimlach op Mt gelaat van het meisje, toen zü hem Ufcwxwdte. ■2oo?" zeide zü, neioeni, elk met een electrischc toorts. Aan het hoofd van den «toet marcheerte gou verneur Coolidge. Er waren z«er veel vrouwen onder de deelnemenrs. Men had dn New-York nog nooit zulk een groote be- toogsng gezien. Wat met zoo heel verwonderlük te, vroe ger was een demonstratie een uitaonde- nng, nu leven we in een tüd van betoo- gmgen. Men demonstreert ®n manifesteert voor alle* en nog wat en t ligt dan ook geheel te de lijn, dat te Vlanungen hun rechten pogen te krügen door demons tree ren. Gisteren manifesteerden te Antwer pen duizenden Vlamingen om van den staat de stemming ter wet voor de ver vlaameching dier besturen te etochen. Een onafzienbare stoet met honderden gilde- vlaggen ud alle hoeken van het tand trok langs de lanen en voorbü het hui* van dr. Frans van Couwetaert om den vader der reedt in de kamer dier volksvertegenwoor digers gestemde wet te huldigen. Een grootache vergadering' had plaats in den burgerkring; vele Vlaamsche parlements leden waren aanwezig met aan hun hoofd die minister» van State Heileputte en Van de V'ürvene. Het woord werd gevoerd door Lebon, dr. Van de Perre, mejuffrouw Belpaire en Frans van Oauweiaert, wten onder eene emdeloore ovatie bloemen wer den aangeboden en afbeeldsel van het Ro- •tenbach-standbeeld door Jules Lagne. Na een langdurige beraadslaging heeft het congres üer Belgische «octaltoten met 447.0UÜ tegen 122.ÜUU stemmen en 3UÜÜ onf<h(mdMgwi aan nwolutaa nn,—>g|iniin, waarin wordt besloten aan te regeering te txly ven deelnemen. Voorts werd een motie aangenomen, waarin de 21 voorwuaixieji van Moskou onaannemeluk vendaard worden, terwul Ue motie verder de bolsjewuatasche politiek veroordeelt. Vleel succes heeft de sovjet dus met met haar oproep tot de socialisten van ’t wes ten. Langs den gewonen diplomataeken weg moet ze pogen contact te krugen met do ovenge Europeesche landen. Met Polen w nu een voorloopigen vrede gesloten en binnenkort zullen de beapre- kwgen over den defuutievan vrede worden hervat. Joffle (dte leider van de Russische vre- desafvaardiguag) heeft aan vice-minister Dahski laten weten, dat hü begun Novem ber te Riga zal komen. Van de Ikiolsche delegatie zullen geen leden van den Land dag meer deel uitmakcn. Het aantal des kundkigen aal verhoogd worden. rekken staat gei^k met nasmaken; wut vyumugn. Viuuiaar een w.**d.«ug vun ■cnerpe nutaa. De Mo*aou*cue regven-g neelt het ultimatum mal op zu.cn uuen ui ten «n op haar beurt fleeit ze uugeiaad op te vingers gouat, Krasam neelt gusteren aan het Bntache nu materie van buitemandscnu auseu tn*a nota van de Moskouscne rvgeenug ovvr- uaudigd, waarbu geproteMieuia woedt te- 4P.® het feit, jat ei aan unteene ooc.om»«- benepen Laat *wk gegeven om uo so>w>v- ouuexzeews aan te va<ien ui te low one en cue UoHUee, aaugesieu <w regeering uch met in ooi log mei uug»- Ibnd beschouwt. Een tweede nota protesteert tegen de aanvallen door de ttrudaracnten van bei- nowitaj en l'etljoera in Wri-Rusianu «u u» Oekraïne, «n verzoekt de Britsen* rege«- nng om hun verrichtingen met te na.p*n of aan te moedigen. Naar de Voeaisclie Zeitung meldt i« gis terochtend te lAurtzig het binsche stoom- i schip Ariadne binnengeioo;»en, dut o.ider- weg to van Stockholm naar Helsinglore. De kapitein deeide mede, dat het «clup in de Oostzee door een Engelse hen kruller aangehouden is. Acht passagiers werten aangehouden en door <ien kruiser overge nomen, omdat zu Rus&ioche bolsjewwi zouden zijn. jonge lord. „Wat ik heb gedaan, om bul ten gesloten te worden van wat vrü staat aan mün pachter», aan mün bekenden, aan don zoon van ecai bekend struoper? O!” zeide hü, de kleur bemerkende, dl» bü dat woord bet gelaat van het meisje over dékte, ,/lat i* het! Er i* iemand, dien u welkom heet, znoals u het mü nimmer deed iemand, die iets andere dan harde woor den krügt!" Adora Grucie brak haar dread af met ten hard geluid, zette het ha f gevuine spcnnewiel weg, deed de volte kluwentjes wol ui een zak en ging zeer rechtop naar do deur, die naar de trap leidde. „Ik wensch u goeden nacht!" zeide ging de kamer uit en het hem ritten. In de zitting van de comumssie voor de brntenl. «aken uit den Pooischen Ismudug heeft minister Sapaeha verklaard, dat ue begaering bat voorstel vaa kataoa- bond nopens een voikasttenming te Vvdn* aanvaardt, evenwel onter de volgenue voor waarden Ie. de «teaming IU4 anew ioopen over de vraag: Polen of Luthauen; 2e. de volksstemming zal spoedig worden georganiseerd .en zóo vlug mogriük plaat» iiebben. De Pbolsche regeenng zal met te taak og zich netiawi het legvr van Zeii- gowski uit het» bezette gebied te verwti- doren. De rechterzüde «preekt zich uit tegen de gedachte van federatie, maar aanvaardt het plebisciet. De volkspartü, *iw hoofd Wikte», de mintater-pre* idont, is. acht het voor het oogenbhk absoluut noodzakelük om een verbond tusschen Wiilna en Polen te scheppen, dat alleen een vei^tandhou- dmg met Lithauen en Wat-Roetenió kan vergemakikeluken. De. linkerzüde beveelt 'de stichting van een Lithauschen staat aan, die uit de 3 kantons zal bestaan «n diens bondgenootschap met Polen. In strijd met de opvatting der regeering heeft de commissie voor buitenlandsch» zaken ven ten l*oolsch<-n landdag beslo ten het gebied van Wilna tni Polen in t« lyven en te proteateeren tegen elke poging om van dit gebied een afzonder!uken staat te vormen Ikonterdag a.s. zal de Land- A1ONNEMENTSPR1JS: por kwartaal flM, por wook 17 cwt, m«t Zondagsblad kwartaal 2,»Ü, por wook 22 cent, overal waar de boaorging per looper geschiedt. France per post per kwartaal f 2.T5, met Zondagsblad S.4t. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BuraaMi Markt 31, GOUDA, b| «are agenten, den boekhandel en do postkantoren? ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorendo tot den bezorgkring) 1—4 regel» ƒ130, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den besorgknng: 1—4 regel» 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vsrmakelükheden 15 cent p»r regel. Advertentiün in hot Zaterdagnummer 20 Mjalag op den prü» GOUDSCHE COURANT jTie-^wb eix VERSCHIJNT DAGELIJKS

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1