EIK No. 14462 tei- Vrijdag 5 November 1920. ION I. Feuilleton. I ‘t, 1, STERKE MAC. ^x.o.'vex’teaa.'taLeToleLcL'voox <*5 m. wa. Oaacxstselcezx Onrust in Europa. TrBUWBBÜ [uiskamerroeu- m. Linnenkas sen. Tfeeet»- etien. Boeken- Ziiden pluche meublementen, sn- en Sctün- s. enz. en». I J DA BUITENLANDSCH NIEUWS. BINNENLAND. 6878 6 „ik was h«t niet, die bóts, te 80) 3HT. L. Daniël, Cursus de ernstige, zongelooze genegenheid Mwf iM atü te «fca", O. i i programs kwestie: an KEN voering, belast F3.60, band 3 116 rageld tijdig »•- gen van vergade- •WMwdeo, «m. i venuMeo. vurig leek dm rich be- ^OOUDA. Schouwburg. 2de ng. ïhpoiwburg, En- esse. ie, Lezing du *re> gHUID »ter het Schotsch Tan S. B. CROCKETT Geautoriseerde vertaling van L P. WESSELÏNK—v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) Het drcêgt-nd conflict in de binnen- beurt vaart. liet hoofdbestuur van den entrnlen Bond van TraneportariMiblers deelt me de. dat het bestuur van de crethiging van werkgevers in de binnenbeurtvaart Krvmirbrtaiimg door dagsegeh. Mj K. H. van 20 Oct. is bepaald, dat het k/B. van 28 Sept, j.l tot vaststelling van eoti algemeenen maatregel van bestuur, houdende een regeling der premiebetaling door middel van tUgsegels, op 28 Nov. ia vierking aal treden. Duurtetoeriag voor Burgemeesters. Ln de vergadering van Burgemeesters en Secretarissen in de provinc e Fries! ano is, volgons het Hhld. besloten rich tot Ge- dep. Staten te wanden met verzoek, aan hen over 1921 een duurtetoeslag te ver- leenen, Ln afwachting van het rapport der Staatscommissie in zake hun salansreg» li ng. Moskou ontvangen, dat Narimanof, presi dent van de regeering van Azerbeidzjan, nieegedeeld heeft, dat op 28 October de vroegere Britache consul te Bakoe en du andere Briteche gevangenen uit de gevan genis ontslagen zün. Ze sullen naar Tiflis gezonden worden, waar de verdere bijzon derheden van hun vervoer geregeld «uilen worden. Te veel onderwijlen. Tegen Baseden 1921 is de sluiting van alle kweekscholen voor onderwijzers ge last. In de laatste jaren is er ook in aca demische kringen een zoo groote toeloop tot het onderwijzersberoep geweest, dat het met meer mogelijk os, den leerkrach ten werkzaamheden te verschaffen. Deze overvloed aan onderwijzers is zoo gewel dig toegenomen, dat het ministerie van Onderwijs niet rrteex de verantwoordelijk heid voor de opleiding van een zoo groot aantal jonge menschen op zich kan nemen Om deze reden ie de sluiting tegen 1 April 1921 gelast, welke voorloppig slechts voor een jaar geldt. Ourzon's onvermoeide pogingen hebben éindelijk succes. Te Louden Ls bericht uit DUITSCHLAND. Sluikhandel. WioeniMlugmorgfen heeft edn groot aan ta’. politiebeambten de bedrijven van de itotolslbetrieb A. G. bezet en alle verkeer met de buitenwereld, ook telefonisch, af gesneden. Een lid van de directie werd 's namiddags 3 uur op het bureau opge sloten. De politie weigerde eerst alle inlichtin gen, maar eindelijk werd medegedeeld., d^t de St^ataaniwalt opdracht tot deze maat regel gegeven had, wegens verdenking van omvangrijken sluikhandel. De maatschappu heeft het beheer over de voornaamste hotels en restaurants van Berlijn. De poditae verscheen gelijktijdig in ho- te’ Bristol, het gohcele blok van Centraal - hotel, hotel en café Bauer en Condator. ho tel Kranzler en het hotel in den Zoologi- schen Garten. De telefooncentrales werden eveneens bezet, w.o. de lijn van den En- tente-comonüisae, die in hotel Bristol is on- (fergebmacht (101IMIIE HKA M. Tetef. Intarc. 541. Bureau: M A R K T 31, Gp II D A. Administratie: TeW. Inter, .3 werd door de Dit rapport hoofdstuk is van een HOOFDSTUK XVL Invloed door terngstootóng. Nu was Rebecca Purslane een wijze en kende het humeur van haar me- }*wuw. Zjj oefende invloed door terugstoo- Geen woorden konden, naar het «cheen, meer weggeworpen., geen zaad op Oo*ru(ddhaarder bodem gemaaid zijn met “indar vooruitzicht op oogst, dan de ver- ^terateUdng van de intrede van eenig Persoon van het vrouwelijk geslacht Ket door draken beschermde Huis van l^wtan. Maar de bejaarde Purslane was *®L Zij had lang genoeg niet Lady Lo- ®ner gehuisd' om te weten, dat de zeker- mander om hare gedachten te zien aan was, om er maar steeds op terug ®Wl*n, de Vrouwe van Lowtran dag noch met rust te laten. Wlant Purlane "*P in dezelfde kamer'ris haar meeste - «ei "®>1!" zedde Lady Lotimer by het einde tet eerste begun van het twistgesprek, hoorde de voordeur. Sydney is thuis- FRANKRUK. Het programma voor 11 November. De regeering is ten naastebij gereed met het vaststellen van het programma voor den llen November, den dag, waarop het vijftigjarig bestaan der republiek en de wapenstilstand zullen worden herdacht. In die „Temps" lezen wij, dat de over blijfselen van den onbekenden soldaat, die uit een der voormalige slagvelden zijn op- gegraven, om acht uur 'a ochtends, uitge strekt op een bed van aarde van de ver schillende slagvelden afkomstig, aan de Porte Maillot zullen aankomen, waar de stoet zich zal vormen. Inmiddels zullen vjjf leden van het ka binet de urn met het hart van Gembetta van de famiheJeden van den staatsman in die villa des Jardies in ontvangst hebben genomen en zich eveneens naar de Portc Mjaillot begeven. De urn zal woolen over liandngd aan een invalide van 1870, bege leid door twee onderofficieren. Aan de Weinig nieuws onder de son, men hoedt «ch oniedlig met nèpraat jeeDe ipreoidenti- yeokiering in de Veroenigrfe Staten, het Jrind van de staking der Bautsche mijnwer- tere, de lereche kwestie, Wknangel's neder laag in Rusland,, die volgens de Firansch& Haden geen nederlaag is, de Pütechpoging ia Duitschland, die wordt tegengesproken, wette dementie op rijn beurt door nadere jtgevens eveneens woi-dt weerlegd, de ibod van koniag Alexander en diens op- i-jighg, etc. 'I Zajn allemaal de oude on derwerpen. waarover nog een poosje wordt (foorgeiboonvl, omdat er ndets anders is dat bftige beroering wekt Het eenag wereld- KhoHbennde zou kunnen zijn, dat in Bel- gë een revodutionmir complot niet is ont- Mot (of Wat men daaronder gewoonlijk verat»at) doch wtaarover de Nation Beige (dooft inlichtingen te kunnen geven. Ongeveer honderd Belgische en buiten- liatoche communistische agenten zouden ap Allerheihgen te Brussel bijeengekomen «a over den internationalen toestand s verband met de on^wentelnng hebben hnadslaagid. Van verschèidene staking»- bewegingen on België, Spanje en Italië mtgidbraken of voorzien, besloot men voor deel te trekken ten gunste van een zuiver revokitionnarire beweging, diie ma eéndgen tjjd zal uitbreken. De buitenlanders zijn MKr naar hun landen teruggekeerd met prertaese opdrachten. *In hoeveare dfit bericht waarheid bevat of ontstaan is in t brein der Fedactrie vtan de Nation Beige, moet ieder maar voor ■eh udtmaken. Zoolang niet meer bijzon- derteden worden verteld, dient mien het mms met eendg» voorzichtigheid te aan- wurfen. De bedoeling zou zijn in verschei- dm landen tegeldjk een coup d’éitait op kmr te zetten, zooalis wie al vroeger in IMkahlaad hdbtoin g—nhouwrit aMMW nu, W *t heet, een nieuwen Putsch wordt woAueid. De gedachtengang in 't bericht ifeer gx>ed en geeft daaraan dan ook •en schijn van echtheid: het is lang ge leden dat in verscheidene landen tegelijk «wveel stakingen en ongeregeldheden wta- rtE ak op ’t oogenblik. Alleen in Enge land is er verbetering te bespeuren, de ffljjntwerikers volgden den raad hunner lei den en dalen overal weer in de mijnen af, »oda,t vermoedefl ijk Maandag de arbeid normaal zal zijn, doch overal elders nemen de ongeregeldheden toe. In het bekken van Oiarteroi (België) is de staking nagertoeg wlledig. Het aantal stakers wordt op <8.000 man geschat. De oorzaak van het conflict is te zoe- kei het feit dat de arbeiders een loons- vohooginig van 5 frc. per dag eischen en tevoren dat de duurte der levensmiddelen nog steeds toeneemt en het loon in het bekken van Qhanleroi beneden dat der an dere mingebieden staat. De werkgevers zijn niet ongenegen de gevraagde loonsverfiooging toe te staan, cp voorwaarde evenwel dat aiij gtemaehtigd ««den tot het verhoogen, in dezelfde ma- I*orte Maillot zal de urn op een lijkwagen warden geplaatst, terwijl het stoffelijk overschot van den onbekenden soldaat op oen affuit zal werden gelegd, hechts met een vlag bedekt. De minister van Schooi» Kunsten, Ho- notat, die het progrumma regelt, heeft voorgesteld de affuit te doen verge iel Ion door 26 soldaten, in do oude Fransche uni form en door territorial en in de nieuwe uitrusting om aldus de eenheid der beide tijdperken on boide legers uit den oorlog te verzuineboekien. De stoet aal als volgt zyn samengesteld Afvaardigingen van veteranen, oud-etrü- d«r», oorlogsverminkten gaan vooraf aan th* 400 vlaggen «ter rvgnmenten van Frunk- rijlk. gevolgd door dien lijkwagen mot het hart van Gambetta, en de affuit met het overschot van don onbekenden soldaat. Daarna volgen de leden dar regeering, de onder staatssecretarissen, waarachter oen eervwlacht optrekt, welke do teruggegeven vlaggen van 1870 met rich draagt; ver volgens (te door tien staat aangenomen kinderen en d« schooljeugd. Do stoet aal zich van de Avenue de la Grande-Armóe, onder de Arc tie Triomphe door naar de Place de ka Concorde begeven, waar de ve teranen en verminkten zich zullen afschei den ten einde hun te groote vermooienia' een te besparen. Langs de boulevard St. Germain zal de stoet het Pantheon bereiken, dat een so bere decoratie heeft gekregen. B(j zijn na dering zullen zich de deuren van het Pan theon openen, waar de president der repu bliek, de regeering, het parlement, het di plomatieke gilde, de nazaten van Gambet ta «n de oorlogwweduwen, alsmede een groep Hlzassers en Ix>tharingers hem op wachten. De eenign notie voering zal door presidentrJtfillerand worden uitgesproken. Dan zullen de urn en het stoffelijk over schot in de kelders fan het Pantheon wor den bijgezet. Benige feestelijkheden en een receptie in het staiihuis zullen het programma vol tooien. ’s Avonds aal een militaire tanto<T plaats vinden en zal de stad met schjjn- vterpers worden verlicht. dwnngemden bUk, dien hij te danken had laan zijn Engelsche opvoeding. Hij schrokte eenigszins verlegen op bij het binnentre den van zijn moeder. moederI” zeide hij, ópstaande om haar te groeten, „ik hoorde u niet naar beneden komen.” „Uk kwtam zien, of je ook moe bent”, zeide zij. „Misschien wil je wat gebruiken vóór het eten.” „Dank u, moeder’’, sprak de jonge man, als gewoonlijk ongeduldig over al die vra gen, „maar ik ben niet moe." „Ben je weer naar de heuvels geweest? Ben je uit visschen geweest?” iNiu was die dame aan het visschen. „Neen, moeder”, sprak Sydney Lotimer, in het oog loopend achteloos. „De ging maar uit om den postwagen in bet dorp te treffen. Lk had een paar brieven voor de post." Ziijn moeder zag hem enkele oogenblik- ken feeder aan. Hij stond bij den schoor steenmantel, nog boos over het onderbre ken van zijn schrijven. Zij raadde oogen- blüdtelijk dit gevoel. Het twistgesprek, dat zij met Ihirslane gehad had, had zijn uitwerking. Zij ging naar hem toe en leg de zacht de hand op de mouw van zijn jas. (Ofschoon z(j het niet wist, waren de (gevoelens, die rij nu had. «te van Purs lane, niet haar eigen.) „Sydney”, zeide zü, Je hebt het hier eenzaam, zonder ander gezelschap dan een paar oude vrouwen en een daarvan is een dwaas!" „Neen, moeder", hij lachte haar toe met de ernstige, zorgelooze genegenheid van eenige zoon. „Ik ben niet eenzaam op Low- Bolsjewistische samenspanning. De staking der Britsche mjjnwer- kers geëindigd. De beweging in ’t bekken van Charleroi breidt zich oit Buitensporigheden in Italië en Spanje. Botsingen te Athene. Witte terreur. De Britsche gevangenen in Bakoe vrijgelaten. ONS OVERZICHT. te, van dga kotenpnjs. De gemengde com- ndssie had voorgeeteJd vijf pet. verhooging toe te staan op d» loonen boven de 20 fr. en tien pet. op de andere. Dit voorstel wwd door de kolendelvera der andere cen tra aangenomen, djoch te Qharleroi verwor pen. Een duwendtal mijnwerkers, door de ar- baider«centrale aangewezen, dragen zorg voor het droogjhouden der schachten, de verlichting, het voeren der paarden. Te ALonceau Fontaine weigerde echter een mijneigenaar de aldus aangewezen arbei ders ui de mijn te laten dalen; hij ver klaarde die stalkers niet 'moei- in zijn dienst te beschouwen. Die ssSoir" meldt, dat de staking der mijnwerkers in het bekken van Cawberni zich tot verschenden mijnen in het cen trale bekken heeft uitgebeeld. In Italië hebben bijna dagelijks buiten- sporigiheden plaats en 't zelfde geldt voor Spanje- Te Saragossa is nu een syndica list in hechtenis genomen, die vermoede- lijk de dader ia van de kortelingB gepleeg de bomaanslagen. De politae meent ten minste thans den sleutel te bezitten van de terroristischs beweging, waarvan Sara gossa ui de laatste maanden het tooneel is geweest. De leden vian het vakverbond der metaalarbeiders, met uitzondering van den voorzitter, rijn in hechtenis genomen en voorts de voorzattere van verscheidene andërè syndicaten. dienstbode sprak. De Vrouwe van Lowran hief den vinger zoo dreigend op, dat Rebecca zich tevre den stelde met het hoofd zoo te schudden, dat die zwarte kralen als een brandschel klingelden op haar hoofd. Toen legde Lady Lotimer zwijgend haar naaiwerk neder en verliet de kamer. Nauwelijks was zy weg, of Pürslane iwieip zich achterover in de kussens van haar stoel en lachte stalletjes lachte tot de tranen langs de groeven van haar ge rimpelde wangen liepen. „De diweas!” mompelde w, ,fi, wat een oude dwaasI” lady Lotimer góng naar het voorhuis, denkende haar zoon te znen. Hij was ge woon zijn laarzen uit te doen in een kleine zijkamer, geheel gevuld met geweren, hondezweepen en den reuk vaoT vernis. Miaar ditmaal ging Sydney Lotimer in eens naar de bibliotheek. Ztfn moeder voilgde hem daarheen, haar gelaat werd, als naar gewoonte, teederder en vriéndelijker bij lederen stap. Toen zij op de mat voor de deur stond, die hij haastig had dicht ge daan, bleef er geen spoor over ven de bóts sprekende, scherpe, oude dam», die zoo pos getwist had met haar veel ver dragende gezellin. ZÜ deed de deur zachtjes open. Haar zoon zat aan rijn lessenaar, woedend schrijvende. Nu wierp hij het velletje pu- pier van zich en zat op de pen te bijten, alsof hij nadocht wat er nog meer te schrjjren was op het overgebleven witte papier. Zeer jongensachtig en hij, in spijt van zjjn baard on ran, ik heb u.” Feitelijk zou hij ar bij gevoegd kunnen hebben, dat hij op dat oogenblile wenschte eenzamer te zyn dan hij was. Hij bad haast om het vertrek van n(jn moeder Toch was hij over het geheel een goed zoon; en wat Lady Lotimer betreft, zij keek nooit naar hem, zonder nog den klei nen jongen in heante zien in zjjtn eerste broek. Zij zag zelfs de zilveren gespen op zijn schoenen. Het zou heel wat moeite béspaten, als zonen konden toestemmen te blijven zooals hun moeders hen in hare herinnering bewaren. ,Jle hebt behoefte a;in een vroolijk, jong meisje in huis”, ging lady Ixjtimer tot Sydney’s vehbaaing voort. „Hoe denk je over je nichtje Mathilde van Parton Denk eens, lieve Sydney, zij zou ook ge zelschap zijn voor mij. Purslane is oud. Hen jong meisje in huis zou ons allen goe<l doem.” „Nu, moeder”, zeide Sydney glimlachend, ,/oe wat u wólt. Vraag Mathilde Gregory van Parton, of zelfs al de zee Gregory's, als het u behaagt. Maar adeem verwacht niet, als het u belieft, dat ik altijd voor haar klaar zal staan!” Zijn moeder haastte zich voort te gaan <>m hem h«t verder spreken te beletten. „Wlant, al» wój eem jong meisje in huis hadden, durf ik zeggen, dat eenige van de BkxWens van Buttonbotham of de zusters van Ijennox haar wei eens een visite zou den maken? Of wat zeg je van dat aar dige meisje van <lem predikant Men spreekt hef over haar.” „Moeder”, zei Sydney Ix>timer ernstig? „wat is er met u gebeurd U bent onge- ln Griekenland heeft de troonopvolgings kwestie botewgen uitgetokt. De aanleiding daartoe was de verkoop van een blad der •oppositie, dat een groot portret van ex- komng Konstantijn bevatte, voor Venize- iasten en aanhangers van den afgetreden bewindhebber te betoogen voor hun res pectieve sympathieën. Officieren kwamen tawöhenfaeide, er werden TovoiverscJloten gewisseld, waarbij drie personen werden gewond. De regeering nam onverwijld maatregelen tot handhaving der orde. Venizedos werkt intusschen ijverig om de Kaken zoo gunstig mogedijk voor zijn party te regalen. iDe bijzondere correspondent van de „Temps" in Athene meldt dat Venizelos Woensdag een rede in lAatras zou houden, vanwaar hii zich o^a. naar Salomkó zou be geven. Patras is het kiesdistrict van Goe- naris, de leider der oppositie. Volgens den correspondent zou de op positie, dae bij de a.s. verkiezingen een echec vóórziet, de kwestie derdynastie van de parlementaire verkiezingen willen losmaken, en een latere volksstemming willen eischen. In een manifest verklaart GoemariB dat het beroep op de kiezers openbaar is gemaakt op een oogenbldk. waarop het dynastieke vraagstuk niet be stond, althans volgens de meeming van Vemizedoa De correspondent betwist dat standpunt, daar volgens hem de geheele verknezingsstii<l op de kwestie der kroon is geconcentreerd. De kiezers hebben slechts te beslissen of Vemzekos woed of slecht de belangen van het land heeft ge diend en gelijk heeft gehad om tegen de Konstantijnianen op te treden. De kleine rust en u zelve niet. Zeg het mij!" En bij deze woorden baroste. heel vreemd, de eerst zoo heftige, oude dame, in tranen uit. „Ik ben ongerust over je, Sydney”, reide zij. Hare handen beefden en haar luwen tnkiten door die siddering van ouderdom, dje de wil niet bexiwnngen kan. „Ongerust over mij?” herhaalde Sydney verbaasd. „Waarom bent u ongerust over mij, moeder?” „O, ik durf het je niet zeggen!” zuchtte z(j. „Ik durf het niet je zoudt zoo boon zijn. En dat zou ik niet kunnen hebben. Sydney Lotimer kleurde, met een Stil voorgevoel dat als z(j tegen hem wilde spreken over Adora Gracie, hij dan inder daad zeer boos zou zyn* Hij noemde dit „bewuste onschuld.” Dus heerschte er voor een paar minuten een gedwongen zwijgen tusschen hen Teen liet de oude dame de liand van rijn aim glijden. „JO, ja!" mompehte zü Jk rie, dat je boos zult rijp. Je hebt haar lief.” Sydney lotimer kleurde diep en zijn oogen keken zoouks een zoon nooit naai rijn moeder mag kijken. „O, wees niet boos, Sydney!” riep r\j, dien Hik ziende. „Wint kan ik er aan doen. Je bent alles wat ik heb allee wat ik ooit had!” Maar over het gelaat van haar zoon Icwam een bleekheid, een soort van ijzige kilheid, die iets onuitsprekelijk pijnlijk» voor hiuir had Haar jongen scheen voor haar oogen te verdwijnen, alleen eene vreemdeling bleef over. (Wordt vervolgd) vraagstukken op de verkréa* verdwiinen tegenover deze e*i VendMüoe of Kunstantün. Heel weuwr hebben w» deti laatstee tijd gehoord over den toestand in Hongarije. N«adat de. met zooveel enthousiasme ge orgaiidseerde en zoo jammerluk (of tuigen lijk ou. geiukikug) mislukte boycot geëin digd was, is al hetgeen gebeurt in Honga- ry» met een haast oudioordiruigbaar, ge- heunaunnig waas overdekt. Nu komt het Berkiner ’IkureblaU de arbeidorowereri od- echrokken an vertellen, dat de boycot mets geholpen liee/t, dat de Hoogjaarsche re- geerung met despotische macat met knoet en knuppel het bewind is brijven uitoele- ineu. De N. R. Qt. laat rich een en under uit bedoeld artikel seinen en hieruit blukt, dat regent Hortmy majoor l’ronay. den commandant van de aideelmg. die on lapgs den wijnkooper Landau doodjiomar tekl heeft, tot luiteoant-knieuel heeft be- vorderd, hoewel hij nog met Voor deze be vordering in aanmerking kwwm. Het burgemlujik bestuur heeft in Honga rije mets meer te zeggen. Het parlement is een poppenkast, de grondwet een fictie en heel het land is weerloos aan de willekeur van een moor uenaai-^bende overgeieverd. die jredeeite- iük uit schuim dar soldatesk» «n gedeelte lijk uit gedegenereerde aristocraten be staat. f De sdwijver van het artikel in het Btar- liner Bageblatt schetst het optreden te Kecskemet van luitenant HteiJas en rijn beide broeders, die daar Bind» ruim een jaar huishouden, Ln den nacht van 30 Septeniber op 1 October van verleden jaar liet Hejjas zes politieagenten gevangen nemen. Korten tijd later vond men hun Lij ken met uitgestoken oogen en opengesne den buik terug. Het Berliner Tageblatt publiceert de namen van deze slachtoffers. Dit staalt je is een uit velen. Wat doet de entente hiertegen? vraagt het Berluner Tageblatt. Horowntz, een Amerikaansch kolonelis. in podracht van zijn regeering naar Sjofoi gegaan, on. daar den toestand te onderaodken. Na drie dagen keerde hij terug en veridlaarde. dat er van een witte terreur geen sprake was, en dat, terwijl nabij de zaal, waar den re gent Horthy een bonket werd aangeboden, •een enkel graf een paar honderd ver stokte lüken bevat. Da imoferg smeekte Horowitz dit graf te laten openen. Hu heeft het echter niet gedaan. De verinnen van de slachtoffers van Kecskemet stuur den een hulproep aan de Engelsche com missie te Weenen. Deze antwoordde dat het stuk verder zou worden geetuurdi Tot dusver heeft men er mets meer van ge hoord. Ook het rapport van de Engelsche aHbeadscommissde, dat verscheidene hon derden bladzijden® beslaat, entente geheel geïgnoreerd, bevat 59 hoofdstakken en elk een onweerlegbare schuLdering gruwelijke misdaad. In de Kei Inf ölder kazerne te Boedapest aldus beeknt het artikel in het Berli ner Tageblatt staat het rijpaard van regent Horthy. Eiken morgen kan de re gent, als hij zün paard bestijgt, de wan hoopskreten van de gevangenen hoeren. Hjj gaat echter met riin boezemvriend Hejjas uit rijden, om vervolgens naar het koninklijk paleis terug te keeren en aan de buitenlandsche journalisten te verzeke ren. dat al de geruchten over machtsmis bruiken van zijn officieren boAsiewistasche verzinselen riin. ES!!! 20 !l JONGELUI PLANNEN. ülikUikiili ifoon 12800.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1