Bouda-Schoonhoven. GOED IIITGEVOEBD DRUKWERK Adverteert in dit Blad. (l /ïw«e\ EIWITSTAAL V J Pastel TANDPASTA- J.c BOLOOOT AMSVefZDAM Bloedarmoede. Bleekzucht. Duizenden, die aan bovengaande kwalen geleden hebben, gebruikten met vertrouwen SENNA’S bloedvormende Krachtpil len. No. 14466 I „GROENMERK” VAN NELLE’S PAKJES-KOFFIE 40 CtS. per halfponds-pak 16 VRAAGT UWEN WINKELIER: Nederlandsche Spoorwegin. VAN NELLE’S PAKJES-KOFFIE ROODMERK PAARSMERK 26 ZWARTMERK 24 GEELMERK 20 GROENMERK 16 Feuilla Drukkerij A. BRINKMAN ZOON ISTie-cr Ten einde aan de groote vraag naar een goede en goedkoope Koffie te voldoen, hebben wij in den handel gebracht: M ons-pakje Louisa Waller van birdingii. De I STERKE Boterletters en Boterspeculaas. Engelsche Bonbons in luxe verpakking en loa. „PATISSERIE MODERNE". Een Axminster Tapijt. De naam op 't pakje garandeert U de-beste kwaliteit voor den door U besteden prijs. 60 50 te^en de aanvallen van: Asthma-Bronchitis.Influenza N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1715. L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde aakken. Wegens sterfgeval is onze zaak Korte Tiendeweg 18 tot a.s. Dinsdagmorgen 16 NOVEMBER gesloten. „DE KLEINE WINST”. Onze Baggerblokken kunntn wij jmet gerustheid aan onze klanten aanbevelen als een uitmuntende Hulpbrandstof. Geacklkt voor alle kachels. Prijs f 4.25 per 100 K.G. Vrij huis hier. JOH. DESSING Co., KMtoor: OOSTHAVEN 26, GOUDA. Telefoon Interc 143. Meubelkoopjesü Trouwen!! MI2 14 Redactie: T.lef. Int< DE ERVEN DE WED. J. VAN NELLE. ons-pakje cts. per 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 40 99 99 99 99 99 U7fl It levert vlug en tot billijken prijs GOUDA Tel. Int. 82 MARKT 3 AGENDA. C. Doorn. Beleefd verzoeken wfl gereg^d iJtUf w 1537 22 A TABLETTEN 5486 40 (BOONEN EN GEMALEN) 19 Nov. 8 uur. Remonstrantsche Kerk Lozing Jhr. Mr. W. Th. Electrbrhe DrakbarQ BRINKMAN ZOON - QOVDA. BOSKOOP. Advertentiën en abonnementen op dit b’ad wordjen aangenomen door I’. A. WELLER, Zijdeweg 72. Heden overleed na een lang durig lijden Mevrouw de Weduwe Namen, de Familie, M. E. HARDENBERG Good., 8 Nov. 1920. 9 November in Du Belgische mijnwed formateur. De i Overval van Sinn 1 Serviërs. De tr< dapest. Massa-e: berië. Nur het Schotsch vaa J Geauthoriseerde t< L P WESSEIANK.- (Nadruk vart NEEMT PROEF met onze heerlijke Heden ontvangen oen groote eortoorlng A. SAMUÈL, WIJDSTRAAT 7, Telefoon 267. Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering, belast zich te H A ASTRECHT. de heer J. SCHEER. TE KQOP AANGEBODEN Zm goed alt nieuw. Grootte X4'/aM.,aet O b jpa*s«i*dw Kleedje* van 8t sM.. U cM. en 140 cM. lengte. Te bezichtigen b| H J v. SCHALEN, WIJdstr. 21. Tal. 3SI. 5481 10 abonnementsi per kwartaal 1M, Fraacö per port per Abonnementen wo bjj onze agenten, <l«i advertenties 15 regel» 1.36, el 1—5 regels 1-55. «1 15 cent per regel. A Ameublementen. Leei Kapokmatrassen. Wc dekens. Stroomatrassen. 5396 99 5256 180 ANTON COOPS, te Gouda. S. H. VAN LOON, te Gouda. JOH. SCHEER, te Haastrecht. B. NATZIJL, te Stolwijk. A. N. VAN ZESSEN, te Schoonhoven. 5872 25 4 99 van 13 November óp bovengenoemde lijn tegen hoest, verkoudheid I heeschhetd. keelpijn. [Per doos 6o en po r bij apdhsn 4H1IM—«iiniKt Gesprongen .^Fhanden. barsten, kloven 1 ff wirteitaden.wirxerweien I PUroI S in doozen van so óoenooc’ H bj apoih en alle drogisten I IBM FAQ» A MUNHATOT. £El$T MJÜ 18 25 Nov. 10 uur v.m. Soc. On» Genoe gen. Alg. Verg. Bond van Kam producenten. dedeeling te mogen ontvangen va* ringen, concerten, vermakel|kh*d«n, ,MB- om deze ia onx* agenda te vamMd— lp aanmerking genoi heden, ifl men er gistel tfgekkwnen. Ter eere v< Rfoiutie en wegens de shad het publitekie levei traas en ondergrond» «t zoo l at de m ee aten tlle ka’mt? moesten vi Nymi, wat weer ten g bewarten dec orde, die uitsonderingen na, ni een prestatie voor de lautette twee jaar hiebb nodag ce hebben om het te latten komen. Mien va ijembedelijk op, nam, wa aakt was de stad in te of verzekerde rich een if ander vehikel, dat tc middel Was verheven alen. Aan de staking van c dectaiciteitswerken en Md begint men te wen: r»te nakan en de me tm zich langs part verzekerd. Zoo hd goote SchauspieE platóiare dynamo aang als bij groote rondrem straat wordt opgesteld.. Met is niet getinkt de friatatsarbeiders gisten pen. In strijd met de ad ting, dat de werklied en zouden hervatten, zal m dag opnieuw onderhands soneel is volkomen solid citeitsarbeiders en zal nog staken, wat weina g gemeene toestand heeft, wegens gtebrek aan stn kunnen rijden. Overigens schijnt 9 Nty kind kalm voorbij te zijn munisten en links-omfh den dat de omiwenteljng Wen eiigendijjk g>een oa Weest omdat ze al hun v bevredugd„ hebben zich, deelneming aan d*e rev komen onthouden, aeflfs de war te sturen. En v weging btotreft, ook daa lijk gunstig gestéld, en 9 Nov. 8 uur. Nieuwe Schouwburg UoB' eert Symphonia. 9 Nov. 8 uur. Bestuurskamer Rerno»- strantsche Kerff P.l.A. Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude-Porp door A. BOOM, Berkenwoude, voor Berkenwoude-Achterbroek door J. NOOMEN, Beiersche. Stolwijk. 5382 Voedert uw Vee met 84 Murwe Lijnzaadkoeken merk „ster” e» w.l. 1 uitmuntende door hoog vetgehalte. Grootste voedingswaarde. Alles gegarandeerd Zuiver. Eere-Diploma Parijs 1900. Negen Gouden M—taUki, I Catarrh - Hoest - Verkoudheid. I «o. Prijs per flacon van 230 gram ƒ1.90, van 550 gram ƒ3.60, van 1000 gram ƒ6.—. Alom verkrijgbaar. Eischt rooden band mét onve handteekening: L. I. AKKER, Rotterdam. ADVERTENTIëN. Hiermede geven wij kennis van de geboorte van hun zoon, JOHAN. J. VLAG. G. A. VLAG—VAN DER ZAAN. Gouda, 8 November 1920 Kuiperstraat 48. 5485 11 70 cts. per half ponds-pak, 28 65 Waarom zullen zij U niet help»** i al» loovalia er reed» baat bij vonden Verkrijgbaar in flacon» van 60 Ct». bij ANTON COOPS ta Goud*. 8. H. VAN LOON te Gouda. JOH. SCHEER, te IlaaMrechL B. NATZIJL te Stolwijk. A. N. v. ZESSEN te Schooahov—1 - f l 4940 34 31! Soliede Salon- en Huiskamertneu- belen als Tafels. Stoelen. Linnenkas ten. Spiegels, Schilderijen. Theeta fels. Eikenhouten Buffetten. Boeken kasten. Clubfauteuil». Zijden pluche erameublementen. 'oliën- en Satiin- enz. enz. SPOTKOOPJESÜ! 30 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. XIMOIlTÏHTUbbsrMbili, n.b diMilkidi ROTTERDAM. Telefoon 12800. Dr. H. NANNING’S rips r 3.30 p.r Llt.rll.ioh ■- f 2— p- 'la L. Dr. H. NANKING S ?h*rm‘offi*HAaGabr1*- 5371 20 M) tou ’fi avonds bij z praten. Hij zou mei hij zou Ajdora zier Ook herinnerde hjj zi P’j’^oomen achter het sc gelegen een “’"ter, de officiee/le hor W Wn den meester st de turf gedeelt *®°y doofde chxzelf, dia de kruik van de wiedi «MUtputbelyk zou niet n wat hij «en zeker peirsoor hem nou vragen d: te verklaren. Nog eei want Roy was y betreft hetgeen zij P’J’Wd had,, zou hjj 1 •Wc volvoeren. Voor du “Jhat emtekfloelen opgevei rich bepalen t S C_M8ine bottriery. Het ÏL ï^*r' WBnit 111 I HiWbrid loon brtmppen Verxorgt d.n ook dadalljk Uw b.glnnW1d. hoMt of opkowvnd. v.rkoudheid. d. ABDI JSIROOP, w.lk» door haar suivaranda en geneaende aizenachappa». voortwoakaran of verarfaran kaa mwkown Zor»< dus steads aan fteach ABDIJSIROOP ia Mals te UUw voor Usatf of vaar Uw ktedaraa Met ingang 1920 word •en gewijzigde dienstregeling ingevoerd. Strooibiljetten, vermeldende den loop der treinen zijn op de station» van de lijn en bij de conduction verkrijgbaar. 6483 24

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3