rol I «w •onöen ir^en kloven ?D.winlervoelen I No. 14466 Woensdag 10 November 1920. 59e Jaargang. i abrieken Feuilleton. De beroering in^Europa. STERKE MAC. NlWW» '^Tie-ec-ws- ezi. u^d.-rrertexxtie'bla.d.’v-oox Gro-czd-ec ert Oxxxstxelcezx VERSCHUIF DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. f «-M 1—4 regel* f X.N. elke regel meer Administratie: Telef. Interc. 82. Redactie: Teief. Interc. 545. ibeerde aak ken. ouden MedaUW 4. chouwburg Uo»- HOOFDSTUK XVIII. Earner Romoa- i luit - 34 ITER” en W.L. Advertentiku kannen wordaa ingezonden door tuaechenkomat van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en oase Agenten. 1ECHT. R. Gewone advertentiia en ingebonden mededeelingen b<| contract tot zeer geredu ceerden prjja. Groot» lettere en randen worden berekend naar plaataruimte. krken woude, ^chterbroek door ersche. Stolwijk. >c. On» Geoo»- and van Ka*>- kers die sprakeéi over een sympathie-.^ta king' met hun Fransche makkers, gewagen niet meer yan neerleggen van den arbeid. kterfl - Q0VDA. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voorpagina 50 hooger en van erken uitvoering, Mul wldiH.» na vu ■UH.iu, WliiU rara een ƒ3.60, van möt onre bet *kuul van mevrouw Manos als eifge- iiiuun van den troon kunnen beeehouwen. abonnementen op aangenomen voor door benadieelen. Hij had dat zelfvertrouwen, dat een man heeft, die zich nooit hulpeloos heeft gevoeld in den greep van het nood lot. Aldus redeneerende over dat, wiat ge heel buiten het verstand omgaat, kwam Roy tot deze merkwaardige gevolgtrek- king1; Dat de weg om liefde in het hart van een vrouw te wekken is om elke vermelding van dit onderwerp te vermij den, wanneer men met haar spreekthaar te omringen met ongeziene anonieme dien sten en vooral door zijn geest te verrijken. Roy Mc Oullock. Het wias een bijzonder voornemen. De liefde, aldus gediend», zou niet langer blind zijn. door UI.stermannen, en voerden met zich mede zes of zeven dienstgeweren en een groote hoeveelheid munitie. Zij openden verder kisten, die e ore toeken 3 der Oran gisten bevatten, en scheurden ze aan stuk ken en namen voorts weldadigheidsfond- sen Weg. By het verlaten van het gebouw schreven zij in krijt op den muur: „Gere- quireerd door Sinn Feinn”. Deze overval, die plaats had in een van de hoofdstnaten van Glasgow, heeft een zekere opschud ding teweeggebracht. Overigens land kalm minister en jtrantscha Kerk 7. Th. C. r. In Griekenland geven de verkiezingen voor de Kamer en de pro- en anti-Kon- stantijn-propaganda aanleiding tot botsin gen, waarbij- reeds dood en gevallen zijn. Nu doet zich een eigenaardige moeilijk heid voor: De advocaat van Mevrouw Ma nos, de morganatische echtgenoot© van ko ning Alexander, heeft bij de 'rechtbank te Athene het verzoek ingediénd de zegels van de koninklijke vertrekken af te ne men. 'Zij beweert wettel ijk erfgenaam te zijn van den overleden vorst in verband met haar huwelijk en uit hoofde van haar aanstaand moederschap. Lntusschen heeft mr. Koetsoyandis, uit na am van komng Konatantyn, de recht bank verzocht alsnog geen uitvoering de geven aan het verzoek van mevrouw Ma nos, ten einde zijn cliënt den Ityd te laten op regel matige wiyze te opponeeren. De advocaat verklaart, dat (koning Kon- stantyn de onwettigheid van het huwelijk van zijn zoon Alexander met mejuffrouw Manos wil -aantoonen. en dat deze geen enkele aanspraak op de erfenis heeft, die eenig en alleen Alexander's vader en diens broeder toelcomt. Er wordt druk over het geval gespro ken en men verwacht er ni'euwie inciden ten van. Beschouwt Konstantyn zich nog altijd als hoofd van dien staat, zoo be weent men, dan kan hij geen beroep op de justitie doen, die in naam van den ko ning spreekt. Door zijn vordering zou hy dus feitelyk erkennen, geen koning van Griekenland meer te zijn. Erkent de recht bank echter de geldigheid van het huwe lijk van Alexander, dan zou mem f»itelijk 'HARPT, 4Cl$t m;u 18 Uit Dublin wordt aan de „Morningpost” geseind, dat drie van de voornaamste Ier sche spoorwegen op het punt staan den dienst stop te zetten. De Midland. Railway Gonypagmy heeft haar personeel reeds aan gezegd om den arbeid te staken, deels op den 14deja, deels op den 21en November. De crisis is het gevolg van de sterke ver mindering in de personeelsformatie als het resultaat van. tallooze schorsingen van en ontalagverieeningen aan arbeiders, die weigeren treinen te behandelen, welke gewapende troepen en munitie vervoeren. De crisis is verhaast door het feit, dat de ketelmakers reeds sedert Augustus sta ken. Het stopzetten van den dienst zal rechtstreeks invloed hebben op de voedsel- vorzieniag van Dublin en andere groote bévolkingiscentra, terwy'l ook de scheep vaartdienst op de Engel sche en Schotsche havens ernstig zou worden ontwricht. De toekomst wordt daarom donker ingezien. Dag aan dag hoort men berichten over Sinn Fein-aanvallen, die steeds brutaler worden. Ben staaltje hiervan verneemt de „Morningpost” uit Glasgow. Sinn Ferners hebben een overval gedaan in Orange Hall, in CowcaxUïens, dat tij dens den oorlog in gebruik is geweest Het gevecht vangt aan. Miaar het verliaal van de minnaars van Penelope is nog lang niet ten einde. Niet alleen kwam Jock Fairies van de Holm lederen Zaterdagavond in het school huis, om het genoegen te hebben te zitten bp het uiterste puntje van een stoel en naar het vuur te kijken, maar als hii naar het hek liep /deed hy ook vormelijk zekere vraag aan zyn jonge gastvrouw. Maar ge- woonlijk vergezelde Adora hem, om hem den weg te wijzen, altijd sinds den avond, toen hij de achterdeur voor de voordeur (houdende, over het blok gestruikeld was, waarop bet brandhout gekloofd werd en er nauwelijks aan ontkwam zich de hersens met de groote Mjl in te slaan. Jock Fai rlea, de jonge man, wa* juiM wat men te Gouda. N, te Gouda. te Haastrecht. Stolwijk. (EN, te Schoonhovea. 5872 25 4 9 November in Duitschland. De electriciensstaking duurt voort. De Belgische mijnwerkers weer aan den arbeid. Carton de Wiart kabinets formateur. De Home Rule-kwestie. Beperkt spoorwegverkeer. Overval van Sinn Feiners. Botsing tusschen d’Annunzio’s troepen en Serviërs. De troonopvolging in Griekenland.Woningrelletjes te Boe dapest. Massa-ex ecu tie in Moskou. Het lijden der gevangenen in Si berië. De agenda der Volkenbond-vergadering. ONS OVERZICHT. lp aanmerking genomen de omstandig heden. is men er gasteren in Berijjn goed s/gelawnien. Ter eere van den jaardag der nrolutie en wegens de eiectriciensstaking ttad publieke leven grootendeeis stil, tnnw en ondergronoscho treinen reden out zoolat de meeaten den gedenkdag in tlte ka’mti moesten vieren door thuis te fyiren, t weer ten goe! kwam aan het bewarta der orde, die, op enkele kleine uitBonderungen na, niet verstoord werd, een prestatie voor de Berlijners tie de laatste twee jaar hebben getoond weinig nodig ce hebben om het tot bloedvergieten te laten komen. Mien vatte de zaaK nog al -Hhembedetijk op, nam* wanneer men genood- •akt was de ötad in te gaan, een omnibus of verzekerde zich een plaatsje in het een tf ander vehikel, dat tot publiek vervoer- middel wias verheven en overigens liep rftn. Aan de staking van de arbeiders bij de dectniciteitswertcen en van het tramperso- wl begint men te wennen. De bladen, de foote zaken en de me es be theaters heb- tii zich langs particulieren weg van ♦wm verzeloerd. ZJoo heef: bijvoorbeeld het jooote Schauspuelhaus zich een ver- plaateiai-e dynamo aangeschaft, die, even al» b(l groote rondreazenxle circussen, op straat wordt opgesteld.. flbt is niet gelukt de staking der elec- tncitedtsarbeiders gisteren te doen eindi gen. In strijd met de algemeen© verwach ting, dat de werklieden vandaag het werk ®uden hervatten, zal men heden voormdd- 'iag opnieuw onderhandelen. Het tramper soneel is volkomen solidair met de eflectri- citeitearbeiders en zal eveneens vandaag »og staken, wat wedni ginvloed op den al- gemeene toestand heeft, aangezien de tram wegens gebrek aan stroom toch niet zou binnen rijden. schijnt 9 November in Duitsch- voorbij tie zijn gegaan. De com- links-oniafhankellyken die vin den dat de omiwenteling van twee jaar ge leden eigenllyk geen omwenteling is ge- wfeeat omdat ze al hun wfenschen niet heeft bevredigd, hebben zich gisteren van alle deelneming aan de revolutie-viering vol komen onthouden, zieflfs niet gepoogd ze ih de war te sturen. En wat de stakingsbe- "■ogiing betreft, ook daarmee is het tame- yk gunstig gestelid, en o.a. de mynwer- Nur het Schotsch van S. R. OWXKBTT. Geauthoriseerde verteling va» L P. WasSELlNK-^v. RO6SUM. (Nadruk v*rtM4ea.) De Belgische myrnwerkersactwe zal. naar te verwachten is, spoedig tot het verleden behooren. De „Labre Belgique" meldt (vol gens een Havas-Reuter-bericht), dat het resultaat van het referendum onder de mijnwerkers van het bekken van het cen trum een volledig échec voor de staking beteekent. Dientengevolge heeft het be stuur der mijnwerkersfederatio van’ dit bekken besloten, dat het werk den lOen November volledig zou worden hervat. Wiat dut betreft kan men te Brussel ge rust zyn en verder alle aandacht geven aan de oplossing der minister-crisis, die al tydens het verblijf van den koning in Bra zilië wias aangekondigd' en die na zyn te rugkeer inderdaad is uitgebroken, gelijk we toen gemeld, hebben. De oplossing baart veel zorg en moeite, naar verschil- Uende kanten heeft koning Albert pogin gen gedaan «n eindelijk, nadat verschil- <lende desbetreffende verzoeken waren af- geslagen, beeft Carton die Wiart zich be reid vertelaard ernstig te streven naar de vorming van een nieuw kabtinet. Hy wordt gesteund door Segfhers en Woeste, naar gistermiddag bfleeik op de vergadering der rechterzyde. Op die vergadering was Hel- leputte van oordeel, dat by een eventuom ministerie Garton de Wiart de politiek van Destree in zake onderwijs niet langer kan geduld worden. Tegenstand kwam echter van de zyde van d’en demmissioninairen minister Poullet. Hy deeflde mede, dat de Vtlaamsche katholieke groep vjjandjg stond tegenover een kahinet-Carton. Zyn groep kan meegaan noch met Carton’s buiten- landsche politiek, noch met zyn opvattin gen in zake de militaire en de Vlaamsche quaestie. De verklaring van Poullet verwekte heel wat opschuid)dinig|, vooral onder de Wh- len. Volgens Woeste moest Carton de Waart de uitlatingen van Poullet over het hoofd zien. Tten slotte scheen de meerder heid nochtans den nieuwen formateur te wiillien steunen. De poging van darton schijnt ook van liberale zijde gesteund te worden. De „iSoir” bericht zelfs, dlat Oarton aan De- vèze een portefeuille zal aanbieden. voegde er op toon by: „En zy HJet was onbeg vrouwen radst, een weinig zelfgenoegzaam, aan z(jn ondervinding. „O!” mfet het hoofd knikkend, ./üënlge hebben vieeseh en kunnen het niet eten, en amlere willen eten en hebben niet! Mooie dame daarginds, pas op, ge zoudt kunnen zien, dat uw trots een onverwaehten knauw kan krijgen. En wat uw strooper'a zoon be- treft-, Ails hy hij g«een Weer tot in een M>et de socialisten, van wie Wel de mees te tegenstand verwacht mag warden, on derhandelt Oarton op dit oogeniblik nog. De Britsche regeenng staat wat de bin nenlandse he politiek betreft,'nog voor de lersche kwestie, een onderwerp, dat wel niet vandaag of morgen van de baan zal zijn. Herhaaldelijk wordt de regeering in ’t Lagerhuis lastig gevallen over hetgeen jn ’t land gebeurd. Het begint haar te ver dien. Lloyd George weigerde Maandag in het Lagerhuis een onderzoek te doen in stellen naar de represailles, daarbij ver klarend, dat dit onderwerp reeds driemaal in het Lagerhuis volledig wia* besproken. De premier verklaarde voorts, volkomen overtuigd te zyn, dat de personen, die onder deze represailles te lijden hadden, menseben wanen betrotkken bij een moord dadige samenzwering. Bij de verdere bespreking van de wet inzake d’en regeeringsvorm van Ierland, gisteren in het Lagerhuis, werd een nieu we bepaling ingelascht, waardoor de ler- sche Raad in de gdiegenheid wordt ge steld een plan op te stellen voor de in stelling van „Tweede Kamers" (by wyze van Hoogertuiis) in Inland. Meeged'eeld werd, dat de bepaling inzake het afleggen van dén eed van trouw door de oandida- ten ingetrokken zou worden, döcïï er werd een andere bepaling aan het ontwerp toe gevoegd, waardoor naar men hoopt voor komen zal worden, dat het parlementaire stelsel in Zuid-Ierland ineenstort als Sa*m- Feimers weigeren zitting te tMtnem. een nog meer geérgerdcn j wees my af!” igrUpelyk na al wat hy van Muckle Sandy glimlachte als hy dacht mompelde hy. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.M, per week 17 c«nt, met Zondagsblad p«r kwartaal f 2.M, par weak 11 cent, overal waar de beiorging per looper geechiedt FreacO per poet per kwartaal f l.n, met Zoadageblad f IM. Abonnementea worden dagel^lu aangenomen aan on* Bureau: Markt 11, GOUDA, bjj onze agenten, <ten boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en on:streken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regel* 1-3#» elke regel meer A.25. Van buiten Gouda ea den beiorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer f B.N. Advertentiin van publieke varmakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiln in het Za‘*rdagnummer 20 btjilag op den prjj*. Tenslotte zijn er de onlusten in Mos kou, waarover volgens een bericht uit Hel singfors de Moskouer Isvestia meldt, dat revolutioraiaire rechtbanken in verb .nd met de laatste onlusten, 1150 ptr.oneu hei>ben laten fusil loeren. Wiat zou da. Kruyt, die het optreden der sovjets zoo zachteurtljg noemde, hierop ta neggen hebben? Zouden deze 1150 al.e be roeps- of galegenheuUuniedad.gors zyn? Een draadloos bericht uit Moskou deelt mede, dat de Anuwikaansche miatde onder aanvoering van generaal Morel «Is gevo.g wan den slag txy Alexeievska op 29 Octobe» in handen van het roede leger m gevallen. Owr wut er in Sibarie, waar de sovjet eveneens heer en meester is rui de togen- standers uit den weg te hebban geruimd, wiordt of en toe iets bekend. De toestand moet er venschrikkelyk zyn. Een medewerker van Dagens Nyhoter heeft een onderhoud gehad met eenige Oostenrijkse he officiepen, die pas uit Si berië ziyn teruggekeerd, Waar zy lange ja- ren als krygagevangenen hebben doorge bracht. Het leven in de gevangenkmn,j*n is een lange marteling. De gevangenen, dte zich daar nog bevinden, kunnen het er niet langer uithouden en gaan door ziekte of aan melanoolie ten gronde. Van de 5.000 gevangenen die in een ioamp waren ondergebracht, stierf de helft in 6 maanden tijds. Het was on nogelyl'i al de lyken te begraven. Den vorigen win ter stapelden de ziekenverplegers de naira» te tijken voor de lazaretten op elkander en liet men ze maar bevriezen. Iterst met de lente werden de lyiken in een reuzen-' graf geworpen. Thans heeft men reeds BuruaM A R K T 31. O U D A. ,o1 V4 J aan Roy Mc Oullock dacht, kon wnoixten vinden on hj var wiel zwijgen, vol dolle woede. „Mlenig meisje is er", zei hy even later luirdop in de landstaal, die in <ben tyd •iedereen gebruikte., als h’y het noodig vond. ,xlie tevreden aou zyn met den man zonder de bezitting, bijvoorbeeld: Elspeth Gibb, daar boven aan de Gowunriggs en de aardige Betty van het veer, on niet verder te gaan! Ik heb haar zien schre'en en wmarom Alleen om my te bidden en te smeeken, dat ik haar niet ipeheel zou verlaten! Maar hoe weinig kans had een van haar óm meesteres te worden van het Grensland van Kiirkanders de vrouw van den eigenaar, naast mij te zitten in de kerk en naar de markt te gaan op haar eigen Kilsopony Maar ik wed, ik zal het de heks we) betaald zetten, of mijn naam is geen Sandy Ewan!” Hieruit is het gemakleelijik te begijnen dat het geen pleiaiarige dag was, toen Sandy Ewan en Roy Mc Cu-llock elkander ontmoeten. Toch wi’-le h-v n»l ti l. (Wterdt vervolgd.) Op 't uiterste puntje van West-Europa mag ’t woelig zyn, in Oosten en Zuiden is het nikt beter gesteld. Dte bezetting van Fiume door d'Annunzio byv. heeft weer tot moeilijkheden geleid, op een tijd stip, dat buitengewoon ongelukkig ia, om dat de oiwiierhandeJingen tusschen Italië en Zuid-S1avaë juist op het punt stonden tot‘eten oplossing te voeren Er is een bot sing geweest tusschen de opstandige troe pen uit Fiume onder «d’Annunzio’s com mando en de Sterven. De 'IBqrven openden het vuur op de taoepea uit Hume, die de scheepvaart moesten beschermen. had kuhnen verwachten van Jock Fairies, den knaap, al waren er drie jaar over heengegaan. Dat wiil zeggen, hy wias groot, vnendelyk, een beetje dom, gemakkelyk tot goed of kwaad te brengen en, als van ou<ls, geheel onderworpen aan de sterkere natuur, in wier tegenwoordigheid hy zich op dat oogenblik bevond of dat toevallig Adora Gracie, Sterke Mac, of Sandy Idwan was. O, Sandy Ewan! Dat was de naam van den laateten en gevaarlyksten minnaar van Adora. Toen hy bij den dood van zijn i vader alles geërfd^ op een leeftijd, dat dc meeste jongelingen nog aan banden loe pen, had zijn haixle. vurige en hartstoch telij'ke aard, ongeduldig by eiken hinder paal, hem zoo ver gebracht, dat zijn wx>es- te heldendaden, zyn liefdesavonturen, zijn beruchte handelingen in de kerkeraadsver gaderingen zyn naam tot schande gemaakt hadden in half Galloway. En dit gevoelen werd nog versterkt door een zékere duis tere neiging tot wreedheid, waarover vreemde verhalen in omloop waren. Qp een gluren, .scherpen, stornuachtig^w’ Februari morgen ging Sandy Ewan, eige naar van het Grensland van Kinkanders. zoowtel als van vele omliggende boerde rijen, over de korte, sponsacliore plaggen van het weideveld nabij het huis van he» Grensland, om zyn schapen op te zoeken. Hij had herders, wier plicht het was dit voor hem te doen, maar Sandy ïhraan ge loofde aan persoonlijk toezicht en daaren boven had hij (tien nacht slecht geslapen. Zyn koud, onvriendelijk paardengezicht had de vooruitstekende onderlip meer dan gewoonlyk vooruitgestoken en sprak ten Mi tou ’s avonds by zijn ouden meester praten. Hij zou met hem Latijn lezen hy’ zou Ajdora zien. Ook herinnerde hij zich, dat onder de Wtooomen achter het schoolhuis, zeer ge- gelegen een welwillenden ka- de officieel© houtmijt en turfsta- i“ ’an den meester stond. De kinderen - de tJUrf Kedcölbelük als betaling, i Roofde zichzelf, dat Adora die, Zoo- w kruik van de wieduwe, altijd gevuld ötejtputbelijk zou vinden. 'Maar hij 7^ niet aan wait hy zou zeggen, wtan- een. zeker persoon met een helder "Oo«i hem zou vragen dit nachtelijk wvn- te verklaren. Nog een ander laatst be- Want Roy wias nu dicht by huis. ^7 betreft hetgieen zij hem dien avond •»J«Cd had, zou hij haar verzoek let- volvoeren. Voor zoover hy kon, zou *®t smokkelen opgeven en voor een tyd /‘“’“«te zich bepalen tot het werk ven F* “«toe boerderij. Het was een opoffte- **far. wnt in xyn hart Roofde de niet, dat iemand hem met mo- Notówid loon betrappen, of heen ernstig Ook BotxUpeHl ia weer het terrein van onlusten geweesL 'De oorzaak daarvan wias aldus: De in groote getale uit de be- ■ette gebieden gevl uchte Hongaarse na la- mjlicö, •huieen wiegens den grootou wx>- tungnood te Boedapest in spoorwagens. Nu die strenge koude is ingevallen Iwsbben Zondag middag betoogers zich met g owe ld toegang verschaft tot clubs en socie.eits- lokalen, tengevolge waarvan op verse.vil lende punten van de ‘stad kloppartijen ontstonden. De nunister-presidenl gr.iaf Teleki heeft op oen deswege tot he.n ge ruchte interpellatie in de Nationa.e Ver gadering verklaard, dat de regeoring maatregelen genomen had om den n od van de spoorwiagenbewoners te lenigen, maar ook dezen moesten rekening ho den met den moeilijken toestand, waarin men verkeert. De voorgekom n w. nord jjk- heden waren te betreuren, maar de wi en de macht wiaren aanwezig o.n oen herha ling te beletten. De vi-igadtring n m dit antwoord voor kennisgeving aan. volle van den norschen toorn van een man. die zelden tegengewerkt wordt. Zijn dof oog was met bloed doorloopen, maar, schoon het een tyd van stark drinken wns, was Standy Bwan niet lang by den wijn beker gebleven. Hij sloeg zijn met üzter beslagen hied diep in den grond, terwijl hij l:ep. Trotsche, bittere haat had hem te pakken. Hij mompelde in zichzelven bij het voortgaan: t ,^ij versmaadt my en ik we*et wel waarom. Het is duidelijk Het is de zoon van den stroopier, Roy Mc Oullock, die zijn <l/rank smokkelt en leeft van de herten, op andermans goed gedood. En voor zoo’n be delaar en dief laat zij mij’ een blauwtje loopen. ik was niet van plan haar te gen, neen, waarom is zij beter dan onder? Maar haar luchtige versmading uettfe mij als met een zweep aan en ik bood haar dit alles aan Hy keek om naar het fonkelnieuwe woonhuis van het Grensland, waarvan het bouraten de laatste daad van zyn vaders leven geweest wns; naar de zich ver uit strekkende schuren en stallen zijn eigen bijvoeging; de nog niet voltooide stallen en naar het park, waar zijn stoeterij werd ondergébracht. Miet een gebaar, aanduidende hoe hope loos het was een vrouw, uit een vrouw go botten, te begrijpen, herhaalde hij onge- loovig: „Zy sloeg dit alles af de teerste levende vrouw, die er ooit kans op had!" Toen keek hij naar z(jn volle lengte van zes voet en twee duim, nam zijn goed ge vormde kuiten op, zyn flinke voeten, ge- stefren in mtet ijzer beslagen schoenen, •treek over zijn niet geschoren bovenlip en GOIDSCHE COBKANT. 5244 1

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1