fc inrichting :herii November HID” ga 14469 Zaterdag 13 [THUIS N lepiBtt. EM. 59e Jaargang. 1920. mes EERSTE BLAD. VU •ng zijnde ende Ge- 1 Fabrieken Feuilleton. l“ d'arlemont. XTieTXtxrs- ezi -^d^rertezxtie’blsudL-voor G-crcccL©- en Qxxxstxelceaa. STERKE MAC. BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. tatetto: TaM. Intare. 545. Bureau M A R K T 31, G O U D A. Administratie: Telel. inleic. 01 C1U ROTTERDAM. gste prijzen. garandeert! er mvv Münister Aalberse schetste den mbeerde zakken. Soaden Medailles. HOOFDSTUK XX. De theepartij van een oude vrijster. UDA Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer geredu- ceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten. t diep in de middel bü stijve hals, im ƒ3.en onze hand- Dit nummer bestaat uit twee bladen ■et inbegrip van de Kindercourant. van Ml i in de directe be de afdeelingen der werk- t alle INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regel» 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 7o hooger. die tot publiek tist ontbi best gebracnt gen zwaaiend, of zonder geruitsch zich duikend in kiweekarijen. Ten laatste aan een zijner schudhoeken gekomen ajjnrie, bleef Crob Mc Robb staan en wreef iirti de handen. Zijn hoofd was haast wiegg-ezonloen tus schen de schouders, geheel verdwenen in den Februarmevel. De Piet glimlachte. Hjj had een kolfje naar zijn hand gevonden. uiduitslag, .STER” en W.L. 1) Wjj vestigen er de aandacht c derom een voorstel van Ministei ten doode ge de voorloopij lastingen is Kamer af gekeurd! „En maak dat je wegkomt!" riep de zieke, ondankbaar voor zijn moeite. „Laat de lamp branden in de bibliotheek en zeg diie oude heks, Jessie Laybroad, dat, als zij haar hoofd maar even in de deur durft steken, ik haar in het hart zal schieten. Ik zal in mijn huia geen spionnen en luis teraars aan de deur dulden!” lartyen toe i groepeeru kwesties nomen, hebben. op, dat we- - -er de Vries jedoemd is: het w.o. betreffende .ige aanslagen i algemeen in d Er is nog een ge* wij even wnfau me de Vvoi goaude jB- liging ook maar met re- dat de Kamer, i'png aandringt, is (en niet de idryving der staatsuit- Óvm ««er Treub om te v.log niet opgele- enkele vruagstuk- febracht en nader Eén daarvan is Sombere geruchten vlogen als bliksem schichten door het land, maar er waren twee personen, wd eer oor ajj niet bereikten. Door zyn belofte gebonden, bleef Roy Mc Oullock binnen de grenzen van zjjn kleine boerderij, terw^, ht»n en weer gaande tusschen de school en het huis, Adora haar werk en dat van haar vader deed, rich niet bekommerend om den donkenen Piet of den blonden pl anno named er, den Schot. Niu, in fipyt van den ooriog, of miascluen juist daardoor, gangen de naken heel goed voor de meeste pachters in Galloway in deze dure jaren. Alle soorten voortbreng selen behaalden het diubbele der gewone prjjaen, en er was geen gedachte aan de vreeselijke vereffening der rekening1, d!e komen moest wanneer de havens weer open waren. en wanneer herfst na herfst, slechte oogsten elkaar opwlgden in Schot land. In den tosBchentjjd waren er veel vrooiyke feestmalen en veel hartelijk sa- menkiomen tusschen de dorpen en de klokte rt'vfr'n. T> im'n We’pen !e armen in hun el'ende; maar er is geen twyfe! aan, dat de TWEEDE KAMER. Dr. A. Kuypar. f Varia. Algemeen debat. Het oweriyicten van dlr. A. Kuyper is door den V'oorzutt'er dar Kamer met eenuge keurige woorden herdacnt en zwijgend, het zou haast kunnen zyn, even onder oen indruk, hoorde de Kamer ze aan. Zelfs de heer Wiyniwoop stond! uit z\jn bankje op en Iteek emstag. Het was nabuundik geen hmatateriseerung van de veeuzydige figuur Mn den overledene, welke in deze weinpge woorden werd gegeven. Slechts even stapte tui aan hoe dr. Kuyjper als denker, schni- ver, politicus en staatsman een reus is ge weest, due evenveel aanbidders als bestru- ters heeft «lehack Voor den een de van God gegeven leider, voor den ander de tesen des aanstoots. Maar hierin gingen virieodi ten vijand samen, dat au eerined Hadden voor het gtemiale van dezen mensch. Minister JRiuys sloot zich daarbij aam. Hjj walde het aan de toekomst o verlaten om een juist oordeel te vellen. Een monumen tale figuur kan men niifet van nabij beoor- lieelén. Slechts paste thans aan allen een deemoedige huilde aan dien overledene. haard feller brandt, de pot dankbaarder borrelt, de tafel aantrekkelijker gedekt 1». wanneer die turfschuur hoog opgestapeld is met zware turven, wanneer de ha n.neu aan de zoldering hangen, en d’e meelklat overloopt op dan vloer, telkens ah de huis vrouw ar haar houten lepal in steekt. Gedurende den winter waren er veel ge- zelschappen geweest (mem noemde ze nog tnet partjjten) in Lowran en de naburige valleien. Hier giing Roy Mc CuIIook heen, wanneer Hij u»tger»ood.gii wa& ten min ste als er maar de geringste waarschijn- tiOIBMII E COURANTT VERSCHIJNT DAGELIJKS Nttr >Mt SdMtMh vu S. R. CBOCKBTT. Geauthorheerde vertaling van L P WM68MLOOL—v. ROflSVM. (Nadruk vuMtea.) win hier Ver vooruit. LU is door de buiten- landers otpenujiK erkend, trouwens ai- tmans volgens, den lUimtóter zijn hier reeds vele gemeenten cue in 3 a 4 laai den acuten woningnood te twven zuuen ayn, waarna weier op ragaimuuig-e wyze C dan worden ge lijkheid was, dat -Mora er sou zijn. Nu woonde aan het einde van het laan tje dat naar de Gairie boerderj guxg. on geveer anderhalve mijl van Lowiran. ee* zekere Ailine Mc Quhirr. Hiear jongste broeder had de uitmuntende bouwlieden van Gaine jAepacht en ook die van den Galrie-houveJ, een plotselinge verheven heid in de heride, purperawart (in de plaats bekend als de Vier Negens, omdat men geloofde dat dte 9999 acres bevatte), de echoonstmogeiljjkte weide voor de schapen •net ziwarte gerichtea. Aline Mc Quhiw was de aachtete oude vrijster, die men rich bedenken kan. Sinds jaren was zy de (huishoudster gewnemt van haar broeder Adam, tot hy het op een dag m hot hoofd krteeg om te gaan trouwen. Van alle zij den werd het beschouwd als een nog al overhaaste mak, daar de verloving niet langer dan vier en twintig jaar geduurd had. Maar men moet ie|s vergeven aap de onatuimighetel van verliefden. Du* waron ■U getrouwti deze kalme Adam en zyn niut oecxl iL-Uge Eva. (Wordt vervolgd.) ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, by onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): tï LI?' 'k0 rege m“r IS™ ,V?" buite" Gou<ia de” braorgkrlfg: 1 ƒ0 30 Advertentiën van publieke vermakïHjkhl den 15 «Bt per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. «I, Tbea de oude vrouw met het geelbleeke ttudit, die Sandy’s verzorgster in rijn Iwutfwd was gteiwteest, hem op de teenen woóte versoiaperingen bracht, deed 2Ü dit, teteri er op voorbereid, dat die met bord al haar naar het hoofd zouden worden tewwpen. Sandy's maag snakte alleen **r beenen van den diuived. Zoo had de byna vier-en-twintug uur gelagen, de van fichamdiJken pyn overgaanxie W orikomende gety van haat en vast- T^wtenhedd. Vanwaar hjy lag kon Sandy dxfriich om tie keeren, zien in de ruime, ■P*rtaam gemeubileerdte kamer, dia hy bibliotheek noemde. De rug van een teek over de Strafwet van Schotland, dat r^t®heel onnoodig gekocht had bü zijn -®°®ming in de rechtbank van het graaf- keek hem wiaanschuwend aan. Het was midden in den nacht, toe Crob •k Robb op het Grensland eiiakiwam. Het moeilyk geweest om hem te vinden, tey M, als naar gewoonte, uit was voor mkm. Maar rijn aoon Daid was nadat Grieve Oorniack het ein- yk had ongegeven. Hy kwa m het groote huis omzichtig binnen,, vooraichtilg loo- pend, alsof er vallen op den Vloer lagen, misschien mlet open mond glurend onder de zachte tapijten, waaraan hy niet ge woon was, of mogelyk kon er een geweer op hem loeren onder e'en der hoeken van het tafelkleed. Maar toen Grob liep in de vrye ruimte van de bibliotheek en Muckle Sandy op hem hoorde Vloeken, kreeg hy rijn vertrouwen terug. DPt was tenminste iets dat hy begreep en waarop hij gere kend had. Nu was hy zeker welkom te zyn- Crob had vroeger wel eens over ta pijten geloopen en kende den weg op de trappen van sommige hooge lieden zoo goed alls rij zei ven maar dat wias in de stiilte en dte donkerte van den nacht, wanneer geen vriendelijke vloeken zjjn weg opvrool ijkten Aan de dteur vroeg hij op schrillen toon hoe de zieke het maakte en kreeg als ant woord het bericht in woorden, die niet in druk kunnen worden weergegeven. Daar enboven dat de zieke niet heter werd door hem te zien, en dat vooral Grieve Cormlack een onnoozel, voor niets deugend uilskui ken was, die nooit wat uitvoerde daar hy zoo lang noodig had gehad om zjjn boodschap te doen! En wat dacht hjj, Crob wiel om in zyn huis te komen op een tijd, dat alle fateoenlijke menschen in hun bed lagen „Dat is ongetwijfeld de reden, dat Crob nitet in het zyne lag!” was de humoris tische opmerking van Grieve. Waarop zijn benunnel'yke meester hem opnieuw vervloekte, maar Grob, die de be lediging maar half begreep, werd er niet booa om. van vroegf van het h( oogenblik meer drakei ter placht t_ gedaan. Het ger, vroolijkvi moraal.. Het j zichten een j>ei bioscoop meen dat zy zelliger zyn groot tooneel spannen i gaan; by wat lyden zelfs zyn Tod 1 de afwei^i ruister op nusatüe ni< Ter aanmoediging van den bouw wil de Minister een premiestelsel instellen, een stedsel. dat naar den te bebouwen vierkan ten Meter beloont. Aanvankelijk zal die premie hoog zyn, maar zy zal geleidelijk verminderd worden. Op deze wuze denkt de Minister den particulieren bouw te be vorderen. De Minister heeft hier aroote verwachtingen van. Overigens 'becijfert hij dat de Staat jaarlijks 2ik) a 25i) mLlioen gulden aan voorschotten zal hebben te ver strekken, hetgeen, over 10 iaar al aardiu? naai' de drie mjilioen loopt. Van alcoof-wondngen is de sliat afkeerig; al- eou het nog gaan, bouw kan daarvan socialisatie en nister afkeerig; niets te zien dan zeer willekeurige is. De ga vroeger al mogelyk. Alleen een belaating op de waar devermeerdering zal miogelylk zijn. Als dat reeds toegezegde ontwerp aan de orde is. kan het denkbeeld-Schaper nog eens over wogen worden. aan consumptiegoederen, vermogen, m- en uitvoer 2 beneden het peil loosheid dreigt gevolg: mr. '1 reub in deze niet vry uit; zij d< alles orn onze positie op de wereidmi handhaven en vooral het laag houden den prys der zuivelproduc Aalberse z. i. te voortvarei d( woningpolitiek moesten hfl l Minister van 1- inancten hoorën, dat ook mr. Ireub lei kan bewonderen 1) al acht tiek billyk. Vereenvoudiging en bezi Rij de heer Ireuo pleitte er v<Mr, 1 den kon hy er op wyzen, die in theorie wei op bezuinig:: zeive mee een der oorzaken ii geringste) van de opdryving gaven. De raad van den heer luisteren naar het bekende advies van den Bond van Ambtenaren, moge verhoor vin den; de afgevaardigde wilde zelfs nog ver der gaan en een georganiseerd overleg tot stand brengen. De laatste dag van deze week is mislukt. De Voorzitter had willen vergaderen, on danks de begralenis van dr. Kuyper, doch dit heeft zich gestraft. Nadat mej. Groene weg gesproken had, wilde niemand meer het woord voeren en mr. Troelstra stelde toen verdaging van de vergadering voor, met het oog op de afwezigheid van het gros der Rechterzijde. Bij de stemming daarover bleek het quorum niet meer aanwezig! Wlat er tusschen die tveo zxx> verschil- lende mannen vootvied, bleef lang een ge heim. Zelfs nu nog is e.' geen volkomen 4 klaarheid gekomen' over eenag deel hun gesprek. Maar de gebeurtenissen, die zijn voorgevallen, eenipe daarvan eerst veel later, helpen ons om te oordeel en over den waar schijnlijken iinhtud' van hun on derhoud. Haast tot den morgen luurde de zoo be- teekeniisvodle samenklom*; tusschen Schot en PiicL Werkelijk, de Februari-scheme- ring brak reeds kil en gaauW aan over de verwyderde streep van Solway, toen de Piet met vlammende oofen te voorschijn gleed, zoo stil als een sihaduw, voorzich tig stappende over de slumeren.de gedaan te van Grieve Cormack die zich, in zijn plaid gewikkeld, buiten (fe bibliotheek had neengelegxl, maar die, wraoedd van hex luisteren dn slaap was gevallen met het hoofd tegen den atyl vai de deur. Bónnen lag zijn meeste al lang wakker, plannen smedend en rich weer anders be zinnend, zooals menschel van zjjn soort gewoon zijn. Hjj had zjjr werktuig gevon den. Buiten langs de veilen naar lowran legde een zekere bukkeade schaduw, vlug tex been, de hand op dijoen en dubbel ge sloten hekken, als cm vogel er over De uitbrooldóng van Amsterdam is afge daan, na veirwieuipulng van eemge rechitsche pogingen om daarop te bekauübelen. Ver ier -.i» o». xoedigeMMMxl de wiuaigyng der ^ctrooiwet, de Maninthe«rootinig voor W en, op eenagfe stemmen nla. die Huur- Mrtten. Wat deze laatste wetten betreft, zijn er deehts tl Wee punten van belang. De moge- ÜAheid om huizen leeg te laten staan, ten- ttnde ze gamaikkelijik en dluurder te ver- koopen, wordt aan banden gelegd en ver der wordt een algemeens hauirvanhoogtimg ivan 20 van (liet bedrag van 1 Januari 1916 toegestaan zonder goedkeuring van de Huurcomrmssie. Deze mag in geen ge val gaan tot een hoogere huur dan 50 boven 1 Januari 1916. Over woniimgmood valt het gemakkeliik praten, maar die middelen tot opheffing weet niemand. Het plan-Sehaper om alle huren van 1 November 1920 met 50 te Hiaten verhoogen en van die 50 dte helft storten in een woningfonds voor steun aan den nieuwbouw, is te dwaas om los te loo- pe«. Behalve de,geweldige onlhilljjkheid, «ouden allen, die in een eigen huis wonen, buiten dteze belastalng vallen en zou die be paling aanleklung zjjn tot enorm geknoei. Minister Aalberse schetste den omvang van het vraagstuk. Nauwkeurige bereke- ringten hebben uitgewezen, dat in 10 iaar bjjds 400.000 woningen gebouwd moeten wanten, dak in totaal drie milliard zullen kosten. Er ie hier te lande al veel gedaan in vergelijking' met andere landen zjjn welke men nussemen verwacut zou Vvaarscnyniyk nad meu gtuoker verwachtingen geiiud, gezien op un ^emed in buitemandscne huoiusteuen nev getut is geweest. Vvaarschjjnljjk vloeit de Hoiiundttche dichtader met voldoende om aityu Wwr ue zangers van nieuwe cuupieiteu eu muuwe voordrachten te vootzien. nee guvu.g waar van is dat de acteurs en cuuuiuuent uieyd weer naar buitemamiscne pmtucieu gtypcu gevolg nebben, dat een uuut v«ut net de innuud niet meer begtypen aan. hen Hoilundscne cabaret zut vuwttuuptg wel tot de onmogeiygneUen beiiuu.un. x'o- •tisch is Hohand niet aangeiegu en ue evui- ge die by voortduring zyn nippwtuea iaat vloeien is bpeenhotl. ny u ienei(jit de eer ste Hollandsche cabaretier en gued be* •chouwd is hy 'de eenigv, eeiug in t,yn gen re. Hy heelt wel veet na volgen gw»unden, maar geen die hem eveitatuu Fisuisse is in zyn soort een bekwaam ar- en het zal hem aan bewteroogiug met ireken. Hy heert 12 5» j»ar zyn uiterste gedaan en ongetwyieia veei tot huum! -acht op zyn gebied maar net is hem niet gelukt de genoeguiyKe gumueuciyke Hollanders uit hun derugen piuui te luwen en in de echte cabaret-ucemining te bren gen. Misschien getuklnem dit nug wei. riy probeere daarby t noil, eletaun, op dun voorgrond te brengen opdat vuur ineeder groepen aantrekkeiyKneia wo.u. ge^wva. In den aanvang vun dezen bt ie* itu. mner- den wy aun den oonog. volg van dien oorlog dut moreeren. Men heelt »n ren vaak gehoord Van de traetura, Ut kieuw benzine-paarden die over gtuute tieaknauit beschikken en met voor eva gt.utmje Ver vaard zyn. ihans truent mea uvzc ia vredeswerken aan u wwte*- uvudiCin- gén hebben wy daarvan weel tea vuuiuee»d gezien. Proeven zyn genomen u.u de Uac tor te gebruiken voor het trekkeu van de groote reddingsboot die by de aun. -onmg- sche haven hgt. lot nu toe moeawa in ge vallen van noud, waai in de rvodiiigs./uut <xe zou kiezen, de paaiden eerst aog gehaaid Worden. Thans staat de tractor m de loous naast de reddingsboot gereed. i?e torste proeven met deze nieuwe macniiie zyn gued geslaagd al bleek het dat tal van inuedyk- heden zijn te overwinnen, die echter by .>et gebruik van paarden evenzeer bestonden, pe tijd, die verloopt tusschen het oogenuik Waarop de loods wordt ontsloten en dat waarop de boot te water ligt, bitfft nog al- tyd zeer groot, maar dit euvel zul niet te verhelpen zyn, vooral niet wanneer het weer tegen werkt. Over deze vreedzame toepassing van het oorlogspaard kunnen wjj tevreden zyn. Vve zien het beest liever voor een reddingboot dan voor een kanon. Wanneer het hem ge geven wordt om steeds rostig en paraat naast de boot in de loods te biyven zonder ooit dienst te verleenen, dan is het zooveel te beter. Inmiddels pleit het voor den ijver en de volharding van de Reddings-maatschappiJ, dat zjj er steeds op uit is om haar hulpmid delen te verbeteren en te modexniseeten. HAGENAAR. 5 Mimiister be ats tydolyke maatreziel maar voor bliivendem gèen. sprake zijn. Van en van w’onjnjrfonds Is de Mi- in het woninzfonds valt een belasfimr. die od een groep drukt en onbillijk grondgedachte heeft de Minister behandtedid; de uitvoering is on- Het groote politieke debat is begonnen. En al ontbrak het schijnbaar aan sprekers het oude verschijnsel dat de meesten gaarne na hun tegenstanders spreken needs nu kan geconstateerd, d!at de stelling, in het Voorl. Verslag van verschillende zij den geponeerd, dat het derde jaar eener parlementaire periode zich niet leent voor uitvoerige politieke beschouwingen, meer is, dan in dezen tjjd van poli- jmische verschuivingen toepas- acuten waarna aan dte vonmiuiisvedting wenkt. Ln zjjn kortste fonmuleermg is (het vraag stuk, hoe het mogeilyk is zoo goeuiwop mo- gely'K m den Kor tot mogedAiaen tqd het guootst mogeiyke aantal womngen te bou wen. /oor goede weaxen ea voor uitvin dingen is de Muniister axtjd toegankelijk. Dip de maternaden dient oesoaard te wor den en anes wiat ovenoodug is. moet ach terwege buy ven. Plannen, die Zdcn daaraan met houdem wenscht dte Minister met goed te keuren. Alles wiat den bouw duur maakt wd ihy tegengaan; buiteuuandsche adoei- ders zaet de Minister graag komen. De er varing leert, dat alierieu nieuwe memoden met goedkoo'per zijn, maar wel vlugger wenkten. De schuld van de vertraging iing der aanvragen wuienp de de gemeentebesturen, wier orga- iet deugt. van den hcnoomischen Bond begon met een beschouwing der Kecnterzyde, waarby hy de mmgneid tussenen ue groepen der regee- ringsmeerderneid vergeieek met die tus- Scnen Lrankryk en Engeiajul. Moge de coa litie ai met op springen staan, er zyn toch teekenen te over, dat ze haar langsten tyd heeit gehad. Dit nu is nauiuriyk ook voor de viyzinnigen van het gróótste belang en de heer 'ireub tikte o.i. net spyker op den kop, door de onverschilligheid in de verschil lende politieke partyen toe$e schrijven aan de onnaluuilyke groepeeriQg, waardoor de overneersenende kwesties njet de politieke verhoudingen beheerschen. clatuuriyk stond voor mr. ‘1 reub vast, dat hoe ook de geiusi- onneerde vryzinnigen tegenover de recht- sche groepen zuhen komen te staan, de stryd zal moeten gaan tusschen persoonlyke vry- heid en de overneersching van gemeen- schapsondememing en -regiementeering, te gen S. D. A. P. sche ambtenarij en het communistische radensvstesm. Mr. 'I reub heelt vervolgens onzen econo- mischen toestand bezien en dezen als critiek ufgeschilderd. Er is, ook in ons land tekort n, aan productie- zyn verre gebleven ii van vóór den oorlog, w van alle kanten, met jen daarvan. De Regeering gaat voor reub in deze niet vry uit; zij doet niet op de wereldmarkt te het Isag houden van icten, benevens de arbeids- en ontgelden. De ten slotte te ms beleid niet iy met alle cri- BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. DXXX1. Veel goeds heeft de oorloj verd, doch hy heeft wel e» ken op den voorgrond gel tot een oplossing gevoerd, de hulp aan hen, die verminkt van lichaam zijn. Daarvan profiteeren nu ook zy, die zonder dat de oorlog de oorzaak van hun el lende is, mismaakt zyn. We waren dezer da gen in de gelegenheid een nieuwe, geheel naar de nieuwste techniek ingerichte fa briek te bezichtigen, waarin de industrie der orthopaedie op wetenschappelyken grondslag wordt gevoerd. Het is inderdaad treffend te zien met hoeveel zorg gestreefd wordt naar de hulpverlening, niet alleen aan hén, die een arm of een been missen, maar ook aan de beklagenawaardigen, die gebogen of gebocheld zyn. Öngetwyield is er op jeugdigen leeftjjd door tydig maatre gelen te ncnien heel wat te herstellen, al- thaiis te voorkomen. De technische weten schap durft hoe langer hoe meer. Wjj zagen bijvoorbeeld hoe de vorm van het lichaam wordt afgedrukt door middel van gipswind- sels die om het Ijjf worden gewonden. De gene, die deze bewerking ondergaat, wordt in een toestel min of meer opgehangen, zoo- dat de verzakking die altjjd plaats heeft bjj het loopen, opgeheven wordt. Ingenieus is de fabriceering van allerlei steunappara- ten voor het lichaam, corsetten, richtbin- ders, buikbanden, breukbanden, voetzolen enz. De techniek heeft allerlei materialen weten dienstbaar te maken aan de produc tie van deze artikelen. We vestigen de aan dacht op deze nieuwe fabriek omdat helaas nog talloos velen, die thans gekweld worden door allerlei ongemakken, niet weten dat voor zooveel hulp en uitkomst is te vinden. De fabriek, vlak achter het station der H. S. M. gelegen, is voor belangstellenden al licht te bezichtigen. Van de kunstledematen naar de lidmaten van de kunst is een kleine overgang. Er zyn weer eenige jubilea in het zicht Louis Bouwmeester heeft gejubeld en l'isuisse, de conierencier-chansonnier heeft zyn eerste feest gegeven. De groote Louis heelt in den Haag altjjd nog een groep vrienden, al is het misschien niet zoo groot meer, omdat nu eeumaal de beste vrienden uit den goe den tjjd van dezen acteur zjjn uitgestorven en het nieuwe geslacht opvattingen heeft van tooneelspeelkunst, die afwjjken van die ?er jaren. Pisuisse is meer de man leden. Het cabaret-genre is op dit meer in trek. De oude min of jrige stukken, waarin Bouwmees- te schitteren, hebben vrjjwel af- t publiek wil korter werk, pitti- jker en minder drastisch in de genre cabaret is in vele op- sndant van de bioscoop.. Beide, en cabaret hebben dit ge- i gemakkeljjker te verteren, ge en biedt meer afwisseling. Een eelstuk vraagt langdurige ge- aandacht, waaraan niets mag ont- j den cabaret kan die aandacht wel Ijjden; precies als by de film, waar men zjjn dutje bjj kan doen. ch heeft de cabaret niet die vlucht ge- parlementaire uitvoerige poli formeel juist is tieke en econon. selyk. Het debat is nog lang niet beëindigd. Wjj staan ditmaal even stil bjj de in vele opzichten merkwaardige redevoering van mr. Treub, die, nauwelijks van zjjn ziekte hersteld, in een keurig betoog den politieken en economischen toestand belicht. De leider r/ 70

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1