X nriditinii MN i Lil. ff' UD” No. 14470 Maandag 15 November 1920. enz. uda. MRS, 59e Jaargang. I. ng zijnde mde Ge- Feuilleton. I gaar. IRG daal. 5 ■etten. alf pond- il. Int 589. STERKE MAC. -y 7o.r«hnT^ ïn^tt: i^AdXn^ Wrangel definitief verslagen. BCHALVB ZON- ZN fKBBTDAGKN. 200 Radactie: Telef. latere. 546. Bbtom; MARKT Jl.GOUDA. AtaH.tr.ito: TeM. latere, n ng. CLAMOR. CLAMOR. (Writ Ytrvolwl.) 9 5#l 70 hoeft Brit- Cullock 5271 30 Naar Ut Schoteeh vu S. R. CMXUTT. Gtoauthoriarende vertalüw m L P. WBBÖBLLNK-v. ROftSUM. (Ncdnik viteitea.) 5494 30 Makelaar. GOUDA, te koop herij 5568 40 ARTEN den. Ooo van het A .tocht, ilal u rtj tater wat’’’ „Inderdaad, k wanach Je mete aam. tea. Dora’yWde tear viandte. Jtoy Ma ran da- ik wat het wel", ttev tet inta- jan te da otawatoppwL Jk heb «ttfi l*da hoateutfieden al Ko Atarül. (atewA da» Ik er een wal* ala aan kani- paani aaa hnt randdraaire. Ik kan m. ala mUe leaaaa wan den uteehiamua. Hü ia eterk; maar niet a» sterk ala het naard nor <h Moe. ran BW benader Adam!” GOIJDSCHE COBRAW VERSCHUNT RAGELUKS kornet van de geallieerd» en Duitache tech nisch» deskundigen te Brussel. Dan een conferentie van geaUie&rdo mniuateiw te Genève, om DrttoeMattd» betritag»v«rmo- gen enz. te bespreken. De Diutache verte- tegeuwoortogerv zullen de conferentie in raadgevende bevoegdheid bewonen. Ten derde zal de conwnae&ie voor schadeloos- etaUwg, gebueeró op DultecNud’s beta- icngsvermogen, bepalen en ten slotte aal de (jpperwe Raad verdere tnaateegrira on derzoeken, met inbegrip van wu&rborgen en sanctdes. Deze oveneendoomat geeft Frankrijk era ikleojw ovcrwlnnung: De Duitachen» sullen nul. ntet als galijkbareGhtigxien mat de »n- tcate-afgevtaardigden te Genève komen. Ingrijpender is echter de overwinning die Engeland behaalde met de bepaling, dat dei bijeenkomst te Genève zal worden ge houden ni de volksstemming in Opper-Si- lette. Het ligt toot de hand dat de ge allieerden van een Duitechlaad met Opper- Siienië meer kunnen eiachen dan wtannebr dat belangrijke gebied door het plebisciet aan Idolen zal ayn gekomen en deze over weging zal de regwaring t« Parus onge- twüfedd van tactiek doen veranderen te genover Halen, dia geen middel hoe unfair ook, ontzien om stemming togen do Duit- bchens te maken, waarbij za verkapten Kleun der klranschen ontvangen. Een tweede, voor Duitechlaad. neer be langrijk besluit is genomen in zake dte dte- eelmotor». Men lorat de tatewtete op grond van hst verdrag van VenuuMei. dat loo ping der duddbotften voorachreel, eiaahte Frankrijk dat de 267 dieselmotoren, af komstig van die onderzeeërs «ouden Wor den vernietigd. Duitechèand kon deze die selmotoren uitstekend in verschillende fa brieken gebruiken on bereids waren een ©root d'eel dier motoren reeds m de nil- verheid overgegaan. Dtaanom protesteerde de Duiteche regeering tfegen de verateti- gung. De geaantenraad heeft den voorzitter der Duiteche vredesconferentie thans be richt 't in voorraad houden dier 207 diesel motoren weliswaar te beschouwen als een schending van het verdrag van Versail les, doch, aangezien de Dudteche regee ring verzekerd heeft, dat het mogelijk is om deze Dieselmotoren voor induatrieole doeleinden te gebruiken en de raad van gezanten geenszins het verlangen koestert om op de economische prestatie van Duitechland nadeel igen invloed urt te oefe nen, ze deze verzekering van de Duitsche regeering voor waar zal annnemtem. Ze Li bereid, de machine» voorikxxpig ter be schikking van de Duiteche regeering te stellen, op uitdrukkelijke vooa-waarde dat ze slechte voor industrieele on commerci eel» doeleinden worden aangewend. Alan dit bealuit worden echter de voor waarden vertxMidvn, dat tot 81 Maart 1921 Wnangel’s nederlaag op de Krina is nu KmxnüfaenlbMur, een bericht dat overigens weinig vemnuweoda te zich heeft. We wa aien er op vooriMreid. Orilangs werd reeds gemeld, dat de «nti^boflsjewiidksche gene raal, de laatste die met steun der Fnui- Bchen de bolejewiki nog bestreed, den kaantp had moeten opgeveu, doch toen hnaatrtte de Pteijache draadiooze dienst rich ons er van te overtuigen, dat het te ster niet was afgetrokken doch alleen nieu we, achterwaarts gelegen stellingen had ingfenomen, een term, waarvan wa in de ooriotgsjairen de bteteefloends voldoende heb ben leetrem Verstaan. We begrepen, dat bet hier het begin was van. heit eind der tij- deriteuge fwxwwteldng tegen' de taaie bolsjë- WiM, dfie enteotehulp en binnenllandsche troebelen ten spijt op 't alagpeld sterker toeken dan hun bestrijders. Het Fransche departement van buitenlaadache raken deelt mee, dat de bolsjetwikd Sebastopol hebben veroverd, dat hun een groote hoe- vwlhrid nmtesteal «n 160.000 200.000 te banden is gevallen. Wran- géills front moet bij. Perekop totaal door- gebroken zijn. (Hiermee toegebracht. aan INGEZONDEN MEDEDELINGENi 1—4 ragtes /1J6. «Üte ragtl rawr fM. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingcn bjj contract tot zeer gereda- ceerden pr(ja Groote letten en randen worden berekend naar plaataruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten. dWas er geen andere reden ntd» Aline, met een vreemden nadroic, bat mete- je in de -wnng ktejp—d. „Niet, vat u denkt!* beraam Adem vlug. „Be «eg u dat er meer gedachte aan mnmeiooeen te dat lieve, oude, rilveegrU»» men het genoegen rien, waarmede zjj uit haar schatten nieuwe en oude dingen haalde, om u op te vargasten. Ais Mij u naar dien kant zag kijken, zou zü de buste van Bóaaparte op ihaar schoorsteen mantel in een ibeter licht zetten, zoodat die stond tegenover dde van 'Keizerin Jose- IJhalne. En in (het jaar 1812 was dlat Ben weker teeken, dat dde zachte, oude juf frouw haar eigen opinie had. Er was ook een kaart van Europa, waar het konink rijk Pruisen geheel op wus weggelaten, en wtaar Polen veel gvooter op was dan geheel Rusland. Die was geteekend (met de grenzen ,in waterverf aangegeven) door Aline zelve, toen zij naar een school ia Elenburg vias gegaan ik zal u niet vertellen hoeveel jaar gal ex ben, anders mocht gü eens lachen om die lieve, oude vrouw. En men mag nifet om ,Aline lachen, ofschoon het niet verboden is te glimlachen en ads de oogen even voch tig worden, souvee! te beter. De avond van A'line Mc Quhirr’s partij was aangebroken. Om twee uur had zij haar beste zwarte muts opgezet. De hree- de kanten kleellinten waren onder de kin gestrikt en om de schouders was een doe» van neteldoek netjes geplooid, waarvan de sneeuwige witheid een eoort, van stra lenkrans om Ai tee’s nacht gelaat ver spreidde. Dit was om iederefan te foppen, die toevallig het raam voorbij kwam en te doen denken, dat ri) niets deed. Om vier uur Joon men haar aan bet raam «ien zit ten, zoo bedtaanl en dampachtig, alsof zjj werkelijk (ton gamschen dag niets ander» gedaan had. Terwijl men maar te kijken had naar de gedekte tafel, ultloWrand en glinsterend, om te w*ten, dat ril heen eo ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 3.25. per week 17 cent, roet Zondagsblad EL^£^ort £r Kf IluST9 k’OPer ge“hi“'t Abonnementen worden dagelijk, aangenomen aan on» Bureau: Markt 21, GOUDA bg onae agenten, den boekhandel en da postkantoren. hoofd van u k, dan in mijn gabeeJe lichaam of ml.* zuchtte AJine, «het kan waar «ij*. Maar ris bet m> ia, aoovori te erger voor wm beiden!" -Oman, osmin! Altee!" riep onze ferme Axtora. „'Itot nog too heb ik nog nooit den man gezien, dien ik niet bjjrondw onge lukkig nu mntaen, als ik hem trouwde. De jongena weten niet, wat goed voor hen ml AjIb zij <(U wiaten, wuden ze my met rüat laten.* „En Roy Mc Cullodc?" zode de oud» vrUater beate fluiatAend. Zij legde haar magere hand eron luchtigjes op den schou der van het meisje. Adore greep die la- chend, trok de vingers «aar beneden eo kutee dia „Roy Roy Roy f, c|j sang dra naam met een lichte trilling, hrif van min achting en ludf van grappige toegenegra- heid. Jtoy Mc Oullock! Moet iedereen mjj is Wmangcfl dén genadeslag Dfe generaal zelf zal zich begeven taan boomd van den Franschcn kruiser Waldeck-.Itousaeau, die zich in de haven van 'Setesitopo1! bevindt, en die, naar udt Konstantiinopiöl wordt gemeld, ook zal helpen bdj de evacuatie der burgerbevol king. Over de oorzaak der nederlaag worden we van onderscheidene klanten verschil lend ingielacht. De „Temps” heeft gehoord, dat in de Wrange!’s troepen muiterij was uitgefaroktem, die naar ons voorkomt eer der een, ,gevolg” was cton een. /oorzaak". Te Kbnstanltinofpe! schryft men de neder laag toe aan den geweldigen chuk van de belsjewiki tegen Perekop/die uitgeoefend wend met tri rijk» vensterkuigen en deze laatate lezing lijkt ons de aamnemeiükste. Mien kan rich den gamg van zaken aldus (Voorstellen: Ontevredenheid bjj Wlrhngel's tovepen wegens hun ongunstige positie, heftige aanvallen der tegenstanders, toe nemende ontevredenheid en tenslotte mui terij die d'Mi bolsjewiki het spel al hee! ge- makkelük maakte. nprekangen daarover. WrangePti rijk urtgediend. Trouwene, Wanneer de ache regeering relaties met Rusland aan- knoopt, zal dut rijn met de sovjet, waar voor ze ondanks rile strubbeling altijd nog veel voet. Sir Robert Horae heeft te Oxford een rede ^Übouden, waarin hij ge- zegxl heeft, dat de beste wijze om een ver betering m (ton toestand ui Rusland tot aftand te brengen, sou rijn te beginnen met Rusland handel te drijven. Ik ben volko men overtuigd, zride sir Horne, dat zoo lang Rusland een verlaten on onbeheerd land hl ij fit ih Eurapa, er in het overige kiuropa geen tevreden en gelukkige volken kiunnen zijn. Tenzij de enorme reserves van Rusland) opnieuw op de wereldmarkt gebracht kunnen worden,, zullen de arbei der* steeds ontevreden blijven, daar de le vensbehoeften, wriike rij moeten aankoo- pen, onbetaalbaar tullen blijven. Daarom ds%het noodüg-, dat de goederen vin Rus land opnieuw op dte wereldmarkt gebracht worden. De tegenwoordige Russische re- geering heeft getracht, naar zjj beweert, de vrijheid van het proletariaat te schep- pen, maar het is een van de treurigste vor men van tynmnie ««Heken, die de wereld ooit gekend heeft. De bundel is een van de meeat beschavende invloeden, welke men op .zulk een land, als Rusland kun la ten inwerken. Heit te mogelük maatrege len te treffen om met de hervatting van den handel te beginnen. Men zou lang zaam aan moeten beginnen ra geleidelijk zou de hamled tuMctan Rusland en Ei land rich kunnen Sir Robert Home zeidfe te hopen, dat de invlded, die daardoor op Rusland zou inworloea, gelei delijk meer gematigdheid zou brengen, bot wedrijn van de beschaving. Home’s hoofdthema is: „Stel Rusland in staat krachtig te woeden en te leven en de chaotische toestand zal ar vanzelf ver dwijnen.” Dit is feet standpunt dat men te ItoHiden ook inneemt ten aanzien van Duxtschland. Terwijl Frankrijk van den ex- vjjand wil halen, vrat er met goen moge lijkheid van te halen is, hamert men in Engelamd ritüd weer op H zelfde aambeeld baat Duitechland eerst gelegenheid zich te herstellen, laat de industrie tot nieu wen bloei komen en dan zal de republiek in staat zijn meer en geregelder te beta len, wat ze nu met den besten wil der we reld niet kan doen. Gelukkig weet Idoyd George den wil van Leygucs en Poincaré gewoonlyk wel ondergeschikt te maken aan de zjine, wat op t laatst der vorige week weer in twee aangelegenheden is ge Weken. Den llen November is de Fransch- Britsche overeenkomst betreffende de schadeloosstellingkwestae gesloten, waar omtrent de beide landen, na hun laatste tneeningjsverschii de volgende afspraak hebben gemaakt: Eerst komt een ramen- weer gedribbeld had van dat de Februari zon gluurde door de vensters over de sneeuwwitte gordijnen, en de schaduw van de pot guntuHums op de vensterbank, don ker deed) uübknmen op den muur uan den. overkant. Toen ziy daar eoo rat, werd er racht, vlug en beritot geklopt uan de deur. Er kwam '(jan licht In Aline’s vermoeide oogen. „Adora!” mompelde rij> hardop, aooalz z(j door veel alleen te zijn nog ri gewoon was te doen. „Ik ben zoo H(j”, seide Mf. .*»0 MUI" maar gewone menschen toonden niet ai die teedere klanken begrijpen, noch weten door welke beschroomd gekozen, liefko zende woorden zaj Axtonu deed gevoelen, dat vanxtal de irtenschen op de Wereld zü het meeat welkom was in dit huis het geen het bedorven jonge meisje heel goed utet ,Jk Imum w Tn»««r. a»xl*l wü ere yreatje tatare tal*re rtSAr de andere ,itiJd ltoy wtCT1T jfa,, komen. Be hoop, dat u er niet tegen hebt -• - zedde Adora, terwijl zij haar goed afdeed. Toen ging ay op een laag stoeltje naait Aline zitten, om ^bemoedenP’ te worden, zooals rij het uitdratote, teto vreemds, (tear Aline noout een land gehad had en Adora zich haar moeder niet herinnerde. Maar de goede moeder ra de ware doch ter waren er narat elkaar, schoon het noodlot beiden van dien nauwra band be roofd had. een lijst ran de diaarimoteren. dl» voor mdu»tri«d» (toririndra worden gebruikt, door do Duiteche regeering moet worde» tügetooudra ra bm: de retante owrBvle^l, tarMB de DurtecM re,eerro< alle im^». lijke ftaXUeiten mort rerteenen eaa de KcaWeeede eootroieewnmieeif voor mert- n» OMwelerrehedta, ta de eoetrole la wke het r*nuk dor dieedrootoraa roer InduMeioale oo^nertcen. Dom taaiBtuwM sullen ook de week- luel la Duitaohlrosl ten mede komen. Eorrt, waaroor de sid»ii,ter«l>ovolluiw siok tawuet wordt, ntat olloon oo ultaulxead vota dao ex-nieml te wertao, sol vauelt de anhno tot pratoreorwt toreeman. Dak de artaktemodtekd taren.H,ta betat te venMJaea, bmrtjet do vennoontaw der talrepnoducta. Took heeft do Meolevartn, near tbul- twdand no, H nut moed ijiiheden. waar over de uénteter vea BuBonlawteehe Zo ina Simons, Mjdaoa eon ontvaoato van buiteeteodaohe porsvertterenaroordwaw «eur» m«tedeelu<wo heeft Koduaro Da mlniater selde mot hot oog op de aantre. eipheal ran rert<’«eerwc,onliK».r. dor Ne- dertanrieeta para, beraN to kjjn oat vwr- Uarin, ever do tatnkldnia, trnadm Dtdtedhhnl Notadaod al te leaare, a hod bUsoartw ever de erwdjet-oreroea- kotnst. HU «tide dat de ratificatie van dera over- erefcomnt, ceMjk tatami, op ea^luktadaa beeft reetuit. die voornamelijk het revol, daarvan sijn, dot men tadJMite of da neararetannet la letam Im ft mol de verpllehttaren, welko DuiUehtaMl MJ ■tea vrede van VareaUlea had aanvaard. B|) het eiuiten van dose ovureentomat ta stend daaraan by do vurterrewoordórers van bolde n«oerkvon goon tmilftil, om dat de Oommtaia van Heratet roruatakel- irede rerMwrlmm had afpolred. Dit la intusschen veranderd. De overeenkomst, zootri» z(j nu h, be vat «enige punten «he in etr|j<i rijn met het vredcNvmxlrug van Venraillra Ook U in twyfel getrokken of de Qommisrie ra» Hereto! wel bevoegd was verklaring» ate de zoo even genoemde, af te legaten. Het te zaak deze tiwjjfei weg te aenern Ik stel er prjjs op te vedelaren, dat buide regcwMwm in gelvke mate van Mul vervuld zijn de overeenkomst door te roeren; dat zU beirfen er naar streven en wrascbem, daa de beerechende twjjfri kan -’Morden opgeheven en dut rij er op aan- wturen, dat de Entente-mogendheden het berihwende woord ten gunste van de over- eenkomri sullen spreken. St kan slecht» eindigen mot den wensch, dat de ondw- handebagen over das» orereonloomat, iwaarbtf de htederiawteche regeer mg on de Nedcrhindeche financieeile en handel«we reld rich voor de eerete maal met era 38) Miaar zelfs in hun Paradijs vergaten zij de fltrile Aline niet. Bijtijds zwigdte Adam er voor, dat zij rich, ging vestigen in het aardige, kleine hutje aan die wit gtimste- rtndfe hrildng van Oairih, dat zij daarna veranderde in een plaats van witte gor- dtintetn an welriekende bloemen. Dc vroege aardappelen gaven een aardig gezicht van ribf purper en groen in haar achterbom. De lelkikeitóte jams en geleien stonden in haar hpetakast. Ntemand kon zulke lelkkere gebakjes maiden ate Aline Mc Quhlrr. En foeusch, als rij u ntet vroeg op een van haar partijen, wist gij niet wat een partij ■reriterijk wra. Miaar er waren er niet riw heel rael in d« gemeente, die het wtetek Want, nlet- tegenateande dat zachte gericht (Waarin, schoon het haar wit als silver was, jeugd ra minzaambeid en zachtheid te lezen wa ren en nooit minder wenden door de jaren) wm Aline Mc Qutarr oeer kieekeursg. Niet tedere» (Behaagde haar. Geen vnoolijke pachters met noodle gezichten liepen bU baar in op marictdagen, nooals rij het bij haar broetbr deden. Geen toddvrook mkm Mi Alina. Mmc toot da BPnntrWlgen. «ras er een kop thee Waarvan zii nooit den prijs per pond (hoemdfe. Dat was, eondtar bneerhiedig fe ziyn, een zaak tusschen haar en haar Schepper. Adine wist, dat (het veel meer was dan haar paste; maar rij kon zich dit genoegen niet ontzeggen de beste thee en dan naam van de heer- Hjikste theetafel in Lowman te hebben. Het (was haar eenige buitempongheul; en met zulke znchte manieren en een hart, dat den prijs van een half pond souchan thee alls een znndte beschouwdle, waarvoor ge beden en waarover berouw gevoeld moest wtorden, hoe kwam het dat Aline M’c Quhirr nooit getrouwd’ was? Ook (tot hield rij voor zichzelve. Maar Adore witst het. Er waren er niet vele, die iets voor Adbrta Gracie geheim konden lioi kwam, het dat van alle partijen jaar er geene was naar welker uitnoodi- gung men rnieer verlangde dan naar die gegeven door de ongetrouwde zuster van (ton pachter van Caurie. Aiiftn In werkelijkheid niet. ZU die den ken, dat Alihe mlet het riBveren haar zoo arm was, dat rij geen partijen moest ge ven, kenden of Aline niet, of wisten niet wat 'arm zUn beteekende. Meer dan genoeg te hebben dat is rijk zijn. Dm een be geemig, vertapgend', onverzadigd, naijverig hart te (hebben dat is, te spijt van op gehoopte miillioenen, arm rijn. Eh men kon Aline’s huiskamer niet bin- nentoomen, of ritten in haar vlefldoriooze keuken (wat veel gezelliger was), zonder te begrijpen, dat deze vrouw, die nooit sedert ri) gbborra vras twee banknoten van vUf pond tegel JjltartUd in haar bezit had gehad, rijk was in liefde en geloof en Borite vreriten. Ai» rij ran u hield, loon Het front bfj Perekop doorbroken. Wrangel vlucht op een Franschen kruiser. —Verklaring van Wrangel’s afgevaardigde in Engeland. Horne over de economische betrekkingen met Rusland. De kwestie der Dult- sche schadeloosstelling. Duitschland mag de dieselmotoren behouden. Simons over de Duitsch-Nederlandsche crediet-overeenkorost. Geruch ten over een „Putsch”. Samenzwering te Boedapest ontdekt. De eerste dag der Volkenbond-bijeenkomst. De staking der Belgische mijnwerkers geëindigdDe staking in Frankrijk uitgesteld. ONS OVERZICHT. Wrangel had de nederlaag reeds gemui- men tyd zien aarikomen en daarom ee<n vertxgeaw(x>rd!iger maar Eugriand gebon den om te tmachten vandaar hulp te krij gen. Deze verteg-einiwioomdjgen’, Alexis Afla- idin, heeft in een onderhoud met een mede werker van de Mionnangpost het doei van zUn messde uiteengezet. HU rartelde, dat hij de zaak van Wrangel voer de Rfigel- sche regeering wenschte te bepleiten en de rmsverwtanden uit den weg wilde rui men, die omtrent Wrange!'s methode en zU» doeleinden ri® ontsta an. HU wensch ee handelsredattes tusschen Zuüd-Rualtoid en Engeland aan te knoopen en een be roep te doen op de weidadi^heül van het Etogellsche voilk om de vele duizenden vrouwen, kinderen en ouden van dagen, dlie naar de Knim, Konstanitanopel, Belgra do en Italië waren gevlucht en nu op het punt staan den hongerdood te sterven, fi nancieel te steunen. Toen hem gevraagd werd of hij aan Buitenlandsche Zaken was ontvang», deel de Afladln mede, dat hU van rin aankomst in het land had kennils gegeven, doch niet veel kon uitrichten, daar de regeering van Wlnangel door Engeland niet 'te edkonxl. FrankrUk heeft dat well gedaan en er zjjn dan Xhoik reeds hand el sb opre kkingen bus- schyn Frankrijk en de regeering van Wran ger aangeiknoo.pt. Hy wilde dit nu ook in Enge!and zien gedaan te krijgen. Generaal Wrangdl, roo zeide hU- bestrijdt het bol sjewisme en vecht niet alleen voor de zaak van een geordende, beschaafde en constó- tationeeJe regeering voor Rusland, maar zij» pogingen ryn ook voor de andere lan den van groot nut. Ons streven, vervolgde Aladin, fe niet Rusland te overwinnen. Onze wensch is alle levende krachten uit het volk te ver- verzamelen.Wanneer dat geschied is zullen wU met eiken regeeringsvorm, dae ri' kne- z/en, tevreden rij»- Indien zjj de republiek kiezen, zullen wU dat goedvinden; kiezen zij een constitutioneele monarchie, dan riln wtü eveneens bereid daarin toe te stem men. Eén ding echter staat vast: In Rus land ite op het oogenblik de absolute mo narchie onmogelUk. Van handelsrelaties met Wrangel zal nu ■wiel niets meer komen, zelfs niet van be-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1