UTJES fa Vrijdag 19 November 1920.59e Jaargang. Feuilleton. resident iels STERKE MAC. ISSER, •VEEN (Dr.) geen namaak ’t gedeponeerd 3081 30 2 I ISTxe'cxrtxrs- exx -^-d."V"értea^t£e‘bla,c3.-v-QoxQ-OTZ<d.su ezx Oxxxstxelcezi. Griekenland’s moeilijkheden. op elk pak. o 36 42 aarzelde gee en oogonbWc. s*- mym dtodlen. ►A. (Wordt vervolgd.) OOP. als Agent voor ons in plaats van den «ER, wien op zijn lag werd verleend, lRMAN, Ichterkade 253. vlucht. Hjfo» ukkei-fl )N - QOÜDA, De stryd in Zwiil-Rusland is nu voorioo- pilg geëindigd. Wrange] heeft jammerlijk fiasco geslagen; de correspondenten die tijdenlang de zaak der wHt-R/uswische le gers zoo gunstig moge!jjk hebben voorge- Hteld, kunnen nu niet andters doen dan ver tellen wat tot de catastrophe heeft geleid. Maar die nabetrachtingen geven weinig, (het feit heeft men te aanvaarden. Wran gel moet nog niet te Konstanrtunopel zijn aangekomen, maar nog langs de kust va ren om vluchtelingen op te nemen. Men heeft het te Moskou den Engel schen kwa lijk ge nomen, dat ze schepen hebben ge zonden om Wrangel te vervoeren mèt de goederen, die hij in Zuddl-Rusland in beslag bij eeaiége rewoomóyk in den et echte merk. or namank HEEN. ibonnementen op genomen door BOOM, Waddinxveen. Hur h« Sehotsch rU S. R. CBOCRITT. Geaukhorineerde vertaling van L P. WM66HLINK—v. 1KMSUM. (Nadruk vuimhi.) naar elke 1. lichaam tra vtrkrijgba. Amatatdarri bt 116 7HT. Protestantenbond lit Borculo. reregeld tijdig dm- ■gen van vergade- keiykheden, erna, te vermelden. «m verainael was, maar Greenwood ver wierp deze opvatting met nadruk. ipen geheel gBrnt loc. On» Genoe gend van Kaaa- De kabinwteentoto in België ia nog niet opgoioHt. Van de zyde der eocialiiaten zjn geen bezwaren meer, wat dat betreft loon ze al tot het verleden bobooien, maar nu zijn er van den kunt der liberalen weer moeilijkheden gerezen. Carton de Wiart heeft giutermidilag Maurice luppeiw, den gouverneur van Gaat-Vlaanderen, by zich ontboeien, die tot de liberalen behoort, en hem de portefeuille van Nationale Verde diging aangeboden. Lippen* heeft deze ech ter niet aanvaard. Vervolgen* heeft Garton de Wiart een onderhoud gehad mat Devèze en Neujean, bouten liberale afgevaaaxDsaih'n. om hen te polsen. Den heelen middag hebben zij met de links-tiberalen geconfereerd. Zij zouden gisteravond! aridermaal een onderhoud met Carton de Wliart hebben, maar kun nen niet vóór morgen een definitief be sluit nemen, wanneer de rechteche libera len wedenom zullen vergaderen. Deze ver gader mg aal tot Mokert bes 1 «dingo n be treffende de aduxd kwestie zien be komen. istrantschd Kerk W. Th. C. v. .Na de aannbmang door hiet Britache La gerhuis der Home Rule-«wet is het er in Ierland niet rustiger op geworden. De Ier se he stad Cork heeft weder een. nacht van verschrikking gehad. Wloensdamavond ward een politte-^ergeant, terwijl hij buiten dienst op straat wandelde, aangevallen dtoor drie mannen, die zich on den hoek van een straat verscholen hadden. Zjj loa- tem revolverschoten op hem. waardoor de sergeant viel. Terwijl hij kreunende op den grond lag, vuurde een van zijn aan vallen-* nog een kogel door ziin mond, die hem doodde. De drie manmen namen daar op de Vlucht. Toen later politiemannen hun dooden kameraad vondtetu waren rij zoo verontwaardigd!, diat zij eetrige passeeren- de jonge mannen een pak ransel gaven. Kort na miixDdernachrt haalden geunifornule mannen twee Sinn-Feinera udt hun' bed en schoten hen dood. Gemend wnrdt. dat la ter ook een derde hunger werd doodgescho ten. 'Udt woed» over de vermoording van een sergeant heeft de politie te Cork gister nacht op vier personen1 geschoten en hen daarna naakt uitgekleed. De gewonden werden naar een ziekenhuis vervoerd, waar twee van hen aan de bekomen verwondin gen zijn' gestorven. opsluiting in eed donkere cel, waarin circa vijf voet vuil water stond, waarin de ge vangenen dan den heelen nacht moesten etaan. Met afgrijzen spraken <te govangv- tnen over de nachtert in die oei. Geregeld gebeurde het ook dat de bar- baarache gevangenbewaarders Russische on andere gevangenen 's nachts uit hun ce' haalden en düe buiten tegen den ge- vnngonismuur kcCortden, tegenover de cel Itn, waarin de Engetochen weren opgeslo ten. B(j het aanbraken van den dag wad den doze govanganen terechtgesteld; som migen warden doodgeschoten, anderen met bajonetsteken afgemaakt en deze wanda den konden de Engelsche gevangenen uit de vensters va® hun cellen zien plegen. Een andere vorm van straf w»« het inhou- dien vun het karige voedwel gedurende een of meer «tegen. Men kan zich voorstallen hoe innig dank baar cite bevrijde gevangenen waren dat ze uit <teze hel waren bevrijd. Behalve hot hierboven genoemde trana- port van vijftig bevrijde gevangenen, die to Konstiantin’opel z(jn aangekomen, zijn er ook. nog eenige Franeche en Belgische losgelaten gevangene®, die van Tiflis naar hun land zuilen wonden teruggezonden. In het laigerhuis werd gisteren groote sensatie verwekt dtoor een mededeeüng van Sir Hiamar Greenwood!, den staatssecreta- ïus van leriand. Hij deed' nJ. voorlezing van een document, dut bij den jongste- raid in Ierland in beslag is genomen, en de officieele mededeeLing bevat van den op perbevelhebber dar lerache republiek aan ®ijn staf. In deze order wordt de mogelijk heid overwogen om de melk, welke aan de regeeringstmoepen woixit verschaft, met tj phuabacillen te infecteeren. en de paar den van dte Engelsche cavalerie met kwade (Droes-bacillen in te enten. De lersche nataonaltetteche leden oppen den de veronderstelling, dat het document middel tegen erverrekkingen, chting en ge- jetuigingen. lacon. Apothekers en en advertentiën aangenomen. Réunie. Feestverg. Ida S. D. A. P. «c. de Réunie. Con- tot Nut van 't Al- In Duitechland jaagt oen opzienbarende affaire, waarin ook Nederland wordt ge noemd, veel stof op. De gewezen ryluikan- aciior Hermann Muellor heeft Lu den ItijkMteg een iriterpaltetie ingeduend no pen* de «mokkelarij of liever verboden uitvoer von iuondenten mitllioen mark, dtoor een shutedien weer opgeheven ban- ktershuiB, naar hot buitenlaa*!. De Berli ner jftutemg am Mirttag geeft hieromtrent nog de volgjanlde büzondoriioden: Het feot, waarop Hermann Mueller dtoelt, ia juaK. Ln de Weotetraasc te Berlijn heeft tot voor enkele dagen een bankuek*- htote Croinwr, Hhiüpaon tm Co. bestaan, <tet een filiaal schijnt te zijn geweest van een Amsterdam»: h bankiershui*. Croioser heeft, naar het voorbeoid van andere vreemdcdhaigfen, zich hier gevestigd om on der misbruik van zijn nationaliteit mee te helpen aan. dan verbaden uutivoer van kapi taal en zich van tal van Beriiinsche per- ec«e» varf itaam bediend om klanten te Werven in de kringen der aristocratie, de nijverheid en den geldhandel. Zijn zaken waren in enkele Weke®, tijd* van geweldi gen omvang geworden. Tot ziin klanten behoorden niet slechte HoTienaoilwn en andere vorstelijke personen, maar ook be kende namen uit re Beriünsche fabrikan ten- en zakenwereld. De gelden, dio. ten deele in vreemd geld, hij de firma «in dapo- mitiB werden gegewn, wenden geboekt on der schuilnamen. Een van de bekerziste legeraanvoeodJers uit den oorfog heeft daar o.a. aan mede gedaan. De bedragen, welke op die manier nuar het buitenland en wel naar Nederland zijn uirtgevoard. ImmIragen indendaad verscheiden» millioenen mark. Het bankiershuils is Zaterdag op last van de owrheul gesloten. Het openbaar mirite- terile heeft daarbij kans gezien alle stuk- k«i in beslag te nemen. Crolsser schijnt echter tont geroken te hebben en i« ge- ..K—1.A ambtenaar van (|ft gerechte- politie, die dadelijk last gekregen 'leeft om hem te vervolgen, kon hem ifet tijdig meer te p«aikfaen krijgen. Croister heeft dte Ehuteche gowns al achter zich. Tot vroeg do officier verder. „Mtijn vrienden wonen op een *anmer- kelijlken afstand”, zeide Sterke Mac, „on het kan zoo wat tusochen negen en trien uur geweest zijn, misschien later, voor ik door het I’luchamm-dal góng op de Neder-Aórie.” „En wie het kan van belaiqg zQn dat te weten waren de vrienden, dóe je ge woon waart zoo Laat in den Avond te be zoeken?" Sterke Miac aarzelde geeen oogenbMk. Hij had de vraag verwacht en had zijn anft- woond klaar. „lik kan mijne vrienden hier in het heel niet inhale®. Zij hadden niet* uüt te staan met majm dfadlen, hetzij goede of slechte, en ik Hier viel de Schout hem in de rede. Hii had geheel opigeihouden met op het hor loge te kijken. lete m de® houding van den jongen man overtuigde hem. diat hjj bü deze gelegenheid nüet te doe® had met een gewonen schapendief. De man hier vóór hem was óf een misdadiger van de ergöte soort óf hij wus een ofiochuldig, valsch beschuldigd mun. De Schout nam zich zelf voor uit te vinden hoe dit waa. „Laat mij je opnjeuw raden," zeirie hij. ,/iüt is een pereoorAijke vraag. Het ant woord, dat wij van je krijgen, kan wel of kan niet voor het Hof gebruikt wordten. Indien je mij echter overtuigt van je on schuld, kan je deze kamer als een vrij man verlaten. Maar ik wraarschuw je, dbor te weigeren den naam op te geven van de vrienden, die je bezocht bij het gaan en terugkomen over de Npdfen-Airie-heiile, loop je veel kans om een zware aanklacht tegen je te wettigen." Roy M’c Cullock achudkle het hoofd. Hü over juist na Nieuwjaar.” „En om welke reden.\?” „Terugkeerende van mijner vriendten - avond.” „Hoe laat des avonds was je gewoon over de heidie van Neder-Aririe te gaan?” liad genomen, aan welk mianoege® uiting ds gegeven in oen nota aan don Engelschen minister Curzon. De nota verfdaart, dat ®ten niet kan ontkennen dfct liet dlt>eine- men van de Britscho vloot aan de bewe gingen der oputandelipgen een vijandige daad beteokent en ee® schending van de vorzekeringe® op versehilleade gelegienhe- dan gegeven aan de sovjets. Zij verwach ten dat de Britsche ragoemitig van al der- gelijlta handelingen zal afzion, waaruit de sovjets da onvermijdelijk» conclusies zou den trekken. Overigens mutonen Ruslapd en Engeland elkaar meer en meer. Lloyd George heeft gisteren medegedeeld dat het Britsche ka binet besloten had het ontwerpverdrag om de in Juli gesloten handtelsovereenicomst inert Rusland uit te voeren, gereed te ma ken» Het zou binnen eenóge dagen aan de Russische regeening kunnen overgeiegd' worden. De „Temp*” verneemt uit Ixmden. dat het Britsche kabinet twee nota’s heeft ont- vurigien van Tsjitsjerin. De eene deelt mee, dnt alle Britsche gevangenen in vrijheid «(jn gesteld. De andere verklaart, dnt de Britsche regeering voornemens is Batoem te bezetten, hetgeen het Russische comité voor buütenlandsche zaken verklaart een ernstige bedreiging te voor de repu bliek Aizembeddsjan en ongeregeldheden te hunnen veroorzaken in den Kaukasus. Een vijftagrtnl van de vrijgelaten Brit- sche gevangenen zifn uit BÏakoe te Kon- stantinopel aangekomen, vanwaar zij hum reus naar Engeland zullen voortzetten. Deze Engelschen, beboerende tot het Britsche leger en de Britsche vloot, zijn sedert 28 April in gevangenschap vun de Sovjets geweest en waren sedtut 15 Aug. in dte> strafgevangenis opgtsloien. De ,,Times”-correspondo®t heeft uit den mond van enlkelen dezer uit dte Russische hel ontsnapten bijzondetteden vernomen omtrent hun verblijf te Bakoe. De gevangenen wanen opgesloten in ver trekken van ongeveer dertien voet in het vierkant, met hun twtaAven ln één kamer, waar ze op den pUnken vloer moesten slapen. De sanitaire inrichting, wanneer daarvan bij dteze Rnsiorfhi gevangenis sprake kan zijn, was vóór-hiatoriiech; drie honderd menschen moesten zich wasschen ondier een waterpijp, waarin zeven gaatjes geboord' waren, waaruit een dun water straaltje sijpelde. Het diagelükisch voedselrantsoen' bestond uit een pond zoogenaamd brood, dat echter diien naam nauwedijks verdiende, en een kleine hoeveelheid heel dunne rijstsoep, maar gelukkig ware® de gevangenen in staat deze hoeveelheid voedsel aan te vul len* met de voorraden weflke beschikbaar werden gesteld dtoor dfen Nederlandschen consul, later door de Amerikaanse he hulp- ccmimitesiiie. Soms konden ze Ook wat uien en een twijfelachtige soort boter koopen, waarvoor ze heel dankbaar waren. Wekenlang waren de gevangenen' nd et in de buitenlucht geweest, maar na hun ge zamenlijk protest mochten ze met een hee len troep ku en dian eens rondloopen op een kleine bintaenplaats, omgeven dbr hoo- gQ muren. Sommigen van de gevangenen deden een poging om te ontvluchten, maar ze werden daarvoor zwaar gestraft. Een bij voorkeur toegepaste straf bestond in zag reed* die locale couranten, met het veriioor ten volle gedrukt en namen van hen, düe hem dierbaarder ware® dan het leven, oneerbiedig gebrunkt door allerlei monden, of voor een onedel doel gebruikt. Het teerhuis en de stal zouden geen grap pen make® over hen, die hii liefhad. •.Het spijt mij, dat ik niet meer kan doen,” zeide hij, ,,wat de gevolgen mogen wezen." Uk» weiger je vrij te «©reken?" *ad» de officier. „Je wilt mijn vraag niet be antwoorden?” „ik wil alles beantwoorden, dat recht streeks betrekking heeft op de aanklacht, tegen mjj mgebracht,” zeide Sterke Mac. «Maar,” zeide de officier, „wij moeten dnt beoordeelen; «n inderdaad, dat is juist w»t je weigert Volgens het bericht vóór mij, »ün er schapendiefstallen gepleegd op de heide van Neder-Aarie gedurende de laatste drie oi vier maanden. De huiden in je schuur gevonden, zij® van verschil lenden ouderdom, in het algemeen over eenkomende mot de tijden, waarop dief- stallen gepleegd zijn. Het oor, waarop het merit van Hwan gezet was, is ln eHc jfv- val afgeeneden, klaarblijkelijk met het doel om de bewijzen te voorkomen. Indien je dus bekent de gewoonte rehad te heb ben de heide van Neder-Airie des avond* over te gaan en weigert ons te voorzien van het middel om die waarheid va®> die verklarungen vxmt te stellen en je erkend» wienden-bezoeken na te gaan, moeten w(J tot het besluit komen, dat je op de heide van Neder-Airie waart, met een ander dan een onschuldig doel." I tegenover de entente en van dit voorne men ook nitet zal afwijken. In een gesprek met die® correspondent van de Times, liet Konstanitijn dóórschemeren, dat hü, inditen hij terugfceerde, geen ministerie zou kle ren dat den geallieerden onwelgevallig zou ttyn. Deo» plechtige getuigenissen van zijn goeden wil, hebben de zienswijze der ge- allieenden tot heden nog niet kunnen ver anderen. Gisteren zü® dto besprekingen tusschen Londen en Parijs over de houding der beide regieringen ten aanzien van Griekenfland! begwnnen. De Britsche ge zant te Phrije heeft gistermorgen een he re ek afgelegd bij Leygrues. Het is waar schijnlijk, dat de twee mogendheden een gemeenschappelijke gedtragslijn zullen vast stellen. Men« schijnt zoowel te Londen als te Parijs beaitoten te hebben een officieel veto te doen hooren tegen den terugk.ee r van Konstantijn op (Den Griekschen troon. De benoeming vun den kroortprins zou zonder ernstige waarborgen niet aanvaard worden. Te Parijs weet men al te vertellen welke machitismiidklden dte entente zou toepassen wianrueer Kxmstahtijn tegen hun wensch en willen terugkeert, nJ. opzegging der lee- nitogem e® dte weigering Griekenland! ver der by te staan in den strijd tegen de Kemailisten, hetgeen vermoedteljjk het ver ities van Smyrna en van de overige stre ken, welke Gritekenland by het vredesver drag in Kllein-Aoië zyn toegewezen, ten gevolge zou hebben. Dit laatste is nog al graptpig. Te Parijs keert men dte rollen om, want in Azrië wa ren het niet de geallieerden die Grieken land steunde®, doch hebben juist de Grie ken belet, diat de Engelschen daar liet on- derspiit moesten delven, zooals trouwens in tal van andere moeilijkheden de Grieken onder ’t vorig bewind, den geallieerden bulp hebben geboden, oa. in Zuid-Rusland, toen het Fnansche exjpediitie-leger door do ibolsjewaki «Dreigde te worden overhoop ge- Jloopen, snelden Grieksche afdeelingen te hulp. ■Jte familie heeft diikwtyls moeilijkheden Ph®d met het gezag over accijnzen en in- •°»*ode rechten”, ging hij voort, „je groot- **é«r je vader en zelf ben je niet *•*4 beter geweest dan smokkelaar uit ge- *ï»nte en staat zóó bekend.” het dnt waarvoor ik aangeklaagd zeidte Roy. bent hier nüet om mij te ondervra- tta”, ging de officier scherp voort, „maar 0,11 op mijn vragen te antwoorden.” Sterke Miac boog zwijgend!. «Zoodra u mij een vraag stelt, zal ik beat doen die te beantwoorden”, zeikte jonge man. Jk waarschuw je, dat je er geen goed •W doet met zoo oneerbiedig te spreken^’, die officier. „Geef je al of niet toe, j® familie wel aan smokkelen doet?” Jk ben, zoolang ik leef, nog niet voor gerecht geweest”, zeidte Sterke Mac. ben noodt gegrepen of aangeklaagd J0* eenige handeling tegen de wet, wat «Un ook. Wat mijn vader en mij® groot- ’•dar betreft, wel, u kunt het hen zelf •»»g®n." Sdwut, red» W om niet te hel pen, keek listig naar zyn klerk, die als een teeken van waardeering op zijn pen beet, waarmede hy bezig was vraag en antwoord op te teekenen voor de declaratie, die door den gevangene moest geteekend wordten. „Je bent ook een bekend stroaper en hertentlief”, giipg de officier voort, „de na burige landheeren hebben dikwijls reden om over je te klagen. Maar <lit is een vee! ernstiger zaak. Van de pachthoeven van Boven-Airie, gepacht door Alexander Ewan van het Grensland, wonden drie schapen vermist. Van de pachthoeve van Lager- of Beneden-Aarie van denzelfden, welke juist langs je vader’s landerijen loopt, Werden met minder dun tien schapen in de laatste drie maanden gemist. En nu, luister goed naar mij, zijn de huiden van al die dertien schapen gevonriten, verborgen achter eer hooimijt in een schuur op je vadter’s goed. Je bent ook dikwijls gezien, je indringen- de zonder verontschuldiging op de landgve- deren van Aiinie, zoowel by dag als b(j nacht Wat heb je te zeggen op deze be- J schuldügingen?” „Vóór ik antwoord, zou ik gaarne weten i wie de aanklacht dteed, waarop de Schout/ het bevel va® inhechtemsneining gaf?” „Je hebt geen recht om dit nu te vra-v gen!” zeide de Schout. „Kan ik mijn vader of een rechtsgeleer de hebben om mij te helpen zulk een ern stige en ongegronde aanklacht te weer leggen?” Roy was vastbesloten niet meer dan het noodtaakelijke te zeggen. Hjj had niet het gewone instinkt van den. onschuldige, dat alteen het doen van zyn verfiaal voldoende was om hem vrij te spreken. Hij zag, dat er een ingrijpend» samenzwering tegen i hem was. Ongertwujfeld waren er daarom nog andere valstrikken voor hem, waarin h'ij Icon vallen dtoor haastig te antwoord»®. 'De Schout verklaarde niet onvrienidteUjk: „Verder in het geding zullen je vrienden e® een rechtsgeleerde, als je besluit er een te neme®, toegang tot je hebben, maar voor het ©ogenblik moet je duidelijk alle vra gen beantwoorden, die je gedaan wordten. En, zooals ik je reeds voor deze raadde, hioe vrjjer je uitspreekt, hoe meer kans je hebt niét met den strop om je hals kennis te maken.” Dit \yas de spreekwoordeliyke manier van den Schout om zij® gevangene er aan te herinneren., dat het stelen van schapen een halsmisdaad was. Ook dat het hem paste behoedzaam te zyn en het niet voor uit oneens te wordten met hen, in wner han den zyn lot kon liggen. „Ben je op de landen van Neder-Ame Igewteest gedurende de laatste paar maan- jden en zoo ja, met welk doel?” vroeg de jpfficier. „Nooit om my te bemoeien met ander mans schapen en i® de laatste paar weken in het geheel niet", zeide Roy halm. ^Je Wffnt dus toe, dat je op de land»® jvan Nedter-Ailrie gewekt bent, laat ons zeggen, gedurende «ie laatste maand?" „Het is mogelijk”, >zei Roy behotdtzaam. „dat ik de heide vanjNeder-Airie eens of tweemaal ben overgekomen in de weken riedf” /an bezoeken \gewoc_1 JöWCHEÏOMT. I t*4>ct>e: T«lef- lnt*"c ri45- BureauM A R K T 31. G O D A. AdmlnletratleTel»!later». 33. Veolnk» vertrokken. —‘Nieuw kabinet gevormd. Verklaring van ko- I atat Konstantijn. Dwangmaatregelen der entente. Wrangel’s neder laag. Russisch protest tegen de Britsche hulp. Herstel der economi- aeke betrekkingen aanstaande? De gevangenen uit Bakoe vrijgelaten. Vanehrikkeijjke nacht te Cork. Opzienbarende onthulling. De mlnis- tercrUis in België nog niet opgelost. Duitsche geldzendingen naar Ne derland. Vice-presidenten der Volkenbondscommissies. ONS OVERZICHT. r V«ótel<M is nu inderdaad uit Grieken- teod v®rta»kiDefi en wel aan boord van het jacht ^NarciMU»” en begeleid door een bvteer en twee Britsche tarpedto-jagers. Zjja vrienden, die gealLfeenden, laten hem ll den nood niet in den steek en zoo zal kern seioer in Ndc» (hjj heeft de Riviera toch Mj nader inaten een liefijjker en aan- Idikeiijker oond. geronde® dan Egypte) een MMnfir® ontoangwt te beurt vallen. Van I Mt er in zijn goede vaderland gebeurt, I takt hy rich nfeta meer aan, men moet I teh nu maar Donder hem zien te redden. I Tot heden staagt men daarin, Rhallys al- I teen» is er vny, spoedig in geslaagd zijn I fteteerinig opgelegde taak, het vormen Van I een kaftte*, te vervullen. De nieuwe ml- I riders zijn ai in functie getreden, velen I tonner hebben rich belast met twee der I Borfefeudllee. die al® volgt zijn verdeeld: I Minister-president te Rballys, dlie tevens I minister van buitenHandiKhe zaken en. ad I irtimlm, minister vam justitie wordt; md- I mater van oorlog wondt Goenoria; fknan- tién GaWogeropoelos; marine en voorloo- ook bevoorrading Jean RalLia; bdnnen- hukdoche zaken en voorioopig verkeerswe- I een Tsaldaris; onderwijs en voorloopig i armwezen Zaïmis; minister van economi- i eche saken en voorloopig landbouw Miavro- F mdtehalis. iDdt kabinet zal nu den motoilyken afbeid I hebben te vemebjten Griekenland een nieu- I ren honing te geven en hert daarbij èn de I tainenlandhche partyen èn de buitenJand- I tthe vrienden niaar den zin te maken, las- I tife opgave die dbot denken aan het spa- I ren vam die kool en de geit. De samenstel- lil* van t kabinet is nog al geruststel- I tod voor de entente, geen der nieuwe ml- I irters ia bekend als vurig pro-Duitsch en I ma alle zekerheid! heeft Rballys nsog eens I «yoiijk verklaard' geen enkele reden te Idben om meer voor Duitechfland dan voor I de geallieerden te voelen. Hii is n»et de I «enige, dóe door mdddtel van die pers zyn I MandpuMt uiiteecizet, in felle kampen be- I ijvert men zich te trachten zich te (koen I begrijpen. I Koning Konstantijn, dre in spannend af- I Wachten te Luzem verkeert, oretvangt ieder ocgeafaQik journalisten, Fransche, Engel- acheen Italiaansche persmannen, wier verslagen hierin overeenkomen, dat Kon- rtantijn met beslistheid heeft verklaard niet naar Griekenland te willen tierugkee- ren dian met den wil van Wet geheeie volk, d. wi z. wanneer een plebisciet hem als den meest gewenschten troonopvolger aan- I wijst. Het is, alsof hy den gealliieeirden wil verzekeren, dat ze niets van hem te vneezen hebben, zoo vertrouwde hij de® correspondent van die Messagero toe nooit of te nimmer het voornemen te hebben ge had tot het volgen van een politiek, dóe to kort schiet in conrectihedd1 en loyauteit

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1