Ho. No. 14477 November 1920. Dinsdag s 59e Jaargang' bermen ïën ken A en enz. A Feuilleton. CHALKN, STERKE MAC. 3GEEST". 1 persten overstaan 6. MULIE. kt 54. 2SrieTX"W“s- en •^“d-’v-extexx'txofelstd.-vooxG-otxd.ec ©xx Oxxxs'txeHsceaa;’ Sinn Fein-terreur. ■M. 1 VAN BEHALVE ZON- KN FEESTDAGEN. per week 17 cent, met Zondagsblad Redactie: Telef. Interc. 545. AdndakatratieTetof. Inteic NX Buieau: M A K K T 31. GOH I) A. gem betrokken gioot door BINNENLAND. i >ord n do HOOFDSTUK XX III. zÜ<n”, ze ide Ado ra Een groots dag in Ixiwran morgen van don groeten dag brak Zij strekte <le envergadering (Wondt vennoigd.) een ..een Advertentiën kunnen worden ingexondeu door tUMchenkonut van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onxe Agenten. de Réunie. Con- Nut van ’t Al ten slotte s en 45 Maar zij kende Sandy EJwan niet. Hij was veel te verwaand om de ironie van het niet toet zulk wat IK-'J. ti.n kerij 'i - GOUDA. s gewone och- <te kinder on, haar m liaar i was in omstreken: 81, GOUDA. Naar het Sehotsch van S. R. CROCKETT. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) 00 2O9Oti den waik .„342 63 16413 59 61 81 --rmenae, uai i>u onathankeóuiklheal nationalisten ren is men van mee- v\>or de moorden niet ilooden. justitie ng van dlit bank- den laateten Uiü I Heeft deze aangelegenheid in handen der justitie gege- zei misschien wat ik, nu u De •vtneens |J a miemie INGEZONDEN MEDEDEELINGKN: 1—4 regel» 2M, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden wededeelingen bij contract tot zeer geredu- ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. De Volkeaboniiiswrgadeiing begint be- lungwokkeiufen te women. <xa. is lutvoouvg dg kwestie van Ar menie beaui’okem. D.t vraagstuk wondt urgent. De iurKsche nu- t «onanisten hebben tot Armenië een nieuw ultimatum gericht, .waarun de uiUeveruig een enorme iioeveei- iucn- ovei van onprinselijk i. l'onslotte ember 1920. ov.ivwtuic nviwu KCT-UVUU en kiv wond. Enkele moordenaars werden on hee- terdaad in hechten is genomen. De inhech tenisneming van dezen geschiedldie door een afdeebmg poJiitae-kadetten. De kadetten kwamen lamgs een huis gereden, toen een vrouw naar buiten 1/iep en ajarm maakte. Zjj gangen het huis binnen en vonden drie mannen, dfie met revolvers gewapend wa ren en die zij in bewaring namen. *s Avonds werden de soldaten van het garnizoen in de kazerne geconsigneerd en IOOKER7 NAPOLEON, on «lechts 7 ctntl ■POP 4 cent. Ons Genoe- id van Kaaa- Steunverlening aan groote gezinnen. Blijkens het antwoord van den mi nister van Arbeid op do desbetndfondo rag-ii van den heer Wiitert van Hoog fiOIMIIE COURANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS hcud van znn gevoei had Jevlun aanvaardde leze en hiermee was hei in- Wat niet kan woi-lwn Naar Doorn prins Maandag namiddag v.c;!.; - - verwacht tot liet brengen van een bezoek aan znn moeder, wuer toestand e enige ver betering heeft ondergaan. De Duilsche Keizerin. het CorreeiMindenitiiöbureau uit venneemt. werd de Duitsche kroon- weder nutbar dat op hij aan met vcrli •nivv.em, zoudt trouwen, Dora? Ik sta •liroven bij je vader. Hij wenscht, wat iik en.'Dus kan ik toch niet zoo slecht onwuanl'jg zijn. Hij heeft iemand dog, om op hem te letiben een 5 uur en van van Arbeid mi van de Soc. 15213 21 81 29 15301 97 7 17599 917WJ8 33 10 88 17736 15431 68 54 811 90 17865 15503 17914 618015 35 20 207» 62 48 20838 69 79 1575418152! 74 18z35 15885 18392 91 18417 a 16005 55 W 18557 72 74 80 89 19051 19121 42 63 16621 19212 87 15 16738 55 74 64 19503 16866 82 (070 95 H15 19621 25 59 59 85 93 86 7231 19740 34 20080 97 2U166 1313ZÜ289 73 20327 74 32 94 49 17420 20421 ‘I 26 49 93 120505 I 29 I 51 90 20602 28 31 50 beLiuisket namen, ,i!\e al uuiit lLs een M.iarde 1 i'ik-r. geel gelijke overbl verhinderen. De rijhsminister van financiën dr. Wirth ant* mikte namens de rnksregeermg. Hi. decide mede. dat het kabinet reeds op 18 April. dus meer <lan een maand voor mal <ie ..Freihe.t” haar eerste onbhullumren b’.acht. een onderzoek heeft itngesteld naar i un dei’gelijke zaak en ook later oninirbdel- l(jk heeft mgbgrepen. toeni zii iets omtrent de l ansactiiies van het bankhuis Grusser vernam. Het was de Rijksregeeiring bekend, op zijn arm I egge mi, ■I ie f 11 cIIm nM i s sc h ien I geven lief te hebben.! M’c Cullock, maar hijl verhindert uw wenschl liet Vi-rhindiert iw, dat 4 ion voor gold zou l tr.iuwen, u no>;t liefhebben.” Het was goed en zacht geziegd, maar de geest er van ging verloren op den man vóór haar. In een oogenblik ontwaakte de ty- gciaanf in hom. Hij wierp de betlaronde hand met ongeduld van zich. ..Diai-toe en erger dan dat zal je nog komen”, riep hij. „Ik aal het nog ^e- v n Ja, misschien eerder dan je denkt, za' ik je uit 'le deur zien werpen, als liet >tof onder mijn voet. Ik heb nu^en nimmer me-r een wooml tegen je te zeggen. Maar pas op, juffrouw Gracie, je hebt mij ge trapt, mü achteruitgezet voor een strooper en een schapendief, die op liet schavot aal hangen. Zeg wat je wilt, Roy Mc Cullock a- de reilen. Maar jxas op, juffrouw Gracie. Alexander Ewan kan veel dken. En Imat ik je zoggen hij zal je treffen op de plaats vaar het je het meejit treft en het zal je zoo maken, «Hat je nooid meer het hooft! zult widen opheffen in de wereld!” En deze woorden als vaarwel uinspre kende. spreng hij over den dlylk en ver dween met gioote stappen in de botuschen van lowran. recht was. Hij beminde hij beple tte zijn zaak niet de welsprekemlihcid. d e in Hij kon haar veel geven, en •.v.u '1 n' in 1. - rang <tin de 'lochter van een «lorpscbo j!meester Tm w -- S met meisje te voelen. Hij lachte alleen zelfgenoegzaam. „O", zeide hflj, „u bent dus over hem ook anders gaan denken?” „Ik begrijp in het geheel niet, wat u be doelt”, zeide Aikxna. „Men vertelt in het dorp, ‘lat u hem eens uw vadiers huis ontzegd hebt.” »J>at deed ik niet!” begon het meisje. Maai' toen zij deze ontkenning uitsprak, Weef zij steken. Zich haastig herstellende, voegde ztf er bij. „Of, als ik het deed, was bat niet meer dan ik met anderen dteed’, die een verontschuldiging hadden.” wat kon zijn verontechuldigung vroeg Sandy Eiwian minachtend. »Dat hij heel alleen woont in een groot met twee oude vrouwen.” „Eén daarvan ia zijn moeder”, sprak Sandy lachend. „U vergeet ik ben ook ®en wees, en toch hebt u geen medelijden «net mij!” nHet w*s beter, als u medelijden had toet u zelf en anderen, Alexander Ewan, zou blijde geweest zijn het lot te deelen van dm heereboer van het Grensland. „Het spijt mij erg,” zeilde z(j, de hand **piaar ik kan u niet h het rrvjj niet ge- U sprak van Roy Is het niet, iïie mij Le vervullen. Wat kever op uwe vel- arbeiden dan een man dien ik niet liefhad. En ik kan noo- iemand. met meisje. Ik kon u beiden een goed te huis n veel gemak geven. Ik kon je va- dv rs geluk verzekeren en :k zou mijn leven willen geven om aan al je wenschen te vo4- d wn. Wil je er nu over denken. Dora?” Ajlif-m .-.chudde Iroevig het hoofd’. Het sclwen haar d'tnwil, dut Sandy Ewan op- Ailbra Gracie en volgens zijn aard hem was. wat hij zeide -- WIUIIUIOUC UHcUlll benden hebben gewerkt. De burgemeester van Dublin heeft de bescherming van de poiuue ingeroepen, het geen »le onderkenning toestoniL Het gebeurue te Dublin heelt in gehee Engeiand groote veronibwaardiiguing gmve.it en guistermiudldag mi het LagsrnuiKi tol een korte, hevige scene geiend. Sir Hanuu Greenwood deelde nade-u» bijzonderheden over de moorden te Dublin mede on ver klaarde dat de rust er weer was terugge keerd. Er waren 14 dbodien en 13 gewon den. onder wie een der aanvallers, terwijl drie moordenaars met de wapenen un de hand waren gevat. Hel lersclwj Lagerhuislid Devlin trachtte dlaai'na het woouxl te nemen, maar hii werd hierm veiihinderd door de overige leden, die na de rede van Greenwood niet in de stemming w«uren om hiem aan te luooren en hem door roepen en sclireeuwen het spre ken ónmogelijk maakten. De premier lüeld very »igens een rede, die lukte toegeiuient Merci, waann hii zeide. dat de regeering van plan was oun deze moordenaarsbenden liai leriand uit den weg te ruimen en daar toe van het parlement verder strekkende bevocigxillieilen zou vragen dan dóe welke zi' nu had en die niet voldoende waren. De ;.geeiring had steeds ondervonden, dal er jd voor noodiig was. om dergelijke zorg vuldig geraamde en uitstekende complotten te vernietigen, maar zij was er van over tuigd. dat in weeiwil van de jongste ge beurtenissen. de Lersche autoriteiten er wel in zouden slagen, haar doel te berei ken en leriand te bevrijden van deze moor denaarsiboinden. die het terroriseerden. Devlin trachtte 'baaroo wederom het woord te nemen. Hii zeide 'lat het Hui eeniziidiig ingel/ichit werd en ook de andere partij moest gehoonl worden Een hevig rumoer ontstond en van alle ziiden wer den teekenen van afkeuring gouit. Devi.n schreeuwde daarop: Ik wensch niet te zwij gen, en gnng voort met zijn rede. Hii leun de dlaarbü over een zetel vafi een Unionis tisch lük en toen het tumult toenam, pakte deze hein bój een pand van zijn ias en trok hem voorover. Devlin trachtte zich met een mk van ziin aanvaller te bevrijden en leden, die in de buurt zaten, kwamen t schenbeicte om de vechtend'en te scheiden. Het I/abounllidl. Jack Johnson, dlat tot het tooow el van den striid was dwrgedrongen. diaagdc daarbij ieder tot vechten uit. Het Huis was Pliulil’k getroffen door wonit geeischt van heid oorlogsmateriaal en muiiutxe. en spraak wordt gemaawt op do cuuiu.Ij de spoorwegen tot aan de mvu Georguë. WjI Armenie, dut bil het verdrag van Sèvres onaliiankeiurklheal ie veneend (de lurksche nationalisten trekken zmen van die overeenkomst nuolis aan) niet geneul onder den voet .wonden geloopen. uan ki -spoedig hulp geboden. Dit begrupen do 4.x mogendheden, wier vortegeiiwoordigei» op *t oogenblik te Genève veigudteid Znn. ai- leen. nuemand heeft lust dien nol van be: schermer od te nemen, weuke Amerika was toegedacht, doch dlat bedankte voox de eer. Balfour heeft nu een warm pleidooi voor Armenië gehouden. Cecii stelde hx-rnu voor eten Raad van den Volkenbond Uit te nodigen b(j de vergadering voorstellen m te d.enen betreffende Anneiue. ten einde het gevaar af te wenden, dat hetg jen er overbluft van dit land bedreigt en er een dtóuiziamen stabielen toestand te vesUgen. Vtkviani stelde het volgende compromis voor, aanneming met aigemeeju' stemmen van het bransche voorstel en als er nut onderhandeld wordt, un een commisiwe de middelen na te gaan o«n iloeutov-ffende hulp te bieden aan Armenië. Loi-d Robert Cecil aanvaardde dat compromis, waarna de vergadering beide voorstellen aannam 2416 2748 1993 9673 10594 1335 (eigen geld) 1880 13592 16138 18849' 94 13700 16203 54 1918 13805 57 59 53 55 93 67 66 13952 16342 18944 81 56 >016 14034 65 14129 77 52 71 75 85 14203 16511 116 48 45 33 14317 47 69 86 16621 221 91 87 67 14454 16738 84 57 74 360 76 99 i 63 1454U 16863 66 67 1 /07,A 98 14687 171 133 98 51 14732 >01 89 12 14877 17J 56 92 >22 14978 9' 70 15061 17311 1215107 49 55 02- 51 60 74 42 64 75 901 121 i2 20 !4 i 12 '4i- 7 28 9 98 18650 9 9 16166 18756 „Schieberei naai Nederland. De Volkenbond trekt zich ’t lot van Armenië aan. ONS OVERZICHT. met het oog pp hun verbittering nemen irulitanre auto ra,teilen ae strengste miuire- geien, om represames te vooraomen. Under de bevoncung heer|>cht nevjge >p- wmui.ng. Uj(t het onderzoek, dat giusteren heelt piaalto geniad, bnjkt. uiat er me«n dan twee honderd heden zun betrosikun bu de moorden te Dubiin, due m teiunmste twaall dc-n.uid ue.iandu.d. De 1 ractievoorzittei en lender, de .*x rUiiasluiinsoi.er Hermann Muller i chile <.e Muu.ar uees er op, dat de kapuLaal-'.A et- s<li.eiM.ngi'ii ën gevoegd Aaien van cor- jupii en nat deze corruptie weder een re- voiig was van den eauog. Na uitvoerig de giaii-.ne gescluedcikis van de Uankfurmu G. u.-,. i i te neuben bespruiken, stelde nu een rce.u- vragen aan «te regeertog. la het >ui-’l. ■•(al een groot aantal kap.- taal Versth-ebungen’ door beinuh.eimg m-zvi oanalania i.< geschied la hel iu:.-»i i.k.i \eu.ter ai.cr.L. goe<Verei| en effecten zijn „vensciieben' en iliit ‘Wantonen van naani uiaaruu betrokken waren? Is hel iu.-t dat honderden personen bu deze yr.-cni: bungen beirusken zun, go>leeitel»ik me', godeeitemk van burgor- hel must, dat het h.ej van meer dan 2ÓÜ mdlioen Mark belivlï, of zun de bedragen nog hoo ger In de biaden word een bekende generaal geiwmd. <ive eveneens een client van le firma Grusser moet zun Voor zoovel' ik kan nagaan, is 'bat dezelfde bekende gene raai, 'li'1 •■.<>n<ler kennisgeving aan de be- .aaL.nguulor tc.ten en aanzienluke som bil n Iteriijn.sene bank had ge.teooneerd. De kring •l ,r personen strekt zich uit '•Vvr iJe.-iun. Hamburg en Hannover; spt. r wil: Ub van p«u>onen. wier nainen wor- :n verband met deze kwesLe. ik vraag, welxe .maatregelen •ring heeft getroffen om der- ►renguigen in de toekomst te van mee- nijeirlcn ten .gen tijd geleden op touw gezet uin. in twee van de drie zevaJlen werden de echt- denooten van officieren uit bed get-okGcn en haar mannen vermoord voor haar oogen. Bonderdien heden namen aan deze schwt- wrtu deel. In officieele -kringi nmg. dat het motief «tas het verlangen om officieren te maar veeleer om het werk van <!e in Ierland te verlammen. Dirt, blijkt uit liet feit, dlat bijna adle offaciieren en burgers, die gedood zijn, dleel uihmuken van den luiii'gisii'aadl, waardbor de aanva.lers hoob ten bewijsstukiken van gearresteerde fiinn Feiners te kimmen vemaeitagen. Aanigezden de autoriteiten ga'oofdcn. dat vele aanvallers en moordenaars van i.e 'landelijke diisbructen waren gekomen onder iroorwendhel Zonxlagimiiidldag een groote voetbalmatch te Dublin bij te wonen, om singelden soldiaten en. politie-agenten des nudldags het sportvedt, waar diadeliik dbor pdketten der Sinn Fedïiens werd gevuurd. De omsingelaars schoten terug en ver- scheódene menschen werden gedood en gie- Itebtsche Riiksdag heeft gusteren een uciwigruKc en m.'a ot .»u ziui.ig gciwuiJeui. 'uooruul «le socjaai-iiieiiiociaiis<...e untei m uul.e becru e kapii.ioi-ovei'breiiging naar er door lui baiiwnu.s brasser acr»l aJa alle praatjes waar scherp. Sandy Ewan en zijn daden waren niet hioog aangeschreven in de oogen van zijn vrouTvelijke landlgenooten. Hjj mocht AJi- ne’s drempel niet overschrijden en het is slechts tenwille van haar vader, met haar eigen zorgeloos vertrouwen, dat hem het ikomen in het schoolhuis werd toegestaan. „O”, zeide Muckle Sandy Ewan berouw vol, „ik ben niet de eenige, onschuldige persoon, van wüen kwaad gesproken wonit Er z(jn veel booze tongen. En voor zoover het u betreft, juffrouw Adora. kan ik mij niet herinneren, dat ik iets gedaan of ge zegd heb. dat iedere man niet het recht heeft te zeggen tegen de vrouw, dóe hij werkelijk Liefheeft” Een klein gevoel van gewetensknaging kwam bij het meisje op. Het was-Avaar zy wist het by ondervinding, dat er veel kwaadsprekers waren. Miisschien was zii te Liehtgeloovig geweest, hand uit. „Het spijt mij”, zeide .zij eenvoudig. Sandy Ewan, dikhuidig als velen van zójn soort, zag dit aan voor een aanmoe diging en kwam in een voor zijn zaak uit. „Adoia”, siprak hij. „ik kan niet zonder je leven. Bk zeg je nog eens, ik heb het beproefd, maar ik kan het niet. Ik «lacht nooit dat ik zoo verzot zou zijn op een vrouw”, voegde hij er bij, „om haar twee maal aan te bieden, waarop amleren tiotsch zouden zijn een kans te hebben.” „Sandy Ewan”, onderbrak Adora, .A heb u al eens geantwoord. Waartoe dient het om ons beiden negimaah heette v r diriet aan te doei U vroeg nuj mrt u t- kalm en helder aan. Al de mowter» uit Lo wman haastten zich met hunne tenzilbezjigtheden, opdat zy waarmede de Voorzienigheid 1„„. M, huwelijksleven gezegend l«ui, kxmden w- schen, aankleeden en afbumsteten. Om acht uur toonde de geheele bevolking, beneden de twaalf jaar, aan hen, dm j;e toevallig zagen, een rood en ruw gezucht! het gevolg van het knachtmg. moederluklbehande.cn met een ruwen handdoek, dje Ichter lede ren keukendeur hing. Op alle aldere dug> n van het jaar was het den scholieren van meester Gracie vergund zichzelf te was- flchen; alleen bü heel bijzondere\gelegen- hvden moesten zij een moederlukeM)j-hgn- «leling ondergaan, min of meer oppervlak kig. al naar het werk, waarmede moeder bezig was. Maar op dezen morgen werd alles grondig verricht. Niets werd o verge- laten. 'Poch hetrschte er in de harten der scho lieren owrguoote vreugde. De dotnkop was even gelukkig aks dte eerste der klasse. De vrooiüke linten der meisjes, «le nauwe broe ken van de jongens spraken van een vrijen dag, zelfs nog meer, van een week vr(j van echool, hetgeen (volgens een overoud ge bruik) de belooning was voor een goed af- gelegd examen. Het gevoel van Zondagsche Weerw op een dag, die geen Zondag was, maakte dat het hart van de ongevoeligste lukte, sprak. nou ut en tenslotte gelukte het de twia- t.mien te scheuten. Dovum die doodsbleek was geworden, riep met bevende stem; „Hu heelt my geslagen! DAt is nu h.ngei- sene moed en rwiiderHiWheiJdl. om met znn alien êen ml aan te vallen!” j De speaker senarsbte nu de aittung, die nu een IkujL uur vreedzaam heropend v\jpixl. toen een muLLaur lui. dat biul «>aar veiunt- vvooixieaik was voor hel met aajiK-'t wooH laten komen van Devlm. zun veiontsciia.- •«.g^ngtii aanbood aan DeVim. aan «le iSn>ea- ker «m aan hot Huis, voor het feA. dat nu Zich «iloor ue lievagjie laten meeslepen. D« verontöcniuKLging en c.dent afgeuoopen. gezegd van de Sinn Fem-actie. tuou 'en. Ik zeide u i'oniliu.t, «lat ik niet- -' „Maar je zei mij ook, dlat je geen ande ren num liefhadt.” „Je deed mij de vraag, die altijd een eerlijk ant’wooixli verdient van iedere vrouw. Ik za-iile u zoo verschoonbaar mogelijk, dat het nooit kon zijn „Maar je wiihbe mij niet zeggen, waar om?” drong Handy l-Avan aan. de hand van het m«<isje trachtende te grijpen. „Wtat heb j tegen mi)? Wat hapert er aan? Spreek hut u.l. Lk kan mij verbeteren, zooals ieder andor.” „Het is beter geen namen te noemen”. Ajlora zacht, „anders zou ik 'l&tmaal u onvriemleilijk moeten aniUoor- zoo gedulil g voor mijn gewikt zijt, ni'-t gaarne zou <loen.’’ •hzelf geen reden”, drong plotseling opkomen wan reden, waarom je mij goed aiuige ischit, wat iik ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25 p-- per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal baarde beaorglng perïo'o'pw ™ch“«“ï Franco per post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ3.40 P gescnieat. Aboanementea worden dagelpks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren d^nJo'Te8^ X* t„ Tl<krK Sünoomen hoeds zijn ei- Zondag te Du blin gevioeód, de Siiui beun tenneur (waait daarvan kaai men zoo langzameratand. gaan spreken) schynt zun toppunt te neboeui be- renaflt. De lersche extremisten gaan voort durend verder m luun actue. alles duai't er up dat ze schiriK willen verspreiden lUitl in de kringen die de Bri/tsclie ivgcenng heeft aangestekl om de Sunn Fewi-bewe- guig te onderdlruloken. Zondtagochteml is te Dublin een aanval gedaan op off.eieren, dte buiten de kazerne, in vemschaufieade uce- len der stad woonden, waarbij 12 officie ren werden gedood Het was een welaver- wogen, georganiseerde sluipmooixi, uitge- voerd door mooaxlenaansbenden in acht ver- schillende deeien dar stad. Hotels en par ticuliere hutiaen. bewoond ctoou- officieren, drang men bunnen en terwuil de officieren nog te ibed' lagen en dus absoluut geen te genstand konden bueden. wenden twadl van hen vermoord. Vervolgens werden twee poliitdeagenten dJoodgeschoten. die op weg waren naar de kazernes om veitler- kiir.g te halen, terwijó zes officieren wer den gewond. De militaire auitoriiteaten zi/a nmg, aldus het bericht, dlat dezj een.gen tijd geleden o rie revi dat op 1 Jan. 191 'J te Amsterdam de banx- f.iina Grasser, f'niulupson Co., was opge- nent. Dat deze firma te Bex’lnn een filuwu ïuad gevestigd vernam de regeermg eerst on.angs. Dok omtrent de Schiebum huis is de regeenng eerst g ingencht. Zp onni .jiieu'ÜK i ven. Inzake de aan de „Schrebungen” betrok ken personen Kon de munster met het oog op het hangende geding geen mededee^ni- gen uoeii. Hu bepaau-ie zien tol de inede- uieeiipg, dut onder de rexeningUioudera bu tie baivx te Aunste rdiaan ook leden van bet Huis Hohenzoiiern voorkwamen. Er zun oiundtlertuk niaata egelen getroffen tegen den houders dezer rekeningen, waarbij g«en rekemng wonlit gohoutten met het ftut. of er heden van beogen adel of leden van ou'sienbuizen un het spel ziin. ingevolge de „KapuiLalfluchsgesetz" kan in g'val van verdenking van fraude 50 7r >an Pel vermogen van den betrokkene in beslag worden genomen. De aangelegenhe den van het bankhui» Grutteer maken dit NMaarschutfuuk en van deze mogelijkheid zal o«>a tegenover de letten van hot Huis Hohenzoiiern gebruik wonden gemaakt. De totale som dei' overgebrachte kapitalen kan nog met worden vastgesteld. In elk geval bedraagt zu aanzienlik meer dian 100 inillioen Mark. Dal een uit den wereldoorlog bekende persoonlij tali eidi eveneens bii de Schiebun- is kon dlr. Worth met be vestigen. Dr. Spnro is in luechtenin geno men. De minister verklaarde voorloopóg geen verdere mededeekungon omtrent «te ge noemde personen te kunnen doen. Ziin antwoord iiet tic l/inkorziide van het Huis volkomen onvoldaan. Na «ten minister spmktn de woordwer- «terS 'ter partijen, o.a. prof. Kahl. namens Ie Dmitsche Volkspartij, wien werd toegc roepen: „Schieberl Ln ziin door de Linxei' zijde lit i-luuildeliik door lawaai onderoro- i-.'m rede aeid'e spr. o.m.. dlat hii sedert gis teravond volkomen op de hoogie van de gunsdii' aangelegenheid1 was. Allen# wat de „Vont arts” in zake het kroo paar heeft beweerd, is gelogen, noem-ie hii die interpellatie een «kenmerk van de bedoelingen dier meendieUhe dasocia- ii.-ten, die gevoelen, dat zii hun invloed op de massa steexlis meer verliezen. Vu: volgens sprak nogmaals de inilüster van financiën en diaama Schekllemaan. WesLurp, wiens rede herhaakleliik aanlei- "img gaf tot wilde tooneelen. o^i. toen hii betoogxle. «iiat de ex-kroonprins in den win ter 1918 '19 in Nederland totaal onbemid deld was en 'bat men h«>t «lle kroonprinses ntot kwta'.iik kon nemen, dat zii haar echt genoot geld walde zenden. Men riep toen: „Ih4i had hii maar moe ten werken!” Het gansche debat onitaankW t in een redetwist bussche» rèénts en links over monarchie en revolutie, waarbij bet persoonbijke beleedigingen regende. Het resultaat van dien dug kon men. voiguui» dien HetfluuBChen coi'fespoudemt van t .Hhlkk aldus samenvatten, nat ue (Socm.iwU- sciie partu en van aiie nichtuigeii de ivuaa- regeeii'ng be veretaan beunen gegeten, mat 2X1 tte afwikkeling dezer uangekeKeiuiMat scherp ui liet oog Ikouaen en aal de reent- sche partuen, zoaais ook kon worden var- wacht, voor de verdachte fanu^n mecnU een zwakke verdeolgiug konden voeren. De Rdksmlddelen. i Rijkuniiddel<*n he.ibvu ip October *’J2() ruim f I millhicn meer opgebr icht 'Inii in Octiiher 1‘Jl.i. ou vuor do oerslo Bi maanden vah 1920 bijiui f'Jï millioen iiun’j dan in dio van 1919

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1