WERK g er w Vrijdag 26 November 1920. 59e Jaargang Ja 144> J. van TRiar. ZOON ■MnmHMB Feuilleton. STERKE MAC. oud t erk n t >e in 5acten mg) De uitvoering van het vredesverdrag. TIJDGEEST". 1STietx-ws- exx ^xcL-v-ertexx'tïe’fol^.d.rtroox G-o-ccd.su exx Oxxxstxelcexx iMkctie: Telef. Interc. 545. Bureau: M A R K T 31. 0 O (J O A. AdministratieTelei. Inlere. «2 1» V BINNENLAND. OUDA BUITENLANDSCH NIEUWS. HOOFDSTUK XXV. ia je Virgiilius, Peter (Wordt vervolgrl.) Wat Dickie Dick op den weg naar de. pastorie vond. i van litseh.- >ed te deze dr en mdslag len by EGYPTE. De brug over het Suez-kanaal. Reuter verneemt uit Cairo (ld. 24 No vember: eerwaarde leden van twaalf, alten gezeten. De brug over het Suez-kanaal, die den spoorweg in Egypte met dten m PateTDinM verbindt en die in oorlogstijd gebouwd, wondt thans als gevaarlijk voor de scheep vaart beschouwd en zal worden buiten ge bruik gesteld. Men hoopt, dat nadere on- dertiandwlmgen ten gevolge suilen hebben, dat er een blijvende brug of tunnel wordt gehouwxll i het leven i kennis der c lean. g.ci de oin tam van ziin bgene. waar- r-Silezië ziin 3PS, te Gouda. LOON, te Gouda. ?R. te Haastrecht. te Stolwijk. ESSEN, te Schoonhoven. 5349 25 3 van Brest Litowsik. hierover evenmin re< dat Virgdliius lezen zonder een massa fouten .neen, zelfs niet, al was hun leven er mee gemoeid!" Zoo sprekende, had hij zijn lessenaar be reikt. Adora herstelde zich en snelde naar hem toe. Hem bij de mouw vattende, drong zij b(j hem aan om mede te gaan. Sydney Lotimer kwam aan zijn anderen kant. De leden van heit kerkbestuur, eerst verstomd, maar toen diiep beleediigd, stonden allen op. Baillie van Hardhills verhief zijn stem om de onbeschaamdheid' van den meester te 'berispen. De vriendelijke, oude dir. Meik- lewham, keek zeen* zwaarmoedig. Maar de stem van den meester aan den lessenaar verhief zich verre boven elk ander gekuld met nieuwe beleedigingen, gericht tot de geleerde heeren. dat we ons niet we In riste- man itonomie is voor die volksstemming i grootsten invloed en is door de Optper-Sileziërs ge- 's voor diie vrien- dt, in casu voor weet niet genoeg van die klassieken om er over te spreken. Daar zit Baillie van Hard- hills hij kent er niéts van, ook vroeger niet. Maar wiel beeft hij verstand van whisky-kruiken. En de doctor, hij heeft er wel wat van geleerd, maar hij is hyt ver geten zoo zacht is dat hoofd van hem een. vonze raap. Geen van hen alten, be- •tetee Klein» Peerie, kon een bladzijde emde Opera van n Componist ALLO. •en. Overi- d echts een rrede. dien gevocr- wel Naar het Schotsch van S. R. CROCKETT. Geauthoriseerde vertaling van 1. P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) een ander groot electriech cheater zegt het document. De deur werd) achter hem gesloten door een onzichtbare hand. Zoo viel de slag. Adora voelde een riltaig gaan door het ge heele lichaam. Zy meendie, dat zy flauw wu vallen. Alle kracht begaf haar. Zij kon slechtte zwijgen, haar vader aanstarende met dtoffe, verwarde oogen. Hij zwaaide zichtbaar op zijn.beeinen en scheen verwon derd) dbor de atnllte. Toen lachte hij als een idioot. .jHet is tijd voor de Latjjnsche les!” riep hij. „Hé, waar Adair?" Toen zag hij de het Kerkbestuur, Weer lachte hij. „Latijn! Grieksch!” riep hij, met den vinger de rij langs wijzend1, „gij, allen, De dieselmotoren-kwestie afgedaan. Fehrenbach over de volksstem ming in Opper-Silezië. Autonomie voor Oppei-Siiezie aangenomen. Regeering van extremisten in Armenië. Amerika’s bemiddeling ge vraagd. Frankrijk’s geheime bedoelingen. De Sinn Fein-terreur. Complot tegen de ministers. Plan tot vernietiging van dokken. De be grafenis der vermoorde officieren. ONb OVERZICHT. Bijna geen Rijksdagtriittang in Duitsch- gaat voorby, of er wordt gesproken pver de uitvoerbaarheid van het vredes verdrag. De eene kwestie is met. min of meer bevredigend, opgelost, of Je andere plaat al voor de deur op afdoening te wach ten. De Dieselmotoren-star.m is nu bedaard, de entente heeft, naai- men weet, on.angs in een nota toegestiaan. dat. onder zekere ^oonvaarden. de bedoelde dieselmotoren m de industrie konden worden georuikt. met we ke voorwaarden Duitechland genoegen genomen. Bunnemkort zal bet te l’a- huervan kennis geven. De zeêischte *ng der dieselmotoren vormde i klein, en aanvechtbaar deel van /ersailtes. in dit tractaat id zeer veel verplichtin- het niet kan voldoen. schuld door zjjn vader gedeeld werd. Ook was het schapenvleesch gedroogd noch ge zouten. Geen scbaapsbouten waren gevon den. hangende aah de balken van fret „Huif van Muir” De Mc CuDock’s hadden geen behoefte aan verach vleesch, sooale gemak kelijk aangetoond kon worden. Er was overvloed van gerookt wild in hun schoor steen en een paar vaten brandewijn, wsar- schynfliyk gesmokkeld, lagen m hun kelder. Een voldoende som stond op Sharon Mc Ou Hock’s naam in de Bank van Schotland te Dumfries. Een bewijs voor beweegreden ontbrak, liet bewijs voor de daad was zwak. ..Neen,” zeide dé rechter, „er waren niet genoeg algemeene vermoedens of aanwijzingen om den jongen man naar de terechtzitting te sturen. Hjj behoefde niet toriv^gezon- den te worden naar St-Cutfrbertestad. De menschep zijn daar eenvoudig gek. Zend hun bericht, dat zjj den jongen laten loo- pee.” Aldus sprak de rechter snel en levcexHr recht, boen zijn substituut hen oq zijn mooi buiten op den heuvelrug het geval voorlegde. Toen het bericht naar St-Oith- bertsstad was overgezonden voelde Ster ke Mac z»h eenigeains verbjjaterd. nu hij vrij Roy kwam vrij Sn het heldere licht van den vroegen namiddag. De vroege zomer tooéde reeds te takken der esschen met aardfjge groene blaadjes- Ook de lor^en- boomen lange de parken begonnen blade ren te krijgen. De lijken van negen der vermoorde of ficieren zouden vanmorgen te Londen aan komen en met volle militaire eer worden overgehracht, zeven naar de protestant- sche Westminster Abdij en twee naar de R.-K. kathedraal van Westminster. Het beleedagïle Kerkbestuur zat aan een stil midifagmaar in de pastorie, maar vóóv ihet dankgebed werd uitgesproken, was het geval van Donald Grade besproken en be slist. Zelfs de welwillendheid van den doc tor was niet in staat geweest den verloren (Vronkaard te redden. Wat Sydhey Lotimer betreft, deze had niets te zeggen in het j Kerkbestuur. Nog eenmaal werd Donald Gnacie door het Kerkbestuur geschorst thans ges^ieddie dftt uit al zjjn betrekkin gen: als gemeente-schoolimeester. ambte naar van den burgerlijken stand, secreta ris en ouderlring. Hem werd bericht gezon den, voor de zitting uitéénging, dat hfj de school en het schoolhuis binnen veertig da gen moest verlaten. En uit die deur van Lucky Greentree’s herberg stak Sandy Ewan plotseling zijn paardegezicht en riep Ebenezer Lamsterp, den bediende van den predikant, aan, die I heeft I rü? - veniet.gji I inaar een klein, en I bet verdrag van Ve worden Duitschilanu gen opgelegd, die I 'fielkens reeds hebben zoich moeilnkhederi H voorgedaan, ook omdat de praktische uit- voertinig van ondtensche kiene bepalingen tïkwijlis heel wat lastnlger was. dan men Oppervlakkig beschouwd had' gemeend. Het roarschmift, (fiat een plebisciet zou moeten uitmoken of Qpiper-Süezië in dj toekomst tot Duitscbiand of tot Polen zou behooren, I leek een eenvoudiig uitvloeisel van het aan- I genomen, .^elfbestemmingsrecht” (waar- mee overigens wonderlijk is omgespron- I gen), nu bet er op aankomt het plebisciet I te houden dlreigit liet niets meer of minder I te worden dan een strijd) wie het hardst en het handigst propageert. Rijkskansei:'?? g Febrenbach heeft diaawver ge’proken bij cife tweede lezing van het wetsontwerp, waarin bij voorbaat autonomie wordt be loofd aan Opper-Silezië als de uitslag gun stig voor Duitschland is. Fehrenlbjeh zeide. dat het verdrag Versailles onuitvoerbaar is als Dub band Ofpper-Sdleziië zou verliezen. Voor zoover de Polen met eerlifke mwL ècu«l Svuh ïuct dc W Diu'iltschland Niu verliep het gerecht in St. Cuthber- land aldus. De Schout een goed, gemakzuchtig rr.an had Roy Mc CulHock naar de ge vangenis van het graafschap gezonden en voor het gewone pubüek scheen drt het einde der zaak. Daar moest Sterke Mac blijven, tot hij, op den dag van de plech tige terechftraittoing, naar Dumfem overge bracht zou worden,, daar voor een jury zou staan en hem den bUik zou treffen van den vieeselyken rechter van Edinburg. Maar het gewone publiek kon de vol- .nde phase van het geval niet volgen. Al papieren moesten naar Edinburg gaan onderzocht te worden door het open baar ministère aldaar. Noch de Officier van Justitie', noch de Schout was bij mach te om te beslissen over den voortgang van de beschuldiging tegen Sterke Mac. Eerst moest de subatituut-griffier van den rech ter misschien zelfs, als het noodig ge acht werd, de giroote man zalf vaststel len, of op het voor hem liggend) getuigenis Roy naar de terechtzitting moest gezonden worden voor de doodstraf. De subetituut-gnifffier, aan wien het dos sier wend voorgelegd, vond niete direct te- g<jn Sterke Mac, behalve het feit, op zich zelf bezwarend! genoog, dat de schapenlui- den ontdekt waren in zjjn vaders schuur. Maar, ofschoon men kon vérmoeden, be stond er geen bew’ijs wie ze daar gebracht ha<L Roy had geen werkelijk voordeel van het dooden gehad, behalve misschien het eten van het vleesch, in wrik geval r.Qn een brief in de hand had met het adres: Donald Gracie, gewezen schoolmeester In de gemeente Lowiran, in bet schoolhuis, aldaar.’ Ebenezer, die reeds eerder de gastvrij heid van den jonden pachter genoten had en hoop had deze nogmaals te ondervin den, stond boe, dat hjj dbn brief zag en het opschrift las. „Zeker bericht om op te rukken!" zeklc hij kwaadaardig. Maar Ebenezer was voorzichtig genoeg om niet te zeggen, wat hy wist. Hy schuw de slechts het, hoofd, nam den brief weer uit de hand van den pachter en liep on gestoord de straat op naar het schoolhuis. Sandy ging naar binnen om zyn glaasje uit tc drinken. Het leege glas van den meester stond nog op de tafel. De spm had zijn net gespannen om de vlieg te van gen. Maar de harde hersenen, die het paar- degezicht bezat, waren nog koel en helder, schoon hy min of meer aanhoudend ge- dlronken had van tien uur in item morgen af. Sandy Ewan keek naar het leege g'la-’’ van den ouden man en giiimlachte dul- velsch. ,Ja, kleine Dora", zekle hy zachtjes, „heb ik je niet gezegd» dat ik je daar tref fen zou, waar je trots het *t meest zou voelen En met harde stem riep hij Lucky Greentree toe, dat hij zijn gelag wilde be talen. „En dat van den meester ook!” voegde hy er edelmoedig bij, met zyn beurs op de tafel slaande. zekere krin- Sonvima aan --- -- wanneer Komal (beloven wd voortaan de Armeniërs te spa ren. Daarbij komt dan de Grieksche kwes tie kijken, die vooreerst nog niet zal ziin opgelost. Leyigmes en Bethelot ziin gister inder daad naar Londen vertrokken om deze af faire te besprei^en, doch Giolititi. wiens liaiul zich in deze onzijdig wil houden, heeft zich laten verontschu bligen. ook. al ston den nog andere belangrijke onderwerpen op de agenda. Venizelos is te Nice aangekomen. Hii verzocht den journalisten hem geen vra gen te steilten, om hem niet moeilijkheden te brengen. Hii verklaarde, dat men niet te streng moet oordeelien over een volk, «dat twee juren na den oorlog nog altijd gemobiliseerd is. Volgens een 'bureau Ra ziün weg aldaar ber 'tot Kamerüid is ste berichten I verkregenJ deden zich, met de volksstemming bemoeien 2™'_L -1 dit WUiifcien. maar het pwet den terreur, die zelfs met moorden gepaard gaat, als venwerpelijk beschou- «11 wm den --- eigenaaaxiiglheid der rechtvaandigd. De riikskanselder deed een beroep op c’e internationale commissie, wüer hoofdtaak het is om voor een rustige volksstemming te zorgen, om te zongen, dat deze vrijelijk en aotnder druk plaats hebben. Qpper-Sdezië. verklaarde de centruma- afgevaardigxi'e Herschell uit nat partij, wordt door ons tot dabs van ons lot afhangt. In Opper de belangen van de geheele wereld gecon centreerd). Als Orpfper-Silezië verloren ging, zou Duitechland dien oorlog voor de tweede maal vertieren hebben. De socialistische afgevaardigde Boekons- iot verklaarde d<at de socialisten, hoewel geen voorstander® van de wet tot autono mie, daar waar zoo groote belangen op het spél stonden, de partijbelangen en de we- réldbeschouwtiing op zij zetten, ten bate van de tneknmstige onitwnkkeling van het Duit- eche volk. Het wetsontwerp werd dlaaron met de nummers ten overstaan ris 0. 6. MULIE. 15 November 1920, 0301 3949 A 5075 W f 90.— (elpen geld) 829611094 1476HI;M319462 i 8385 1H85 14-.-53 1741:> 19913 8847 12385 15206 17752 7ö 70 269 1 88 18067 2 015 9039 13C46 15308 18)69 20446 9104 13383 Ite59 18205 20597 9350 137(9 15912 18592 H 69 13917 10162 1861920843 9947 14205 16856 18734 18 10)22 47 17279 18982 10457 14543 90 19460 itajt 760) m z 7609 De Polen hebben te Riga dé ondei-han- deJJngen met <Le boisjewikii ever den vrede ihervat. De sovjet-afgevaariilgd'en kunnen de besprekingen in een vrij rustige atmos feer houden, daar hun ernstigste tegen stander, Wrangel, onschadeluk is gemaakt, de strijd jegen de Oeloraieners gunstig verloopt en de afideellngen diie hun in het Noordwesten nog dwars zaten, onder aan voering van Balachnwwtsi en andere avon turiers, ep de vlucht zijn geslager gens vormt de vrede met Polen sle onderdeel van den algemeenen vre ze begeeren. Of de op ’t oogenbhk de tactiek om die te verkrijgen, wel de juiste is. kan terecht worden betwiiifelu, want de keuze hunner vrienden is niet al tijd gelukkig, wat trouwens den zelve eveneens geldt Armenië. De aanvaren der Turksehie nationalisten liar Armenië wekten hier biinnenlandsche onlusten, waartegen de rejgeering niet be stand wias. Ze zond smeekbede on smeek bede naar de geallieerden om hulp, stuur de een afvaardiging naar Genève, om daar de Armeensche zaak te bepleiten, maar on- dertiusschen heeft ze het niet kunnen bol werken en dezer dagen besloot ze het veld te ruimen en de regeering over te laten aan extremisten, die tot overeenstemming zijn gekomen met Moskou over een wa penstilstand met Turken en bo|pjewiki (welke laatsten zich onlangs opwierpen als bondgenooten der Kemalisten). De bolsie- wiiki zullen het betwiste gebied bezetten totdat de blijvende vrede is gesloten. Volgens berichten uit Taflis ziin de Tur ken ontevreden over deze overeenkomst, welke beschouwd wordlt als een verbreking van het verdrag De entente zal spreken zijn, wiant ’t Is duidelijk. vrede een ongewenschte uitbrajriing betee- kent van den invloed der soviet. Deze kwestie zal voorloopig niet kunnen worden besproken te Genève, want de Volken bondsvergadering is tot het midden der volgende week uiteengegaan. doch de Raad heeft een telegram tot president Wilson gewicht om te informeeren. of hii misschien alsnog tusschenbeide wil komen als be- mflddelaar tusschen Armeniërs en Kema- listen. Nu vraagt men zich in sommige en. w’aarin de Stiinn-Feinsche krachtdadigheid van de te- van de regeering betreur- stemmen van de Diuótsch-NaLionaien turen in tweede en derde lezang aangenomen. Opper-iSilezié is vooral van belang om dat het een voornaam steenkolen- en m- (ilustrie-tgebóed is. Geen w’onder. dat er om het bezit ven deze streek gevochten wordt, óók in den lettertal ken zin dies woords. want de propaganda, zooais die van bedde kan ten wordt gevoerd, leidt meermalen tot bloedige botsingen. Dezer dagen is het aan de Pooische gnens in Qpper-Bilezië tot een groot, twee uur aanhoudend vuurgevecht tusschen Pooische sokols en Duitache be ambten gekomen. De Duitsche vroegen om huip bij de politie in Tarnowütiz. Kort olaarop hebben de Polen de telegraafdra den döorgesneden. De gevraagde hu up was spoedig ter piaatse. Eerst na eenmgen tijd geduiöte het de orde te herstellen. De aanvoerder der Polen is gearresteerd. Tnnedt Minister van UawMeyn niet afT De minister van landbouw, nüverhe.d en handel, de heer Vian Uoselsteyn, bad het plan, vandaag die Landbouwwinterschool te Hu lat te openen. Al» gevolg van hetgeen gisteren in de Tweede Kamer is voorge- 'vallen, is hij evenwel niet naar Hulst ver trokken; hii heeft zijn bezoek aan die ge meente uitgesteki tot a.e. Maandag. Uit dit feit kan echter, naar het Neder* landach Correwpondantiebureau in IXui Haag verleemt, gflen «evolictrakking wor den gemaakt omtrent Miniatots voor nemen tot al dan niet aanblijven na het Kamervotum van gisteren. Te dier zake heeft, naar hot Correepondentiebureau meent te weten, na de Kamervergadering nog geen geregeld overleg met zijn ambt- genooten plaat» gehad Vandaag «mi e«T» gewme byeenkoipst van den ministerraad plaats hebben. 't B'lykt meer en meer. (U, .,v tc kirachhg hebben uitgedruikt, toen spiaaen van een Sunn Eeun-tèrreur. ’t vervolg van ziin rede, waarvan we gi; ren al iets pieldklen. heeft Sir Han. Greenwood opzienbarende onthullingen ge- iiuan. Er waren vertelde Mi, aamenspan- ningen ontdekt om ministers in Engeland n te vermoorden; stukken zjjn in beslag ge- f nomen, aantoonende dat er JjjjJJBQQ bgateed wafön voor liet’Tcoopen van wapenen en ontplofbare stoffen im Glaagiaw. vei der t 7600 door het hoofdkiwiartier der rebellion in Ierland. Daar bedraagt de betaling voor f moord 100 voor een schedel”. Men heeft dus te maken met een moordenaars bende, due haar zwaar gesubsidieerd werk tegen het Britsche rjjk voortzet. Niettemin verkiaaa-de Sin Hannar dat hii i en de regeering aan de winnende hand waren en hij las verschuilende uittreksels voor uit brieven, waarin schrijvers de krachtdadw ge naan vallen den. Hjj voegde eraan toe dat Sinn Fein ver dwenen was en nog slechts im de .nchter- kakmer” zich schuil hield. De bovcot ts gefmuilbt en haar leeJjjke zuster, de vreem aan jagtrng, verdwijnt. De hongerstaking, die truc van misdadigers om aan de ge rechtigheid te ontkomen, i» gedaan. Se dert eenige maanden hebben wij geen hon gerstaking meer gehad. Het lersche repu- blikednische leger wordt uit elikaar ge slagen. Greenwood’s onthulbifngen, gevoegd bij hetgeen men reeds had vernomen over de gevonden documenten, waarin het verwek ken van een typhus-epjdemie werd aange- radten, hebben in geheel Engeland ontstel- tente verwekt, die te «rooter te. nu men verneemt, dat de organaeatje ven misdadi ge rs bun operaties met Langer tot Ierland zulilen bepeiUten. Het pwn tot vermoorden der muustens vormt ee» schakel in de lan ge reeks van musdryven, dhe tein urtgir werkt en in documeaten vaatgeJegd. Onder de bescheiden, weJike de reree- iT/ng m handen heeft gakregoa. tnoeten zuch ook bevinden tot in bijzonderheden udgewerkte pui&nnen ter vernieling van groote electnscbe statie»1» in Engotena do sluisdeuren van verschillende dokken tun Liverpool. Een memorandum zegt, dut een piun betreffende Manchester zou moe ten worden uLtgevoerd door meer dian 70 man met hamers, parafine-olte en schiet katoen. Voor het plan van Liverpool wordt vereischt 1800 pond dynamiet met 28 ma- d^nislen. 75 manschappen en ongeveer 20 officieren. Deze allen zouden gewapend re ap 21 het Samenwerking van politieke parijen. Naar wij vernemen heeft de Commiaaia, bestaande uit de heeren Mr. Q. A. Boon, Prof. Dr. B. D. Eerdmana en P. Otto voor de Liberale Unie, Mr H. C. DrewelhuU^ F. W. J. Drion en Mr. Dr. J. H. W. Q. ter Spill voor den Bond van Vrjje Liberalen, P. W. Schilthuüs. Mr M. W. F. Treub en Mevriuw W. Wynaendts Francken—Dyee- rinek voor den Economischen Bond, in op dracht van de Hoofdbesturen dezer drie partijen, beraadslaagd over de mogelijkheid en de wenscheiykhejd van de stichting eener nieuwe staatkundige partij- Eenstemmig is de Commissie tot de over tuiging gqkojnen, dat de hieronder volgen de punten een grondslag voor bespreking zouden kunnen bieden bij de vorming van zulk een partjj. 1. Erkenning van het vrijheidsbeginsel als grondslag van staatsbeleid en van de noodzakelijkheid eener zuiver democrati sche staatsinrichting. Behoud van het grondwettelyke koningschap, dat verzekerd biyve aan Koningin Wilhelmina en hare nakomelingen. 2. Handhaving van ons onafhankelijk volksbestaan, van de integriteit van ons ge bied in en buiten Europa en het daartoe brengen van offers, doch slecht» in zoover en zoolang deze offerf noodzakelijk zijn in verband met de ontwikkeling van den Vol kenbond. Bevordering van eén harmonisch staatkundig en economisch verkeer der vol ken. 3. Krachtige handhaving van wettel(jke orde en vrijheid door het daartoe bevoegde 4. Waarborging tegen iedere aanranding van de volledige geestelijke en godsdien stige Vrijheid. Erkenning van de waarde van geestelijk en van het godsdienstig 1< voor maatschappij en »taat. 5. Krachtige bevordering en ontwikke ling van het onderwys in practische rich ting, zoodat het meer dan tot heden onleidt GOTDSCHE COBRA W. 9ÜSBSLLL_«g8 speciaal Fransche kruwen» af. of het wel ju «rt gezien te in de tegatefroordige om- ritaadijiiireden een rechtstreeMzch beroep op Amerika te doen, waarmee e&ter da P'rau- schen w«er hun buzondere bfdoeljpg moe ten hebben; de Engelse he nirs dhcht den Frawben broeder den strik® wensch toe om zelve het mandaat over Armenië te aanvaarxiea. Helf is. zegt de <orrespondaat vaai de Daily lelegraph te Goftève, van al- gemeene beke.-uiucud, dat fiankrijk op iliej-zttemmg van het vendirag jaansfuurt en waarschyniiiJk wuiiten de stajatawoden van Parys gebruik maxien van df gelegenhe’.d tot onderhandelen over Anhenae om een stap in diie nchitanig te doen. Men gelooft te Genève itn gen. dat frankrijk bereid te Tiniküe terug te geven. worden met 98 revolver». De plannen ven aanwijzingen voor een aanval c ipuniten, waarbij dan inbegrepen ziin: openen der sluisdeuren en de vernieling Ivan de pompen en de eliectrische stations. In geval ’t jjlan in 't geheel niet uitvoer baar zou zijn is er een aanhangsel aan toegevoegd, waarin plannen werden aan gegeven voor een aanval met de krachten dte vereischit zouden ziin voor ieder afzon derlijk punt. De documenten ziin zeer uit voerig en tot im de kleinste bijzonderheden uitgewertot. Wat betreft de plannen in Li verpool zegt het memorandum het vol gende; Het plan wordt uiltgevoerd als volat: le. Iverbreking dier telefoonveirtidndingen; 2e. tegen houden dier sluispolitie; 3e. openen der binnenste sluisdeuren door middel van pompen; 4e. vernieling dezer pompen. 4 mi getal; Se. vemieHug der acht sluisdeu ren. Er zijn vier electrische stations, die pompen bevatten voor het openen der sluisdeuren. Deze pompen kunnen vernield wordfen door het gebruik van 200 pond dy namiet met 4 machinisten en 20 man schappen, met revolvers gewapend. Ten aanziien van het plan voor Man chester zegt het document: De beste dag zou zijn Zondagmorgen, ongeveer 9 uur, daar er op dat oogenblik een gering aantal arbeiders in het station werkt. Deze p4aats is van zeer groot ge wicht. niet alleen in verband met de trams ..maar ook met de mijnen In de buurt. Het (Document geeft een plattegrond1 van het geheele terrein. De voornaamste pun ten van aanval ziiin 10 turbines. 10 scha lk okborden en een groote machine van het scheepatyipe. Wat betreft e station te Mancl dat dit station meer dan de helft (ter fa brieken van Manchester bedient en ook de mijnen in den omtrek. Het kan 350.000 P.K. leveren. Zonder dit station kan er in geheel Manchester niet gewerkt wonlen en er kunnen ook geen kolen gedolven wor den. Ook zou de watervoorziening beperkt worden. bericht uit Rome aamhet Radio, heeft Venizellos boen hn op ‘f naar Nice te Rome vertoefde. 'Oricht ontvangen, dat hii in Attiica gekozen. (Volgens (te eer- had hii geen enkelen zetel „an bij

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1