A. C. GOSIJN - in Assurantiën - j ÏMarsepain, Borstplaat en Bonbons. Baggerblokken. m Als gij VOOR UW t Koophandel- I S|9aren - I Tabak iBu»?- T. ANDERS, Stookt nu onze prima JOH. DESSING Co., PELTERIJEN. RECLAME BONTSTEL, f 35.00. WISBRUN LIFFMANN. Boterletters, Botereindjesen Spritsletters. G0immCHIULCHT^ d"enfee'„"dn°« "U K"mCT al ^TurneiE""' T°"n ,Ui een uur waren d« i hrttSvS 2' r a 1" W- Behalve in n m de Amtlhion 1 e straat en in do Meubelfcoopj!in1riuiii![ I Adverteert in dit Blad. Levensverzekering Ongevalenverzekering Ziekte-verzekering. Onze St. NICOLAAS ETALAGE i PATISSERIE MODERNE A. SAMUEL P f 4.25 pep 100 K.G. pT 8. VffH VREUMINGEN, Wijdstraat 20, Gouda ste8ds een welkom St. Nicolaas-Geschenk. N.V. Wessanen's Koninklijk» Fabrieken Mupwe Lijnzaadkoeken merk ..STER" en W.L. LIJNMEEL merk „STER" in geplombeerde zakken. Grootste voedingswaarde. Wortelboer's Kruiden of 1 a 2 Wortelboer's Pillen Vraagt ZAAL's Heerlijke Siroop wafelen. Stoom-en Chemische WasscherlJ „DE 6R00TE ZWAAN", iKINBERCBURANT aandoening op zeer jeugdigen leeftijd ken aan Wll-óok de z-g.n. „Baehltis tarda" oi „late racMtta", die op tien 4 twaalf-jarigen leeftijd zieh eerat openbaart, Ja noma nóg wei later n.l. ais de jongeling reeds een be roep gekozen heeft. Men meende vroeger, dat het mannelyk geslacht meer de dupe werd van deze ziekte dan het vrouwelijk element, doch later is by nauwkeurig on derzoek gebleken, dat beiden elkander niet teel te verwijten hebben. De rachitia nu be gint geheel ongemerkt, ^oodat wij niet in staat zon, zelfs met eenig® benadering, het tijdstip op te geven, waarop de ziekte eigen lijk 18 uitgebroken. Dit Is wel een buiten- "^aai-d'g feit, want wjj kennen maai betrekkelijk weinig aandoeningen, die ZM, sluipend beginnen als de rachitis. Eerat els t kind den leeftijd bereikt heett, waar op normale kinderen plegen te gaan loo- SeTsaf F h'-'^hUr- ÜÏÏELi eenigszins het ver moeden van „Engelzche ziekte" bii de ouders te komen, vooral als men bovendien nog hier ot daar in staat was eenigc afwij king van het benderenstelsel te kunnen con- «tateeren. Eveiuoo is dit het geval bii die f p van kinderen, die wel pogingen tot loepen in t werk stellen en daarin zfï dan sragenen,'ftSlmf Vee' moeil<i' ta" slotte Bevan" int "k"™, aa ander weer op- fan voor ,1 1 fen Mer v®rdacht tee- SÊTfakh e' -' 'l,e tni" kcIm'5 «n uSr lil. I L. en een .reden om zich fluks naar den doktor te begeven. In een deel der gevallen, die zich later de kin ,openba!:en E"e"il«he ziekte, zón vio™ geraimen tijd wat onrustig voornamelijk niu.hts terwtf, mk v^k niaagdarmkanaal eenigermate zijn piiciit verzaakt enwij minder goeder, eetlust h o- ben dan anders. Typisch is ook het alerte transplreeren der kleinen en in 't algemeen hebben zp een zeer labiel vaatsysteem. ,1. de V7t<",Mn ccn sferke blos op de wangen, dan weer zien zij erg witjef JVanneer zieh nu al deze verschónE eventueel voordoen, dan zpn wU evenwel Jen doe?*" j raJhitis Meruit te voorspel Jen, doch zyn de afwijkingen aan het heen derenstelsel de eerste dfe h.erep dl tin dacht vestigen. Ik wil u nu voorstellen deze -oJlereerst den volgenden keer onder ^e oogen te zien, terwijl dan tevens nog enkele andere belangrijke punten ter sprlke ge bracht zuilen worden. p g BINNENLAN». -Staatsburgeressen. In de afdl Zwolle van do Veieenjri„,<r !'anStaatsourgerassen je besproken de tourfmjj bil de verkieang van 1922 aan te llü*™' ,Mf' a'aem<iene stemmen werd be ([at de leden voor de VBraebiUende poutteke partden zullen bedarfao. ten cm- k°m™ «n groote vrouwenpiu-tu Nederiand. Op voorstel Va" de afd Am etercbm zal dit punt behandeld worden on de wmteiwergadwing n en ce" SI' °wh* mc" zal home" tot «toge^ fedferat>« van vrouivenveroem- Overwvwemte, dat van geen enkele noli- toe/ke partn te verwachten ia. dlat het aan i i lf$T* tu-sschien mannen en vrouwe.i KeJukelu'k veixüeeild zal werdien. bealioot «Ir i HZ? ,te stomm»n als ..vrouw en dlan ais nolitiek nersoon. De verkiezin gen te Maaatrwlit en Leiden hebben ree<K I bewezen, 'bt het dluHM aantal stemmen i.- uïtgetoracht, zonder dat de intrede van het vnouwoliirk ktiezorelaxn*, aich isn den uatelaa I uf spa egel< te. I Mr. D. Fock en de Middawtandsmad. Op verzoek van het bestuur vun tien Ne- 1 rfr^rt<^4ch*n Maddezwtandabond heeft mr. I D. Flock zich berwd vrklaard deel te Wij- I •ven uitmaken van den naad van adivies van I «tien bond. Daartoe uri/tgenooditod door dtat bentuur lieeft tevens mr. J. G. Schürmann. ■advocaat en procureur te Rottendam, het iidimaatschap van den raad van advies aan waard Hoilandsche trgepen naar Wilna? De speciale correspondent van de ..Ti mes" te Genève meldt volgens de Tel. dat officieel is medegedeeld, dat de Raad van «len Vodkenibond op 21 dezer besloot den Scamlmavi.seben en NederlwmllBcheTi resret- rimgen te vragen of zil bereid waren elk 100 yuan toe doen toevoegen aan die strijd macht. welke de Vo4kenbon«l naar Wilna zal zenden, ten einde toezdcht op «Ie volles- stermnfng te houden. Minister van IJaaelateijn. Meldde „De Tyd" gisteren, dat Minister van IJsselsteyn geen ontslag zal vragen het Haagsche Correspondentiebureau noemt het persbericht, dat minister van IJssel steyn in overleg met z\jn ambtgenooten be sloten heeft aan het Kamervotum van j.l. Donderdag geen politieke gevolgen te ver binden, onjuist. Er i8 nog geen^rlei beslissing genomen. Overleg Regeering en Rechterzijde. Onmiddellijk na afloop der Kamerzitting van Donderdag heeft in het Kamergebouw een oonferentie plaats gehad tusschen «len president van den Ministerraad en de drie leiders der rechtsche fracties, de heeren Lohman, Nolen» en Rutgers. 1 (De Tijd.) Uitvoer van genees- en verbandmiddelen. De minister van Landbouw heeft met in gang van 29 November e.k. tot nadere aan- komliging dispensatie Verleend van het ver bod van uitvoer van genees- en verband middelen en grondstoffen daarvoor, behalve o^ium, ingesteld bij K. B. van 7 Augustus De kolehprijzert Het Centraal verrekenkantoor van Brand stoffen zal de kolenprijzen (behalve die ▼oor huisbrand) verlagen, mede in verbanu met de „baisse" op de Amerikaansche ko ienmarkt, die het mogelijk maakt, die thans vrije brandstof e. i. f. Nederlandsche ha vens aangeboden worden tegen prijzen, be neden die van het C. V. B. De weeldebelasting. Het gelucht loopt, dat het voor-ontworp- El J?*''"* door de co'1<!^s en instel- «neem die vanwege de regeering om ad- ,V5Jfe »e« ongunstig i, be„crr <leel<Ü en dat in verband daarmede dit ont- gekmnm" gerUd" 'S *°e 8een Ken Conservatief Dagblad. "Tél*" Vcrn®«mt. bestaan er ern- vSSfPTW.nI!.1"j^t ïite:av'van ee" conser- vatief Dagblad te Amsterdam. GEMKNOÜE BEUICHÏEN. De diefstal van bankbiljetten. zooal. n gtateren reedt m 't fart medd- uon, is pp ©en inwoner ui de Amtibome- Duitschlond en Nederland. De Nederlandsche regeering heeft giste ren bericht ontvangen, dat de Duitse!» re geering bereid is het Ncderlandsch-Duit- ache credietverdrag te ratificeeren. «aiiottendefstal bij Hiaanem. Uintretnt den inwi verneunon wij nader dwt Aonulagavund de Haarie.nsche recher- Lffle. onuer i«.dluig van de hooldtnanecteur 2!'00 "«betalende «.afasen ,n de stod mvalten heeft gedaan. "T1™ "tnaehouden. Bo- verwiiien weixion alle gestolen bankh I iftt ten ui beatag gcno.nen ^EEr I bedrag vun ongeveer 4 ton. AM»^°|dlï°V,als,rMah,e<i,k ta h6t "irc«l W 6o' te,«»n<t door W. ,ic W. die pontic verschafte zich toegang met sttmver DunnenikMam, was men blijkbaar hp- "12 h2™"rWeT!" <ter hnnkbd jetten. t™«lZ bloedspoor en wist de W. E ^aafhb ""ï0™ in "en ÖMe-hooM- en een zolder vorbor- de scl"*"md Osaenhoofdw1 taml "re<llaa" bet norceei 1. bewoond door G. bankbilDtti, i„ iÏT W6pd een <teel MnKtaljetten m beslag genomen. De be- Derced tveirden eveneons verdachten gearresteerd Het zijn. behalve SeJÏ, genoemden. B v A.. B. J. S. I ba"M ietten garon zTo2l 8 s,'n de Beeteteeg. waar I ™r8t™,t waren. Alle I aangemmdienen zun m be^varing gesteld. Hen tentoonstelling te 'a-Gravenhage. 1 .jï" Am televen bericht, beeft zich in a-Gravenhage een voortoonig comité ge- h2?k?' ka',1®n l>' h»t aldaar SSL""1 ^lóinstieiting van auto- SSi carosseneèn. motorriiwvelen. boot» Mcesso'res bh eventueel motor- I f'te te|»tooneteang ton ieder bona fate Horsirteur deelnemen on is de bedne- ang liet publiek een overzicht te geven van hot voornaamste oo dft gebied hier te lande mgevoendi Een Haagsche dame vermoord? nE.*?'!11 mn 24 Ocbiber bevatte een bericht dat men uit de Seine te Pariis bet gehalw ®a"'andBcbe dame had on- Hat Correooonttentiebureau deolt nu mee. <lat flült bericht betrekking had op de 57- jari«e juffrouw A. M. Boekte, uit 's-Qra- venhage. Aan het sJot van het bericht werd °P d« lijkschouwing rln- w plaats neöben om uit te maken of men hier mei ean musdaad of een owetluk te dloen heeft iNa&r het Bureau verneemt behelst het rapport «Ier betrefendie gerechtelijke liik- sfchouwiuig de volgende uitspraak: .üet luk vertoont op verschiflJendie «"^teltem van Ihiet lichaam, vooral aan de linieer hals- Ureek, sporen van geweld', die tijdens het Jeren aangebracht wenden en dlie aan het herpen in het water voorafgegaan zijn." Partijhaat. hozor «lagen werd («en agent van politie te 's-Gravarvhage door één van z»jn (vdlogas por fieta aangereden en tegen den grond ge wort ion, waarbij •'ij zieh eniHtig bezeerde. I il het onderzoek bleek, dat de nan- njd«-r een modern georganiseerde was ♦•n net slachtoffer een hristelijk ge- "ig niseerdo, terwijl verder vast is ko- iiien' la staan, dat het ongeluk geheel n. kwaadwilligheid te wijten is. De betrokken agent 2a 1 dan ook zeor waar sehijnlijk uit d«^n dienst ontslagen wor den öe Rotterdamschc Handels- en Landbouwbank. D. recheirche te Rotterdam heeft in de electrifiche drukfeerii Morris, in de Zomeu-- hofstraat aldaar, in beslag genomen 600e nteuwie voor de Robterdamsche Handels- en Larulbou wibanlcte bedrukte obLgatieti. aJsmerle eensge cliché's. Een en ander is ter beschiJdcing van de justitie gesteld. ONDERWIJS. De onderwijzerMalarissen en de Bijbel. De „Enkhuizer Courant" meldt, zonder echter voor de waarheid van het verhaal In te staan, dat een teleurgesteld onderwijzer aan minister De Visser niets anders tele grafeerde dan: Jeremia VlII vs. 20. Waar op hij als antwoord kreeg een telegram met niets anders dan. Jeremia XL vs. 10. De eerste tekst luidt: De oogst is voor bijgegaan de zomer is ten einde; nog zijn wjj niet verlost." De tweede telcst hzidt: Indien gijlieden in dit land zult blijven wonen, zoo zal ik u bouwen en niet afbreken, en u planten en niet Uitrukken; want Ik heb berouw over het kwaad dat ik u aangedaan heb." t MNP- EN TOlNBQUW Het Prachtvraagstuk. Dit klemde reeds vóór den oorlog. Hoe ta iooze malen is er in den loop der jaren, ook door ons. op gevezen, dat de positie der pachtboeren, hun verhouding tot den ver pachten beter diende geregeld te worden, waarvan meer zekerheid diende gegeven te worden. In den Haug bleef men echter werkeloos. De crisistijd maakte evenwel den toestand onhoudbaar Veie bezitters gingen tot verkoop hunner boerderijen of gronden over, en de pachters stonden voor de keuze, op straat te staan, of duur, veel te duur vaak, te koopen, zoodat zy op hooge lasten kwamen te zitten. Ook toen is door de re geering niet ingegrepen, geen hulp geboden, zooals zy het deed aan de woninghuurders. Eerst in 't vorige jaar Maart werd een .Staatscommissie ingesteld, onder meer met de opdracht! te moeten onderzoeken, wat, als noodmaatregel, ter verbetering der pacht- regeling kon en moest worelen gedaan. De Commissie beloofde met bekwamen spoed te werken. Zy bracht Januari '20 het eerste deel van haar rapport uit. Dit hield in: le. een voorstel, om het uitloven van premiën. van inzet en hooggelden enz. te verbieden en te bestraffen; 2e. een voorstel tot toeken ning van een dwingend remissierecht zoowel aan verpachter als aan pachter. Ongetwij feld iets goeds althans het eerste. Van een i remissie- of redactierecht zonder meer ver wachten we echter voor den pachter zeer weinig heil. Deze zal het niet licht wagen I reductie te vragen indien hy geen zekerheid I 5 te !cu.TlnGn b'Üv<Mi. Een contimatierecht I I moet er by komen. In die richting wil dan ook thans de min derheid der commissie gaan. Wel te verstaan met het oog op de bijzondere tijdsomstan digheden. De meerderheid wil hiervan niet I weten. Zij meent, dat voor een crisismaatre- I gel «Ie tyd voorhij is. Dit zijn wij niet geheel met haar eehs. Wel is er niet algemeen meer I snrake van een stijging ,!pi- pachtprijzen maar in mejtijre streek bestaat nog wel ile- irelnk het gevaar, dat -en pachter gestold wordt voor de keuze hierboven genoemd. Zeer zeker blijft 't jammei dat de Reeee- ring niet eerder in dezen zin is voorgelicht maar ook in «le naaste toekomst kan in dien men zich in deh Haag nu maar haasten i kw»ad nog worden voorkomen. En heel de Commissie moge den drang ge voelen om toch met inderdaad bekwamen snoei! te komen met voorstellen, «lie kunnen stichten tot een bltfvende verbetering van het pachtwezen. Ondat niet een groot «lee! van onzen b«>e- j renstand komt onder den druk van zware hvnofheken. en .onder zoodanige ongunstige sociale en economische verhoudingen, dat I deze zich niet alleen wreken op hem. maar op het geheale bedrijf, en eveneens op den vemachter. Wat de minderheid der Commissie thans m een Ontwerp van Wet voorstelt, komt in hoofdzaak on het volgende neer: In elke nrovincie of gedeelte eener provincie wordt «en Pachtcommissie ingesteld. Deze bestaat I nit 3 ipden waarvan één huurder, een ander I lid verhuurder en het «ler«|e lid noeh huur der noch verhuurder in den 2in «Ier wet is Wanneer voor het eindigen van een huur I een onzegfltHKr wordt vereischt en deze heeft nlaafs gpha(j. kan de huu-Her zich hii ver- I I 'oekschrift wenden tot -le Pachtcommissie I binnen wier gebied het gehuurde gelegen is I met het verdoek «le opzegging nietig te ver- I klaren en «ie huur te doen voortduren. Het I verzoek geschiedt binnen zes weken na «le I opzegging. Wordt geen opzegging vereischt. I «lan moet ecjn vérz.oek om de huur te doen voortduren. geschie«len uiterliik zes maan- «len vóór het einde «Ier huur. De Pachtcom missie willjgt het verzoek in. indien haar blykt, dat «le huurder gedurende den huur- I tyd zyn verplichtingen op onbehoorlyke «wijze is nagekomen, en dat overigens voor de inwilliging van het verzoek een geldige reden bestaat. Zy bepaalt dan tevens een I termyn. gedurende welken «le huur zal voortduren. Deze termijn zal moeten zyn in pvereensftemming met de gebruikelijke termijnen, in ieder geval minstens een jaar, en in geen geval langer dan de naast gel- «len«le huurtermyn. ALs „geldige redenen- worden beschouwd omstandigheden, welke tengevolge hebben, dat de huurder door het eindigen der buur in ernstige mate in zyn belangen zou worden geschaad dan de ver huurder of degene die het gehuurde te goe der trouw heeft gehuurd. De Pachtcommissie kan den termyn op schriftelijk verzoek des huurders eens of meermalen verlengen, indien de omstandig heden niet aanmerkelijk verschillen van die onder welke de voortduring werd ingewil- ügd. De Pachtcommissie bepaalt op verzoek eener partij tegelijk by haar uitspraak een re«ielHken huurprijs voor het gehuurde. By aldien partijen daaromtrent niet verzoeken hlyft de laatste geldelyke huurprys van I kracht. By en teelt. I Het overwinteren van onze volken is van groot belang. Men kan niet te vroeg byna beginnen om dit voor te bareiden. Een no«xl- zakelyke voorwaarde daartoe is een sterke, gezonde bevolking, bestaande uit byen, ge- horen in Augustus en September. Men weet immers, dat de byenwelke ge boren worden in den drukken werktyd. maar 6 tot 7 weken leven, velen korter; op deze bijen mag men dus niet rekenen om een sterke bevolking te hebben na den winter. Slechts de byen geboren in den nazomer, zullen de lente zien en goede koloniën vor men voor «len komenden honigoogst. Waar dus in het late jaargetijde geen Iracht van beteekenis is. dientengevolge het eierleggen vermindert, zoodat op 't oogen- blik der overwintering de koloniën zeer zwak zouden ziin. <la$r is het noodzakelijk, dat de imker in «lien tijd de helpende han«1 komt bie«len. door toediening van prikkelend voe der dat het eierleggen bevordert. Zal dit voederen doel treffen, dan dient het (wel te verstaan: als er geen honig meer te ha ten Iseen aanvang te nemen in Augustus pp voortduren tot in de maand September WH hopen dat ntet vele imkers dit hebben verruimd; indien wel. dan heeft men nu reefis een venk voor het volgende jaar. Behalve een goede koningin en een sterke bevo'king jr er nog een voldoende voorraad noo«lig voor de overwintering. Een strooien korf moet ongeveer 15 K G. wegen om goed te kunnen overwinteren, en voor een bjjeti- kast is 15 tot 20 K G. vrrorraad niet nverdre- ven^ BH een koude weersgesteldheid is het in October reeds te laat om nog vloeibaar voedsel te geven ten einde een wintervoor- I raad aan te vullen, 't Is dan beter suiker in platen of in deeg toe te dienen. Suikerplaten I kunnen op de volgende wyze vervaardigd I worden: I Men doet in e«ai pan een weinig water en een zekere hoeveelheid suiker, en llat het mengsel op een zacht vuur koken, het ge stadig omroerende. Begint het mengsel dik te worden, dan neemt men het van het I vuur. en giet het in vormen, waarin vooraf een blad papier is gelegd. Een gewoon eet- bord kan als vorm gebruikt worden. Kr is een zekere ervaring noodig om goe de suikerplan ten te maken, want deze Imo gen noch te week, noch te hard zjjn. In het eerste geval als de piaat niet styf genoeg is zal de suiker tusschen de ramen door- vallen. wanneer men ze boven den byentros Is daarentegen de suiker broos, dan kunnen de byen haar niet gebruiken z(j byten de plaat in korrels en brengen deze buiten de woning. Om te weten of de suiker genoeg gekookt is, laat men van het meng sel eenige druppels op een schoteltje vallen. Gemakkei yker is het .suiker in deeg te maken. Hiervoor neemt men goeden honig en laat dien verwarmen tot hy vloeibaar is. Dan voegt men-er goede, witte suiker by, en roert gestadig om. Zoodra al de suiker door dep honig is opgelost, neemt men «le pan van het vuur en kneedt men het meng sel met de handen. Men laat dit mengsel 2 k 3 dagen rusten. Het deeg mag ook niet te hard of te week zyn. Indien de suiker n«>g te zacht is dan voegt men er wat suiker by en kneedt men opnieuw. C. B. ADVERTENTIëN. Eüstos. En Detail ZEEMLEDER. 4356 ZEEMDOEhEV 20 SPONSEN. DWEILEN. COCOS WEItKBORSTELS. OCOS STOFFERS. ENGELSCHE BEZEMS. Fnz. Enz. FIRMA WED. P. UITENDAAL. Bezem- en Borstelfabrikant, Kuiperstraat 41 en Kleiwegstraat 15. Hollede Salon- en Hu.skamerau» lielen als Iafela. Stoel,n. UnnJSt!' ten. Soiejtels, Schildert;en Theeta iels. Eikenhouten Buffetten. Boefa? kasten. Ciobfauteu.la, Ziiden Ameublementen. LernjnSenblemmta kapokmatrassen. Wollen- en Satijn leken Stroomatrassen. enz. enz Ó396 SPOTKOOPJES!!! BESTE ADRES VOOR JONGE! lil MET HUWELIJKSPLANNEN SilllTUlTttl Mui, ii iiMiiba MOTTKRDAM. Telefoon 12800. en Uw lichaam aaaj wz-jwakkeuX Sebrankj dan MIJMHABDTS S /n bussen vafcf Fl7ö\ b'J Apoth enbro&sfen I Steek een paar LIA-t a b 1 e 11 en in Uw mond voordat |ij in den |ureo buitenlucht gaat Gij voorkomt daarmede een Hoest Heeschheid V erkoudheid LIA-tabletten bevat ten géén verdoovende bestanddeel en, zyn hoeststillend en siym- oplossend. Overal verkrygbaar a 75 cent per doos. L. I. AKKER. R'dam. Verkrygbaar by: ANTON COOPS, Wydstraat 31, Gouda. 5522 Drogisterij MARKT 0. AngabOnbons. Thermotabletten. Verkrygbaar by s H VAN LOON r/b WOLF k c*. GROOTSTE KEUZE in steeds welkome St. NICOLA AS-CADEAUX vindt inen bij GEZ. VAN DANTZIG, H00BSTRAAT 9-11 - Tel Int. 385 - B0UDA. 5766 Telefoon No. 81. is MAANOAGNIIODAG gereed. V Groote Sorteering m J Alles in luxe verpakking. f i 5849 69 W1JDSTRAAT 7 TELEFOON 267. i "•B* pro-f met onze fijne SPECULAAS 5861 48 Teleph. 143. H«nt«Ar i (^athavAar •oote sorteering Geïmporteerde Sigaren en Reynvaen Havana',, ook in kietjes van 10 en 25 stuks. Sis*1******1 van de bekende merken in mooie blik- verpakking en luxe doozen.5855 40 WORMERVEER OPGERICHT 1715. .6882 Voedert uw Vee met 34 uitmuntende door hoog vetgehalte. Alleys gegarandeerd Zuiver. Eere-Diptoma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. bi) kodde en sign op de borst, bronchiha kink en slijmhoest Prijs (wflecooFi» tti opottianthguAn UtSTI lUMNn SSSMSESaW ongesteld zijt, neem dan 's morgens, 's middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde, genees krachtige en gij zijt spoedig hersteld. Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. De Wortelboer's Krui den en Wortelboer's Pillen verdrijven gal, slijm, koortsigheid, maag- en hoofdpijn, wekken den eetlust op, be vorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, zuiveren het bloed, maag en ingewanden enz. Wortel boer's Kruiden 60 cent per pakje, Wortelboer's Pillen 60 cent per doos, drie doozen 1.70. Overal verkrijg baar of direct van te Oudepekela. Zending geschiedt franco na ont vangst van het bedrag. 5765 45 MARKT 32 - Telefoon 216. ZIET VOORAL DEZE WEEK ONZE ETALAGE van Zeer groote sorteer ing model lea ea velsoortea groote Vo, en Mof Gegarandeerd PRIMA KWALITEIT BONT ALLEEN le kwaliteit M Cwnt per oimb. 56U M J. KOETSIER, Banketbakkerij, Korte Tiendeweg 8. OVERHEMDEN, BOORDEN en MANCHETTEN, OEWONE WASCH en OOEDEREN, welke U getleemd of ohamlaoh gereinigd wenecht te bebben, belt U MO even op, als zijnde eea goed en billijk adres. Qouda. NADRUK VERBODEN). (Art. 15 Auteurswet.) AAN DE JEUGD Nu hoor, ik kan merken, dat velen hun hoofd nu by 't aanstaande feest hebben, ik had heel wat minder briefjes als anders, maar ik zal het die ontrouwen- nu voor deze gelegenheid maar eens vergeven. Elsje is ook vol van t aanstaande feest, en trouw iedere avond ligt ze geknield voor den schoorsteen en moeten we samen de versjes van Sint Nicolaas zingen. Zy vond het niets aardig, dat Sint nu nog heel niets voor Dickie gebracht had en van avond werd ook Dickie's klein rood laken schoentje naast de kachel gezet, met een stukje wortel er in en moest Dickie ook voor den schoorsteen staan. Elsje met haar arm om 't kleine zusje heen, ik wou dat ik er ®en kiekje van had kunnen maken. Maar wat gebeurt nu als de peuters naar bed zyn? Dan komt Beppo, de kleine hond en pakt alle schoentjes en sleept ze in zyn mand, knauwt aan de wortels en sleept ze door de heele kamer heen. Dan moet ik voor ik naar bed ga eerst het heele geval weer netjes by elkaar zoeken, anders zou de goede Sint denken, dat hier kindertjes woon den, die geen schoen hadden klaar gezet. Ik heb zoo even gezien, dat de goede oude Baas al beneden geweest is, en in Dickie's schoentje lag een zakje met borstplaatjes, net geschikt voor 't kleine ding en in Elsje's schoen een heele groote chocola-sigaar. Wat zal ze rooken! Elsje speelt tegenwoordig eiken dag aoor dienstmeisje. Ik mag haar dan niet b{j haar naam noemen en zy zegt heel netjes „Me vrouw" tegen me, en werken dat ze doet! Nee maar, 't is een flink tweede meisje hoor! Ik ga haar nu voor haar verjaardag een katoenen japonnetje geven met een bont en een wit hartjes schortje, dan krygt ze n«)g een bezempje, wat zal ze dan trotsch *tjn, en wat zal ze werken. Ze vindt het nu ook de grootste fuif om by 't meisje in de keuken te eten en uit pure deftigheid eet ze twee maal zoo vlug als anders. Beppo en Toppy, onze hond en poes zyn gezworen vijanden. Die Beppo is toch zoo'n ondeugende rak ker, die zit Toppy maar achterna en wil haar in den staart byten. Toppy is er heele- msal van in de war en zit maar onder de theetafel of onder de kinderstoel en dan komt toch Beppo haar nog plagen en blaast ze maar vanuit haar schuilplaats, 't Is ieder oogenblik comedlevoorstelling. Met Ila de P"oote pop, is Beppo byzqntler goeie maat jes, daar zit ze altyd naast, met de voorpoo- ten over de pop heen. 't Is zoo'n grappig gwicht. maar uit pure liefde hëeft hy 't Poppenkind van twee vingers beroofd. Maar Beppo is verder een snoes, 't is net een klein kind. Nu m'n kinders, 't is bedtyd, jullie slaapt allen al langst* de kleintjes droomen zeker •1 van Slntenflkas. Slaap lekker, hoor! CORRESPONDENTIE. Gootje. Ken je nu al téneriffe Of zyn je vingers daarvoor nu te koud? Mag je geen kruik hebben? Als je nu een kruik neemt ook voor je handen, dan heb je 't toch zeker wel lekker warm. Je ligt toeh nu hoop ik niet zoo maar in je nachtponnetje? Wat is dat nu weer voor een rare boel met je handen? Is 't vervollen al over? Die arme vader en toch ook weer arme jij, maar twee menschen op die manier tevreden stellen, zal een heele toer zyn. 't Beste kleine kleuter! Ik heb op 't oogenblik één heel warme en 'n t, dat is voel, brrr! yskoude voet, t j heelemaal een raar ge- N e J1 y. Ik wou dat ik dat eens kon hoor ren, hoe jy zoo zihgen moet. Ik zou 't best graag willen, het Kerbtfeest in ons dorp was ook altyd zoo heerlijk. Jammer, dat H. zoo slecht te bereiken is. M a ri e t j e. Wat zal die jumper je ge zellig staan, maai «lat 't een heel werk is op stalen pennen, wil ik graag gelooven, groei er nu maar niet zoo gauw uit, juf!! Wat een klein bij de handje was dat meisje, met die opmerking over Sint! 't Is toch niets leuk als de kinderen zoo vroeg wjjs zyn, 't wordt alles spoedig genoeg nuchter in het leven, laat ze in hun jeugd nog maar hun fantasie! Zwartje. Wat ben ik bly, dat je je zooveel beter gevoelt, 't lykt me in de tent ook heel wat rustiger. Aardig om de heele groei van je tulpen nu weer mee te maken en dan op laatst te genieten van hun mooie kleur. Als je zooveel van bloemen houdt, zorgt Juffr. O. zeker wel eens er voor, is het niet? Je kleedje lykt me erg mooi, is het voor Moeder. Het beste met je hoor meisje, nu zul je toch wel eens een koude neus hebben hè? Roosje. Gelukgewenscht Inet Vader's verjaardag, wat jammer dat Broer nu juist ziek is. Ja. nu heb jullie wel kans dat je al lemaal de mazelen krygt! Jammer nu juist in deze feestdagen, en dubbel druk voor Moeder natuuriyk. Nee, ik ken Afke's tien tal niet. Ken je de Kleine Lord en de Kleine Lady? Ken je Charly's speelmakker? Dat is een van de mooiste kinderboeken die ik ken. 't Beste met Broer. Middelpuntje. Vertel me eens zoo'n beetje wie er by je in «ie klas zitten. Wat vin«i ik dat een allerakeligste geschiedenis met dat cadeautje, daarom interesseert het me, wie er in «ie klas zitten. Hoe maak jul lie die bladwyzers Worden ze niet styf gemaakt? Vertel je 't me eens. Die heimandjes maakten we vroeger zelf Oh zoo mooi! Blonde Krullebo). Hè, dat doet me nu echt pleizier, dat je toch mee biyft doen. je zult zien dat je 't stceda prettiger gaat vinden, en dat 't steeds gemakkeiyker gaat oom te schryven. Dét zal ik gezellig vin den als jullie eens komt, krijg ik dan even te voren bericht, dan zijn we zeker thuis. Corrie is hoop ik niet ziek ge woorden. Lelietje der dalen. Nee maar. wat ben jy een tevreden meisje, dat je geen enkele wensch Hebt En dat, waar je zoo veel moois en aardiga om je heen ziet ik zou b« jullie wel een heele groote verlang- lyst kunnen maken Jioor! T Zal me benieu wen waar 'tmet cadeau van de juffrouw op uit draait. Als 'tnu eens niet in de surprise kan, wat moet jullie dan begin nen? Heeft vader verteld, dat Elsje, ieder keer als ik in den winkel kwam, vraagt: „M«>eder, vraag eens of het meisje by mc komt spelen!" Leuk hé? Meidoorn. Oh kindje wat vind ik het toch lief dat je voor Dickie zooveel werk hebt gemaakt. Ik zal de slabe altyd in eere houden, ook als Dickie te groot er voor wordt, dan bewaren we'm zuinig en vertel ik haar later dat een „krantenkindje" van Moeder dat eens voor haar gemaakt heeft. Ik ben er zoo echt biy moe; 'tis ook <*n teeken dat jullie echte goede vriendinnetjes van me bent, als je je zooveel moeite geeft voor m'n peuters. Wat heeriyk dat Moeder zooveel beter is, we hopen nu maar dat Jullie echte ge zellige feestdagen hebt. Ja né. wat is zoo'n jumper warm, ik vind het echte verwen ning, zoo'n warm ding. Rotter «lammer. Dank je voor 't ge zellige briefje. Wat een heeriyk dikkertje zal dat kleine broertje zyn, wat zielig dat het andere broertje zwak is. Wat een zorg voor Moeder! Ja hoor Dickie heeft weer een tandje. Elsje vertelt nu aan iedereen dat Dickie zooveel tanden heeft als zy vin gers aan haar hand. Ik geloof dat nu tand no. 6 op komst is, want nu heeft ze telkens op 'teene wangetje een gloeiend kleurtje, 't Is zoo'n achatje, ik zou wel een lriekj«* van haar in de krant willen zetten, dat iedereen haar zou zien. Elsje knielt iede- ren avond voor de schoorsteen en zingt een versie, en zet haar schoentje neer. Ze is gelukkig nog al zoet, zoodat Sinterklaas nog al eens wat in haar schoen legt Bruintje. Ik was bly te hooren kindje dat je vooruit gaat. Laat je elke week wegen? Nee Elsje is nog niet op school, ze verlangt er nu wel naar Maar als ze er eenmaal is zal 't haar niet mee vallen. Elsje kan heel niet uit haar hoof«l lee ren, maar ze weet den inhoud meestal heel goed, dat is toch maar 't voornaamste. Van harte 't beste met je. Kruidje-roe r-m e-n i e t. Meisje, jij zegt nu wel dat |e niet meer in Sinterklaas gelooft, maar ik denk toch dat je heel raar zou kijken, als op den 6en December jy al leen eens niets kreeg. Geloof je 't zelf ook niet? Ja, 't was jammer dat je niet thuis w,as. Doe maar flink je best, ik ben er van overtuigd dat jy goed kunt leeren, als je maar wilt A a t r. Nee, onze groote hond heeft een anderen meester gekregen, ik hoop dat hy het goed heeft. Ja, zeker hebben we een poes, maar 't is nu geen „kléine poes" meer Ze is zoo gegroeid. Toppy heet ze. De klei ne hond heet Beppo en die twee kunnen t heel niet goed samen vinden; Beppo wil Toppy altyd in z'n staart byten. Kom je nog eens spelen? Indiaan. Oh, wat vind ik dat heeriyk voor Moeder, wat je me van Zub vertelde, dat zal wat schelen in de drukte. Elsje is zoo vreeseltjk bang voor Sinterklaas, maar ze is heelemaal een angstig kindje, omdat ze zoo zenuwachtig is, dat is heel vervelend vooral voor haar zelf. Ik vond je postzegelverzameling heel mooi, ik hoop er ook eens een paar voor je te kunnen bemachtigen. Prettig dat je deze catechisatie's zoo goed kunt volgen. Groet je Moeder harteiyk van me Zondagskindje. Nee maar wat cc» gezellige geheimen zegf Wat heb je alle* mooi verzonnen, maak je er nog surprises van? Ik hoop Moeder morgen een visite te komen maken, als je dezen brief leest, beu ik er dan al geweest, ik hoop dat ie thuis bent als ik kom. Vertel je ine alles van Sint? Ik verheug me er al op. Jantje. Oh nee Woelwater. Ge lukkig dat je weer mag lüopen hè, maar je zult niet zoo vlug kunnen springen met dien verbonden voet. 't Is wel koud, maar t zonnetje schynt wal heeriyk, geniet er maar van. Wat moet ik aan Sinterklaas zeggen, dat je zoet bent? Zeg nu eens gauw wat ik aan hem vragen moet, een spel of iets anders. Schryf 't maar naar huis A Iaat Go het doen. Voor d* vólq^ndf oeefr RAADSELS. Inzendingen tot Dtnatlagmuidug 12 uur Voor de ouderen; 1. Welk voorwerp heeft geen einde? 2. Ik weet een boom, waar U In zit, met een stuk npeelgoe<l en een muziekinstru ment 3. Neem eens 28 lucifers en tnaak er een tiental van. Teeken mij maar met streepjes hoe of je 't gedaan hebt. Voor de jongeren: 1. Als ik van een woord van 6 letters, twee letters afneem, blijft er een over, welk woord is dat? 2. Een huis zonder deur, Zonder dak, zonder raam. Door zwartjes bewoon«i Heet... zeg my zyn naam. 3. Welke vogel kunt ge maken uit «Ie volgende letters; R A O I E O V A Walter Scott, die beroemde Kngelsche schrijver, had een hond, die. naar hy be weerde, slimmer was dan ooit een andere hond kon zyn. Op een morgen was Hector woe«iend op den bakker aangevlogen, die ie«ieren «lag het broo<l kwam brengen, en had hem ge beten. Walter Scott gaf den bakker scha deloosstelling, maar aan Heetor een goede kastyding, zoo«lat Hector terdege merkte, «lat hy iets kwaads en verkeerds had ge daan. Werd er na dien t(jd over het geval gesproken, dan was de hond zóó slim, dat hy het gesprak «Ier menschen begreep. Hy stond op, trok de staart tusschen de pooten en ging in den versten hoek van het ver trek zitten. Zeide iemand uit het gezelschap dan: „Nu, gelukkig heeft de bakker zien niet erg bezeerd", of; ,jDe bakker zal wel biy geweest zjjn. dat h(J ten minste een ver goeding voor den schrik heeft gekregen", dan kwam de hond uit den hoek, sprong vrooiyk in heg rond en gaf door allerlei Wa kens zyn blUftehap te kennen. Toen hy te óud werd om met zyn baas mee te gaan die veel van paardrijden hield lug hy steeds trouw op diens thuiskomst te wachten, jjeide «tan een der knechts, zonder schynbaar op den hond te letten: „Daar zie ik mynheer over de hei terugkomen", of: „meneer zou over de heu velen naar huis Wrugkeerpp", d de hond dit ook. Hy stond op en ging, i «Ier zich ook maar een oogenblik te beden- ken, ioor de achterdeur den weg op naar d« hei, of door de voordeur den kant op naar «1e heuvels. Ben damt? had een hond, die er /op ge- dresseerd wiut, boodschappen voor haar te doen. Zoo werti hy ie«ieren morgen naar een bakker in de buurt gezonden, met een mandje m zyn bek waarin hy dan twaalf broodjes terugbracht. Doch na eenigen tyd gebeurde het, dat er dikwyls slechts elf broodjes in de mand lagen, en toen ging iemand ongemerkt ach ter den hond aan, als hy van den bakker terugkwam. En wat bleek nu het geval W »Un Kr was een steeg, waarheen de hoad doorheen moest gaan op sUn weg, en hier lag in een hoekje by een vervallen huisje een oude. zieke hond. Aan desen ongelukki- gen makker wer<l het twaalfde broodje ge geven. Zoo zien wy, dat ook onder dieren wel degelijk liefde en barmhartigheki wordt ge vonden. Iemand zat juist aan tafel, aan zUn mid dagmaal, toen hy onverwachts weggeroepen werd. Hy had een hond en een poes, die op dat oogenblik rustig by de kachel zaten. Toen hy weer in de kamer kwam. lag da hond in zyn volle lengte op tafel naast het bord, waarop al een stuk vleeech was neer gelegd, voordat de heer des huizes het ver trek had verlaten. De hond bleef stil liggen, keek sUn baas met zyn schrander oogen aan. en toonde niet in het minst, dat hy eigeniyk icta deed. dat niet In den haak was. Het vleeach lag nog, evenals daar straks, op het bord. Natuuriyk had de hond er een reden voor, dat hy daar lag. Het bleek dan ook al gauw, wèt voor reden. Toen de baas naar 't poesje keek, kroop de poes schuldbewust onder de kant „Ha!" dacht de baas, „is de poes de boos doener?" En nu bleek «luklelyk uit alles dat de stoute poes het vleeach had willen wegroo- ven, maar dat de trouwe hond dit had be let. Om het vleesch zoo goed mogeiyk te beeehermen. was de hond naast het vleeach op tafel gaan liggen. Hy dacht er niet aan van het lekkere hapje te fttea, maar be waakte het zorgvuldig voor/fijn baas. Daarom was de trouwe hond biy en de stoute poes bang, toen de bags binnen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2