N.V. Mode-Etablissement „GOUDA GROOTE SEIZOEN-OPRUIMING E.mailleverkoop KOOLTEER COURANT DoMui's iDDklabak 11 te tekende 8.1L is Goidsche SienMelÈ) MANTELS - COSTUMES TAILLEUR - ROBES BLOUSES en HOEDEN. BOTERSPECULAAS. Het beste adres A. NOBEL, Vest 95 en 115, Telefoon 526. TE KOOP AANGEBODEN ABDIJSIROOP fterfssrz 55 TELEFOON 131. MARKT 26. MAANDAG 29 NOVEMBER begint onze van alle nog voorhanden geconfectionneerde Goederen, als: Al deze Goederen, van onze bekende prima kwaliteiten, zullen tot enorm lage prijzen worden uitverkocht r Waar onze étalages niet alles kunnen bevatten, vindt U daarin slechts een overzicht der prijzen en genres, welke binnen overvloedig vertegenwoordigd zijn. De verkoop begint Maandagmorgen 9 uur. Ter voorbereiding van dezen Uitverkoop zullen onze magazijnen Zaterdag 27 dezer na 12 uur GESLOTEN zijn. J. KOETSIER, Banketbakkerij Korte Tiendeweg 8. K. BERLIJN, St. Anthoniestraat 16, Tel. Int. 589 Tevene Groealer In 527130 de bekende merken Cigaretten. PRIMA KORT 16 ceöt per half pond. -J5CHRALI Terrazzo-, Houtgraniet- en Betonvloeren, Granietgootsteenen en Aanrechtbladen C. OOMS, Ridder van Catsweg ff, Gouda. TWEEDE BLAD. w ons óïariament. Griekenland zijn „beschermers". MODEPRAATJE. 5848 400 Ondergeteekende bericht, dat de welke heeft plaats gehad in de bovenzaal van „Concordla", Westhaven, thans tegen dviwHde scherp concurreerende prijzen door hem wordt voortgezet. (Alleen verkoop voor Gouda en Omstreken.) A f 8.B0 oer 100 K.O. netto in koopers fust, of f 11.80 inclusief fust, franco door geheel Nederland. Br. lett. R. K. R., aan NIJGH VAN DITMAR'S Adv.-Bur, Rotterdam. 5753 99 FIJN GEKRUID SS m 18 CENT PER ONS, DAQELfJKS VERSCH. Aanbevelend, 5623 2( De Groeelerderlj van pes^n^f^huid] beveelt zich beleeft aan voor het tranaporteeren van P i a o'a. Orgels en Brandkasten enz. enz. VBRHUIZINHN. Berging van INBOEDELS. 2828 Aanbevelend. 15 L. I. POL OER VA Alt T| Tel. 344. Turfmarkt 1. GOUDA. Vraagt prijs. ConaurraaranL is bij 1« klas Vloaran. Baan namaak. Verzorgt dien hoest not heden, voordal BRONCHITIS. ASTHMA ol INFLUENZA er de gevolgen van zgn! Duizenden ondervonden reedt, hoe ge vaarlijk het is. zelfs het lichtste kuchje of ho«st|e Ie verwaarloozen. - GRIJPT DADELIJK IN. de genas dikwijls een hoest in één enkelen nachi en wordt door duizenden geprezen bi) bronchitis, inflocni» slijm- en kinkhoest, keelpijn, borsl ksMsedksié. Prijs per flacon van 230 gram 1.90, van 660 gram 8.60, van 1000 gram 6.Alom verkrijgbaar. Eischt rooden band met qnMv handteekening: L. I. AKKER, Rotterdam. 553J UsaSBMHa- G. 27 NOVBMHEB 1920. TWEEDE KAMER. Minister van Usoelnteyu Bevallen en woer opgestaan. Politiek debat. Was de houdimar van den Minister wan landbouw bil de mterpelLatiije-K ^tjhedt verre gin sterk, wearugen zuilen. toen de heer nui Usselafceyn daar dioor gerold wiaa. ver- aNé- hebben, dat KExc. wekuge minuten Übear zich genoopt sou zien heen te gaan. He* liet «ich voor dé Regeeutinr zoo mak NMÉBB. De motio-v. tL Laar (venboogmg m dn lawtaüaMkibeélbaranAeciwas 46(33 af- gsdtemd; met gelijke sbenunenverhoudrng «eed do motoe-Miarchanit afgestemd (tegen ie buitengewone tratldtankenteverhooe m - gap); de eerste motte-KoRhak (over het Utukaburesiu voor vdeeech en vetten, afdee- Mng wabben) Werd aaLfe Wt 53 tegen 26 terwonpsn; de tweede motie-Kolthek met 48 tegen 30 en bü het debat over de laat- vte ragde was wiel duidelijk: gebleken, dat niet aneen de Rechterzyde den Minister ntitie sparen. Toen kwamen de antaloeLen van Hoofd ruk X (Landbouw). Bü het tweede artikel kwamen twee be- Rimiglijnge-amendementen van mr. Mar- cbaiut aan dé orde. Het dfcur slechts om f 8000 600 7600). doch het ging nést zoozeer om het geld als öm de zaak. De Minister wilde le het hoofd van de af- dOehng Handel tot Directeur-Generaal be- kwderen. 2e een juaidÜBch ad/v*«°nr aan zün Departement aansteiien en de Minister zellfs van een juridische a f d e e - ting, zoodat beide nieuwigheden op den érar heel wat meer zouden koeten dian de leemde f 8000. Bovendien achtte men beide aanvragen onnoodüg. zelfs scba- Miik. voOr zoover ieder Departement dan een junktosche adfeeJirar zou willen ■fcgen eti een of meer directeuren-«giene- ln zijn toedochting *eó mr. Marchan* dlat fc M&niater om deze amendementen niet Ém heengaan. Eh Z. Exc. gébruikte het goote woord .^naannemeliik" niet. ver wande echter wel dat hij dtien iuridiBchen nhtenaar absoluut noodfijg had. Het slot was. dat bedde amendementen «r dioor gangen, het tweede op het kantje tf (86134). het eerste zelfs met 60 togen 20. Voor het eerste stemden niet minder dan 27 ledfeo van RecWtsch. voor het twee de de rechfcsche eenlingen StaaLman en wn de Lear. benevens mr. de Geer en 6 Katholieken. De heer Marchant stond al weer over kat volgend artikel te spreken, toen de Mi- rister opstond) ondanks een wenk van an Premier om het niet te doen om «horsing der beraadslagingen te vragen. Dat beteekeot c rils ia aan Landbouw. WÜi kunnen niet inzien, dat de heer van Vasdsteyn om deze beslis sirwren weg ■ast. doch wü vermoeden, dat Z. Exc. gevoeld hebben,, dat zün prestige, dat lak veel geleden had döor aHerlei ..ver langen". diezen steot niet meer verdra l*o kon. Hü heeft een moeilijke, ondank- kit taak gehad», doch veel van de animo- ririt in (en buiten) die Kamer tegen de an bewftndfeman was aan eigen schuld; te tijte*. Het opstaan van Minister IJsselstijn blijkt echter weder een vergissing te zyn. De Minister is toch tot de overtuiging ge komen, dat hij niet behoeft af te treden Ziedaar de nieuiwste ..vergassing" van dezen eigenaardigen bewindsman. Zijn kabtse? V Inaake het politiek debat moeten we ons zeer beperken. De Premier, mr. ftuvs de Beerenbrouclt. test handig een groot deel van het debat te laten rusten. Gamsch de socialisatie Die is onder het mes bij een staatscommis sie en dus liet hij die aan haar lot over. Van het betoog van den heer Treub over den wasaenden navoer en den afnemenden uitvoer, kregen wij niets anders te hooren dian dat de Regeering haar volle aandacht aan dut onderwerp schenkt enuitvoer verboden intrekt. Door de toeneming in de Tittbungeche mijnen zijn wij. wiat kolen beteeft, iets verder gekomen en daarnaast hopen we op een dialling dier graanprijzen, ■wdbt de balans een beetie beter kamt te •tea- Dat was hl. De btertjfaraden kunnen op de syim»a- van de Regeering rekenen, maar woor- *6% zal ze zijn met haar voorstellen. Geen kunstmatige organisatie*: alles moet Uopassen bij hetgeen udit die maatschappij G«en overtieensching in de gemeenschap, Win toespÉbaing van het jmdSvidualisme. War christelijk soüdarfeme. Dat is het ■fcawe evangedie tegenover socialisme en ■Mfalüsatie. Helder in de strekking daar- Rn niet Moederschapszorg voor arbeidsters en on- nhnvermogeaden komt er in de ziekte- •jkovereenlaonaslig de conventie van Was- ■JWön. De Minister snuffel* ai na welke "•cbes er nog voor vrouwen opengesteld worden. Bijv. bü de rechterlijke nu*. «t itm Mwtne wratte» krom de Mi- aan de eroete poilitiek. die intius niet aoe wondeneooet wan. Van te- 2**»btieie« niet den 8^urenAMT edtde de H»eerin« niet weten. Met oeeeweoo ee- ia deze wet aatwrenomen en daar liet M MOreo. Niemand lwett teen Jt^eiechuwd en nu in het met hilliik dat De reeeennr ie TOonechOr in de *»emi«. Hearvoert de wet be- mt um. »let de bureerwedïteu. Ze ztin den Jte Trocfcim een doorn in bet oog. Maar, "•ter de Prémier, hoe komen deze burger- Jwfcen in de wereld? De beer Troelstra ^tehtte nu zflli rede van November 1918 te verloochenen, maar wie wnaaborrt liteaUmal hferv Ministers van Marine, mr. pij- ons dat hü niet ten tweeden male uut zijn evenwicht valt. bijv. door beroeringen in het buitenland. Wii de Regeering haar teak kunnen uitvoeren, dian moot zij orde en rust in het land hebben. De burger- ïwachten ziullen daarvoor een waarborg zijn er. dus houdt de Minister daaraan vast. De heer Troebtra spreekt van een witten ter meur, maar hU vergeet dat een zoodanige terreur altü<t het gevolg is van een ande ren terreur. nJ. van een minderheid dïe tijdelü'k baas speelde. Het is de heer Troel- stra. die in 1918 die terreur feitelijk aan kondigde. Mihiister Ruvs staat hier sterk. Het is natuurlijk niet aangenaam voor den lieer Troelstra. altijd/ weer te moeten hooren dat hij de vadlar der burgerwachten is. maar het kan geen kwaad als hem dit op gezette tijden nog eens even onder den neus wordit gewreven. Het zal hem ook niet aangenaam hebben aangedaan, dat de Mimister veronderstelde, dat hii Mr. Troelstra niet de leiding zou krijgen als er heusch eens revolutie kwam. doch wel cfee anderen, de conseanétrten Wat de ïntorpoifcatie-Ossendon) betreft over de nieuwe salarissen vfcn de onder wijzers. «leze is nog lang niet afgoloopen. Ea waren met mnuier dan 20 sprekers in geschreven. terwijl ieder uur mocht spreken. De Regeering schijnt volstrekt niet ge neigd veel toe te geven. Enkele ..plooien" wilde muuwter De Visser wed gladstrijken, indien het naet te veel geld *ou kosten. Meer niet. De salarissen zullen dus onvol doende blijven, niettegenstaande de pogin gen. die uit die Kamer zulten aangevend worden, om aan de groot* ontevredenheid tegemoet te komen. Reeds a er een motie- Osseuulorp om de salarissen alsnog vast te stellen overeenkomstig het bekende adviea van de Commissie voor Georganiseerd Overleg. Minister de Vries vond zelfs, dat de on derwijzers nog heel goed zouden afsteken hij amlere rijksambtenaren. Dit aLtes voorspelt weinig goed»! Geen nota der entente ontvangen. Het plebiBciet op 5 December be paald. Kon.stantijn wendt zich tot Engeland. Conferentie te Londen. Hervatting der handelsbetrekkingen met Rusland. Frankrijk en België door Engeland beïnvloed. Russisch offensief. Alle Russische vrou wen gemobiliseerd? Aanvoerders van Sinn Fein gearresteerd. De re geering krijgt de schuld. Nederlandsche voorstellen. ONS OVERZICHT. De Fransche regeering beweerde in den loop van het debat, dlat in dit besluit geens zins een erkonnmg cter# Sovjet-regeering lag opgesloten, maar des niette mun iut er kend dlat die Russische bloiteade. niet ai- Kxmetanitün's aanhangers te Abiene. vleien zien met de zioete poop, dlat het met de gevreesde tegenkanting der entente wei zal meeuoopen. tiet zwaard van Damoe»es uat non dreigend boven het noold nang. ni. die note dier entente, wiaann de terug keer van den ex-koning formeel zou wor den verboden, is nog niet ontvangen en poogt nu zichzelf due te te maaen. dat de note ook niet meer women aai. De regee- rung zet haar bemoeiumgen nu voort. De uitgestelde volksstemmuig is op 5 Decem ber bepaald en vuier dagen later zal de ha mer bueenmomen en ïmnudoieus doet de re geering haar best met de Duren op goeden voet te komen, lm de eerste plaats houdt ze 't oog gerucht op btaue. dat zoch van dien beginne af met vüandtg heeft gestekt togen ivonatantn n'a terugkeer. Goenarts heeft aan den correspondent van de 'iemips te Athene medegedeeld, uat Uniek onland de vriendschap van Italië zal Ciachten te herwinnen. Het wü het ge hoede verleden vergeten en slechts denken Ban het eenig en unteiuu&end belang van het landl Italië kan op oma onder alle om standigheden rekenen. BCratos zou aan den correspondent ver klaard hebben, dat een Uriekscn-Koenveteii- sche toenadering ondier de auspiciën van Italië plaats zou hebben. Sediert den dood van koming Aiex-indi-r. waarmee de troonopvolgingskwestie aan die orde kwam, h^eft KonsCantun niets na gelaten om de geallieerden te overtuigen van zyn goede bedoedingen. herhaalde ma len ontvang hü dagbladcorrespondenten, wiem hü verzekerde, duit hü niet pro- Üiuitech was. geen medewerkers zou kie zen die tegen die entente gewant waren, etc. Nu een beslissing staat te worden ge nomen (de h ransche en hntsche regeenngs- hoofden zün op 't oogonbiU te Londen baj- een om oa. die Gnieksche aangeiegenheul amjpel te bespreken) heeft Konstantnn zjch direct tot de entente gewend. De „Times" verneemt uit Luzern. dat Sbneit zich naar Bern heeft begeven om al daar aan den Bru/tachen gezant een verkla ring van ex-koning Konstantnn te over handigen. welke vervolgens eveneens naar Italië wordlt gezonden en door prins Geor ge aan de Franse he regeering aal worden overhandlgdl Daarin dtrukt konstantnn zun voldoening uilt over de vei-klai-ing van de nieuwe Gneksche regeering. dat zü de bui- tenlandbche puüituek naet aai veranderen. Vervolgens geeft hü zyn verlangen te ken nen om nauwere relaties aan te knoouen met de Entente, hetgeen hii in Grieken- iandfs belang acht. Het doel van deze nota is tweeledig. In de eerste plaats neemt Konstantnn het air aan, ziich niet te bekommeren om de mee- njng der „beschermende" mogendheden. Hü beschouwt zich zelf reeds ais de nieu we koning in Griekenland, tusschen do re gels is door te lezem: ..'t Gaat jullie niets aan, of iik op den troon kom of niet", maar daarnaast laat hii toch nog eens opnieuw doorschemeren, dat hii niet van plan is. een politiek te voeren die Frankrijk of En geland zou kunnen afkeuren. De nota zal ter conferentie te Londen wel een punt van ernstige bespreking uit maken. t Besluit is. of we moesten het heel erg mis hebben, wel te radlen: Frank rijk en Engeland zulten zich unaniem ver klaren tegen Komstantain's terugkeer. Minder eensgenind zullen LLovd George en Sir Leygues zijn over het vraagstuk van de hervatting der handelsbetrekkin gen met Rusland, dlat eveneens een bedawr- rü'k agenda-punt uitmaakt. Waarschijnlijk zal Lloyd George den Franschen premier de bepalingen van de Russische handels overeenkomst (drie nog in behandeling is by de deskundigen van het ministerie van handel, doch die binnen één of twee dagen aal klaar zijn) mededeeien. Ofschoon Frankrijk er niet onmiddellijk bii betrok ken is. wordt het te Londen wenacheliik geacht, dat de overeenkomst niet in wer- ikang trede zonder dat Frankrijk op de hoogte van de bepalingen is. Frankrijk i» daarbij misschien meer be trokken. dan men oppervlakkiir beschouwd aou meenan. Als er één schaap over de brug is-.-., dat weten de Rus ische volks commissarissen ook wel. Niet. dat het ver trouwen in de sovjet-republiek toeneemt wanneer Engeland de handelsbetrekkingen heeft hervat, in geenen deele. Zwaarder weegt de onderlinge naijver, de concurren- tae-zucht, die onmiddellijk wordrt gewekt, wanneer men denkt dat do MriBh voordee- len behaal*. Zoo heeft cten/Levtrues de>ze week al in de Fransche Klimer verklaart ach niet te zuilen verxetWa teren het aan- knoopen van handelsrajkties tusschen Ftranschie en Russische kybplieden. Blijkens een uitvoeriger be<richt>noet Levgues ver klaard hebben, dat Prauikriik het beslui* heeft genomen njéi alleen den handel me* Sorjet-RusUn<L toe te staan, maar dien ook te bevorderen. teen onmenscEoiuk maar ook niet werk zaam is. Frantarük's beaorgydheèl om ver drongen te worden is vooral door de laat ste gebeurtenis. n.l. het varleenen van con cessies aan den Amerikaan, gewekt en het uil iuet afwachten tot andere staten in den handel met Rusland een voorsprong gekregen hebben. De ineenstorting van VN nangel moet dit besluit hebben besooe- illjgdl aegrt het draadlooze bericht uit Va rus. Dit laatste achten we in zooverre mo gelijk dat die gebeurtenis de knoop heeft doorgehakt, Engeuaind's houding echter zal vel de grootste invloed' hebben uitgeoe fend. Ook op België, welk» regeering. naai aan de N. R. Crt. wordt geseind, besloten heeft om de ondenhandeiingen met Rus land te beginnen over de hervatting der handelsbetrekkingen. Van politieke betrek kingen is ea-. tot dusver althans, geen sprake. De sovjet-regeering beleeft dus. hoewe' men haar eund al nabii achtte, gloriedagen, aan 't front en daarbuiten. Op 't slagveld rekent ze met de laatste tegenstanders af. blykens te iVLoskou gepubliceerd commun.- qué au<n ten Noorden van Mosvr de ovner- bluifseien van Balacrowitei. die door de sovjet-troepen achtervolgd worden, de Lp- pa overgetrokkenzij vluchten in weste- iilke richting. Ln de operaties tegen Petlioera hebben de Sovjettroepen twaalfduizend gevange nen gemaakt en 20 punteer wagons. 26 ka nonnen en zestag macainege weren ver overd. Naar Wolff uit Helstmgfors verneemt heeft die sovjefcregeerumg alle Ruaousche vrouwen gemobiliseerd voor het vervaar digen van ondergoed voor de soldaten. Het net om Sunn Fein wordt toegehaald. Na den gruweluken moordl oo de 12 offi cieren is de regeering met kracht en ge- sureagoeid opgetreden met 't resultaat dat ze de invioedgykBte voormannen der Smn r emers heeft gearresteerd, o.a. den z.g. president der lersche ropublaek Arthur GralTith en den grondlegger van het ler sche vrü wateg er sieger Aic NeiilJ. De Engelsche partij vergadering te Brad- fort gehouden, heeft een uitvoerige reso lutie aangenomen, welioe de wanordelnlx- neid in ieruand toeschruft aan de langdu rige onthouding van zelfbestuur, de regee ring aansprakelijk stelt voor het voortdu ren van vergeidungsdadlen in Ierland en ten slotte de oplossing der lersche kwea- tue vmdft in die toekenning van een zelfbe stuur. dat Dominion Home Rule zoo dricht mogelük nabü komt. Lioyd George herhaalde m het Lager huis, dat de regeering bereid is. met Ier land over een vreedzame schikking te on derhandelen. Deze onderhandel ïngen. voeg de hü er hu, zouden met de Saon Fein-le- den van het parlement gevoerd moeten worden. Ter vergadering van den Volkenbond heeft de J^ederlondtsche delegatie Donder dag twee belangrijke voorstellen gedaan. In de eerste commissie heeft de Neder landsche gedelegeerde voorgesteld, dat de Raad' van den Volkenbond een bijzondere commissie zal benoemen voor de bestudee ring van de Skandüiaafschc voorstellen tot wijziging van het statuut van den Volken bond. (Deze voorstellen betreffen oa. de verplichte arbitrage en de instelling van onpartijdige commissies van onderzoek en verzoening.) Daar de eerste commissie be sloten had, dat dit jaar geen enkel voor stel tot herziening van het statuut in over weging zal worden genomen, hadden de Skandiinaafsche voorstellen niet de minst* kans op aanneming. De Nederlandsche de legatie wil nu een ernstig onderzoek van (fe Skandmaafsche amendementen en over weging daarvan dioor de Alg. Verg. van het volgend jaar waarborgen. Het tweede door mr. Fock in de zesde commissie ingediende voorstel betreft de ontwapening. Fock stelt voor In de bestaan de militaire commissies, wier leden cm het ogenblik uitsluitend miiltairen zijn. in het belang der ontwapening ook burgerlijke leden, als politici, economisten, geschied kundigen en aardrijkskundigen te benoe men. BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGlë. Uitgebrand. Te Woluwe bij Brussel is gisteren een hospitaal voor oorlogsinvaliden nagenoeg geheel door brand vernield. Veertig groot* houten baiakken zyn in de asch gelegd. Al le verminkten en gewonden konden tijdig gered worden. De schade wordt op meer dan een millioen francs geraamd. ITALIË. Top van den Mont Blanc omlaag gestort. Naar de „Echo de Paris" uit Chamonix verneemt is de top van den Mont Blanc om laag gestort en neergekomen op de Brenva- gletscher, waardoor de aan den voet van den berg gelegen wouden, geheel werden geraseerd. Bij een Italiaanse!» dorp hield de lawine op. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor, doch op de berghelling aan de ita- liaansche zijde werd aanzienlijke schade aangericht. De Brenva-gietacher ligt b(j de Val VemJ OOSTENRIJK. Nog meer ellende. Het uitblijven van de kolen uit Tsjecho- Slowakye maakt den toestond te Weenen opnieuw rampspoedig. Uit een onderzoek van het meel is ge bleken, dat dit grootendeel» verrot was en schadelijk voor de gezondheid. Vandaar ook, dat het brood zoo slecht smaakte in den laatsten tijd. De Weenache academie van wetenschap pen heeft, omdat haar laatste middelen uit geput zijn, al haar publicaties moeten sta ken, waardoor het peil der Weenache we tenschap. naai- hot in een manifest van den voorzitter heet, tot dat der eskimo's daalt. Practische Wenken. In den winter is het veel moeilijker, om practische kleeren te dragen, dan in den zomer voornamelijk, omdat in den zomer alles gemakkelijk waschbaar is, en in den winter alles goed schoon gehouden moet worde i, maar (IR veel moeilijker gaat. dan inden zomer Behalve enkele witte en ge streepte viella blouses, die gemakkelijk waschbaar zyn, worden er verder wolstof- fen gcdrqgan, die ervoor doorgaan, alleen te kunnen^orden uitgestoomd. En dit is eenluxe die de meeste menschen zich te genwoordig in 't geheel niet kunnen veroor loven. Maar er is één groote waarheid, die veel dames niet kennen, dat houtzeep U in staat stelt, het geheel buiten uitstoomen te stellen en ln huis allerlei zoogenaamd onwaschbare stoffen zelf te reinigen. Laat ik er echter bij zeggen, dat alleen stoffen van zeer goede (juaJiteit zich tot deze proefnemingen in huis leenen; de an dere loopen door. Zyt go dus niet geheel zeker van de on feilbare (|ualiteit van Uw stof, en hebt gij geen lapje over. om het mee te probeeren, laat het dan liever uitstoomen, al is het duur; anders bederft g|j Uw japonnetje of Uw rok geheel en dat is nog veel duurder. De behandeling met houtzeep behoef ik U niet te vertellen, die staat dikwijls op een pakje, of de drogist, die het verkoopt, kan het U beter vertellen dan ik. Uit eigen ondervindingen weet ik, dat vrijwel elke goede qualiteit winterstof, vooral als zy effen van kleur is, en met zorg behandeld wordt, zich uitstekend met houtzeep laat rpinigeii. Van fijne crêpe de .chine blouse tot een fluweelen japon toe, kunt g(j ermee reinigen en harteltfk de dure uitstoomerijen uitlachen, maar zooals ik reed» zei: de qualiteit stof moet uitstekend zijn, en de behandeling zeer zorgvuldig. G\j kunt er laken, fluweel, wolstof, wolmouse- line enz. enz. mee reinigen. Zelfs mantels kunnen er in gewsuachen worden, hiertegen is geen enkel bezwaar, „dan het conventioneele idee, dat mantels niet gewasschen kunnen worden", waar in werkelijkheid niets van aan is; ik heb zelfs mantelpakken en wintermantels in houtzeep of in water en azijn laten wasschen, met het grootste succes, water en azijn is ook een uitstekend middel; men laat hier effen goed een dag in staan, dan trekken alle vlekken er uit. Uitgewrongen mag het niet worden; het moet uitdruipen en langzaam drogen. Met ongeveer een 6e azijn en 4/6 water, krijgt men een goede oplossing. Het heeft dit voor boven houtzeep, dat er geen sop en geen warm water voor noodig is (het houtzeep wordt wel koud gebruikt, maar er is toch warm water voor noodig, om het sop te maken). Verder laat men alle vlek ken rustig uittrekken en hoeft men er niets aan te doen, dan misschien wat wrijven op een hardnekkige vlek, terwijl men b(j hout zeep gewoonlijk het geheel wel wat wrijven moet, of het door het sop slaan. De stoffen komen frisch en gloednieuw uit de behan deling. Evenwel moet ge alleen effen stof fen behandelen, alle knoopen, gekleurde randjes of garneeringen verwijderen en vooral nooit stoffen met een vitte streep wasschen. aangezien hier beslist de andere kleur in trekt. Verder verdient het groote aanbeveling, de voering uit mantels en ja ponnen te verwijderen en deze apart te rei nigen. De eenige reden voor niet slagen van het wasschen van wolstoffen zou kun nen z|jn, dat niet alle lichte kragen, knoo pen, voeringen en gekleurde randjes voor de behandeling verwijderd worden. Ik spreek uit jarenlange ondervinding en weet beslist, dat met houtzeep alles van dunne zyde tot z-vaar fluweel te wasschen valt, en met azijn alle donkere stoffen, als zwart, donker blauw, paars, donkerbruin enz. Voor lichte stoffen is azijn niet aan te raden. Gy ziet. dat er op deze manier aan uitstoomery heel wat uit te sparen valt. Verder is er nog een eenvoudig middel, dat gy de losse voe- ringiyfjes met mouwen of desnoods onder jurken met lange mouwen laat maken waardoor uw blouses en japonnen minstens tweemaar zoo lang schoon biyven. Verder is het veel practischer. dan een gevoerde ja pon, daar de voering onder verschillende japonnen dienst kan doen en geregeld ge wasschen kan worden, terwyi een vaste voe ring er telkens uitgetornd moet worden. Ik hoop u hiermede een middel aan de hand gedaan te hebben om uw winterkleeren lan ger schoon te houden en gemakkelyker te reinigen. Dassen. Er i» een groote variatie van wollen sjaals in de mode. die een oude winterman tel aardig opfleuren en een kleurig tintje geven aan een donkerblauw mantelpak. Ge woonlijk vormen zy een geheel met de muts en zyn beide van één kleur en v«n gebreide wol of ruige wol. Zy zyn zeer kleurig hard groen. blauw, roze, paars enz. of grijs of ln de tint --an mantel of puk. D«> mu'-stn z'jn groote ijsmutsen of baretten met een guiti ge pluim. De dassen zyn gewoon recht, mat een raad franje et onder aan, ln de kleur of wit of zwart, of «y zyn van onderen in- gerimpeld en in elkaar gehaaid en eindigen in een bal of een kwast. De dassen zyn smal, of zoo breed, dat zy op zich zelf haast een manteltje vormen. Deze laatste staan soms zeer chic. Er zyn witte dassen, die ver over de schouders reiken en recht naar be neden hangen van voren en eon illusie van een manteltje geven, met zakken er voor op. /.oo zag ik laatst oen breede witte wollen das met rozen rand en roze kwasten, gecom bineerd met een wit met roze wollen rauta. Iets dergeiyks. gecombineerd met een witte wollen trui sou op een kouden winterdag een ideaal yspakje vormen. MADDY BRAND. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 26 Nov. (Vervolg.) M terpeiia t ie t/ssendor p. De heer Ossoudurp t».u.*.p-komt in zyn repliek tegen do oewuuu« >*u oou minister van Unuerwys op, uai uu uuuer- wyzers maar 2 bi uur per dag swuuvu wei- kon. Uet aanmoedigen van aatojwg«u u» aa- dooiig voer de acnooi, en eua poguig «u» ue aigeraeene salarissen raag te uueuea. a-4 het rayon-stelsel moot een entue *«.„u4i. bpr. betoogt vorder, Uat de imuratei van Onderwys zich tegen Ue bepenuugvu vun den minister van t inanuen uau luoewü verzetten. Maar de onderwyzers v»u»u«a achtergesteld. Men heeit aneen ge»u over voor militaire uitgaven. Onder rumoer van rechts roept spr. uit dat de rechtache léden ook den steun v«n 14 k 16.000 katholieke en proUiatounaue onderwyzers noodig hebben, en üe genui-te onderwyzerswereld het thans eens is. opr. dient een motie in om uit te sprescu, uat de sularisregeling voor de openoaie vu uy- zondere onociwyzers behoortn vam.gesu.-td to worden overeenkomstig hot adviue nor Commissie voor Georganiseerd Ovenog. Een voorstcl-Allxarda om de (Uscussiss ook des avonds voort te zetten worut ver worpen. De lieer Ketelaar (v.d.) merkte op, dat alle onderwyzers siechts met gtuou» moeite in bedwang worden gehouueu «in niet in staking te gaan. hy laakt zeer ue houding van de regeering. Ais de regeering met een advies der com missie van overleg niet kan inedegaun aan zy deze toch nader raadplegen om tot een goed stelsel te komen. bpr. keurt inzonder heid af de achterstelling van den tegenwoor- digen onderwyzer en van de ondetwyzeres. Het advies van de commissie van over leg ontving de minister op 28 Augustus «n zy brief kwam 17 November! Spr. meent, dat minister De Visser, teen hy hot schoone gebouw van het Underwys bedreigd zag zyn functie had moeten neer leggen. Spr. waarschuwt voor de gt-vo»gon van deze slechte salansregeüng- Minister De Vries bezuinigt by de verkeerde zaak, begrijpt ook hy niet, dut het onderwystm- lang er mede gemoeid is? Deze regeling is een schande. Do heer De Bui son jé (e. b.) criti- seert eveneens de salansregeling. De heer van Wynbergen (r.k.) on derscheidt in de beroering over deze rege ling drie groepen. Ten cerate zy die reeds ageerden voor dat er van de regeling iets bekend was, verder een kleine groep wier mentaliteit nu biykt te zyn, gelyk mon ver wachten kon. Ten derde de onderwyxen», wier teleurstelling volkomen verklaarbaar is en spr. begrypt dat zy daaraan uiting geven. Er is rechtvaardige teleurstelling, lo. door het bezoldigingsbesluit; 2q. door het treffen van een regeling voor otfderwyzers, die nog moeten komen; 8o. door het pubii- ceeren van de adviezen van den Onderwy»- raad en van de commissie van overleg. Spr. noemt dit laatste onverantwoordelijk, het heeft de onderwyzers in een verkeerden waan gebracht Er zyn verschillende verlangens welkp overweging verdienen. Daarom vraagt spr. in het algemeen eenige verbeteringen, van de regeling. Cyfcrs zal hy niet noe men, maar behalve het wegstryken van de plooien moet de regeling voor eiken onder wijzer nog eenigszin» worden verbeterd. Maar het stelsel van den minister moet worden gehandhaafd. Het nivelleerings-stel- ael moet niet aanvaard worden. Voorts moet niemand door de regeling achteruitgaan. Spr. adviseert om by een definitief be sluit met een en ander rekening te houden. Men had vóór dure gebouwen, kleine klassen, dure opleiding en weinig school geld eerst moeten zorgen voor de salaris sen der onderwyzers. Spr. meent, dat on derwyzers volgens de nieuwe wet niet op- genomon moeten worden. Hy beveelt be- hooriyke salarissen voor de onderwijzer» aan. De heer Bulten (r.k.) pleit voor gc- ïyke bezoldiging van de tegenwoordige en toekomstige onderwyzers. Spr. zal na het antwoord van den Minister nader zyn hou ding wat betreft de motie-Ossendorp bepa len. De heer Otto (u.l.) dient mede namen» de heeren Dresaelhuys en De Buisonjé een motie in om de regeering te verzoeken de ontworpen salarisregeling voor de onder wyzers in dien zin te wyzigen, dat do in functie zynde onderwyzers met hoofdakte worden bezoldigd op den voet van de onder wyzers bedoeld in de Onderwijswet 1920 en de onderwyzers zonder hoofdakte op geiyke wyze, behoudens het bestaande verschil van 300.—. De heer Wy nkoop (c. p.) verwijt de sociaal-democraten de katholieken te heb ben geholpen hier de overwinning te be halen. De salarissen acht hy natuuriyk ab soluut onvoldoende. Hy zou de onderwyzers willen uitnoodigen een d a a d te doen en tot staking over te gaan. Üe ne»r Dresselhuys (vj.) meent, dat er een belangrijke rekenfout schui't in de berekening van den minister. De minis ter zal, dit inziend, wel met een ander plan komen. Wanneer de minister vasthoudt aan een systeem, waarin nog groepen van onderwyzers achteruitgaan, is dit systeem natuurlijk absoluut verwerpelyk. Met de motie-Otto tullen de kosten niet meer dan 14 millioen gulden bedragen. Al- geheele tevredenheid kan alleen de motie- Ossendorp brengen. Hierna wordt de vergadering verdaagd tot a

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3