ms WASCANA DOILtS WESSANEN'S LIJNMEEL AFSLAG IAKIETLETTERS n SNIIUIUT Chr. KEET l~ C. A. B. BANTZINGEI Groote sorteering Bloembollen. de St. Nicolaas-Tafel gereed is, GEBR. KAMPHUIZEN, Mtrlère - Sprilslim - MpU - CbnU - Vulpenhouders CnarrtÉlidiali III tl. per bull us. Mtlihak 12 St. NICOLAAS. kenl De Mannenhaatster m HEDERUKDSCHE BOEKHUIS - Dubbele Buurt 3 - Giudi. Goed en goedkoop is: LEDER-CEINTUURS WISBRUN LIFFMANJN. MARKT 3-4 - GOUDA. Nuttige Geschenken rNul Assortiments-Kisten. KUL in FUNS HF I Spa Doosjes Sigaartjes Sigarenhandel „BORNEO", St. Nicolaas. VACHTEN - V0ETZAKKEN - TAFELKLEEDEN DIVANKLEEDEN - FANTAISIEKUSSENS enz. r Firma B. DE JONG, A. HENDRIKSEN ZONEN, GOUDA Let $.v.p. op NAAM en VERPAKKING. altijd zulvsr steeds in geplombeerde zakken. N.V. Wessanen's Koninklijke Fabrieken, Witte en gekleurde kleedjes ZAKDOEKEN, ■w ZIJDE POCHETTES WOLLEN SJAALS P. DE JONG v h. Fitma 0e Goederen, 5£ St. Nlcolaas-Cadeaux ?5j C. MICHAËLIS, - Boelekade 132-211, Fl|ne Lederwaren voor het a.s. Nlcolaasfeest. 5850 20 S. ft van dantzig ruime keuze 10.90 per pond. SANAPERIN Terrazzofabriek Joh. C. van Wingerden Voor St. Nieolais-Cadeiu. StREN I HANDSCHOENEN DASSEN OVERHEMDEN PELTERIJEN Attentie! NIKIstew komt STADSNIEUWS. GOUDA, 27 November 1920. Promotie. Te Utrecht is gisteren tot doctor in de rechtswetenschappen op Stellingen bevor derd de heer M. de Mol, geboren athier. Intrekking verordening op verbod bakken en verkoopen wit heb rood en op bakkeranachtaröeid. 'Nu bij Koninklijk Besluit van den 27en September 1920 S no. 750 de Arbeidswet 19L9 gedeelte! uk op 24 October U. in wanking is gesteld on alaoo in het onder werp, uitgewerkt in de V erordenung ..hou dende verbod van bet bakken en verkoopen van wtitebroodf' en in (ke ..tot het tegen «aan van nachtarbeid in broodbakken) en in die gemeente Ooucaa" Wi obe wet en wel dn Hooi distuk IV par. 3 is voorzien, heb ben, ingevolge heit bepaalde bij art. 161 der GemeedMmet, dezd Ke.nfeeafceliiice ver- lordemngeii van rechtewege opgehouden te geilden. - - - Hoewel dit bij de wet niet w&rcüt ver- edscht. wii<1 het B. en W» toch gewemscht voorkomen, dat bovenvermelde verorclenim gen bu' raadsbesluit worden ingetrokken, waartoe den Raad het voorstel wordt ge daan. Voordracht Rein» Kerk. Dr. H. G. Hamaker, Directeur-Genees heer van het CentraaJ-Bureau der AJge «neene Nederl. Vereenigmg „Het Groene Kruis" te Uitrecht, aal op Vrijdag 17 De cember. dtee avonds te 8 uur. in de Remon- atranteche Kerk een voordracht houden. Als onderwerp heeft Dr. Hamaker: ..Ovei enkele eigenschappen van geest en ziel, <We voor die beroepskeuze van belang zijn. E. H. Tenckink. Wij vestigen er de aandacht oo dat de aanhouding der dieven van de geruchtma kende banldbilkïtten-diefstal te Haarlem is geschied onder leiding van den hoofd-om- specteur der Haaneinsche recherche, den verdienstelijken oud-inspecteur van politie alhier, den heer E. H. Tenckink. St. N icolaasa, vond op Zaterdag. Een meeningsverschaf erpatig in zijn •oort, beroert op 't oogenblik de gemoede ren van klem en groot. Wanneer moet de St. Ndcolaasavond. nu 6 December on Zon dag valt, worden gevierd: op Zaterdag of Wiaandag? Ziedaar de (mention briUaate. Velen vertrouwen dat 't Hoofd der ge- ineeate, als goed burgervader in deze ad vies aal geven, teneinde in deze hoogst be langrijke zaak- overeenstemming en een heid te krijgen. Helaas, van deze zijde. ia. althans vaor- loopag geen oplossing te wachten, aange zien hein gebleken is dat de eerst belane- hebbitwlen (dlz. im de officieele wereld niet de kinderen, maar de leverancier» dlie hun speelgoed en lekkernijen moeten bezor gen) in deze niet tot een accoord gekomen ziin. We verkeeren dlus nog in 't onzekere, te gen welken avond we den goeden Saint hebben te ontbieden. Jammer dat 't olebis ciet nog geen burgerrecht verkregen heeft dan kon deze zeer moeilijke kwestrie bij wïksreferendum worden opgelost. Wij zou den zeker stemmen vóór den Zaterdag avond, die o.L verreweg en om vale rede nen te verkiezen is boven den Miaandag. De familievaders zijn 'e Zaterdagsmiddag* vrij, soodat men volop gelegenheid beeft tot het wegbrengen van pakjes, bet leggen mn de laatste, hand aan surprises enz„ terwijl het gezin al vroeg in den avond vereenköd kan zijn. De ieugdl heeft den volgenden morgen gelegenheid tot uitsla pen en Maandag, wanneer de kinderen weer naar school gaan, is de opwdnding bü het jonge volkje geluwdi In 't belang van ge- 3e Abonnementsvoorstelling. Vrijdag 3 December a.s. zal in den Nieu wen Schouwburg de 3e abonnements-too- neelvoorstelling plaats hebben. Door het Schouwtooneel uit Amsterdam zal dan worden opgevoerd opgevoerd „Een Geschei den Vrouw". Tooneelspel in 3 bedrijven van Paul Bourget en André Cury. Dit stuk maakt in Amsterdam buitenge wonen opgang. De eerste krachten van het gezelschap treden er in op, n.l. de dames Wilh. van dei- Horstvan der Lugt Melsert, Dana Kleü, Stine van der Gaag van WarmeloHan- naert, Marietje van den Berg en de heeren Ko van Dijk, Carel Rijken, jan van Dom melen, S. Parser. Witte Bioscoop. Ride Paljas! Het somjwre, si^artlied van den armen komiek uit Leoncavallo's opera. Wie heeft het nooit gehoord, en er de diepe ellende in meegevoeid? Paljas, rusteloos is zyn bestaan van verder trekken dorp in en dorp uit, en rustelooB is zyit gemoed, overal achtervolgd dook jalouzie. Zijn metge zel, waar hy ook gaat, zijn noodlot ten slotte. Hjj heeft, als jonge kerel nog, Nedda ge vonden langs den weg by haar stervende moeder; hQ heeft haar toen tot zich geno men, opgevoed, en haar als vrouw lief ge kregen. En Nedda blyft bU hem, dankbaar voor wat hU van haar gemaakt heeft, doch bemint een andere, de veel jongere Sylvio. En een komedievoorstelling in de open lucht eindigt in de droevige werkelijkheid: met den moord van Nedda en Sylvio, door Pal jas, voor wien slechts één weg openstaat om uit de handen der politie te bljjven: de zelf moord. Het gegeven leent zich voor een filmsce nario bijzonder goed. Het drama pakt den toeschouwers, dank zjj het voortreffelijk mimo-spel dezer Nöomche filmartisten en dank zy ook Leoncavallos onsterfelijke mu ziek, die de projecties op het doek illustreer de. De bekende proloog en het beroemde lied der smarten, Canio's (paljas) zwanen zang werden op zeoy verdienstelijke wijze door den heer Van Tricht uitgevoerd. Velen zullen waarschijnlijk de komende week Paljas" gaan hooren en zien, en „meelijden" met den zoo «-©folterden pierot. Het smartlied zal nog al eens door onze straten en langs onze singels en grachten gefloten worden: het is iets wat indruk maakt, in het gehoor ligt en in het geheu gen blijft. LANGE RUIGE WEIDE. Het polderbestuur zal op 4 Dec. ft.s. schouw voeren over de hooilandsche slooten, vlieten en toegangen en hoofdeneinden, als mede over het begrinden der dijk. NIKUWÏItKERK a. d. IJSSKL. Notaris De Jong te Oapeile a. d. Dsel heeft hier gevealdi: perceel 1 een woonhuis dn bod gebracht op f 7700 door den heer W. Vente te Hillegersberg; perceel 2, een woonhuis, waarin kruidemiersvwnkel. in bod gebracht op 4300 door denzelfde perceel 3 een woonhuis, im bod gebracht on f 2000 door den heer H. Dekker, alhier: perceel 4 een woonhuis, in bod gebracht op 1600 dloor den heer -G. v. d. Starre, alhier. OUDEWATER. De ijficlub heeft in H afgeloopen jaar een batig saldo van 186.58. De heeren Merks, Vreeswijk, de Ruwe, de Gooyen en Van der Linden zijn tot bestuursleden gekozen. Het bedrag voor de nieuwe ijstent, groot ƒ2500 is vol teekend. Van den veehouder Kromwijk is een beste melkkoe in een sloot verdronken. PAPEKOP. De visscher C. den Burger ving aan een flein een snoek van ruim 14 pond. STOLWIJK. Te 's-Gravenhage is aanbesteed: het uit breiden en verbouwen van de opb. lagere school aan de Hoefkade. Laagste inschrij vers waren M. P. en P. M. Loef, te Stol wijk, voor 56.375. KUNST. Nationale Opera. Mignon. Nieuwe Schouwburg. Hoe vaak ook reeds gespeeld, deze opera bezit nog steeds zóóveel aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht dat de opera directie méende op veel belangstelling en bygevolg op een goede recette waarmede kunstinstituten in ons land wegens nog on voldoenden overheidssteun helaas vóór alles moeten rekenen staat te mogen maken. Hoewel zij, wat dit laatste betrof, denkelijk niet geheel tevreden zal zyn, was toch de opkomst van het publiek vry goed. De componist, Ambroise Thomas, was een Elzas-Lotharinger (geb. in Metz 1811 1896) en van de door hem gemaakte 19 opera's, is de „Mignon" het meest populair. De tekst is ontleend aan Goethe's roman „Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre". De muziek is lief en elegant, soms echter wel wat op uiterlijk effect berekend, maar dat ze zich, ondanks de inmiddels ontstane veranderde opvattingen, nog steeds onder de gaarne gehoorde opera's weet te handha ven, zegt toch reeds genoeg. De heer Louis van Tulder vertolkte de Wilhelm Meisterpartij; al kon zijn onvol doend spel geen bevrediging geven, zyn glansrijk tenorgeluid vergoedde veel. Magda Litef vonden wy èn door haar zang èn door haar prettige verschijning, een ideale Mignon-figuur; deze jonge zangeres belooft een uitnemende kracht voor onze opera te •den. Aan Mej. Else Heinrich was de uit een oogpunt van zangtechniek kolossaal zware party van Philine toebedeeld, en zij kweet zich daarvan op schitterende wyze; de geweldige coloratuurpassages lieten niet na het enthousiasme van het auditorium op te wekken en bezorgden haar een'„open doekje". Bijzonder goed was de heer Hendr. Kubbenga, als Lothario; zooals wij van de zen zanger gewoon zijn, waren zyn zang en spel zeer verzorgd; wij bewonderen in hem steeds zijn duidelijke uitspraak, die bij de meeste zangeressen en zangers zoo te wen- schen laat. In zyn samenzang met Mignon zong hij echter te sterk. De kleinere rollen van Laertes en Frede- rik werden naar behooren vervuld door den heer Jos. Besselink en Mej. Elize de Haas. De heer Bijleveldt voldeed goed als Jarno en ook als huisknecht. De leiding was by den heer Lohoff in vertrouwde handen en het orkest was te roemen. In het begin was er nog al eens bedenkelijke ongelijkheid tusschen boven- en onderwereld (i.e. koor en orkest), doch later herstelde zich dit. Het koor zong wel niet onberispelijk, doch beter dan gewoonlijk; vooral de koorzang achter de schermen klonk verdienstelijk. Er waren belangrijke coupures aange bracht en vooral Lili Green's ensemble mis ten we noode. Het publiek heeft van Thomas' gracieuse en charmante muziek veel genoten. De decors waren zeer verzorgd. Als eerstvolgende opera-opvoering stond Fanst aangekondigd; voor de hoeveelste maal al? Men make het menu toch niet te eentonig! f t INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Red.) De jongste raadsvergadering te Boskoop. Geachte Redactie, Mag ik u verzoeken onderstaande regelen in uw veelgelezen blad op te nemen Bij voorbaat gaarne mijh dank. Hoogachtend, J. HAMBURGER. Ik acht het vérre beneden myf om alvo rens het officieele ambtelijke onderzoek zal hebben plaats gehad, te reageeren op de be schuldigingen van den heer van der Tak. Te rechter tijd zal uit dit warnet van leu gens en verdachtmakingen, de waarheid worden voor den dag gehaald door bevoeg de autoriteiten. J. HAMBURGER. Boskoop, 27 November 1920. POST IN VIRKBIR. Hooge binnenlandsche poettarieven. Iri de Memorie van Antwoord op het wetsontwerp tot wijziging van de post- en pakketp08t-wet, en andere wetten op post vervoer betrekking hebbend, zet de minis ter van Waterstaat uiteen, in de gegeven omstandigheden niet meer met de voorge stelde maximum-tarieven te kunnen vol staan. HU ziet zich dan ook genoodzaakt voor te stellen alle maximum-tarieven, met uitzondering der Nieuwsbladen, voorzoover zy by abonnement worden gefrankeerd, met ongeveer 25 te verhoogen, en te bepalen als volgt: Brieven: 10 cent tot een gewicht van niet meer dan 20 gram. Briefkaarten: 7% cent. Gedrukte stukken: 2 cent per 60 gram. Nieuwsbladen: 1 cent voor nieuws bladen, een gewicht van 65 gram niet te boven gaande; 2 cent voor die, wegende 65 gram tot en met 150 gram. Monsters: 2% cent per 50 gram, minimumtarief 5 cent. Aanteekenrecht: 16 cent; voor brieven met aangifte der geldwaarde, be halve dat recht de gewone verzekeringspre mie van 2% cent per 100. Postwissels: voor bedragen tot en met 50, 10 cent per 25. PostbewUzen: 5 cent. Quitantiën: 12"A cent. PREDIKBEURTEN. Zondag 28 November. GOUDA. Remonstr. Kerk. 10Vt u. Dr. J. Beyerman, te Amsterdam. Collecte voor het aflos singsfonds. St. Janskerk. 10 u. v.m. Ds. Verheul. 6 u. n.m. Ds. A. F. P. Pop te Ameide (vac. Deur). Kleine Kerk. 10 u. v.m. Ds. BUI (Jongelie- denkerk). Luthersche Kerk. 10 v.m. Ds. Scharten. 7 u. n.m. Mej. EHze Scharten, zendelinge onder de bergstammen in Z.-W. China. Woensdag 1 Dec. St. Janskerk. 12 u. m. Ds. Byl (HuwelUk). Kleine Kerk. 814 u. n.m. Ds. Verheul (Bij bellezing). AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk. 2 u. n.m. Ds. J. v. d. Spek te Schoonhoven. BERKENWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 9% u. v.m. Ds. v. der Hey'- den. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk. 9V6 u. v.m. Ds. Glas. Gebouw Salvatori. 914 u. v.m. en 6 u. n.m. de heer G. O. Manintveld. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk. 9% u. v.m. en 614 u. n.m. Ds. Verkerk. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk. 10 u .v.m. Ds. v. d. Broek. Geref. Kerk. 914 U. v.m. en 614 u .n.m. Ds. v. d. Wolf. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Kniphuizen. OUDEWATER. Ned. Herv. Kerk. 914 u. v.m. Ds. Hoek. 6 u. n.m. Ds. Buiskool. Woensdag 1 Dec. 614 u. n.m. Ds. Buiskool. Geref. Gem. 914 u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. de Bruin. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Kanis. Evangelisatiegebouw. 9Mi u. v.m. en 614 u. n.m. Ds. P. Vreugdenhil, te Leerdam. WADDINXVEEN. Ned. Herv. Kerk- 914 u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. SteenbeM. Geref. Kerk. ,R«r u. v.mi en 614 u. n.m. Ds. Wielenga. y Remonstr. Kerk. 10 u. v.m. Ds. C. E. HooU- kaas, te Rotterdam. ZEVENHUIZEN. Ned. Herv. Kerk. 914 u. v.m. Ds. Kijne. Lokaal a. d. Rotte. 614 u. n.m. Ds. Kijne. FINANCIEELE BERICHTEN. WISSELKOERSEN. Officieele noteering te Amsterdam. 27 November 1920. 26 Nov. 27 Nov. Londen 11.4214 11.42 Berlijn 4.7214 4.80 Parys 19.8314 19.90 Brussel 21.05 21. Zwitserland 51.30 Weenen 0.9714 Kopenhagen 44.30 Stockholm 63.10 Christiania 44.30 New-York 3.27% 3.28 Geslaagde gemeenteleeningen. Naar het „Hbld." verneemt, is de in schrijving op de Nymeegsche 7 leening, groot 1.400,000, te Amsterdam ruim vol- teekend. Volgens voörloopige berichten werd by de inschrijving op 1.00.000 7 obligatiën (leening 's Hertogenbosch) voor dusdanige bedragen deelgenomen, dat op de inschrij vingen slechts een gering percentage zal kunnen worden toegewezen. Nieuwe Uitgaven. St. Nicolaaa nadert! De kinderen hebben hun verlanglystjes bü de respectieve va ders en moedaqs, ooms en tantes en ieder die daarvoor maar even in de termen valt, ingeleverd en ze wachten nu in blyde span ning óf en'wglke wenschen in vervulling zullen gaan. Er zullen weinig lystjes zUn, waarop het lakoniek „boeken' niet een der eerste plaatsen, zoo niet de bovenste in neemt, een wensch, die menig ouder heel wat hoofdbrekens zal kosten, want een goed kinderboek is tegenwoordig moeilijk te krijgen dan voor een pry8, die vele beur zen te buitensporig is. Niet al te dure werkjes vindt men (en we gelooven dit te mogen zeggen zonder van reclame-makery te worden verdacht, omdat het van alge- meene bekendheid is) in de z.g. Stamperius- bibliotheek, die juist weer met twee nieu we uitgaven is verrijkt. Het eerste boekje, getiteld „Met de Rembrandt naar Genua", door J. Stam- perius, is het dagboek van een, ietwat sen timenteel, theatraal zeventienjarig jong- mensch, dat Zün moeder verloren heeft en nu door oom, en tante wordt meegenomen op een zeereis naar Genua. Zün indrukken die hü opdoet aan boord en in de haven steden, waar de passagiers eenige uren aan wal gaan, vertelt hy in z'n dagboek. De schryver is er goed in geslaagd den toon van een H. B.-scholier te pakken, de lezer hoort achter ieder woord den nog niet vol wassen jongeling. De verschillende opmer kingen en beschrijvingen geven een goed denkbeeld van het leven op een Oceaan- stoomer, terwijl de jeugdige lezer, zonder te voelen een „leerzaam" boek in handen te hebben, z'n aardrijkskundige kennis aardig kan opfrisschen. B. Beith heeft het boekje, dat zeer ge schikt is voor niet al te jonge kinderen, met vlugge teekeningen geïllustreerd Het tweede boekje „dien van den Visscher", door Jac Veenendaal, zal voor kleinere jongens en meisjes een welkom geschenk zijn. De séhrijvér vertelt, dikwyls heel levendig en juist gezien, van de zorgen van een dertienjarig moederloos visschersmeisje, wier vader op zee is en dat nu voor een vierjarig broertje en een kleu ter in de wieg moet zorgen, een taak, waar van het kind (had de auteur het niet beter enkele jaren mèèr kunnen geven?) zich uitstekend lcwüt, ook nadat de eenige steun, de oude grootvader, is overleden. Sien's we- derwaaidigheden zullen het jonge volkje wel boeien. Echter, de styl hadden we hier en daar wel losser gewild, de schryver komt al en toe wat al te deftig en afgeme ten om den hoek gluren, byv. op blz. 22: „De groote wereld-oorlog was oorzaak, dat een massa artikelen, die men vroeger voor het grijpen had, zeer schaarsch waren ge worden." Dit kon toch voor kinderen wel Jihders gezegd worden. Er zyn meer derge- lyke vlekjes. Overigens, ook dit boekje is wel aan te bevelen. Ook dit werkje is verlucht met illustra ties van B. Beith. Beide boeken zün uitgegeven door de Uitgeversmaatschappü E. J. Bosch Jbzn., te Baarn. LETTEREN RN KUNST. Erratum. Wij meldden gasteren dat Mevrouw Ju nta Cuypera, de bekende zangeres tot ridder in de Kroonorde beneomd is. Be- dloeki is natuurlijk de bekende actrice. LAATSTE BERICHTEN. d'Annunzio's soldaten in actie. ROME, 27 Nov. V. D. De „Popoio Ro- mane" verneemt uit Triëst, dat een sterke groep soldaten uit Fiume de kazernes van Albore in Istrië overweldigd hebben. De soldaten hebben zich meester gemaakt van de levensmiddelen en de kleedingstukken, die ze daar aantroffen. Hierna keerden ze naar Fiume terug, zonder gestoord te zyn. AGENDA. 29 NoV. 8 uur. Alg. Ledenvergadering Soc. „Ons Genoegen". 3 December, 8 uur. Nieuwe Schouwburg. 3e abonnements-voorstelling „Het Sphouw- tooneel". 10 December. 8 uur. Soc. de Réunie. Concert Mej. Ans Riesz. 17 December. Remonstrantsche Kerk. Voor dracht Dr. H. G. Hambaker. BURGERLIJKE STAND. GOUDA. GEBOREN: 25 Nov. Gysbertje, d. v. B. van Aalst en H. Bakker. 26. Anna, d. v. P. de Koning en C, Visser. ONDERTROUWD: I. J. van der Tas en N. J. Brenkman. P. Alkema en M. de Hoop. J. J. Slobbe en A. E. van Leeuwen. J. P. Snelleman en N. Twigt. OVERLEDEN: 25 Nov. Hendrik Wulf- fraat, 46 j, STOLWIJK. GEBOREN: Johanna Catharina, d. v. G. J. Tillemans en W. Huüsman. Marrigje, d. v. C. J. Scheer en M. Oudenes. ONDERTROUWD: G. Romeün en C. A. Dogterom. OVERLEDEN: Nanne ZUderlaan, 32 j. W. Sloof, 89 j. Geesje Boer, 64 j. HAASTRECHT. Van 20 tot en met 26 Nov. 1920. GEBOREN: Cornelia, d. v. C. Voorsluis en G. Hol. Neeltje Abegaël, d. v. E. Ver schoor en D. van Duivendyk. Jacob Bernar- dus, z. v. C. Mfeijer en G. v. Dijk. Adrian* Aaltje, d. v. T. v. d. Vlist en M. van Dük. ONDERTROUWD: H. Anker en E. Riet veld. GETROUWD: M. v. d. Spiegel en J. C. Hellingman. VLIST. GEBOREN: Cornelis Johannes, z. v. A. Mulder en T. A. Hendrikse. OUDEWATER. GETROUWD: G. M. Bode en M. de Lan ge. H. Olden Boerrichten en M. J. Bode. OVERLEDEN: Th. A. M. Verheul, 16 j. E. Sterk, 75 j., geh. met J. de Groot. UIVERl Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Echtgenoot, Vader Behuwd-, Groot- en Overgrootl vader, de heer P. VAN WUNEN, in den ouderdom van bijna 87 jaar. Uit aller naam, Wed. G. VAN WIJNEN—. 5873 19 OSKAM. Stolwijk, 26 November 1920. Heden overleed na een korte ongesteldheid tot onze diepe droefheid onze geliefde Echtge- noote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw GRIETJE VERKERK i«b. BOM in den ouderdom van 64 jaar. Overtuigd van .uwe deelno ming in dit voor ons zoo onver wacht en smartelijk verlies. Uit aller naam, A. VERKERK en Kinderen. Stolwijk, 26 Nov. 1920. Gouwweg. 5874 27 KOSTELOOS. Bij vonnis der Arrondissement»- Rechtbank te Rotterdam van 24 No vember 1920 is het faillissement vu TEUNIS VERSTOEP, kaashandel»* j wonende te Gouda, Gouwe 204, opp heven. De Curator: Mr. W. J. L. VAN ES. Gouda, 25 Novemlaer 1920. Oosthaven 54. 5870 16 KOSTELOOS. Bij beschikking van den E.A.Heer Rechter-Commissaris in het faillisse ment van NICOLAAS VAN DER KLEY, vroeger boomkweeker te Reeuwjjk, thans los werkman, wo nende te Capelle aan den IJsel is be paald: 1°. dat de indiening der schuldvor deringen aan den curator moet plaat» hebben vóór 23 December 1920, 2°. dat dé verificatie-vergadering zal worden gehouden op Vrijdag 7 Januari 1921 des voormiddags te lt)Va uur in het Gerechtsgebouw aan den Noordsingel te Rotterdam. De Curator: Mr. W. J. L. VAN ES. Gouda, 25 November 1920. Oosthaven 54. 5869 28 Kistjes van 100, S0, 25 en 10 Stuks. van 20 stuks f I.— en f 1.20. QaTmp. Slgarattan. Zia Etalage! Aanbevelend: 581® Klalwag 87. Telefoon 47. GOUWE 91-93. bevalen zich beleefd een voor levering van prima WESTHAVEN 30. - TELEFOON INT. 324. In alle soorten en prijzen bij Wg hebben o a. de volgende merken vonrhpndenSwan Waterman, Jewell, Neptune, Scripto, Blackbird, Conway Steward wy hebben een uitgebreide collectieBoeken, Platen. Kunst voorwerp-I-, Luxe Post, Muziek, Lakst-mpe's, Briefwegers. Schrijfmappen, Coilrgetasschen, Luxe Kalenders In alle p ijzen. KEURBOEKERIJ van Set Nederlandsche Boekhuis Gouda MIJ IS DE WRAAK Oorspronkelijk* Deteolive Roman ran EDW. HALLIWELLS. Maar hooger dan dr Engeliche Conan Doyle itaat, ia vale opsich-eo. onze HolUndiche HiUiwella. Pakkend, eebt boeiend is s> n oorspronkelijke s-ijl en de teekenende, schoone stijl verraadt een meesterhand Maar wat bo enal zoo wal- I dadlg aandoet, zijn de echt-christelijke beginselen, waarop deze detactief-'oman I gegrond is." „Limburgsch Dagblad." Prijs per deel gebonden f *4,50, 5305 30 li li mark „STER", WORMERVEER, - Opgericht 1765. ook met bijpassende Muts. m Bü deze berichten wü onze geachte cliëntèle, dat met een ruime sorteering Marsepain, Chocolade„%orstplaat en verschillende aardige surprises. Verder prima kwaliteit Boterletters, Speculaas en de van ouds bekende Spritsletters. Beleefd aanbevelend, 5858 so tang» Tlendeweg «I. Ri|wlalmagazl|n J. HULLEMAN Lang* Tlondowg B TGlGfoon 3BO Maateohoenmakeri) eo Reparatie-Inrichting. MARKT .1. GOUDA. Wegens ziekte Noodhulp-Smoutzetter GEVRAAGD. Drukkerij A. BRINKMAN ZOON. Aanmelding Kantoor, Markt 31. Spierpijn, T en pijnen van allerlei aard ala hoofdpijn en kiespijn. Zenuwpijnen,enz. Neemi tablettem UutNI «UK A»0TM,„OAOAIJrt* febr.A.MUNHAAOT. 2«i* Een dagelijksch genot Dat heel uw leven duurt, Is een Terrazzovloer, Mits netjes gla4 geschuurd. Van 't zelfde materiaal Een gootsteen met blad Vraag maar aan wie het heeft, Dat wordt ge nimmer zft. Ook moet g' eens komën zien Naar 'n sterke Kachelplaat. Niet zwaar en zeer soiled, In elke courante maat. Tc Laat 't oordeel aan u zelf Hoe gy er over denkt, Maar is dit niet een practhfth St. Nicolaasgeschenk 5865 30 BlMk.r.elng.l 14. Een Portret van U. Een kunstvolle Stadsfoto in fyn lüstje. Een Fototoestel. Een Metaalstatief. C Een leder Taschje. Een mooie Foto-album. Een Vergrootingskoker enz! enz. ZIE DE ETALAGE. Inrullvn van Fototoestellen Nog eenige gebruikte Toe stellen te koop. Th. TUKKBR. Achter de Waag, GOUDA. Telefoon No. 453. MlOM ANTON COOPS, te Gottke. S. H. VAN LOON. U G«kU. JOH. SCHEER, te HeetrtreebL B. NATZIJL, te Btelwbk. A. N. VAN ZESSEN, te Setwenhoee». 5149 25 4 GOUDERAK. Advertentiën en abonnementen op lit blad worden aangenomen door t, VI.EGGEERT. Gouderak. ƒ21.76 24. 9.85 11.90 i, 166 14-90 „21.76 36.76 ,34.- 2 persoon. KAPOKBEDSTELLEN. prima tük en met auivere, prima Javakapok gevuld, vanaf KAPOK MATRASSEN, vanaf WOLLEN DEKENS, gebloemd, 2 GESTIKTE DEKENS, 2 per»ons MOLTON DEKENS. 2 persoon» Prima rood-xwarte KARPETTEN, 3X4, vanaf Prachtvolle TAPIS BELGR KARPETTEN. 3X4, vanAf Prima TAPISTRY KARPETTEN, 3X4 Zeer mooie AXMINSTER KARPETTEN in de aller nieuwste desBlna, vanaf - TAPISTRY STUKGOED voor va.tr kloeken, prachtvolle dewlna, per el AXMINSTER STUKGOED, per el VLOERZEILEN, prima En,eliehe kwaliteit, vanaf Z-88 Gekleurde CHINA MATTEN, per el AFGEPASTE MATTEN, 2X3, vanaf De allerbeste kwaliteit ENGEL8CHE LINOLEUM. 2 M. breek. In »r de allermooiste dessins*-38 per el. VLOERZEILEN WORDEN GRATIS GELEGD. OOK BUITEN DE STAD. ENGELSCHE LINOLEUM, 183 breed, per el3-k® SPIRAALMATRASSEN. per el Enorme eoffeerine VITRAGES, tonder en met rand, vanaf 58 eent op dubbele breedte. GEBLOEMD LINNEN voor Slaapkamergordijnen. 2 M. brsed, pracht patronen en wanchechtLW P«r *1- COCOSLOOPERS, prima Steven» kwaliteit, 50 c.M. breed 1.69 per «1. TAFELZEIL (»tukgoed), zeer zware kwaliteit, per el \M AFGEPASTE TAFELZEILEN, groote maat, per «tuk 2.90 LINNEN ROLGORDIJNEN, per «tuk2.10 mi !2U 2.78 4.68 per él. - 0-44 2« DAMES, HEEREN M KJHfltREN vindt U in groot* verscheidenheid bij SOKKEN SJAALS BIOSCOOP „OOUDA VOORUIT". LëCHINII IACHHII HENNY PORTEN, de „vierde act nee viert ilea, week weer triomfen In de overweldigend komische comedio Een ietklechtl«e «eeefclëkènU la 4 ect«. HENNY PORTEN, die U »1 too vaak tot tranen toe wiet te ontroeren, a*l U deae week doen schudden van lachan. Woensdag BA mm-1 4 Sint-Nècolaaamatiné. qi MimiieM reeft persoonlijk elk kind tone verrassing. Sl,t pu.^^ kTïïfö verkrijgbaar Weenedat af tl ear. 5876 IK*»!.»®*» MH»

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4