Opruiming tiww voss De St Nicolaas-Etalage is gereed. Parfumerieën en Toilet-Artikelen Oe Sint Nicolm-Etaligi m M. Uittenboogaard, LangeJiindeweg 19 Gouda, is gereed. Firma PINO - Markt 10 Sanatogen JS3Ö Schoenmagazijn „De Gunst” Nieuwe Haven 330. 4“ ft GOUDA. Bruyère TABAKSPIJPEN L BINNENDIJK, Kleiweg 87. DE EHKffl HlfflML i LANBE TIENDEWEB 27, Til. 313. fo.14441 F. STROEVE - marzit? - GOUDA KL005TERBAL5ÈM Wenscht U iets bijzonders in Trench Coats, Regenjassen, Demi Saisons, Ulsters Raglans, Winterjassen DAN la een bezoek aan onze Magazlfnen voor U VAN BETEEKENIS. U vindt een ongeëvenaard» St. NICOLAAS-CADEAUX IMutie: Trief. 1 Abonneert U op dit Blad. 13ISHB1 Fauillt oo TëBlEITÉh van Dames-.en Kinderconfectie Prachtige Sorteering as"50 £Ti@-c Opvallend lage prijzen STERKE Wgnsy ‘j 100 gram it roeden band - ANTON COOPS De BALT. A. DE JONQ, Gouda Tabaks- en Sigarenmagazijn „DE HERDER”, f Fijne kistjes SIGAREN i Zeer geschikt voor It. NICOLAAS-CADEAUX. 4 GOUDRON, BARNSTEEN Sigaren- en Sigarettenpijpen. I ■ortwrlnnln Mll»ml«uw»t» Modellen. In kwaliteit, afwrklno en pasvorm, aan maatwerk gelijk. 5819 126 1 Ito Alles tegen concurreerende prijzen. "WS ■letterdam. K. Hoogstraat »4é 128 new* fl 5839 40 Blzonder goedkoops aanbieding Bontmantels en Pelterijen ABONNEMENT per kwartaal Ttvuo per poet P Abonnementen Hi mm agenten, ADTBRTENT11 1—5 regels ƒ1.11 1-4 rtgels IJS 4ea IS ast per n Mur het Sehotsch van Geauthoriaeerde v L P. WE6SELINK (Nadruk vw Prij» p*r pot 20 graai f RN; 50 graai ÏSO graaa f 6.—. Alaai Eücht rooéM MM Wit -- *a“- a f 14»! 100 gram f 1-; w-c_ verknjgbaaf mm« iMMltnkrMaf: L. I AKKER. gotttr<u* Pr|ja per pot 20 gram ƒ0.80, 50 gram 1.00, 3.en 250 gram 6.Alom verftrtigbaar. Eiseht ro met onze handteekenpig: L. 1. AKKER, Rotterdam. 1 - bij 10 DROGIST - WIJDSTRAAT 31. Tegen hoest verkoudheid heeschheid. keelpijn. I JPw does 60 en gp c? bij opotiendjBlnJ 5822 12 Leygues en Sforz tie. Mogelijke cessies. Down speurt de hand vi Het I. V. V. tegei nota m W Reperetle spoedig in billijk. LANBE TIENDEWEB 27, HEEFT IN VOORRAAD: Blauwe Druiven. Tafelperen. Tafelappelen. Bananen. Sinaasappelen. Mandarijnen. Doosjes Dadels. Nieuwe Vijgen. Doffe Kastanjes. Diverse soorten Nooten. Blikgroenten tegen scherp concurreerende prijzen. jA heb inderdaad gee oriewtellen en dat hti. „Maar ik ben Biets hoorde an hei J® 8t meende, dat als i waarheid hoorei vreemd thuie te andui»'1 met mij mee,” Koeling verteederdl Weemi, als voor u.” portierswoning 'wandelend1 door naar het A®1’* óverkomend was. gingen met elfl •A» de man, die het terwijl hïj de I rijn hand dkukte. Lotimer tegd °P dfen arm ven dt -Wacht!” tt.de hij. „H Te dbea wat je h *“‘r ®een voo«teel I "^wxjgend vermeden naam vu het i Steile Mac w i Ruime sorteering in: GALANTERIEëN, GLAS en PORCELEIN ais Thee-, Eet- en Ontbijtserviezen, NICKEL en STAALWAREN, LEDERWERK, PARFUME- RIEëN, TOILET ARTIKELEN, CHRISTOFLE- en GEROTAFELZILVER en ALPACCA KUNST BLOEMEN, GILETTE SCHEERAPARATEN en LOSSE MESJES, PLATEEL UIT DE FABRIEK 5853 VAN DER WANT BARRAS. 40 Groote voBrraad SPEELGOED. Speciaal magazijn boven. a—1 t ^w--—'i BEZOEKT voor een St. NICOLAAS-CAOEA het TiLiFOON tta, -f OOaTHAVKN SI. WIJDSTRAAT 43. - - loekJIROENENDAAL. f Het GOEDKOOPST en MEEST GESORTEERD In F i vaa 21 M stake. 5856 40 J Kaiea aortooriag is alia loortea 81GARKTTEN, SIGARETTEN-ETUI'8, X ■1GARENKN1JPERI, SIGARENAANSTEKERS, Aanbevelaad, Irma A. H. J. WIJTENBURG. 2 Hoest Hoe gemakkelijk kan j== Jpj men den koest (och ver- zachlen of voorkomen. ijg Wyberl-TablcUen verfria- SE5 schen. werken opiowend s 5^ en nemen den prikkel iss lot hoesten weg. SË Blaawi bUkkcateMM A Net S Wyberi 30 De plotselinge wijte' waarop men een snit* 1 wond kan krijgen, de ¥-«». hevige bloeding en het y gevaar voor bloedver f, giftiging, maken het noodzakeÜjk steeds een betrouwbaar middel bij de hand te hebben dat dadelijk helpt. De KLOOSTERBALSEM is voor eafwon* den een ongeëvenaard geneesmiddel. f De KLOOSTERBALSEM vMdi^aMiwrt, geneest, neemt «nel alle ontstekingen weg en ss voorkomt daardoor etteren. Dt KLOOSTERBALSEM ie bovendien Mn uitstekend middel tegen brandwonden, x«r» beenen, huiduitslag, «MkAtMAeten» .aa«M beien en «Mm uitmuntend wrHfmiddel bij Rbezmatiak, Jicht, ipitf^swiiiiiiagsn, etc Vraagt U een. prfji, het verplicht U tot nieta. Uit Frankrijk ontvangen een Kwaar Oolleotle die wij door de lage Frankenkoers zeer goedkoop aanbieden. ▲aabavalaad. Italië had/ zich gra I aaa de besprehmgwi I w deze de Gtriakscl I GtaMttt liet ach daa 1 M Sforza seinde niet Ni komen, wtaarsohu kt onderwerp „Griek «1 2XM1 z\jn afgeham I ter niet gladt De Eren I pemter hebben zich I lioraa’s aankomst o® I mfixrmeele beeprekimig eenst vandaag de ofi fen te openen waneer i mhueter (die inmiridte l den i» geamveend) di Nu ajjn düe informe van bediang ontffloot, 1 pmrfat Leygues en Ld' I heid hébben om de p I ffdendachapebandein tu I frankrijk vertoonen, I tok omdat ze dten joi I Éngstreet belegeren Rist er meer zal wordt BMekeche kwestie, w»1 |M« *x4i de hoofttad m WH dit gerecht verst limsche smaak eenip Ammen er in princi( ems genomen besluit, tig fan den Gtrieksd I rertdkarde, niet moet een raeening dde bij verctardi Ls, dat verend mogelijk ia. Franikrijk beiangen titer entente e veifligheLd bedtreügd w dan Engeland, het wil ren iweten. Daarom laiix Btantün mag niet naar ^dien is gebleken, dat t nring in Gróekenland I opvatting ingaat, men Btantün terug, het pit bereid en niemand tw uitslag hiervan zal ten monarch Ejjn, waarop ook rekent. Te Rome dat h(j zoo zeker van och Zaterdiag te Venei JMchepen, een geruch' heid niet kan worden wel teekenend' is. I Engeland zou zich ni DELFTSCHE SLAOLIE EXTRA DELFTSCH PLANTEN VET DELFIA. Bijzonder geschikt voor bakken van visch, bakken en braden van vlee«ch, aardappelgerechten voor eier- en meel- gerechten, stoven van groenten, voor taarten en gebak, voor bereiding van - mayonnaise®. f Smakelijke spijlen, gemakkelijk y/ verteerbaar, zeer voedzaam.1 Receptenboekje gratis op aanvraag bij de Afdeeling Reclame dsr Oliefabrieken Calvé-Delft 7* te Delft. X

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 5