IDA. Gunst” irjassen «venaarde verk gelijk, ra led. GOUDA Maandag 29 November 1920,59e Jaargang GOIDSCHE lot B ANT. F ftj Jo,144$ 2Srie-CE-ws-y©zx ^d.-v-ertezxtïe'blsua/’voox G-otzd.©- ©xx Ox».©tz®lcexx VEITSCHUNT DAGELIJKS 8IHALTI KON- IN FI18TDAGBN. Feuilleton, STERKE MAC. De conferentie te Londen. «7X s* Bureau: MARKTJ1, OUDA. A4mlnl.tr*».: Tutor, tutor*. HZ. d*t 6810 198 AS-CAOEA0 HOOFDSTUK XXVI. STBfH 40 igazijn boven. rend krachtiger en seiftewvster op. To Du* biin moeten nu eoneontruCiekaupen worden gevormd vwr de interneering van latten van het leiuche repubhkemsche lagar, lottb voordat een gerechtelVk onderaouk hoeft pteate gehad. !IN als EL en ?LME- LE- en UNST- EN en 3RIEK Sandy JEwan’n ongjrztene bezdelder. Hetgeen volgt is het versia» van Dickie Dick over de zaak niet het verslag- flat hü i •har het Sehotsch van S. R. CROCKETT. Geauihorieoerde vertaling van L P. WMSSELINK—v. ROSSUM (Nadruk vetheden.) vergadering te Angora ba de instelling van. raden. A werd tot volkscommissaris De republiek Armenië m. der der Turksche nationale stilstand aangaan. De beze en oingevin 4136 spoedig on bill|k. dntnochl h-wa hm4 «Mp JUtaB» XHJ" tob bUr» l"?“L «a*»» p< schrijven ontvingen, rzirli werd, tot er eabotMre bij in het Mxd onbepanlden tjjd te sluiten. W»’ 100 gram «den band VerachiUende landen mogen, al M het nog maar op economtooh gebied, toenade ring tot Rusland weken, het internationaal vakvereenigingHCongrew dat op 't oogen- blik te Londen wordt gehouden, wil niet* van Moskou weten. Het heeft, op voorstel van het Lagerhwahd Thomas een aanvul ling goedgekeurd van de motie, waann de houding der Internationale »*n Moskou wordt veroordeeld. In die aanvulling wordt verklaard, dat de taak van het regeeren van een land1 en die van het telden van ean arbekletamternataonate onvereenigbaar a(Jn en dat het voor leider» «ener regvenng onmogeiük b tegelijk ortüd da leidara tg zijn van de internationale arbeteterabuw*- tfn* f Dickie Dick, arbeider op het Grensland, naar zijn werk, schop en houweel over den schouder en zag verscheidene merkwaar- dige plekken op den weg, onregelmatig van vorm. Als het herfst geweest was. zou hjj er weinig op gelet hebben. Zjj sagen er juist uit als vertrapte braambessen, het” roodachitig purper in zwart overgaande. Maar Dickie Dick, noodt eng scherp van verstand, stekte weinig belang in deze plekken. Iemand was vroeg over den weg gekomen met een pot verf. Wat was hij daar zorgeloos mee omgegaan I Dickie vond het een vreemde kleur om karren of schuurdeuren mee te schilderen. Maar Dic kie Dick dacht aan zijn werk voor dfien dag en hjj zou dïe zaak van de plekken verge ten hebben, als er niet nog iets bijg«ko men was. Een eindje verder op den weg vond Dic kie Dick bet lijk van zijn meester, Alexan der Ewan. liggende on den rug, met de handen vol gras en bladeren, als bewijs van een hevige worsteling, met een stalen mes zes diunn «liep gestoken tusschen de schouderbladen. Als een bliksemstraal vloog het nieuws van oost tot west door de gemeente, dat tusschen tien uur Dinsdlagavond en zes uur Woensde^norgen Sandy Bwan vermoord was, binnen een honderd el van zjjn eigen nieuw huis van het Grensland. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.15, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.W, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 2.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bij oa«e agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1-4 regels flM, elke regel meer ƒ4.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: regels 145, elke regel meer 040. Advertentiën van publieke vermakelijkhe den U cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. ■Muite: Ttlef. InUrc. Mi. Spanje wondt weer een» door troebelen geteteterd. Te Madrid hebben tengevolge van bixxxlgebrek demonetraties plaat* ge had* <He de politie uiteenjoeg. In Barcetana woedt een heftige strijd tusschen de revatetiotinaire en vrije arbes- (tersvakvoreendgitngen. Bloedige botetageai hebben daarbij plaat», Zaterdag ojl Wer den na een aclrietpwrtü 13 personen ge wond Te BMbao heeft aan boord Mt ateom- *«a— ■»..*- 1 --pese ta’s. De directie van cte werven hoeft een waarin verklaard werd, dat er sabotage bij m het apel waa. De directie heeft besloten, de werven voor B «ui» Ï1 JtaKë had zich graag wülen onttrekken aan de besprekingen te Londen, voor zoo rer deze <fe Grieiksche kwestie betroffen: GtohöLtt liet aich daarom verontschuldigen M Sfo-rza Minde niet voor Zondag te kun- Mi komen, waarschijnlijk in de hoop, dkit bt onderwerp „Griekenland” dan goed en Ml zou zijn afgehaadeld. *t Zit hem ech- hr niet gtedL De Fransche en de Engelsche gemfifer hebben zich, in afwachting van Iforza’s aankomst onledig gehouden met nfixrmeele beeprekwxgen, met de bedoeling eenst vandaag de officieele beraadtel agin- gen te openen waneer ook de Italóaanschc inrnteter (die inmiddels gisteren te Lon den te gearriveerd) daaraan kan meedoen. Nu zjjn die informeële besreknngen niet van belang ontbloot, in de eerste plaats omdat Leygues en Lloyd George gelegen heid hebben de plooien die de innige wiendschapebanden tusschen Engeland en frankrijk ventoonen, weg te strijken en tok omdat dtem journalisten, die Dow- hngstreet belegeren, hebben geleerd, ht er meer zal worden behandeld dan de Mdosche kwestie, wat niet wegneemt, dat AM toch de hooftteohotel blijft en jutet m dit gerecht verschilt dte Brilteche en hnsche smaak eenigsZins. Beide landen teamen er in principe overeen, dat het MU genomen besluit, dht honing Konsten- tga Van en Griekschen troon vervallen rekhaarde, niet moet worden herroepen, Ho meening die bij Engeland niet zoo wretardi is, dat verandering van opinie on- mogelijk is. Frankrijk ós, wanneer hét de beèangen der entente en speciaal zijn eigen veiligheid bedreógri waant, veel radicaler dan Engeland, het wil van geen schippe ren weten. Daarom kuidde het beslist: Kon- stantijn mag niet naar Athene terug. Sinds ^dien is gebleken, dat de algemeene stroo- mdng in Griekenland lijnrecht tegen deze opvatting ingaat, men wdl juist wel Kon- stantljn terug, het plebisciet wordt voor bereid en niemand tiwjjfelt er aan of de uitelag hiervan zal ten gunste van den ex- monarch zijn, waarop hij trouwens zelve ook rekent. Te Rome werd zelfs beweerd dat Wj zoo zeker van zijn zaak dat hij zich Zaterdag te Venetië voor Athene zou inschepen, een gerucht voor wdka juist heid niet kan worden ingestaan, doch det wel teekenend ia. Engeland zou zich nu onder zeker voor- Het ker, dat h(j dan niet^alleei van Italië, maar oo<k van <h INGEZONDEN MlDEDML1 NOEN i 1-4 regels flM, «Uw regel m^r ƒ444. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentlln en ingezonden mededelingen b(j contract tot zeer gerede- ceerden prü*. Groote lettere ea randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden mgeeoaden doer tuMehonkomst van soliodo Boekhan delaren, Advertentiebureaus M omo Agenten. Bij <te concessies, die venter sullen wor den gedaan, is vermoedelijk ook <te kwee- tte der Durtsche ontwapening, die even eens ter sprake zal komen, betrokken. Eenmaal op ilfiitpunt aangeland, zal de conferentie nog verder worden udtgebreid. Er woi-dit gezegd, dat ook de Volksstem ming in Opper-Siidemië, de hervatting van i den handel met Rusland en zelfe het ZümWHtaMhe vraagwtok te* hoeden ter sprake zal komeri. Dat alles houdt echter met elkaar verhand. Wjant de uitslag van die volksstemming in Opper-Sóleciê zal van belang zijn voor het vaststellen der Duitsche schadeloosstelling en liet Zionte- tusche vraagstuk raakt de afbakemng van d«- deeletn van het vroegere Aariatisch Tur- fcjje, waar nu Franachen en Engelschen het bewind voeren. Al deze ..pourparlers" m de Downing- street zullen plaats hebben achter barri- cad'es, want de Londensche polütie, opge- schrüct door Greenwoods mededeelm- gen over den voorbereiden moordaanslag door Sinn Fein op de Engeteche miniBters, Omstreeks elf minuten over zessen, op Woensdagmorgen, den eersten Mei. of iets minder (tan negen uur nadat Sterke Mac van Sydney Latimer was weggegaan in de oprijlaan, die naar het hi|is Lowran leidde, ging een zekere Richard Dickie, bekend als I verblijf te Parijs den vertegenwoordiger I van -de Tethfte er i«n Iteftft herinnerd te 1 ted6gd. dat der wereld Hellemame >n en meer ten. bewijst de standpunt. aar Cbnden was ze den in een aantal auto’s gelijktijdig een serie bomaanalagien zoudten uitvoeren. Vooral zouden de aanslagen plaat» hebben in Downingatreet tegen de officieel» wo ningen van Lloyd George en BonarUfW, alsmede tegen andere mmteteneele nB>u- wen in Whitehall. Het te echter nwgalijk, dat bedoekte vooraorgemaata-egeden evenzeer gelden voor de demonstraties van woridoozen. de onlangs groot apectakd in de Dwoning- stree< hebben gemaakt, doch het ik te be grepen dat de autoriteiten op hun hoede zijn voor aanslagen van Sinn-Feiner*. Te Uiverpool schijnen de Sinn-Feinsche aanvallen reedto te zijn begonnen. Naar men weet, publiceerde de minister voor Ierland dezer (tegen documenten bij huw zoekmg te Dublin gevonden, van beraam de aanslagen tegen de dokken te Liverpool c, tegen de electrteche centrale van Man- clueater. In dfit verhand trekt zeer de aan dacht dat Vrijdagavond te Liverpool bjj de dokten gelijktijdig in 15 katoenpakhuteen brand uitbrak. Een politieman die daarbij een verdhcht persoon aanhield werd door dezen doodgeschoten. De moordenaar werd onmddkieflllijk door andere politiemannen ge vat Zijn naam nog met bekend, doch hij wordt natuurlijk voor een Sinn Feiner ge houden. Bij nader onderzoek werd een aantal pe- taoleumbussen, benevens een hoeveelheid paratfine gevonden, waarna nog vier per sonen werden gearresteerd. Reuter vermeldt nadrukkeltfl dr premier, noch eentg ander kabmet om meer bescherming gevraagd heeft Alleen de politie-au tori testen zijn verantwoordelijk voor de oprichting mn barricades in Downdngstreet en aangren zende straten. Ln officieele kringen wordt over het zg. ccïmplot een diep stilzwijgen bewaard. Wel verluidt, dat leden der regeeréng ea an dere autoriteiten dreigbrieven en anonymo waarschuwingen ontvangen hebben. Heel erg op hun gemak zuilen ze zich dua we! niet gevoelen. Sinn Fein heeft getoond voor niets terug te deinzen en een menachen- teven weinig hoog te achten. Een gelukkig vomchijnsel is, dat de af keer der iersche bevolking van de extae- mustafecho voreenignngien, naar welke het gedurende de laatste twee janen heeft ge luisterd, toeneemt. Dit wordt oa. beveatjgd door het besluit van den graafschap» ra ad van Galway, om zijn relatie» met den Dafl Eoreann (het Iersche parlement) te ver breken en weer samen te werken met de wettige autoriteiten. Deze actie, van het leidend bestuurrfkhaam van het graaf schap zal een gsooten invloed uitoefenen op de stemming in het Zuiden van Ierland. Daarnaast treedt de r«gearing voortdu- “n hoeft tot itafa Kemal men. met de lei- een wapen- -y-x van Kars, Alexandropd en omgeving was hieraan voorafgegaan. De spoorverbinding met Si- flia en de Zwarte Zee went daardoor on- derin-oken en Armenië dus Van alle ver bindingen met het westen sfgeeneden. Ten tdotte werd door een uittel dier Turk- sclie nationalisten die hvofdbtad Eriwan bedreigd in het Nioordien en Zuwibosten. De toestand was hacheiyk en Armenië zou dien vrede moeten aanvaarden, ahs het niet geheel vernietigd wilde worden. Daar het wapenstilstandfcverdlrag ook werkelijke gebied» veranderingen regelt, zou het verdrag van Sèvres daardoor aan getast worden. Zooala de „O&rriere deila Sera" zegit, zou antilkel 89 geachomfen sjjn, volgens hetwelk Armenië, Erzerocm. Tre- bü&onde, Ivan en Bitlis onwatten moet, waarvan de grenzen door den president der Ver. Staten definitief zjjn vaatgesteid. looze malen herhaalde aan een groot (teel van de bewoners van Lowran en de buurt, haast ^Itijd met dezelfde -woorden. toZie je, dat is wat ik ar van weet en de Hemel zij dank, dat ik er niet meer van weet! W|at voor kwellingen ik ondergaan heb door die adtvokaten, ten ik niet vertel len, die zouden een veel wijzer man dan ik ben g»Jc gemaakt hebben!” Een van de hoorders, die nog al een dui delijke opmerking ten beste gaf, waarom dit niet gebeurd was, -werd door Dickie Dick met strenge maatregelen bedre.gd. Loop heen met je onbesctiaanufiieid. Cad Blyth, of je kunt de geschiedenis «elf ver tellen. Je kunt je «elf voor een knappen kop houden, jij en de anderen, die niet be ter weten te doen dan mü uit te lachen. Maai- niemand vond hem dan ik en nie mand kan de geschiedenis vertellen dan ik dat wit, zeggen, zooals die behoort ver teld te worden." Leygues en Sforza naar Londen. Besprekingen, over de Grieksche kwes tie. Mogeltjke herziening ran ’t Sèvres.-verdrag. Wederz^dsche con cessies. Downingstreet gebarricadeerd. Brand te Liverpool. Men speurt de hand van Sinn Fein. Concentratie-kampen te Dublin ingerichL Het I. V. V. tegen de 3e internationale. Beroering in Spanje. Britsche nota naar Perzië. De haven van Helgoland gesloten. ONS OVERZICHT. I waarden -w»l met dien teiugkeer wülen verzoenen en zal misschien pogen Rranlk- rijk tot z(jn zienswijze over te ha- I den, (Door heit in ander opzicht tegemoet te komen. Frankrijk wenscht ml. herzdentoi, van het voor Turiuije zeer nadeelige vre desverdrag van Sèvres. Door den Turken gebied, dat aan Griekenland was afge staan, terug te geven, hoopt men te Parijs de Kemaldsten tot vriend te krijgen en hen af te trekken vun de bolsjewBci met wi« ze een bcgdgenootschap hebben aangegaan. Nu voelt de Britedhe regieerimg hiervoor weinig: het wil liever de Turken weer nle» heer an meester laten wxxrden in gebied, waar christenen wonen en, nu de econo mische betrekkingen met sovjet-Rusiand op ’t punt zjjn te worden hervat, heeft ze reden de bolsjewiki niet opnieuw te ont stemmen. Niet onmogelijk is het dut men, door wederzijdsche concessies, zal pogen tot overeenstemming te geraken, te eerder daar Leygues bij zijn streven naar herzie ning van het Sèvres-verdtrag kan rekenen op den steun van Sforza, die tijdens zijn De Ilritedut gezant te Teheran heeft een nota overt»andi»d aan d» Peraische reg«»»- ring, waarin wordt vasjgerteld, dat de Per zische kazakken-(ibvltd- neet m staalt w ge bleken <xn het land te verdedigen. l)e Briteche troepen kunnen niet voor onbe- paalden tijd in Penue bleven. D« nota stelt daarom voor, onmaddeAuk een kleine uit de foozakken-divisie gorecruteerde strijd- macht tie vormen, alsmede een centrale brigade onder bevel van Hritecbe offxie- ren. Een en «uier zou moeten n buiten eu behalve de (PerxMche) nationale strijd macht, waarvoor vooralonifeg m gemaakt in het nog niet geratuffoeerde Angio-Per- auche verdrag. Wordt het voorstel niet aangenomen dan* willen de Briteche troepen uit Peraië ver trekken, zoodTa het laUmaat dat mogeUflc maakt. Het Perzische kabinet bereidt de benoe- msm— «Jammer genoeg", zegt Dane, <Üe een beetje dm geleerde uithangt, ,/iat wil Mg- gen zoo Uiascben zijn werk pn de meisjen. Jammer genoeg", zegt ‘h(j, jwatrt het brengt zegen over een hui», geboden op ta «eggen zoo avondto en morgens. Daar enboven behoef je dan meteen niet te w«r- Aen. „Mn toen wij naar het Groote Huk gin gen, zie, daar stonden de glazen klaar en de speelkaarten en toddytepels en kjjk. Da vie KirklandH dacht heelemaal niet meer aan het Boek en smakte met de lippen al* ieder num. Want hij dacht dat geen van ons nuchter naar bod zou gaan. En dat Is een zaak, die arme arbeiders en dsgloo- ners, zoods Davie en mij, niet «Kfcw(jte óverkomt Ja, zeker, mijn meester mag Mjn fouten getad hebben maar Ihuti was hij zeer royaal, schoon wel e«na las tig. Een man was goed af, als hü een wte- ter op het Grensland loon blijven. W«a ons het is voorbij! Het is voor altijd uA!” „Voortgaan met de geochdodenis Wei, wat doe ik dan anders? Bn toen vHi daar fai .de huiskamer stonden, met den hoed In de hand, een beetje schaapachtig. beval Sandy ons dten, in den hoek te gooien en te gaan zótten. &i toen seide hü wat hjj van ons wide Het scheen dat er een man hü hem zou komen, waar Sandy het niet op voorzien had. Daar was niets Mjzonders of vreemd» int Hij had met alieriti rare menechen te to».- p (Wordt vertotak) „Neen," zeide -hjj met ingehouden harts tocht ,Jk laat me zoo niet afschepen. Zeg mij was het Sandy Ewan?” De jonge Lord bleef zwijgen. „Als u niet antwoorden wiilt, neem ik aan, dat Sandy Ewan den oud<en man dronken maakte en hem <1^ schooi binnen duwxle, ten einde «üm dochter voor het oog van al de menseden te schande te maken." „Ik heb zulke dingen slechts hooren zeg gen", -hernam Sydney Lotimer met droe vige berusting. „Ik weet het niet” „O!” zeide Roy Mc Cullock, diep in ge dachte. „Dan zal iik met Sandy Ewan gaan spireken.’f Voor 'hij de gevangenis had) verlaten, had hij voor zichzelf uitgemaakt wie in zyn zaak tegen hem getuigd had. Hü wint, of meende te weten, op -wiens bevel de schat penhfuidem in de schuur van het .Jl4js van Muir” gebracht waren. Ei- -was nu een an dere, nog veel belangrü-k»r vraag, die hü te dben had aan den jongen pachtheer. „Waar zijn heengegaan?” vroeg h<j plotseling aan zijn metgezel. Even heftig antwoordde Sydney Loti- mar: ,^s ik dat wist »>u ik hier niet zijn! Heb je mij nog iete ande~ vragen Zoo niet, dan wemsch ik je goedenavond!” Met dezen korten groet van Sydney Lo timer eindigde de avond van Dinsdag 30 ApaO. Spa de stelling te hebben ven men in het belang van de rust en zelfs in het belang van hetj met de Turken een minder han billeken vrede zou'moeten sluii ,De hoop der gebeurtenissen juistheid van het DbaiiaanschA doel van Sforza's reis A om hierover te opreken/Hij belangen beide andere groote mogendheden zou didnen. Een Duitsch nieuwsbureau beweert nu dat de entente de volgende eischen zou stellen indien Konstantün terugkeert: de teruggave van Smyrna aan Turlqje, onder Italiaansche controle, teruggave van den Dodonazes aan Italië en de vorming van een autonomen staat in Thracië. Vooruitloopend op de herziening van het Sèvres-verdrag hebben de Kemalisten (de Turksche batibnalisten) in Kiedn-Aaie dit al ter zyde geschoven. De „Kiflnieche Zei- tung” bevat het volgend bericht over de verhouding van de Turksche nationalisten en Armenië: f)e bladen te Konstantinopel meiden dat de natitmalustische Turksche algemeene Jk heb inderdaad geen récht iete te ver- °°ferateLlen en dat doe ik oofld niet” hü- „Maar ik ben geweest waar «iets hoorde van hen, die mij lief zyn. 8t ïneende, dat als ik u loon vinden, ik tearheid znu hooren. Het scheen mij 800 weesnd thuis te komen en dit te •NNH**» met mij mee,” zeide Lotimer, Mwling verteederdk „Het ie mij even ne«md, als voor u.” portaerswondng voorbijgaande en 'wandtoiend! door de donkere lanen, Roy naar het verhaal van wat Nfaw óverkomend was. Strooper en land- a4*«**r gingen met elkander te rade. •«En de man, die het deed?" vroeg hjj terwijl hjj de nagels in de palm »Ün hand takte. Lotimer legde kalmeerend een °P den arm van den jongen man. •Wneht!” «tida hjj. „Het zal terecht kn- Te doen wat je hart je nu ingeeft, |**»r geen voordeel brengen!” vermeden de beide mannen naam van het meisje te noemen. Sterfte Mae wa niet voldaan. heeft arbeiders er op uitgezonden om de straat, waar de regeeringsgebouwen ge vestigd z(jn, in staat van verdediging te brengen. Zaterdag ia men met het maken der barricades begonnen, een voorzorgs- maatregele, d!ie natuurlijk de gemoederen dier Ixmdenaars heftig heeft beroerd. Al lerlei- sensationeele berichten doen de ronde. Naar veriuidt zyn by de jongste huiszoekingen in Ierland documenten in handen van de autoriteiten gevallen, waar uit blükt, dat troepen Sinn-Feiner» te Lon- ,Jfet gebeurde zoo”, gang hü voort, na dat van weerszüden excuses en kabneeren- de woorden gewisseld waren. „Om mat het begin te beginnen en dat was de avond te voren mijn meester was «ban gebec- ien dag ongehoord boos en gri nnrig ge weest, tot zoow-at even na negen uur, toen 5k Davie Kirklands, den artiekter, hielp om de paarden te voeren. Toen werden wü beiden geroepen om in het huis te komen.” „Het zal zün om -het Boek te hooren (te genwoordig te zijir bjj de huteeiüke gods dienstoefening)", zeide Da vie Kiridande lachende. „O, dat zal een vreemd Boek <il»!* - «R** j ik. ..Muckle Sandy vak dien troon A»a Al ton het gerecht (feed, maar dat hij tal- lerhoogsten niet dta*|jte laatfat'"

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1