ID I w_ Woensdag 1 December 1920, 59e Jaargang. rt 3 - Gouda. czeem lezen Feuilleton. IB HIST IBB STERKE MAC. De Volkenbondsvergadering ^leti-ws- en -Atad.v®rte3a.txeteieud. ivoor CS-otzd-st ©rx Oxxxetxelcexx onze geheele i BBHALVB ZON- >N HHTDAGIN. bekhuis Gouda Meete: Tdef. Inlirc. 545. BureauM A R K T 31. G U 1> A. Ainintlliite: Tatef. luiere. M. wn aantal vree- 60 11 voor Huldzlokton. abonnementen op i «I er over na Con- HOOFDSTUK XXVII. (Wordt vervolgd.) De tweede «toot n»«t bet mm. Maar terwijl de twee mannen, Sydney RAK. abonnementen «P genomen door RT, Gouderak. Ine Börgei nadadoriingo» bij contract tot zoor feradn- worttan barekaed naar plaatanümte. Advertentiën kunnen worden iagcaondan doer buedMukoaut van ooliodo Bookhaa- dalaren, AdvertentiebuMaux «e oom Agente*. de Réunie. «z. Genoegen”, 1 tong werfbteven.” Want de gedachte aan ■Da. Sap. -- --*-a INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi te-4 regrio flM, elke regel moer flM. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingei ceerden prijs. Groote letton on et verplicht U 70 IA. Schouwburg. 3e st. „Het Schouw de huid verzacht, maakt. irdringt tot in de oajs zalven, de po- Serviè een vreeselyke ellende heerscht. waarvan Bulgiarye de schuld' heeft, of om dat wy aan alle wreedheden denken, die op ons gebied begaan zijn. Oostenrijk heeft reeds bewijzen van zijn goeilen wil gegeven. Maar heeft Bulgarije «rit wel gedaan? Heeft het teruggegeven, wat het bakoofd heeft, terug te geven, en vooral, want dit weegt bij ons het zwaarst, nu het om de kwestie der internationale en menschel ijke moraliteit giaat en om de oprichting van den Volkenbond op gezonde grondslagen, zijn de schuldigen gestraft, de misdadiger» gevonnist? Eerst wanneer Bulgarije heeft getoond), dat het zijn waar achtige bedoeling is, om al deze zaken na te komen, nullen wij het als de andere lan den kunnen behandelen. Toch, ondanks het verzet op Sanvr. by de B. Meindersma, im-Sneek. Gouda bij ANT. 81 en Mej. S. v. ;he Kerk. Voor- Hamakert geregeld tijdig M** lagea van vergade- ikeltfkhedo*, te veneeUta*. Uur het flehotech van S. R. CROCKETT. Geauthoriaeerde vertaling van L P. WE8SEL1NK.—v. B0E8UM. (Nadruk voitoeéo*.) m laatsten tyd zoo- ingen, waarin men een middel tegen luidziekten, dat wy heid aangrijpen te vragen te beant- weten wij, dat hét voor een der beste vertrouwen kunnen ders van huidziek- m, en alhoewel er len bestaan, geven voorkeur. dat het de hevig- ijk doet ophouden, bet kwaad bij den daardoor werkelijk e Frantche groot- irdig ia in het in- I IB* rukkerij bN GOUDA. OOP door SPAARMAN, Ach ter kade 251 Afgezien van de vraag of Duitschland’s toelating in den Volkenbond billijk zou zyn en in 't belang van den vrede in Europa, moet warden erkend, dat samenwerking van de entente met dezen ex-vyand nog met gioedl mogelijk is. De tijd is ilaarvoor nog niet rijp; over en weer wantrouwt men elkaar en de geallieerden staan nog te wel als strenge straffers tegenover dien aanstichter van den oorlog om te kunnen hopen dat Duitse hl and’s lidmaatschap niet met tai van moei liijlklheden zou gepaard gaan. Over vele aangelegenheden heerscht te uitstekende om een raamluik vast te ma ken, voelde dat haar hand gegrepen werd door een ondeugenden broeder en viel dadelijk flauw. Brydfcon Senior, kleerma ker in Lowran, was nog zijn zoon aan het bestraffen, toen Kate weer bijkwam en Brydison Junior's klachten over de kastij - dung, luidt door hem geuit, deden zun zus ter uitgillen„De moordenaar! de moorde naar!” Waarop haar moeder, een breedge bouwde vrouw, dtie anders voor geen klein tje vervaard was, het ook op haar zenuwen kreeg en flauw viel. Niemand betreurde Sandy Ewan, behal ve een paar vrouwen, dïe hij slecht behan deld en een hond, dien hij vaak half dood geslagen had. Toch werd zijn begrafenis, na een medisch onderzoek, niet praai ge houden; de menschen kwamen van heinde en ver, hoofdzakelijk om de plaats tb zien, waar het treurspel was afgespeeld. Vaten van hen stonden den heelen lan gen weg dom te staren op de neergetrap te aarde van den weg naar de pastorie, alsof zij verwachtten, dat het bloed van den verslagene om wraak zou roepen. Maar er was één man, die meer wiet dan de anderen en die in groote onrust was. Dat was Sydney Lotimer. Toen hij terug beende van de begrafenis van vermoor de, waar hij Roy Mc Cullock bedaard en nuchzekf meester naast zijn vader en met den hoed in de hand bij het open graf had zien staan, ging hij dadelijk naar zijn stu- deeridamer en wierp zich op een sbfa om na te denken. Daartoe had hu alle redsn Want hij alleen writ, dat Sterke Mac met naar het „Huis van Muir” wep terugge keerd langs den weg van St. Cuthbcrta- stad en de Bennanbrackheuvete. Hii alleen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 ceat, i mt kwartaal flM, per week 22 cent, ovenal waar de beeorging per hMM per port per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 8.40. AtaaMMOBtm worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau. Markt 81. GOUDA, |f mms agiatia, den boekhandel en de postkantoren. Uit, G««d* omstreken (behoorende tot den bezorgkring) H i m*r Y?* buiten Gooda en den besorgkrlng: aar‘Mwi>Adv!SLti£rto Tan publieke vermakelykhe- li «at per regel. Advertenties in het Zaterdagnummer 20 by slag op den prijs. kapitein Borwtalmann gere officieren. De leden aoowei van het bovengenoemde regiment, ah van het verbond, zullen zich voor het bsütongewone perechtahof van het r(jta WO at commando 1 te vernnAwoor* den hebben. Het rijtje van moeilijkheden der regee- ring wonilt voltooid dbor oen dreigande algMweean staking in Opper-Sileaie. waar bij wellicht ook de spoorwegk*^ 'ulton wor den botroktoen. De syntkcalifiten hebben (ten «toch dar Polen, om alken arbeider een toelage vaa 1000 Mark te verstrekken, opnieuw ge stekt, en ofschoon de vakverenigingen een eisch, die de capaciteit van Opper-SdeaiA te boven panto, van de hand hebben gewa- zen, moet worden gevreesd, dat de afkon diging eter algveneene staking der tarro- risme aal worden afgedwongen. Toch, andknks het verzet van deze zijde, heeft Bulgarije eenige kans te worden op genomen in den Kring der Braven, die de geallieerden waardig hebben gekeurd dien Bond des- naties te vormen. In ieder geval heefj hot vipeer kans (tan Duitschland, waartegen de toonaangevende leden zich unaniem verzetten. België doet in deze na tuurlijk trouw, wat z’n grootte broers wen- schen en de Belgische gedelegeerden heb ben dan ook. naar de minister van Buiten- dandsche Zinken in den Senaat meedeelde, (instructie gekregen, zich te verzetten te gen die toelating van Duitschland bot den Voïkeuibond zoolang diat land zijn verplich tingen jegens do geallieerden niet heeft vervuld. Wat betreft Turkije en Bulgarije, deze landen zijn niet direct in oorlog ge weest met België en er zal rekening ge- houdlen w^den met de omstandigheden. Ivotfimer en Roy Mc Cullock. voor het leeg» schoolhuis van Lowran stonden. U-rwij! Sandy Ewan zijn schókkmgen met zijn be dienden maakte, terwijl hij in de kale bi- bLotheek, haast zonder boeken, maar rie kende naar versch vernis, vlak voor zün ondergang MxmmK torwyl h(j roerloos tag met gebalde vuisten, in de spanning van de worsteling daar op den w&x dor po» torie waar was toen Adora Gracie? B(j de twee geheimzinnige gebeurtenla- sen, <lie de twee gemeenten- van I-owran en Kiiricanders in rep en roer brachten, werd nu een ander gevoegd wat was er tan den meester en z’n dochter geworden? Niet dat veel menschen er over dachten. Een onverklaarde moord en een onbeken de moordenaar die vrjj ia de geneente rondloojto, is al genoeg om <te gedachten van de meeste menschen van rustigen aard in beslag te nemen. Maar Sydney lotimer dacht en z(jn moeder, ook. Zij had gehoord, dat haar zoo* door de voordeur was btanengekomen en begaf aich naar beneden om hem te vragen of Mj morgen gans met appelsaus of een koude Inp m tong wflde hebben voor «Ün inAfclaginaaL Het was haar maar om een voorwend- nel te doen. Want htot waa noodbr ean verontechukilging te hebben, wanneer z(j Sydney stoorde, rooml in de vreemde »tem- imng. waarin hy den laateten t(jd ver- hemte (Wbenmen moordenaar, loerende met “>Mbevielote handen achter een dijk, of om vanuit ecu bosdue een voorbij- te bespringen, heeft een vreemde op aïe menschen van een dïs- teteur aulk een mdedaadi bedreven is. Wa een moode tijd voor minnekoo- Ma- De meisjes van Lowran wilden nfet po«np gaan, aonder begeleiding, op Haarifcbten dag. De jongen» nwt haar mee gaan in de zomer- ***techemering het melken op de y- seift over dm> haf. tot bü de Oude piatoim werden dan dag dh atat meer gebra&t waren Uunsfcg. Kate Brydaon, de hand Ten Htotite wijdt de Duitache pers haar aandacht en kol ommen nog aan de aaak- Gruaer, een onuftputtelijke bron voor op oefUMrite-belusten. De doekundige adviseur van den gewe zen kroonprinM tm van de gewezen kroon prinses geeft in de conservatieve bludrn een efg lange verictaunng over de betrek kingen, die tusachen den krooprina Wil helm en diens vrouw en de firma Gruaea (hebben beataan. Daaruit blijkt, dat Gru- eer aan den kroonprins te Wieringen vijf «luizend gulden heeft voorbeschoten. Smadtien had de kroonprins bij Gruaer een rekening op naam vaa een gevolmaah- tlgde ep die rekening werden in den loop dar tijden verschillende bedragen betaald. In het voorjaar werd de rekening K«- liquirieerd en van dit tijdstip af haeft de kroonprins geen rokening bij Grusrr moet gehad. De hecir von Muller, algemeen gevol machtigde van den kroonprins, heeft later nog 3OOXKX) mark uit Duitschland aan den kroonprins gestuurd. Sinds het voorjaar 1920, dus ginds het tijdstip waarop de Ikronprin» geen rekening bü Gruser meer had, werd bij de firma Gruser, PhAipuon en Co. een rekening geopend voor de kroonprtoiwos en wol op naam van mevr. C. von Meckdeaburg. Op deze rekening stonden voor 350.000 mark effecten en 25.000 contanten. Deze effecten zijn beteakl geworden met een gedeelte van het geld, dat de kroonprinaea uit den veriooop van Juweelen **•-' gemaalrt. Deze juweelen waren voor 3500 in het buitenland verkocht en te Amsterdam be taald. De verdediger van d« kroonprinsea schrijft: Om bijzonderheden heeft de kroonprinses rich niet bekomnmrd. Zjj ging natuurlijk van het standpunt uit, dat da gebeele transactie op wettelijke wjjze ge- schiedde. Trouwens was tegen den ver niet voorbe<lachten rade geschied, daar was hij aeker van. Maar er waren weder- zljdteche verwijten geweest, tot. heel waar schijnlijk, Ewaai’s norech karakter hem parten had gespeeld. Hij had den slag toe gebracht, die «ijn eigen dbodvtmnta zou zijn. Juist de vrees van den dooden man was voor Sydney Lotamer een Bewijs, <tat de verwachte bezoeker mejnand anders (tan Sterke Mac kon zyn. Want Bwian was een man van geweldige lichaamsk—"ht, bekend als de sterkste en gevaarlykste vechters baas uit de gemeente, wanneer men Roy Mc Cullock niet meetelde. Voor wiien zou zulk een man dan vrees gekoeeterd heb ben, behalve voor hem, die op werf was gegaan om hem om te zoeken, op den laat sten avond in April, met woede in het hart en een grimmige bedreiging op de lippen? Toen kwam er plotseling een gedachte by den jongen landheer op, die hem het heete bboed naar de wangen dreef. Door Sandy Ewan’s diood en door Sterke Mac uit den weg te ruimen - zou dan zijn weg niet open liggen naar Adkra Grade? Be wust van haar schande, zonder geld, ver- eUxAien, belast met een dronken vader, zou zy niet weigeren neen, zeker z(j kon den niet weigeren alles, wat h(j haar kon aanbiedeo. Sydney Lorimer stond haastig op en zijn hoed grijpend, ging hij naar den stal om zijn paard te zadelen. Het U altijd in haast, dat een goed man iet» doet, waarover hij zich later setaamt. Men meriote op, dat de pachters thans wachtten de schemering, voor zij tonne paarden aan de „Handelshcrberg” die der „Gekruiste Sleuteta" 4'»den voor- fcmen. k dronken zy gemiddeld meer, toantaote bjj eounmige pleisterplaatsen. Zij vroeger naar hui*. Ais iémand naar to reden vroeg, werd hem kortaf geant- dat ^hun vrouwen bang waren als ihad de woorden gehoord, die gesproken ware# in de laan van het „Groote Huis" onder het zuchtend ruischen van de beu ken. En sedert hij die gehoord had kon hy de grimmige bitterheid met vergeten, uit- giedrukt in dien enkelen zin: „Dan wil ik met Sandy Eiwen spreken.” Ata nu Roy Mc Cullock de bezoeker een^ was geweest, te gen wien Sandy Ewan zyn Voorzorgen had genomen, wiens stem gehoord was in een booe onderhoud in de bibliotheek van den heereboer, wiens komst en vertrek niet gezien waren? Het scheen Sydhey Lati mer waarschynJiyk genoeg, dat Ewan be richt had ontvangen van het terugkomen zyns vijandis, uit de gevangenis ontelagen. Het waren Ewan’s schapen, die de gevan gene zou hebben gestolen, volgens die mm Iwlacht. Het was natuurlijk, dat hy zou ver moeden, dat Ewan hem aangeklaagd had. Aidora Gracie nog daargelaten, was die on aangename verhouding tusschen hen be kend. Daarenboven was Roy Mc Cullock nog laat op den avond van den moord in l/xwran geweest, inplaats van *4”'is by zyn vader op het Huis van Muir, aooalts ieder een geloofde. De laatste woorden, die hij gesproken had, behelsden een bedreiging tegen den dooden man en hy was wegge gaan in de richting van de plaats, waar bet lijk gevonden was. Nu Was Sydney Lotimer een gentleman. Voor hy als militair gediend had, had hij in de rechten gestudeerd en was hij al» adVoicaat by de Schotsche Rechtbank be- eedigid. Hij was ook vrederech*"'" maar hij kon geen aanbrenger zijn. Hy twijfelde eigenlijk niet Oan Roy Mc Cuilock's «chuid. Indfcrdnad kon hij zich het tooneel op M Grensland beat voorstellen. Het was riet >g een proefflacon (inh. 5 maal zoo- ?er dus) ƒ2.50. i verkrijgbaar. net D.D.D. wordt het gebruik van -), D.D.D.scheer- D.D.D.crême M reglement voor inwendige organisatie aangenomen. Vermoedelüke (•dating van Oostenrijk. Bezwaren tegen Bulgarjje’s opneming in den Bond. Duitschland heeft geen kans. Het incident te Cuxhaven. De Bderache Burgerwacht. Geheime organisatie te Berlijn. Drei- I pBd' 8takin« ta Opper-SUezië. De zaak Griiser. De eerste Sinn Ma-bom in Londen. Bewaking van 't parlement verscherpt. Alge- nmne onrust De terreur in Ierland. Ontwerp-overeenkomst aan Krassin overhandigd. ONS OVERZICHT. I Me Ma {stemwee», dat bijna een week Hfgtaird1 heeft, is de voltallige VoUoen- ■ta«fcvetiga<tering te Genève gisteren weer ■Ktengekomeu. AUs eerste punt werd be- Mpttald de inwendige organisatie van den ■M, waaiixy Femrari rapport uitbracht ■mr het gebmuik van bet Spaansch als ■dfcieele derde taal, waarover ongunstig ■Md gepraeadvifieerd. Vervolgens wiees Ferrari, by de bespre- tog van het regflement de inwendige or- fMifaatic er op, (tat de bepalingen van het ngltment op den gtrondsüg berusten, dat leden van den Volkenbond de basis van Ie geheele vol'kenbondsorgianis&tie vormen dat de Volkenltamdsivieaigiaderiing de sou- weine macht van den Volkenbond uit- lefeot. Zoodra de vergiadering byeen- bwt gaat de souvereine macht van den Wkenbon/ in voilen omv&ng haar over. De vergadering zal ieder jaar op den tenten Maande^ van November te Ge lére byeenkxynen, of als buitengewone Mtondagfhedteii zullen eóschen, op een an te* pflaats. Gedurende dem tyd dlat dè wpdering gjeen zitting houdt berust de Mereine macht bij den Vollkenbondteraaid. 4t *ecreta.riaat-generaal moet als uitvoe- rari orgaan van den raadl de meening M de leden van den Volkenbond over de byeenmeping van een buriitengewone ver tedering hoeren. Het reglement betreffende de inwendi- le organisatie wend tenslotte goedgekeurd. De zitting van heden belooft spannen- ter te worden. Dan zal aan de orde komen het voorstel tot 'toelating .van Oostenrijk. De Servische, de Tsjechn-Stewiaaksche en te Zwntsersche gedelegeerden hebben m beginne] e toelating goedgekeurd. Men ten onderstellen, dat de toetreding van Oostenrijk zal worden toegestaan. De Servische regeering staart mrndier pmstig tegenover het Bulgaarsche ver wek tot toelating, waarover de Servische redriegeemde Spailafloowtitsj tegenover den wrrospondent van ’t Journal te Genève «o verklaring heeft afgelegd. Indien wij hebben gezegd), dart wy ons titoluurt tegen de toelating van Bulgarye Tftrzeten, zeóde de Servische aflgevaardig- te, denk dan niet, <tat wy zulks doen uit wraak of rancune, of omdlart er thans in GOIKSCjffi CBCRANT. VBBSCHUNT DAGELIJKS met Zondagsblad r looper geschiedt. gelsehe gezant te Berlijn schijnt ved be- langwtelling voor de vertataring van von Kialir te hebben betoond. Geuaraal NoMet bepealde rich echter tot het kemtaiMmen van de hem door von Krihr gegeven in lichtingen. Von Kater te ervan orortuigxi, dat luj de rijkwregeoring voor zijn stand punt heeft gewonnen. Generaal Mjabcohn, de leider (ter Emgol- tiche mitiitaiix) commiaaie te Berlijn m te München aangekomen. In tegenspraak met Von Kater’s verida- rmg, verneemt de Munchener Zeitung, dat men er Berlijn niet heeft over gedtacu teerd of de burgerwachten venter kunnen blijven bestaan of riet De vraag waar hot om ging was of Beieren tegenover de overeenkomst van Spa een bijzondere hou ding kon en mocht aannemen. In Entente-kringen, heeft men het op treden van de Betersche burgerwachten en voornamelijk hun schuttersfeesten als een provocatie beschouwd. De rjjknregee- ring had zelfs den Beircschen miruBter- president doen weten, dat men op dit ge bied niet al te ver mocht gaan. In En- Imte-kringen meent men verder, dat ainda de conferentie van Spa het gevaar voor bolsjewisme in Beieren kleiner, maar bet gevaiar van de burgerwachten grooter ge werden is. Imdien Beieren de ontbinding der bur gerwachten wil verhinderen, zal het een compromisvoorstel moeten formuleeren. waarin, hert voornamelijk hierop aankomt dat het aantal leden der burgerwachten wordt bepaald en dat de hede organisatie gedecentraliseerd wordt. Vermoedelijik zal de Entente er m dit geval in toestemmen, dat de burgerwachten nog 6 maanden Wij ven beotaan. Voor het behouden der boiigerwachten pleit de omstandigheid, dat overal, vooral in Beieren, geheime organisaties bestaan die met Putschptannen rond loopen. Ook te Beritfn wordt tegen de regeering ge kuipt, geïntrigeerd en gecomplotteerd. Naar de politie-president der hoofdstad mededeelt, kreeg hij de bewijzen in handen dat de vroegere tjjdelijke vrijwilligers korpsen «ondanks hun formeele opheffing, in hert geheim nog bestonden. Al» hoofd* schuldfige komt in aanmerking kapitein b. d. Hubert Borstelmann, die enkele com- pagniën van het vroegere zesde ty«telijke vrywilligersregimemt in een z<. „Not- wehr” rf.gniment te zamen hnacht. Er kon niet worden geconstateerd, of d«t regi ment militaire oefeningen hóefcd, evenmin of het ergens wapenen heeft. Borstelmann heeft de wlucht genomen. Tegelijkertijd kreeg de politie de statu ten in honden van het op 6 Sept. *20 op gerichte Vatterlandsche Vertoond, «tat lid is van de organisatie Escherich. Tot de on- derteekenaars van de statuten behoort «te ■■■■■■MB Tibuwbb!! Huiskamermeu- telen. Linnenkas- Ideriien, Theeta- iffetten. Boeken- b. Züden pluche rameublementen. oliën- en Satiin- sen. enz. enz. ?JES!II M >OR JONGELUI [SPLANNEN. ill, ü.bkiiitat elefoon 12800. Berlijn misnoegen, twee daarvan tredende laatste dagen op den vóórgrond, n.l. dde betreffende de straf opgelegi wegens de beleedigring van de toezicht-^ommissie te Cuxhaven en de inbeslagneming van twee niert-<mitotrixe luchtschepen. draadloos bericht meldde gisteren al i*ta over het eejMrte punt. Wolff vult döt aan met de mededeeling, «tat, naar aanlehüng van het bekende incident te G©cha«ven de ryks- weermknister den voorzitter der geallieer de marinecontroleconurissie schriftelijk ®yn leedwezen heeft betuigd en bestraf fing der schuldigen toegezegd. De controlecommissie heeft in een brief aan het departement van buitenlandsche zaken <1x1. 25 Nov. verklaard), daarmede niet vol «taan te zyn en de volronde eischen te stellen: le. Verontschukligiing dbor de Duiteche «regeering. 2e. Onniidldelilyk ontslag en strenge be straffing van den vestingcomanandant, welke straf den conumaiulant te ^«genwoor- digilieiid der *ier betrokken Entente-offi cieren moot worden medegedeeld. 3e. Een nauwikeurig ondeoroek van het incident met lyert oog op de arrestatie en de bestraffing der vooimaapiste schuldi gen. 4e. Betaling- van 20.500 rttark als vor- giae«l;ing voor de beschadigde uniformen. In een protestnota tegen de inbeslagne ming van twee niet-militaire luchtschepen bestrydit Duitachland verplicbt te zijn de Ón 1919 vernielde zeven Duiteche marine- UdfegeM*. tl vennied». De Duitsche regeering verw»**^ van een nieuw onderzoek opheffing van de inbe slagneming en stelt een schnk^-^chterHi'ke beslissing voor. Een on«lerwerp waarover nog breed voerige gedachtenwisselingen te wachten ayn is de kwestie der burgerwachten, wier ontbinding de entente heeft geëiischt. Ze iha<i daarbij voornamelijk d'e Beiersche bur gerwachten op het oog en nu heeft de Beiersche minister-presidlent Von Kahr een .reis naar Beplyn gemaakt met het doel d'e Rijlksregeering te overtuigen van de on schadelijkheid der wachten. By zyn terug keer te München heeft hij zich tot ver tegenwoordigers van de pers verklaard, zyn reis als geslaagd te kunnen beschou wen. Hy had namelijk aan de rijksregee- ring en aan de vertegenwoordigers van dv Entente te Berlijn bewezen, dat allies wart er over de Beiersche burgerwachten wordlt rondgestrooid, praatjes zijn. In het bijzonder had von Kahr er op gewezen, dat deze burgerwachten in geen geval een milirtiair karakter dragen. Von Kahr heeft te Berlijn uitdrukkelijk verze^cerdl, dat de Beiersche burgerwachten de gr en zien van. Beieren niet zullen over schrijden om elders op te treden. De En

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1