w i tabletten Donderdag 2 December 1920. fi9e Jaargang. I - Kouili «A’S en Jicht in. Feuilleton. STERKE MAC. kt S4. xetx-txrs- ezx -^.c^Trertexx.tis’biéucL-^rooxG-oTxdeLeaa.OaacxstxelEezi. België en Nederland. ilk gebied: BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. huü Gouda Redactie: Talef. In tere. 545. BureauM A K KT 31. G O U D A. 5929 30 ve<r- cam- 5255 24 S t W) Réunie. Con- (Wordlt vcoT'i’gd.) gens- en twerken, post in Gewone advartentiën en ingezonden mededeel lagen l>ü contract tot zeer gereda- ceerden prijs. Groote letters en randea werden berekend naar plaatsruimte. houwburg, 3e „Het Schoiiw- Advertentiën kunnen worden ingoaondea doer tusecheaketnst van soliede Qoekhaa- delaren, Advertentiebureau* en onse Agenten. Wiapneer dfit nu maar tot de groote me nigte wil doorchringenl INGEZONDEN MEDEDEELINGWf i 1-4 regel. l.M, elke regel meer Op de voorpagina 50 hooger. Genoegen”, rger—Ds. Sap. aan het per 5 ons 1.10 1-20 1.40 «1.40 Ik Zü, in half uur de WW. AdministratieTeM latgrc. Mï wannen en lap Uuaaidu woruea es van BO Cts. bij Gouda. e Gouda. Blaast recht. wtfk. i Schoonhoven. Op hetzelfde oogen blik hoordte Sydney Lotimer weer het vreemde geluid), maai ditmaal Luider inderdaad), het had leta van een vogel zoo scherp, half een gegrom half een kreet, en vermengde zich met het snuiven van zijn verschrikt paard. Ook anaakte zijn roe, m plaats van Langzamer hand kalmer in zijn gewonen gang over te gaan, een reeks van wilde sprongen over de heidle, dlwars over het pad en zich oon- keerende stond het stil. naar den kant vanwaar het gevaar kwam toegewtend, be vende over al zijn leden. Sydney stapte af. streefde en liefkoosde den schimmel, die met trillende neusgaten >tond te snuiven. Terwijl hü vlak voor het dier stond, voelde hij iets warms en nats op zijn knie vailen. Hij Iriet de band zak ken en zie, zijn hand voelde iets dat on miskenbaar warm bloed was. Zijn paard was gewond! Schoon het te donker was om iets te zaen, voelde Lotimer dat er een belangrijke wonde was in het losse vel tusschen de borst en de keel On dfit oogen- blik stond' de onrust van dien schimmel met toe om alles nauwkeurig te onderzoe ken, maar Sydhey was nu overtuigd, dat asmand of iets op de heidie, waar hy gere den hadi loerde. De Bambarrock-ctijk was de grens van het landgoed dteT Mc Cullock’s. Het was duidelijk dat het gevaar, hetzij voor hem of voor ieder inifrunger, daar begon Syd ney Ixotimer was in een Laste ir "•»val. Voort te gaan was een moordenaar te trotseeren in zijn gekDaen plaate van verdediging; terug te keer en was gevaar te loopen om door hetzelfde wapen, dat zjjn paard ge- ,\ond had, getroffen te worden. Een toestand!, die eemgermate aan Ier land herinnert, heerscht op *t oogenhlik in Spanje, tengevolge van de beweging der .-yndiicalistgn, die stakingen, brooitegebrrek en .chietpartijen met zich brengt. Naar sk te brengen schrijf: dat itsprpkelyk lijden Sindsdien heb ik chouwd, te trach- Naar het Sehotach van S. R. CBOOKJITT. Geauihorweerde vertaling van L P. WBBSELINK—v. BO85UM. (Nadruk verdeden.) aJgOÜDA. ON 379. IOOKER? i NAPOLÉON, u slechts 7 cent! -POP' 4 certt. genezen. Zij zijn en zij vertellen voor hen heeft het mij gelukt stellen voor de k, Jicht, Spit en ikte behoort tot !en, zal één doos le zijn, om U al- n, maar toch zal' dijken, dat mijne ten. rjjgbaar in doo- A bij - i verdi Rü de bespreking der regeert ngsverkl a- rmg van den nieuwen Beligisc1^” minister president Garton de W(iart. hebben we onze bevreemding er over geaidt, dat daarin wei nig, of haast niets gezegd werd van de Nederlandsch-< Belgische verho-udfimgen en speciaal over de herziening van het trac- teat van 1839. Dit was juist bij uitstek een gedegenheid, om over die, toch ook voor België zeer belangrijke aangelegenheid!, de meening der regeering kenbaar te maken, den volke te vertelton boe het er bij stond en wat de regeermg verder meendie te doen. Niets van dat alles echter In de rede van Carton de Waart, hetgeen in wijden kring de opmerkzaamheid’ heeft getrokken. Een bespreking van dit onderwerp tijdens de Kamerdebatten, over de rede, kon dan ook niet uitbiijjven en is dan ook niet uit gebleven. De Vlamingen, die voor hun be weging op steun uit Nederland hopen en wier belang het daarom is in vriendschap met ons te leven, hebben het eerst dfit punt aangeroeid bij monde van den Vlaamschen mundster van Staat, Woeste. Deze begon met te zeggen zach bezorgd er over te ma ken, hoe België zich zal schikken in xi)« nieuwen internationalen toestand. Er is een overeenkomst gestoten met Frankrijk. Doe overeenkomst, hoe kostbaar ook. is niet voktoende om ons alle waarborgen te schenken. Het is wenscheflijik, dat ons an dere waarborgen worden gegeven door het oude Engeland, dat ons in het verleden altijd heeft gesteund. Ik zou wenschen. vervoflgde hij blijkens het verslag in de N. R Ort, (fiat er een regeling tot stand kwam met dat land, en ook laat ik mij vol komen uitapreiken met Nederland. (Zeer goed! van verscheiden banken.) Van dien kant zijn er pijnlijke wrijvingen geweest, maar ik hoop, dat de pogingen der regee rmg er in zullen slagen om een goede ver- etandhouding te vestigen, want Nederland is even blootgesteld als wij. En. als er een defensieve (ik leg den nadruk op dfit woord) overeenkomst kan worden gesloten tasschen België, Frartkrijk en Nederland, zou misschien een vermindering van den diensttijd ernstig onder oogen kunnen wor- den gezien. Daarna, sprekende over de Vlaamsche kwestie, zeide hij: als afgevaardigde van een Vlaamsch district ben ik besloten om voor de Vlaamsche bevolking alles te doen wat rechtvaardig en redelijk is, maar la- GRIME COURANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS ANTQ.N Ier ^T'd» de GLOÉ^A J.75 per doos, 'olgt toexendizg issel plus ƒ0.2* nith, N.Z. Voor- 9071 49 De Britache premier Lloyd George heeft to Ijonden een rede gehouden voor de le den van den Bond van Britsche indus trieën, die wonderlik uansbuit by het ar tikel van H. v. W. m de Tel. oiver „i'rijs- dalung" dat we gisteren grootendeels over namen. Over de vooruitzichten van den handel zeide Lloyd George dat de tilden van on gekende» voorspoed vwbi Waren en dat dc periode van malaise, of zij Lang of kort mocht zya, van ernstigen aard zou wotr den. Was «r iets te doen om de perionA te verkorten en hare euvelen te verzach ten? De oorzaken waren met alleen in En geland te zoeken. Zjj zijn iets dat zich in de heele wereld Laat gelden. Sprekende over de middelen om den toe stand te genezen, zeide Ltoyd George/Het eerste is vrede. Europa kan zijn weg naar welvaart niet terugvinden, tenzij het vre de heeft. Ad de geestkracht van df han dels- en staatslieden moet zich richten op .leze taak om de verarmde beurs van de menschheid te vullen. Daarom zijn enke len van ons aan het werk geweest, <^n den vrede te herstellen. Wij moeten die indus trieën zooveel mogelijk voor haar eigen ..e.1 laten zorgea. Lloydi George besloot met op <ie nood zakelijkheid van zuinigheid aan te drin gen. Er moest in het openbare en parti culiere leven de striktste en onmeedoo- gendste zuinigheid betracht worden. Het L» de taak van de regeering om ee^i voor beeld te ^'ven. Individueele spaarzaam heid is niet minder belangrijk dan Ratio nale spaarzaamheid in de tegenwoordige ertsas. iieimzinnige vormen, onduidelijk en spookt achtig opryzende en boden een geschikte gelegenheid voor een sluipmoordenaar om zuich daarachter in hinderlaag te leggen. Miaar Sydney Lotianer had genoeg aan zijn hootfd, terwijl hij, zooals hü meende, op weg was om den waren moordenaar te beschuldigen, om alle vrees te bannen. Hü, düe het doel van zün tocht was, was sterk, en niemand' anders koesterde eenuge ver denking tegen hem. En als Sterke Mac nogmaals een slag toebracht, gelük aan djen, die zyn andere mededinger dbod had dioen neervallen, en zoodbende den eenig mogedyken getuige tegen hem uit den weg ruimde? Die gedachte vloog Sydhey door het hoofd, maar werd dadtelük terzüde ge steld. „Soit!" zteide hü- „Hü kan mü dooden, als hü wil. Maar eerst moet ik met hem spreken.” Sydney Lotimer was niet steik. In vele dingen was hü niet beter dan de gemid delden van zün stand en van tüd, maar ajn geest was noch klein, noch zwak. Op den hoek van het groote Bambarrock- moeras, waar vroeger een Chensey Bar- wihinnock gedood was door het afgaan van zyn eigen geweer hoorde Sydney Lot: mer tets bewegen tusschen de steenen. met een gepiep als een wezel m een sloot. Zijn paard vloog plotse! mg opaü en Sydney, dae met al te best geluimd wa£, gaf het krach tig de sporen. Het vurige dier sprong vooruit, en toen zü snel door de opening in <ten hoogen nioeritódük gingen, spoeddte zich iets kleins en donkers dlwars over het witte spoor van den moerasweg, haast on- inkldellük onder de pooten van het paard. Mkar rij bdhoefde niet naar een voor wendsel te zoeken. Terwü’l zü nog op het eerste portaal was, werd de verleur dicht getrokken en alles wat van haar zoon over- bleef, was het kuiltje in het kussen op de •ofla, waaVop hij rich haastig had neerge worpen en waarvan hü even haastig was opgestaan. De ingedirukte rijde hernam langzaam haar ronden vorm; toen Lady Loümer in de deur der kamer stond!, ver- direen ook dat teeken van de tegenwoor digheid van haar zoon. Zij opende het ven- ster en luisterde naar het geluid der hoef- »kgen, hard! op het grint, zacht op het Toen Icwam het geluid van éen klink, “et een rijzweep opgedicht, een ongedul dig woord, de lachte toorn van een man. die zijn paard de scihuldl geeft van de rus- teloosheid, dfie hem zelf beheerscht. Daar op volgde de galop, die een goed paard tr**g aanneemt op zachten grond. Lady Lotimer Heef hitstenen tot het ge- IriU der hoevRÉ 1“ de verte was wegge- rtorraa. vRJj is den weg naar de heide ingesla- mongnMa rij bevreesd» terwijl rij Engelschen bodem, de bedreig» bewnndsleden, dit alles heeft niet kunnen intimidteeren. Inte- .4et alle kracht zal ze zich Wat reeds gevreesd werd, staat te ge i niet neer bü j gestoten er dreigt men Kerk. Voor- unakort igeld t04g ma- m van vergad»- fkheden, aan. Rr waren weinig dingen, <Üe Sydney Lo timer meer troffen dan <lat een dfier moest lüden. Daarom deed hü *un Jas uit. keen de die bmnenste buiten, en door middel van de teugeds slaagde hü er m een ge ïmproviseerd ruw verband te maken voor de wx>nd, hetgeen, voor zoover hü in het «lonlder kon nagaan, h't Hoeden deed op houden. Hü en zün paard1 waren m op de heide, ver van het pad, dat naar de wo- nmg van de M’c Ou Hoeks voerde. Sydhey was niet mindter, eender vaster besloten, het „Huis van Muir" te bezoeken op dien avond, juwt om dhn lagen aanalag, die op zÜn leven gexiaan wa* Hy twüflahde vt geen oogenUik aan, dat het dtoel om den berijder van het leven te berooven, op zulk een iaffe wyze omhoog was ge- stooten. Eemgen tijd) zocht hü naar een boom of steen, waaraan hjj zijn paard veilig kon vnistibinden, terwyl h(j zün tocht tie «roet voortzette. Het toeval voerde hem naar een van de gewone dnornatruiken. welke haast overal op de heide van Gallbway gevonden worcten Hieraan maakte hü «Ün paard, vast, en na het nog even ge liefkoosd te hebben, gong hü over de heide Bi de nchtóng van het ,J4uw van Muir.” Sydney Ijotamer was nog niet ver ge gaan. toen hü een geluk! achter zich hoor de, een byna mensohelüke kreet van vrees en ellende. Hy keerde zach om. inatinkt- matjg naar een wapen voelend, om zach te verdedigen tegen de onbekende geva ren, waardoor hy omringd scheen. vertragen, loopen w(j ito kans om de prooi voor een schaduw te laten schieten. De kwestie van de Wielingen heeft het plan opgeschort. Het politiek standpunt is sindsdien verduidelükt, en WÜ moeten ons best dben om de kwestie op te lossen, als ook dte van het recht van scheepvaart op de Schelde en het giat van lamburg. Over de twee eerste kwesties is een overeen komst mogelük, aangezien beider belan gen dezelfde zün, maar wat betreft de derde kwestie is de transactie netelig. Ne derland moet echter heit geval onder oogen zien van een terugtocht van legers van den Ryn en in dfit geval, dat door dit land zelf als een casus belli wordt beschouwd. <lie intocht in Nederlandsch Limburg. Zoo lang deze punten niet zjjn geregeld), is onze veiligheid niet gewaarborgd. Daarom verzoek ik de beide regeeringen met klem om deze punten weer te onxierzoeken. om tot een voor beide landen bevredigende en definitieve oplossing te geraken. Vervolgens hliekl spr. zich bezig met piaatselyke kwesties en met de Vlaamsche kwestie. het venster aan dien kant weer sloot. „Daar is huis noch hut binnen drie myl- de moordenaar zach ergens in de ge meente vybergt, moet het daar zyn.” iMiaar de paar minuten, düe Sydney Lo timer noodig had), om zün luim bot te vie ren op zün paard, gaf hem tüd om zün eerste plan op te geven. Hü had besloten om in aJlierül naar St. Cuthbersstad te gaan en daar aan het gerecht alles te ver tellen wat hü wist van den moord op Alexander Eiwan. Hü geloofde, dat zü naar hem zouden Luisteren. Hü kon beweegre den en bedreigiing bevestigen. Werkelük hield hü, zooals hü telkens weer in zich zelf herhaalde, Roy Mc Culiock's doodvon nis in de hand. Maar iets niet het ge loof aan de onschuld van zün mededfinger weerhield hem. Hü ^Wilde eerst Sterken Mac opzoeken. Hü zou hem beschuldigen van de misdaad, en ja. hü wilde hem misschien de kans geven het land te ver laten, als hü bevond dat de misdaad be gaan was zonder voorbedachten rade of in een vlaag van plotseiingen toom. Dus reed Sydney Lotimer naar het Huis van Muir over den weg, die jaren tevoren gebaand was door de sterke bülen van Sharon Mc OuBock en zyn zonen. Hy was somber gestemd), terwyl hü rijn paard aan- zette. Het werd al donker, toen hy nog over de groote, uitgestrdkfe Bennanbrack heide reed. De korte schemering, dfie nog in het westen nagloeide, werd spoedig ge doofd door de snel*1 invallende dhisternin. De weg, dfie mülen en mylen ver over de heide voortkronkelde, scheen vaal grüs on der de pooten van zün paard. De groote rotoateenwi aan beide rijden, kregen ge Qok Bonar Law is aan ’t wxx>r<l geweest HÜ beliandkdde in ’t lagerhuis de Home Ruie-wet. Men heeft slechts de keuze tus- schen twee dingen, wat betreft de zelfre- geonng, die aan Ierland kan worden ge geven, getuigde hy. Het eene is in te zien, dat dit een. kwestie is, die niet alleen Ier land raakt, maar ook het geheele Ver- cenigde Koninkrük, en dat de eenige mo- gelüke oplossing düe ia, welke rechtvaar dig en goed toeschünt, met alleen aan de meerderheid in Ierland', maar ook aan de groote massa der bevolking in Engeland. WiÜ »taan voor de keuze om aan Ierland te geven wat rechbvaanifig ie en wat ook rechtvaanfilg is tegenover het geheele Ver- eenigti Koniniku yk, of om tegen fhet ler- sche volk te zeggen: ge kunt krygen wut go wilt. Dat zou voor ons een aantrekke- .ijke politiek zün, maar de geografische positie van Ierland maakt dit onmogelü-k, behalve ten koste van een nationalen «eJf- moanl In <le wyze, waarop wü met Ier land omgaan, moeten wy altüd eenige fun- xfiamenteele waarheden onthouden. Miet andere woordende regeering handhaaft haar standlpunt. De Sinn Fein- actie op Engelschen bodem, de bedreiging tegen de bewnnxfeleden, dit alles heeft de legeering r genxleel. M< weren. De Londenache i>olitto zette haar ipagne tegen de Sinn ein-ooiganisaUe voort; niguwe raids werden gisteren on- itomoinen met het gevolg <4at 2 mannen werden in hechtenis genomen en verschil- Icnxie ilbcumenten in beslag genomen. De politie zette ook liaar actie tegen Sdnn Fein voort im Liverpool. Bü een militair onderzoek te Mac Room aangaande den dood dër 16 slachtoffers van Sunn Fain die in een hinderlaag vielen, is den doctoren gebleken dat verschrikkelijke wonden zün toegehracht door bommen en ontplofbare kogels. In een der gevallen waren zware wonden toegebracht na der dood. De L<Vdensche brandweer heeft alle vei- Icigheidsmaatiregielen getroffen om elk brandweerstation tegen aanvallen gedekt te hébben. Wegens meerdere veiligheid zün de of ficieren en manschappen in ploegen van 800 man ingedeelld, welke afwisselend dienst dioen .echter op zulk een w(jze. dat de rustenxle ploeg elk ooogenblik eveneens j^enst zal kunnen doen. seat voor de 5795 70 reeus gevreesu wvru, beuren. d'Annunzio legt zich de tusschen Zuid-Slavië en Italië overeenkomst van Rappallo en een oorlog in Zuid-Europa. Zooals weet, heeft d'Annunzio ais teeken van pro test, twee eilanden, die aan Zuid-Slavie wa ren toegewezen bezet, waarna de ItaÜaan- sche generaal Cavaglia namens de n-gee- nng, d Annunzio sommeerde de eilanden te ontruimen. De dichter-veldheer heelt daar maling aan De „Idea Nazionale” bevat een brief van d'Annunzio aan zün vertegenwoordiger Zara, waarin hy aankondigt dat hy bes ten is Dalmatië met alle middelen te v dedigen. Volgens hetzelfde blad heeft de minister van landsverdediging in den staat i luine verklaard, dat hy tot de mobilisatie zal overgaan om zich te verzetten tegen de uitvoering van het verdrag van Rapallo, zoodra dit door den Senaat zal zy«i gerati- J?r’nrart*“1 /2.25, per woek 17 ce»t. met Zondagablad ger Kwart—I I z.w, per week 22 cent, overal waar de beaorging per looper geschiedt. Fra«» per poet per kwartaal ƒ2.75. mot Zondageblad 2X0 Abonnementen worden dagelijk» aangenomen aan on» Bureau: Markt 21, GOUDA. H enae agenten, den boekhandel on de iwatkantoren. Ui‘i Go'“1* 7* M™trek<’“ (beboerende tot den bezorgkring) Jd üs?' r0<’ “Mr /#-26- V”“ 1>oite" de» bezorgkring: IdltnS., XdvertentMn van publieke verraakelijkhe- •ea 1» coat per regel. Advertentlea ia hot Zatenlagnummor 20 bijslag op den prijs. verhudt zyn 36 syndwaimten vei aan boord van liet ti anapaitsc li gebracht, oin nsuu* de Baioareai vervoerd. Onder de verteuincmeu beiiworue iaanvanke4yk het ax-fid der Oor te*, amvo- caat Layret, doch hy werd vrygeiaten om dat hy de sfigemeene acliting (femnou toen hy gieter en te Barveioaa in een auto stap te o«n den gouverneur de vryiatiag van eenuge andere syndicalisten te vragen, werd hy gednxxL Te Madrud neemt net broodtgebrek toe. In Barcelona hebben rel letjes plaats gehad. By deze moeiliykliedien komt een finan- cieeJe cri&ie. De Temps vomeemt uit Madrid dat daar meer dun lOO.ÜUti.UUÜ peseta s in de alge- loopen week den banken zyn onttrvKaeu. De weeJ-indu^ie beschikte by liet eind van den oorlog over groote voorruiten, te gen hooge prijzen ingekocht, die He daung der wereldmarkt met konden \erdrugen. De metaalnyverheid kan niet met het tonland concuuveren, daar brunkryk Beigië teegenwourdig leveren tegen pryzen in trancs die ver blyven onder de tarieven der Spaansche industrie. Daarby komt de heillooze speculatie in trancs en ure* en vooral in marken, evenals de paniek by klehie renteniers en kooplui door het roode terrorisme verwekt. Veel kupita.en gingen de laatste weken naar het buitenland. Me tusschen Frankryk en Spanje bestaande handelsverdragen worden eerlang door nieuwe douanetarieven vervangen. De ministerraad heeft vergaderd over den financieelen paniek en na al loop een mededeeling gepubliceerd, waarin wordt gezegd dat de paniek niet gerechtvaardigd wm, doch indien z(j niet onnüddoiiyk on krachtig tot stand zou worden gebrucht, zy de meest ernstige gevolgen niet zich zou kunnen slepen. De ministerraad heelt besloten aan de Bank van Spanje te ver zoeken aan de banken te Barcelona, onder garantie van den staat, allen steun te ver- leenen om den normalen toestand te her stellen. Bespreking der regeerings-verklaring. Woeste wenscht toenadering tot Nederland. Segers over de Nederlandsch-Belgische kwestie. Lloyd George dringt aan op zuinigheid. Bonar Law behandelt de lersche kwestie. Nieuwe raids op Sinn Feiners. Politie en brandweer waken. Woelingen in Spanje. Financieele crisis. d’Annunzio op ’t oorlogs pad. Frankryk en het Vaticaan. Oostenryk’s toelating goedgekeurd. ONS OVERZICHT. ten wü niiet uit het oog verliezen, dat elke buitensporige wet bestemd is om gevaar- ilyke tegenbewegingen in het leven te roe pen. Ik heb, toen ik nog jong was, de reactie ondervonden die gevolgd is op de buitensporige wetten op taalgebied van Kooiing Willem. Ik heb gestemd voor de wet op het gebruik van het Vlaamsch in bestuurszaken, maar het staat aan de re geering om ons te zeggen, welke de rede lijke toepassing is, dlie deze wet moet vol maken. Namens dc rechterzüde zeg ik: dat zijn de principes, dfie ik ter overweging aan de regjeering aanhdexL Max, burgemeester eti liberaal afge- vaardigde van Brussel, besprak evoneen- de Vlaamsche kwestie en pleitte o.a. voor de stichting van een Vlaamsche universi- teit. Paul Segers, de gewezen minister en clericaal afgevaardigde van Antwerpen, zeide. sprekend over de buitenlandsche po litiek: „Wy, dlie zooals bekend is. op ruwe wyze by de keefl zyn gegrepen, wü zyn gerechtigd om te zeggen, dat het verdrag van Versailles moet worden uitgevoera Voort» de betrekkingen van België met Luxemburg, dc herziening van het ver- <hrag van 1839, de kwesties van de Wie lingen, die Scheldt en Limburg, al die vraagstukken van het hoogste belang be handelend. wenschte spr. den minister toe, dat hy moge slagen. Wiy moeten ons haasten om onzen internationalen toestand te bevestigen. Een ding is geschied: de Fransch-Beligiische overeenkomst, wiench de regeering daarmee geluk, die iiie overeenkomst hebben aangevallen, begrypen haar waarschynlyk niet. België biüft meester over zy'n beslissingen in militaire aangelegenheden, maar de ocer- eenkomst treedt vanzelf in werking, zoo- dlra het grondlgehied wordt geschonden. Betreffende <le overeenkomst van 1839 zegt spr., dat hy hoopt, dat de Engel sche regeering rich zal herinneren, dat zy te Parys heeft erkend, dat het verxlrag van 1839 behoort te worden herzie- r'm nieuwe waarborgen aan België te geven. Vervolgens zeide Segers: Laat ik uw aandacht vestigen op de kwestie, waarby Nlederland is betrokken op economisch ge bied en wat betreft de Schelde. Het gaat over de goede verbinding van het Oosten van het Land met Antwerpen. Het plan was goed. Als wü de uitvoering er van

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1