BEZOEKT Emaille- van af verkoop morgen 9 uur C. A. MUUS Dr. H. NANNING’S j Alle gevraagde Peperstraat artikelen 130 lliaus voorradig. antoncoops 1. C. SIBBES Borstplaat-essencfis. Wit Brood 36 coot per 8 ons Zeeuwsch Tarwebrood 28 coot per 8 ons HET BESTUUR. PIANO ENGROS - HANDEL C. 18. BANTZINGER r f<é Bloempotten, lezen eo Bloembakken Prachtige Palmen in groote suturing Bloeiende Planten Rotterdam v. Oldenbariieveltstraat 39. Nuttige Geschenken HEEREN en KINDEREN U in groote aaeaaB Vulpenhouders No. 1WT j F. STEOEVE - MARKT 17 - GOUDA Leeraar N.V. Wessanen’s Koninklijks Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765. BRUYÈRE TABAKSPIJPEN ao goadkoopar dan alders. Oorlogsve d’Annunzio beschouw Mttrekken zich aan land is gezwenkt. 1 wn,Duitschland’s KINADRUPPELS Adverteert in dit Blad. Feuillet St. Nlcolaas-Geschenken, HANDSCHOENEN DASSEN GOUDA. Hoogstraat 7 TELEFOON 423. OVERHEMDEN PELTERIJEN Je koop aangeboden: een zeer solied HOEKHUIS met PAKHUIS op den besten stand te GOUDA. STERKE FIRMA De Bakkerspatroonsvereeniging maakt bekend, dat te beginnen met MAANDAG 6 DECEMBER de prij zen van het brood zijn als volgt: "K M. J. VERZIJL, KLEIWEG 36 TELEFOON 379. IN STRIJD voor DAMES, vindt Wollen Dekens Gestikte Dekens Molton Dekens Avonddoeken Witte Wollen Kinderdoeken Murwe Lijnzaadkoeken merk „ster" en w.l. L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde zakken. - Abonneert U op dit Blad. - HET NEDERLAHDSCHE BOEKHUIS - Dubbele Duurt 3 Goude. Noodhulp-Smoutzetter Een flinke JONGEN, kar opleiding als Leerling-Drukker. L. BINNENDIJK, Kleiweg 87, Tel. 517. UT ATTENTIE s.v.p. *W| ASTHMA •“‘"“’bronchitis Gebruik» hoestsiroop: BLOEMENMAGAZIJN „ROZENLUST” Miubilhipjisü Triuwiiü SINIIITUlTMbimliili, iliitckltkili ROTFERDAM. Telefoon 1JS00. 5939 30 11 |mUo, 5929 30 5935 40 J 5853 5710 70 5344 30 8 Dec. 7H Con- “K 58H2 BO 5680 90 90 SOKKEN SJAALS Oppervlakte ruim HO vierk. M. Spoedig te aanvaarden. Brieven No. 4975, bureau Dagblad van Gouda, Gouwe 75. 5984 14 ANTON COOPS, te Gouda. S. H. VAN LOON, te Gouda. JOH. SCHEER, te Haastrecht. B. NATZIJL, te Stolwijk. A. N. VAN ZESSEN, t« Schoenhovea. 5349 25 2 WADDINXVEEN. Advertentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A. NOTEBOOM, Bockhandel. Waddinxveon. aan Boe- DROGIST - WIJDSTRAAT 31. per 5 ons 1.10 1.20 1-40 1.40 Voor Naar het Sehotsch ran S. Geauthoriaeerde vert I. P. WISSELINK—v (Nadruk vei4^ G (bfactkTzlefInter. 11 Vraagt alleen Wybert-Tablatten. Blauwe blikken doozen SO cent met neven.taand fabrieksmerk. AGENDA. 3 Dec. 8 uur. Nieuwe Schouwburg, 3e abonnaments-voorst. „Het Schouw- tooneel”. mgen aan dat het MORGEN MOMn tegen veel verminderde prijzen. P. G. SCHARLEMAN, N1EUWEMARKT 29, GOUDA. 5MB 17 i.w Aanbevelend, tegen griep, verkoudheid, zoomede tegon hoest, heesch- een beproefd uur. Soc. „Ons Genoegen", De- bat-avond Ds. BorgerDa. Sap. 10 Dec. 8 uur. Soc. de Réunie. cort Mej. Aii» Rieaz. 16 Dec. 7H sprekers Ds. H. Landwehr verscheidenheid bij ia vele opai ikelijkt bovenal zoo wal- RUIME KEUZE IN Corsetten Rokken Luiermandjes Kousen Sokken Onderblousen Leidsche ENZ. ENZ. Zeer geschikt voor SL Nicolaas Cataiu. LAPPEN par 5 ons ƒ0.85 en ƒ0.90 PRIMA GEHAKT 0.75 RIBLAPPEN RIBSTUK KEURBOEKERIJ van Het Nederlandsche Boekhuis Gouda MIJ IS DE WRAAK 8810 Oorspronkelijke Detective-Roman van EDW. HALLIWELLS. „Maar hooger dan de Engelache Conan Doyle staat, ia vele opzichten. onze Hollandsche Halliwells. Pakkend, echt boeiend ia zijn oorspronkelijke stijl en de teekenende, ichoone stijl verraadt een meesterhand. Maar wat dadig aandoet, xijn de echt-chriatelijke beginselen, waarop deze detectief-romi gegrond ia." „Limburgach Dagblad." Prijs per deel gebonden f 2.50. 5382 Voedert uw Vee met 34 uitmuntende door hoog vetgehalte. Grootste voedingswaarde. Alles gegarandeerd Zuiver. Eere Diptoma Parijs 1900, Negen Gouden Medailles. in alle soorten en prijzen bij Wy hebben o.a. de volgende merken voorhandenSwan Waterman, Jewell, Neptune, Scripto, Blackbird, Conway Steward Wij hebben een uitgebreide collectie Boeken, Platen, Kunst voorwerpen, Luxe Post, Muziek, Lakstrmpe’s, Briefwegers, Schrijfmappen, Collegetasschen, Luxe Kalenders in alle p ijzen. Ter Drukkerij A. BRINKMAN ZOON, Gouda, kan direct geplaatst worden een en Aanmelding van 9—5 uur kaakeer, Markt SI. In plaats van kaarten. Ondertrouwd: C. J. J. BOSCH en G. E. MESTRING. Hu weljj ka voltrekking te Gouda 17 December a.s. Geen ontvangdag. Gouda, Spieringatraat 88. Rotterdam, Schiedamsche weg 145. 2 December 1920. 5978 16 M) Hij vond naets dan dte ri *der met het aware han ^hld des avonds medenarr haaatug een slag om zijn p< handvat bty heit dunste g<3 Maar het wia-s slechts de ’^tihapug ddt hij alleen g genade van den ongez» reeds gewond had, 1< nu zy,n meester zacht als na een langen v Wr een oogenblik wilst S hoe nu te handelen. e» witóe toch, nie *<*den. Zijn jas, m het d genoeg vastgemaakit “*n het dier «teigende om "6n van den struik. Toch **orwaarts, misschien dien: beerden drang, die eenij Sandy Ewan naar z De jonge andbeer strekte l*tide zacht naar de wonde p ontdekte, dat die df nee J* M d> houd. van L0**® gestort had. Teom pWteiC o* d. m«ta. *.ah.«.l.nd, S958 20 Beleefd noodig ik alle inwoners van Gouda uit om eens een bezoek te brei mijn Vleeschhouwerij en gij zult u overtuigen dat het waar is wat ik schrijf: Vleesch, wat ik verkoop, absoluut van eerste kwaliteit vet vee is. ROLLADE v. d. RIB ROSBIEF OSSENHAAS FIJNE BIEFSTUK gedachte. Rusland - a.w»’ 1 bil - Keurig* KLEIWEG 38 GOUDA. Ruime sorteering in: GALANTERIEëN, GLAS en PORCELEIN als Thee-, Eet- en Ontbijtserviezen, NICKEL en STAALWAREN, LEDERWERK, PARFUME- RlEëN, TOILET-ARTIKELEN, CHRISTOFLE- en GEROTAFELZILVER en ALPACCA KUNST BLOEMEN, GILETTE SCHEERAPARATEN en LOSSE MESJES, PLATEEL UIT DE FABRIEK VAN DER WANT BARRAS. 40 Groote voorread SPEELGOED. Speciaal magazijn boven. veinuuuiiciu, ZiUuiutKie tegen n heid en keelpijn zijn de Wybert-Tabletten en F «trouwbaar hulpmiddel. Ondertrouwd: B. J. VAN DER REE en Z. M. WINKEL. Gouda, 2 Dec. 1920. Receptie Zondag 5 December van 24 uur Cronjéstraat 17. 5985 11 zijn in tegenstelling met andere fabrikaten VOLKOMEN ALCOHOLVRIJ en daarom het aangewezen middel bij NERVEUSE SPIJS* VERTERINOSSTOORNISSEN. Men lette op den naam Dr. H. NANNING op de roode doos, Prijs f I.3O per flacon. ALOM VERKRIJGBAAR. Soliede Salon- en Huiskamerwtu- bfelcn als Tafels. Stoelen. Linnenkaa- ten. Spiegala, Schilderijen. Theeta fels. Eikenhouten Buffetten Boeken kasten. Clubfauteuils. Zuiden pluche Ameublementen. I.eerameublementen. Kapokmatrassen. Wollen- en SatUa- dekens. Stroomatrassen. ena ena 5396 SPOTKOOPJESfl! M BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. WORDT GEVRAAGD, in het Boekhouden voor examen, liefst met acte M. O. Brieven onder letter V. MATHOTS BOEKHANDEL, koop. 5981 14 uur. Bijeenkomst St. Janskerk, s Ds. M. van Grieken en Ds. J. te Rotterdam. 17 Dec. Remotafltrantsche Kerk. draeht Dr. H. G. Hamaker Beleefd verzoeken w{] geregeld tijdig me dedeeling te mogea ontvangen van vergade ringen, concerto*, verM*kd|khedee, eae om deze in onn agenda te vorme’den Jn Zukli-Eunopa wrikt h aorlog, wd een strijd maar toch oorlog m aider mate, ge«antenterugiroe5>ün gte. Gisteren hebben we f zpon) gewezen op oorzaa! ding tot <lAt mdmifttour-oo ■o, ontevreden over het paüo, bezette twee eile Aabe, düe aan Zuid-Stav *wen en riep den onafli Quamero uit. De Itadiaii nwchlt dit natouriUjk niet t I meerde den dichterlijken v I d«i te ontruimen en koi maatregelen aan. De dieb niet ver\ aard, informeerde deze sommatie wtas te bes ulffimatom, zoo ja, dan spe ■dan zou hij z(jn verte Rome, dfie^hü er nota be« Iseld, moeten terugroepen. De Romeinsche regeerimu I tl krachtige maatregeler blokkade van de Fium< Neef er geen twijfel meer aio ntoende 2iijn rechtten aangetast en maakte, nas kMlilaan verneemt, bekend, Tianit te Itome bevel hee pasipoort te vragen en dial December af beschouwt al Italië. Düt oorlogje (dat ee imderspeelgoed wekt) zad KladkLeiradaUsch een bron v lijn, wat niet wegneemt, vrij ernstig is en nog ei kin, want hoe zal de bem tiaanache Vloot, die in dé M voering van den oorlog wen, staan tegenover fexl) tot krijgvoari.ng. Reed de Vloot de kust van FÜu m toen maakte de bemann ook. wel openlijk gemeene nunzio’s mannen. Zullen z trouwer zijn? De SecoJo (tella Sera verzekeren, dj het optreden der regee maar in Triest heeft de be dooniboot Tatna ziitah zoel geen oorlogsmateriaal naa hoeven te vervoeren. Dit la dan affle verklaringen di achter de regieering staat tegen de Fi/umeezen dfAnr afkeuren. Het oorlogje kar landsche moeilijkheden ve volge hebben. Reeds moéten oorlog plaats gehad!. Dagfblad-cor Triest seinen, dat enkele de vloot van Italië, die v schenen, door manschappe: Kic met salvKxvniur begro» 8»ns een nog oribevestig een klein oorlogsschip tot In een te FUume gohoude gradering zeide d^Annunzic

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3