laille rkoop NING’s ivraagde leien oorradig. essences. FX Jo. utfr Vry'dag 3 December 1920. 59c Jaargang. H Oorlogsverklaring van d’Annunzio. d’Annunzio beschouwt zich in oorlog met Italië. *Italiaansche zeelieden onttrekken zich aan munitie-vervoeiDe eerste oorlogsdaden. Enge land is gezwenkt. Nota naar Athene. Duitsche gezanten te Berlijn bij- ^n,Duitschland’s financieele nood. De jacht op Sinn Fein. Vredes- A dit Blad. Feuilleton. •PELS COOPS STERKE MAC. Nedermmlsche vak i DA. Con- M) 'Hij vond niets dan de rfi®weep van zijn 6680 90 (Wordt veivoigvi.) oekhuis Gouda 6810 70 e Schouwburg, 3e rat. „Het Schouw de Réunie. era. te brengen. een onder do Pwrtwet, - waar- IJDSTRAAT JI. •f als L en JME- S- en NST- <1 en IIEK >n prijzen bij rt 3 - Gouda, jnden Swan ird, Conway <MW ■o, polio, bezette 1» op den dag van het examen. Lotimer kende de gemakkelijk 40 I azijn bavin. I iche Kerk. Hamaker goregeld tydig me- •ng-M van vcrgade- akel fitheden, mm. te vermeiden ’laten, Kirtist- Biiefwegers, n alle p ijzen. Voor- indere fabrikaten en daarom het WEUSE SPIJS- Men lette op •p de roode dooa,| I AAR. I [WELLS. b opcich'en. onze kelijke uljl en de bovenal zoo wal- :e detectief-'oraan lach Dagblad." 3ns Genoegen”, De ferDa. Sap. Near het Sehotsch van S. R. CROCKiBTT. Geauihortieerde vertaling va» L P. WMSELINK—v. BOSSUM. (Nadruk verieedec. 5935 40 J ’•der met het aware hnndvatsel, die h(j des avonds medenam. Sydney sloeg 7*a8ta8' «en slag om zün pois en greep het J»»ML VT' 545-BureauM A R K T 31, G O U D A. Admintot,uti.TeM. lutare. 3». bertaan. Adtora's geheele houding, haar ze kere stap was die van een huisvrouw. De Uneeeter, haar vader, zat bü hot vuur zijn boek te leszen. Roy schikte naast hern do lamp met kinderlijke zorg. Atlora <<i Roy haddfen over het hoofd van den ouden man blikicen gewisseld o, de innigheid van dae blikken had Sydney Lotimer pün ge- da an. Een plotselinge wilde aanval van woede greep hem aan. De moordenaar de man met een bloedschuld op de handen had dit ais beJooniingl Hij ook wilde teruggaan en er een eind aan maken of zelf aan zijn eind komen- Dwaas, waar was dat goed voor? Hü had hek meisje ai en gkm- lachen den eersten, volkomen gel uitin gen glimlach, dien hij ooit om haar Lippen gezien hadi! Dat zij den mai) Liefhad, daar was geen tnvyfel aan. Welnu? Wat dan? Ja, hij wist hot. Hü had he» ’tin macht om dit pas gevonden geluk te vernietigen, zooals een aarden |k>C gebroken wordt met een ijzeren staaf. Tusschen de liefeke van die twee kon hü den strop van den beul schuiven. Daar buiten op de vreeselüke, eenzame heide, de wilde vogels en de zwurtkoppige schapen opschrikkend, raas de Sydney zijn paaa-d, welks eigen on rust tot zwegen was gebracht, drukte zich van t(jd bot tjjd tegen hem aan met een bevenden neus, hem waarschuwende om toch me<ie te komen uit een buurt zoo ge vaarlijk voor fatsoenlijke paarden. Maar langzamerhand bedhcht Sydney hoe laag het was een vrouw te doen lijden voor zijn eigen persoonlijke teleurstelling. In Zuid-Europa wordt liet een fonineelen aorlog, wd een strijd op Meme schaal, fraar toch ooriog m allen voijm met ulti mata, gwxuitenterugroeping, blokkade, etc.. <tc. Gisteren hebben we al met een enkel word gewezen op oorzaak van en aanlei- f tot d4t mdmtatuur-oorlogje. d’Annun- ontevreden over het verdrag van Ra- 'Aï twee eilanden, Veglia en Arbe, düe aan Zuki-Slnvië waren toepf- wtzen en riep den onafhankelijken staat Qoamero uit. De Italiaan sche regeering mocht dit natuurlijk niet toelaten, zij som meerde den dichterlijken veldheer de eilan den te ontruimen en kondigde krachtige maatregelen aan. De dictator van Fiume, niet vervaard, informeerde heel beleefd, of deze sommatie was te beschouwen als een ultimatum, zoo ja, dan speet het hem. doch dan zou hjj zijn vertegenwvonfiger te Rome, dfie^hij er nota bene ook al op na hield, moeten terugroepen. I De Romeansche regeering had intusschen >1 krachtige maatregelen getast; n.L de blokkade van de Fiumeesche kust. Nu Neef er geen twijfel meer over: d’Annun- tio nteende zijn rechtten en neutraliteit «angetast en maakte, naar de Times uit Milaan verneemt, bekend, dat hij zijn ge zant te Rome bevel heeft gegeven zijn paspoort te vragen en dat hij zich van 3 December af beschouwt ate in oorlog met Italië. Dit oorlogje (dat een associatie van kinderspeelgoed wekt) zal voor Punch en KladkleradatBch een bron voor spotternijen lijn, wat niet wegneemt, diat de kwestie vrij ernstig ib en nog ernstiger worden kin, want hoe zal de bemanning der Ita- liMtnsche Vloot, die in die hoofdtaak voor A voering ran den coring aal rijn aange wen, staan tegenover de ncxxlEakelijk- i iud tot krijgvoering. Reeds vroeger heeft de Vloot de kust van Fiume geblokkeerd toen maakte de bemannmo’ ’--imelijk en I ook wel openlijk gesneene zaak met d’An- 1 nunzio’s mannen. Zullen ze nu plichtsge trouwer zijn? De Secodo en de Corriere iteUa Sera verzekeren, dat geiheei Italië tet optreden der regeering goedkeurt, maar in Triest heeft de bemanning van de .doomlboot Tatna ziitoh zoek verklaard om geen oorlogsmateriaal naar Fiume te be hoeven te veirvoeren. Dit laatste zegt méér, dan alle vefkLaringetn dat de bevolking achter de regeering staat en dat daaren tegen de Fiumeezen dfAnnunzio’s houding dfkeuren. Het oorlogje kan groote binnen- landsohe moeilijkheden voor Italië tenge volge hebben. Reeds moeiten oorlogsdaden hebben plaats gehad! Dagtolad-correspondenten te Itiest semen, dat enkele afdeefldngen van de vloot van Italië, die voor Fiume ver- «henen, door manschappen van d.Annun- tic met salvovuur begroet werden. Vol- 8»ns een n-qg onbevestigd bericht werd *en klein oorlogsschip tot zinken gebracht. In een te Fiume göhouden openbare ver- SWléring zeide (FAnnunzio, dat bloedver- gelijk en handelen. Er zijn teehenen weflke er op wijzen, dat het kabinetsbesluit tegen een gedwongen nóet met algemeene stemmen is situatie maakt dat bij de liet Rijksnoodoffer Het P. T. T -personeel. Te Utrecht kwam j.l. Maandag de vak groep Pesterij- en Telegrafie- en Telofo- niepersoneel bijeen, wiaarbü oui. invoering van het garantieloon voor hulppersoneel onontbeerlijk werd genoemd. Een commis sie werd benoemd, die spoedig een rapport zal nullenen, op welke w(j.ze de bevonle- rmgskansen van 'het technisch personeel liter telegrafie geregeld behoort te woorden. Eveneens werd een commissie benoemd, die het vraagstuk van de opleiding voor van 1 landbouw heeft be- mgang van heden de uit en naar on via Itelgsë, be- uiirg op een laagheid be Sydney in de duis- gezien ja, meer ijj Roy Mc Guibock een komst St. Janskerk, n Grieken en Ds. J. tterdam. De verlichte vensters van het „Huis van Miuir” lagen nu voor bem, he kier afste kend' tegen den donkeren horizon. Sydney kon ze tellen. Twee waren beider en een flauw verlicht, terwijl daar tusschen een «leur open en dicht ging, nu geheel don ker, dan een pltotsehngen lichtstroom over de heide werpend. Het was vreemd hoe nu Sydney Lotumer een bewoond huis nader de, zoowel zijn opwinding als die van zijn paard verdween. De reuk van een huis en de nabijheid van schepsels, menschen en dieren, deden zyn zenuwen bedaren, zoo wel als die van het verschrikte paard. In plaats van voortdurend aandacht te eischen gnng het paard nu verder met geduldige gedlweeheid, aks beschaamd o vei’ zijn vroe ger geiHrag. Ook maakte het geen bezwaar toen z4jn meester liet vastbond aan dë uit stekende punt van den schuinen gevel van het „Huis van Muir" Zooals overal in Ga!- lowtay, was er een groote steen, waaraan de paarden steeiiis vastgemaakt werden, en waar de vrouwen der familie achter hun mannen te paard wanen gestegen als z(j naar kerk en markt gingen. Sydney Lotimer begreep ten volle het gevaar waarin hij zich begaf. Maar nu kon hü ndet meer terug, zonder zich in eigen oogen tot een lafaard te bestempelen. Hü was besloten met Roy Mc Cullock te spre ken zoo mogelük alleen en zonder hem tyd te geven zyn vader te raadplegen. Toen hü naderbü kwam scheen het hem. dat er bezoek was m het „Huis van Muir”. Hü kon verscheidene stemmen hooren. Een onweerstaanbare aandrang deed ham de deur voorbijgaan, m de richting van (het raam, waardoor het lacht het helderst scheen. Erankrük wenschte het nu voorstelt. De „Temps” zegt dat de factor, welke de Brdtsche regeering schijnt te hebben overtuigd van het feit dat de terugkeer van Konstantijn niet wenscheljjk is, de Üver is, wnarmedle deze toruglkeer wordt gewenscht dbor hen, die er belang bij heb ben dat het Grieksche leger zich ontbindt, en het slecht bevestigde Groot-Grieksche gebouw in stukken valt. De confereerenden te Londen zijn dus aangaande de Gridklsche kwestie, te oor- deelen naar die verschillende berichten, tot overeenstemmitnig gekomen. Nu had men in het „Huis van Muir” weinig gedaan aan versiering, en behalve waar de heg van den aardappelenakker rechthoekig stond op den tuin, groeiden igiras en heide tot aan de gewitte muren van het lange, lage woonhuis. Hierop maakiben Sydpey Latimer's voe ten geen geraas ën thans stond' hü op het zachte, groene gras onder den drup vai* het diak. Hü keek naar binnen, zich onder- tusschen zelf als een misdadiger voelende en in het geheeJ niet als iemand, die een moordena:>' kwam beschuldigen. De jonge man kon zün oogen nauwelüki gelooven, toen hü keek door de vuile, groene ruiften, die toen voor vensterglas gebruikt werden. Wat hü aag was toch eenvoudige genoeg. Wat hü geineend han te zullen zien, toen hü over de heide reed, was een paar woeste mannen, zich van hun misdaad bewust, onderling beschuldigun- gen uitend of tenminste de jongste en minst verharde op en neer loopend. of met het hoofd in de hand zittend, verontrust door een schuldig geweten. Maar welke ge heime schrik rondloerde om het huis van Sharon Mc Cujiock, welke booze hem zoo verraderlük had aangevallen op den dijk van Bambarrock. het was dukleiijkl dnt zün invloed zich niet liet gevoelen in de kamer, waarin hü nu keek. Sydney Loti- mer zag een heldere keuken voor zich, vaarin mei gd imlachende tevredenheid een meisje znch vlug en gemakkelük bewoog, om kleine plichten van het huishonden te volbrengen met het gemak van langdurige gewoonte. Een oude man zat bü den haard met een boek in de hand Fen jongere plaatste een lamp zoo, dat het licht «betei viel op het gedrukte blad. Zulk «en toe De krijgsmacht te Wilna. Het Kamerlid, de heer van Doom, heeft <lten Minister van Buitenl&ndschie Zaken om nadere mededeêlingen aan de Kamer gevraagd, omtrent het verzoek dat door den VolkenlMWulëraad zou zü« gericht, be treffende zending van krügBlieden naar Wilna. 'leerling genomen. Deze bespreking van het Rü'ksnoodoffer een re- geerüngscrisiis in hooge mate waarschijn lijk is. De partijen «Die voor een gedwongen Lee- nmg en tegen een Rüksnoodoffer zün, be zitten geen parlementaire meerderheid. Daarentegen levert de voor het noodoffler opkomende meerderheid geen basis voor ee«i kabinetsformatie. -v 'z-m pwo Oi II»v handvat buj het dunste gedieelte. Maar het was slechts de schimmel, die. **nhopig dtat hy alleen gelaten was aan to genade van den ongezienen vüartd, dfie httn reeds gewond had, losgebroken was nu zü® meester zacht trillend) en h fi tted als na een langen wedloop, volgde. Voor een oogenblik wist Sydney Lotimer ’tet hoe nu te handelen. Zfin paard was Ww»nd en wilde toch niet achtergelaten *on^n. Zün jas, in het donker niet ste- ’’C genoeg vastgemaakt, was gevallen, tan het dier steigerde om zich vrü te ma- ■te van den struik. Toch dreef iets hem tarwaarts, misschien dienzelfdien onbere- 'kaeerden drang, die eenige avonden te- tata Sandly Ewan naar zün dood dreef. De jong® landheer strekte de hand uit en zacht naar de wonde van het paard, ^ontdekte, dat die df zeer licht geweest M dat de koude van den nacht het gestart had. Tenminste er kwam uifc de snede. B1NNEN LAND. DE NIEUWE l’OSTT AKI EVEN. Bedenkingen in de Kamer. BtlÜ'keiw het enulfvarsLug omtrent het wetsontwerp tot wfizigring van d« Fv van de pakketipostwet en andere wet, in bepalingen voorkomen op bet vervoer per post betrekking hebbende, lieeft de bü de Memorie van Antwoord ingeibende No ta vun Wij'Mguig zeer de aandacht van de Commisaie van Rapporteurs getrddken en kennen enkele dte dnarbü voorgestelde wiy- zi®ingen haar niet onbedenkelük voor. De invoer in België en Frankrijk. De minister paaJd, dat met voer van paarden r-u“- halve per spoor, train of schip, ook geschieden te voet. Omtrent de overige punten, die ze zou- <»en behandelen wordt gemeld, dat voor zii piteen gaan,, do geallieerden definitief den <latam zullen vaststellen van de conferen tie van deskundigen., die als eerste phase van de vaststelling dier schadeveigoeding wordt beschouwd. De büeehkomst zou plaats hebben te Brussel omstreek-, half December. Een nota van de gealliearden, waarbij wordt voorgeeteld om in een stad ui het bezette gebied de kiezers te doen stem men. die in OippcM-Sibezih zün geboren, maar er niet meer wenen, is gericht tot Berkün eh tot Warschau. Of het in deze of in een andere aan gelegenheid is, dat de Duiteche regeering bc-langn'ü'ke stappen wil doem bü de ge allieerden, .in ieder geval achünt iets heel Ingii’ü pends op til te züik j Naar de Dudsche blade»» mekten, bevin den zich de Duitsche gezanten te Londen. I'arüs en Rome thans alle drie te Berlfin. Naar de rüksregeeiimiig verklaart, betref: het hier alleen het verkrijgen van be trouwbare inliclitingen, zoiwter diat er een byzea.dere reden bestaat voor deze sa menkomst van gezanten, die intusschen wiel heel merkwaardig is, jpoo opmerkelük dat men zich niet laat aftechepen «foor de verklaring <lfe de regeering daarvan geeft. Zal de samenkomst misse hoen verband houden met de aanstaande regeling van de scliadJeloosstellingskweStie. Duitsch- landl zit Op 't oogenibhik meer in de be- nauwidheid dan ooit te voren, het staat voor een finandeelje debacle, gelüik dezer dagien in een der Rfikskcommmie is ont huld. Hjftvestein, de president der Rijksbank heeft een dringend beroep op den Rijks dag gedaan om de belastingwetten onver- wfikl aan te nemen. De presktent wees voor het eerst in het openbaar en met volkomen dluidtelkheid er op, diat hü zeif niet voor een spoedige lliefiliing van liet .^Jotopfer” maar voor een gedwongen Iteening gepaard met het „Not- opfer” opkwam, doch dut zii* '^wtel niet door het Rükskabimet is ovangenomen. Hoewel ftavestein zyn eisefi tot uitschrij ving van een gedwongen leeming niet uit- dbukikelük opnieuw uitsprak, schfint zijn optredlen toch de uitwerking te hebben ge had! dut de gedwongen leening thans im- deidaad. weer aan de ordte komt. Het kabinet heeft zich nog niet met de kwestie bezag gehoudten. Mocht die com missie zich voor de gedwongen 'leening uitsproken, dan Is de Rüiksminister van Financiën het daarmee volkomen eens; doch hü stelt de voorwiaarde, dat de Rijks dag in dat geval het voorstel zoo snel mo nel nog voor Kerstmis zal af- BUITBNLANDSCH NIEUWS. BELGHL Vervolging tegen de Broqueville. De procureur-gei) oraal heeft het bureau ttecr Kiuner m kennis gpeteld van den tekst dor acte van bescliuldag-ing in de zaak Cop- póo. De acte constateert, dat het volgens do gronilhvet aan de Kamer ui, om een oor deel te vellen over luit optreden van de Broquevite, de eerste-munister be Havre, ten gunste van Coppée. Het bureau der Kamer onderzoekt nu, «elke procedure er moet gevolgd worden om de zaak voor het parlement Waarschijnlijk zal het bureau roetangsconumssie benoemen. Een Jodenwereldcongres. Op 31 Mei 1920 zal te Den Haag een Jo denwereldcongres worden gehouden. De spoorwegplannen op de Véluwie. Naar de Tel. verneemt, heeft de Minis- te« van Waterstaat de commissie van voor bereiding voor de spoorwegplannen op de Vehiwe medfegedeeld dat hü het voorloo- pig onnoodig achtte de commissie te ont vangen, dfcar de Minister, alvorens daartoe over te gaan eerst een onderzoek wenscht te doen instellen naar de vermoede! üke kvensvatbaarheid tier lünen. Dit onderzoek zal eenige jaren duren, zoodat voorloopig van verwezenlüking der spoorwegplannen niets komt. gedachte. Rusland dringt op spoed aan. Ministerieele crisis in Hongarije. ONS OVERZICHT. BT’ïZ Gieten vermeden zou worden, döch 'lat hfi (leze crisis evenals tedere vorige zegepra- 'end te boven zou komen. De Itaiiaansdhe Minister van Oorlog. Bo- nomi, heeft zün vertrek naar Getiève voor onbepaalde-n tijd uitgestekl, Voorloopcg iM de toestand tamelijk on zeker, óf er werkelijk oen oorlog zal uit breken met alle bloedige gevolgen daar mee gepaard gaand, óf zich binnenland*- sche moeiiükheden zullen voordoen, men kan alleen gissen, met stellligiheud Ls niets te voorzeggen. Hoe moeilü'k het is de gebeurtenissen in de politieke wereftd te voorzien, leert ook weer de Grieksche kwestie. Aanvan- Uélük heette het, dat de entente in geen geval den terugkeer van Konstantijn z>u gedogen, toen leek Engeland' wel te vin den voor een schikking, alleen .vreesden de Franschen diat Leygwes’ tfideHfikie af- veziglheid' te Londen dletn doorslag zou ge ven. De uitkomst is echter juist andersom, Engeland 'is, naar uit Parüs wordt geeeindl als een bkad aan een boom omgekeerd en het is vrü zeker dht een nota naar Athene zal wordën gezonden met de waarschuwing, dat ingeval van dén terugkeer van Konstah- tfin de geallieerden in bepaalde omstan- (ligiheden genoodzaakt zullen zijn het Turksche vredesverdrag te herzien. De eerste stap zal vermoedélük zün, dat zy Griekenland financieelen steun zuilen ont houden. Nu is de Ba-itsclie zwenking in de oogen der Franschen grooter dén voor den ob jectieven beschouwer. De voornaamste be- teeOoenis er van is opgesloten in het woord lAta^itohuwuitg”, waaffriée dlus uiltdrukke- Ifik te kennen wordt gegeven dat de ge- aiilieerdeti het weder optreden van Kon- stantyn in geen geval goedkeuren. Van een .^beletten” is geen sprake, al ligt dit wel een(gsams opgesloten in de clausule betreffende het onthouden van financiee len steun. Wat betreft de herziening van het Sèvres-verdnag, Engeland heeft daarin altyd willen toestemmen eventueel als com pensatie voor het toelaten van Konstan- tiju’s terugkeer. Lloyd George is dus wel méér- overgegaan tot het standpunt van Leygues, maar toch niet zoo beslist afwij zend! gewouxlen als men aanvankelijk in en de Fransche pers Te Londen woidt de jaclït op Sdan Fein voortgecet. Overvallen, die plaats hebban in wonin gen te Londen, wuar Siim Feiners vwblii- ven, Iwbben beiangrüke documenten in het bezit gebracht van de politie-autoriteiten. Rij deze documenten bevinden zich de voJ ledige IjjstMi van de leden van de Ixmden- seta ufdeelingen der beweging, terwüJ an- ■dare papieren den w^j» wfiaen ""V do ver- bJyfpiaoto van mannen en vrouwen, dró door de politie worden gezocht. Ook te DuMón en elders jn Ierland zün de#uutoriteiten op gelüke wfize bezig de moordhanienaweninig den kop in te druk ken. Getijlktydig met dleae maatregelen worden de wegen, die naar den vrede kun nen leiden, naar gemeld wordt, verkend! De J>uady News” zegt, dat belangrüke invloeden in deze richting aan het werk zÜn en dat de eerste minister zelf bereid is om den toestand zoo spoedig mogelük met de autoriteiten, gemachtigd namens geheel nationalistisch Ierland, te bespro ken. -~ Mogeiyk zul er een poging wonden ge- dpan om een vrede te sluiten. De parle mentaire correspondent van de „Star” zegt, dat in mónitterieele kringen eenige belangstelling is gewekt door het bericht, dat één van de zeventig Sinn Feinleden van het Briiteche parlement, met narrw» Sweetman, een oproep doet voor een vne- desconfeilentie. &weetman oppert het dtenk- beeld dat de arbewterecommLssie, die on der loidiing v0n Henderson naar Ierland i- gegaan, de Ierse he arbeidere, de Katho hekte hiërarchie, de leden van de laatste conferentie vaii gematigden te Dublin en ook de Sinn Feinleden van het Briteche parlement gedplegeerden naar een niet- formeele büeënkomst zendten, die een bespreking zou wijden aan de vraag of een doeltreffende stap kon wonden gedaan „om een eind |e maken aan het bloedver gieten”. De sovjet-re^eering wordt, in zakte eco nomische bespreCuingen, ongeduldig. De voSkscommifisanis van Buitenlandeche Za ken heeft aan |den Brrtwhen minister van Buitenlandfcche Zaken een nota gezonden, waarin ondtor meer gezegd wordt: De sov- jet-regeering yerzoekt een dJuiixlelük ont word op de vroag of het mogelük ls een handel so vereenkoinst te sluiten en of de Briteche regeering bereid is vredesonder handelingen te lopenen. Zoo niet, dan acht de. sovjet-regeedting het verder verblüf van Krassin te Londen nutteloos. Een bedreignnur dus! Hlet Hong&arsche kabinet is af «te treden, daar het zich splJKlair verklaarde met d*en minister van Financiëdn, die deze week voor de Nationale Vergadering een échec leed door de vetwenping van zün wetsont werp inzake eeift gökiinstituutscentrule. In de Nationale Vergaderong bestond reeils lang een Wekere animositeit ten op zichte van den rpi nister en wel door de ge- wetdige lasten, welke hü dtoor den verlo- ren oorlog gedwlongen was de belastingbe talers op te leggen. De minister-president zal, totdat de cri sis is geeiiwlxgxi, de leiding der zaken voe ren. Naar verlujdft zou graaf Bethlen met de vorming van het nieuwe kabinet wor den belast. Del partijen verwachten een ontbinding dier Rationale Vergadering en de uitschrijving van nieuwe verkiezingen. r - neel van vredigé huiselfikheid had hfi in lang met gezien en toch scheen Syitaey 1 Lotimer voor een oogenblik zün veratand verloren te hebben, toen hü «laai' stond. Als hü met tegein den muur geleund had, k.au hü gevallen pü®- Want het meisje, dat zich zoo vlug bewoog en zich in deze om geving zoo. thuis scheen te gevoelen, was niemand1 anders jlan Adora Gracief Haastig, alsof hü o? trapt was, verdvl-een i teinis. Hü had genoeg dan genoeg. Hetzü R< moordenaar was of niet, hü was voor al tijd veilig voor den inmenging zünerzüds. Nu kon hü niet ^preken. Als hü het deed, zou hü zich sdechter voelen d!an Sand*y Ewan, toen hü den ouden schoolmeester verleidde Sydney heid van de Sc hot sche Wet, in betrekking tot een 'huwelijk en hü tnvüfelde geen oogenblik of Adora Grade was, in haar droeve omstandigheden belast met de zorg voor haar vader, rechtstreeks naar het „Huis van Muir” gegaan, waar zfi tenmin ste zeker was van een welkom en een open deur. Toen dus Roy terugkwam, met welke schuld ook bevlekt, was er geen twijfel aan of Adora zou met hem trou wen, al ware het slechts uit dankbaarheid. Zoo redeneerde Ixkimer bü ziehzelven. De jonge man stond in de duisternis bü zün gewond paard, zelf opk getroffen. Uit het huis klonk gelach hem in de ooron. Sydney maakte het touw los van den ü«- ren ring en ging sfl weg, als besilnamd over zün zending. Nteen. er kon niet de minste twfifei

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1