etters )ED I ii I lunst” T ft 1 i II 3?Zaterdag 4 December 1920, 59e Jaargang. post m 'E BLAD. Medische Brieven. Feuilleton. tux Ma. trast 10 leweg 21. GOEDEREN, 21. JTON WELLS det zelden den rradi^. STERKE MAC. lenz-ws- em -^d.’vexten.tie'felsuc^.'voox G-o-cceLa» exx OxxxstxeJscexx - «n ohs vertrouwen. na, gaat hog aUud met zoo neet Joeu «economisch levuh kan jdbi^n net ‘i^or deiji oor- pt, nog met hetwte.ien. yt het geval is, zal’ zien fet -van beteeucems wuz.- ilen vtfn sommige aru- i^ar ben opzuente van de RükKMlh^den itahiinaan Jtet odjajemukkige is. uiat tódug hennen, willen we wraKenji dhe een nog fa- M) ons oeconomiscn •«- Touwens deze crisis en ii0.izse, groober nog -lan pal toch moethiiik te om- i nog als venaginrie pa laatste restant van hun overmoed1 verteren. Dut BEHALVE ZON- BN FEESTDAGEN. elef. Interc. 545. Administratie'lekI. Intrrr. 8M rteering. I HOI S-CAOEAU eii«( het poedig tn billijk. Mr. K. •r weten te observeeren. was. IT IO, £1 HOOFDSTUK XXVUI. Uit het goede kwaad. (Wordt vervolgd.) I 4336 N staat uit twee Maden van de Kindercourant. Gewone advertentiön an ingeionden medtdeelingen by contract tot teer gereda- ceerden prtys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiön kunnen worden ingaaonden door tusochonkomst van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten. i de Zon rvaardigd. 6002 50 nog in veruiiüun- iwaarUigen tevens op, het oven- l khuis Gouda i dez* groot- uit. over Raglans, >or extra zich met lit, dege- 'Üs. i, Panta- eert van dit zeld- 5957 60 5987 200 We kunnen slechts honen dat wil niet ten eeuwigen dagen dit zwarte gevaarte döor nullen moeten .jslifcken”. HAGENAAR. nog zijn nu. INGEZONDEN MEDEDBELINGBNi 1—4 nn< ZU». Op de voorpagina 50 hooger. ge- reeg mengt, die Ma- hngeiscne ziekte, too nugszlns ungespro- het eerste gezicht evenwel nog, aan te zien naar du o- 14 zun a hou- Toen Sydney Latimer het verlichte ven ster van het „Huis van Muir” verhei, gaf elke gedachte op om Roy Mc Oullock te lieschuldlijgen. Dit scheen hem goed en iwiaardig toe. En toch, als hü Rz”’ en Adora in het ongeluk had wilden storten, had hij tiret heter tonnen dben. dan wat hij nu redlaan had. dr *®ig ter nieuwe ten Wdli ran de- wvor- idciiien zoo Nur kei Sthotach ,an S. R. CKOCSBTT. GuuUiorwe«rde vertaling van 1 P. WESSBUNK—v. NOSSUM. (Nadruk vsrtodsa.) rno- dwt punt. Een. mooie baan leugd is daardoor ontno- OEKHUI DUDA| onze prijzen 5749 70 UI Huil loocue- n om1 ue Ve en nog zoo’n pa~r we ons zoet, in o houden voor het nemen van maati the, zooveel diat mogeltfk is. het kist te een derf] dat noon n< leeul is en 1 pnoiMTtxmunt I eens Kfegev» k gegeven leven n uer >c zoo ineen ten ons oecoiiou^ticae c in den (Kruit. ook ons 1 jsneuen, oke ofe1' weren geen reKenscnap fcr wan ie een lauwe invloed deze nu de.- voi- iiiujgae.d looreeiic- üe wer- merken i nu me log inribdCll 1 weinig trouw >rdJ, /z(Oo weimg "•••L W teii 15) «Wie ben ik”, vroeg hij aich af, „dat ik beschuldfgring zou inbrengen tegen Roy Mc Oullock ik, die op ditzelfde oogen- eauwijn itenwijn 20 GOTDSCHE COIIRAXT. VERSCHIJNT DAGELIJKS w* myn handen voel beven met een be- teeite om te diooden? Ik ken myn eigen teraoeltexg, maar ken ik dkie van Roy Mc Oullock? Laat ik weggaan weg en teoit terugkomen!” 2oo. alles vergetend!, behalve den wensch *w een grooten afstand te brengen tas- •chen hem en dit noodlottige huis, sprong te paard en het verschrikte dier, de ge- ’telens van zjjn meester dleelend, vloog de heide. Spoedfcg waren zij bii den m van Barnbarrock. Nu was er niets te was ook werkelijk weinig tijd, V^em er °Ver als een uit n boog. Sydney vermeed den weg die ?Tjx>wran en zijn huis voerde, want hij hij dien avond de angstige zor- zijner moeder niet kon verdluren. Zij hem wachten, dlaar wtas hijj zeker 7®-Zij zou hem duizend vragen doen. Hij dtei zeekant rijden, een klein opnoeken op den weg naar wrMra«r en dkuur den nacht doorbrengen, ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 «at. met Zondagsblad por^kwartaal per week il ^ent- overal^ waar de bezorging per looper gesclüedt. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bï eue agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADTHRTENTIliPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1-4 r*re« MJ*, elke regcd meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgknng: ™?er./°-30- AdvertenUen van publieke vermakelijkhe id cent per regel. Ad vertentien in het Zaterdagnummer 20 bysjag op den prijs. Wat klonk er den volgenden morgen een kreet door het land! De jonge Lord Lotimer was vermoord door de Mc Cul- lock's, de stroopers van het „Huis van M'uir"! Zyn jas, geheel bebloed, was bin nenste buiten op hun goed gevonden. Zijn voetstappen waren gevondten en gemeten vlak bij hun huis. Zyn rijzweep lag op hun grooten steen. Er waren sporen van een worsteling bij de Barnberrockmoarassen. Zijn paard was gewond en (volgens som mige) stervende gezuen, loslooipend op de klippen by het (Hek) Hurs' van Gaily. Ge lukkig waren beicfê moordenaars in hech tenis na een wanhopigen tegenstand van den jongste, een gevaarlijk individJu. die pas onlangs uit de gevangenis was ont slagen. De beweegreden ras jalouzüe. De doch ter van den ontslagen schoolmeester van Lowran was op dat oogenblik in het huis van de schulidiigen en de jonge Lord was haar gaan opzoeken. Vandaar de twist en de daarop gevolgde moord. Alles was dui delijk en volkomen Logisch. En ook op den dood van Sandy Ewan scheen nu een hel der en plotseling licht te vallen. Dickie Dick en- zijn vriend herinnerden zich nu met werkwaardige een&temmigtheid en wa ren bereid het te bezweren legden in derdaad den eed af dat de stem, die zij gehoord hadden in hun meestere kamer op dten avond van den moord op Sandiy Fftvan, op dten weg naar de pastorie, geen ander was ,dün die van Roy Mc Culiock. Troepen mannen (zoo luidde het ver haal) wwen overal aan het zoeken naar het lichaam van den vermoonten landheer, dat, vreemd1 genoeg, nog niet gevontllen neen, misschien langer, totdat hij alles overdacht had en besloten had wat het beste was diat hij doen kon. Hij sloeg dien weg naar zee in. Zijn paard hep vlug én scheen minder vermoeid dan tevoren. Het wias de donkere tijd juist vóór het aanbreken van den dag. Hjj wierp de teugels op den nek van den schimmel en ruiter en paard1 gingen blindelings het onbekende tegemoet. Hoe lang z\j zoo dwaalden, zonder ecnig begrip van richting, is nooit bekend ge worden. Het leven had- voor Sydney Lo- timer plotseling zijn wiaarde verloren. Het meisje, diat hij liefhad, wias naar lichaam en ziel verbonden aan een man. waarvan hij wist diat hij een moordenaar was! Wat iwas er nu nog diat er iets toe deed! De lucht werd koeler hij voelde meer zout op de lippen en in de neusgaten. Zij gin gen naai' beneden van de heide naai' de k'ieine havens, die verspreid1 lagen lang' de kust van Gallowiay. Het Mee. Scaur. Balearic, Port Marie, Portowarren. Maar Syidhey Lotimer lette er niet op, waaidieen hij ging. Hiij was te zeer verbitterd. En zijn paard? Het liet den kop hangen en bewoog zich met moeite. Plotseling verhieven zich, ais in een droom, gewapende gedaanten van den grond om dien jongen man. Hij werd uit het zad'el getrokken en bevond zich te mid den van een hevig gevecht. Een slag werd hem toegeforacht. die hem bewusteloos maalkte en hij werd haastig met vele an deren onder in een boot geworpen. „Dat is genoeg voor vannacht!” riep een stern. „Vooruit nu!” aop.jonioi ni^trtajiü in een algemeen© mamdung van het ree® Aar gelukkig hebben zii ook een an- ^er§? uibwerKing. Hoe langer hoe meer oipeabaa/t zien een wirevedag verzet. Want die hiusies en idealen, aue uit oen wannovu van dten oonog gcooren zun, zun nog ruec gestorven, lur is een nieuwe geest, die zoen upmaawt ter beetruoling zoowei van aeze P^biieae imuMKAiuett -ais van aues. wau verergerd nog, uit ue ouue wereiu van voor den oonog in dezen meuwen tud moe is overgegaan, van net umpeiwuisme en nun- tairisme. van die natwonaie vuanutecnaoiK.n en baavzucnt. van onreent en Ueerscnzucn t. En deze nieuwe geest is ae hoon -lier meniscluieid in dezen tud van entende en bedreiging. Zoo de vooruitzucnten somde e voorspella-ngen wagen, in dezen nieuwen geest ryst ons die dageraad van een bete ren diag. Hu rechtvaardigt de hoop, doe on danks alles levend biijit. Want aileen door dezen geest kan ook ons oeconomusch le ven zich weer herstellen. Het is de geest, die im verzet tegen het oude niet alleen, maar ook tegen de hopeloosheid, due zxh van ons dreigt meester te maKen. die ver- nieuw'ding van ons leven wil en die daarom ook naast dezen wil het vertrouwen ver tegenwoordigt. Wanneer we op hem letten, dlan gaan we weer gehoeven aan. weer re kenen op de uitkomst, die er ondanks al les wat het tegendeel te voorspellen schijnt, komen zal. De toestand blijft on getwijfeld donker, maar zoodma het eerste licht g'looati weten we ook. dat de nieuwe dag komen zal. M öe-1, wereld. Het ■co van den siarf, lo< ontvangen heéj én zooiang diat ook ae toestand! nil ten. Wetswaar dji keien de ipruzen, iW eerste levensbe» oen de duurte, ifia re deze duurte m ■et m een eraisis'^ Were uitwerking! j »en zal hebben. fl3i epn algemeeue mp ito thans belevend^ Kaan zun. We doèii Fitatoten, diie het 1 rilkdiom in dwazen ,wwvll< moet ten siiotte vastloopen m een alge- meeaen noodtoestand, waaruit we ons .naar moeilijk zullep kunnen ontheffen en waar uit we zeker eerst na jaren weer tot het peil onzer vropgere welvaart zullen kun nen stuigen. Dht zun sombere vooixspellmgen, maar •aaxtoe de wereldtoestand als van zelf noopt. Nitemandi kan in de toewomst zien ta bu slot van reaeoiing kunnen de zaaen ■ch nog altudi keeren op een ongedachte wijze. Maar daarop mogen we met reae- len. We moeten ons zei ven van den ernst ijm den tpQstand bewust maken, omdat dit k slotte de eeiuge weg is tot ontacoming ■n nug gnooter rampen. Maar dit bewust maken gaat moeilijk. De mensch gelooft itet graag het slechte, althans niet voor I achaedf. En dhtt is iets, wat ons allemaal aangaat Miaair juist dlit feit verhoogt het levaar en maakt het meer acuut. We ge ven ons nog onvoldoende rekenschap van WRt ons bedreigt en zien nog de wereld »ls ze was voordat de groote ramp van ten oorlog haar trof. Met den Volkenbond, diie diezer dagen haar eerste algemeene vergadering hield, >aar van die dingen houden a plaats van ons bereid te 1 van maatregelen. ,^t gevaar nog kunnen keeren. De mogendheden ook Raan voorop op den oudien -weg en een en kele stem, die waarschuwt, als Barnes on te Vo(likenibondsverga<l!eiim>g. diat het zoo jtet gaat en dat we alle zeilen moeten bilzetten en du,s ook de medewerking der Centralen gezocht moet worden, wordt nauwelijks gehoord. Nooit misschien het imperialisme, dat deze ramp op Reweten heeft, zoo sterk geweest als uu. De -weg, dóe WH1 son’s woorden haar trach ten te wijzen, heeft de menschlheid moed- toai“ ter zijde gelaten. In plaats van de wereldorde te aanvaarden, waar- lamls program en Wilson’s Volken- Rachitis. 11. We zijn den vongen keer geëindigd met de opmerking, dat de verunüei mgeu ouu net beenderenstelsel wel het adervumiiuainate is en deze aandoening tot een zeer typiseno (naken. Wie uwer kent met het eigeuuu.uige Vierkante hooxd (het z.g. caput quadratum) van het kind, dat Iqdt aan Kaciuus, terwql Zich aun weerszijden ën aan den voomant links en rechts knobbelvornuge gen bevinden. Naast dezen merki vorm van het hoofd merken wy 1 dat het gelaat in verhouding tot ge gedeelte van het hoofd zeer kiem is, het geen natuurlijk een zeer eigenuaidige zichtsuitdrukking te Wer~ - rakteristiek is voor de Ei kunnen wij dus by een eem ken vorm deze ziekte op herkennen. Twijfelen wy behoeven We geenszins t< of x-beenfn van het Rind, doch levert het hoofd nog meer bijzonderheden op. Zooals u waarschijnlijk bekend is, beslaat onze schedel uit verschillende beenstukken, die netjes tegen elkaar passen, behalve op en kele plaatsen. De voornaamste bevindt zich boven op het hoofd. By een kind beneden het jaar voelen we op die piek een zeer week, a.z.w. indrukbaar gedeelte, ten teeken dat al haar beenmassa afwezig is. Langzamer hand wordt dit hiaat al kleiner en k.einer, zoodat het by een kind, dat den leeityd van 18i 2 jaar bereikt heeft, ongeveer geheel en al verdwenen is. Is rachitis evenwel in het spel, dan blijft deze groote weeke piek aanwezig, ten teeken, dat de verbeening zeer traag plaats grijpt. Wy vinden dus m.a.w. bij een driejarig kind ongeveer een situatie, die by een kind van nog geen jaar ais nor maal moet worden beschouwd. Wy merken voorts nog op een zeer slecht ontwikkeld tandstelsel. Normaliter kiygt n.l. een kind van 6 8 maanden de snytandjes daaima breekt het eerste valsche kiesje door en daartusschen in komt vervqlgeiu, het hoek- tandje, terwijl na dit alles het tweede val sche kiesje het voorloopige tandstelsel van onze kleine voltooit. Dit alles geschiedt nu in boven- en onderkaak ongeveer tegelijk, zoodat het kind doorgaans op pl.m. twee jarigen leeftijd vrij goed is uitgerust, wat zijn tanden en kiezen betreft. Het rachitische kind echter is, wanneer het zoo oud is, soms nog niet halverwege en het komt niet zeiden voor, dat zelfs op driejarigen leeftijd boven genoemde tanden en kiezen nog niet door gebroken zyn. Dat deze vertraging een na- deeligen invloed uitoefent op het spijsver teringsproces, behoef ik u nauwelijks te zeg gen. Wü zien dus, dat wij reeds in staat zijn in de min of meer uitgesproken geval len de diagnose te stellen by de kleine, die zoo voor ons zit, wanneer wy nauwkeurig een en ander weten te observeeren. Blijft BureauM A R K T 31. G O l) A. BRIEVEN UIT DE HOrSTA^ dxxxiv. T n Edh ootwenbLuk im het vreuado voile ||w- uiulig-en m i veter nai-i owgeiaaju, outJ ue ivolniLur lïaa^t niet vexo ««iwuwejiame ouk ■juiet aangenaine, oet usveiuüMU. zou tujen- 'teiqn. tip net, laausue inoiiieiH echter; heelt Joe wuspeüturige booe neer, dfeuua ufe win- Dfervonsn pieega te wonnen a^gepeeid. toch A-ieer veraiureru^c geiwamt |n net ‘’UOöri 'itonre' en noem reeds de opeamg dier i|Ab^- ut-m Iwias aaiiigeu&>nui.jpai, de>n dooi iatemn- vaiieh. Diuumede was een scooone iJjLae ■voor veie verdiwenen. Het u«veriiMak.'Tlial vroulw onaisciieitielüdc aan net bejrr.p wintel was verixMuen. komt nosr .-/ideiits cdioo wdmmg voor, dat het buna ais eeh ex traatje v\x>r<it Oescibouwd wapneer dte wiai- ler mis dit eeuwen tud wui verschaften, veel geiegenihiewd om het te gemeten be staai er ui de qveden met en net moet ai ian*c en goed vruezen wil het mogeiuit ae oiiaie en oeiaamae tochten te doen wem. Dq historici verhalen ons van de ijspret op den Hofvuver. Oude platen geven ons er eëm beeud van. De moderne tud heeit deze ijsbaan omnogeluk g erna aki. De branillwew euschil. diat tal van gaten wor- uen oipengehouden met het oog op even tueel biusschen van brand m het centrum oer stad. Hoe harder het vriest, hoe har der er in de lunzen wonat gestookt en hoe grooter dus het brandgevaar wordt Juist in verband daarmede wordt de groote plas, un de omnumieiUiKe naodhejd van tal van regeernigsgeoouwen open genouden. Vroe ger scnynt men dut mat zoo zwaar te heb- oen «pgevat. maar ai heeft.<1- K.4 met ge leerd uiat (te liucjiniarLigiaejd haar straf •cruigt, toch houdt men vast aan de uierne eischen op vooral voor de men. Het is een un onis land, cenaardig varschiinsel dat land van water bii ult- nemendlhend. de overnebd zich zoo weinig heeft gelegen laten liggen in de exjploi- itiatie van ad dat water ten gerieve van de burgers. Noch van het opuvchtein van zwem scholen. noch van het instandhouden van ijsbanen vindt men in de annalen der ste- delüke besturen iets vermekL Het gaat zelfs zóó ver dat feitediik ernend dient te vsordten dat de overheid tegenwerkte. Wan neer 's zomers ergens in een afgelegen slootje jongens zich vermaken met zwem men en plassen, dan kan men ei- van op aan diat de politie oniniiddeHuik uitmikt om dat tegen te gaan. Eemjge jaren geleden heeft men h>ier het schouwspel gehad dat politie werd geposteerd die schaatsenril- (Öens verbaliseerde, omdat zii 'v"'-ens in het .veiiland zich verstoutten om over een trambaantje te loopern. Dit zün twee tv- ipisehe staaltjes die wel heel zonderling zijn in het land van water en van iis. N<u de schaatsen weer ter zijde ziin ge legd, heeft men de volle aandacht op het Sinterklaasfeest gericht, een feest. Jat zuch ondanks alle modernisme weet te handhaven. Het is een nationaal feest, dat was. Aan den anderen kant waren de Mc Gullock’s vader en zoon, veilig im de ge vangenis van St. Cuithbersstad achter slot en grendel gelukkig voor hen dat het coo was. Wjant het geheefe land was in rep en roer, zjj hadden kans gehad in stuk ken gescheurd te worden. Axlbra (te eerste aanleiding tot alles had wat zij verdiande. Sommigen had den, naar zy beweerden, al lang geweten wie zy was” Nu zouden (te anderen hen eindelijk gelooven! Zy en baar dronken vader wlren uit de dteur van het „Huis van Miuir” gezet door de gerechtsdienaars. Haar werd gevraagd of zy een wettig bewjjfi bad, dat zu recht had om te blijven, en toen zy hierop niet kon of wilde antwoorden, was zij met haar vader verdreven. Zoo werd het „Huis van Miuar”. den vo- irigen avond zoo helder en een verblüf- paats van schijnbaar rustig geluk, in een oogenblik verlaten. Daar gindte in het groote hu ie van Low ran waren ook twee vrouwen in rouw, de een over een eengen^zxxin. uond sumkej^ iiciext zu ueu ouueu toAscanu van onhemjugfe vuanasciiiap. uaat-zuciSL niy- utaiiradhe en venooauta. uie meu we'eeno gen voómoaieuiea, oesveuiuiga en nog vex- Jsieviigd.' ui net tiagltoume is. uiai^^vjLSun utaanu is VHMi'geguou eu ac sLuatöueulen. ute zun iouvune woo/l ien hpaasen. ziwn genaasuLur- uiuuLn cieze zeuue w4mAAjh •nen. ij Wiant .Llit te een der( jtenn z^n tyd oat noou, ndOUis iijftn geüüee'ni is en nodKLOg leuiidWèoo oeioilen zich liet pu- nseic di«ge»jjgoköi*. D>i is rea^neniffl waaibiA .det nog ueeu giueai-Kaax un jig’werem. eA pomieKe inireeue. nn regetien. au aie opziiujiuuu aympuumuk Kan zun. Hel u eun leeoi voor ue lOuiueren jn ue eerste pjaaus. njaur uei is tevens eeti leeat waarin Ue ouuere gaarne ueu.eufi xlee zun ue uar- eugate uugeui ui noi jaar om ie gameiua van ue sewnKé ewiiugeis uae de wimxeis nMSUeui. Auet-u xeeus nel aunsenouwen van a. neugein ue tecmaaa en nol vernuH ew tereuc, is een geuoc; net voriangen ta vol gens ue psycnoiogen nmuera nog veei i&cuooner en groover genot aan liet oezH leKenovier net Kers Heest noext het dun- teraiuUsieest nei anno wuumxi wumnen. mei au.een aniKiat liet eerste een renaueuse ant neeH. maar 00* ornaat net tweenie veeu revenuiger, veel fancaauusener is en veei inteer ge.egeimeid meat voor vennaaK en ivoor R<efcSL Het Kersueeat 1» meer een iWAKumgaieest, net ömcendaasfeest een uitmg van een vrooluae swnuiiing. geneigu tot een grap. Alen Kan net qane Peoouuen en net anueie met laten varen. Miaar te gen instanaliouaung van ueiue naast ei Kaar mi zoo OicuZ na eisaar zunen de beurzen van veie papas en mamas waarsciuinuiK overwegende oeawtaren iieouen. Het is met te zeggen weik van feiten zuch iuer ter stede nog ui de 1 sie oeiailgstemmg verneugt. Let men op de enorme duurte die in deze dagen beeft ge- ineeiecnt ter voorbereiding van het feest van den goeden bant, dan liiKit het adsol diat nog zeer algemeen wordt gevierd, maar in de hersuiagen vermeent men evenzeer van alle «anten dat de Kerstiboom zyn tientjes laat senunen en wae 's avonds «eens door de atilie woonstraten wandelt, nooit heel veel het bekende gezang en Kan constateeren dat er in menige binnenka mer net wjiomgsfeeat gevierd wordt. loenteHig voerde onze weg ons dezer dagen eens langs net strand, wiaar de krui ser „Hjuaeorajid'’, die verleden jaar No vember daar gestrand is. nog steeds ligt. V' U vernamen dat de pogingen om den kirpaser viot te krygen zun opgegeven. Alen na nu bezig het koper uit het schip weg te nemen. Niet zonder verbazing zal men vernemen dat aan scibeepsonderdeelen met rn.nx.ler dan lö duizend kilo koper in deze schuit verwenkt was. Wat er verder met •het leeluke monster moet geschiedden, weet u.emand. Van sloopen daar ter Plaatse kan geen sprake ziyn, met het oog op de groote transportkosten, die mitsschuen hooger zou den zun dan de opbrengst van het oude ijzer. Het denkbeeld dat m menig brein ■pleegt op te komen om de boot uit elkaar te laten springen, kan in geen geval woi- den aanvaard. Niet aileen dat daarmede met alles is opgeruimd, maar een explosie (Haar ter plaatse zou zeer funest kunnen ®Ün voor het station dier diraadiooze tele grafie. Het laat zich dus aanzden dat het schiip voorlooipiig blijft waar en gelijk het is. ten zij de autoriteiten aanleiding mochten vin den om zich nu eindelijk eens serieus met deze ontsiering van het strand bezig te houden: Zoetjes aan is de achtersteven meer dlan vier meter dftep m het .Mand re- ziatat. zoodat van losslaan bii een siorm ook haast geen sprake meer kan ziin. uiieuce lil ^eoe. ei MiAud» M1 riufot ai<d leyen is IJ de staaf schiunenizicn geven, \MeiK t’iaeke uipnoraiiiieuiL od net more Ken moet nieooen. De oawaa vaq het sitaatiKiundig leven, ue ftei^, die met wooruen goocneii kenjKe beubpiingen te veroeugen en uit op ^-oeacnaauuie wuze doet, dat leiteuiK ma meer yp dupe wordt, wreeutt zien njo- Hbe weren Adora en haar vader daar gekomen? Toevallig had Sharon Mc Cul- lock, de ernstige, kalme, oude ex-smokke* laar, door geen examen van bet Kerkbe stuur uit zyn deur te lokken, op dien dag ziaken in het dorp Lowran en werd er in de herberg van Lucky Greentree over de lage daad van Sandy Ewan gesproken en zelfs gelachen. Sharon maakte zjch gereed om naar hui» te rijden en gebruikte een glas brandewijn tot afscheid. Hy stond rechtop, den beker in de hand, waarin hem de halve pint wtm geschonken. Zwijgend luisterde h<j naar het verhaal, hoe Sandy Ewan hier in deze kamer den meester tot drinken had gebracht, tot hy niet meer zien kon. Terwijl de verhaler dit met ech ten humor opdfachte. er bii vertellend hoe Hwian den meester naar zijn eigen school deur sleepte, en daar luisterde tot het rechte oogenbdiik daar was en hem toen teaschen de pa-edükanten gedtuwxl had. etend Sharon Mc Oullock daar, ernstiger en kalmer, greep zijn zweep vaster In de hand en Mak de andere naar den verhaler Zonder een woord, sleurde hü hem de tafel naar buiten en ranselde hem goed af. Toen hield de meester van het ..Huls ven Muir” een toespraak tot het publ ek in de herberg en vertrok om Sandy Ewan op te toeken. Gelukkig vond hü, inpiaats van deze, Adora Gracie, en het zien van haar verlatemheid verteederde den ernstig kijkfendim, ouden wetsverkrachter. 1-H tea -1

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1