KONFfKTIE OPRUIMING KAMERS T. ANDERS, Accountantskantoor H, SPARIUUk ftCTlDANAOmiCHTs* 2 Uitlijmers 1 Afschrijver BOUT, Houtgr anle!v I o e r n- STADSNIEUWS. Tafelappelen. Bananen. Sinaasappelen. Mandarijnen. Doosjes Dadels. Nieuwe Vijgen. Doffe Kastanjes. Diverse soorten Nooten. Blikgroenten tegen scherp concurreerende prijzen^ Proef z'ook eens! Nieuwe Haven 306, Gouda. s* ijo. tec -s KINDERCOURANT joh. o. vaa wiatUEHOEg. Abonneert op dit Klad. Vraagt ZAAL's Heerlijke Siroop wa felen. Controle - Inrichting - Adviezen - Belastingzaken Regelmatige bijhouding van kleine boekhoudingen. Alle overige accountantswerkzaamheden. op deze w^jze echter bij een vermoeden, dan wordt dit niet zelden werkelijkheid, wanneer wij het kind ontkieeden. Vestigen wy dan alléreerst onze aandacht op de dan merken wy aan de ribben linka en rechts van het borstbeen ejn juist4 op de 'plaats waar het kraakbeen in been pleegt oVer" te gaan, een verdikking op. Deze i# bij elke rib zoq karakteristiek en typisch, dat wy dit verschijnsel met efen aparten naam bestempelen en spreken van den Rachiti sche*! Rozenkrans Ook aan de ledematen vinden we doorgaans 'van die verdikkingen en wei altyd op de plaats, waar kraakbeen en been ftan elkander greinen, dus m. a. w. de groeiplaats van het desbetreffende been stuk. Elk bot kan nu door de min of meer onsoHden bouw verbuigen. I)e onderste ex tremiteiten worden doorgaans in de aller eerste plaats de dupe en zoo krygen wy de u allen welbekende o- of sabolbeenen of de x-beenen, al naar gelang de kromming op de eene of de andere wijze plaats heeft. Naast de beenen speelt ook de wervelkolom ft een zeer belangrijke rol en het is duidelijk, dat door de zwaartekracht ook deie vaak aan obnormale krommingen ten prooi is. Het fi Bpreekt van zelf, dat nauwelyks één been- t stuk ontkomt aan één of atidere abnormale kromming of verbuiging. Gelukkig zyn niet V alle beenstukken in ons lichaam van even groot® be teekenis en weet men nog op hel juigte oogenblik de ziekte te beteugelen. In 't algpipcen zullen we «leze kleinen, die over 't geheel zeer slapjes zijn, zoo goed mogelijk voeden-en er voor zorg dragen, dat de spijsvertering in 't gpede spoor blijft. Een minstens even belan^rijkè factor alö de vos- ding is he^ vorblyf\in de buitenlucht en zullen wy het kind zooveel mogelijk van de zon laten profiteeren. Niet zelden, zie ik de ouders pogingen in het werk stellek om het kmd toch te doen loopen, niettegenstaande dit herhaaldelijk mislukt. Ik kan Hiertegen niét genoeg ageeren. Hiermede jtfoogt men slechts den besten weg te vinden, waarlangs het kind zoo spoedig en gemakkelijk moge lijk' kromme beentjes, een kromme wervel kolom enz. kan krijgen. Is de kleine zoover beter en tot loopen in staat, dan kondigt deze dit zelf wel aan, zoodat wij van onzen kant dit geenszins hebben uit te lok ken. Naast goede voeding en buitenlucht staan nog tal van medicamenten ons ten dienste, die volgens de ervaring een gun- stigen invloed op deze zieke uitoefenen. BINNENLAN». Minister Van IJsselsteyn hersteld. Minister van IJsselsteyn's ongesteldheid was slechts van lichten aard. Hoewel de Mi nister gisteren nog thuis bleef, kan hy ich- ter als hersteld "worden beschouwd. Een Kamer van Arbeid uiteen. Naar de Tel. verneemt, hebben alle 'eden der Kamer van Arbeid Voor de Bouwbedrij ven te Groningen, met ingang van 1 Jimu- ari 1921, voor het lidhiaatschAp der Kamer bedankt. '4 De oorzaak van -dit collectief ontslag is gelegen in de weinig-belangrijke werkzaam heden, welke de laatste jaren nog door de tótmël* wérden Verricht. De Kamer hee#t mét ilen ij;nister van Arbeid gecorrespon deerd om be trachten de Kamers van Vrbeid eëh belangrijker plaats op arbeidsgebied te verschaffen, doch die pogingen zijn niet ge slaagd. De leden hebl;ep daarom gemvend hun tyd niet meer disponibel te moeten stollen voor de werkzaamheden, welke de Kamer nog resten, temeer daar uit de cor respondentie is gebleken, dat eenige veran dering ten goede vrijwel buitengesloten is. Prov. Staten Utrecht. Mevr. M. F. LelimanBosch heeft haar benoeming tot lid der Provinciale Staten vèn Utreeht niet aangenomen. LAND- EN ZEEMACHT. w Vrouwelijke vrywilllgers. Kaderopleiding. Behalve vrouwelijke artsen en vrouwelij ke personen, die opgeleid zijn, worden of wenschen te worden tot hulppersonëel voor ziekenverzorging en dergelijke functies, kunnen als vrouwelijke vrijwilligers by den vry.willigen landstorm worden aangenomen zy.> die bekwaamheden bezitten, of zich wen- schen te verwerven, die voor het leger vair belpjig kunpen zyn. Telkens, wanneer zich zpp'q, vrywilüger aanmeldt, zal de betrok ken commandant, eventueel onder overleg ging van bewijzen van bekwaamheid, aan hoogerh^,nd aanvragen, of aanneming ge— wenscht is. De vrouwelijke vrijwilligers zyn verplicht, deel te nemen aan oefeningen, geduremle hoogstens 50 oef^ningsuren per jaar, of andere daarvoor in de plaats treden de diensten te verrichten, een en ander, voor zooveel de Inspecteur van den Land storm zulks noodig acht. De vrouwelijke vrijwilligers worden ingedeeld bij de sta ven dpr onderdooien. De verbintenissen wor den gesloten voqr tijdvakken van één, twee, drie of vier jaren. (Met de bekwaamheden waarvan boven sprake is, zyn bedoeld die als kok, chauffeur, administrateur, enz.) Ten aangien vajï vrijwilligers bij den land storm, die Ttog by de militie kunnen worden ingelijfd, iftJbepaald, dat by de aanstel ling in de rangen van korporaal, sergeant en vaandrig kon worden afgeweken van de organieke sterkte. Echter kan aanstelling tot' een rang of bevordering alleen plaats hebben, indien de eventueel geoefende man minstens drie, de korporaal minstens zes en jie sergeant minstens twaalf maanden als zoodanig de diensten en oefeningen tot te vredenheid van zyn korpscommandant heeft bijgewoond. Bij korpsen worde de onderoffi cieren en korporaals aangesteld door den korpscommandant, indien deze ten minste den rang van kapitein bekleedt. By andere zelfstandige onderdeelen geschiedt de aan stelling door den Inspecteur van den vrij wil ligen landstorm. Vrijwilligers mogen echter in den regel niet worden aangesteld tot korporaal, ser geant in vaandrig, alvorens ze resp. den 17-, 18- en 19-jarigen leeftijd hebben be reikt. GEMENGDE BERICHTEN. Slapte. By de firma Vqn Houten te Wecsp is een tweede groep personen, omvattende 20 mannen en 100 meisjes ontslagen, omdat er hoegenaamd geen uitvoer Is. Geen vrij vervoer meer. Het vry vervoer uit gunst, dat aan het peiitieparaoneel op de lynen der Nederland- j»che spoorwegen wordt verleend, ?al succes- hievciyR worden ingekrompen en na 'tt zeker tijdsverloop geheel worden ingetrokken. Attila'» doodkist. I)e Weensche berichtgever van het Alg. llbld. verneemt uit Boedapest, dat in de bedding van de Tranjpi bij Nagy-Szent- Mikloa een groote lykkift is gevonden, die men Voor de doodkist van den Hunnenko ning Attila houdt, wiens lyk In drie dood kisten is gelegd en daarna in een rivierbed ding begraven. - De archaeologen achten het wel waar schijnlijk, dat men hier met «le lijkkist van Attila te doen heeft, want irt «le buuit \an Nagy-Szpnt Miklós zyn reeds vroeger zeer choone gouden vaatwerken uit den tijd «it-r Volksverhuizing gevonden, aan welke vondst de naam van Attila is verbonden. Deze vaatwerken worden bewaard in den Hof- burg te Boedapest. Huur naar draagkracht. Men schrijft uun het jTBld. Zi>«» dikwijls wordt de vraag ge- -Irld. welk d« el van het inkomon meu w el mag besteden aan huishéiur, om niet he. govaar te loopen de jaarlijk- :.ehe huishoudelijke begrooling te zien "drdten met een tekort. Deze vraag nu •s onlangs van officieelo zijde l>eant- woord en in de forimiloering van het •mtwoord heeft niemand minder dan de voorzitter van den Ministerraad een woordje ifwegoHproken. liet ging over do quaentie, hoeveel hum een anibtenuar zal hebben te be luien voor eene hem van Rijkswege verstrekte woning, geen eigenlijke uiilr.Hwoniyg zijnde. Uitgemaakt is toen o.I. «lat <'<>n ambtenaar moet betalen ;le door het Rijk zelf voor de woning I etaalde huur of voor a uigejcoehte wo ningen zeven procent van de koopsom, echter met een maximum .van 15 pCt. van hol salaris. 15 pt't. of iets minder dan het zesde deel vaai zijn inkomen mag wen dus. naar het oordeel der ro- geering. normaal lieeteden aan huis huur. Een kippen wedstrijd. De V. P. N'., te Amersfoort hooft van 15 October 1919 tot U October 1920, ilen eersten legwedslrijd in ons land doen houden. Verschillende hoenderfok- rters hadden toornen hoenders ingezon den. Elke toom bestoinid uit zes hennen, dit: elk afgezonderd bleven en door val- nesten werden gocontroleeril. Ook het hoenderpark _De Betuwe te Buimmalsen (eigenaar Gebrs. "Welle- iiuin) had twee toornen ingezonden. De zer dagen kwam fret IjencliPNdat dit hoenderpark alle hesehikbaro^iyHizen li.nl behuahl en wel: lo prijs. tï>um i.o I niet 11K5 eieren (waarde f f45.ïi) •Jp pr.# loom no. 3. met 1093 eiertfi (waarde f 133.43); le pr. hennen: hen no. 27 n;etv250 eieren waarde f29.47); 2e pr.. hen ivo. 25 met 224 eieren, (waarde f29 33). IV Icgeijfers waren: voor toom no. 3: 130, 109. 228. 177, 17G en 207; voor toom n«>. -1: 1.82. 178. 221. 190 250 en 1G1. zoodat slechts één hen een minder mooi cijjer mnakte. wM in hootdzaak moet t.vorden geweten aan het feit, dat zij in Novdnher '19 en Juli '20 geruid heeft. Snel bouwen. Dt eenige manier om uit den wo ningnood te geraken, heeft Minister Aalhurse gezegd, is dat er snel en goedkoop en veel gebouwd wordt. Over deze Ministerlijke Uolumbus- on;i lek king maakt do redacteur van liet Bouwkundig Weekblad zich oen beetje v rooi ijk: Snel bouwen Y I 'ezer dageai - zoo verklapte de lieer M. vertelde een architect mij eens een groote, royale woning voor oen rijken mijnheer te gebben gebouwd. Daaraan kwamen te pus: mevrouw, mijnheer, het bouwtoezicht en de aan nemer. l'luiUK hoeft hij het genoegen een eenvoudige werkmunnwoning te bou wen, waaraan te pas komen: de Minis ter van Arlicid en zijn collega, van 1* i- nanciëii de Afdeeling Volkshuisvesting an hot Departement van Arbeid, de II oo'd-I nspecteur van dé Volkshuisves ting. de Inspecteur vain de Volkshuis vesting, God. .Staten, Giemconteraad. Burgemeester en Wethouders, liet veel koppige Bcsbnir van een Wouiingbouw- vi reeniging. liet Bouw en W oningtoe- ziehl. de Woningdienst, de Gcz.ind- hei(Dcoiiüiiissie en de Schoonheidsconi- inissie. terwijl hem thans nog de aan gename kennismaking met het Bestuur van oen Bouwgildo of van een Coöpe ratieve Arlieiders-Associatie, te wach ten staat Hij vertelde met een gelukkig gezicht zei lid te zijn van do Fabricage-Com missie. zoodat zijn project aldaar slechts II dngm is blijven hangen 1 RECHTZAKEN. Releediging. Men herinnert zich de onverkwikkelijke geschiedenis tusschen den burgemeester van Woubrugge, den heer Bouwman, en den veldwachter van die gemeente in zake de brandstoffendistributie, en dat naar aanlei ding hiervan de oud-burgemeester van Wou brugge, de heer T. P. Klein, :n het Leidseh Dagblad een artikel heeft geschreven tegen burgemeester Bouwman van beleedigenden inhoud, ter zake waarvan de Haagsche rechtbank hem tot een geldboete heeft ver oordeeld. Aanstaanden Woensdag zal deze zaak >n hooger beroep voor het Hof te 's-Gravenha- ge worden behandeld. GOUDA. 4 December 1920. De Keurigg»dien»t in verband met de uitrooi-ing van de Warenwet. Den I9deni,September 1910 verscheen in Staatsblad Ml de wet, regelende de keu ring cn aanflftiding van waren. Deze wet* bepaalt by artikel 2 dat het land door da Koningin voor de keuring van warett in gebieden zal worden verdeeld én dat door Haar de gemeenten worden aan gewezen, waarin de keuringsdiensten ge vestigd zullen zijn. Den 30sten September 1919 richtten B. en W. dezer gemeente een adres tot H. M. de Koningin waarvan afschriften wer den gezonden aan de Miinriisters van Arbeid en Landbouw, Nyverheid en Handel, Gede puteerde Staten en den Inspecteur der Volksgezondheid waarby de aanwijzing van Gouda als keuringsdienst warm werd bepleit. Op al deze adressen mochten zy geen an der antwoord, ontvangen dan een circulaire van den Minister van Arbeid d.d. 14 April 1920, waarby werd te kennen gegeven, dat ingevolge artikel 34 der wet de Goudsche keuringsdienst wel zou kunnen worden ge handhaafd, doch slechts onder bijzondere vergunning, waaraan in ieder geval de voorwaarde zou worden verfbonden. dat de ze dienst, wat personeel en materiaal be treft, volledig zou moeten worden toege rust op gel ijken voet als de diensten van de keuringskringen en dat de vergoeding uit 's Rijks kas niet meer zou bedragen dan «nat het geval zou zijn geweest indien de gemeente ware ingedeeld geworden by een keuringsdistrict. Niet alleen, dat in dit ge val zou worden gelet op een voldoend la- boratoriumpersoneel, de bevordering van de melkhygiëne zou bovendien vorderen, dat de keuringsdienst -- in welken, mits deugdelyken, vorm dan ook beschikken zou over veterinaire krachten, die zouden moeten toezien op de naleving van de voor schriften, die krachtens artikel 15 van de Warenwet met betrekking tot de winning, bewaring en behandeling van melk zouden worden gegeven. Door deze circulaire werd het hen duide lijk dat waar eenerzyds zeer hooge eischen aan den Goudschen specialen keu ringsdienst zouden worden gesteld; terwyl anderzijds op geen belangrijken rijkssteun kon worden gerekend deze dienst niet zou kunnen worden gehandhaafd, tenzy de Minister op zyn aanvankelijk genomen be sluit zou terugkomen. Zoowel door het zoe ken van. persoonlijk contact met den Minis ter, als door het zich verzekeren van den steun van Gedeputeerde Staten en den In specteur der Volksgezondheid, alsmede door het zenden van een circulaire aan de omliggende gemeenten om aan hun her nieuwd en uitvoeriger officieel verzoek /trd- haesie te betuigen, hetgeen door 15 gen/een- tcn is geschiied', trachtten B. en W. hieroo invloeit uit te oefenen. Noch het eën, noch het ander mocht ba ten; het Koninklijk besluit van 19 Juli 1920 no. 33 bracht'Gouda onder bij den centra- len dienst, geuestigd in het keuringsgebied 's-Gravenhage,zoodat deze dienst, die se dert 1915 uitstekend werkt en wiens pre ventieve en regressieve maatregelen telken jare in het gemeenteverslag uitvoérig wer- <le»i gepubliceerd', tot hun le" 1 wezen >.al moeten worden opgeheven. Tot het tyilstip van opheffing zal «Ie gemeentelijke dienst blijven functioneeren. Ter uitvoering van art. 6 der Warenwet bieden B. en W. den Raad, op voorstel der Commissie voor de Strafvorderingen, een concept-verordening ter vaststelling aan, ter wering van waren, die bij gebruik over eenkomstig de bestemming voor het leven of de gezondheid solladledüfi Z>Un of kunnen zijn, die vaii ondeugdelijke samenstelling zijn of in ondeugdelijken toestand verkee- ren, of die niet voldoen aan de eischen of ten aanzien waai van niet voldaan is of wordt aan de eischen, gesteld krachtens de Warenwet, met uitzondering van artikel 16 dier wet 'I)e correspowh-ntie met den Minister, alsmede het ingewonnen advies der Gezond heidscommissie zal ter Secretarie ter visie worden gelegd. Omtrent de eigenlijke opheffing van den bestaamlen dienst zullen den Raad te be stemder tyd nadere voorstellen worden ge daan. De hiervoren genoemde concept-verorde ning luidt: VERORDENING op de keuring van waren. Artikel 1. Deze verordening verstaat on der „waren" hetzelfde wat artikel 1 van de Warenwet (Staatsblad 1919, no. 581) daar onder verstaat. Met „verkoopen" wordt in deze verorde ning gelijk gesteld: a. het ten verkoop in voorraad hebben; b. het afleveren; c. het uitstallen; d. het vervoeren; e. het te koop of in ruil aanbieden; f. het uitdeelen; g. het aanwezig hebben op markten; h. het aanwe zig hebben in winkels, woningen, bergplaat sen, werkplaatsen, fabrieken, stallen, voer- of vaartuigen of op ervoy bij fabrikanten, kooplieden, winkeliers, sNJjters of venters in gebruik. Het aanwezig hebben van waren in wo- niingen of stallen wordt met verkoopen niet gelyk gesteld, voorzoover de onder let ter h genoemde personen aannemelijk kun nen maken, dat de aanwezige waren uitslui tend bestemd zyn voor eigen gebruik. Art. 2. Het is verboden waren te verkoo pen die ondeugdelijk van samenstelling zijn of diie in ondëugriteliiiken toestand! verkee- ren. Art. 3. Het is verboden waren te verkoo pen, die by gebruik overeenkomstig de be stemming voor het leven of de gezondheid schad'Hyk zijn of kunnen zijn. Art. 4. Het is verboden waren te verkoo pen, die niet voldoen aan de eischen, of ten aanzien waarvan niet voldaan is .of wordt aan de eischen, gesteld krachtens *de Wa renwet Staatsbüad no. 581) met uitson dering van artikel 16 dezer wet. Art. 5. Hy die waren verkoopt of die voor het bereiden van waren grondstoffen be werkt of verwerkt, is verplicht aan de amb tenaren. bedoeld in art. 7, op aanvrage on middellijk die waren en die grondstoffen, alsmede de zelfstandigheden, voorwerpen of gereedschappen, die bij den verkoop, de bereiding, vervaardiging samenstelling, verpakking, bewaring, behandeling of het vervoer van waren gebruikt worden, te ver- tooneh en desverlangd ter hand te stellen. Art. 6. Overtreding van eenige bepaling van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste twee duizend gulden. De waren, met betrekking waartoe de overtreding is begaan, kunnen worden verbeuru verklaard. 4 Art. 7 Met het opsporen*van overtredin gen bij deze herordening strafbaar gesteld", zyn belast de ambtenaren, bedoeld m arti kel 18 der Warenwet (Staatéblad 1919, no. 581). i Art. 8. De verordening kan worden aan- "gehaald als keuringsverordening voor de gemeente Gouda. Art. 9. Deze verordening treedt irf wer king op een nader door Burgemester en Wethouders te bepalen en oopenbaar be kend te maken datum» Alsdan zal zyn ingetrokken de Verorde ning op den keuringsdienst van waren, vastgesteld den 24sten Juli 1914, onder no. 469. TarAafsherzflening Van Iterson-Ziekenhuis. Bij schrijven van 1 September iA be richtte hot Gallegie van Regenten van bet Van iterson-Ziekienihiuis B. en W-, dlat zy meenden B. en W. in overweging te moe ten geven voorstellen te dloen tot verhoo- g.üiig van de thans geldende taneven voor ue vzrpiegjng van patiënten im genoemd' idiekemhiuis. zulks in verband met die steeds stygenuie exipftomtatieJoosten. lliet college acnt het noodig de tarieven ingaande 1 Januari 1921 te bepalen als volgt: voor ingezetenen: eerste kias f 9.por dlag (Uhans f 6. tittffoe kias 6.per dlag Itnan.s 3.50); oenuie iJ.as 2»oü per dag (tnans 1.50); voor n i e ten ngezetenen: eerste Ju as /lz.oO per ulag (tlnans f7.50) oviteue mas t nou per dag 4.5u); uerue kuias 4.od per «tag (tihians f 2.ZO); voor n.et.-ingezetenen, the voor r exen mg van iiaburuge genteen ten of hare armbe sturen voigens conuract wonden verpiieegd. aiineuiipataeniten f ó.'ib der dlag (tlnans 1 1.90 )j vioor patiënten diie verpleegd worden voor rekening van de Knteverzekeringsbank 3.oO per dlag (tihaais 2j60); voor het gebruik van de operatiekamer enz.: patuëniten eerste klias f 25.(Ühians 10.patiënten tweedle kllas f 12.50 (thans 7.50); patiënten derdie wlas f 6. (thans nihil). Wiat betreft «le patiënten opgenomen voor rekening van instellingen van we Ida- uMgneiid! gevestigd in deze gemeente, komt tiet Goliege van Regenten eene andere re geling dian de thans geldende gewenscht voor. Zy' schrijven ojm.: „Wanneer een patient tegen vermumderd tarief moet worden op genomen bepalen Regenten het verschul- «i.igd bedrag." De ervaring leert echter dlat net God lege niet over Vddoendie gegevens beschikt om ondier alle omstandigheden te iviunnen beoordeeien. \\»t iin bilhikhoid door ue betrokaenen kan- wordien bekaaid. Het gevolg hiervan 'jm «Uan ook cfio de ver- p. eegkosten van de patiënten dier voerde lv.as minder opbrengen dan naar het ooi- «lieel van ons College mogelijk zou ziin. Tenejnde aan dit bezwaar tegemoet te komen zoudlen wij, voortoonig ais proef, gaarne een regeling zion ingevoeuxi. zooals o.a. te Arnhem bestaat en ssoedle resulita- ten oplevert. Deze regeling is ongeveer als volgt: Patiënten due iin het Ziekenhuis moeten worden opgenomen, dloch diie verpleegUos- ten derde klasse niet of slechts gedeelte lijk kunnen betaJon, vervoegen zich bii het Burgerlijk Armbestuur; de opname ge schiedt dan voor rekening van deze instel- lang van weldladïglheid. In mindering wordt echter gebracht hel deel der verpleegikosten. dat volgens oor- «Iteel van het Armbestuur dloor den patiënt zelve behoort te worden bijgedragen, welk dleel door of vanwege de patiënten wordlt gestort ten kantore van den administra teur van het Ziekenhuis ondier nadere il/aarvoor door Regenten vast te stellen be palingen. De belanghebbenden zuilen door of vanwege Regenten van het Ziekenhuis in kennis worden gesteld met de best is suing van het Burgerlijk Armbestuur, welk «lleel dier verpleegiMosten voor hunne reke ning komt. Veranderingen im «Hit bedrag zullen si echts kunnen worden aangebracht by beslissing van het Burgerlijik Armbe stuur. De practyiKi lieert dat bij een dergelijke regeling d/oor het Burgerlijk Armbestuur, ook uit welbegrepen eigenheiang. met groote nauwkeurigheid) de 1 evensoms tan- <ing(he<l'en van den op te nemen patiënt wor- «ten nagegaan en dat dientengevolge «le huuragen stijgen. Weliswaar zal op dieze wiiize een deel van het thans door het Van Ltei-son-Zi*;- kenhuis genoten suibsadlie aan het Burger- Hik Armbestuur moeben toekomen, dloch naar het oordeel zal de regeling aan ue gemeente in totaal tot voordeel strekken.'- Tenslotte stelt het College voor. het ta rief voor d'e verplegung van patiënten voor rekening van het Bestedelingemhiuis. het Oude Vrouwenhuis en het Weeshuis te brengen van 4.50 per week op f 7.por week en voor verpleegden uit de Werk inrichting van f 1.50 per week op f 2.50 per week. B. en W. kunnen zich met deze voor stellen vereenigeh. Een voordeel van dte voorgestelde nieuwe regeling voor opne ming van de arme, on- en minvermogende patiënten is hoi., dlat de exploitabileMrelke- ning van het Ziekenhuis veel zuiverder wordt. De verpleeguoeten van armlastigen be- luoren uiteraard ten laste te komen van het Burgerlijk Armbestuur of de overige instellingen van weldadigheid, volgens een vast te stellen tarief van 1 2.50 per dag. Het door het College van Regenten voor gestelde tarief voor het BesbedtalmeenhudK. het Oude Vrouwenhuis, het Weeshuis en de Werkinrichting diient dan te vervallen. Voor patiëntem, verpleegd voor rekening dier instellingen, kan dan ook f 2.50 per dlag in rekening worden gebracht. B. en W. hebben zich gaarne bereid verklaard te bevorderen dlat by wii®e van ..proef" deze regeling wordt ingevoerd. Blijkt deoe aan alle te stellen eischen te voldhen. dan zul len B. en W. te zijner tijd een desbetref fende regïemëntsw-y^iam, frm den Rt-d inzenden. In verband met het varenebwwde B. en W. den Raad voor de te*teaiideve7 ordening wFvaststaltting van A» voorwaj den voor de o^nemdmg en verpleging Van patiënten im toet Van Iteraon-ZjekenhuS vastgesteld bil Raadsbesluit van 15 Aag' 1919 in boven aangegeven sin te wij®geo waartoe B. en W. dien gemeenteraad een concept voorleggen. (Zie verder Stadsnieuwe Tweede Blad) AGENDA. 8 Dec. 7% uur. Soc. „Ons Genoegen", D* bat-avond Dg. BorgerDs. Sap. 10 Dec. 8 uur, Soc. de Réunie. Oon. cort Mej. An3 Riesz. 16 Dec. IV» uur. Bijeenkomst St. Janskerk, sprekers Ds. 'M. van Grieken en Ds. J. H. Landwehr te Rotterdam. 17 Dec. ReouoiiMrantsche Kerk. Voor dracht Dr. H. G. Hamaker ADVERTENTIëN. Voor de deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader E. VAN GENT, betuigen wij onzen harteljjken dank. Wed. C. v. GENT—DE JONG J. C. VAN GENT. 5992 U weet zeker reeds, dat mijn voor raad goederen wordt uitverkocht en mijn panden te koop zijn. Zoo niet, dan weet U 't nu en ntMk ik er u op attent, dat vandaag de piqj- zen der St. Nicolaas-artikelen nog eens extra verlaagd zijn, omdat alles weg moet. 60U jfö G. DE RAADT, Peperstraat 1418, Goud», j Geen zichtzendingen. Gesloten vaa 1.80 tot 2 uur. Om vanwege de overstelpende drukte wat op verhaal te komen, zal mün zaak de volgende week Dinsdag 7 Dec. den geheelen dag gesloten zijn. DAMES - EN KINDER ROTTERDAM. aangeboden op prima stand, gemeubileerd of on gemeubileerd. Geschikt voor jong gehuwden. Brieven onder. no. 5990 Bureau GOUDSCHE COURANT, Markt SI. GEVRAAGD: 5868 door de N. V. Stoonitimmer- en Meu belfabriek v.h. VAN MEGGELEN Co., Bergambacht (dorp). LANGE TIENDEWEG 27, Til. 311 HEEFT IN VOORRAAD: Blauwe Druiven. Tafelperen. Advertentie» en abonnementen 19 dit blad voor BOSKOOP worden aangenomen door D. SPAARMyt Achterkade 25* Vtfeeniging tol het houden van Soeiale Lezingen te Gouda, tusschen de Weleerwaarde Heeren Ze smaken lekker en helpen uitstekend bij: Hoest Keelpijn Verkoudheid In ons wisselvallig klimaat kunt ge niet coin der LIA-tabletten Koop een dopjje >n voorraad. OvemL ver krijgbaar A 75 ct L I AKKER, R'dam Prima Leder- eit SJchoenfoumituren worden voor zeer lage prijzen ver kocht. Verzuim dus ntó hier eerst een kijkje te gaan nemen. Aanbevelend, Noord-Brabantacha Led ar maatschap pij Verkrijgbaar bij: ANTON OOOPS, Wijdatraat 31, Gouda. NADRUK VERBODEN). (Art. 15 Auteurswet.) Hoe poes Polly zijn slechte streken verleerde. poes Polly was een leuke snaak, Vol kuren en vol grappen. De menschen lachten al reeds luid, Als hy de kamer in kwam stappen. Men lachte om alles wat hy deed, Men juichte om al zyn dolle grillen En Polly werd ten langen lest Baldadig om er van te rillen. Hij meende, dat hy ongestraft De malste stukken uit mocht halen, En 't liet hem koud, dat anderen vaak 't Gelag voor hem moesten betalen. Maar eens kwam Polly slecht te pas. Toen trok hy zelf aan 't kortste endje, En dit was o zoo'n goeie les Voor 't dwaas en overmoedig ventje. Het was den dag voor Sinterklaas En alle poesjes hadden vroolijk Hun klomp gevuld met geurig hooi En worteltjes en brood, heel oolyk Stonden zij allen op een rij. De schoentjes van Coco en Dolly, Van Mimi, Hanka en yoóiel Van Knokno en Toddy en Polly. Het was een allerl^ikst gezicht Voor 't paard om van te watertanden, De poesjes sprongen blij in 't rond Of liepen jolig op hun handen, En zongen Sinterklaas ter eer By Polly's mooie mandoline, Een lied, zóó fraai, dat Knokno Er bijna om begon te grienen. Toen kropen allen in hun bed, En droomden, dat ae mooie dingen En heerlijk lekkers van den Sint Tot loon van .hun gezang ontvingen. Maar Polly had weer rust noch duur, Hij lag te woelen eit te gapen En da«dit weer booze streken uit, In plaats van rustig te gaan slapen. Daar wist hij het! hij sloop heel zacht De kamer uit, stil op zyn teenen, En haalde uit de klompjes vlug Het brood, het hooi, de mooie penen, Hij deed dat alles in zijn schoen En dacht, wat zal dat paard staan kijken Als hij dien reuzen voorraad ziet. Me dunkt, dat moet het dier wel lyken. Natuurlijk, denkt de goede Sint, Dat i k alleen voor 't paard wou zorgen En ik alleen vind een geschenk Als wij hier komen zoeken, morgen. Dan kijken de anderen op hun neus- lk tie de snuitjes al van Dolly En van Vodiel en Knoknokno, En dan 't gezicht van Honk en Pollys Zoo sprak de guit, maar Sinterklaas Was ongemerkt in huis gekomen, Hij ha«l gezien wat Polly deed. En alles, wat hij zei: vernomen. Hij schudde 't oude grijze hoofd En «lacht: wacht maar ondeugend baasje, Dat valt je, ventje, vast niet mee, Je rekent buiten Sinterklaasje I Des morgens vroeg, voor dag en dauw- Was 't heele troepje al uit de veeren. En in een oégwenk waren zij Gereed en keurig in de kleeren; Toen renden allen naar de zaal: Het voer voor 't paard dat was verdwenen, Maar heel veel lekkers vonden zij In plaats van hooi en brood en penen. Doch Polly's klomp zag hij wel goed? Hij wreef eens duchtig in zijn oogen, Die prijkte met een groote roe Och, och, wat was de vrind bedrogen. Hij brak opeens in snikken uit, En huilde tranen, oh als tuiten, En heel meewarig om hem heen, Verwonderd stonden zijn kornuiten. Maar 't lesje hielp ons poesje wel, Nog hield hij veel van dolle streken, Maar and'ren deed hij niet te kort. En dit is ook den Sint gebleken. Als weer de groote feestdag komt, Weet 'k zeker wel, dat Polly Ook even rijkelijk wordt bedeeld Als Knokno, Vodiel en Dolly. CORRESPONDENTIE. Marietje. Zoo, zoo is er weer een mooie nieuwe teekening klaar. Jammer, dat jullie zoo weinig teekenen hebt nu. Kmd, dat is haast met te doen van 1-6 es. Was ie niet doodmoe? I» dat eiken Woensdag ioo I Jammer, dat je voor al die aard ge werkjes nu geen tod meer hebt. Vier jullie 't Sint Nicolaasfeett ook nog op schooi Vertel er dan eens van? Blondkopje. Ja. kmdje, ik had je al een paar weken gemist, en dat vond ik ere ongezellig, lk hou m'n vriendinnetjes graag bij mekaar. Ja, die viooltjes had ik zeker graag eens gezien, dat lijkt me met gemak kelijk- Prettig, dat je weer eens Mar Gootje gaat. Ze zal je wel een heeleboel Sint Nico laasgeheimen te vertellen hebben Vier jullie nog Sint of zijn jullie er toe groot voor? Indiaan. Oh, oh, wat zijn jullie tooh rakkers, meer zal ik maar niet «eggen Wy weten samen wel. waar we t over hebben Wat zul ju «lunder gekeken hebben, toen moeder met die album thuis kwanl_plak je ze van jouw album in die van Oom of anders om? Ik kom weer eens kijken naar ie nieuwe schatten. Die arme zus, maarik kan me voorstellen, dat vader heel boos Ml haar is als ze zoo onverschillig is. lk verwacht Moeder en jouw stellig hee gauw. zeker is er veel moois te zien en je weet jullie bent me hartelijk welkom Slimmerd. Vader heeft groot geluk. dit was nog geen ys om je op te wagen, er zijn er bij troepjes doorgezakt. Ik ben ook bly hoor, evenals Moeder, dat die erge kou weer voorby ia. Dageraad. Je komt gerust maar eens bij me kijken, hoor, vent. Zeg, weet je, ik vond je verhaal over dien neef die deed of hy dronken was, niets aardig, lk vind dron ken menschen iets heel, heel naars, en dat men hen na gaat doen vind ik «al heel akelig, denk er zelf eens over na. Een dronken tnensch heeft zich zelf, door eigen toedoen, meestal door te zwakken wil, abnormaal gemaakt. Een dronken mensch weet zelf niet hoe gek hy zich aanstelt, is dat niet bedroevend en om zoo iemand dan na te doen, vind ik toch eigenlyk niet mooi, t j e. Wpt geef jullie elkaar gezellige dingen, ik ben verlangend wat er nog meer bij komt. Ja, ik vond Jan z'n briefje heel aardig. Och, 't is ook nog maar een kleine kerel, en Moeder zal hem ook nog liever zóó hebben als stil, zoet en daarmee natuurlijk ziek in z'n bedje. Nu maar, hoe heb je t bedacht voor Vader, je bent toch een duvel tje. Elsje is zoo benauwd voor Sint, haar kleine geweten is zeker niet zoo heel erg zuiver. Prettige Zondag, hoor! Sneeuwwitje. Arme stakkér. Zoo ziek geweest, ik had je vorige week al ge mist by de briefje». Gelukkig dat je met 6 Dec. not weer beter zult zyn, maar ik gel«»of dat de goede oude baas zieke kinderen juist bijzonder goed bedenkt. Gauw heelemaal beter worden, hoor! Maar toch voorzichtig aan maar. K r u i d j e-r oer-m e-n iet. Wat bar leuk verzonnen van Moeder, ik snap niet hoe ze het in elkaar krijgt, ik ben op dat gebied heelemaal niet hanclig. Wat leuk voor jullie grooten om alles bij te wonen zoo n avond voor de kleintjes. Komt Sint zelf b(j jullie Zeg jij bent ook een gezellige visite om den heelen dag te zitten lezen. W i 1 d v o g e 1. Je brief kwam te laat, meisje om nog te beantwoorden. Alle copie was al weg. Vieren jullie Sint gezellig? Oh, oh ik wou weer zoo graag gezellig een avond bij jullie zyn. maar ik zie voorloopig geen kans. En is de fuif in Rotterdam niet meegevallen? Is Oma al terug? Ik hoop heel, heel even nog bij jullie geweest te zyn, voordat je dezen brief krygt. Leven de poe- 86A8°tfer. Gelukkig, dat je weer beter bent, je had zeker kou gevat. Je moet nog maar eens na 4 uur komen spelen. We vie ren nu toch allen Sint Nicolaas op Maan dag? Ik voor my had Zaterdag veel beter gevonden, dan had jullie Zondag volop van je schatten kunnen gemeten, en nu zit jullie den heelen Zondag in spanning. Elsje is springlevend en gezond, maar ze mag met buiten, behalve als ze wandelt, t weer is nu veel te gevaarlijk. J a n P. Nee maar, hoe kom je nou aan waterpokken, dat is toch heelemaal met in de mode? Je moest mazelen hebben dat is Goudsche kindermode op t oogenblik. Maar 't is naar genoeg, dat je in bed moet lig gen Zoo, meneer de baron, jy fluit maar en or komt wat je belieft, t Hjkt wel uit een sprookje, 't beste met je. Middelpuntje. Zoo, hou JÜ er zoo veel van overal de datum op vermeld te heb- I ben. Typisch vind ik dat, je geeft dan zeker ook erg veel om dingen waar herinneringen aan verbonden zyn. Het lykt me voor mej. E. heel moeilyk om voor een krans van too uiteenloopenden leeftijd geschikte lectüur te «inden. W»t lee» jullie «r? Nu weet ik no« niet van je o? je de boekenledtter zl«p of Styf maakt. a Zondagskindje. Ja, het was te laat geworden en ik had Elsje beloofd mét haar naar den Bazar van Arbeid Adelt te gaan, ik had ook niemand die huur uit het lesje kon halen, omdat de juffrouw ïiek was, ik toch moeilijk meteen Elsje meebrengen. Al» de Sint Nicolaasdrukte voorby is, kom >k beslist gauw, maar altijd valt m'n bezoek op Woensdag, anders ben lk niet vry. Blonde Krullebol. Maar kmd, kun jij al zoo goed schaatsen rijden, en wa«r heb je dat toch gedaan, by ons lag er toch niets dicht als sloojtes, en dan al plan om naar Gouda te gaan, jij bent een bolleboos, hoor! Nee, Elsje kan nog geen schaatsen rijden, er Staan wel schaatsen op haar T*T- zfw a r t J c. Maar kindje, dat kan lk me voorstellen, dat je moe was toen je naar huis geloopen was, gelukkig dat je er geen na- deelige gevolgen van gehad hebt. joen er zooveel voor je te zien was, met schaatsen rijden, zul je wel niet veel gehandwerkt heb ben, hè Nee maar, wat ben jy handig om j« brieven altyd zóó in te richten, dat moe der het nog niet weet, wat jc voor haar maakt lk ben er ook nieuwsgierig naar Is de tent niet open aan één kant, of heb je alleen de ramen open? lk vind het heerlyk als je me zulke lange brieven schrijft. Dag kindje, 't beste met je, hoor! Jantje Woelwater. Oh, baasje, baasje! Wat zal dat geven vanavond, als Sint korht. Een roe, net als Elsje varleden week gehad heeft. Maar ik zal toch wel een goed woordje voor je doen by den ouden man. want ik vind je toch wel een beetje een flinke jongen, dat je me alles zoo eerlijk verteld hebt. Rotterdammer. We vinden het zoo heerlijk, dat Elsje op 't oosrenblik zoo goed ig, het zal de tweede Sint Nicolaas worden, die zij niet ziek meemaakt, andere jaren WUS ze altijd In bed- Jn, Elzje ie den goeden ouden Sint. Zondag heeft hyge^ «trooid. maar ze was heelemaal van streek. Hij zal bij jullie ander» wel wat doen hebben met zooveel peuters. Blondje. Wat verleidelijk, hè. al dat l&kors zoo dicht by, ik denk dat jy bil bent. als er eens iets breekt, dan zal het Wel in jouw maagje verdwijnen, hè Maar Moeder zal 't minder plezierig vinden. Nelly. Elsje zat gisteren ook alle fees ten in December op te noemen en wy hebben •r zooveel, want Pappi en Elsje zyn beiden ook jarig in deze maand, maar Elsje vond het nog niet genoeg en wou er Paschen nog by en 't was haar haast niet uit het hoofd te praten, dat dat feest nog lang niet komt Och, die arme Jan, ik heb toch heusch wel erg meelyden met den kleinen kerel, het is ook zoo moeilyk als Je al je vrindjes soo heerlyk ziet spelene. dat hy dan altyd maar een zoet, stil jongetje moet zyn, je kunt dan nog veel beter in bed liggen, zoo als Go, dan merk je eooireel «Mt r»m al 4b dingen, al Is het ontzettend hart voor haar Weet je wat, pak je ze allebei eens flink voor me, doe Je het en te* aan Jen, dat Sinterklaas wel alles begrijpt dat hJI maar goeden moed moet houdén. Hemeltje wat een lange brief, ik schrik er zelf va». Bruintje. Ja, hoor. ook Dickie zei door den goeden Sint «iet vergeten worde». Wat aardig, dat je zoo mooi geborduurd hebt. Verleden jaar kreeg ik van één vaa m'n krantenvvfeiWtenetjes ook een prachti ge geborduurde telat. Hoe is het met je, ig je nog meeds? Wat zul Je veel tyd heb- ben om veerassingen te bedenken. Prettige Sint, hoorf Theeroosje. Gezellig, dat ik weer eens iets van je hoorde. Ja, ik herinner me ook nog, toen ik van de M.U.L.O. kwam op de H.B.S., dat het meer zelfstandige werkea buur «iet mee viel, ik ben verheugd, dat je er nu aan gewend bent en dat het beter gaat. Prettig, dat je nu weer wilt probe ren me geregeld te «chryven. Ik vroeg da»j. om niet naar je in de krant, omdat ik wt»*, dat je met ziek waa, ik heb je een Dltf maal gezien. J. rzpport lijkt m. mtddell». tig. Je klasse-nummer velt toeh erg mee. Hoe S 't met broer? Meidoorn Det ia geloof ik voor 1 eerst, det jij neen een rondeel knnt oplo.ee» Je velkoudheTl heeft Je felukklg nietji* gemankt, dat Ik Je glütermorgen zeg loepen. Ik kan me voorstellen dat je broer zien voste als hij zoo'n voordracht moet houden, t waarlijk al studentikoos, maar de kindarjj van tegenwoordig apen echt alles va> él ouderen na. Jammer, want er gut veel hear lyke jeugd verloren. Roosje. Je brief kwam eigenlyk te laat, maar ik zal toch nog maar een P«* lettertjes schrijven. Vervelend, dat t j«»- ste broertje nu ziek gut worden. Die stek ker, juist met Sint, en hy is zoo graag In den winkel. Tulpje. Wat is dat buurmeisje var- wend. Wat heb jy een practische wenschsé voor Sint. Leer mur goed handwerken. RAADSELOPLOSSINGEN. Van de Ouderen: 1. Een bal. 2. Populier. 3. EEN TIENTAL. Van de Jongeren; 1. St - een. 2. Klokhuis. 3. Ooievaar. Goede oplossingen zonden: va» de Jonga ren: Nelly e» Ju v. d. L. Nu geef ik dezen keer mur geen raadeab op, wut ik vree», dat er deun Zondag niet veel lust sal »yn om raadsels op te losaen. Jullie hebt natuurlijk ja hoofd vol met Je Sint-verrassingen, of als jullie 't al gevlard hebt. dan heb je 't druk met je nieuwe speel goed al je Ukkars. Materiaal als vóór den oorlog. Worden met succes gelegd in Kantoor, Salon, Badkamer, en». Praait sfwerking. «111)1» Pri»"- Aanbevelend, a» - bhuids-foto» fisstgroipin Foto-SrlaDUMFMn FOTOGRAFISCH aTRLIRR/ F*. W.L». ZAKE* - Q.-Hs»e«i En gros. - Zn Detail. ZEEMl.EöER: 43.16 ZKEMDOEKEN. '20 SPONSEN. DWEILEN. COCOS WERKBORSTE1.S. LOCOS STOFFERS. ENGELSCHK BEZEMS. Ens. Enz. FIRMA WEU. P. UITKNUAAL Bezem- en Borstelfabrikant, Kuipemtroet «1 «n Klelvsistroil 15. MARKT 32 - Telefoon 216. U4 N«a. i»t. vs« Acco.st.sts. HANDELSGEBOUW, Kamer* 5 en 6, Teltf. no*. 383-388, VLAARDIN8EN.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2