A. C. COSIJN - in Assurantiën Brandverzekering i| Ben- ei MctapjpA Kurken tellen! 15 flesschen prima CÜLTURAWIJN Dames- en Kinder-Kleeding Clip. KEET Zeer goedkoope aanbieding Ularme "intermantels Wormpoeders 343-349 MULDER A OOMS, duurt voort. MARKT 3-4 - GOUDA. Kindermantels Bontmantels Pelterijen Pluche-Mantels Coupons Stoffen VERKOOPING Griekenland en de entente TaMoon No. M. Iedere kooper kan vanaf heden tot DONDERDAG 9 DECEMBER inmjjn winkel het aantal kurken taxeeren, aanwezig in de flesch der Etalage, waarvoor worden beschikbaar gesteld. Vraagt onze buitenlandsche Likeuren en diverse Wunen. iiiininmuH|Siiiiiwuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu!iMiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii«iiiiiiiipimisju|i«ini van Groenendaal 58. GOUDA. Telefoon 594 Tabaks- an Sigarsnmagazijn „DE HERDER", Hit B0EDK00PST tn MEEST GESORTEERD In Fl|ne kistjes SIGAREN Zesr geschikt voor It. NICOLAAS-CADEAUX. in prima effen wollen stoffen, alle moderne fleuren, nieuwste modellen, thans 14.75, 16.75, 19.75, 22.75, ƒ24.75, 29.75, enz. thans 9.75, 12.75, 14.75, 16.75, 19.75, enz. Zeer groote keuze. thans ƒ195.-, /250._, 295.-, ƒ34-, 395._, 450.-, 495.-, be trouwbare kwaliteiten, nieuwste modellen, zeer groote keuze. in alle moderne bontsoorten, nieuwste modellen, zeer groote keuze. ook voor zeer corpulente Dames in Seal-Pluche, Wollen-Pluche, Velour du Nord, zeer groote keuze. - Abonneert U op dit Blad. - „Fermitan" Wormpoeders genaamd Fermitan Jacob# Maria Wortelboer CONCERT-ORGELS in voorraad met 3 knie- BLAUWE KRUIS, F TWEEDE BLAD f»Tt MODEPRAATJE. .«10 F*brl»k«», PakhuiiM, Qoadaran, Woonhuizen '"boedala, Winkels anz. A LOEI ACCOUNTANTSKANTOOR Hirectle: JAN J VOORZAAT M A. VAIN STIAVBR^N. Aecoratrata. Lwin H. O. ImShN. UTMOHr. DRIFT 11, ToWoon MC2. 1938 Blikantoor to Uooda: L. O. ROTTEN, Woatkarm 71. OROOTSTE KEUZE in itccd» welkome St. NIOOL AUS-CADKAUX vindt men by QEZ. VAN DANTZIQ, H00BSTRAAT 1-11 - Tel. let Ui BOUDA WiJDSTRAAT 43,-- boek GROENENDAAL. ▼ai 2B mm M «tak*. 5856 40 «oort.» SIQARETTEN, SIQAEETTEN-BTUI'S, ■IOAEENENUPEB(, 8IOABENAANITEEEBI, e Aanbcvalead, Firm* A. H. J. WUTENBUR8. Groots Partij uit onza Confectlafikrlek, voor Mantels, Mantelcostumes, Japonnen, Rokken, Blouses, tegen extra lage prijzen. I persoon. KAI'OKBEDSTELLEN, prim, lijk ra mat mirere, prima Javakapok gevuld, vanaf KAPOK MATRASSEN, vanal WOLLEN DEKENS, gebloemd, 2 peraeen. GESTIKTE DEKENS, 2 peraoon. MOLTON DEKENS. 2 pereoon. Prima rood-zwarte KARPETTEN, 0X4, vanaf Praehtvolla TAPIS BELGE KARPETTEN, 0X4, vanaf Prima TAPISTRY KARPETTEN, 3x4 Zeer mooie AkMINSTER KARPETTEN In de aller nleuw.te kpasina, vanaf TAPlSrKY STUKGOED voor vaeta klaaden, prachtvolle deeaine, per el AXMINSTER STUKGOED, per el VLOERZEILEN, prima Engelacha kwaliteit, vanaf 2 38 Gekleurde CHINA MATTEN, per el AFGEPASTE MATTEN, 2X3, vanaf De allerbeste kwaliteit ENGELSCHE LINOLEUM, 2 M. breod, in ile allermooiste dessins4 33 VLOERZEILEN WORDEN GRATIS GELEGD, OOK BUITEN DE 21.75 24.— 9.85 11.90 1.65 14.90 21.75 35.76 34.— per el. STAI). ENGELSCHE LINOLEUM, 183 breed, per el SPIRAALMATRASSEN, per el Enorme aorteering VITRAGES, aonder ra met rand, vanaf 00 op dubbele breedte. GEBLOEMD LINNEN voor Slaapkamergordijnen, 2 M. breed, pracht patronen en waschechti.g9 per el COCOSLOOPERS, prima Stevens kwaliteit, 60 c.M. breed 1.59 per el. TAFELZEIL (stukgoed), teer swero kwaliteit, per el AFGEPASTE TAFELZEILEN, groote maat, per stuk LINNEN ROLGORDIJNEN, per «tuk 3.45 9.75 2.90 genaamd van Jacoba Maria Wortelboer werken beter dan alle andere wormmiddelen en mogen niet gelijk gesteld worden met wormpatronen, koekjes, toren tjes, bonbons, enz., daar deze midde len niet die kracht bezitten, die er van venvacht wordt. bezitten een bijzonder vindingrijke samenstelling, verdrijven zeker spoel-, made-, maag- en andere inge wandswormen, zoowel bij volwasse nen als bij kinderen. 85 cent per doos, drie doozen ƒ2.40. Overal verkrijg baar of direct van te OUDE-PEKELA. „Fermdtan" wordt door de Neder- landsche wet beschermd. Wormpoeders niet voorzien van het woord Fermitan, worden als na maak beschouwd. 5622 45 Men wachte zich dus voor namaak. 1976 324 T~~zwellen, voorzien van Harp, Fluit, Cello, Schalmei en Muscette 32 vt., 1 kw. koperen tongen en prachtkasten. PIANO'S, lage prijzen, prima werk. VIOLKN f 13.60, mooie toon. Alles met 10 jaar garantie. OrgolB met 11—13 reg. f 230—f 270. Aanbevelend, GEBR. KOOIJ, I PIANO'S en ORGELS. Dwars Nienwstr^at 54, BOSKOOP. van DAMES-BONTKRAGEN. MOPPEN en HBEREN- en JONOEHEERENKLIEDING WESTHAVEN 6, -=e_ OOUDA, vanaf MAANDAG 6 DECEMBER t/in. ZATERDAG 11 DECEMBER. BROOTE PARTIJ 5977 80 Dames-Bontkragen en Moffen. 0W De geheels voorraad wordt tegen een derde verkocht. BONTKRAGEN van 24 30 36 ƒ42 48 ƒ60 75 90 MOFFEN van voor 8~ fl0 van 30 42 ▼oor ƒ10 14~ ƒ14 ƒ16 20 ƒ61 57 66 25 30 ƒ76 90 ƒ15 ƒ17 ƒ11 ƒ22 ƒ26 ƒ30 Groote voorraad Demi's, Overjassen en Costuums wordt voor de helft der waarde verkocht OVERJASSEN van ƒ30 ƒ35ƒ50 f qq ƒ70 ƒ80 ƒ90 ƒ100 en DEMI voor ƒ16 ƒ17.50 25 30 S5~740 ƒ45 50 DigtlIJkich gtiptad «00 t morgani 10 aur tot 'ir.ntfl I uur. ■f' ZATERDAG. DECEMBER 1920. Nota aan Griekenland. Tevredenheid in Frankrijk. IJitstel van het re ferendum? De koningskwestie in Hongarije. Herziening van 't Vol len ëonsverdrag gevraagd. Bulgarije's toelating onzeker. Financieele tommlssie ingesteld. d'Annunzio en de Italiaanschc regeering De monstratie voor de Fiumeesche kust. Proclamatie aan Tessino. Ver korte diensttijd in België. ONS OVERZICHT. Leywues tauomfatxw! Vapr de eerste maai cnL Wia ontreden als- njüiuaWr^re.,ideal beeft lui een aucces behaifld dat in Frank rijk algemeen aLs Koodanis: wordt erkend: dB geallieerden hebben, geluk gisteren ««(pedeeldi, een gameensohappeliike nota U#r A/ttheae geaondem. waarin, naai- Ha ns uitdrukkelijk releveert. het Fransche itsndount heeft gezogevuerd. Het offi- bureau herinnert er aan. dat Ley- ran Venizelos ..aid openlijk konitantiin uit te sluiten. Het Enge.-iclie van buiiteniLandache zaken uoor een stemming ben «ninste van den of- gexeWen koning sou worden gewekt. Lev- gues bleef echter te Londten aandringen op de noodlnakelüktieid van een vei-ldaruig Oer geallieerden, omdat hiet immoreel zou te profeste aren tn iliiiken van trouweloosheid heeft Aan Ley»ues is het (kis te ilan- beslofen werd bot de notazending, tenslotte zelfs Italië s uccoord heeft met U*)"*' (Jeorge en teekend. die luidt als „D« Britsche. Fransche en Italiaansche regeeringen hebben luet Gxieksche volk gteedb blijk gegeven van hun goeden wil en het gesteund bü bet bereiken van ziin wpoxataea. Zij ziin d/aarom de, te meer pijnlijk wkbaasd over de gebeurtenissen, die juist in Griekenland hebben plaats ge- bad Zij wensoben ach niet te mengen m de binnenlandsche aangelegenhaLen van Griekenland, dloch zii voelen och verplicht te verklaren, dat het we-ler op i van een ko- dteloyale bonding tijden* den last en verlies heeft be- beschouwd kan boor Gr.ekenland van zim vuanduge daden. Ddt zou een nieu we en onaangename verandering teweeg i verhouding tusschen Grie- Geallieercfen en in diü ge- rai behouden de dtrie regeeringen zich vol- vrijheid van handelen voor ten aan- van de aldus geschapen sibuabie." Idus de nota. die dus zuiver en alleen Zonder gepaard te .uw omschreven De geallieerden hebben de ziullen ne- Law deelde in ket vanneer het Gmeksche volk een stap wilde doen. wélke iin dfit land' betreurd zou wor- andere geal- a over te gaan bot eenige viiandige actie in den ziin van bet met geweld beletten aan het Girieksche volk om tot dien stap over te gaan. De twee dingen., die den Grieken boven hoofid hangen zün dus vermoede» Herademing van het Sèvres-verdlrag ten flunsfe van Turkije en weigering van fi de geaillieerden. vol- Hiavas. nog een nota geredigeerd, te Athene zal worden geprott*- de Grieksche danlm het veto. dat daartegen door Frank rijk: en Engeland is uitgesproken. Bij zijn terugkeer te Pariis heeft Lev- gues tot een medewerker wan Reuter ver klaard, dat er «een kwestie was van Bpbtabg tusschen de geallieerden en dat bet daarom voor de Grieken nutteloos wits om te trachten de situatie te explodteeren. Het i te verzekeren en den vrede in te herstellen. Frankrijk kon dtems den oorlog Te Londen~wordt het niet onmogelijk ge acht, dat in verband met de nota der geal lieerden het referendum over Konstantyn's terugkeer, dat morgen in Griekenland zou Worden gehouden, zal worden uitgesteld. Konstantijn heeft de toebereidselen voor (ijn vertrek uit Zwitserland misschien wel Wat voorbarig of in ieder geval te vroeg Nog een tweede onttroonde koning ver beidt in Zwitserland het oogenblik, waar op hjj zijn oude plaats en rechten zal kun- koning Karei van Oos- die veel kans heeft, zoo l-monarchie, dan toch in worden teruggeroepen. De regeeringspartij heeft beslo ten, zich voor het zelfstandige nationale koningschap te verklaren; daarmee is de ondergang der regeeringspartij voorkomen en de regeeringscrisis, welker diepere oor- ■Mk de koningskwestie was, voorloopig ge- tenrijk-Hongarije, d niet in de-Jhibbel-monarchie, Hongarije te Het besluit beteekent een nederlaag der Sarlisten, want de regeering zjjn thans in 4e koningskwestie de handen gebonden. j Minister-president Teleki heeft verklaard. <Ut Zwitserland besloten is koning Karl •kchts dan te laten vertrekken, wanneer de Entente daartoe vergunning verleent. Te gen dezen plotselingen terugkeer van Karl «ouden dus bezwaren van internationaal Politieken aard bestaan. Als nieuwe minis- t wordt Rubinek en ook Bethlen Kronyken veelvuldig gei neutrale land!» dat keld „1 houden als Vol tot herziening van het Vol- kenbondsverdrag, waartoe verscheidene En- gelsche persoonlijkheden een collectief ver zoek b« het algemeen secretariaat hebben ingediend. De strooming tot herziening zal echter nog veel krachtiger moeten worden, alvorens men hierover ernstig gaat denken. Hoe broos de bond der naties is, leert een bericht (voor welker juistheid we echter niet durven instaan) van de „Associated Press", dat Argentinië overweegt, zich uit den Bond terug te trekken in verband met het feit, dat de voorstellen der Argentijn sche delegatie niet zijn aangenomen. Wan neer dit reeds een reden moet zijn zich te rug te trekken, zal den Bond geen lang le ven beschoren zjjn. Oostenrijk's toelating is nu zoo goed als verzekerd, aangezien de desbetreffende commissie over de opneming der republiek gunstig heeft geadviseerd. Bulgarije's toe treding evenwel is nog onzeker. In het rapport van de sub-commissie be treffende de toelating ven Bulgarije tot den Volkenbond wordt verklaard, dat de na- buurstaten van Bulgarije twijfelen aan het voornemen van Bulgarije om zijn interna tionale verplichtingen na te komen, maar dat Bulgarije's vertegenwoordigers met na- dri)k verklaren, dat hun land zijn politiek geheel heeft gewijzigd, en het vaste voor nemen heeft, om de bepalingen van het vredesverdrag na te komen. De sub-com missie is van oordeel, dat Bulgarije werke lijk zijn verplichtingen wenscht na te ko men en uit ingewonnen inlichtingen blijkt, dat het alle mogelijke pogingen in het werk stelt, om het vredesverdrag loyaal na te ko men, met name de' bepalingen betreffende de ontwapening. Z\j erkent echter, dat uit de 'verklaring van de gedelegeerden van Roemenië en Joe- go-Slavië blijkt, dat de publieke opinie in die landen algemeen gekant is tegen de toelating van Bulgarije tot den Volken bond. De Engelsche gedelegeerde Fischer ver klaart de houding van Servië en Roemenië te betreuren en zet uiteen, dat de toelating van Bulgarije in het belang van den alge- meenen vrede zou zijn. De gedelegeerden van Japan, Zweden en Perzië verklaren zich eveneens voor de toe lating van Bulgarije. De Franscho delega tie heeft haar meening over deze kwestie nog niet geuit. De vergadering van den Volkenbond heeft een financieel comité benoemd, dat het werk der Brusselsche conferentie val voort zetten. De „Tribuna" heeft inzake de moeilijk heden tusschen de Italiaanschc regeering en d'Annunzio ontdekt, dat er eenige ont spanning valt waar te nemen. d'Ajinunzio zou hebben verklaard, dat de bezetting der eilanden, niet als een definitieve annexatie moet worden beschouwd, m. a. ww. zou hy terugkrabbelen. Het blad ziet den toestand vermoedelijk te rooskleurig in, d'Annuzio heeft alleen den ingenieur Quartiera naar Roome gezonden om de regeering het stand punt van Fiume uiteen te zetten. De re geering mooet evenals d'Annunzio bereid zijn alles te doen om bloedvergieten te voor komen en tot nu toe is er ook geen druppel bloed gestort, hoewel er reeds een kleine schietpartij aan de kust moet hebben plaats gehad en een deel der Italiaansche vloot voor Fiume heeft gedemonstreerd. Achtt Italiaansche kruisers ziiin Woens- diag verschenen vooir de haven van Fjrume. om te demonsfareeren verneemt het Hib!. uit Berlyn. In de stad' werd de storrrtkilok geluk! en de bevoilkrog stroomde naar de haven. De troepen van d'Aimunziio bescho ten het Italiaansche eskader krachtua-. De in de haven van Fiume liggende super- direat in ought Dante AUrtheri maakte aan stalten om de luaven te verlaten en zich by de vloot te voegen. d'Annunzio bezwoer echter den commandant te bliiven. De com mandant bleef en te ziiner eere werd dlaar- na een geestdriftige demonstratie gehou den. met een rede van dfAmvunzao. die er geen broederbloed: zou Bl^Tl BUTTBNLAND9CH NIEUWS/" In soramtee hriwren d'Amnunaiio's geestvermogens getwijfeld, waartoe een zonderlinge proclamatie, die hij tot de Teaainer bevolking heeft ge lucht. alle aanleiding geeft In deze pro clamatie belooft hij spoedige bevrijding van de vermeende onderdrukking door Zwitserland en stelt hij aansluiting by uitzicht De geheele Zwétsersche deze laatste inmenging van (TA/nminizio als belachelijke aanmatiging van de hand. Motta. de bondspresident, die zelf een Tessiner is. zeide dat officieele stappen tegen cFAmnunaio geheel overbo dig ziin. (laar niet slechts de Italóaansche regieering. maar ook de groote meerder heid van het Italiaansche volk het fantas tische streven van d'Annunzio veroordeelt. De leden c hebben thans ex Belgische arbeiderspartij het wetsontwerp ingediend ttiid van zes Zwitserland speelt dus een belangrijke to de wereldgeschiedenis, hoewel het ■ra het maken daarvan overigens weinig «tref deelneemt. In de toekomst zullen de van het klei- t alleen reeds bekend- daarop. Voorts staat het ontwerp vrijwil lige ddenstnenuing toe. met dien verstande. d!at zij, die voor hun 18e iaar dienst h«A>- bii het bereiken van de ontslag uit den dienst Men weet. dat tuist den zesmaanschen dienstplicht moeilijkheden opleverde bii het pogen de manieter-crisis op te lossen, fflöoda-t de sociaal-democraten tenslotte goedkeurden dat de socialisten deze niet stelden als voorwaarde voor deel- HONGARIJE. Draconische maatregel De Hongaarsche regeering heeft een wetsontwerp ingediend, waarbij draconi sche bepalingen uitgevaardigd worden te gen het verspreiden van onware berichten in Hongarije door de pers of op andere wijze, waardoor de goede naam van Hon gar ye of gewichtige staatsbelangen ge bcliaad worden. Ex kun gevangenisstraf tot 5 jaar en geldboete tot 10.000 kro nen op staan. Vei-spreiding van berichten, die een binnenlandsche interventie tenge volge lcunnen hebben, kan met tóen iaar gevangenis gestraft worden. DUITSCHLAND. De strijd tegen den sluikhandel. Hirmdörfer, de directeur van het Bden- hotel, die wegens sluikhandel tot negen maanden gevangenisstraf is v»~>ordeeld, is in Monte Carlo aangeiklomen. Hy heeft de Berliner Zeritung een brief gezonden, waar in hij meedeelt, dat hy 's winters in Mointe Carlo blyflt en daar don 15en Februari een za ak opent. Later denkt hy naax Anne rik a De banketbakker van het Edenhofel heeft in 180 banketbakkerijen van Berlyn gebakjes gekocht en deze aan de autori teiten doen toekomen om te bewijzen, dat niet alleen het Bdehhotel, maar zoowat alle banketbakkerijen met sluikhandel varen werken. De autoritteatem hebben nu. naar men aan de N. It, Grt. uit Berlijn meklt, besloten ook deze 180 banketbakkers te vervolgen. Aian het Hotelbestrieb A. G. Berlin, de grootste- hotel-onderneming in Duibschland, is ,/le handel im eerste levensbehoeften wegens onbetrouwbaarheid verboden". M. a w. mogen in de hotels van deze onder- neming geen spy zen of dranken meer wor den verkocht. Alle keukens, banketbakke rijen en restauraties moeten gesloten wor den. Dientengevolge worden niet mander dan drie groote hotels, Bristol, Zentml en Bauer, het reusachtige restaurant in den Zoölogiischien Giarten, de café's Bauer. Knanzler, het wynrestauranit Kranzler, het café en de grillroom van Zentml, het res taurant Wdntergarten, het restaurant Hei- deliberger en zelfs het restaurant in den Rijksdag gesloten. Zoowat 2000 employé's komen zoodoende buiten werk en een on derneming die met 50 mêUioen kapitaal werkt, wordt lamgeslagen. De hotels van de vennootschap mogen voortaan alleen gaston herbergen, ben echter gE'en spy's of drank verschaffen, zelf geen ontbijt. In de bovengenoemde hotels verblijven gemiddeld 1000 vreemdelangen, die 't ergst onder den maatregel te lijden zullen hebben. Ceintuurtje-s. Dezen keer wilde ik u eens wat vertellen over de kleine toiletartikelen, als ceintuur tjes, taschjes, en schoentjes, die dikwyls ten onrechte met den naam van „kleinighe den" worden betiteld, en ook over 't tdge- meen als dusdanig worden behandeld. Die kleinigheden kunnen, als zy slordig afge werkt zyn of verkeerd gekozen, een heel costuum bederven. De moeste dames begrij pen niet goed het belang van deze kleinig heden en dikwijls beslissen juist kleinighe den er over, of de draagster goed ge kleed is, of niet. Het zyn juist kleinighe den van afwerking en garneering, die de distinctie en chic aan een japon of costuum geven en het idee wekken, dat het in een eerste modehuis of door een fijne costuum- naaister vervaardigd is, terwijl het mis schien alleen met veel zorg is uitgedacht en thuis vervaardigd, door een eenvoudige huisnaaister. Zoo kan een kleurencombina tie, of knoopengarneering, of origineele manier van doorstikken met zijde, een ja ponnetje, dat overigens zeer eenvoudig is, chic maken. Men kan bijvoorbeeld een rok met een rand van ruiten in een andere kleur bestikken, wat zeer artistiek staat. De Parisiennes hebben dit reeds lang in gezien en schenken in de eerste plaats haar aandacht aan mooie zyden kousen en keu rige schoenen en handschoenen. De Holland- sche dames zouden er goed aan doen, het voorbeeld van haar Fransche zusters eens te volgen, want men ziet nog veel te veel leelijke schoenen by korte rokken dragen. Maar ik wilde u wat over ceintuurtjes vertellen. Deze ceintuurtjes, die een breedte hebben van 2 h 2'A c.M., zijn in alle kleuren en in verschillende variaties te krijgen. Meest zijn zij zwart verlakt, effen, of met witte streepjes of blokjes gegarneerd, een heel enkele keer met gekleurde blokjes of streepjes. Verder zijn er vele gekleurde lakceintuurtjes, als rood en hardgroen, die een donker costuumpje aardig opvroolyken. Men moet evenwel opletten, waar men ze bij draagt: een lakceintuurtje staat zeer mooi bij alle doffe stoffen, als laken, serge, wol, maar in 't geheel niet by fluweel. Ver der vind ik, dat het maar een heel enkele keer by een mantel goed staat; over 't al gemeen voldoet bij een lakensche mantel een ceintuurtje van zeemleer in de kleur, veel meer. Het lijkt wel of veel dames er een spe cialiteit van maken, om juist lak-ceintuur- tjes by de verkeerde stoffen te dragen, daarom vertel ik u hier even. waar zij hei best by passen. Zooals het gewoonlijk gaat met een aar dige mode, als die van smalle lak-ceintuur tjes, die menig costuumpje aardig afwer ken en opvroolyken. en als van zelf popu lair worden, worden zy eerst veel te alge meen by alles en nog wat gedragen, en wordt daarna de afwerking, om maar origi neel te zyn, overdreven ingewikkeld en daardoor opgesmukt en leelyk. Zoo worden de ceintuurtjes gedragen op prachtige la kensche mantels en fluweelen japonnen en mantelpakken waarby zy geheel misplaatst zyn. Er worden nu ceintuurtjes vervaar digd van lak, mat namaak bronsan geapjes en gedeelteiyk uit schakelt jas Van brons of been bestaande, die een zeer onharmonisch geheel vormen, en even leelyk *tjn, als de eenvoudige lak ceintuurtjes mooi zyn. Ik zou u dus willen aanraden, alleen de aller eenvoudigste ceintuurtjes te nemen, en die by de juiste stoffen te dragen. Er zyn ook ceintuurtjes, gevlochten van zeemleer, of die uit leeren schakeltjes bestaan. Deze zyn zeer aardig en leenen zich voor het dragen by vrywel elke stof; zoowel by japonnen als mantels. De ceintuurtjes hebben In har de kleuren het voordeel, dat tjj een donker japonnetje opvroolyken. Verder kunnen zy een rok, die aan den bovei\kant niet al te mooi afgewerkt, of wat kaal is, correct doen lyken. Het is dus wel aan te raden, een smal zwart lakceintuurtje aan te schaf fen, aangezien, tij ook bij lange blouses uit stekend staan. Schoentjes. In het „schoenenrijk" kan men goed be merken, dat de oorlog voorby ia Waar z(jn de lompe modellen en de schaarsche voor raden uit den oorlogstijd gebleven? Zy zyn slechts leelyke zwarte herinneringen, even als zooveel andere dingen uit dien tjjd. Het lykt wel, of er nu oen algemeene wedyver ontstaat, wie wel de fraaiste (en meest on- practische schoenen kan vervaardigen. Allo modellen zyn ruimschoo woordigd, van duizelingwekkend h. hakken, tot byna platte hakken toe. En heeft zelfs het geheim ontdekt, hoe hooge ryglaarzen met vrywel platte hakken, toch ja, byna elegant te goed van model, l laag en hoog, en ook in grys len zyn zelden Er zyn mooie in zwart bruin en rood leer en bruin zeemleer, de modellen zyn of nooit zoo goed geweest. Dan zyn de zoo genaamde „pumps" weer in de mode; de mooie lage schoentjes zonder riempjes, die den voet vast omsluiten, en die een aardig voetje en een mooien enkel het best tot hun recht doen komen. Men heeft ze, stevig ge bouwd, met Amerikaanschej hakken, die zeer geschikt zyn voor wandelschoenen, en kel met een gesp gegarneerd. In zeemleeren schoenen is groote keuze, maar hoewel prachtig van model en kleur, zyn zy haast niet te betalen. Er is een zeer aardige imitatie: een grys of bruin linnen pump, een getrouwe, be- driegelyke nabootsing van het zeemleer, die ik u uit eigen ondervinding sterk aanraad. Zy zyn licht en staan even keurig als zeem leer en men behoeft ze slechts nu en dan af te borstelen om ze te onderhouden. Zy zyn zeer sterk en houden goed hun model. In deze tyden, nu hoe langer hoe minder menschen personeel hebben, om hun schoe nen te poetsen, vooral kamerbewoners, zyn deze schoenen sterk aan te raden. In balschoentjes is er een oneindige ver scheidenheid: Pumps van zwart satyn met een tullen roset; verlakte pumps of pumps van glacé-leer, met kleine styf uitstaande waaiertjes van tulle, waarin eenige kleine diamantjes, als in een donzig nestje ver scholen zyn. Enkele andere pumps hebben rosetjes van struisveeren. En verder zyn er sprookjesachtige avond schoentjes van goud en zilverbrocaat, schoentjes, die ons doen denken aan Asschc- poester, eerder dan aan moderne schoonen, maar toch staan zy moderne jonge dames bö een lila of fraix of goudgeel crêpe de chine baljaponnetje ook sprookjesachtig, al gelooven de draagsters niet meer aan feeën en heksen, noch aan een tooverstaf, die in een oogwenk een hut verandert in een sprookjespaleis. MADDY BRAND. LANÜ- EN TUINBOUW. Zegeltjes plakken en nog wat. Hoewel we met de sociale wetten dezer Regeering nog steeds niet verzoend zyn en wel nimmer verzoend zullen worden, willen we toch met ontkennen de goede werking ervan, voorzoover deze is te constateeren. Wy willen er dan ook gaarne nu en dan de aandacht op vestigen, opdat wrevel en tegenzin om te plakken zooveel mogelyk mogen wyken. De Raad van Arbeid deelde een aantal gevallen mede, waaruit blykt, dat er nu reeds velen zyn, die van de bepa lingen inzake weezen- en weduwenrente pro- fyt genieten. Ziehier enkele: 1. Verzekeringsplichtige vader overiydt, en laat een weduwe en 6 kinderen na, het kind is 2 jaar. Kr waren geplakt 15 zegels k 60 cent. Gedurende 12 jaar wordt thans 3.60 per week uitgekeerd, namelyk tot het jongste kind den leeftyd van 14 jaar heeft bereikt. 2. Verzekeringsplichtige vader overiydt, en laat een weduwe en 3 kinderen na, het jongste kind is 4 jaar. Er waren geplakt 11 zegels van 50 cent. Gedurende 10 jaar zal thans worden uitgekeerd ƒ3.per week. 3. Verzekeringsplichtige vader overiydt, en laat een weduwe met 1 kind van 1 jaar achter. Er waren 16 premiën betaald van 60 cent. Gedurende 18 jaar zal worden uitge keerd ƒ3 60 per week. 4. Ve en laat een het jongste kind is twee jaar. Er waren 26 premiën van 60 cent betaald. Gedurende 12 jaar wordt thans 3.60 per week uitgekeerd. 5. Verzekeringsplichtige vader overiydt, en laat een weduwe met 4 kinderen achter, het jongste kind is 8 jaar. Er waren 21 pre miën van 60 cent betaald. Gedurende 6 jaar zal ƒ3.60 per week worden uitgekeerd. 6. Verzekeringsplichtige vader overiydt, en laat een Weduwe met 5 kinderen na, het jongste kind is 2 maanden. Er waren 22 pre miën van 60 cent betaald. Gedurende 14 jaar zal 3.60 per week worden uitgekeerd. Verzekeringsplichtige vader overiydt, i weduwe en 9 kii wy meenen, dat het goed is deze gevallen eens te publiceeren. Maar daarentegen kan gewezen worden op veel, dat ons een gevoel van onvoldaanheid geeft. Er zyn tegenstel lingen waar te nemen, die voor ons gevoel hinderiyk zUn. W(j ontleenen enkele voor beelden aan het blad „De Nederlandsche Pensioenparty". 1 Twee broers hadden een gezameniyk bedryf. jaarl. winst voor ieder 't zelfde. vergaarde zich een kapitaal, de andere hield schoone kaar ten. De eerste overleefl. zijn weduwe bezit ruim 16000belegd in Nutsspaarbank tegen 3ls pCt. is ƒ6.60 en krytf niets. De d« helft krUft ƒ6.rente daarby voor hem en lijn echtgenoot*. 2. Iemand heeft huizen, voor 1914 waard ƒ8000.eenige O. W.era koopen huizen voor abnormaal hoogen prya en de Com missie van Aanslag schat naar dien verkoop ook de eerste hulzen tegen 4 voudige waar de dus op 12000 R000.plus 5000 is 17000, is vermogensbelasting, dus geen recht op rente. Belasting naar evenre digheid hooger, inkomsten, huizen enz. 750 (menschen boven de 70 j.). Een ander, 06 j., heeft een betrekking van 1160 en ontvangt ƒ260 hierbU. 8. Daar is iemand, ij vera*r steeds geweest voor Staatspensionneering, hy zelf krygt than* niets, want hy heeft geen 16000 en geen 1200 inkomen. Een ander had zich steeds doen kennen als een groot tegenstan der: „waar zou dat heen moeten!" Maar nu hB is jonger dan de eerste haalt lelijks 5.van 't postkantoor bij hy weke! Dit zyn tegenstellingen, enkele uit vele die „raar" aandoen. Do Invaliditeitswet geelt ook gelegenheid tot vrywunge verzeiteiiug, en ïuuu hhsi uen laatsien tyU geregeiü opweaaiugou uiu u4mu- van gebruik te maaeu. Uoa wy we^en iwui paar malen ep net vooiueei, uatuUi *e- legen, ïuzonUerneul voor hen, uie tu turnt de bit jaar naderen. Is men jonger uau uo dan kan men zich legeu een utge p4* mie zdo laag dat geen Mauk*cnag<y ot ends er tegen concurreeren kan e«n we- ceiyksche rente van 3, 4, 6 oi b guiuen op oo-jarigen ieeityd verzekeren, dy ovei.yuen wordt bovendien mits dit niet piaaus ncwrt ten 3 jaien na liet sluiten uei vet ««se ring een bedrag van J 1UU.— uitgu*<*id. Deze verzekering is alleen voor hen uie zeif of wier echtgenoot niet naai een hooger ïn- len dan van 2000 in de Ryksinsoiusutn- oeiasting is aangeslagen, ileei gunstig is de almg voor degenen, die ouuer dan óo, beneden 65 jaar zyn. Met het oog op nun hoogen leeftyd zou men verwaenten, dat deze menschen een zeer hooge prenue iten betalen. Hoe oud zy eenter ook zyn al zyn ze dan ook de (>o jaar reed» gepasseerd nooit betalen zy een hoogoi premie dan 39 cent per week, dat is dezeude premie als voor een 39-Jange moet worden betaald. Vermeld dient echter, dat deze ver zekerden slechts verzekerd kunnen zyn voor ƒ3.rente, plus de genoemde uiticeering van 100.by overiyden. Zy. die verpacht verzekerd zyn volgens de Invaliditeitswet, kunnen bovendien een vrywillige ouüer- domsverzekering sluiten. Zy betalen dun ook 39 cent, doch ontvangen een lagere rente ƒ3.— het rentebedrag hangt af van leeftyd, waarop zy zyn toegetreden. Wij vonden het gewenscht nogmaals op deze zeer gunstige wyze van verzekeren voor de 35-jarigen en ouderen te wyzen. Vooral ook om nogmaals te herinneren, dat zy zuik een verzekering moeten hebben gesloten vóór 8 December 1923. Wie dien tyd laat voorbij gaan, vischt onherroepelyk achter het net. De premie moet in elk geval ook lietaald worden vanaf 3 December 1919. Met te wachten tot het volgend jaar of later be voordeelt men zich derhalve niet. C. B. BINNENLAND. De ziektewet. 'I'e '«-< irnvonhago is oen vergadering gehouden van het Algemeen Dintuui- van het C hristelijk Nationaal V «taver bond. Op deze vergadering heeft u« hoef Sineonk, '2de voorzitter vai\ hot Verbond, het ouderwenp „Moet thaus op koersverandering ten opzichte vun de wettelijke ziekteverzekering wor den aangedrongenr1" ingeleid. 1 e vergadering vèreonigde zich niet algemeene Hletnmen mtl de volgende motie dat spoedige infvoering van do ziek tewet-iiilmn. nadat enkele noodZHKOlij ko «vijzigingen daardi zijn aangebracht, is in het belang der arbeiders; dat het in de vergadering van den iiongen Raad van Arbeid van 'J Ucto iter j.i. gevraagde onderzoek, bij inwil- ligtrng. niet mag leiden tot oen ver haagde invoering der wet; dut oen regeling der ziokengvld-uit- kceiing op pr i v aa tree h lelijk en grond slag geen aanbeveling verdient, omdat daardoor do zekerheid der mtkoenng in alle omstandigheden teloor dreigt te gaan. het gevaar van selectie wordt opgeroepen, de medezeggcuschop oei <u heulers geheel of gedeeltelijk prijs gegeven, de eenheid in de uitvoering van de sociale verzekering wordt ver broken. en de Kaden van Arbeid wor den ontzeihl; dat aan het systeem van de wet Tal ma principieel moet worden vastge houden; (lat tegen de voorgetelde verrui ming voor de bijzondere kassen geen overwegend bezwaar bestaat, mits in het algemeen de bepaling gehandhaafd blijft, dat de meerderheid vab het be stuur moot bestaan uit arbeiders-ver zekerden; dat echter desnoods de mogelijkheid ware te openen, om ook bijzondere kas sei. toe te laten, waarvan het hestuiu- voor de eene helft bestaat uit werk gevers en voor de andore helft uit ar beiders, mits een en amder bij collec tief contract is geregeld en de daarin voorkomende bepalingen betreffende premie, uitkoering en uitkeringsduur niet fa ongunstigen zin afwijken -vau de bij de kassen der Raden van Ar beid geldende normen en voldoende ze kerheid bestaat ook voor een eventueel contractlooze periode; dut de beslissing omtrent de ultk«*v ring van ziekengeld moet worden ge logd Ui handen van het bestuur van den Raad van Arbeid, tenzij waarbor gen worden getfoffeu, dat de door de kassen te nemen beslissingen niet in het nadoel der verzekerden zijn; dat do bijzondere kasHrpt l*ho«.reu i bij te dragen ruu maatregel van Bociaie pievctoüe.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3