i Electro-Technisch Bureau J. W. T Electromotoren van tot 151\K. „De Groot® Zwaan iv- ERFPRINS. De Kiesvereenigino „Kerkelijk Beheir Stoom- en Chemische Wasscherije TELEF. 540 - GOUDA STADSNIEUWS. van PREDIKBEURTEN. d3^^btart*bijn' c S A. DORTLAND, H. C. EDAUW, J. L. VAN EIJK, T. VAN GENT, K. DE JONG, J. G. C. KAMPHUIZEN, L. KOOLE, W. DE MOL, J. A. P. MONTIJN en G. VAN SCHENDEREN. EERSTE KLAS-INRICHTING Rookt ERFPRINS, prima 7 ot. Sigi ADMIRAAL, fijnst* 8 ot. Slfl* K. BERLIJN, Sigarenfabrikant, Lange Tiendeweg 24, - Telefoon 328. uit voorraad leverbaar. TWEEDE KAMER. Zittinj? van Vrijdag 3 ï)ec. Waterstaat sbegrooting. (Vervplg). Het amendement-Marchant tot schrap ping van 12000»— vpor de aanstelling van »en .directeur-geaeraal van den waterstaat wordt ingetrokken, nadat de M i n i s t e heeft betoogd, dat de nieuwe ambtenaa: noodig is en op aandrang van de hecren Bongaerts (r.k.) en Lely (u.l.) heeft toegezegd), dat die mieuwe functionnaris den titel zal tjrèlgen van hoofdin.specteur-j raai. De motie-Deckers betreffende de Beer sche Maaskwestie (voorloopige kade in af wachting van de eindoplossing) wordt in getrokken in verband met de ingediende no ta van wijziging voor aanleg van de voor loop i ge kade. De heer De Jonge (B.d.a.p.) vraagt of de mededeelingen door den heer Bongaerts te Maastricht gedaan omtrent een scheep vaartkanaal naar Maastricht juist zyn. De Minister antwoordt bevestigen! De-heer Teenstra (v.d.) vraagt maat regelen tegen de afknabbeling van Schier morinikoog. De Minister meent, dat ter zake vol doeqde wordt gedaan. De heer L e.fy (u.l.) spreekt over de ver zandingen in de Scheveningsche haven. De Minister deelt mede, dat ver- Honoring (tor havenhoofdlen in overweging is. Oorlog heeft er geen bezwaar tegen. De heer VanSasse van IJsselt (r,k.) wenscht dat aan Provinciale en ge meentebesturen grooter bevoegdheden wor den gegeven ten aanzien van de bestrijding van -het autogevaar. De heer Ter Hall (n.p.) ondersteunt dit verzoek, ook in het belang der goedwil lende chauffeurs. De heer Bulten (r.k.) vraagt meer steun- aan de gemeenten flor wegenonder- hoikl. De heer Kleerekooper s.d.a.p. wenscht strenge eischen voor het verschaf fen van een bewys van bekwaamheid als chauffeur. De heer Otto (tul.) meent, dat alle on gelukken te wijten zijn aan de voetgangers De heer Van Raveste(jn (comm. p.) protesteert daartegen. De Minister heeft geen plan een vaar digheidsdiplofna in te stellen, de administra tieve bezwarert zijn te groot. Hij meent dat verbetering moet worden verkregen van strenger justitieel optreden en beter ken nis van de regelen van den weg. De hoer Van Ravesteijn (comm. p.) dient een motie in waarin wordt aangerlron gen op de instellipg van een vaardigheids diploma. De >M i n i s t e r acht deze motie onuit voerbaar. De vergadering wordt hierna verdaagd tot Dinsdag 1 uur. GEMENGDE BERICHTEN. Treurig. Twee meisjes te Oldehove (Gr.) zijn bij het schaatsenrijden door het ys gezakt. Het 11-jarig dochtertje van den heer A. Huizin "gft, zusje van een der heiden, dat op den wal stond, sprong in haar angst de anderen na en verdronk. De eerst genoemde meisjes werden gered. De toestand der ex-keizerin. Do toestand van do ex koizorm blijft, volgens do Tel., ern«tig en was gis te len onveranderd. Nieuwe centen. De nieuwe eennWint van 1B20 is don korder en tevens glansrijker dan de vo rige. Voor- en achterzijde hebben eeni- ge verandering ondprgaan; het loofwerk oui de (vaarde-aanduiding is grooter en uitvoeriger van bewerking dan op de oude eeyteni: do heraldisehe loeaiw aan don anderen kant is misschien ruopi van teekening, maar komt niet dvÜnodijk uit. Het rut roods oude Koninkrijk kt veranderd in het nog veel oudere Ko ningrijk, overeenkomstig, trouwens, tfiqj do spelling op de andere munten. ONDERWIJS. De ond/erwii sersaalarissen. Do aldeelÜ/ngerL 's-Graveulmgo e. o. \aa de Voreoniging van Chr. Ond. in Ned. en van de Unie vau (dir. Ond. hebben in een inotie haar spijt en ver- tuilw aardiglmg uitgesju-oken over de houding. welke de antirevolutionnaire en ehristelijk-historisebe pers in liet algemeen,*-en De Standaard, Do Nieu we Hang'sche' Courant en De Neder lander in het hijzonder, aannemen in take de saiftrisuctie der onderwijzers. Gisteravond vergaderde „de afdeeling AmetoWkm van het N.O.G. Het punt dor agenda w is, welko middelen aan gewend moesten tfrordèn, om te komen tpt oen betere salarisregeling. Het idee, ofn idt Staking over te gaan werd met grooke meerdofheid verworpen. Den advies om eofleetief ontslag in te die nen. werd met een kleine meerderheid Verworpen Tori slofte is besloten, namens de af- 'deeling Amsterdam, het hoofdbestuur te advisofvron tot drooglegging van de groots steden.' d.w.z. hij vacatures niet meer te solliciteeren en voorts tot stop zetting der opleiding d. i. de ojuders te raden hun kinderen niet voor onder wijzer op te leidöu. Ook de AM. Amsterdam van don Bond von Ned. Onderwijzers heeft gis teravond vergaderd. Zij besloot over te gaan tot het houden van een refe rendum einder do loden ovpi) deze vraag: zullen wij overgnnn tot een ééndaag- f.che proteststaking V GOUDA. 4 December 1920. Verhooging Rijksvoorschot voor de woningen in „Kort-Haarlera". Dij Raadsbesluit van 20 April i.l n> 560, goedgekeurd door Heeren Gedeputee, de Staten der Provincie Zuid-Holland 4 Oc tober d.a.v. G. S. no. 75, werd B. en W der II machtiging verleend om aan H. M. de Koningin ten behoeve van den bouw van 104 volkswoningen voor rekening der gemeente in het stadsdeel „Kort-llaariem" een bouw voorschot groot 140.160.60 en een bijdrage in het jaarlyksch tekort der exploitatie groot 19.720.38 aan to vragen. De uitvoering der bouwplannen werd op gedragen aan den heer A. Bergeijk Zwyn-drecht, voor de maximum aan mingssom groot ƒ926.788.in welke som evenwel niet begrepen zijn de kosten van aankoop van het terrein, de salarissen opzichters en de administratiekosten, naar raming 62.749.35 bedragende. Het totaal bedrag dat de bedoelde woningen in het minst gunstige geval zullen kosten zal der nalve grooter zyn dan het bedrag genoemd in bovenaangehaald besluit van 20 Apr j.l., doch nimmer overschrijden de als maxi mum-kostprys te beschouwen som van ƒ926.788.— plus ƒ62.749.35 of ƒ979.537.35. Teneinde te voorkomen dat een aanvul lings- Uijksvoorschot moest worden aange vraagd hebben B. en W. den Minister van Ai beid van deze vooromschreven wijziging kennis gegeven met 't resultaat lat Z. Ex celJentiie bij schirij/ven van 4 Nov. i.l., no 356 M. afdeeling Volksgezondheid heeft medegedeeld, dat aan H. M. de Koningin zal worden voorgesteld om aan deze gemeente tegen een rente van 5 voorschotten uit 's Rijks kas toe te kennen en wel: a. een voorschot van ten hoogste 166.758.35 ten behoeve van het verkrijgen van het bouwterrein (annuïteit 5.132 ge durende 75 jaren te voldoen); b. een voorschot van tènhoogste ƒ812.77! ten behoeve van den bouw van 104 volks woningen (annuïteit 5.478 f/< gedurende 50 jaren te voldoen); en voorts een bydrage van ten hoogste 16.940.69. Hieruit blijkt dat by het te nemen Ko ninklijk besluit met een en ander zal wor den rekening gehouden, terwy'1 mede het verschil opvalt tusschen de aangevraagdi en de toe te kennen ltyksbydrage in het jaarlyksch tekort op de exploitatie. Dit verschil vindt oorzaak in het feit dat van Regeeringswege de voorwaarde wordt gesteld dat de huren zoo hoog mogelijk worden opgevoerd en althans niet dalen be neden de in onderstaande, uit 's Ministers schryven overgenomen, exploitatie-begroc ting als basis aangenomen huurbedragen „Uitgaven: Annuïteit grondvoorschot 166.758.35 ad 5.132 is ƒ8558.04; Annuï teit bouwvoorschot ƒ812.779.ad. 5.478 r'< is ƒ44.624.03; Onderhoud algem. onkosten onz. 104 X ƒ55.— is ƒ5720.— totaal 58.802.07." Inkomsten: Kostprijs per week per wo ning gemiddeld ƒ10.87; Maximum bijdrage per week per woning gemiddeld ƒ4.18 is ƒ22.587.59; blijft voorloopig aan huur per week en per woning gemiddeld ƒ6.69 is ƒ,36.214.48, totaal ƒ68.802.07." „By dezen explotatie-opzet is uitgegaan 'an een huur van gemiddeld ƒ6.69 per veek, daar de 14 woningen type F en de voningen type E 70 en de overige wo ningen 60 r,( van de exploitatiekosten aan huur moeten opbrengen. In elk geval zul len de huren zoo hoog mogelyk worden op gevoerd. De opbrengst van ƒ36.214.48 is op te vatten als het minimum bedrag. Ik be houd mij voor tc zijner tijd een onderzoek te doen instellen of met dezen eisch in vol- loende mate rekening is gehouden". De Minister deelt verder mede dat aan de gemeente de verplichting wordt opgelegd woningen beschikbaar te stellen voor Rijksambtenaren aan te wyzen door den Mi nister van Financiën. In verband met vorenstaande stellen B en W. den Raad voor te besluiten sub II van het Raadsbesluit van 20 April 1920, goed gekeurd door Gedeputeerde Staten der pro vincie Zuid-Holland d.d. 4 October dav te i'ijzigen als volgt: „Het bedrag van het bouwvoorschot ƒ812 779— /683-201-32 °P „het bedrag van het grondvoorschot b«lragr der bydrage in het jaar lyksch tokoort der exploitatie wordt ver minderd van 19.720.38 op ƒ16.940.69". ng voor person eel van Salariaherzleni ii Ter uitvoering vim hiet raadsbesluit dxJ. Jiul1 (saiarusregtókng gemeente-ambte- i wericliedon) waarbij conclusie G van het algemeen saJarzis-reaport werd' aan- emomen (toedoe,üe conclusie zetrt: De col- •>res van regenten em. der geslachten uit voorstellen ter zake van sa- tTLshjera,enting van het hü hun instellin gen wenkaan,e personeel te doen) hebben T mc,h *ew<md tot: a. Regenten van het Van Iterson-Ziekenhuis: b. Regen ten van hot Vereen,,®d Wlees- en Aelemoo- lersihuis; c. Regenten van de beide ïzen; dl Regenten van het Hoff- Gestichte. die Commissie voor do lolksgaariKeuken en f. het Burgerlijk Arm bestuur. teneinde deze Colleges uit te noo iiigien bedbelde voorstellen bii den Raad in te dfienen, waarbij hen op het wenscheliiike V8J1 de invoering van den 8-urigen werk- oag werd gewezen. De anrtjwoorden ziin Chans btanaureko- men. All-ranons in verband met deze hel- noodtakel»!» voorstelden te doon maken B. en W. enkele opmerkingen. uTülf!Si cl^r den Iia!wl voor (le in ree hits tree kisehe dienst der gemeente zijn - ambtenaren en werklieden weascheliik werd j-eactat. behoort ook in de salaries "*.,7", "S^mi-ambtenaren" unifbi- mifcedt te heerschen. De bepaling m de re- Cdementon van de voornoemde mstelltorai. dat die salaneeriinar van het nersonee] in rmiedlik verband moet staan met een be- slilit van dim vemeenteraad laktt hiertoe. h®1"1"5» »ich dan ooit tot taak «resteM eensdeels h de van vele aiiden in- Kefoomen soiMnrfieraiemniren verband te brettaen en anderdeels de vwhoudmv tot de algemeene salarisregelLng niet uit het toog te verliezen. De vraag, rekening te houden met den door de gemeente voor haar personeel in- gevoerden 8-urigen werkdag, gaf tot nog al uiteenloopende conclusies aanleiding. Toch blyJct er een algemeen streven te be staan. met dezen eiseh des tiide zoovee-i mogelyk rekening te houden. Soxns aanstonds tot invoering kunnen worden overgegaan, terwijl voor anderen, als diaar eijn do vader en moeders van heit Ver- Wees- en A elemoeseniershuisde n de huismeesteressen van de beide Gasthuizen, den werkdag uit den aard' der zaak niet op deze wiiize zon buitengewone bezwaren kan worden geli miteerd. De werktijd (tor zusters verbon den aan het Van Iterson-Ziekenhuis. za1 eerst kunnen worden bekort, zoodra meer personeel is aangesteld: dit nu weer wacht op die voltooiing van het in aanbouw zijnde Zusterhuis, waarbij goeden voortgang wordt gemaakt. B. en W. meenen voorts, dat in verband met de 8 Juli i.l. genomen beslissingen, de toe te kennen salarissen moeten worden gerekend te zijn ingegaan den 1 Januari 1920 en voor zooveel personeel betreft op dien datum in vasten dienst van drien da tum af tot het maximum moeten worden genoten. Het College stelt den Raad voor de begrootingen der genoemde instellingen voor 1920 aan te vullen met de navolgende bedragen a. Van Iterson-Ziekenhuis f 8817.50: b. Vereenigd Wees- en Aelemoeseniershuis f 1605.—; c. I. St. Oahharina Gast- of Be ste dediingenhuis f 1685.—: II. St. Elisa beths Gast- of Oude Vrouwenhuis f 1155: d. het Hoffman's Gesticht f 350.e. de Volksgaarkeuken f 524.—; f. het Burger lijk Armbestuur f 400.en in verband ii.ermede de gemeente-begrootmg dlienst 1920 te wijzigen als volgt: Uitgaven: Hoofdstuk VI. art. 6. Volgnr. 161 „Uitgaven voor die Volksgaar keuken" wiordt verhoogd1 met f 624. Hoofdstuk VI, art. 6. Volgnr. 162 ..Uit gaven voor het Hoffman's Gesticht, wordt verhoogd rtnet f 350.—; Hoofdfctuk VIII. art. 6, Volgrtr. 104 „SubsidLën aan Gods huizen" wondit verhoogd', voor zooveel be treft onderdeel: a. St. Eliiisabeths Gast- of Oude Vrouwenhuis met f 1155.b. St. Catharina Gast- of Bestedelingenhuis met 1686.c. Vereenigd Weea- en Aelemoe seniershuiis met f 1605.d>. Van iterson- Zieikenbuia f 8817.50; Hoofdstuk Vlll. art. 7, Volgnr. 255, „SubsiAën aan armbestu ren" wordt verihoogdi, voor zooveel betreft onderdleela. het Bu-rgerliik Armbestuur met f 400.totaal uitgaven f 14536.60. Ontvangsten Hoofdstuk IV. afd. II, art. 1, Volgnr. 31: „Plaatselijke dkreëte belasting naar het inkomen" wordt ver hoogd met f 14536.50. Totaal ontvangsten 14536-50. Verder stelilen B. en W. voor de jaar wedden van den geneesheer-directeur te bepalen op 5800—6500 (5 1 jaarüiksdie verhoogingen, tegeniw. sal. f 4500), en dlat van den heelkundige op f 4500—f 500O niet 5 1 jaanlylHische verhogingen, tegen w. al. f 3500. Dezié jaarwedden zullen eveneens moe- en geacht warden te ziin ingegaan 1 Ja 'i-ari 1920, terwijl zij d'ie op de» datum ceds in functie waren, in het genot zul- t-n treden van luun inaxiiimum. Voorstellen' tot wijziging der gemeente begroting tot dekking van deze kosten uit dlit lautste vbomted voortvloedend'e ten be- dlrage van f 3500.zullen den gemeente raad zoodra noodliig bereaken. Ten slotte merken B. en W. on dut de Raad in principe aal moeten besluiten, dat ook al deze ambtenaren vanaf 1 Januari 1920 zullen treden in het genot van pro- Verhooging sluisgeld. i verband mot de voorgestelde verheu ging van de kaai- of liggelden en van het bruggeld (zie boven) dient naar de mee- ,r van B .en W. ook het sluisgeld' voor het schutten door het Moordrechtsche Ver- iaat te worden herzien. Over deze aange legenheid hebben zii den havenmeester ge hoord en ze zijn tot (ie overtuiging geko- .'ii diat tevens eeiiuge redactiewijzigingen de betrekkelijke veroixlonrngen tienen te worden aangebracht. B. en W. stellen nu voor. onder intrek king van de bestaande verorden,neen vast gesteld bij besluit van 19 September 1911, nieuwe verordeningen vast te stellen op de heffing en invordering van het sluis geld voor het schutten door het Moor drechtsche Verlaat. voi|g<ens een bii den Raad ingediend ontwerpbesluit. Art. 1 van de concept-verordening op de heffing van sluisgeld voor het schuiten door het Moordrechtsche Verlaat te Gou la. zegt: Ten beihoeve der gemeente, zal voor het schutten dloor het Moordrecht.sche Verlaat sluisgeld worden geheven naar het volgen de tarief: voor een vaartuig van 3 ton laadvermo gen van 1000vK.G. en daarbeneden f 0.10: voor een vaartuig van meer dan 3 ton laadvermogen van 1000 K.G.. per ton of gedeelte van een ton laadvermogen van 1000 K.G. f 0.Ö3; voor een houtvlot per koppel en per laag f 0.20; voor een balk of molem-oede f 0.10. Ontslag Marktmeester. In verband met en ter nadere uitvoering van het besluit van den Raad. did. 16 No- ember i.l. stelten B. en W. thans voor den hee^ F. We;-1 Fzn.. als marktmeester ingaande 1 Januari a.s. eervol ontslag te verleenen. Zü merken hifcrbii op. dat in de Raads vergadering van 8 Julli U. bii de herzie ning van de salarissen van het gemeente- Ui'k person eed werd besteten den haven meester tevens op te dlragen de werkzaam- beden verbonden aan het marktmeestcr- Bcbap en den fcegenwoordigen marktmees ter. tevens gemeentobode. te ontslaan op wachitgeldl Zooals den Raad bekend is kan de grootst mogelijke meerderheid' van het col- van B. en W. zich met een en ander iet voreenigen en blijft dlan ook. ondanks dit voorstel, hetwelk ter uitvoering van opgemeld' raadsbesluit moet worden gedaan, bezwaren maken tegen het onge vraagd verleenen van ontslag aan dezen mbtenaar en het opd/ragen van de func tie aan een anderen gemeente-ambtenaar, wiens overige werkzaam/heden zich o.i. niet eigenen tot combinatie dezer betrek kingen. Een nadere uiteenzetting achten zii na hetgeen hieromtrent reeds te' 'tennis van den Raad' werdi gebracht, niet noolzak, liik. V.orhooging kaai- of liggeld en bruggeld. Mede op aandtoang van de Regeering, hebben B. en W. in dien laatstem tiid' een onderzoek ingesteld:, of de rechten, die de gemeente heft voor de door haar bewezen dlienst en, wel hoog genoeg zijn, in verband' met de veranderde tiidsomstandilghedien. Gp grond van verschillende motieven vin den zij het gewenscht de kaai- of liggelden en het bruggeld van de Kleiwegsbrug te verhoogen met gemiddtold 100 In verband hiermede stellen B. en W. den Raad voor die verordening op de hef fing van kaai- en liggelden en van hrug- gelil in dien zun te wijzigen. Verhooging rechten bank van leening. Bij schrjjven van 30 October j.l. deelt de Commissie van toezicht op de bank van lee- nirig dezer gemeente mede dat zij, in ver band met de steeds grooter wordende te korten, het gewenscht acht de tarieven, voorkomende in artikelen 41 en 51 van het reglement op de bank van leening te verhoo gen, en wel met 100 Vc. De Commissie ii van meening, dat deze verhooging eene meerdere ontvangst zal geven van plus r ƒ1150.waardoor het tekort aanmerkelijk wordt verminderd. Tenslotte adviseert de Commissie om, mocht door gemelde verhoo- gingeu de omzet nog meer verminderen, de opheffing dor instelling in ernstige over weging te nemen. Blijkens de laatst vastgestelde rekenin gen, bedroeg het nadeelig saldo van de bank van leening over 1918 de som van ƒ677.88 en over 1919 ruim het dubbele van die som of 1.488.60. Het nadeelig saldo over 1920 is nog niet bekend. Op de begrooting voor 1921 wordt de post onvoorziene uitgaven slechts uitgetrokken tot een bedrag van 12.20, vorige jaren steeds 185.of 172.80 meer. Tevens wordt, in verband met vermindering van werkzaamheden, op die begrooting weggelaten een bedrag voor ad ministratieve hulp voor den directeur der bank. Niettegenstaande deze vermindering van uitgaafposten is voor 1921, wegens sub sidie van de gemeente tot dekking van het vermoedelijk nadeelig saldo, geraamd een bedrag van 1685.dus bijna ƒ200. meer dan het nadeelig saldo over 1919. Gezien deze vermeerdering van de ten laste der gemeente komende kosten van de bank van leening, komt het ook B. en W. noodig voor de tarieven te verhoogen. Met de door de Commissie voorgestelde bedragen kunnen zij zich volkomen vereenigen. Mocht het gebruik maken van de bank blyven afnemen, dan zullen te zyner tijd door ons voorstellen tot opheffing der bank van leening en bestemming van het ge bouw voor andere doeleinden in ernstige overweging worden genomen. In verband met het vorenstaande stellen B. en W. den Raad voor het reglement voor de hank van leening der gemeente Gouda te wijzigen als volgt: I. in artikel 41 wordt in plaats van „1 cent, 2 cent. 3 cent. 4 cent, 5 cent, 7 cent, 10 cent en 20 cent" respectievelijk gelezen ,2 cent. 4 jcent, 6 cent, 8 cent, 10 cent, 15 cent. 20 cent en 30 cértt"; II. in artikel 51 wordt inplaats van „vijf" gelezen tien". Benoeming. Tot onderwijzer aan de school met den Bijbpl te I.ange Ruige Weide is met 1 Ja nuari a.s. beneomd de heer G. A. Plomp, al- Volksuniversiteit. Men verzoekt ons te melden, dat Mejuf frouw Annie Salomons op Maandag 6 De cember geen cursus zal houden voor de Volksuniversiteit. Faillissement. De Rechtbank te Rotterdam heeft in staat van faillissement verklaard W. J. Zelten- reich, koopman alhier en tot curator be- iemd Mr. H. P. C. M. de Witt Wijnen. l)u it sche Handelscorrespondentie. Voor het examen in Duitsche Handels- rrespondentie der Vereemging van Leer- en in de Handelswetenschappen, is ge slaagd de heer J. D. Wagner Jr., leerling ■an den heer Lafeber alhier. Overtreding Arbeidswet. Donderdagavond as tegen die N.V. Dtruk- tu&rij Koch ten-uttel alhier procesverbaa. opgemaakt wegens overtreding der Ar- u Gids wet. liet personeel was dlien avond1 aan het werk in verban/1 met d-e één dag vervroeg de verschijning van het Advertentieblad, waarvoor anders op Vrijdagavond met machtiging van de Arbeidsinspectie wordt gewieirkit; dit moest nu Donderdagavond geschieden. Teneinde de 45-urige werkweek niet te overschrijden, wordt, met machtiging van de Aa-beadairospectie daarvoor op de andere werloüagen 7 inpHaats van 8 uur gewerkt. Voor de verschuiving van d'ien arbeid naar Dondbndiagavond, was geen speciale vergunning aangevraagd!. Uit Ons Parlement. De brief van onzen narlemeretairen me dewerker, gisteffonnamkidlag uit den Haag verzonden, kwam hedenmorgen 11 uur pas in onzJe postbus, t» laat om nog in de cou rant van heden te worden opgenomen. „Uit ons Parlement" moet dus tot Maan dag Voor een, op alle rangen, uitstekend be zette zaal, heeft Het Schouwtooneel gis teravond een opvoering gegeven van „Een gescheiden vtouw", tooneelsoel in dtrie be drijven van Paul Bounget en André Cury. Aangezien we over stuk en spel gaarne een bezonkener oordeel geven dlan men. onmiddellijk na afloop der voorstel Hing kan geven (en wat in verband met heit vroege verschijnen van het Zaterd&imummer noo dig zou ziin) moeten we het verslag tot Maandag laten liggen. Voor heden vol staan we met te conatateeren dat die op voering veel succes had en dlat over bet algemeen goed) is gespeeld Besmettelijke ziekte. In de aflgeloopen week zlfn hter yHf K vallen van scabies (schurft) aan»*«-2Z' Zie vorder lo Hlud. BOSKOOP. Gisteravond vergaderde de gemeente raad alhier. e ^le' Voorzitter: wethouder Jongejan, daar de burgemeester ongesteld is. ae deAwT!deK heCren: h0< V' d' W"een' en Vaststelling notulen der vergaderingen X,2 3 November en van 18 Nov.ng 1920. Worden na eenige opmerkingen en verzoeken om aanvulling goedgekeurd O. a. zegt de heer N o e s t, dat hij ópno- ming wenscht van zyn woorden: „Dat ben ik geworden, doordat ik naast Dr. v. d. Tak gezeten heb" in antwoord op Dr. v. d. Tak's opmerking in de vorige vergadering- da spr. geen fatsoenlijk man is. De heer v. d. T a k is vóór deze wyzigjni, Hoe meer onzin er in de notulen komt, hoe beter. De secretaris leest de ingekomen stuk ken. Aan den heer v. Salingen wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend als onder- wyzer, aan de o. 1. school, wegens benoe- ming elders. Ingekomen is een adres van den heer 1U Wilde, dat hy als raadslid bedankt we gens vertrek uit deze gemeente. De heer van Gelderen brengt hulde voor wat de heer de Wilde in het belang der gemeente heeft gedaan. Spr. hoopt dat 't hem in de Nieuwe wereld goed mag gaan De Voorzitter stelt voor den heer De Wilde een schryven van dank en hulde te zenden. Aldus besloten. Een adres van gemeente-ambtenaven oh salarisverhooging. De Voorzitter stelt voor advesSin- ten te melden dat onlangs reeds een nieu we salarisregeling is vastgelegd. De heer Guldemon d zou, naar aan leiding van den toon van het schryVen, dit adres voor kennisgeving willen aannemen. Dit voorstel wordt verworpen met ob 3 na algemeene stemmen. Een adres van de Ned. Vereen, van al«6- holhoudende dranken om subsidie. De Voorzitter deelt mede, dat óp d* begrooting een post van 50.— is uitge trokken voor een vereeniging van drankbe strijding. De heer Noest stelt voor de subsidie aan de vereeniging te verleenen. Aldus be sloten. Een opgave, dat 2500 personen regee- ringsbruinbrood gebruiken. De heer Noest is verheugd, dat nu de bewering van zeker raadslid, dat „die ar beiders maar wittebrood vreten" geloochen- straft wordt. De heer v. d. Tak merkt op, dat het oord „vreten" nooit nog in dezen Raad ge bruikt is. De heer Noest trekt het woord vreten Besloten wordt met de bruinbrooddistri- butie voort te gaan. Ingekomen is een adres van den heer Sneep, om ontslag met 15 Jan. a.s. als di recteur der gas- en waterleidingbedrijven, wegens benoeming elders. De Voorzitter wijdt eenige woorden van hartelijken dank Voor de vele diensten door hem aan de gemeente verleend. Besloten wordt het ontslag te verleenen. De heer v. Gelderen wenscht den tei- mijn van ontslagaanvrage te verlengen ven 2 op 3 maanden. De Voorzitter zegt bespreking toe in het college van B. en W. De heer v. d. T a k kan hier zich niet mee vereenigen. Het lijkt spr. beter den termijn zoo lang te laten als hy is. De heer v. Gelderen repliceert. Besloten wordt den heer S. met 15 Jan. s. ontslag te geven. Een adres van het College van Curatoren van het Rusthuis voor gemeente-ambtena ren om subsidie. en W. stellen voor op dit adres afwjj- zend te beschikken, gezien den financieelen toestand der gemeente. De heer V e r k a d e zou 50.— subsidie wenschen. Dit voorstel wordt verworpen met op 2 pa algemeene stemmen. Een adres van eenige ingezetenen ?nscht vastlegging van de draaibrug tus schen Achterkade en laag-Boskoop. De heer Guldemond zou de zaak voorloopig zoo willen laten. De heer v. d. Tak wijst er op, dat de omwonenden veel last hebben van het spe len van kinderen bij die brug. De heer Boekraad zou dan de brug willen sluiten met een slot De Voorzitter ontraadt dit. De heer v. Gelderen bepleit het aan blijven van de brug. De heer Brandt zou ook de brug zqo willen laten als die is. Het voorstel-B. en W. wordt aangenomen met 5 tegen 3 st. Een adres van het bestuur van Chr. Na tionaal Onderwijs doet mededeeling, dat het bestuur het voornemen heeft in deze ge meente een school te stichten, met verdoek om subsidie, Wqrdt naar B. en W. gezoad^p ten fine van praeadvies. Ingekomen zijn nog goedkeuringen van Ged. Staten van genomen raadsbesluiten. Op een adres van eenige ingezetenen, o» een toeslag voor de brandstoffen, hebben B. en W. afwijzend beschikt. De heer Noest meent, dat B. en W. ïich nog niet aan dien toeslag kunppn onttrek ken Spr. kan zich dan ook niet met het praeadvies van B. en W. vereenigen. Als (te gemeente „aan den plank" moet, laten wij dan 't geld aan iets nuttigs hebben besteed De heer v. d. Tak ontraadt het geven van toeslag. Spr. toont met cijfers aan, dat de brandstoffen hier toch al goedkaoper zijn, dan b.v. in Waddinxveen. De heer Brandt acht een steun van gemeentewege niet geheel overbodig. Voor degenen, die werkelijk geen brandstoffen kunnen koopen zou op een of ander manier gezorgd kunnen worden. Wy moeten goed helpen of niet helpen; en in het eerste ge val zou het de gemeente zeker wel 'n 6 6000 gulden kosten. De heer Noest repliceert. Spr. acht den toeslag in het algemeen belang. Deze po» is dat net zoo goed als een ander, die toch ook in het algemeen belang" ip. Het voorstei-Noeat (pp het adres in gaan) wordt verwojjpn met op 2 alg. st intomen is een adres van den afdee- iJLj-Alphen uit de Ned. Inr. voor Ge- JJJJnde, dat bedoelde raad de uitlating faen heer Noest, in de vorige raads- Jne dat de raad de conur'-"'- I l-sutié-Dr- Hamburger bij den onfatsoenlijk noemt. I beheer v. d. Tak verzoekt opname in l ^nTheei*1*N o e s tDe toekomst moet lee- I uJ/wie onfatsoenlijk is: de afdeelingsraad secretaris doet mededeeling van ver- «wchillende benoemingen enz. Naar aanleiding van een dier mededeelin- f betreffende het praeadvies van B. en over de electriciteitsvoorziening, zegt neer v. d. Tak dat 't electriciteitsbe- Jrijf van deze gemeente voorloopig nog in M het geheel geen financieele offers kan »ischen. Het is dus beter voorloopig met het electriciteitsbedrjjf te wachten, daar men overal van prijsdaling hoort. Voorstel van B. en W. om aan de Com missie van Toezicht op het Lager Onderwijs eervol ontslag te verleenen. Het voorstel wordt z. h. st. goedgekeurd. Aanbieding door B. en W. ter vaststel ling van een wijziging van het ambtenaren- De wijziging wordt na een opmerking van dan heer Verkade z. h. st. aange- D°Voor9tel van B. en W. om hen een cre- diet te verleenen voor het in orde maken van een arrestantenlokaal. Het voorstel (ƒ1000.—) wordt, na na dere uitlegging van den Voorzitter, die op den slechten toestand van het lokaal wijst en zegt dat de inrichting van de berg plaats daarnaast zeer goed mogelijk is, z. h. st. goedgekeurd. Aanbieding door B. en W. ter vaststelling van een concept-wijziging der algemeene Politie-Verordening. De concept-wijziging (betreffende het verkeer op de brug) wordt z. h. st. ^Voorstel van B. en W. oom een kastekort van het ieveaismwMefleribedriif over 1918 'voor rekenilnig der gemeente te De heer Guldemond' heeft zich over dit praeod/viiles verbaasd. B. en W. in heit voonsted. dat ndet bewezen is. dat de ge'lden op frauduleuze wijze ziin zoek geraakt, doch door slordfiefheid in het be heer. Er wias een 1 misteld bii het opma ken van de rekening; en 1000.tekort. De desbetreffende veranibwooixleliilee per soon was daar kinderlijk" bflii over. Dit is toch eigenlijk, verlakkerij. &pr. ste.t daarom voor. dat de verantwoordelijke per soon de gelegenheid krijgt elke maand af te betalen. By gebreke moet direct tot ge rechtelijke vervolging word De heer v. d. Tak mee. maar niet verder in de vieairfieidJ moet wroeten. De hoofdschuldigen ziin van het tooneol verdwenen. Aanschrijving geeft niets; er moet eens een eind aan komen laat de raad liever met B. en W. meegaan. De heer Brandt Mioest er dlan geen waarborgsom gestort worden? De heer v. d. Tak geeft in het kort nog een exposé van de kwestie. Een ambtenaar, waarvan het bewezen is dat hii ziin pflioht niet deed. is ontslagen. Laat dat nu uit ziin! Wij kunnen nu toch niet weer briefjes gaan schrijven ter aan maning om te betalen. Het geeft toch niets. De heer v. Gelderen kan zich niet met het voorstel van B. en W. verreenigen Het gaat toch niet aan om er zich zoo maar bii neer te leggen, dat de bedoelde persoon niet kan betalen. Laten wii dan liever, zooals de heer Guldemond zegt. tot vervolging overgaan. De heer Boekkraad is het hier mee De heer v. d. Tak: Laten wii geen ci vtele procedure beginnen: die man haalt dLrect een acte van onvermogen qi wii uinnen den advocaat betalen. Voor zoolang spr. nog wethouder is. zal een dergelijke kwestie niet meer voorko men. 'De heer v. Gel deren zon in geheime zVjbïng wiiillen bespreken, op welke wijze tot vervolging zou kunnen worden overge gaan. zoo het voorstel van B. en W. niet Het voorstel van B. en W. wordt vei worpen met op 2 na algemeene stemi Aonlbieding dbor B. en W. ter vaststel ling van een concept-wijziging der veror dening op de heffing van belasting op de honden. De concept-wijziging wiordlt z. h. st. goedgekeuirdv Voorstel van B. en W. om te besluiten tot uitrekking der verordening tot afschaf fing van den bakkersnachtarbeid. Het voorstel wordt z. b. st. goedgekeurd Aamtoiedling door B. en W. van een voor- dkadvt ter benoeming van een lid van het Burgerliyk Armbestuur. Voorgedragen worden dte heeren te v. »Hof en M. v. Tol Pzn. De heer Noest zegt. dat ook thans •weer niemand uit arbeiderskringen op de voordrecht voorkomt. De Voorzitter wijst er op dat het teer een perodiieke aftreding geklit. De heer Boekraad stelt voor de voo: dracht terug te zenden naar B. en W. en de volgauto vergadering ook iemand un arbeiderskringen op de voordracht te stel len. Aldus beslooten. Aanbieding door B. en W. ter vaststel ling van concept-'adres sen aan H. M. de Koningin voor toekenning voor 1921 van subsidie m de gewone kosten (ter huisho r.ng van de gemeente en tot toekenning Wan een derde uitkeering uit de opbrengst der üorlogswinstbelasting. De Secretatia leest de adressen voor, drie wordlen goedgekeurd1. Onderzoek der geloofsbrieven van het benoemd lid' van den Raad J. Spruivt. De vergadering wordt P-eschurst. terwii een cort>misaie de géi' Boekt. Na onderzoek wordt tot toelating ten. Aanbieding door B. en W. wan een over- Bicht der gegevens ten aanzien van de volkshuisvesting, ontleend aan de gehou den woningtelling. De heer Boekraad zou 't zeer op prijs stelden, als de wcwüngmiimte direct en zoo spoedig mogélyk ter hand wordt ge- Aanbiedïmg dloor B. en W. ter vaststel ling van een co«ic«pt-4>ealuit tot voorloo- I ipige ruutore vaststelling van een pen- siOensgroiKlBlag. De aanibiedfng wordt x. te st aangeno men. V Voorstel van B. «ol, W. tot heffing van opcenten op de njia^otelastingen en tot hef- Hmg van een gemeWteame inaomste Bemoeid wordt 100 De' Vooraititer aach uitspreken moet, oi uei prwren eteusel moeit genandnaaid blijven, of I toit he flung van opcenten zal over (6 De heer Brandt pleut voor het vast- Ihouden aan het progressieve stelsel. De heer Guldemond »tëit zich in Bipe op het standpunt van B. en W.. uoch zou de 6 '/c opcenten eerst ïnrovoerd wAen aen bij 10U0.inkomen, plus een «mcteual'tiek van f ÏOO— vanaf het 2<te k.nd tót het 14de levensjaar. De heer v. d. Tak zegt. dat de belas tingen hier zeer zwaar zuilen worden. Het geul1 moet ergens vandaan komen. Spr. ontraadc groote afbrektoedragen. I De heer Boekraad is voorstander wan progressie. De heer Verkade steUt voor de tegen woordige vorm te houden en op liet ad- vies van B. en W. met in te gaan wat be- treft de 100 opc. rijksbelasting. (Wij ko men op het voorstel-Ver kade nog nader terug.) De heer Guldemond verdedigt naJier voorstel', en beabriidlt het voorste'-Ver- owjie. De hee<r v. dl. T a k en de heeu- v. G e I- deren zouden do zaak liever tot een vol gende veygadbring willen aanhouden. Haai deze vergadenmg te onvoltallig ia perkte werkkrachten de werken moeten worden uitgevoerd. Hjj meöide, dat bij een 10-urigen werkdag op het platteland van de krachten der werklieden niet te veel wordt gevergd. Algemeen waren de aanwezigen van hetzelfde gevoelen. Het ter tafel ge brachte ontwerp-adres werd goedgekeurd. De vergadering verzocht aan de Schoon- hovensche patroonsvereeniging, uit haar midden drie leden aan te wyzen, die het adres, met de handteekeningen van de bouw vakpatroons uit de drie genoemde waardon, aan den minister van arbeid zullen toelich ten. Uit een aantal gemeenten kwamen ter vergadering blijken vah sympathie met het adres in. Ai di van een onderwijzer aan de Op de voordracht komen voor. 1. Mevrouw WtiÖtede Bruin. 2. J. J. de Jong. 3. J. J. de Maaa^ Mevrouw Witte —de Bruin, bllanco stem). 1 stem op J. J. de Jong. Bi) de rondvraag vestiuot de heer B r a n dit de aandacht op die dies-daten toe stand van het Jaagpad. De heer v. Gelderen vraagt naar de mogelyidheid dat de goapriis zal dalen, nu de steenkolen goedkooper wordten. De Voorzitter: Gp het owrenbiik behoeft er altlwurs geen prijs verhooging plaats te hebben. De heer v. d. Tak deelt mede. dat be scliuldiigingen t*gea ten wegwerker geu. oooi den heer Iwekraad onjuist zyn ge bleken. Spr. zal ieder gemeente-ambtenaar als hij het verdient, beschuldigen, hetzy die hioag of laag geplaatst is. Dit -ht spr. de wane democratie. De heer Noest \mdtt (Sat he: hoofd der politie op onvoldoende wijze toezicht hoydt over de schandelijke o-vertredkuren van ('e Arbeidswet im leze gemeente. De heer v. d. Tak meent ook dat de uitoefening der wetten gehandhaafd moe ten worden, hetizy mer ze svrnnatluek of onsympathiek gezind is. Zoo oik dë Ar beidswet. hoewel >pr. weinig voor .Ie toe- kcm&t van deze wét verwacht. Hierna gaat de raad m geheime zattv.g over. HAASTRECHT. Naar wij vernemen zal de Gymnastiek- vereeniRinj? „Olympia" op Zaterdag 11 De. cember haar jaarlijksche ui* Aan deze uitvoering zul.v de dames en heeren hoofdcursus en de meis jes en jongens opleidingscursus. STOLWIJK. Het Hoofdbestuur van den Bond van Ne- derlandsche predikanten heeft aan de Kerkvoogdij alhier gemeld, dat volgens het op 15 Januari a.s. in werking tredende Re glement op de Predikantstraktementen het minimum-traktement voor Stolwijk zal be dragen ƒ3000, waarop de predikant van dien dag af recht heeft. Daar hy een jaar later met 't oog op dienstjaren en kinder tal bovendien nog recht krijgt op 1565, uit te keeren uit de algemeene kas, wordt een beroep gedaan op ae goedgunstigheid van het college om voor 't jaar 1921 deze som uit de plaatselijke kas te verstrekken. Het zal aan het Kerkbestuur niet meevallen de administratie aan te passen aan den nieu wen toestand. Het predikantstractement bedraagt thans slechts 1800 -f 200 duur- tetoeslag. LANGE RUIGE WEIDE. I Afgekondigd is de aanvulling der Politie- I verordening, houdende het verbod tot vis- schen op Zondag. De Burgerwacht heeft een schietwedstrijd gehouden waaraan 38 leden deelnemen. Pry- zen werden gewonnen door Ph. L. de Wit, J. Boerefyn, D. Verwey, H. Kasius, Dr. K C. Doorenbos, D. Kraaij, A. den Boer en D. Wink. De zilveren medaille werd gewonnen door den Hopman H. van Jolingem OUDEWATER. Aan T. L. Eykelestam, tusschenpersoon voor de Ouderdomswet 1919, voor deze ge meente, is met ingang van 3 Dec. j.l. eervol ontslag als zoodanig verleend. Bii Burgemeester en Wethouders dezer neente is aan de Electriciteits-Commis- sie bericht ingekomen, dat r,y met het oog op den treurigen financieelen toestand der gemeente, voorloopig afziet van den aanleg van electrisch licht. Het varkens- en mndervleesch is met 10 ct. per K G verlaagd. PAPEKOP. Zondagmiddag gal een voetbalwedstrijd worden gespeeld tusschen Sparta alhier en een elftal uit Woerden. Het besluit van dezen gemeenteraad, waarbij aan mej. C. N. Spek eervol ontslag werd verleend wegens opheffing harer be trekking als onderwijzeres aan de openb. school is door Ged. Staten goedgekeurd. REEUWIJK. Ds. Sj. Rüger heeft het beroep naar de Ger. Gemeente alhier aangenomen. SCHOONHOVEN. Arbeidswet. Te Schoonhoven is een druk bezochte ver gadering van patroons in de bouw- en aan verwante vakken uit de Knmpener-, Lopt- ker- en Alblasserwaard gehouden ter be- nr.kinr van een ontwerp-adres aan den Minister van Arbeid, houdende het verzoek Ui invoering van een 10-urigen arbeidsdag ",%5 unge werkweek «oor de bouwvakken in genoemde drie Waarden. De Voorzitter, de beer S. v. d. te Schoonhoven, sprak van de groote moei- liikheden, waarmede de patroons in de boow vakken hebben te kampen. De hooge loo- nên in de groote steden trekken, zoo zeWe au de werklieden van het platteland weg. !ÏÏil«t in d. kleine gemeenten met be- Zondag 5 December. GOUDA. Remonstr. Kerk. 10(4 u. Mej. M. Keiman. St. Janskerk. 10 u. v.m. Ds. B. G. C. Steen beek te Waddinxveen. 6 u. n.m. Ds. Byl. Kleine Kerk. 10 u. v.m. Ds. Borger. In alle diensten extra collecte voor de Zondagsschool „Laat de Kinderkens tot Mij komen." Woensdag 8 Dec. Kleine Kerk. 12 u. m. Ds. Borger (Huwelijk). 8(4 u. n.m. Ds. L. Nugteren te Blemwyk (Bijbellezing). Luthersche Kerk. 10 u. v.m. Ds Scharten. Soe de Kéunie. 6V, u. n.m. Rel. Soe. Ver bond Prof. v. Ree», te Hilversum. ammehstol. Ned. Herv. Kerk. 9% u. v.m. Ds. J. Slot te Lekkerkerk. berkenwoude. Ned. Herv. Kerk. 9bA u. v.m. Ds. v. d. Heil <len- BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. v. <1. Plas- 3c he. boskoop. Ned Herv. Kerk. 9(4 u. v.m. Ds. Glas Gebouw Salvatori. 914 u. v.m. en 6 u, n.m Ds. W. M. A. Kalkman te Nieuwerkerk a d, ljssel. 1 N gouderak. Ned. Herv. Kerk. 9V4 u. v.m. en 614 u. n.m ris Verkerk. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk 10 u v.m. 11» v ,1 Broek Geref Kerk. Geen ongaaf ontvangen MOORDRECHT. Ned Herv Kerk 10 u. v.m. D». Kniphuizen OUDEWATER. Ned Herv. Kerk. 9Vb u. v.m. Ds. Buiskool (Doop). 6 u. n.m. Ds. Hoek. Geref. Kerk. 9(4 u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. de Bruin. Woensdag 8 Dec. 614 u. n.m. Ds. Hoek. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Kanm Evangelisatiegebouw. 9% u. v.m. en 644 n m De heer H. Smit, G. O. te Ilelft. WADDINXVEEN. Ned Herv. Kerk. 914 u. v.m. Leesdienst 6 u. n.m. Ds. Steenbeck. Geref. Kerk. 914 u. v.m. en 6V4 u. n.m. Ds. Wielenga. Remonstr. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Jager te Boskoop. zevenhu|ZEn, Ned. Herv. Kerk. 9*4 u. v.m. en 6V4 u. n.m Ds. Kjjne. temonnaie, bij P. Bijl, Bothstrmat 48; T t*k- doekje, bij R. Zandvoort, Ntewwhavsn 284; 1 handschoen, b(j G. Bitot, Fluwoolonaingel 90; 1 armbandje, bij H. M. d. Moree, Lange Tlendeweg 72; 1 borttje, bU N. de Rotte, Houtman sgracht 8; 1 mantel knoop, bij A. v. Eist, Lange Dwartatrwrt 1 tasch, by G. d. Joode, Wachtelstraat 15; 1 handmof, bij V. d. Jong, Keizarstraat 89; 1 portamon- naie, by G. Jansen, Gouwe 1M; 1 oorbelle tje by J. v. Ireeuwoa, IJ» iliain 70; 1 dat, bü'M. Both, Molenwolf 2* I koperen wa genbus, by L. v. Leeuwen, Achterwillena; 1 hondje, bij Mevr. Dortlanrf, Krugerlaan 5; 1 R.K. kerkboekje, by Lakerveld, Ridder v. Catsweg 94; 1 ring met «l«»teU, bij J. H*- merslag. Karnemelksloot 70; 1 bankbiljet, by N. Blok, Boomgaardatraat 64; 1 bank biljet, by A. d. Knecht, v. Stryenstraat 32; 1 baret, by J. v. Vliet, Naaierstraat 16; 1 étui met potlooden, W. Anders, Weeshuis Spieringstraat; 1 ceintuur, by S. Bezem, Heerenstraat 84; 1 borduurlap, by K. Meyer, Wilhelminastraat 27; 1 sleutel, by L. Melkert, Graaf v. Bloisstraat 80; 1 zaag, by J. Scholten, Steynkade 28; 1 oorbelletje, by N. v. d. Veer, Lange Tiendeweg 8; 1 oorknopje, by J. v. Leeuwen, I^nge Tien deweg 8; 1 schraag, by J. Ulttenbroek, Ach ter de Kerk 14; 1 handschoen, by Wed. de Jong, Gouwe 60; 1 cape, by School Westha ven 25; 1 muts, bij W. v. d. Steen, Gm>*e 186; 1 das, by J. Verschut, Doelenstraat 26; 2 messen, by C. d. Koster, Ridder v. Cats weg 204; 1 onderpantalon, by D. M. Boot, Houtniansplantsoen 16; 1 ring, by F. Wes- terman, Peperstraat 58; eenige centen, by A. Kelder, Lazerussteeg 1; 1 ceintuur, by v. Leeuwen Prins Hendrikstraat 80; 1 por- temonnaie, by H. J. Vonk, Peperstraat 46; l rozenkrans, by A. Verkaaik, Nieuweha- ven 110; 1 lorgnet, by J. Schoenmaker, Kru- gerlaan 37; 1 ceintuur, by L. Gompers, Groenendaal 34; 1 reticule, bU C. v 't Hof, Westhaven 16; 1 armbandje, by Wed Gelderen, Oosthaven 33; 1 zilverbon, b' v. d. Iïraay, Gouwe 224; 2 zilverbons, v Meerten, Vrouwensteeg 16; l mof, Teelen, Zwarteweg 17; 1 rozenkrans, by J Pieters, Jan Kottensteeg 22; 1 portemon naie, by L. v. Ryswyk, Ridder v. Catsweg 222; 1 rozenkrans, bii B. v. Unen, Jan Kot tensteeg 2; 1 lorgnet, bjj A v. Unen 4e Ka de 46; 1 zakje met Inhoud, by J. d. Grauw Prins Hendrikstraat 50; 1 handschoen bij H Smits, P. C. Both straat 14; 1 glacé handschoen, by W. Knecht, Boschweg 4; 1 kinderhandschoen, by A Repuroon, Gouwe 209. De Commissaris van Politie, A. BERTHEUX. wed. v. n, bi} J. ,8. bij C. jf, by j. bar, en verzoeken zU de Tweed» Kamer haar goedkeuring aan deze voorstellen te LAATSTE BERICHTEN. SPOST. Wedstrydprogramma voor morgen. Westelyke afdeeling le klasse: Amster dam: Ajax—Spartaaii, *<5 Utrecht: U.V.V.—V.O C Den Haag: H.B.S. PF.C.; Rotterdam: Sparta—V.V.A.; Haarlem: Haarlem—Blauw Wit. Overgangsklasse: Haarlem: H.F.C. R.C. H.; Wormervecr: W.F.Cd—-R.F.C.; Haag: A.D.O.H.-D.V.S.; Schiedam: S^V.V. --Quick; Rotterdam: Feyenöord— t Goot; Amsterdam: D.E.C.—Stormvogels. 2e klasse B: Hilversum: Victoria—Gouda; Bussum: A W.—Zeist; Hilvereum: Hilver- gunv—Velox; Utrecht: D.Ö.O.—V.U.C. Se klasse E: Rotterdam: Transvalia— Siod; id.: Steeds Hooger—S.V.W Vlaardin- een: V.F.C.—Schoonhoven. Reserve 2e klasse D: DelftConcordia II -Olympia II; Schiedam: H-D.O.S. HI—H. B'g.v!b. Ie klasse: Schoonhoven TT—Gou da II; T O P. IIOlympia III; Woerden Bodegraven. 2e klasse A: Pios-G S.V II; Bodegraven II—Alphen II. 2e klasse B Gouderak—Victoria. 3e klas»®i G.S.V. III—Woerden II; Moor drecht -Zevenhuizen; Zwammerdam 111— Gouderak 11; Victoria II—Bodegraven 111 POLITIE. GEVONDEN VOORWERPEN. Od eiken werkdag, des voormiddags tus schen 10 en 12 uur, zijn aan het bureau van politie alhier inlichtingen te bekomen om trent de navolgende aldaar gedeponeerde gevonden voorwerpen: eenige sleutels, 1 schort, 2 broches, 1 auto-onderdeel, 1 hamer, 1 hondennempje 1 ceintuur, 2 rozenkransen. 1 brillendoos, bankbiljet, 2 zakje», 1 kerkboekje Voorts zijn te bevragen; 1 zehaartje bb W J v. Velzen, Gouwe 86, 1 horloge, bij W. Verstoep, Boelekade 114, 1 handschoen, bp A. Zuidam, Bockenbergstraat 98; 1 band schoen, bij R. Bakker Varkenmarkt 3 1 mesje, bij A. Maatink, Bleekerssmgel 73. 1 handschoen, bij H. v. d. Graaf, Raam 8; 1 oorbel, bij W. Bniyznks, Boelekade 142, 1 oorknopje, bij M Verwey, Graafw Blom- straat 23; 1 handschoen, by D. Steur, Klei- wegstraat 2; 1 hondje, bij Wa d. Haag, Vorstmanstraat 30; 1 ring, by A. Legde- man, Turfmarkt 15; 1 zilverbon, by J La- feher IJsellaan 34; 15 boeken „Werf de Amst'el", bii J P. de Vos, Nieuwe Vccsstal 2; 1 handschoen, bij J. Hendriksman, Blee- kerssingel 35, 1 stukje van een oorbelletje, bii D. Kooy, Fluweelensingel 71; 1 horloge^ bij P. Jansen, Spoorstraat; 1 broche met portret, bij P. v. d. Speld, Boschweg 22 1 handschoen, bij L. Kapten. V.schsteeg 11, 1 schoen, bii D. Wessels, Groenendaal 24; 1 zilverbon, bij J. C. v. Duren, Zwarteweg 6- 1 schaaf, bij A. A. Boot, Nieuwehaven 262; 1 R.K. kerkboekje, bij H. v. Waas, Ka naalstraat 7; 1 Portemonnme bp M v W,,. lioen Raam 72; 1 Duitsch boek, bp H. J A?kema Dnbbeiebunrt II; I kruisje, bp N Souffré, Turfmarkt 18; 1 rozenkrans, bp W Pr Leydstraat 5; 1 bontje, b(j Maarschal kerweerd, Lange Tiendeweg 73; 1 mesje, by J. Bylsma, Gouwe 105; 1 portemonnaie by J. Gravensteyn. Karnemelksloot 11—13; 1 handschoen, bü Turre, Groeneweg 69; 1 oor belletje, by Mej. M. Kaberit, Kanaalstraat 8; 1 me», by W. Koot, Groeneweg 51; 1 por- ONZE KOLONWN. Verhooging Indisch® inkom»t«n-bel»»ting. De Britsche Kamer van Koophandel voor Ned.-ïndië in Londen en de Rubber Gro wers' Association te Londen, hebben in een uitvoerig adres aan de Tweede richt, waarin adressanten op verschillende gronden ernstig bezwaar hebben tegen de voorgestelde Indische belastlngwyzigingen voor zoover deze betrekking hebben op «te landbouwbedrUven van thee, koffie en rub- IterweP op d'Aitniwzio. LUGANO. 4 Dec. VJD. In Flume U mm. ufrt alle IbatiaainBche paruien behalve oe soctelteUac-he. beedaande deputatie aaaae konM om d'Anouxiak) tot toeaevwi te be- Mal^ae la de echrtwiadaatrte. In do 3 Dfeeanber gehouden vearga- deringdeTlafdeolingou Waalwijk, Baard- wlto wn Beaoyen van do Ned. K. K. Bond van SolrpenfaBrïkanien, i» me9 ulgonoeno atemmen liwloton om tong^- volge van do groote malaise do labrie- Kcn minetei» drie dagen por week te «luiten. Do etopaottlng zal goachiede® naar gelang do wrog niet uitgevoerde orders mijn afgewerkt. De vergadering boe loot roods do volgende week drie of iiHor dagwi te eluiten. De actie v«n het spoorwegpersoneel. Naar de „Tel." verneemt, hadden giste renmiddag de heeren Belger en AugusUyr», hoofdbestuursleden van den Prot. Chr. Bond een onderhoud met de directie der Nederlandsche Spoorwegen, to verband met het door haar niet invoeren van het com promis-voorstel. De directie was evenwel niet van haar afwijzend standpunt af te brengen, en bleef bü haar genomen besluit. Ook wenschte «y tich niet uit te laten over hetgeen nu ver der zal worden gedaan. BURGRBLIJKK STAND. GOUDA. GEBOREN: 2 Dec. Antonia, d. v. J. van den Heuvel en N. de Jong, Corstiaan Adri- anus, z. v. C. W. van der Klis en E. M. van den Berg. 3. Cornelia Maria, d. v. Th. C. Hartveld en H. W. Coenen. ONDERTROUWD: H. S. van Beever en J. Kopenberg. A. Meijer en J. van den Heuvel. B. J. van der Ree en Z. M. Winkel. C. J J. Bosch en G. E. Mestrlng. Th. H. Walthie en R. Akkerman. MWBttTKNTUNt Dankbetuiging. Voor de beloonde beUngetelling «n deelne ming lijden» de lengdurhe sickle en hel ever lijden ven oase lieve Zoon en Broeder CORNELIS, ondervonden ven sijn College'» e. e. het bijeonder voor de goede morgen v»n D». F. J. HAKKENBERG, betuigen wij onee har telijke denk. Wed. P. DB BRUIN en Kinderen. H.Mlrccht, 4 12-1920. 601» I» (die evenredige vertegenwoordiging wenscht) stelde tot candidaat voor 10 gemachtigden in het kiescollege, «Oc 8 aftredend» heeren, n.l. en voor de 2 vacatures de heeren Stemming (kosteloos) DINSDAG 7 DECEMBER van 10—3 en 7—10 uur in de Kerk. 5993 :14 Gelieve deze advertentie mede te nemen ala leiddraad. WIKBLIMRS PAil»mR»«US. Tel. Interc. 589. St. AnthonieUr.M 16, Goud». 5740 I 30 3773 36 jlanltg nan Lioht» m UraoHtinitfiHfitlfii»

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4