EMAILLE-VERKOOP ZIE DE St NICOL**S-ET*UGE! Niet dikwijls genoeg PEPERSTRAAT 130. EEN 6I00TE EXPOSITIE. J. VLAG, tatelit Ditnslverridiliig Voor ST. NICÜLAAS ontvangen: KEURCOLLECTIE KINDERSPEELGOED als: Spoortreinen, Vliegmachines, Sproeiwagens, Brandweer, enz, enz. DE BRANDSTOFFEN COMMISSIE in Del DISTRICT CODDA Abonneert IJ op dit Blad. Gouda—Rotterdam. Onze thee, Oranje Peceo, a f 2. par pond, is het beste. an,*> C. A. B. BANTZ1NGER, Vraagt onze MELANGE a f 1.20 per pond, sen heerlijk kopje koffie OP VEELVULDIG VERZOEK nogmaals CURAL Verkoop Automobielen. Drinkt Dorlas’ Koffie! Mrei- 11 liminoir Motorbootdienst Een NUTTIG GESCHENK is zeker een moderne BINDER of DAS. Adverteert in dit Blad. De macht van het kind So. 14488 T Vit Senna’s Feuille de bast» kwaliteit. Prachtige Sorteering Parfiinierieün en Toilet-Artikelen. Overhemden, Bretels, Knoopen, - Handschoenen, Sjaals enz. ANTON COOPS Winterhanden Verbandkisten STERKE Wegen* onmogelijkheid om een zaal te krijgen BALT. A. DE JONG, Gouda HST ie-cc W. M. ELSHOUT, Kuiperstraat 43-45 GOEIE! PUTEI IllfflNmi TtlLPEIHOOBERJ LUIE POET Dl Wintervoeten Zondag den geheelen dag geopend nn 's morgeiis 9 uur tot 't avonds 1 uur. Alle gevraagde artikelen zijn thans voorradig. zz= Per stuk f 1.25. - Reusachtig goedkoopI zz— WF" De Valutaprlnaea een partij chassis, earosseriën en eenige motor-zijspanwagens. Muite: Tttef. Int< ƒ71.80 i 99 p. ton 99 99 99 99 5918 28 D 5854 50 BIOSCOOP „GOUDA VOORUIT”. Drogisterij MARKT B. 561 s» Turfmarkt 1. 6075 M Wij ontvingen daarin de nieuwste soorten togen zeer billijke prijzen. Groote Keuze Zuiggasnootjes Steenkoolbriketten Gietcokes Smeekolen MIS 50 5987 200 DROGIST - W1JDSTRAAT 31. tegen Pural «n Wondbalsem Vockrijgbaar bjj S. H. VAN LOON v/k. WOLF O». volgen. voor.chrlft dar arbeidsinspectie 10 Naar het Sehotsch van Geautoriseerde I. P. WESSELINK (Nadruk ve M12 54 GOUDA. Telefoon 118, -f- Ooethaven 31. Met het oog op de feestdagen lubben wij onze geheels zaak herschapen In C Een schitterend filmspel in 5 «eten waarin de hoofdrol wordt vorlolkt door de overbekende kleine 5-jarige act rise ZOL ItAY. Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering, belast zich te HAASTRECHT. 4e heet J. SCHEER. Wij kunaaa van het eeizo 6020 maakt bekend, dat de prijzen der brandstoffen voor de Klein-Industrie in gaande 1 December zijn verlaagd en gesteld z\jn Voor Stukkolen en Nootjes 1-111 op Domaniale en Willem Sophia Nootjes 4 abonnbments por kwartaal 2.90, Franco per post per Abonnementen wc bjj onze agenten, de ADYEfiTENTIEP 1-4 regels /1.3Q, 1—4 regels ƒ1.55, 4e* H cs*t per rege ƒ66.45 ƒ72.55 77.80 92.20 5.75 p. H.L. DE BRANDSTOFFEN-COMMISSIE in het district Gouda. 15 L. POLDERVAART, Tel. 344. Turfmarkt 1. GOUDA. kan men de huisvrouwen aanraden, daar waar zij de keus tusschen twee soortgelijke producten hebben door een verge lijkende proef zich er van te overtuigen, welk product het beste is. De beste soepen zijn Maggi’s Soepen. T«l. 347, GOUW* 86, 4356 20 GOUDA. Etjr3 Aannemer van transporten te water naar alle plaatsen. Deze^ week brengen wij U twee buitengewone hoofdnummera. Voor het maken, vermaken en kee- ren van Kleeding is het juistequires Is aan huis te ontbieden. Vraagt prijsopgaaf. 6004 16 beveelt zich beleeft aan voor het transporteeren van P i a n o’s. Orgels en Brandkasten enz. enz. VIRHUIZINQI Berging van INBOEDELS. 2823 Aanbevelend. „Terwille van mijn van mijn eenzaamheid „Het huis is eenzaam een warm welkom voor rem!" Zoo kwam het, dat, 1 te verkniezen óm rijn Iwia, de eendige, waai ‘laar ooit te sullen ai en intrede deed. Bjj zijn terugkomst i ïjjn Vftrraising en vreuj burfwdd. Zij had er n dit zjjn gevangenschai Mjaar zij vnnd zooveel Worden, dat zelfs zijn dering bracht ita haar 1 ging Sharon en soma a met haar naar den hoe *aar een steenhoop lag vel m de heide. Hij a vrouw, die hdj daar dkx z$n temgfceer van de schap van het mensje «i Roy merkt* de veer der op. Soms sdwon SI Wij zullen Uu> bezoek zeer op p-rya stellenhet verplicht U tot niets 7Q HET NEDERLANDSCHE BOEKHUIS - Dubbel* Buurt 3 - Boude. KEURBOEKERIJ van Het Nederlandsche Boekhuis Gouda UIT HEEL HAAR HART d*or RENÉ BAZIN René Bazin ia ook hier te lande rfceda lang bokead «18 de Fraaach» groot meester, die met de taal weet te tootaran ea wieaa genie vaardig ia in het ia- deelen en uitwerken vaa pakkaade gevallen. Prijs per deel gebonden f 2.50. OM C TWEEDE i Ond/brwyzerHsalj ging. 'Li woelingfen. Het pleit inzake de ■en is beslecht: de re, jtuk blijven staan en de tón buigen. Onxbubbelzii unster de Visser, dat oendorp en -Otto onaai Jat aanneming' van ééa i volgen wa hebben die i Laarheud voortapruótte dorp tastte bovendien 1 I Minister aan en daaroi I nemelvk; de motie Otto aannemelijk, maar de ’.watt» met minder dan 's Lands belang verb ran dat verzoek. Alleen de plooien-str\ geering mil bijv, de poi onderwii^ereseen overwi ISaan of de htoudeirs van g'eertwld kunnen worden i hulpondenwyoeressen ar eendge desiderata nade alles. Natuurlik was de liiet tevreden. De heere tK)g eens onomwonde verklaarde zich tegen c om sterker te staan me Het eenóge wat na d dé uiteiag der iSfOtrie-Ossendorp werd v de hand. Behalve de het de de Liberale Unie teg xanwezige vrijliberalen pand en die 'heer Braat .temmen werd deze ven góng alleen de heer v. links. Bij de stemming 'gin het achttal van li uwtae-Ossendorp had j over en dus werd de u Eén stem meerderheid i ingl Het gejoel tegen de ■set b&te-noire van de wijzers is, bereikte i Van de gereserveerde t -l«”. »weg nret Bulten laad aal deze heer he woonden kr;jgen nu he< egen heeft. Van de Redhtetraijde Rejjmer (R.-K.), dïe d jeteekend, rmr. De Geei tholieken Bomans en van Links ontbraken de ser van LJzendoorn (a wegens ongesteldheid en Springende lippen in doosjes van 25 45 en 75 ets bQ ANTON COOPS te Gouda. S. H. VAN LOON, te Gouda. JOH. SCHEER, te Haastrecht. B. NATZIJL te Stolwijk. A. N. v. ZESSEN, te Schoonhoven. Met mechanische beweegkracht. 50 soorten 2* 0881 OSWALD A de geliefde „baekfiach" met het altijd lachende saoatja in Een dolkomische geschiedenis in vier acten. U dit programma mm*b«vel*m ml* d*r besten Explicatie JULES RENÉ. Aan het STAATSBEDRIJF dar Artlllarle-lnrlchtlngan afd. Cu- structie-Werkplaatien te DELFT worden, onder voorbehoud van toewijzing, bij Inschrijving te keep eengeboden: De kavola zijn opgesteld op de terreinen aan de Hooikade en zijn te bezichtigen vaq Maandag 6 December tot n met Zaterdag 18 Decem ber dav, iedere werkdag van 9—12 en van 1’^—5 uur (Zaterdags tot 12 uur). De inschrijvingen moeten geschieden onder dubbel couvert, waar van het binnenste dichtgelakt en voorzien moet worden van het opschrift „Inschrijving Automobielen enz.” en gericht worden tot den ADJUNCT- DIRECTEUR der ARTILLERIE-INRICHTINGEN te DELFT. Sluiting der Inschrijving Maandag 20 December 12 uur middag. V*rtaiid>*«*. Gouwe 91.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 5