OED E. □eg I I Tl Blad. ■ni ielen. 111 lo. 14488 Maandag 6 December 1920.59e Jaargang' kind I I I r 'lil arradig. Vit I ïtiën en agens. Feuilleton. I l Ij ona ar lament. STERKE MAC. Argentinië’s uittreding. VERSCHIJNT BEHALVE ZON- EN VEBSTDAGEN. |™ui UKtie: Telef. Interc. 545. I Admiaiiti itieTelef. Interc. RL De Kamer zat thans diep m Waterstaat. irt 3 - fiouda. Hkhuin Gouda .V 9018 RUIT”. tolkt door d« e iBoatja ia i 56) ■der boeten 50 geen ware W75 40 (Wonik v<r.xZ^_) 11 Ingan afd. Cm- voorbehoud oden: de keus ten verge- öduct het Gewone ad verten tién en ingezonden mededeelingea bij contract tot zeer geredv- eeerden pr^ja. Groote letters en renden worden berekend naar plaatsruimte. Fraatch» groot* dig it m het ia* ten, dlat het Adora en niet een ander was met wie hy wandelde; een zeide hy zelfs- „Miaar waar heb je de jongens zoolang ge kten T" Toen zich bezinnend, zeide hy «enigs zins bits: „Ik geloof, dat wy nu naar huis moeten gaan.” ►merkelijk ge- s een opealy Advertentiën kunnen wordaa ingeaooden door tuaachankomst van aoliode Boskhaa delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten. De StNicobaas-aurprase, dte Griekenland heeft ontvangen, is van nog minder aan genamem aard dan de verrassing die Ar- INGEZONDEN MKDEDEELINGBN: 1—4 regel. f IM, alke rage! mwr f9M. Op de voorpagina 50 hooger. t vai tïe.i jongen Lort van Lowitar» 1 van dien douunon knaap Jock Faircco en 1 \t verplicht U 70 5987 200 I I onze geheels oikade en zijn te erdag 18 Decem- ur (Zaterdags tot Del couvert, waar van hot opschrift t den ADJUNCT- :lft. ir middag. I selhuys (die te Parijs vertoeft) en de so ciaal-democraat Oudegeest. voor wóe het Kamerlidmaatschap meer een versiering van zijn visitekaartje is dan een functie, die verplichtingen met zich meebrengt- Het Kabinet is dus gered, ay het dan ook iftoor de stem van dien heer A. P. Staalman of van den heer Van Groenen- dael, die im «ommige gevallen nog zpp kwaad niet is en de vriendqn van den heer Buil ten wtildten naar het station trek ken, om hem op te wachten! Zeggen we te veel., wanneer wy als onzen indruk geven, dat de Regeering net vele van zulke over- winmtngen zal kunnen verdragen? lyk uit den Volkenbond treden, aangezien een lid verplicht is twee jaar te voren kan nas te gievon van e«n eventueel besluit tot uittrdhng. Aigentunie zou dus eerst eind 1922 hunnen ophouden hd van den Bond te zijn. Hieruit biykit weer hoe moeidyk bet ,s in de praktijk uit te voeren, wat op papier aoo mooi leek. Argentinië’» uittreding kan de mogend heden, die in de Volkenbond te kataen» uit- dteelen, een waarschuwing zyn, dat het ge bouw van den Volkenbond begint te kra ken en dat een deugdelijke herziening der grondvesten noodzakelyk i». Van een re visie van t Voikenbondteaatuut zal eerder •ets komen dan men aanvankeiyk had ge meend' en, wanneer liet volgende jaar Sep tember een worked yk goed voorbereide bc- banneling van voorwtellen tot verbeterj» van het VoUceobouteverdrag zal plaaui vinden, zoo zal dkt aan het hatuatief van minister Van Kanwbeek en zyn nwJegw- delegeenfe tie danken zyn, aeint men aan de N. R. Grt. De eentte conurussie had de vorige week zonder meer besloten om dit jaar geen enkel voanrtel tot wyzjggng van (het Volkenbond»verdrag ter discuatue aan te bevelen. Iht zuiver negatieve baaluat ten •analen van de Scandinavische herue- mngs voorstel ten achtte minister Kamebeek terecht zeer ongelukkig. Daarom stelde professor Struycloen m de eerste commis- aic namt'n.s de Nedertandsche delegatie voor, dat de Scandinavische voorstellen ai- ühans in handen van de stuiiiecoinmiaaie zouden wonden gesteld, opdat zy het voi- gt-ml jaar behandeld worden. Iht voorstel bracht een meuwe wending in een reeds afgeilane naak, mat het gevolg, dat Za terdag Balfour in de openbare algemeenr veig.wiermg het Nederlasuteche «teasbeeld namens «ie eerste conunmiue verdedigde, waarop Portugal’s gwded «gearde, Conte, nog vernier wilde gman en de gelegenheid voor alle staten opensteilen. o«n bunnen een door den Volkenbofahsnaad te bepalen termyn, voorstellen in te dienen, die dan inagelyk» door de studfecommUKue onder- ®oclrt en het volgend jaar l>ehan<teld nm- den worden. De jaarvergadering gaf dui- tteAyk blyk van eem nnkne mogelykheid van henrienfag te wenachen «1 du» Por tugal's voorstel te wrilllen aannemen, waar op Balfour verklaarde, persoonlijk ook daartegen geen bezwaren te hebben en het gecombineerde Nederlandsch-Portugeesche voorstel aangenomen werd met alleen Ar gentmte tegen. Daar het hier een vraag van procedure i.as, werd geen eenatemmxglM»éi geeiacht en het voorstel (hut voor aarwrimonien ver klaard. I waarbij de jnecste belangstel long zich con ccnti-eert op de vele ongevalle», door auto’s veroorzaakt. Een motie van Dr. van Ravesteyn voor het inatellen van een ver plicht vaanlighekisdiipiioma voor chauf feurs, wees de Minister als onuitvoerbaar af; het zou z.i, te veel ambtemiren kosten eii weinig haten. Indendaad schijnen de meeste ongelukken meer aan woestibedd dan aan onkundigheid van de bestuurders te wijten, om te zwijgen van gebrek aan medewerking van het publiek. vooral van Roy Mc Oullock. O. Adora. de oude man was niet zoo blind, als je wel meende.” Zoo gmg de meester voort met bubbe len -Adorn geftndde hem en was boos op Eichzelve. dat zy znh ontatenui Ugen l»ar vader voehie, tot >y aan den dyk van Barn- banrock kwamen. Het was zelfs by <tag- iicht een vreemde, wnkie pdaate, bet hek, uit de hengneiM getuid, lag op «en hoop «beenen. Met gekruute beenen zat een jon gen «taarop, tetter snikkend in de jas van een man, die hem overal te wijd en te lang was. Hiy had een gescheurde broek aan, maar boenen en voeten waren bloot. Een pas ontstane schram of wond liet een ruwe, roode pdek men aan de bruine kuit. Toen de twee zwervers aankwamen wiach- te de jongen nu een» het bloed, dan weer r(jn tranen af met zün blauwe mute. Het resultaat u wei te begrijpen. Ln het eenit merkte Adora hern met op, zy was te we! vervuld van eigen teed. Het was de oude meester, drie zoo gewoon was om te gaan met kinderen, die den jongen gadesloeg. Hy was zeker ongelukkig en had wear- schynlyk kwaad gnlaan. De meewter draaide zich om. zoodat Ml den zittenden jongen kon aanaien en wees met den stok naar <te wxhmL „Hé, jongen!” zeide hü bevelend, ,J»ud op met huilen en zag mü wie dJt gedaan heeft” De jongen keek op en ondtokn het be- achreude geicht en de gezwollen oogen, iu«s het dunMük wie hü was. Bureau: M A RKT H, G O U D A. „Terwrille van mijn jongen terwïlle ▼an rny’n eeoaadmhetild, ktom!” sprak hy. »Het huis is eenzaam genoeg,, maar er is een warm welkom voor u bunnen zyn mu ren!” Zoo kwam Ihet, dat, terwijl Roy zich lag b? verkniezen wn zyn cel, in zyns vaders hi ie, de eendige, waaraan hij wanhoopte daar ooit te sullen zien, uit vryen wil haar ioteede deed. By zyn terugikximst aanschouwde Adora ïjjn verrassing ep vreugd met kalme danik- Maiheoti. 2hj had er nooit aan getwijfeld dit ayn gevangenschap zoo zou eindigen! ^*ar zü vondl zooveel dlat gedaan moest *orden, dlat zelfs zijn 'komst geen veran- 'tehng bracht haar levenswijze. Meestal Sharon en soms zijn zoon des avonds *net haar naar den hoek van het landgoed, ^aar een steenhojxp lag op een kleinen heu- Vftl in de heride. Hy «prak nooit over de '▼rouw, dïe hy daar dood' gevondten had by zün terogUceer van de marlet. Het gezel- ^chap van het mensje verzachtte Sharon Roy merkte da verantterimg in «Ün va- «P- Son» MtoNn Shaitm geheel verge- tionaire beweging D^ ttoeatanden m de landen om ons heen waarborgen allerminst dat de heeren, niet te eeniger tyd een greep naar de macht zullen pogen te doen. Indien hetgeen wÜVurig hopen de uitgebreide voorzongBinaatregelen van Oveiheidswegje deze heethoofden ©enigs zins voorzichtiger zullen maken, zullen ook zij de Overt.Md dankbaar moeten zyn, wyl zij hen beschermt tegen zichaelven! 'X voorstel om de Argerrtyneche amendemen ten niet door die Vo4kenbondirveng»(terlng in behandeling te doen nemen, doch xe naar de commissie terug te zenden, kant ten de verte ge nwoordfigers van Argentinië en Paraguay zich tegen dat voorstel. Daar voor liet nemen van een besluit eenstem- miigheid wordt vereischt, zou bedoeld voor stel d*us worden verworpen. Viviani echter ópperde die meemng. dat e< nstemmiigheMi m (keze met vereischt •werd, dloar het by de stemming ndot om de amendementen zelf ging De vergadering kon zich met dbt standpunt vereenigen. waarna het voorstel om de amendementen naar de commissie te verwnjnen, werd aangenomen. De vooraütter der Argemtymsche delega te heeft aan Hymans, dien vooruitter van do volikien^ndsvenpaKtevitn®, een schrijven doen tookomeei, waarin verkiaandi wordt, dat de Argentijnse he delegatie znch in de droeve noodzakelijkheid bevindt, om van «tonde af aan, haar medewerking aan de volkenbon<isverfiadering te onthouden. Ln het schrijven wordt er aan herinnerd, dat de delegatie naar Genève is gegaan, met liet vaste doel, om mede te werken tot de vervolmaking van den Volkenbond. Dat er amendementen zouden worden in gediend, kon voor niemand een verrassing zijn. Iedereen meendie. dat de Volkenbonde- vergiu lering ten dbel had, de bega naden van recht en vrijheid der volken te beves- 'Lgen. Daar Argentinië im deze hoop ie te leurgesteld en derhalve de eernge reden, waarom Argentinië besloot aan don arbeid van de vergadering deel te nemen, ver- dwenen is, beeft de delegatie bendoten. met meer aan de volkenbondsvergadering deel te nemen. Feritelylk kan Argentinië niet onnrtddtel- 1 heen te leiden. Maar spoedig begon «De meester opnieuw. „Lk vrees, dat ik al te toegeeflyk voor je ben geweest. Ik had misschien strenger voor je moeten zün Ik heb je te veel je eigen zin laten volgen zooals, God ver- geve het my. ik in mijn jeugd de müne volgde ik bedbed in hartezaken. Daar had je bijvoorbeeld dien uitmuntenden jon gen man. Alexander Bwan. Had je je va- dlers raad gevolgd, wat zou ons dan niet besqiaard zünEn nu we<fe>r na een poos in een gomakkelijke woning geweost te zijn waar alles naar mijn wenschen gring, wor den wy weggezonden, omdat je niet bü- tyite bedacht hebt den jongen man van het huis te trouwen.” Aidora hield zich stil en ging verder. „Ik vind drift te wonderlyker, omdat je >teeds aan zün onschuld geloofde, zelfs te gen het gevoelen van je vader in- En, of schoon ik niet voor de onregelmatige hu wel ij kavol trekking der Schotten ben. zou ik m dit geval hebben toegeatenxl. Was ja de vrouw van Roy Mc CuBock geweest, dan luid men ons niet kunnen verdrijven.” „O. vader!” riep het meisje, eindelijk *t geduld verliezende, u weet niet wat u zegt Roy Mc Cullock eerbiedigde mü te veel, toen ik onder zyn vaders duk was. om mij te vragen met hem te trouwen!” De oude man bleef staan. „O. mompelde hij- ..j® moet niet trach ten een ouden vos te bedriegen! Er was vel degelijk van liefilb sprake. Je <Mcht, dat ik verdiept was in Virgilius maar je vaders oogen waren niet blinrK Er was lief- hervatte de gemakkelyke die aan mijn Roy M’c Cullock. Zyn vader scheen een best I ungeilBendi, waarin er met t gewezen, dat de kracht >nd ia gelegen in de deel zoo groot mogelijk aan tal staten, die erkend zyn door de voMcen- genu-enschap tot den bond toe te laten, ten minste indien zij van hun kant vrijwildig hun verlangen daartoe te kennen hebben gegeven. De Volkenbondsvergadlering zaJ in haar vdgende zitting deze motie behandelen. Pueyrredbns heeft niet gewacht, of hy met dit voorstel misschien gelukkiger waa dan met de vroeger dloor hem ingediende amendementen. Ln het gebeurde van Don derdag heeft hy aanleiding genoeg gevon den zich terug te trekken. Bij die (hscus-sie» over een ingediend TWEEDE KAMER. OndHwyzenMmJjuiHHesi. Bezuini ging. Tegen revohitionaine woelingen. Het pleit imaake de onderwyzerssalarjs- ven ia beslecht: de regeenng is op haar .tuk Myven staan en de coalitie heeft moe ten buigen. Orulubbelziniikg verklaarde Mi- .irister de Visser, dat de bedde moties-Os- iiendkxrp en -Otto onaannemelijk waren en .kt aanneming van één van beide de ge- volgen zou hebben die uit de oniuitvoe-r I baarheid voortsipruatte. De motie-O&sen- I dorp tastte bovendien het stelsel van den I Minister aan en daarom was deze onaan- nemelijk; de motie Otto het het stelsel on aannemelijk, maar de uitvoering daarvan ’.■joette niet minder dan 16 miliioen gruklen. Lands belang verbood dk inwilliging van dat verzoek. Alleen de pdooien-ustrykery blyft. De Rc- geering zal bijv, de positie der handweak- onderwyzeresaen overwegen, zal nader na- 25aan of de houders van de hnlpacte gelijk gesteld kunnen wonden met de toekomstige hulpanderwyzenessen en verder zal ze nog «enige d'esadenata nadar bezien. Dat was alles. Natuurtyk was de oppositie daarmede idet tevreden. De hoeren, verklaarden, dat tiog «eei8 onomiwonden en de heer Oitte verklaarde ach tegen de motae-Ossendorp om sterker te staan met zün eigen motie. I Het eenoge wat na dit alles van belang l VHM, was de uateiag dfer stemming. Dat de I iWtae-Ossendorp werd verworpen, lag voor I de hand. Behalve de heer de Muralt. stem f de de Liberale Unie tegen. Voorts dte beide aanwezige vrijliberalen Droom en van Rap pard en de heer Braat Met 55 tegen 38 .temmen werd deze verworpen. Van recht- :?ong lalleen de heer v. d. Laar mee met linies. Brij fiOLDSCHE COURANT. JN iexx*ws- em. *^^d.rtrexte^tïeT31©Jó.-v-oox Gr-oxzQl©. exx Oxxa.stxelcexi. A G E L U K S A?ONÏE?1?M?PRUS: Ser kwartaat per week 17 cent, mei Zondagsblad P6r 1°0Per 8tKhiKR Abonnementen worden dagelüks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, Hi onze agenten, den boekhandel en de postkantoren, i Uit Goud» en omstreken (beiioorende tot den bezorgknng) lis?’ “S' r'8<! m“!r US’ Van bu,to’1 Go“da 6n d611 Bozorgkring: 0-M. Advertentiën van publieke vermakelljkhe Am per jegel. Adrertentldn ia het Zaterdagnuuuner 20 bijslag op den prijs Naar het Sehotsch van S. R. CROCKETT. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK—v. RO8SUM. (Nadruk verboden. Brij de stemming over de motie Ott» gin heit achttal van links, dait tegen de motóe-Osisendbrp had gestemd, natuurtyk over en dus wierd de untsla# 47 tegen 46. Eén stem meerderheid dus voor de Regee- mgl Het gejoel tegen den heer Bulten, dtie •set bêrte-noire van de Katholieke onder wijzers k, bereikte nu zyn hoogtepunt. Van de gereserveerde tribune werd .^chan- „weg met Bulten” geroepen. Inder- iaad zal deze heer het zwaar te verant woorden krijgen nu het aan zyn stem ge- egen heeft Van de Redhtenzydte ontbraken de heer Reymer (R.JC), dEe de presentielijst had T6teeloen<f, mr. De Geer (C.-H.) en de Ka tholieken Bomans en Stulemeyer, terwijl van Linies ontbraken de vrije liberalen Vis ser van LJzendoom (reeds geruim en tijd ■vegens ongesteldheid afwezig) en Dres- Atan de afdoening van <liit begrootings- hoofdistuk is voorafgegaan het gebruikelij ke d-ebat over dé posten voor revolutie-af- weer ^burgerwachten en vrijwiüligen land storm). De heer Van Zadtelhoff had <llit- maal de weinig benyitentswaanlkge taal om namens <te S. D. A. P. te moeten ver klaren, dat zy aan de zy’idle der revolutuo nairen staan hetgeen hem van dr. Van Ravesteyn een stortvloed van sarcasme bezorgde en tegel ijk, dat de Regeering géén reden heeft om de noodige voor zorgsmaatregelen te treffen. De communist Van Ravesiteyn zong het reeds bekende lied): er is z. i. in ons land geen spoor van een revolutionaire beweging te bekennen er. dkis mag (te Regeering niets daartegen doen. Dit standjpunt is van een waschecht revolutionair toch wiaarliik al te naïef. Het komt er op neer, dlat de Overheid ziou moe ten wachten met zich te repareeren. tot de revolutionairen gereed zullen zyn voor een overrompeling. En zy kunnen toch kwalijk betwisten, dat zjj alles doen om ieder economisch geschal uit te breiden tot en om te zetten in een werkelijke revolu- Het bezuinrigiingBoffenaief van den heer Marchant, dat bü dte behandeling van de Landbouwbegrooting aanvankelijk met succes werd bekroond, is bij de \Mater- Htaatsbegrooting tot staan gebracht. De poging om den Minister dte uitbreiding van zyn personeel, die (hij noodig achtte, met toe te staan, is mislukt en een algemeene aanval op alle uitibreddluigen aan de dieper- tementen, door den heer J. ter Laan on dernomen in een motie ,is eveneens afge- s Lagen. Vanwaar, zoo rijst de vraag, deze ver andermg in dte stemming der Kamer’ Heeft de houding van Minister Van IJssel- steyn toch «leze uitwerking gehad, dat som mige bezuinigers in zyn schulp zyn ge kropen? Of moeten we nu nog te meer aannemen., dat het tegen den heer Van hl&selsteyn persoondyk getracht was? Deze beide conclusies liggen voor de hand. Welk» van beide dte juiste is, zal misschien spoedig blijken, wanneer het erteisfe aan Landbouw is opgedost. Argentinië trekt zich terug. De aanleiding. Voor herziening van het Volkenbondsverdrag. Consternatie in Griekenland. Toch een volks stemming. Itaiiaansche parlementairen zyn ontstemd. Lloyd George over Ierland. Amendementen op 't Home Rule-ontwerp aangenomen. - Toenadering. - Nieuwe Poolsch-Russische oorlog nabÜ? Holsjewiki en Kemalisten. De veelevering door Duilschland. Eén tegenvaller voor Denemarken. ONS OVEKZK HT. Werkelyk, het te waar; Aagentinië is indtendaad uit dten Volkenbond getreden. Nu de lolare bevostingHng van het eerst nog vage bericht is ontvangen, levert de nnede- dteeling toch nog een verrassing op, een Bl. Nicolaas-suiprise, die gtanschelyk on verwacht komt. Immens, 't werd zoo’n beetje als een eer beschouwd lid te ayn van den Volkenbond en diat nu Argentinië het er op gewaagd heeft voor die eer te 'bedanken. Wordt wiel heel opr acht. Men beschouwt hrt ais ken opstand van die nieuwe wereld tegen diplomatie van de oude wereld; de nieu we wereld poogt zyn idealen over dte tra ditie van het contment te doen zegevieren nu «De Zuid-Amerikanen, onder lending van den Argenitynschien afgevaardigde Pueyr- redon zich verzetten tegen de methoden die Vivianii en Balfour willen toepassen. Voordfat het besluit der Argentynsche regeering ter kennis van haar vertegen woordigers in dte Volkenibondsvergadtering was gebracht, was dloor de delegate nog een voorstel nadiruk op wordt van den Volikenbor nem ng van een s Ewran en het verdwyrien van den jongen Lord. Afora, meer dood «kan bevend, ging met haar vader aan <le hand. <ien hoek van de schuur om, op weg naar de heide. Zy werd uitgejouwxl, maar trachtte haar vader medue te krijgen. Donald Gnacre. zoo plot seling aan zijn levenstaak onttrokken, klaagde aJs een kind, nu hy wederom een omgeving moest verlaten, waar hü het naar den zin had. „A<iora, ik 'heb je herhaaldelyk doen bfly- fcen zeide hy klagend, terwyt zy den heuvel afdaaldtem, „dat tk niet wil terug- keeren naar de school van Lowran. vóór men my in myn eer hersteld heeft. Dr. Merklewlham en het kerkbestuur moeten mij in liet byzyn der leerlingen (hunne verontschuldilgimgan aanbieden, voor ik weer les geef. Je moeat meer gevoel heb 'ben dam om je vader daarheen terug te voeren jWy gaan niet naar het schoolhuis va der!” sprak het meisje neerslachtig. „Mag ik dan weten,” meester, waarom wy die woonpdaats verlaten hebben, oud-deerling en vriend, toebehoort man en met ons gezelschap ingenomen. Ook fteed de bergilucht my goed, maar dat zaR^oor jou van weinig gewicht zyn. Die herlufttkie veranderingen stroken niet met de bedachtzaamheid, die ak van mün eeni- ge dochter mag verlangen!” Het meisje antwoordde niet; haar ver driet was te groot. Alleen trachtte zy haar va.hr nog m?er te steur.on en b.?ir. vol bezorgheid over de. mm dyke plaatsen Plotseling kwam een joelende bendte, aangevoerd door Jonathan Girier. dit leven van vrede en geluk verstoren. Toen zag Adora Roy, zooals zy hem nog nooit ge zien had, vechtende om zyn leven, den een na den ander neerslaande, tot hy voor de overmacht moest zwichten. Het huis, dat zy opgeknapt en Uefgekregen had. werd aan pöun<berimg overgegeven, <be meubel uit het raam gegooid, de paneelen van de muren gerukt om naar bewijzen te zoeken. Daarna kwamen de ambtenaren van het gerecht om het huis in bezit te nemen *n haar lastige vragen te stellen. En volgen, de rapporten werden zy en haar vader verdreven. Wed heeft het volk van Gal- loway <ien naam van goedhartig te syn. maar betoonde het zich geheel andters. Lord Lotimer was algemeen gezien; het geslacht vóór hem hoog geacht. Veel werd van- hem verwacht, als hy eenmaal „goed getrouwd” zou zyn en zich vrijgemaakt zou hebben van het juk zyner moeder, die nog altyd als een vreemde, Lotimer oeschouwd’ werd Axiora Gracie daarentegen was alleen by enkele jonge mannen en Aline gezien. Zy was zoo anders als anderen en scherp van tong Zy scheen, volgens het gebab bel, de indirecte oorzaak te zyn van #wt schapen stelen, den moord op 9nmly

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1