I I II fa 14490 SIWW Woensdag 8 December 1920,69e Jaargang. uiim» SBSHS'.S Feuilleton. VlHrendrik 5 GEEST". Ij hl STERKE MAC. i 1 In -2^cL^extc:rxtiolblcxcu voor G-o-cccLs- exx Oxxxstxelcexx De verkiezing in Griekenland. Administratie: Telef. In tere. 82. LEVERING on- van CH T. heer rmg. De ST X werp BINNENLAND. ÖP den 6448 4353 3922 v a 11 TWEEDE KAMER. Duitschland kon B8) HOOFDSTUK XXX. Adora vindt zichzelvte terug. zji R«mon- moed TVOERING «KEN (voering. beliu| xachtintL zing- 1PIJN cerij GOUDA. enten oventaan MULIE. aber 1920. t St. Janskerk. eken en Ds. J- un. Kerk. Voor moker Isgewjize be- Waterstaat) Naar het Schotsch van S. R. CROCKETT. Geautihoriseerde vertaling van I. P. WESSHLINK—v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) Gouda, te Gouda. Haastrecht, dwjjk. te Schoenhoven. 5349 25 3 Het getld regeert de wereld. met fmaai- tieelen steun te geve tien de geallieerden twee weten het niet!” De beide vrouwen keken elkaar aan met een blik die in het diepst van hun wezen scheen door te dringen. Toen wendden zjj zich gel ij kt ij dig om en volgden met die oogen Adora Gracie, zooals die de onvas- t» stappen van Donald Balgracie, drartk- zuchrtug zwerver leblkle. Maar indien zjj al blik bedden in het diepst van giemjge. Ze zou N 'ii’ liet ArnheiiiHcIje 1 ibl meldt, z.i’ |iv<>lg< r van den heer dl. ('olijn I- Eerste Kamerlid de cmididaat der rechterzijde zijn prol. nu. I*. A. 1 >ie- penii .rst, lid van den gemeenteraad Ie n sterdam. wa- en «te 28 M 44 99 2C54J zvo40 20704 82 ’•>20804 20935 i 42 I 88 92 en büne landeigenaar op (feat oogen- hun hart het zelfde dachten, dan brachten zjj dat toch niet onder woorden. Vrije in voter van harini Mei ingang van l‘> I iii. i icr v i n ha ring rij. <><»rl«><diig z.omh palingen. GOK DSC IIE COURANT. Redactie: Tel«f. Interc. 545.Bureau: MARKT 31. G O IJ 11 A. wordt thans e>en poging gedaan door dei handel, ngen recht te verkrijgen. Gelukt dit met. of weigwl de regeerung tugemoetkioiniug, dan zal het bestuur van onzen bond zoo spoedig mogelpk bijeen ikomen om te besilirssen. welke middelen dan moeten worden aangewend. dut Henderson uferhoud zal heb- vraag is. wat Prov. Staten van Utrecht. I l lid d< i 1 ‘rnvincialr Stalen l ireclil is verkozen verklaard de heer I van d<Mi ’.Jink vrijzinnig-denio mint. onderwijzer te l’trecht). k .u 80 86 14809 17114 I! 6b 14954 62 8711 15080 15124 Ite^iostenrijksche gobelins. \>iii nio'ih iijt jWefiien aan do N.Kf( rt. ,!at de •4<il>rlin« van de II och burg- nog do- maand, met toestemming van de eom- i' issir van herstelnaar Nederland uur- •i n \erzonden als onderpand voor C.ti.tilK) (un griunn. welke nog in I >ecem- i r zullen geleverd moeten worden De cnedietoveriaemkamst met Duitschland. Bliineiis een \V.»lfl telegram uit Ber lijk heeft de fhrit.scho regeering thana tan de X’cdcrlandsche bericht, dat Zij tol rei hfiiatie van don Ihiitach-Ncder- n ic'di k di ii en kraliotovtMOonkomst 11 reid is. Het verdrag, geteekefad door president Ehert «n Dr. Simons, minis ter van hiiilenlandsehe zaken is reeds te iravenh ige. zoodat de uitwixso- 1 g spuslig geschieden kan ig in Duitschland. I 'ecemher a.s is in 1 Miitschland Ier beperkende he- Prof. Diepenhorst als lid der Eerste Kamer. Arnhemsche l)hl. van den heer »H. Kamerlid de candidaat mr Belangrijke rerhooging van den accijns op gedistilleerd. Binnen enkele dagen zal volgens de Msh. ven wetsontwerp worden inge- i ••ml. waarbij de accijns op gedistil- er belangrijk zal worden ver- «nneer dit ontwerp tot wet levens om do welke thans •ginerken Da uitslag van ’t plebisciet. Bedreigingen voor Griekenland. Verkla ring van koning Konstantin. Ambtenaren-staking te Weenen. Pro testen te KonatantinopeL De entente weigert credieten. Oostenrijk net ondergang bedreigd. Stakingsbeweging in Duitschland. Uitstel der conferentie gevraagd. De lersche kwestie. ONS OVERZICHT. volksstemming gericht, waarbij, wordt ver- klaaixl, dat, znxwaïkjr ue beschei monde inu gendlhedien met toestemmen m een terug keer van Kowtianum pp dfan GneKscnen troon, ieder buitenlandtech heilemsme zm weigeren om hem als koning te erkennen. De Graeksche bevoikmg van konsUimu- tiopel heelt een adres van trouw en ge- tiechtiheid aan Vemzeios geaonuien. Uut Londen wordt gemeld diat hmge- iand bij de Griewsenie regeenng heeft ge- pinotesteerd tegen het gebruix van <k- reeds voorgeschoten hngeische credieten. Naar verimdt wjI Frauaruk hetzelfde doen. «Geef me mijn zoon nog eens en voor 't laatst, geef me mijn eenigen zoon te rug]” Purslane, die mdnxller door hartstocht lff«rd meegesleept, al was ze dan ook niet ’’hnrter verbitterd trachtte haar opgewon- meesteres te kalme eren en slaagde kar eindelijk in zooverre in diat Adora. beefde nitet van vrees of schuldlge- W, maai- van medelijden, gelegenheid W'eeg orn te antwoorden. «Luister”, zei ze, ,plk heb het reoht om Setoord te worden. Uk ben een jong meis- X, zooals u waart, voor uw huweljjik. Als ,e^er mensch heb ik het recht om me te ««fedgen. Nooit üieb ik uw zoon tot me »l<*t Lk'heb hem noodt meer gezien se- ,wt dien dlag, vele maanden geleden, waar •V Ik h«m ze< Uat hjj n:e< bil ons aan huis n*’«8t komen, wanneer ik er wias. Hij heeft >ich d&araan gehouden, evenals ik. Het is dat üc, buiten mijn schuld uit het tehuis dat ik ooit gekend heb, ver weven ben. Een goed vriend' bood ons een Wterdak aan. Wij namen dat aan, omdat «een andere kans ovesWeef. Ook dat 2872 M37 (eigen geld) )71 14328 16743 19015 77 48 16831 75 79 81 42 90 85 14554 15918 94 14615 95 92ü2 ";7;:5 ze 49 13 86 94 9419300 Vb 47 17114 19440 44 93 57 19554 83 61 17250 74 88 19628 17338 4j 44 61 80 tó 92 75 15223 17421 94 64 17jO4 197* 77 7 G 98 17702 Iboj2 •■=•-‘17803 62 1993/ 83 97 2OÜ5I 37 21 i40 59 204)1 98 18117 25 •'732 18224 20321 ,^w4 96 41 IP9Ü3 18307 20400 45 16032 48 96 67 184zi 16168 37 95 64 16218 18' 'te 59 18o4< 71 18753 16409 84 - 98 18800 28 29 18942 15 18 8111 te laten. Aan voeren zeer geedkoope rt'gge on tarwe uit Amerika hebben de prijzen \an binncnlandsch graan ge- tii ukt tot ln'iiodcn don kostprijs. Naar uitze inhindHche soorten is momenteel e> nigc vraag voor menging in het bui t< nl.Tiul. zoodat vrije uitvoer de produ centen jets zou helpen zonder do con snmonten noemenswaard te schaden, la.u broodprijzen vrijwel uitsluitend ben i tl i worden door prijzen buiton- i nilsch graan. 88 14615 95 )78 «317015 89' .07 16 18 25 67 119 31 43 8/ 15080 110 15124 12 37 34 74 68 75 i78 *“A" ill) 21 42 - 95 1533217803 >22 154U8 34 67 28 80 81 6317944 9515585 45 125 15636 18021 41 48 28 95 66 37 21 65 83 74 r 65 15732 15804 67 144 •13 29 05 94 92 22 09 67 75 71 98 78 1016595 54 99 0816633 29 42 18941 68 16/04 19011 78 beial zet li'-ogd. Wanneer dit ontwerp tot :l worden verheven, zullen in.ml regelen worden genomen. raden gedistilleerd met Ht; p i datieve oogmerken wor opgekocht, onder de verhoogde ac- licpaliug te doen vallen. Weinige harten zjjn ZKvaarder dan dtot van een iluppere vrouw, die na langen str(jd bemerkt dat zy aan het einde van haar krachten is gekomen. Dit was juist gevoel flut Adora Gracie bekroop toen haar vader voortleirkte na zijn onder- houd met Itadiy Lobiiner. Zij had weinig aandacht gesehioniken aan wat baar vader Daily Lotimer gezegd had over zjjm ge boorte -en standi Van haar jeugd af was zij aan dergelijke ontboezemingen gewoon geweest, al waren die vroeger nooit zoo uitvoerig en met zooveel stdlighe d geuit. Er waren tijden waarop zjjn hooge geboor te en zijn aanzienlijke relaties een gelief koosd onderwerp voor tiaar vader waiem. een onderwerp diat zijn «Dochter altijd bij zonder onaangenaam armdeed. Bn, inderdaad, de toekomst was wei ge- fcl'ikt om zelfs de flinkste vrouw allen te benemen. Zjj wist niet wat te doen. Om tc be ei hj i ivlü z‘j zL’i f'n is nu, zonder ons toedoen, ten einde. Wij zwerven voort, mijn vader en ik, slechts in het bezit van dat wat we bij ons dragen, maar ons hart is tenminste vrjj van ©enige schuld ten opziohte van u of uw zioon!” Mjaar Lady Latimer liet rich niet ver murwen. Terwijl Adora sprak had ze zich rustig gehouden, maar nu kon ze zich niet meer bedwingen. <rNeen!" riep ze, Jk laat me door al diie praatjes niet om den tuin leiden! Ik ben een vrouw en ik dtoorrie u. U hebt mijn jongen zoolang aangelokt, totdat u Item in uw netten verstrikt had. Toen hebt u ge daan alsof u genoeg van hem hadt. even als u deed met dien sul die uw minnaar bij zijn eigen huis vermoord heeft. En nu hebt u mijn zoon ter dood gebracht. Mis schien wel niet met eigen handen maar in uw omgeving heeft hjj dan toch den dbod gevonden. O, dat ooit een Lotimer van Lowran zich zou verlagen tot een bc- dlelaarsdochter! Ik hieb al dadelijk gezegti dat diat nog slecht aou afloopen. Ik heb hem er nog voor gewaarschuwd om toch niet het gezelschap te gaan zoeken van een meisje zonder famaiie, zonder naam.” Tot dusverre had' dte meester als in een soort van versuffing toegeluilsterd. Hjj was lichamelijk uitgeput. Het loepen had hem. ondanks zijn stok en de arm van zjjn doch ter waarop hij gesteund had, in een toe stand van verdooving gebracht. Maar bjj de laatste woorden van de Vrouwe var Lowran was het alsof hjj pio-teehng ont waakte. „Neen!” wide hjj, met een gebaar van echte waardigheid, „mijn dochter is geen bedelaarskind! Behalve voor m(i behoeft raad gewlj «Ie eemg De M zegt, ook I ken is. zoodlat de Manister zich nog niet over de motie kan uitswekon. De heeren Kleerekooper (sxla.p. «n Oud (vd.) stellen voor de behande- 1 ng der motie uit te stellen, omdat het advies van den 1-oonraad niet bekend is. De Voorzitter en de heer Troel- H t r a «.Amp.wemschen directe behan deling, welk voorstel z. h. st. wordt aan genomen. De heer Van Ravestevn (cjj.ver dedigt rijn motie en zet uitvoerig de quaeatóe van het ontslag der bexie ambte naren uiteen. Spreker acht de wijze waarin het onder ■zoek heeft pilaats gehad al zeer slecht. De heer Van Berestevn (vd.) brengt den ontredderden toestand bdi de spoorwegen ter awake, vooral inzake de dbensti-egelmg. D. dienstregeling is ellen- lÉg. vooral voor het platteland. De trein vertragingen zjjn ook meer dan ergerlijk. Vertier wees de heer Van Berestevn op de treinongelukken, de moeilijkheden met het rjjwnel vervoer. De emnstiawte oorzaak van Het voorstel aangenomen. Aan de orde u de voortzetting van de intenpellatie van den heer Van Raveateun over de toepassing van art. 106 KegieuUMrt Dienstvoorwuarden op de Spoorwegen un iutt algemeen en het ontslag een com mies en eeu klerk bu de Mij. tot hxpi. van titaataepoorwegen te Utrecht *n het bnzon der en van de daarbn door den ht^r van Kavestejjn voorgesteide motie van ome •betreffende het ontslag van de comnuew imej. Toussaint en den klerk den heer ilh. tllmrar door de Mjj. tot F-xpl. van StteatH- spoorwegen. De Voorzitter stelt voor om met het oog op het groote. aantal sprekers den spreektijd vast te stellen op 20 nunuten en voor den heer Van Ravesteiin 25 minu ton. Een voorstol-Schaper om elke fractie 3 kwartier te .geven wordt aangenomen. De heer Treub (ejb.) dieot. na er te hebben gewezen, dat het van Loonraad in deze kwestie waarschijnlijk noch door de regeenng noch door de di rectie zal wonden aanvaard, een inotae m. waaiixii de Kamer de wenscheliikheid urt- spreekt. dat aan het ativies r**- •kti Loon- >lg wondt gegeven. Spr. acht dit juiste weg. inister van Waterstaat dtat bjj de gevolgen van deze motte he< Ministerie van F’inancièn betrok ren of te weigeren, kun- --1 hun macht doen ge voelen en verwierven. Een van de landen, due naar de entente opziet als de redster iin den nood us Uosbenruk. dat er ellendi ger aan toe is dan oout. Ie Vvoenen is een een amibtenarensuakimg begonnen, dlie dui- Eemlien omivut en die een totale de.sorga nisatie dlreagit te weeg te brengen. Toch kan de regeenng aan hun wenschen tot salarjövernoogung met tegemoet komen, omdat ze eenvoudig het geld niet heeft De Itondbikanselier Ma ver verklaanfe tot vertegenwaoixlugears der pers: De Staat is aan het eind van zijn finaai- tieele kracht gokotmen. zeide hjj, en moet do laatste reserves aansoreketn om zich voor de eerstvolgende weken levens- muddeien uit het buitenland te verschaf fen. De regeenng weet met. of Oostenrijk over twee maanden als Staat nog wel be staan zal. De kabinetsraadi heeft derhalve de eischen dter ambtenaren van de hand gewezen. De minister van financiën Grimm deel de den journalisten menie, dat Oostenrijk ternauwernood nog de middeien heeft om tot einde December te leven. Er is reeds gedlacht f over de verpanding der buiitem- iafldlsche wwandepa-pjiea-en en de uit het iketizerlljik bezit afkomstige kostbaarheden en gobelins. De correspondent van ’t Hibki. verneemt nog, dat de regeering ecliter werkelijk voornemens is de leiding der zaken neer te k-ggen, wianneer het laad niet door een ruim krediet uit het buitenland geholpen «wordt. Wanneer dit nwt binnen ten hoog ste twee maanden geschiedt, alsdus aim zegsman, dan zal Oostenrijk in zijn tegen- dgen vorm ophouden te bestaan en zuiden de Entente en de commissie van liierstei maar zelf moeten zien, wat zij met den door haar gevormden staat beginnen. Zoo (gaat liet niet langer. Van mooie belofte kunnen wij niet leven. tere koning zal dto? '’'anoeer de r bevolking, die de uitslag der stemming officieel aangeeft, in vervulling ffaat, op den troon berugkeeren. met alle ernstige gevolgen die dit kan hebben. Ge- i vaar bestaat dat de geallieerden Grieken land de pas verwiorven grondgebieden Smyirna en Thracië zullen afnemen en diat l Griekenland van financieel en steun wordt I kroofd. De Nationale Vergadering, die de I ieslissung bjj referendum genomen, moet I bekrachtigen, zal deze zaak in haar eerst- I ttglende ritbmg nog wel van alle zijden I baaien. Om al te heftige tooneelen tus- tóuen die Venizelisiten. die die nederlaag hebben geleden en de Konstanitiiuisten te voorkomen, zal de bijeenkomst vermoede- Hik een maand (of zelfs nog langer) wor den uitgesteldl Koning Konstantiin is in Zwitserland natuurlijk dtoor een aantal journalisten be- Htornud. Tot een correspondent van Havas zeide hij: De kiezers hebben aan de dwim- gelandljj van Venizelos een einde willen maken, ronder echter in de buitenlandsclve .politiek een verandering te brengen. Het Grieksche leger zal ziin nationale erfdeel verdedigen en de belangen der Entente, waarmede Griekenland aich solidlair ge voelt. Kaaetanitijn wil alle misverstanden uit den weg ruimen en aan de Entente de bewijzen geven van zijn eerlijkheid en ziin goede bedoelingen. Te Konstantmoped hebben in alle ortho doxe kerken protest-betoogingon plaats gehad tegen de volksstemming over den Griekschen troon. De patriarchale en oecumenische gemengde raad heeft tot de Grieksche regeering een protest tegen de Ziezoo, de strijd tusschen Griekenland en de entente, al us het dan geen ootnlog met w*peng®wedd. taan beginnen. De Grieken hebben ach niets gestoord aan de veront- waanigJUMf en boosheid van de geallieer den en aan de waarschuwimg dat het hun plecht zal vergaan wianneer koning Kon- stantjjn toch, terugkeert hebben ze gewoon weg ,/inaldng” g«had. Ze heeft hen niet feimponeend, hen zelfs niet weerhouden bun stem uit te brengen, integendeel, vol gens officieuse gegevens uit Griekenland hebben bij' het plebiscieet van Zondag 300.000 personen meer gestemd dan bij de rerkieziingen voor de Kamer- en hiervan lieeft slecht» 2 pet. tegen Konsbantiin ge stond!. In het garnizoen te Stmyu-na namen 12000 «fficleien en soldaten deel aan de volks stemming; slechte 900 solddteu stemaen tegen. Te Salonica waren er 29000 :tem- I mers. veel meer dan bui de parlement-iver- I kiezingen. I De totaalHuitelag is than ook tan gunste Iran Konstantiin, wiat men te Parijs zeer ■iionisch zegt begrijpelijk te vinden, niet r omdat men overtuigd ia. dat Ie Grieken tóó pro-Kxxnstantejnsch zijn, maar omdat I men er zeker van is. diat de uitslag alleen te danken is aan het feit, dat een sterke dwang is uitgeoefend op de stemming. De militairen, aldus weet men in Frankrijk’s hoofdstad te vertellen, ziin ondier escorte naai de stembus geleid, zai hebben n.et eens de gelegenheid gehad om zich van stenunang be onthouden. Men achtte het onder deze omstandigheden geen wonder dat Konstantiin een groote meerderhedu heeft verworven. IDe vroeg* wensch der Zitting van Dinsdlag 7 December. V ervulg. Waterstaat. Voortgezet wordt de artikels handeling van hoofdstuk IX Ier Staatabegrooting 1921. Door dën heer Marchant vxLwordt een amendenment ingediend en verdedhgd om oen post van art. 145 te verminderen met f 158.000.waarvan het de bedoeling i bü den «Dienst der Landsgebouwen niet over te gaan tot de aanstelling van 60 ambtenaren. De Minister van Waterstaat. I r. K Ö- •nig. betoogt dat de ambtenaren roede vast zjjn aangesteld. Ook Duitschland wordt opnieuw (Door een ernstige stakingsbeweging bedreigd. Ondier de postbeambten en spoorliedien gist het. De „Ereilhet”, het orgaan der onafhan- keklljiken, is in staat reeds thans een op roep te publioeeren van het bestuur van dien Duitschen Bond van Spoorwegbeamb ten. die in het viakblad (Der Deutsche Eisenbahner) eerst op 11 December zal verschijnen. Deze oproep protesteert krach tig tegen het voorstel der regeering om- tirent duurte- en kindertoeslag. Venter wordt un dezen oproep gezegd: Nog eens van lenrgeritM eerlijk werk scheen geen sprake te zijn met het oog op haar vader dien ze voortxliurend moest verzorgen e«i •in het oog houden. Ze durfde hem geen oogenbli'k alleen te laten. Adoia gevoelde «Hat ze tte krach’, m ste ont door Lowran heen te loopen. Ze was bang voor de ge zichten aan «te ramen leeljjke, nieuws- spotaebtige. hatelijke gezichten. het met kunnen v-erdragen om de sohool voorbij te komen waar HardhiU’s neef reeds geïnstalleerd was. De jongens op «Ie speel plaats aan het knikkeren te zien, zou een marteling vopr haar ge weest zjjn. Een springtouw zou, dic'it ze, haar hart gebroken hebben. Zjj sloeg een zijpad in diat om Lowran heenliep, het pml waar langs iioy M’c Cullock haar «ten nacht waarop hjj gearresteerd was, naar huis gebracnt had. Toen zjj *oo door het kreupelhout heenlfep, schoten haar vreemde gedachten, als grillige lichtflitsen voor den gee«t. Ah, de zijpaden van het teven! Daar l.ggen zoowel goed als kwaad op de loer! W(ie van ons heeft niet wel een» op zijn eenzame weg, doelloos en ge<kichte.ooe voorbtwalend, iets ontmoet datzjja gehee- len levensloop van richting veranderde Somtijds ten goe<te, misschien mug wel va ker ten kwade. En toch, soms zjjn langs «Ie eenzame zjjpaden goede geesten ver scholen. Want juist nu, nu Ajdora’e pad zoo somber, en haar toekomst zoo trooste loos ‘-cheen. vertoonde zich zulk een iroede geest, wier uanwwagheid even onverwacht was als een feeënAooningim zou zijn, zich wiiegetend op het blaadje van een roae- -truik. (Wordt vervolgd.) De loonitegSeiing van het spoorweg personeel. i<j- d< '1 I vcrnceinill is in de Munn uag ic a uiravcnh ige gehouden cunlo- r< ulie tusschen mijiislcr Konlg en de x< i-lcgcii* sirtligcrs der .'poorwegidirec- iies iu'g g«vu beslissing gcvmllen. I diit's blijven ntwijz.cnd slaan li /vimVi i’ hel Vimrstcl in il>*ll Leun ia.nl <>in ilt pensioenen de eerste drie jart i, te betn kken van de bdtlrugen. >ndvj- .tlire!» van pivinievrij pensioen. In verbtihl hiermede is do«>i' «ie «11 r<< iu iler Ncd. .-spoorwegen aan !>«•- s.iircn dej- verschillende personeel <>r- c «ni- tli’s nivtlcgotleeltl dat zij ten "p z.H-jiii ii liet gewijzigde compromis I Vim tien l.iuuil'.l l'l «HUI Iwij i lit! siandpuiil innemen. mer tenoegen”, De- Ds. Sap. léunia. Con- De commissie voor het herstel zou den 13en December te Brussel een conferentie üwudjen. waarop ook de Duitscbc regeering was uitgenoodigid. De Duitsche regeering heelt echter uitstel tot den 16en ge- vraagd. ten einde aan haren eersten ge delegeerde Bengmann instructies te kun nen geven, die tot 13 December te Parijs voor dienstzaken wordt ongehouden en niet •meer intjjds te Berijjn kan ziin. In de Britsche pers heenschit optimiisme. De bladen zjjn van meemng. dat de kansen op een wapenstilstand in Ierland vóór Kerstmis beter ziin geworden als een ge volg van de verklaring van den eerste-mi- nister in ’t Lagerhuis en van de verklaring dbor Henderson afgelegd bü zjjn terug keer uit Dubiiin. waar hij heeft deelgeno men aan de weriozaairiheden «ter vredes missie van de arbeiders. Het was in ieder geval gisteren heel duideHilc, «Ie atmos feer in pariementskringen zeer sympa thiek gestemd is voor het openen van vre- desoiutertiandelingen. Het is waarschijnlijk, vandaag of morgen een ondt (ben met Lloyd George. De (Lloyd George den Ieren kan aanbieden. Toch niet meer chan de Home R/ule-wet. waarover het Hoogerhuis de beraadslagin gen heeft beëindfigd en die de Ieren niet willen accepteeren. Zeer terecht was dan ook het antwoord van Sir Harnar Green- hvood, de secretaris voor Ierland, on een vraag in het Lagerhuis, dat er geen suc cesvollen vrede in Ierland kon zijn, vóór de extremistische leaders van het lersche republikeinsche leger zich hadden overge geven en hun wapens ingeleverd of gear resteerd waren. De lieer Lely (uJ.) ia tegen uei amen dement en wyat or op. dat uet oersmieei ook vooti’ de posterijen warxit. De heer Marchant vxl»wucagt *un luneiulement zoo uiat siociuus bu-tinmeml gulden wondt geschrapt, aangezien ue ie*t van het bedrag op de begroocmg voor pos terijen staat. Na eeiug debat verklaart de Munster in dea vervolge geen amaumaren moor ttt zullen aanstemen voordat ue Kamer de posten lieert goedgekeurd. Het ametuiemeui-Auar-ciiiant wordt lueraa verworpen mot öi tegen t stemmen. Bn de aideeiing spoorwegen suilt de V oorzitte r wor thans met te oenaa- deien de ovexetmaomst lusscaen de bwor- veginaatechappiien en den Euaat, ojiwui ue zaax niet scnruteliiU kon wuruen oenau- üeid en men dus met voori>ereid is. in uet Voorloopig Verslag te hmsrover oox «ueu woord gewisseld. De heer Kleerekooper (s.ddi.p.) vraagt naar een uiteenzetting (ter regve wat zij voornemen# is. Minister van Waterstaat (teeit mede, dat hot desbetreffend wetsonv- reedn de volgende week m (te Ka mer taan worden gyoracut. van de voorzitter wordt ze zich voor haar familie met te schamen. Lady Lotimer van Lowran. ik heb de eer u mede te deelen, dat deze jonge dame aanspraaik kan maken op een stamboom dine even goed is als die van uw echtge noot. En u moge mjj de onbeleefdheid ten goede houden zjj is van betere af komst dan gjj zelf! Gjj hebt mjjn dbeh/ter nooit anders gekend als Adora Gracie. de dochter van den schoolmeester van Low ran. Ik heb de eer u medio te deelen dat mjjn naam is Donald Balgracie, jongere zoon van wijlen Archibald Balgracie van Balgracie, un het graafschap Midlothian. Van de juistheid hiervan kunt u rich ver gewissen wanneer u schrijft aan mijjn broeder, het tegenwoordige hoofd van de familie. Myladj’, ilk Keb de eer u te groe ten!” De oude man liet de arm van zjjn doch ter los, nam zijn hoed af en met een plechtstatige buiging, waaruit nog een maal de man van stand en opvoeding te voorschjjn kwam, nam hjj van de beide vrouwen afscheid. Lady Ixrtiimer boog onwillekeurig, daar zjj van verbaziing niet recht wist wat ze deed, en bleef, met haar hand tegen de borst gedrukt en dte lippen een weinig van elkaar, staan. En zoo bleef zjj het tweetal nakijken, zooals het door het dal van Plu- channn voortliep. Toen zjj uit het gericht verdwenen ren. wendde zjj rich tot Purslane eerste woorden dte ze stamelend en als in een droom uitte, waren: „Wanneer dat waar is, Balgracie van Balgracie is zon der erfgenamen gestorven. Gisteren zag ik de aankondSging m de ..Observer" En (tere Uitvoer van rogge «n tarwte gevraagd. Ibl •Igcml lel.igr.un Is verziunlen i den Minister \nn Landbouw: l!«-t hoof llxv-,1 urn «lei- (JnmingiM- Maatschappij van Landbouw verzoekt Iring- n I It'ii iiitvoVr van binnenland- he rogge en tarwe onverwijld vrij

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1