I I :ocht. I Jo. 14491 11 Donderdag 9 December 1920.59e Jaargang. eys, ant. Feuilleton. H ISTiexx-ws- exi. ^d.verten.tie’blad.'vooxG-O'cid.a e:rx Orr.streker- STERKE MAC. I Kil Ifell 1 De troonsopvolging in Griekenland. I V E R8CH IJ NT D A G E L LI K S BEHALVE ZON- EN KEEST DAG EN. 6857 200 Redactie: Telef. In tere. 545. Administratie: Telef. Interc. 82. OUDA. BureauM A R KT ll> BUITEN LANDSC'H NIEUWS. ren spijker» incident G 14)34 BINNEN LAN». de 16965 17031 min 69) IA. Uon* Da 3 Wat (Wordt vervolgd.) iemaadfe Moed Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen bjj contract tot zeer geredu- ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte f had, gezoen t daar boven- Advertentiën kunnen worden ingezonden doer tuwchenkonut van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau x en onze Agenten. Uit Rome wordt gemeld «lat het Fiuine- conflict is op ge loet. De legionnairen ont ruimen de eilanden, terwyl de Ltaliaansöhe regeering de door d’Anmunzio ontworpen conetututie van den staat Fiume erkent en ten opzichte van de afbakening van hert l^avepgebied van FHume dfAnnunzio steunt. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel. 2,85. elke regel meer ƒ0.51. Op de voorpagina 50 hoogt*. i 1 em krachtig nd wan> Wybert- erzorgd lert 75 I ter ver* •r «tem* .12935 50 I 13010 50 2315717 13441 15318 1135U2 15U34 I 22 55 36 93 I 64 67 13664 i 13810 I 25 139/7 fiOlMHE Lllllll\T Naar het Schotach van S. R. CROCKETT. Ge authon secrete vertaling van I. P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Nadiruk verboden.) IUGEEST". nmen ten ovtnfaan 5. Mt/blE. ecember 1920. de zending van naar 11 il Buitenland regime «■enige aaugv Ir Kamer te doen gevraagd e«ln al van d»*n Hand Bonar I>aw gaf daarop droogjes ten ant woord): ,Jik heb menschee buiten dirt huis reedt hulde gebracht voor hun gezond ver stand en ik doe dit ook met betrdkiang tot mijn honourable friend*’. Voor de Londenaars us het nog een on uitgemaakte zaak of de barricades voor de regee.riu>g.sgeix>u.wen tegen de Sinn Fei rers of tegen de werkiloozen zyn opgericht. Ln ieder geval kunnen ze zoo noodlig tegen beide dienst dóén. De laatste «lagen hou den de lersche extremisten, die m Enge land hebben kunnen doordringen, ziich stil, maar de werkloozen roeren zich des te meer. Een troep werkioozen heeft open bare badgelegenheden in Acton (een voor etad van Londen) in beslag genomen. Door ged staande huh trok wanneer hy over hen sprak. Sandy Ewan betrof, had hy niet van hem gezegd: ..Het vergieten van i- - (eigen geld) 3 11248 87 16157 18525 I 54 14053 64 II 76 5 11328 1. 8 84 5 93 1421 4 11433 31 4 Ito>2 37 5 11714 l 1b 3 53 J 11-37 93 11922 112< 8 ENGELAND. Nieuwe handelahaven. Richborougjh aan de kust van Kent. «tel ty»ten> <len oorlog t«en belangrijke haven geworden voor het verschepen van mi iitaire voorradien. zal als hanitetehaven ontwikkeld worden. Wkiarschynlyk zullen in de eerstvolgende «lagen de onderhand» hogen worden beëindigd. waardoor een groote Britsche maatschappij de haven van «Ie regeer'.ng zal overnemen voor ongeveer - tmilioen pond sterling De inaaLschajupy i, van plan om Rachborough tot de groot Htt haven van de Kentschc kust te maken. Nederland en Wilna. 'I' '.ui liet l\ <i iim'F I bltie lb‘(>i wil. I gh.i u "-(reffriith Nt dcrl'Uiil-elie krijg:.liedmi Iwvfl Minister vin h‘ Zak. ii gn <nl w .1, i mg 'i< h xtelt l>iniienk.>rt f.i«Nl.-d< lihgrii l»«-lief(cn<le do/.e g« nln id in I m Bij In i .ml A....r.| I i 1 in lui s/’lu ijv r|| van «leu Ik-t1111i u uirin N Lu wm.li iiitg>*n*n><iig«| r >«*l |()u By «te bespreking van de regerings verklaring m de Belgische Kamer heeft «ie minister van Buitenlandfeche Zaken. Jas par, een verklaring afgelegd. Hy verze kerde, dat de regeenng een politiek van veifljghead, vrede en onafhankelijkheid wilde. Het verdrag van Versailles vormt voor Duutuchland een waarborg tegen een nieuwen aanval van de oude vijanden. Wy ABONNEMENTSPRIJS: r»- 1 per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cei Franco per post per kwartaal 2.75, Abonnementen worden dagelijks aangenomen bjj onze agenten, den boekhandel en ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda 1—5 regels 1.30, elke regel meer 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Ad’ den 15 cent per regel. Advertentiën in l mkkerij JN GOUDA. omst St Janzkerft Grieken «n Dz. J- te rd am. foe Krrk. Voor Hamaker De commissie voor de toelating Wn nieuwe staten tot den Volkenbond zal tie toelating van Izixemburg aanbevelen 18051 97 18120 16073 75 10105 182641 10 69 21 18333 a6 35 ’558 m.z. 7258. MM Ian ieii tten Aline liet haar gast vaak aan zichzelve over. De schoolmeester had voornamelijk morgen- en 's avonds hulp nood.ff. Zoo kwam het dat zich <le gedachten in groote menigten ve. irongen wn het heliterziando hoofd van Adora Gracie. dat dank zij op voeding em onistandigiheden. veel te oud was om op zulke jonge schouders te paa sen. Sydney lx>tumer had van haar gesoi o- ken als van een meuje dat eigenlijk een iechtsgeleerde had moeten zyn. Wat de zfi.ak betrof die haar geest op het oogen bl.k bezLg hield, om -lie te ontrafelen, had te een werAoed van gegeven». Want, zooals wel te begrypen was, het geheele dal van <le Dee en de heele streek tusschen «ie Drie Canmamuirs gonsde van allerlei geruchten. Eiken dag wen) er een nieuwe aanwyzang ontdekt. Mannen uit Edknburg waren op het spoor en gr waren tal van amateurs. Ook liep het gerucht, giegcven voor wat het waard was. aan gaande een zekeren womlerbaarlijken ge heime detective uit Ixmden. die djoor I«h Lotimeir aan het werk gezet was Voor «hm buitenstaander was het een vreedzaam leven dat <h? bewlie vrouwen dien lierfst t>p de boerdery van Game laMHem A«lota had een overvloed van t(jd voor haar taak. Zy wa» er voor geoefend en met de vre/Nge rust van haar nieuw tehuis, kwam by haar de behoefte om om iets te doen teneinde het grruwelyke dubbele geheim op te lossen dat als een somberen schaduw lag over het leven van allen die m een« opzicht iets met haar zaken te haken had den gehad. ns Genoegen”, De- ir—Ds. Sap. ie R4uni». ProcBN tegen activisteji. Gisteren liegon vor het Assisenhof van Oo st - VI ;win< lieren te Gent bet proces ten la»te van Wdva Mocns, jong «lichter tsi ge wezen student aan de Vlaamsche univer»*i- teit te Gent en een ant&er .schrijver, bed den vervolgd wegens activisme. De zaak zal een viertal «lagen duren. is stellig een miwkaad en terecht' wordt de moordenaar ter verantwoordang geroe pen. Maar toch, wanneer «Ie Heer «Ier Gie- rechtagflieid' een I^oodsengel heeft «He ov0r de aarde zwerft, «tan is het zeker diem- plicht om zulk een man als Alexarulifr Ewian neer te vellen!” Maar van al deze overpeinzingen kMatn Adora steed op dit punt terug Roy Mc Cullock was tenminste zeker onschul dig. En, al mocht dan zjjn vader bloed ver goten hebben, Sharon was er de man n.qt naar om eea onschuldige in zyn plaats, of zelfs maar tezamen met hem te dber bou ten en zeiker niet wanneer dat zijn eigen zoon was. En toch, hoe meer zjj er over na' acht. Hes te inge v kkelder werd het voor haat. Adora kon zelfs niet tot de overtuig.ng komen dat liet vastatond dat Lonl Lot m. j- vermoord wa*. Een met bloed bevlekt jas. voetsporen, een ron<llzwervend. u:<ge- put paard, een man geheimzinnig uit zyn omgeving verdwenen deze omstandig heden, al ver ei echten ze ophe!«ienng vorm- «iten nog geen bewys dat er een moord wa$ gepleegd. Met Sandy Ewan stond de zaak ongetwijfeld anders. Zijn lichaam had nveft gevonden op den weg naar Glebe. Alleen zijn ongerechtigheden bleven over - zyn gekonkel, zyn slinksehe streken, zijn wan daden, die nog het onderwerp van gesprek waren en een ergernis voor alle recht schapenen. Neen, voor iemand «Üe nauicht, was het geen wonder dat Sandy Ewar gc vonden was. met het heft van een mes bo ven zijn borstbeen. Het eentge waarover men ach zou kunnen verbazen was. dat Let met al jaren geleden gebeurd was. per kwartaal ƒ2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad ek 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt al 2.75, met Zondagsblad 3.40. - aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, de postkantoren. en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) ƒ0.25» Van buiten Gouda en den bezorgkring: 0.30. Advertentiën van publieke vermakelykhe- het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prijs. dreigen ondier het personeel en onder de post-be- moeten daarvan de strikte uitvoering eischen; de rechteroever van den Rijn moet geneurtrahseerd* blijven. De minister heeft vertrouwen in den Volkenbond, welke een vusten wnarborg vormt voor België De minister verlangt verder een ventevligend verbond tueschen Belgié, Frankrijk <-n Engeland. België wal geen veroveringen, geen avonturen; het wil vre<lte en het einde van die economieche ontwrichting. Daarom waren wy ook voorstarwk-rs van het be gineel om met de Russen economische be trekkingen aan te knoopen. Wjj willen onafhankelijk ziyn en van niemand bevelen ontvangen. 'Pijdenis de hierop volgende debatten liet de vtlaamsc h» kaBholieke afgevaardigde Canegiem zich eenuge gewaagde opmerkin gen ontvallen, «fce hoewel uiterst vjiag. toch die aandacht verdienen. Hjj vroeff of de Engelsche generale staf over het l'irenscii-Belgisch militair accoord was ge raadpleegd en of er geen gevaar bestaat, dat Engeland zal blyken met met dte ge heime technische clausule» »r van ir( te stemmen. Het defensief karakter van het veriiond zal voor onze d'Annunzio’s, die er aan denken dbor Nederlandse h Limburg Duitse hi and bannen te rukken, een ^eer rekbaar begnp zijn, ziende spreker. De Vlamangen wenschen niet mee te dk>en pan manoeuvre» aangaande Umbourg Cwle. Engeland en Italië verwijten ons o«nze geheime diplomatie. Men fluistert, dat I'Yankirdk aan Belguë voor deelnenung aan de beaettmg van het Ruhrgebied Neder- landsch Limburg zou toezeggen. Spreker heeft daarvan by een bezoek aan het be zette gehield, «löor een lid' van het C. I’. N gewag hooreai maken tegenover iemand van den general en staf. Oip het oogertbiik, «iat de Kamerzitting gesloten went loste een toeschouwer op de tribune drie revol verschot en in «ie rich- trng der Kamer, uitroepende„Ik ben vier jaar ui Duitschland gevangen ge wees! en heb sedert mijn terugkeer geen recht kunnen krijgen. Ik heb geschoten om te protesteeren tegen de wijze, wahr- op men de vroegere krijgsgevangenen be handelt.” alleen om nogmaals pdechtig afstand te doen van de kroon ten behoeve van Geor ge. Atheensche politici moeten een derge- lijiken gang van zaken al overwegen. Erankrljk. dat ’t felst gekant is tegen Konstantyn’fi weder optreden (de ex-ko- n.ng is gehuwxl met een Duitsche prinses, dat verklaart véélzial de zaak by zijn bomUgenooten wel warm houden. Engeland heeft al genoeg te stellen met z’n binnen landfcche moeilijkheden om in buitenland- sche aangelegenheden een krachtig Initia tief te nemen. De vei houding van Londen tot Dulflin gaat meer en meer gelyken op die van twee oorlogvoerenden. Op ’t oogenblik be leven we dan het stadium van „vredesge neagdheid”, die echter nog niet is uitge- gtroeid tot het innige, alles overheerechen- de verlangen naar vriendschap. O’Flanan- gan’s telegram aan Lloyd George dat de weg tot onderhandelingen scheen te ope nen, vindt by de Sinn Feinen geen onver deelde instemming, ze hebben verklaartl, «Hat hij uitsluitend1 voor zichzelf gesproken heeft en De Valera, de president der leu - sche republiek, heeft den plaatsvervangen- «ten vice-president eveneens gedesavoueerd. Toch, nu ’t woord „vrede” eenmaal is uit gesproken. blijft men daarnaar hopen, ai begrijpt men nog niet goedi, hoe die tot stand zal moeten komen en verwondert men zich, waarom de regeenng blijft vasthouden aan de zooveel verbittering wekkende, Home Rule-<wet. Ondier de ge geven omstandligtheden vmdit Henderson, de arbeiders -afgevaardigde, die Ierland be zocht heeft, het goed, dat de premier zjjn antwoord aan O’Flanangan heeft voorbe houden, tot hij er zich van ve>-r<Aeren kan. «lat deze bevoegd is te spreken namens de Sinn Feiners in Ierland als een geheel. Henderson meende, dat er reden is aan t<> nemen, «Dat een scheuling heeft plaats gehad in de gelederen der Sinn Feinera. en «lat de extremisten de vredespogingen van O’Flannagan hebben afgewezen. Bonar Law heeft de mededeelingen in de „Irish Independent” tegengesproken be treffende dë mogelyke onderhandelingen over een lerschen „polxtieken wapenstil stand” Ln het Lagerhuis heeft Hogge na melijk Dinsdag gevraagd wat er nu waar was van de berichten in de pers en of de negeerimg werkelyk van plan was inzake Niet Konstantün doch George koning van Griekenland? Een „comedie” overwogen. Engeland en Ierland. O'Flanagan gedesavoueerd. Beweging van werkloozen. Verklaring van minister Jaspar in de Bel gische Kamer. Merkwaardige uitlating van Canegem. Revolver schoten. De Fiume-kwestie opgelost. Toelating van Luxemburg tot den Volkenbond. ONS OVERZICHT. iMat men hoopt, göloofit men graag dat komen of gebeuren zal. Het wil bij die ge allieerden, ondlanks die sprekende feiten. er nog maar niet m, «lat ex-koning Kon- rtantyn, aan wie ze weinig lieflylke her- mnenngen hebben, weer naai Athene zal ierugkeeren. Men paait zich in Parijs en tonden nog met de gedachte, «lat zoo lang de ex-kening niet zjjn ouden zetel heeft temomen, er altijd1 nog kans is, dat de overleden koning Alexander «Hoor een an der «kan zjjn vader zal worden opgevolgd. I Als men ex-kroonprins George, die destijds iegelijk met Konxtantyn Griekenland heeft verlaten eens terug liet komen Eerst aar zelend) is deze mogelijkheid in enitente-krin- gen geopperd, daarna durfde men het lui der uit te spreken. Zoo kwa»*«* *k «lüt nog niet De Grieken, dat is te zeggen de te genstanders, zouden met deze oplossing Iwel tevreden zyn, of ze nu dien vader of den zoon weerkregen zou hun wel onge- iieer gelijk zyn. De wensch den balling in leer te herstellen, zou dan toch bevredigd lajn. En de Fnansche en Britsche regee- |ring<en konden het desnoodis toelaten diat I George tot koning werd gekroond. Op diie wmier zouden alle partyen hun znn lieb- ■ki, zou zoowel] de kool als de geit ge- ■gieard zyn. Eenmaal tot deze idee geko- men, ging men een stap verder en stelde men die vyaag dat de Nationale Vergade- I ring dit wellicht eveneens zou inzien en begrijpend, diat ze. om den »teun der ge allieerden niet te verliezen, ets moest toe geven, besluiten exrkroonprine George als óen eenig wettigen opvolger aan te wij zen. De<ze veronderste'ling nam vaster vorm aan en nu vertelt men in de hoofd steden van Frankrijk en Engeland al. dat de Grieksche regeering Kóiutantlja heeft verzocht afstand te «toen van den troon ten behoeve van den kroonprins, diie te Konstantinopel reetto de komst van een Gr eksche torpedoboot zou afwachten om ®ch naar «ten Piraeus te begeven. De ze kerheid, waarmee men dat te Parijs lan ceert is groot, al te groot. Hot volk zou zich hiermee niet tevreden laten stellen, het heeft verklaard Konstantijn te willen en daarvan zal het niet afwijken. Waar schijn] ijker is het, mits Konsbantijn daar in bewilligt, dat een kleine comedie zal worden opgevoerd en dat Konstantijn zich inderdaad naar Athene zal begeven, doch dtrt was een van de dingen die ze voor zichzelf tot kla&rhenxi walde brengen. Ge durende haar avondiwandel ingen met Roy’s vader had ze, mis«chien beter dan iemand anders, een dieperen blik geslagen in de ernstige, strakke en vastberaden natuur van dien oud-smokkelaar. De sombere schaduw die de ctood van zyn vrouw over zyn leven had geworpen was in den loop der tyden nog met weggeti'okken of zelfs maar lichter geworden. Terwyl zij, onder het snorren van het spinnewiel, heen en weer liep over Aline’s glad gewreven vloer, liet Adora elke om standigheid aan haar geestesoog voorby- gaaai, en hoe meer zy nadacht, des te ver warder werd het voor haar. Zij begreep dat het heel goed1 kon gebeuren dat ze, door Roy te helpen, zyn vader aan «Ie galg bracht. Zorgvuldig en onpartijdig ging zo, evenals een rechter, alle aanwijzingen na. In «ie eerste plaats was «toar de kalmte waarmee Sharon M’c Cullock. «lie toch een zoon had dóe op de hoogte was van de wet, Roy’s invrljheidsatelling had afgewacht Hy had mets gezegd of gedaan, hy had geen advocaat genomen hy had een voudig afgewacht. Wa, dit een onnatuur- lyke kalmte, die slechts het gevolg was van onverschilligheid, of sproot het voort uit de wetenschap van omstandigheden cie voor anderen verborgen waren* Vaak was Sharon M’c C dlock op hua wandelingen uitgevaren tegen de landiieeren Lowran, Barwhuinock, Glenkells. Alleen ai hun namen verfoeode hjj. Zij had gez en hoe zyn grimmig oul gelaat van woede ver- «bemiotHliseertien zyn vyf leeg izen in Swansea in beslag ge nomen. De pdlutie verhinderde het in be zit nemen van vjjf andere huizen. Dr. Macnanwa, de minister van arbeokL, heeft Dinsdag een deputatie ontvangen van den bond van werkgevers en werkne mers (de „National Alliance of Employers and Ekntpüoyed”), die een gezamenlijk op gesteld program tot bestryd&ng der werk loosheid kwam aanbieden. Macnarnara bledk veel te gevoelen voor het denkbeeld, dat die werkgevers zich in verbinding zou den stellen met de vakvereaniging voor hun industrie, om tot een sehukkang te kx> men wtat de verdeeling van het werk be trof. Stakingen der omnibussen ambten. tegenwerping gewapend. „Er zjjn twee ka mers en een zolderkamertje voor drie men- schen”, zei ze, „en je kunt best in mijn groot bed slapen, meisje.” En zoo gebeur de het dat Adora, het kind van den dron ken schoolmeester, evengoed als de kinde ren der rechtvaardigen, niet werd gelaten, en met in die noodzakelijkheid gebracht werd’ om te gaan bedelen. Maar ze wilde, hier evenmin als elders, haar brood in lui heid eten. In een schuur had Aiine een spinnewiel staan en in bedrevenheid in het spinnen vond Adora haars gelijke met. En zoo sloten beide wouwen een overeen komst. Dat wat Adora het meest noodlig had, was tijd om haar gedachten tot klaarheid te doen komen. De snoeverijen van haar vader over zyn afkomst waren haar oor en voorbijgegaan zonder dat zij er de minste aandacht aan geschonken had. Dat w«a-s nog minder dtan niets. Maar Roy Mc Cul- tock was er nog, die daar in de gevange nis van St. Cuthbertsstad opgesloten was, onder de verdenking terwille van haar twee moonlen te hebben gepleegd. Terwille van haar'. Het mocht «ton vaar zijn of niet, zy was door dte verden king gebrandmerkt. Waarom zou ze an ders een verstootene zijn die nauwelijks een voet buitenshuis «hirfde te zetten uit angst ddt het zinnelooze gepeupeó dat z» in het Huis van Muir genen had, ook hier zou samenscholen en het nederige huisje van haar goedhartige gastvrouw zou verwoesten? Roy M’c Cullock was onschuldig aangaande bestond by - maai noe stond het met Sharon? Deze vraag had zy zachteefre vaak gesteld, e® .^53 64 U 66 73 14127 84' 67 16269 75 16323 143'8 16406 41 51 8 16137 83 76 14.ÜI 1660U iy lo/l-** de kwestie van «mderhandel^i met koppen te slaan. Bonar Law antwoordde daarop: „Wjj hebben veel vertrouwen in bra ceaond ver stand, zelfs van krantenlezefb en ik had gedacht dat iedereen düe hiet verhaal in de „Irish Independent" gelei zou hebben hoe de absurdïl op lag Conwnandter Kenworthy «normeerde of de regeering antwoord gezoiden had aan O’Flannagan en of hy het Huis inlichtin gen over den aard van dit Mtwoord wilde verstrekken. Bonar Law: „Er is geen antwoord ge zonden.” ILogge „Zjjn de mededeelingen in de „Irish Independent” dus niet juist?” 18842 1W22 31 39 40 71 92 93 19141 Ïyio/M 'tl 42 70193// 4o 9 87 h 47 89 93 19423 i 12138 145U0 16844 W I 46 15 68 tó I 59 26 W W J 87 4<) 16965 93 <12203 I464J 17037 19534 I 28 42 JÖ 68 48 49 58 97 12322 I47U5 69 196j3 112417 1482017113 13 j 41 23 16 81 62 73 48 19712 I 71 79 58 22 >12500 15084 82 62 1 2313*34 17262 88 1 42 L3 W 61 81 17349 19805 93 15204 W I2DU6 80 91 19K* J 26 15319 17547 02 i 45 26 W 19 1L8I1 79 83 80 j 28 89 8820040 40 15438 17724 20103 48 43 69 >9 I 78 1550917814 <12935 5017904 20247 31 80 52 82 60 20381 67 20582 8220724 49 1 54 57 20852 i 83 1 Maar deze feeën-koningin had’ sneeuw wit haar en bij wijze van tooverstaf had tl een paar breunaalden, waarvan het re gelmatige getik zelfs in oogenblikken van de hevigste gemoedsbeweging niet werd todertjroken. Hert was Aline Mc Quhiirr die °P het voorbijkomen van het tweetal Wachtte. Zjj had gehoord van de stormen over het „Huis van Muir” waren heen- j tegaan. Haar broeder was zoo juist thuis- (Hromen. buiten zichzelf van veroutwaar Jgng over de manier waarop het volk ^°y en zjjn vader had behandeld.. ,gebon ten als een redeloos dtier, en op den bodtem «a een neergegooid/” zoo luidde R» verslag. daarom was Aline, dbor medelijden ge- tetven, gekomen, daar ze wel begreep dftt tet Huis van Muir voor Adora en haar **der geen schuilplaats meer zou zyn, om te dwingen, wat vroeger geweigerd *s, aoowel terwille van de beperkte ruim- 't <fie zjj zelve tot haar beschikking had, van de jaloerschhedri van de vrouw van broeder Adam op de boerderij. Maar ditmaal zou AJine geen weigering *teemen. Ze vrs* van tevoren tegen elke BEGIE. E«n vermeend incident. Waar het Rrazilraansche pantserschip Sao I'aulo, dat Zxmdag te Antwerpen moest aankomen, eerst Maandag deze ha ven binnenliep, wisten zekere anti-Neder- lamlsche national ntuache bladen reedt. Zondagavond te melden, dat het schip wegen» met vervulde formaliteiten nn de Nedcrl^ndHche wateren voor Vlisaingen wuh bljjwn liggen. Di- waarheid was veel eenvoudiger, verneemt «ie N. R. Ct. Toen de Sao Daulo Portsmouth verliet, werd hot door den »torm overvallen. Een sloep. d5e naast het schip lag. en welke levensmat «‘uien aanixnacht, kantelde en vier Eugal- sëhe<n, «iie het benranrlen. geraakten te water. De Sao l*aulo pi kite ze weer op. maar verloor daarbij niun een uur en verspeel de akhtó het hoogte U) v,‘<> Zondag. Van een Nederlandst-h llelgi/M-h incident wwn «Jus geen sprake

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1