I AL n 14492 Vrijdag 10 December 1920. 59ü Jaargang. 11 nde Feuilleton. <a i JGEEST". leesten overstaan 6. MUblE. member 1920. DE|H len en STERKE MAC. s L ÉtScbiskult elefoon 12800. IIMÖ 9 ïstz-ws- ezx -^xd.-vertezxtxe'bls-ó-'rroox G-o-czd-st era Orxstxeken Trauwinü De Volkenbondsvergadering. UD DIT! S“' DAAGELÏ/KS'- KE r^RiEweN»! BRUIK VAN! mee BUITENLANDSCH NIKI WS. érkenwoude. hit De geheel e Lagerhuis-zi tting stond gós- dien tyd een we.nig aai 60, 1. Con- i Réunie. Voor kiat>he<lraal HOOFDSTUK XXXI van Het jong van den wolf. SSE. maan. n i oor Herman chtei broek door rschc. Stolwijk. KL STREEK BEHOtn, ERE INDE COURANT. 19 en 79 cta. - 28 C Gouda. Gouda, aastrecht. *ljk. Schoonhoven. za loon, in weerwil van de ♦tie «te onvriendelijke na- even- blykt t 4202 4366 171 4618 24 61 4857 5339 eden f 1.— 6129 40 De Oosteniyksche Boiutevcrgadei mg i- Woertóulag bijeengekomen ter verlaeaing van een nieuwen Bondspresident. De ver gadering koos met 129 van de 214 stem men <ir. Miiehael Haimsch. Seitz kreeg 85 .stemmen der sociaal -democraten. De gekozen bondspresident behoort tot nacht schaal de voorbij gangers Op verschil lende plaatsen er geschoten; een jonge man is nog geen mdh- oplossing gekomen. O’Flanagar nog o. uiterst vee hoi s je wat er vun den jongen landheer geworden was, was lastig De knappe rechtsgeleerden, zoowel zy die van van in e-igen dienken. nat St. Janskerk, Irieken an Da. J- rd am. e Kerk. lamaker ibonnementen op aangenomen voor ioor volkomen dt ropublikeinsebe ,UII ,VU81WIUI Azeibeidjaij. Arkunië en de Kiieinalisten Uur het SchoLsch van S. R. CROCKETT. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK—-v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) genoeg. ,r>_d zjj die bo-nnenlandsch maaksel waren, als de buiten ingevoerxlen, hadden volkomen de oplossing daarvan gefaald; Zijn vrienden wisten niet wat er van te De yverigste naspormgen waren vruchteloos gebleken en waren dan ook langzamerhand opgegeven. teren, wel een wonder in deaen tijd nu de batten over en insk Geoidf «irungen dienen, Huis zyn voor 1921 als hij zelf van .Astorga Is. Zijden srameublei oliën en «en. enz PJESII! 30 )OR JONGELUI <81’1 INNEN. MMA'S I 13758 14986 19636 19713 (eigen geld) 4109 16752 185731969! 9616021 187)7 20018 - 48189 20408 H29 51 32 19020 205W 36 62 67 19199 98 19218 17430 19406 17911 19523 II 18208 1964! 15CHE S LH OHZtWLktN ENGELAND. Groot pakhuis uil gebrand In de l.ondensche City is gistermorgen een ernstige brand uitgebroken i>n een groot pakhui^ vol Kerrtwaren. Meer* dan 160 hrandweerlie<ion bestreden hot vuur, «lat gebluscht werd nadat schade was toe gebracht aan struis- en andere vseiwi zijde, satijn on «tergelijkc. tvi waardb van dliiz. enden >>onden. ’tiOUDA- •c. NQ gü- ^'.i^ÜêSwUWM tegenkanting van Servië. De commissie heef> verder de verzoeken tot toelating oruteraocht van Estland. Let land, Georgië en Armenië, doch was van oordeel dat zij daar niet v«yi kon stem men, maar dat de vergadering de belang stelling moest toon en, die zij in deze kan (ten stelt, door hun toelating te verschaf fen tot die technische organisaties. Hoe zou dan een meisje, in haar bewe- góngsvrijheid feitelijk beperkt tot een huisje van twee kamers en een paar daar omheen liggende akkers, datgene vinden waarnaar zoowelen vergeefs gezocht had den? Wel, om maar één ding te noemen: zij misten Adora'a gaven en waren ook niet in het bezwt van de gegevens «Ure zy, en zij alleen bezat. Het moge vreeinl, ja zelfs onnatuurlyk schijnen het te zegigvn en toch is het de «waarheid diat het meisje zichzelve vond, niet in de jaren toen ze haar vereerders bij tientallen kon bellen, maar geilurende dezen tijd van angstig en eenzaam zoeken. En het eerste besluit dat in haar geest rijpte, was zonderling, en we! dit: op een avond, na zonsondengang. wanneer de maan scheen maar niet bij te ladderen nianenschyn wilde ze alleen uitgaan naar «te moeraasen van Barnbarrock. MIME WIRAVT ,tie: Telef. interc. j45, Bare»»: M A R K T SI, G 0 II 1> A «dainUtintie: Tclel. Inieu. b- bond dringen aam op de procedure, die af zonderlijke ratificatie door de onderschei dene parlementen zou Verek-chen e«i hot schijnt dat dit eenige kleine Europeeschr- landen zulk een schrik heeft aangejaagt! dat zij bereódl zijn ongeveer ieder compro mis te aanvaarden, ten einde het gerechts hof aiechts voor deze vergadering te red den. Men moet niet vergeten dat velen dër gedelegeerden in dikt gerechtshof nog het eenige tastbare practn»c|ie resultaat zaen van deze vargadaring eti daarom zouden zij al heit mogelijke wiHlen doen om dit ten minste tot werkelijkheid te maken. De vijfde commissie (voor het toelaben van nieuwe staten) heeft beeloten om het xerzoek van Bulgarije tot toelating tot den volkenbond^ met een gunstig advies terug te zenden naar de vergadering I>e com mns»ie heeft zich dkis niet gleatoord aan dc i Huiskanierm»u- oelen. I-.nnenkas- Iderüen. Theeta- uffetten Boeken i nluche ïmenten. Satijn en?.. liet Armeniach grondgebied v. tot het gebied van d? streek tot het, r van Kara Volgens bo lwjewiwtische regeermg be Ertwan zou volkomen overeenstemming z(jn tuaachen dt repubhkeimiche sovjets van Rusland. git ene party. Hy neeit èn praktisch èn als op nationaal economisch en u> oen «lerd jaren niet geladen was geworden Glimlachend sloeg Ailora het tu ijfelacht< voordeel van d'it wapen af. maar ze toon de aan de huiverende Aline het veraierdr hecht van een mes. dut Sharon, dn eut smokkelaar, uit Spanje had meegebracht, en waarbij men, zooals Aline zei,, als het geopend wtts. dadelijk aan ..mowrP’ dacht. Miaai laa i ui tiers werd getlecht in twintig keraspelen in tide buurt, was het zien van dht wapen minder Woetliloi stijg dan de uitroep van oude juffrouw zou hebben doen denken. Maar Adbra was gewapend. Zy wiet op welke wijze zij aich moest verderf gen Want Sharon had zich <ke moeite gegeven om haar hot mes te leeren hanteeren. moo- voor zeker Margareto-meuije had vertoond in het open vel<L achter de groote kathedraal van Leon. Het ‘loei van Adoru was iluidelyk. Ze voelde <iat de sleutel van het geheele ge heim in den omtrek van ile moerassen van Barnbarrock lag Beat, ze wilde tiaar dus heen gaan en wel op den tijd, dien zd zelr had gekozen. Hndeljjk 'cwam de geschikte avond. He» «as juist wassende maan, een nevelach tige avond, met een zachten najaarsdamp. hangende over de topptrn der hoornen. Het dient nergens toe te zoggen, dat Adora’s hart niet klopte, of dat zij geheel zonder vrees was. Daar ze jong was en een vrouw. mus ze bang, doodolijk bang. Maar on danks dat g.ng ze toch, daar het «en nood zakeJijk deel van haar plan was. (Wordt vervolgd.) NOORWEGEN. Sch0eporampT G.stertnorgen werd aan de oostkust van Ealster c.a. 150 M. uit tbe wal een groote onttakelde teipedoboot waargenomen. De debatten m de Belgische Kamer over dc regeei .ngbverklaring zijn geëub'dgd met de aanneming van ten motie met 122 tegen 3 stemmen en 6 blanco, waarin het hertrouwen wordt uïtgespioken. 'Int de re- geening <ie herzwning der grondwet zal iMepdedigen. het herstel des lambs zal wortzetten, een nationale politiek zal voe ren en democratisch zal op<tre«lien. Aline wiwt dat iets he>t,gemoe<t van haar kleine meisje vervulde, zoodat haar rust e. dbor verstoon) wenl Maar met de wijsheid' van den ouderdom zei zij weinig en schonk slecht» haar sympathie door zwijgen, een gave, die haar eigen was. Toen Adora zonder eenige nadere verkla ring zei, dat zij een gedeelte van «len avond afwezig zou zijn voor een zaak van gewacht, zuchtte Aline, daar ze wist, dat het geen zaak van een afspraakje tusschen minnaars was en bood haar een pistool aan dat zéker gedurende de laatste hon terwwlle van haar eigen veiligheid moest verkeeren, maakte het haar ónmogelijk om de zaak die zij wilde ontwarren ter •plaatse te onderzoeken. Dus stelde zij zich zelf dlag in dag uiir tot taak om, geduren de <le lange uren van haar werk, terwijl Aline geruischloos als een fee rondliep, zonder haar ooit te storen, maar ook zon der haar ooit geheel alleen te laten, het geheele verloop van de zaak stap voor stap na te gaan - met behulp van de al manak, de plaatselyke nieuwsbladen en kaarten van den omtrek die Adam Mc Qu- 'hiirr haar geleend had. Zij maakte eenige aanteekeningen, meestal tegen het einde van den dlag, wianneer zy, zooals haar ge woonte was naar een kleine heuvel achter de hut wandekle, waar een groote recht- ojxstaande steen was. Deze heuvel was haar studeervertrek. Hier namen de gedachten dte haar over dag te binnen waren gekomen, vasteren xwm aan, wianneer de koele avondwind langs haar hoofd streek. Ze wist ndet dat zo moor was, zooals ze daar stond in den warmen gloed van de o mier gaande zon. Ze zou het als een beleedugmg opgevat héb ben wanneer iemfind misschien met een enkele uitzondering het haar gezegd liad. Zjj was de eenige persoon m Lowran die in staat was om. eens en vooral, waarheid van leugen te onderschee ken. Aiiora had het altijd als een nadeel beschouwt dat ze als meisje geboren was; als man had ze zooveel meer kunnen doen. Maar nu dat eenmaal niet te verhelpen was. n*M»t ze maar doen wat ze U~, - belemmeringen die de onvriendelijke na- Bourgeois over de levensvatbaar heid van den Hond. - Moties btreffende financieele-, economische en vei voer-aangelegenheden aangenomen Het internationaal Gerechtshof in gevaar. - Bulgarije zal worden toege- laten. honstantijn nog voor Kerstmis naar Athene? Bezuinigingscam- pagne in t Lagerhuis. Sinn Feiners naar Ierland teruggebracht.On lusten. Motie van vertrouwen in de Belgische regeering. Hainisch wordt Oostenrijk's Bondspresident. Turksch-Armeeiwche vrede? ONS OVERZICHT. de technische organisaties raadgevende commissies voor de Vergadormg en den Kami zullen zijn. De organisaties zullen ook den leden van den Bond het vervui len van ^iun internationale oipdmachten vergemakkelijken door heit onmiddellijk contact tusschen de technische verbegen- xvXM>rdigea*s. De economische en financieele kwesties zijn thans in studlie bij een voonloopwe commissie van dbskunilftgen. De Raad van den Volkenbond zal een internationale conferentie kunnen bijeenroepen, een raad gevende economische en financieele com missie zal kunnen benoemen. Wat betreft de kwestie van dein door voer en dë verbindingen zullen de leden van den Volkenbond vertegenMXiordigers -zenden naar de eeirstvolgende algemeen» conferentie voor de vrijheid van de ver- hindingen en ilien doorvoer te Barcelona. Deze conferentie aal de maatregelen be- studeeren nopens de vrijheid der verikn- düngen en een internationale regeling van den doorvoer bij de havens, waterwegen en spoorlijnen. Zy zal een raad|gevende commissie voot de verbindingen Stichten, die t»* Genève zal zetolen, om den Raad en de Vergadering by te staan in de kwesties van den ooorvoei-, en eventueel het perma nente Internationale Hof van Justitie zal bijstaan by conflicten, voortsipruitende uit do toepassing van de technische artikelen der vredesverdragen. Samenuerfting over de geheele wereld i« onmisbaar in de Westies der verbindin gen. In afwachting van de instelling van een permanent internationaal gerechtshof heeft de vergadering besloten om voor de kwesties vap den doorvoer een hof van ar bitrage in te stellen van drie leden tuw. een voorzitter, aangewezen door dén Raad van den Volkenbond, en een lid aangewe zen ilbor elk van de partijen. Den Haag heeft het internationaal ge rechtshof nog niet, .sommigen vreeaen zelfs, dat het <lüt ook wel nooit krijgen zal, een zienswijze, die wel heel somlber is, maar in ietter geval zal het nog lang du ren voor ’t voorstel, dat wel een der belang rijkste voor deze agendb was, zal zijn aan genomen. Gisteren scheen het zeker, dat de vergadering verdiaagd zal worden, zon- I'r dat het universeele Gerechtshof is ge sticht. Een ijverige groep gedelegeerden vecht hard om dit te voorkomen en stelt alle mogelijke pogingen in het werk om et-n terrein van vergelijk te vinden, waar op men de machtige oppositie zou kunnen ontmoeten. De oppositie bedoelt de stichting van het hof uit de handen der vergadering te ne men ein het geheele proces te maken bot een aangelegenheid voor de parlementen en kanselarijen der onderscheidene naties, die in den volkenbond vertegenwoordigd' zijn. De conservatieve leden van den volken- sclw ijver zich -vw^ium. hwiaa) -pol tBi s gebied bewogen. Hy Mon van «ie beken.ie Wowischo voorstand bter van vrouwenrwhion Marianne Hu niM-h. De praauieat u, <iü jaar oud. Te Genève is de eerste opwinding over de gebeurtenissen in Griekenland bedaard, de afgevaardigden van den Volkenbond laten zich er tenminste niet meer zoo door in beslag nemen dat voor de overige za ken geen beJangsteHóng meer Kijft. Nu Bullen de gemoeiteren wel weer in beroe ring ^kiemen. Het departement van bul- benlamfeche zaken te Londiein vernam giste ren, chat de Gneksche regeering besloten had, ondanks <ie tegenwerpingen van den premier Rhallys, Koning Konstantijn naar Athene terug te roeipen. Havas eclrter be- weert, dat, in overeenstemming met de zienswijze van dten minieter-jjresjdënt. aan Konstentyn alleen de uitslag van de ver kiezing zou worden gemeld, aan hem zelf overlatend1 of hij al dan niet wil terugko men. Het resultaat zou 't zeilfde zyn. In ’t eerste geval zal Konstantijn zich naar zyn vaderland spoeden en wxardt de twee de weg bewandeld, dan zal hy zich eens naar Athene inschepen. Dnt uiit hetgeen hjj tot een correspondent van <ie Secolo zedde: ,,Daar 99 van mijn volik mü roept, zou het verkeerd zijn, af te zaen van den troon. Ik zal mitsdien zoodra mogelijk af reizen, in de eerste plaats om het pres tige myns lands voor het buitenland hoog te houden en voorts om het zy n binnen- liandUche rust te hergeven. Ik denk binnen omstreeks tien illagen te Athene te jzyn. ui elk geval eenige dagen vóór Kerstmis. In het Ijagerhuiis deoldie Harms worth, de oru terminis ter voor budtenlandsche za ken medte. dat die Briteclie regeering in Februari 1918 een crediet ten bate van Griekenland heul geopend ten bedrage van ertigeveer 10 millioen p. st. De regeering van Venizelos had hiervan reeilfe ongeveer 6l/i milliioen gebruikt. Thans is aan de Grielcsche regeering medegeilJeeldi, dat als ex-koniing Konstantijn op de-n troon te rugkeert er geen verdere financieele steun zal worden verleend en dat Griekenland geen gebruik meer kon maken van het credïet. I ArgentinJë’s terugtr-edlüng uit den Vol- tenbond heeft nog al wat stof opgejaagxl. De tegenstanders applaudiseeren: „Zie je Iwd, dat 't instituut geen tevensvatbahr beid heeft” en geiheiniainnig fluistert men IöW nog een neutrale, die plan zou heb- Iben zijn lidmaatschap op te zeggen en na- Itoiirlijk moeten daartegenover verziekorin- ■gen worden gesteld, die de leden en toe- Emnabige leden weer moei! en vertrouwen ■geven. Iteon Bourgeois, die voorzitter van Ken Volkenbondsraad, aan wiens woortl by- Itoiuier veel waarde wordt gehécht, heeft Krh onmididellijk laten interviewen door Ken correspondent van de Matin. Hij ver- berde, <liat de Volkenbond thans levens- bbaar is. Het ware een vergissing een ■jtfmatig gewicht toe te kennen aan het ■rtrek d.r Argentynschc gedelegeerden, ■t eenige meeningsverschil tusschen de ■delegeerden is, dat sommigen waar- ■ui Argentinië een typisch voorbeeld is K sneller willen gaan, terwijl de meerder- Kld er de voorkeur aan geeft in het hui- Ne gebouw te wonen Voor ei' aan te den im het te volmaken. De Volkenbond perkt doeltreffend en wordt geenszins Boor ontwrichting bedreigd. Frankrijk l.an r een prestige verwerven, dat zijn over- tinning zal vergrooten. Wy arbeiden er ia» alle internationale instellingen te ver- kerlen, die kostbare waarborgen zyn voor ■n vrede. Wat mij betreft, ik zal mü van ■rte wijden aan de stichting van het in- ■mationaal gerechtshof. Wij ho)>en de ■ereenigde Staten voor onze beweging te Kanen. Wy zullen verkrijgen, dat er ver- kchte arbitrage komt voor eenig conflict, ^jer meenen wtf er toe te zullen komen bdienste dezer organisatie een doéltref- ■be gewapenile) macht te stellen. ■let kracht wordt aan «te organisatie Hta een financieele bureau gewerkt. Een ■ffitaire missie houdt toezicht op de be- ■rapeningen en verricht nuttig werk. Eén I ng staat vast; ons werk leeft en za! bui- ■ten kijf blijven loven. I Het w«‘rk van de Volkenbondsvergad*- |rng vordert niet hard. De voorzitter heeft Ikn ook aangemaand haast te maken en laangekond'iigxli, diat men krasse maatrege len wil nemen, om de besprekingen V- be •poeiligen; men zal desnoo<lis twee maal per dlag vergaderen. Misschim ware ook in de uermvijze ver ander.ng te brengen. Op 't oogenblik moe ten alle onderwerpen in desbetreffende CTimmissSes wonten onderzocht en in 'len bieode besproken worden, voor de beraad slagingen daarover in de algemeene ver gadering kunnen beginnen, wat natuur lijk zeer tydroovend is. De commissies lebben eergisteren een aantal behandelde moties afgeleverd', n.l. aangaande economi- «he, financieele en vervoersorganisaties, welke ze goedkeurde en die dlan ook gis teren in de algemeene vergadering zijn Mngenoinen. Bedoelde moties zeggen, dat ITALIË. Hulp aan noodlydende kindertm. Paus Benedtictus XV heeft een encycliek in «Ie wereld gezonden .«over de hulp, te brengen aan de tengevo.ge van den oor log noodiydenile kiwulen-n”. Na hukte te lubben gebracht aan <k bekende vereetnl gmg ...Save the Ohil«lrt«i Fund'’ voor het inzamelen van aalmoezen, kleeiteren en vo«ihngAiH'i«hielen voor <te hongerlijdende kimteten van mi»kh-n-Europa. wy»t Z. II «y» «Ie nog aldaar heerschende ellende en drukt de hoop u <t «te! ter gotegenhedd van K< r -titeg. die in vele gezannen en londan «M n dag van geschenken is, «te christenen ;.ll' r landen hun broeders in Christus zul len ge k-nken. De Paus stort 100.000 lire ten voordi cle wan virornoemtl werk en zet allo bissehopjzen aan een collecte tot dit «kwk'.mte te houdcti <>j. Kerstdag zelf of wel op 28 dezer maand, «km feestdag Ier Onnoo’fl,. kin«teren. «ie Lereche kwoatie schering g zijn, in hot toeken der financiën. Lambert leidde het m door aan te op bezuiniging cn een motie in te i«uuvn vvwd verklaard, «tet bet ;i toestemming voor de uitgaven voor 1921—4922 weigiesdo, aangezien «We meer bednoegen «kan 808 nul noen pond .sterling, hetgjeeai het b«kag w'aa, «tet ge noemd is door de Kanselier van de Schat- als noodfeekelyk voor een normaal l>e toestun.l m Armenië u uitssr «Hixli Eerat werd gemold dat «te v.itai zich verbonden luuMkwi mot «te 'lurk «che nationalisten (Kmmn.ten) togen de Ai meniën, verwlgwu, werd beweerd «tet «ie bolsjeM Jk» tegwi «ten zun dar Turken «en wajienstilstiind luuhten lutngegaan met de Annemërs en «tet de .Urneeusche re- gter.iig whh varvangen «foor een Radenbe wnd. Jht laatste weid weer tegengespro ken en ten slotte verluükte dut m Enwan •ie sovjet WHS uitgeroepen. Itrnns wordt uit Kon-vtant.nopei geeem«l. Volgens be richten uit Angora, zou er een vred^sver- »i)n tusschen Armenië «m te AJexandropol in den tuur haai- in den weg had gelegck In hare gedachten ging zy het verloop van de miLsdaad na volgens de nieuwste en meest beproefde methode. Ze sloot nie mand uit en eiken morgen ontwaakte zU. ontvankelijk voor een volkomen onpartij dig oordeel. In haar verbeelding zag ze zelfs Roy, buiten zichzelf van. woede op den werkedijken of deakbeeldligen oorzaak van zyn lange gevangenschap, zich haas ten om Sandy Ewan te ontmoeten. Zy zag «ten twist, de uitdagende grijns op het woeste gelaat, den slag, en het noodlot tige einde. Ze verbeeldde zach zelfs de kal mer overwogen tenuitvoerlegging van Sharons's kruis toch tegen de landlheeren te zien. Altera's geest stonil voor alle mo gelijkheden <>pen om diiaru.it hare gevolg trekkingen te maken, totdat zij een hypo these zou vinden, waarop de feiten beter pasten. Vreemd waren de plaatsen «Üe ze in den geest bezocht, terwijl ze Lichamelijk gedu rende die weken by het spinnewiel bleef. Maar elfloen «lag kwam zy nader tot één vast besluit, dat haar eiken dag duidely- Qoer voor oogen stond Sydney Lotimer te zoeken. Hem moest zy, hetzij «lood of levend, vinden. Het vraagstuk, drag geteekeml 'Ie KemaliMten Ul ur nacht van 2 op 3 Dec. Alle wapenen zou<ten u:tgelevenl worden aun «te Turken met uitzondering van 1600 M^°A<*n' 20 "MibrftiMeU!'e8 en 3 kanonnen. ->1 wx»rdft beperkt vxpk van Enwan uwer L.oksciia. met uitzomtermg h en Alexandropoi. eon draaxiloos telegram van de -wd el Het meisje bemerkte diat haar geest ge- ’cherpt wen! Zij gevoelde, zonder diat de !«óachte feite!ijk hy haar opkwam, dat zfl ‘cherpzinniger was «ten iemand anders in streek. Haar geest volgde de draden een aanwijzing konden öpleveren, in- •tonctmatig, evenals ze oudtijds op school *x>r haar genoegen wiskundige vraagstuk- *n had bestudeerd, terwijl Tiaar vader •eedvoerige vertoogeti hield over de Sthoonheden der klassieke letterkunde. En zoo zette Adora zichzelve als een ®schine beweging om koel en onbe- *ootw>rdeeld, zonder overhaasting het ftelfiel op te lossen. Wat was het dat haar ■«toe aandreef? W|ant geen machine, volmaakt ook, kan werken zondier Mjfltracht. Stellig niet uitsluitend theo- 'efeche rechtvaardigheidszin, die voor ’toiMgen een hartstocht is. Misschien was het liefde al zou in gevel Adora zelf waarschijnlijk de titste geweest zijn die er zich van be- wee. Liefde? Wel, misschien. Maar *®r wie? Öe volmaakte afzondering waarin zü De lersche kwestie meter «licht by haar Oji het telegram van geen antwoord verzonden. Naar uit Liverpool aan de „Evening Stamliard” gemekt wordt, zyn de acht Sinn Feiners, die «laar seiiert «ie jongste luratid- stiehtingen in hechteniö wenben gehoudén. WMiensitlag omtei een sterk gewiapend es corte naar een onbekende bestemming in Ierland gebracht. De mannen, die m een gevangeniswagen naai het station hi Li verpool vervoerd wertlen, zyn in een af zonderlijke coupé naar Holyhead gebracht Van diaar gingen zy met «te mailboot op Dublin naar Kingstown. Hun ventere te stemming is evenwel een geheim, slechte aan de autoriteiten bekend is. Te Belfast hebben botsingen plaats ge had. PoLitie-hulptroepen hebben gisteren in ik- straten vun Cork op grro«>te «te voo rby gangers aangehoiuten. in «Ie stad wer«i werd g'^kiod. kist jaar. In zyn antwoord dieekle (ihainberlain Wjj zulten in hel looponde jaar 90 nrillloen buiten!andsche schuld hebben lue- taalxl in Amerika, Japan, Nederland en el der'. en het resultaat van «Ue betaling is weerspiegeld in de verbetering van «len MiiisseLkoers met Nederland, en ook met Noorwegen en Z>we<üen. Als w-y tegen het eiiul van het jaar 230 mill toen schuld, •waaronder 90 miltioen buitenlamhclw schuld, kunnen I abiten afbelaakl. zullen wy een belangrijk resultaat hebte n ver kregen. .Sprekende over lust komende financieele jaar, zei CThiambenain: Het kabinet heeft besloten om geen hervormingen. «Ine kosten met zich sleepen. door te voeren, behalve •wat betreft de werkioosheidi Het voornaamste veld voor bezuiniging h in het nabije ^ji het verre Oosten, maar een verdere drastische vermindering van iven zal plaat» lvd»ben, zoodra <te toe stand dit toeleat.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1