t f! Jo. 14495 Dinsdag 14 December 1920. nA 59e Jaargang. ofdpijn r Feuilleton. ”D« 1- ie"ws- exx ^.d.-ve^teaa.tie'blsucLttqot CS-o-cEd.su ezxOixxstex V^SCHUNT DAGELIJKS jaL S H A L V IO N- K N K s T D A G g N. President etels MA'S inpastillei STERKE MAC. ui! ïrimil! De brand te Cork. uw •Ike regel 5079 2b J Redactie: Teief. Intere. 545. Administratie: Teief. latere. 82 6065 27 erk. Verder het Britsche ministerie heeft 63/ NDA. Kleaver- Janikeritf (Wordt verwlgjL) ts. KOOP nen door D. SPAARMAN, Achtertuide 2S3. dreven, schreef Oy het dep (ton Dec. overhandigd© «rt woord van «to Duitache reg© ©ring op de Bore».: M A R K T G O U D A. tot den bezorgkring) en den bezoi„l_l^. iblieke vermakelijkhe- 11 naai h. Bcliaam tx.k«n vi k GOIIDSCHE MW het echte merk voer namaak i bosjes van ?0 Cte - by - te Gouda. )N, te Gouda. Haastrecht. olwyk. SEN, Schoonhoven. men EgypiLsehe katoen ver loch ts vier dagen per uren in pasts van 48 rah de Amerikaansche ikfechte drie dagen per J dot er in de eerst- izeer groote bedragen »or de leniging van de osheid. Jk weet hei niet!” Dr. Erasmus wzchUe even en fronste oc. deRéunie Voor indig Genootschap Naar het Schotach van S. R. CROCKETT. GeauHhoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) en Huiskamerraes- Stoelen. Linnenkat- Schilderüen. Theeta- i Buffetten. Boeken- euils, Zijden pluche I.eerameublementen. Wollen- en Satijn- trassen, enz. enz. DOPJES 111 fd VOOR JONGELUI! .IJKSPLANNEN. mbili, ükMeUÉi Telefoon 12800. ulykheden doen zich Me wereld, gevoelen. e Schouwburg. Lied* FaberGroneman en nalisten, dat ayn loyaliteit jegens de ge allieerden bewenen moet worden door da den en niet dóór woorden. H(j lelde: mijn eenige bqpdschap aan Groot-Br ittaniuë u: ida m(jn daden gade, mulat ik «al zijn te ruggekeerd. H(j verklaarde vorder, dat het lijn bedoeling wan de beate vrienden met tie geallieerden te lijn. zooals het geval was in de dagen voor den oorlog Drukkerij SOON GOUDA. en abonnement» renzaal ..Het^Schaak’ ‘rgadering jerplicht”. inkomst St. Janskert zan Grieken en Ds. letterdam. itsche Kerk. Vbor- G. Hamaker het voorhoofd, alsóf hij de diagnose van ©en Lastig geval moest maken. Hij duwde het papier weer terug in de hand van Daid en lelde: „Kom, kom, zooiats kan nooiF gebeurd zyn rx>nder dat je den bedrijver hebt herkelid En bedenk van welk gewicht je inlichtingen zijn. Het kan z^jn. dat je in handen bent gevallen van den moorde naar van Sandy Rwan en lx>rd Lotimer. Bedenk je eens goe<L Uk vraag het je in het belang van het recht.” Weer werden er eenige woorden met moeite neergeschreven „Het kan me niet schelen" De dokter, die meende dat hij misschien te haastig was jreweest of zijn vraag te plechtig had gesteld, beproeMe het nog eens. „Maar mijn jongen. je bedenkt niet wat dit alles voor ons beteekent. Het geeft mis schien het geluk het gerecht op het spoor te brengen van een gevaarlijk moordenaar. Neen, mijn arme jongen, er valt niet aan te twijfelen of er ia een ernstige poging gedaan je*zelfs te vermoorden. Ik heb me nigeen non sterven aan veel mimici ern stige wonden dan deze van jou.” De jongen keek op naar dr. Erasmus, alsof hij verbijsterd was door den vloed van woorden. Hij deed geen poging het papier en het potlood weer in hrtnden te nemen. De dokter besloot nog een poging te wagen. ofschoon h|j zag. dut zijn patiënt de krachten begaven. „Je kunt wei niet spreken, maar geluk- k« is je gezicht behouden gebleven”, zei hy. „En je kunt my hoeren. Vertel my hoe deze ontvettend© verminV»» ge- schuid. Eu voeg er. mdien luit je tnogeiü'i zei de dokter, „op dit blaadje papier den naam van den man. <Üe dit heeft gedaan Ik ben een overheidsper soon. Het is een laaghartige daad en wij moeten deze zaak zoo spomkg mogelijk grondig onderzoeken Er kwam, terwijl hü luisterde, geen ver andering m de uitdrukking op het gelaat van den jongen. Hij nam het potlood en schreef. De dtoicter sloeg met voldöertmg «Ün anders onveranderljjke trekken gpwte Maar deze verdween, toen hij de woorden las, die Daxi met inspanning had geschre- van: ter schreien uit, terwij l Da id .zonder tra nen treurig naar haar keek. Hoezeer het ook geheim wetischten te houtlen dat Daid Mc Robb in de kleine woning van de Gairie wias, begrepen Aline en Adora. dat er nu hulp gehaald moeat worden, en zjj de verantwoorde!jjldh'eid niet alleen konden dlragen. De boer kwam dadelijk naar beneden toen hij de stem zijner zuster onder zijn raam hoorde. En hij wias even snel bereid een paard in den stal te zadelen en naar C'Xrn Paward te rijden om den dokter te halen. Maar vóór dat dit gedaan werd, was Daid naar <le vliering van bet Ideine huisje gedragen. De goedhartige Adlam bood de gastvrijheid van de Gairie aan. Maar daar het halve kersspel de woonkamer dier hoeve tot een plaats van samenkomst maakte sloeg Aline^ het af, zeer tot verlichting van Adbra. Niet alleen moest de jongen verpleegd worden, maar er was nu een derde geheim, jiht opgeJoat moest wonden. "Als je den jongen <lan niet naar de Gairie wnlt brengen zal ik je toch hel pen hem naar je eigen zolder te dkagen”. zei Adam Mc Quhkrre voor wiens sterke armen het dragen van een jongen als Daid zelfs op een zwakke trap een lichte en ge- makkelijke taak waa. Het was zes uur in den morgen, toen di. Erasinus Steven kwtam een verstan dige, stille man, wiens oogen reeds vele ionderhnge dingen huilden gezien, maar wiens tong er geen enkele van had ver teld zelfs niet aan zijn vrouw, wat veel legt voor een dorpsgeneesheer in een streek, waar, naast een allee regeeretode Voorziemgheal, de verspreider van nieuw tjes (te grootste bron van zegeningen waren moordenaars, zei de busschop. wie het leven van ons of van ieder ander nzm was een moordenaar. s Of deze geestelijke inmenging iets zaJ helpen? Ails we terugdenken aan de her haalde vengieefttche pogriAgen van den Paus om eenige verzachting in den wereldoorlog te krijgen en we zien hoe in Ierland met een hartstocht gevochten wordt als nooii tijdens den groeten Ewopeeschen krijg, dan moet men wel concludeeren. dat de Htrijiksrs zich bitter weinig zullen aantrek ken van de bedreiging met ex-convnun:ca- tie, hoe zwaar die overigens voor een ka tholiek weegt. De moorden kunnen er mis schien door verminderen, een eind aan de woelingen zal niet worden gemaakt, even min als dóór de maatregelen, dfie de Kn- gelsche regeering heeft genomen. De vo'- komen rust kan pas bomen, wanneer de Sdnn beoners hun wvnsohen volledig zaen üigewiflligd en wanneer dit zijn zal, moet de toekomst (en misschien een heel verre toekomst) loeren. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per port per kwartaal ƒ2,75, met Zondagsblad ƒ1.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 81, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den betoïgkring; 1-6 regels ƒ1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkhe- dsn 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Bijna ónmogelijk is het zich een «Denk beeld te vormen van de laatste gebeurte nissen in Cork en de gevolgen daarvan. De stad moet er op *t oogenbüik uitzien alsof ze langen tijd door «ten vijand gebom bardeerd ie en vervolgens straatgevech ten heeft aanschouwid. Achttien voorname EngClsche handielshuizen, het stadhuis en gemeentegebouwen, de openbare leeszaal en de korenbeurs zijn tot den grond toe af gebrand. De oorzaak ligt nog in ’t duister, men kan ze alleen maar tasten. Men gelooft, dat de branden het gevolg waren van brandstichting, kort nadat een afdeeling kadetten van de hulppolitie dicht bij de kazerne te Cork aangevallen waren. Een ander berichtgever zegt openlijk: Een vrachtauto, die „black and tans” vervoerde, was in een hinderlaag geval len. *s Avonds om tien uur verlieten de „black and tans” daasop hun kazerne en >- Lichtten den brand. Officieel «Jordt medegedeedd, dat bjj deze hinderlaag, naar men meent, bommen u?t (rnizen werden geworpen in (te twee r/li- taire vrachtauto’s, waarin de kadetten re ilen en men vermoedt, dat die bommen af komstig waren uit de bommenfabriek. die te Dublin ontdekt is. In verband met «léze laatste ontdekking zijn vier personen in hechtenis genomen. Een van de twaalf kadetten. «kie by de overrompeling in «te nabijheid van de ka zerne ge wondt werden, is aan zijn wonden bezweken. Enkele anderen verkeeren in een ernstigen toestand Gelukkig werden «De bestuurders niet jfetroffen en konden de auto’s ofschoon er nog krachtig gevuu I werd, doorladen naar de kazerne. De aan vallers ontsnapten. Een half uur Later weergailinde de stad van revolver- en geweervuurBenden hulp politie met bijzondere konstabels dreven de menseden van straat weg. Alle mannen werden aangehouden en gefouilleerd. Dadelijk draana hoorde men glasruiten kletterend breken in de winkelstraten van de stad. Enige uren later was het heele centrum van de stad door vlammen ver licht. De brand breidde zich uit en heele blokken van gebouwen worclen in de asch gelegd. Op andere plaatsen ontstonden «Ier dan geen tijj van Buitonlandsche Zaken (evenals de md- nirteraes der overige mogenittieden) «en no ta van IhjUacWund ontvangen m antwoord op het besluit der entente om (te Opper- Silwuérs die in ’t bezette I^^dand wonen, gelcgtmhewl te geven deel nemen aan de voUtartemmiiw. Dit antwoord is gehtor avond in (te Berlynache pers gepubliceerd. Do Duitache i-egeering betoogt o^a., dat het vredesvenlcag DuitscNkind het recht geeft te eiachen, dat de vollustemmcng in Opper-Silezië vry, geheim en onbeïnvloed aal geschieden, en dat elk verschil Ln be handeling van inwoners van Opper-SHealë on buiten Opper-SUewe wonende rtemge- rechtigiten reed* van te voren is uitgeelo- ten. IXit kan slechts worden berejkt aU de stemming één goheel vormt, waarvoor trouwens ook de Raad van Gezanten Hf de volkaatemm-ng in Sleeewijk en Gort en Weet-IVuieen. evenals de geallieerd© regieringen in haar nota van 30 Novem ber zijn opgeknmen. De Duitsche regeering «-rkent gaamo de goede bedoeling der geallieerden om o<- gercgeldhedeh tijdens het plebtecirt in Op per-Silezië te voorkomen, en weet ook de groote verantwoordelijkheid, dte da gaal lieerde legcermgen op zich hebben gano men met dr> taak, een vrije en onbeln Vloed» atommiiy te waarborgen, naar waHilfe te schntteti. De Duitse lie nota wij ut daarna op da groot© technische moeilijkheden, dto hat voorstel der geallieerden meebrengt au spreekt twüfel uit aan de magaljjklwM «lat by een geacheidon stemuning het prin cipe der gelwrmhouding met aal worden gt'schonditi. De Duitsche regeering ver klaart tenslotte, dat z(j in een immdeljwe urte.-nzetting «ellicht knn zou aien haar houding ten aanwen van de m de nota ojigeworpen kwemtiea te bepalen, on zjj otelt daarom voor, zoo npoedg mogviyk een bespreking te doen houden van dk ver tegenwoordigers der, regeeringett, van w’lke het voorsUd ia uitgegaan. De Daft- sche regeering verzoekt daarom dan En gelachen premier dit verzoek ook aiui de Eransche en Italiaanache r<*geeringen over te brengen Gedurende al dien tijd wias Daid bij ken- nis^yn oogen volgden al haar bewegin gen, maar met een soort stommen, pein- zenden wensch in de uitdrukking er van, dien Adora nuet kon verklaren. Toch von den zij geen doodelijke wond aan hem, niets dat de ontzettende uitputting van den patiënt verklaarde. Toch scheen hij wat verbijsterd ter wijl hij daar zwijgend, (hulpeloos, aandoén lijk naar haar staarde. Het wias «hiideijjk, dat hij althans voor het ©ogenblik niet kop spreken, want al den tijd, dat zij met hem bezig waren, was geen geluid aan zijn lip pen ontsnapt, uitgezonderd een paar maal ®en onsamenhangend gekreun, als het ware ontrekt aan zyn diepste wezen. Aan den anderen kant was zijn dorst onteschbaar. Adora had hem reeds twee takers water, koud uit de put, gehaald, -'ïaar het was Aline, die zyn hoofd ophief om hem den verkoelenden drank toe te •tanen, die de vreeselijke ontdekking deed. De tong van den jongen was weg in ta plaats er van een ontzettende wond I Toen barstten de beilde vrouwen in bit- In Qpiper S-.leaie hebben na «te grooh* onlusten, nog herhaalde'.ijk ongerogeldhe «ten plaats. Zoo heeft men gisteraiunoripn la «te vioogte liet Keizer Wilhelm «tand- beeld te Kattoowiitz in de lucht laten vlie gt n. Het wen! volkomen vernietigd. Dooi het geweld van de ontp!«>ffing werden alle ruiten van de huizen in «te buurt ^tuk ge slagen. Van «te daders heeft men nog geen enkel spoor kunnen ontdekken. Bijzonderheden over den grooten brand te Cork. Oorzaak nog onzeker. Moordenaars en brandstichters met excommunicatie bedreigd. Greenwood over 't gebeurde in Ierland. Slapte in de Britsche katoen industrie. Economische crisis in Japan. Griekenland’s financiën. Uitlating van Konstantjjn. Rusland zoekt toenadering tot Griekenland. Verwijt aan Engeland. De stemming in Opper-Silezië. Ontwape ning der Burgerwachten. Instelling van ’t internationaal Gerechtshof te ’s Gravenhage goedgekeurd. ONS O VEEZICHT. nieuwe branden en sloegen onbeteugeld op andere gebouwen over. Zondagavond woede den er nog enkele branden. Doordat de branden by na tegelijkertijd gesticht werden, was het de brandweer ón mogelijk veel hulp te bieden. De militai ren zijn nu baas in de straten van de stad. Maandag is de kryigswet in werking ge treden. Natuurlijk is de kwestie al in *t'Lager huis ter sprake gekomen. Men verdacht hier «Ie militairen van brandstichting, wat Hamar Gaeenwwd ten stelligste tegen sprak. Er is eenig bewys, zeide hü, dat de branden veroorzaakt zyn door brandbom- men. De Britsche militairen bezitten geen brandbommen, maar wel waren die n het bezit van de Sinn Feiners, by wie de po litie er elke week talrijke in beslag ne»mt. Greenwood meende, dat de brand in gee ner lei verhand stond met den aanvel op de politie. Hoewel de lereche geestelijkheid niet aan de züjie der Britsche regeering staat, heeft de bisschep ven Cork nu dè volgen de uitspraak uitgevaardigd: „Omtrent hin derlagen, diefstallen en moorden”, behalve dat deelneming aan deze daden reeds schul dig is als in stryd met de wet en de god delijke leer, zal ieder in het bisdom Cork, die een hinderlaag organiseert of daaraan meewerkt, of op eenige andere wijze schul dig is aan moord of aan poging tot npord, geëxcommunisoerd worden. Over dit onderwerp predikend, zeide «Ie bisschap: „Zelfs als we voor t oogenblik den zededylken kant der kwestie voorbü zien wat heeft het land politiek gewon nen bij <le«i inoard op pol itiemaimen S om mige republikeinen zeggen, dat (fit of «lat district, waar politieagenten vermoord en kazernes verbrand waren, „bevry«i waren van ’t Britsche geweld/”. Dat was een ver keerd inzicht en wie kan nu eenig district noemen, dht bevrijd is van de Britsche heerschappij (foor de moorden van oude mannen of koninklijke lersche polirtaeamb tenaren en het veibranden van kazernes? Het dooden van politiemannen was moord en het verbranden van kazernes was alleen verwoesting van lersch eigendom.” Wlat <ten zeddü'ken kant van aanvallen Dn hinderlaag betreft, zü, die het deden, Behalve deze en vele buitenlondsclie moeilükheden komt de Britsche regeering war een binnenLandoch vraagstuk van in grijpenden aard te staan. Als alle landen wordt Engeland bedreigd met een alge- nieene malaise, die zich in de katoen in dustrie reeds begint te vertoon en. Een medewerker van de Mianche«ater Guardian is, na oen onderzoek, tot de conclusie ge komen, dat de toestand in de katoen-in- duetrie slechter is dan ooit. In «ie fabrie ken, waar werkt, wordt nog sh week gewerkt 35 i en de bewerkers v katoen werken nog a w «>ek. M^n voonaetJ ko mendie maanden [i zullen noodig ziyn vw gevolgen dier werklëc Economische overal, in de zoowel in ’t verre (Japan, waar op verschei dene bank^i te T^krio een run heeft plaats gehad en door ’t stilleggen van fabrieken giroote werkloosheid heerscht, als by de West- en Oost-Europeesche mogendhed *n. Op de financieele moeilükheden van Grie kenland, waar tengevolge van de crediet- opzegging door Engeland en Frankrijk de nood wed heel hoog gestegen is, hebben we gisteren al gewezen. De berichten, dat Konstantyn zich gjB- tereoi op weg zou begeven naar Athene, zyn nog niet bevestigd. Alleen wordt npg een uitlating Lakend van den ex- en te vens toekomstngen korung, waaruit opnieuw blükt, dat hy ziün uiterste best wil doen om by de geallieerden in de geur te ko men. Hü verklaarde n.l. aan eenige jour Gneke«nlan<^ dat op 't ©ogenblik door een groot deel deu- wereld met vijandige blik ken wordt gadegesdagen, kan als 't wil. een nieuwen vriend' verwerven in Rusland. Uit Moskou wordt «Iraadlooe geseind, dat de Russische regeering er van overtuigd is, dat als de normale betrekkingen tusachen Rusland en Griekenland werden heveteld, alle oorzaken tot misverstand tusschen beide landen gemalkkeiyk zouden z(jn uit den weg te ruimen. Zy stelt daarom aan de Griekache regeering voor onverwijld besprekingen te openen over het herstel van die gewone, vriendfcchappelüke betrek kingen tusachen bedde landen. Dit voorat©! is onderteekend door den volkscommissaris van BurtenllandHche Zaken Tsjitajerin. Griekenland zal in deze wü* doen (en atelHg ook zoo verstandig zyn) de groot ste vooraichtoigfheid in acht te nemen met deze voorstellen. Toenadering tot de Rus sische sovjet zou het geen voordeel bren gen, immers het zou zich m ieder geval een misnoegen van Frankrijk op den haft halen, en misschien zou ook Engeland het niet toejuichen. De regeering te Is>ndan ondervindt, dat de handelsweg naar Mos kou bezaaid is met doornen, dht de over- eenikomst met zonder strubbeling kan worden gestoten. Telkens, wanneer Kras sin tot overeenstemming scheen gekomen met de Engelsche onderhandelaars, deed zich een incident voor, «Wkwijis verwekt vata Ruf^ische zyde, dat een vergelyk weer verschoof. Zoo heeft Curzon nu weer een onaangename nota van Tsjitsjerin ontvan gen. De Russische volkscommissaris ver wijt Engeland, dat het getracht heeft tü«i ta winnen alvorens een definitieve over eenkomst met de Sovjets te sluiten, in de hoop, «lat de oorlog mt Polen en «ton <trüd tegen Wrangiel een voor Sovjet-Rusland ongunstige wending zouden nemen. De no ta .jfegt dat die Russische regeering met geneigd is, verder te gaan dun de vooraf gaande overeenkomsten, hieraan toevoe gende, dat de politieke conferentie, voor zien bij de nota’s van Juni en Juli, tot voordeel zou hebben gehad het vaststellen ran een basis voor overeenstemming ter zake ran alle kwesties, (fie er tusechen Grot-Brittannië en Sovjet-Rusland be staan. is, een kle.ne besehryving by ran je aan raller. Het kan ons helpen den miadndiger’ arresteeren en het kan zelf» tot nog gew»ht<er gevolgen lelden. Je zult zekern beloxaid w-orden!” Alsof hü er tegen z^n wëi toe werd gc greep de jongen het putolooi en lang. De dokter sloeg hom gr spannen gade Einde! yk viel hy urtgepiul terug op zü1» kussen. Het potlood viol op den gr«<0d Hü slaat de oogen. Dr. Era«» mus Steven trilde bijna van opwurutng Wat zou het zyn als hy, een cenvoudkg derpsgeneeaheer. het grlienn onthulde, tiat zyn knapste .rechtskumlÉge vremten zoo lang had verward? Hü las de irowdn, die «te jongen had geschreven, duideiyk genoeg u.tgednik» niet zyn «gen potlood: „Ek heb niets gehoord’ Ik heb nieU gezien ik weet nu ts bemo«‘ je met je eigen zaken!” Met onverminderd goed humeur vw trok dr. Erasmus Steven verslagen Hy «om de terughouding van den jongen niet verbreken, maar hij had zooveel mimcJi tmg voor (ten ambtenaar van het Open baar Ministerie, dat hy het geral te St. Cuthberatown niet vertelde. Ais er icta tr ontdekken viel, dan zou hü het eerst doen hy en niemand andere. De vrouwen, die zoo’n sandarling ver* langen schenen te hebben hem te vernie ten. zouden muswhien kunnen slagen, wur hét hem wias mislukt. INGEZONDEN MEDEDEELINGBN: 1-4 f tM Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen b|J contract tot zeer gerede ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden doer taMchenkomst van «oliede Boekhan delarea, Advertentiebureau» on ons© Agenten. De lange dokter kon ternauwernood rechtop staan m het zoldertje van Aline’s woning, maar hü vervulde zijn plicht met die doortastende zachtheid, zooals men die in paleizen niet beter zou hebben kunnen aantaeffen. Emdelljk gaf hy de beide vrouwen een wenk zich te verwytteren Aline, die er bevend by stond en Adora die zyn hulp was geweest en zich zoo kalm had gedra gen, alsof zy haar leven lang een chirurg had bygestaan. Toen hy zag, dat Daid een weinig was bygekomem, scheurde hü een blaadje uilt het boekje, waarin hij gewoon was zyn aanteekeningen te maken en zyn recepten op te schrüven. „Versta je my en begrijp je wat ik zeg?" vroeg hy, (ten jongen in de oogen kykend, terwyl het grijze licht door het dakvenster van Aline's zoldertje op hem viel, zooals hü dtar op het kleine lied lag. Daid knikte. En even scheen de vertxys- terde uitdrukking uit zün oogen te ver dwijnen. „Schrijf dan”,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1