i Jo. 14496 Woensdag 15 December 1920. 59e Jaargaag. 1 d II Feuilleton. 34 "1 w.l. COOPS XTieTZrtxrs- ezx ^d.-vertexxtie’fela.d.-voor G-o-ccd-sc ezxOxxxst@r3iE.exx- er ze tocli l-tabletten z n aal middel bij Hoest eelpijn «txj (oudheid heerlijk ver1 slijmoplossend onichadeluk :abletterfj 1 verkrijgbasW :nt per doo». AKKER. STERKE MAC. pjosl! Irmivn!| I 1 Financieele vraagstukken. 'buténi 8 Fabrieken geplombeerde z.akken egen Gouden Mediffl, VERSCHIJNT DAGELIJKS ■«Tl Tl Redactie: Teief. Interc. 545. AdministratieTeief. Interc. 82. GOUDA. losnwcn uuiwu, Volkenbond te de bewapeningen tot dnnen tusschen ex- BINNfcNLAND. «41 Ijdstraat 31. Gouda. <DA. (Wordt vervolgd.) BEHALVE ZON* EN FKK8TUAGKN. -I- lerk ..STER” Ite. nkomst St. Janskerk, an Grieken an Da. otterdam. Ische Kerk. Voor 1. Hamaker 1ÓW ecftter’ Duitsche reclutigden Het conflict met ServU. Volgens hrt itaagschv Co-rreap. Bureau zullen zeer binnenkort nadere mededeel in - gen van ikt «tepartenvenit vwi Buitenland ache Zaken ten aan ai en van <le tuaachem N«>«bertan*! en Servië jfercwn kweet: e wnr den verwacht. r*ht. De vlieger, da meea- PAMtagdars werden gedood, rerica passagier* werden ar licht gekwetst «n twve ge el) i ?l i w I H. 5746 g WIJDSTRAATj. «tering van den u belangrijk de- iwpening en oat- 1 dagen meedeel- «gesteld, dat de zich zullen ver jaar hun mili- verhoogen. welk e ia aangenomen meene stemmen. tegen het Noor- _.tft Branting het rapport der cosramriaaW'voor de ontwape ning utagrixrachL Hij sprak de hoop uit, - - - j aar- Max de temutvoer- jtet statuut en dat nu toe een ideaal taattwe werkelük- toe, dfat dear eer- bomen wordt, veel hjj hoopte, dat de het rapport der eken en een aan- t werk al m>u het Ia de algemeene v« Volkenhond in gisteren j bat begonnen over de b wapening. Zooals we da den, heeft Noorwegen i leden van den VoUofnM tanden ia de eerste M talne begirootin^n ruetj voorstel diow de coonraél met op tjwne na 4 hWnfcrijk en Japan wntf sche voorstel. Gatenen GOIDSCHE COURANT. van genegeld. wear d» i gefljjMbe- ic. de Réunie Voor- n<iig Genootschap- Daniël. Gecombi- B. O. tataren deze atre goederen ««wanen, evenals alle verkeemmiddUmi ia Rlxlino. In da omgeving- van Kladno werd eea revolutionnaire raad van Tzjechache mi.L tataren gfsiarroateeni. Verder warden te meer dan tachtig graat laad* or de communisten in bwtag doordat bekend werd wie hij waa, nu rijn dienst onder de landtroepen had herno men. hetzij in Spanje of in Amerika. Waa niet zekere vriend van hem. over wien hij had gesproken. officier in het le ger van lord Wellington en nu op dit eiland onder de wapenen? Waarschijnlyk nou hij ZKh daarheen begeven, maar zekenheid be stond hieromtrent niet Maar als Adora niet Wjtijtis een boodschap aan Sydney Lotimer kon zenden, zouden Roy Mc Gul- lock en zijn rader bijna stellig wonfen op gehangen. als beschuldigd vin moord op een man, die nog .leefde. Dit was dus het vraagstuk, dat Adora Grac* moest opJoesen. Sydney IxiCime*- leefde nog. Mtaar ala hij niet verschew bjj de zitting van Drumfem, ais de Mc Oul- iock's werden verhoord, zou er onschul dig bloed vloeien. Ofschoon ze hiertoe meer dan eens moeite deed, kon Daid haar geen inhchtingen geven omtrent het verblijf van den verdwenen man. Ze kende den naam van zijn vriend in het letfer niet, evenmin wist ze met zekerheid of hij bij lord Wellington was. Een brief een boodschapper Maar hoe loon z(j er op var trouwen, dat die brief of boodschapper bij tijds kwam, of Sydney Ix>tuner j»u ont dekken in de steeds verwisselende kam pen van het Rrétsche leger, dat toen een reeiks van de hevigwte veldslagen van den geheel en Spaanschen oorlog voerde? ftn wat e«i boodschapper betrof, wien leen ze die taak toevertrouwen Snel als een bidcsemstmal lowam voor Axiora de op lossing, even snel als alle groote gedach ten komen. Ze moest zelf naar Spanje gaan; naar het leger. Hóéveel gevaren dit ook wu op nterdam Naar h«t Schotsch van S. R. CROCKETT. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSELLNK—v. ROSS UW. (Nadruk verboden.) I tegen de .bolajewisttedie Mgeering. Deae beweging paat hooMaakelijk uit van krin gen van swUiü->rev<jaut|iwnair«<i. De m»v- jetnregxtoring verklaart verefer. dat vi ver- Bcheudene „witee” organisaties zijn, die tei’roriatiache moonleti op movjet-vertegen woordigier.h beramenDe aovjet verklaart, dat de gijzelaars, welke mch in haar macht bevind^., onbarmhartig nullen warden te- reclrtgastéld, wanneer een enkele terroris tische daad tegen aonrjrt-vertegeoweordi- gers mocht voortoomen. Schiiderypn. Theet» >ten Buffetten 'auteuilg. Ziidei en. Leeramei -en. Wollen- unatras.,en. l tkoopjesih ES VOOR JG,,.,... iELlJKSPLANNBft’ r kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt wel de wetten snel werden aflgekondigd, zal er toch nog eendge tijd over verloopen, vóórrihit deze nieuwe wetten haar volle uit- wcrltaing zuPlen doen geiden op de finan ciën van het land. Intusschen hoopen ue schulden zich op en maken de financiaele ramp nog zwaarder. Slechte de uitvoer.ng der fiscale hervoirmiwigan zal voorkomen, dat de fmancieele toestand van bet D|it- bche rijk wanhopig zal worden. Dit is de laatste kam op redding. „Indien het ons onmogelijk sou worden de financieele crisis te overwitenen. omdat een getliee-lte van om vdk zijn rijkdommen, bestaande 'uit sohattaUflbil jetten d. w. z. een denkbeeldige rijkdom inhoudt, dan zou een onbeschrijfelijke economische ort- sis onvermijdeilijik warden en de gevolgen daarvan zouden niet te overzien sün" Niaar alle waarschijnlijkheid sullen de Duitsche gedaiageerden dit memorandum in de eerste zitting der conferentie toe lichten. ".i L.i! Drukkerij OON GOUDA. HOOHDSTUK XXXU1 Dr kapitein der „FortuUmitegte” De lange, wit gwvüibte. hteuwe IUn waa de ku«t van Spanje Adora |tond er na*» te kijken en trachtte moedig te bl(jv*n. Zij had dit nu ««Mn voor voor wknT De kleine huuigudeh van de achool, tot nu toe gew^tigjd was in Cairn Edward, waren Ml bet bezit van aratoren overgegaan, op dat zy hierheen Icon gaan. Zjj had baar vader ten laste van Aline gelaten. Er was <ioor Alm»’» bemiddeling een geldteeeüag (Adora dacht »?r met .'rfhaamte aan) uan- gepian bjj den boer van Gairie. Het besluit van den Volkenbond om on zijdige troepen naar Wilna te zenden tot het toezicht houden bejj dn- vul kaste mining (waawnoi- ook Nedenland een contingent van 100 man zal leveren) te Hi d» Russi sche regeering niet in gtMxle aanl geval ten. In een note. <H« zo, naar Polttdken verneemt, aan de IWache detegatue te Riga heeft overhandigxl, tegen Voorts proterteert dat ZefegpwtJd centreert te W ring stel t de -re sprakelijk voor va’. Z mocht LANDSCH NIEUWS. beu; ik. Hpoorwv^ltand,. Ook in België is het mi®. De treteoi rij den er vaak met groote vertraging, en de klachten &(jn talrtjk. Volgvne <te ..Soér* h dit aan v^-hiliead. oorzaken te wtjtee De nx'Huutmsir de slochte hoodanighairf •Ier kolen, die nwt genoeg brandwaarde bezatten. Anderzijds buantwoardaa da AtnuTikaarmche locomotieven niet aan da verwachtingen. Op de rechte wvwte te Amierika loupcn ze musachien goed, maar op de Bftlgnsclie kronkellijnen voldoen m niet. Daarby la*X het onderhoud der Joeo* motieven te wenschen over, en bwandien U er nog gebrek aan materiaal. ENGELAND. V'ltortterMgelak. Een groet Handtey I*»«e-viteigta^r. dal <«tauikt wend fa|j dan dtenrt Lcndan-~Pa- rija, gteteren verongelukt, hort nadM het *t vlMgiveldte Lornten had vertoten. De machónie kwam in botamg met «on boom, Vloog in brand en krwam bjj zijn vtal op een hudj^ - nlcien en tw Van de viw teve .slcohC wond. y De Handley Page Gomjwny zegt, dtt dit het eerste ongeluk ia, dat gebeurd te met haar luchtdttenrtea tusacben Ixmden en Pa* rijs, en Brussel en Amsterdam, welke dtea- ston mruls September 1919 bestaan. (X durende 16' maanden zijn 4WQ passagier* veilig naar hun bestemming gebracht en het totaal van de afgnlegde weg ta mee» dan 320 duizend mijl geweest. I heeft de aovjet die tewpenaemlfaxg geprotesteerd, ze in de note er tegen ctionnaite troepen con- De Russische ivgee- ring van Warschau aan er gebeuren zou in ge de Rusei sche belangen dat de wgwtieriiig tbaite den eersten zeleoden stap zou doen legging van art. 8 vaa die ontwapening, /Me M is geweetak ten laatote beid zal worden. H4I ge| ■te stap, ala hjj gfl moeite zal tosten, maai vergadering zorgvuld^ comnieeie znu onderaf vaag a>u maken met d sMeen maar zijn om test vertrouwen der maasa te Winnen, zonder hetwelk tegen woordig geen dtiuraame instelling moge- lük te. De afgemaidiigde FMher hield een rede, waarin h(j veridaarde, dat hjj rich namens de Briteche regoering verbinden ton het plan, dat door de commterie wordt voor- gaatrid, te aaavaards^ Hij maakte echter eenag voorbehoud door te zeggen <ht »(jn regeering hiermee niet gebonden was en fijxnak de overtuiging uit, dat overal de groote maaaa dier bevolking zee - groote resultaten zal zien van deze bueentomst ’/an den Volkenbond, als deze er m slaagt eenige bepetriuung m staivd te brengen. België maakte Voorijehoud en verklaarde zijn regeering niet te kunnen banden Bourgeois verklaarde, <ltat Frankrijk ver plicht was zich sterk te hlyven bewapenen, ten einde de verdragen tot uitvoering te doen brengen; het moest bovendien de ver- ruertigde mfittaiine organisaties weder op bouwen. terwijj] de slechte wisselkoers <1* oopende begrooting onvoldoende maakt. De Spaanse he delegatie maakte dezelfde reserves. Het schijnt, daut men wil pogen aan de bezwaren van genoemde staten tegemoet te tomen. Nnxlter wwrdt gemedd dat met be-* trekking tot het voorstel om in beginsel te verzoeken de militaire uitgaven niet te verhoogen, twee reserves zullen worden gemaakt: de eerste dat iedere hulp in troepen, metteried of geld, aan den Bond verleend om axtdkel Ï6 te doen uüt-voeren, 'eneesioiddeleB. HEN-, NIEB- IZIEETEN. K, afdoend middel te- p. b. 1.75, 6 b. ƒ9.50 middel niet gebruikt aeratie onvermijdelijk DJOENG, tegen nier, niersteen-gruis) pei 12.50. b ruik van Uw Re ik mij een heel an- Te hopen ia, dat de onderschsódene des- kundógen te BruMei tot overeenstemming kunnen tomen en dht de conferentie er toe zal bjjdiragen dht Druitschfland verlost wordt udt de onzekerheid over dte schade- loo.aatdlitigskwestie. In de financieele aan gelegenheden komt eenige teetoning. Zoo wel de Raad als de financieele commissie van den Volkenbond hebben zich bezigge houden met ‘ieabetreffeiule vraagstukken. De Raad gelastte de uitvoering dter op Ie conferentie te Brussel aangenomen bepa lingen voor het verleenen ander regee- r ngswaarborgen van handelscrdieten. De Raad besloot allereerst tot de instelling van een commissie, samengesteld uit drie mannen van zaken en drie rechtsgeleer den; zij zal wietteljj'ke maatregelen ont werpen ten behoeve ven alle landen, dte verlangen credioten te verleenen en grond stoffen te verschaffen, welke verwerkt weder verkocht zullen worden ter afdoe ning van de credlieten. Ten tweede gelast te de Raad de uitvoering van ^et plan van Termeulen, te Brussel, aanvaard, voer het verleenen van handelscredfieten. Men gelooft, dat hiermee afdioend zal worden tegemoetgekomen in den noodtoe stand' van de centrale rijken. Naar gemeld wwdt, aal Avenol worden benoemd tot directeur van het financieel Boeken- uden Diucht iublementen *n Satün- enz. enj. 26 Jongelui tomiiiii, iiïifcürt, iM. Telefoon 12800. 1< veren ze mouse, gaan. Itet wm tot eenige middel om de Mc CuHockSi te rod den en Sydney er voor te bahoe- don iloor zjjn noiveh humour de oorzaak te zjjn van den «bood van twee oaochuldlga nonnen. Kortom, er scheen voor Adora niet» aa lier* over te Blijven dan dit; ze moatt naai Spanje gaan cn Sydney l^timar terug brer><vn om naar de zitting te Drumtern te gaan Het deed er o»t toe wat da m«a •chen zouden zeggen ze mowt toen «oa ken, ze mo^tt hem vinden. Het «leed er niet toe (en dit wa» de t-rn.rtigste ovententang van A fora Gracte) -*• ten <teed «r niet toe. wat Sydney La- t.mer nelf moest donken ze moaat hacj tot plicht brengan. wegii.ng den wensch naar een potlood en papier tafkennen. Hij was nu al wat ster ker en kon nu en dan een paar uren alleen gelaten woxxlen. Dit zijn de woonden, die hjj op het papier schreef. „Waar komt hij voor?” „Te Drumfern”, antwoordde Adora da delijk. Daid viel weer terug op zijn kussen, en ofschoon hij zijn oogen slechts ophief naar het zolderraampje van Aüne, lag er een gebed in uitgedrukt, dat hooger ging. Toen schreef hij: „Laat mij heft potlood, als het u blieft.” Toen zij.n verzoek werd ingewaUlgd, schreef hij den geheel en morgen met lan ge tusschenpoozen met groo^tomoeite woord voor woord de airmen. TelkeHRvan- n«er Adora binnenkwam, lag hij met ge sloten oogen, hetzij diep m gedachten of zich herstellend' na groote uitputting. EÜauIelijk overhandigde Daid, de Duivel, met zwakke hand zyn geheele boodschap aan Axkora. „De landheer Lotamer is niet dood* Zij hebben hem geprest om te vechten op de riool van den komang, daar zij meenden dlat hü een ander was. Miaar hij vertrok en is heengegaan om te gaan vechten tegen Napoleon, omdat u hem niet wilde hebben. Dit is de waarheid, zoo waar als ik leef. David Mc. Rbbb.” Het was een allergewichtigste mededee- ling, al werd Daid’s ongeluk er niet door verklaard- In één oogenblik oI- schoon ook niet alles duidelijk, eer Adbra Gracie. In setoren zin was zij er op voor bereid geweest, dat SyAiey Lotimer aan <ten dood was ontkom». Maar wMinm hij RAN. blaasziekien, jke. druppelsgewijze b. 2.25, 6 b. 12.50, mt thans in grooteit 1 vroeger, terwijliet •ebel is. aanhalingen weides door de gebruikers niddelen. elke bus <le naam: IMPORT COMP Postbus (OS. Gouda bjj ANTON 4456 35 Voor de zooveetete maal duiken geruch te® op over een wankele politic der sov- jet-regeenng. Aan de „Börse Zedtung" wordt uR Hel singfors gemeld De ii-geermg m Moskou veridtaart, dat sij aich emwthg ongerust maakt over z«. terrertatiache aanvallto tegen cte..|»ol«jewtetisdte rogeering. Burn: MARKT/1.GOUDA. economisch bureau, dat 'tarnt geleden door den Volkenbond is offririeht. buiten de beggooting aal worden gesteld, en ten tweede, dat retonin* *1 worden gehouden met de geografische positie. Frankrijk en België, die aoo na aan den ex-rijand en aanvallen grenzen, sullen dus meer Loepen mogen hebben. Op <Ue ma nier hoopt men de kans aannemnw van het Noorscbe voorstel grooter te maken. Maar zij wisten niet wat ri] op zich had den genomen. Zulke wonden als h'jj had gekregen, genazen langzaam en moeilijk. Ih zou tijd genoeg zijn om er achter te tomen door wie en om welke reden zulk een wreede verminking aan den jongen was bedreven. Dr. Steven wist dat het toe- val de beste detective m de wereld* is en dat dë vrouw een uitmuntende hulp daar bij is. De boodschapper van Adbra sloot dus bet geheim van zijn ongeluk grimmig in zjjn eigen hart, terwijl hij lag in het kleine huisje, dat aan het einde van het laantje tan de Gairie lag. Zyn oogen volgden pein- te»d elke beweging, vooral als hij en Adora alleen waren. Soms, als hjj de stem van den schoolmeester beneden hoorde, kronxp hjj een* oogenblik ineen en werd klaarblijkelijk onrustig. Misschien herin nerde hjj zich de nachten, wanneer Adora hem liet slapen in het turfhok achter de •chool te Lowran en als de meester dan, minder zachtmoedig dan z|jn dochter, daar niet een boomtak naar toe kwam. Op zekeren dag gaf Daid uit eigen be- De schadevergoedingskwestie. Conferentie van Duitschera en gtaHeer- den te Brussel. Duitsch memorandum. Internationale credietorgani- satie. Het ontwapeningsvraagstuk. Reserves voor de meest bedreig de landen. Russisch protest tegen de neutrale troepen. Zending naar Wilna. Gestook tegen de Sovjet. Beroering in Tsjecho-Slowakjje. Koning Konstantijn naar Venetië vertrokken. ONS OVERZICHT. JOindedjjlk zal dan toch eenige voortgang warden gemaakt met de vaststelling van hert bedrag, dat DuitschJand aan de geal lieerde® moet betalen ter vergoeding van de schade, die het hun tijdens den oorlog heeft toegebiacht. Men sn diaaiimee wel laat, te laat vaar DuitschLandfs ./wederop bouw”, want hoewel het vroegere keizer rijk niet tebtertyk in puinhoopen ligt, is toch het geheele economische leven gedes- onganjseerd en heeft het nieuwe vastleg ging van zyn fundamenten dringend noo- dig. Nu is dit ónmogelijk, zoolang Duitach- lund zjjn financieele vei-piichtingen niet kent, de bevodkmg moet weten waai ze aan toe is, wü ze alle krachten voor de productie inspannen zonder voortdurend óe pijnigende vrees te gevoelen, dat al luaar werk toch den vroegeren vy'and ten goede komt, terwijl het eigen land armoe de bijjft Ijjden. De Duitsche regeering heeft dit terdege begrepen en daarom her- haaldelijk, maanden geleden al, op apoed ua®g«dlrongie®. Eindelijk hoopte ze dat op de Spa-conferentae het bedrag zou worden vattgesteld en de wijze van beta- retoel «ou wantten *t vie! tegten. Spa, e gedelegeerden als met de entente-afgevaar- iligden hadden moeten aanriitten. bracht iets geheel anders dan dte Duitecherg daar van hadden verwacht. fWeer zijn er maan den veirioopen e® nu And.efljjk zal te Brus sel een conferentie perts door die geallieerden aangewezen en Duitsche deskundigen ter bespreking van te schadeloosstel!ingiskwestie. In verband niet deze conferentie heeft de Duitsche de legatie (waarvan o. a. een arbeidersafge- viardljgide zal dfeel uitmaken) een memo randum aan de afvaardiging der geallieer den doen toekoonen, waarin de financieele e® economische positie van het rjjk wordt uiteengezet. Dit document geeft een over zicht van de bölastangen en van dte inkom sten, voortvloeiende uit monopolies en douane. Het memorandum legt er den na- uruk qp, «Hat de Vattende schuld van het Duitsche rjjk op de® 30eu November 1920 niet minder dan 165.918.235.629 mark be droeg. Het memorandum eindhigt aldus: .Heit is een jaar geiteden, dat groote fis cale hervotrmdngen werden ingevoerd. Hoe- bleef zwy®e®, terwijl onschuldige mannen in levensgevaar sericeerden, was nog niet verklaard geworden. „Z(j hebben hem geprest”, had Daid ge zegd. Dat was zeer waarschijnlyk. Er wa ren vee! troepen langs de kusten van Sol way, die met geweid jongelingen aanwner ven; en- de oenen jongeman was even ge schikt als de andere om op rita hoofd te worden getikt, waarna hjj haastig aan boord A^emd gebracht in deze tijden, toen er zoo moeilyk recruten te krijgen waren voor de Marine Zijner Majesteit, die op dit oogenblik met de Oude en Nieu- w«reld in ooriog was. Het viel Adora'moeil ijker om het tweede gedeelte der boodschap ala waartioid aan te nemen. Het wai ptellig laf van «en jon «en man om weg te loopen. als hjj ndet alle* kon krijgen wst hjj wenachte; en in elk geval had hQ zjjn moeder moeten la ten weten waar hjj wns. Maar Sydney 1a- tomer was nooit ate een andere jong* man van zijn stand en pooitte geweest. Adora heriimerde zich zjjn booze luimen in de kwestie van Sterken Mac en ten slotte de berisping, die «U ham had gegevra. Ze meende, dat het voor wulk een man best mogelijk was ten oorlog te trekken zonder daarvan iets aan iemand te zeggen Het loon zalft zijn, dat hij dacht door zóó te handelen „quitte” met Adora te rijn- Jonge mannen haalden aich «bknrijJa vreem de dingen in het hoofd, hetgeen ze lijj er varing wint Maar hoe ernstg aou zulk een kinder achtige daad in haar govoigen tonne® zijn! Het waa zeis mogelijk, dat Syctaey Loti- mrr. geprost dbor Zfln* Ma riae, en door toéval hieraan ontkomen of Koning Koturtantlja heeft mderdlaad Lu- »em verlaten en is op 't oogenblik op weg naai- AltMne. De ex-(toning en z4|n geria »ün gistenen met don gewonen trrin naar Venetië vertrokken. ‘Het triomfamtel ijk bericht, dat de alge meene staking die de communisten in T.sjechO'Slowulrije wilden organiseeren. mislukt is. beteetoruie met. dat de regee ring te Draag den toestand absoluut mees ter ia. Ze heeft bet mxxing geoord<«eld het telefonisch verioeor van Tsjecho-Sflowakur zoowel met Oostenrijk als met Duitach- land stop te zetten Deze maatregel be oogt waarschijnlijk de onrust-triokende communisten in Bohemen van hun kame raden in Saicsen e«L Oostenrijk te irolee- ren. In ee® aantal Böheemsche dtetricten is de ataat van beleg geproclanuwnl. De rtatangabew-eging verflauwt. Alleen te Kladmo en te Reisse-nberg is ztf nog »!«■«- meen. Te Btrünn is het werk hervat. Te Ostrau staken nog 29.000 man. 1765. 11 INGEZONDEN MEDEDKELINGKN: 1—4 regels /X.H, elta regel meer f 9M. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën ea ingezonden mededeelIngen contract tot zeer gerede ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiün kunnen worden ingezonden doer ttuackenkoaut van aoïiedo Bookban delarea, Advertentiebureaus on onae Agenten. ABONNEMENTSPRIJS: per per kwartaal ƒ2.90, per week 2 rr_ Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad S.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: M^rkt 11, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels f 1.39, elke regel meer ƒ0.25. Van bulten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentlën van publieke vermakelijkhe den 15 cent per regel. Advertentiën in het Zatardagnummer 20 bijslag op den prijs.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1