NG No. 14497 59e Jaargang. !G ZA )P IRAL Donderdag 16 December 1920. 47. EG. CTEIJ ja-bonöons j 1 eJILlI De Volkenbondsvergadering. ZSTïe-cE-ws- ezx ^►d.-v-extezxtie'blsud.-voox G-OTxd.su sxxOixxstexJs.exx. ren. Feuilleton. rhanden rvoeten zen nde >aar STERKE MAC. tterdanu VERSCHIJNT DA G ELUKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. JU Redactie: Telef. Interc. 545. Administratie: Teief. Interc. 82. kelen. I 8183 100 6201 84 de ver zijn bij A’Planna en 85 deze bezig 5918 28 D Voor- (Wtordl verrvgd) Advertentiën kunnen worth* ingoaonden door tasochonkomst van soliede Bookhan dolaren, Advertentiebureaus en onne Agenten, iem over tnzer Ge- i belang. )eroemde iektekie- a om zoo ide slijm 1 en dan Abdij si- ■rtroffen s, Sljjm- keel-aan- wnakzaam is, aanleódl tot manifestatieo van k* gevolgen d&e uit INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel. 2.H, elke rafel meer ƒ031. Op de voorpagina 50 ^ooger. Gewone advertentiën en ingesonden mededeel ingen bij contract tot «eer ge redu ceerden prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. De Deensche pers heeft, mot betrekking tot I)uitschlutul/B politiek ten onzachte van 6900 9 ide lippen 125 45 en 75 ct». bij 8 te Gouda. ON. te Gouda. te Haastrecht. b Stolwijk. !N. te Schoonhoven. r, ua-t uev weuu u* zal haar niet hun als zij niet weet, dat het er uit was Adam’s meentag over deze Duitschland leggen pl'ichtingen bond nou worrit®. Over het ,<evon van dfe bewijzen” kan er verschil van appreciatie zijn. Duit&ch- land meent al voldoend zijn goeden wil te honing Konstantün heeft kalm en zon der eenig ceremonieel Luzeim verlaten. Een paar honderd! menschen, seint Reuter’s bijzondere correspondent, waren aan het station, waar een dozijn gendarmes de or de bewaarden. Het koninklijk gezelschap werd verdeeld over vier wagons, d&e ge- ihaafiqt werden aan den trein van 1 uur 5. Vóór, zyn vertrek zondf Konstantyn een hartelyk telegram van dank aan president Motta. Den „Times"-correspondtent gaf hy by wijze van afscheidsgroet, een boodschap voor het Britsche volk, hetwelk hy aan raadt om, in de woorden van den ex-pre mier Asquath te „wiait and see”. Hy ver zekerde nooit de vijand van het Brateche volk te zijn geweest en zjjn beste vriend te nullen zijn in de toekomst. Ten slotte gaf hij nog die verzekering, dat zyn poli tiek steeds identiek met die van Groot- Brittannië geweest was en zou zijn. Zooalb reed» gemeld, is hij goed en wel te Venetië aangekomen. Zondag zal hy, aanvrage postz. mor Verkrijgbaar b 5085 10 Adam M’c Quhirr’s zijde was er veel bereidwilligheid geweest om het geld te leenen, zelfs om het te geven maar alleeen op voorwaardie, dat zijn vrouw niets van zijn edelmoedigheid zou vernemen. „Het is niet door haar, dat het geld in huis is gekomen, en het zal baar niet hin deren, gaat,” zaak. Maar zyn goedheid was nog verder ge gaan. Hij herinnerde zich, gelukkig, dat hy als jongeling uit maaien was geweest met een jongmensch. die later naar zee was gegaan, en Ebde Sinclair heette; hij meende dat deze een jong meisje zeker graag zou willen helpen. Na heel wat ge schrijf, wat de styve vingers van den land bouwer niet gemalckelyk afging, had Adam M’c Quhirr Adora aan boord ge- Oosteniük toegelaten. Een vrouw aan ’t woord. Het opiunyvraag- stuk. Griekenland niet meer in den Raad vertegenwoordigd. Kon stantin’s vertrek uit Luzern. Toebereidselen voor de plechtige ont vangst. Viviani over Duitschland. De conferentie te Brussel. Duitsche verlangens. Het incident te Cuxhaven. Een Duitsch ge zant te Moskou? Trotzky bemoedigt de bevolking. De lersche kwestie. O'Flanaggan’s ant woord aan Lloyd George. ONS OVERZICHT. wonden mededeel ing te doen van hunnen reeds genomen of voorgenomen maatrege len tegen dezen handed. Tevens wordt de Votkenbosuiaraad uit- genoodigd, een uit drie leden bestaande enquêtecommissie in te stelten, welke in lichtingen zal inwinnen over de deporta tie van vrouwen en kinderen in Armenië, Turkije on naburige landen. Een dezer le tten zal een vrouw rita- Speciaal „voor ons van belang te het be sluit, waarbij de Volkenboiutevepgadaring de vcrantw-otudelijMheid op zich genomen heeft voor het toezicht op het vervoer van opium, dat tot dusver aan Nederland was opgedragen. De raadjoal een raadgevende commissie benoemen uit de landen, welke by den opiumihandei betrokken zyn. Neder land zal de Vereenigde Staten uitnoodigen om daarin ook zitting te nemen. Tenslotte heeft de verkiezing plaats ge had van 4 niet-peroianente leden in den volkenbondteraad;, die thans zijn Brazilië. Spanje, België en Griekenland. Brazilië, Spanje en België verwierven wederom een ptaate. Griekenland echter is gewipt en fioet zijn zetel afstaan aan Roemenië, wat het mas^hien wel te wijten heeft aan zijn weerspannigheid en verzet tegen de wenschen der geallieerden v.m. Soc. Ons Genoe- I van Kaasproducenten. —4 uur. Stadhui». Ver- imer v. Koophandel- e Drukkerij ZOON - GOUD* Trotzky doet alle mogelijk» mooto in 't binnenland den moed er in te houden. „National Tuitende" meldt uA Heus.ng- fors: Trotoky heeft op een landbouvrcon- grce te Moskou verklaard, dat het roodo leger tot «te helft der tegenwoordige sterkte zou worden tcruggouracht. De Sovjrt- regeerinc zal met alle middelen pogen den vrede te bewaren on door vérgaande con- ciaiea de definitieve vrede met de groote mogendheden te erlangen. De onuitandigtheid, dat Engeland een voorstel heeft gedaan tot het eluiten van een handels verdrag doet hopen, dat de vrede niet meer vor af ia. Trotsky gawaa*ie aoc van de an>«M«» antithesen, d&e in Rusland tusschen lager en volk zijn ontstaan. Deze zouden tteor de reorganisatie van het leger spoedig vertöw’ijnen. Hot onderzoek in zake <ten groten brand te lork, waarvan rnakltaiTen en Sinn Fei- nurs f.kkaar over en weer de schuld geven, tb door ollerlea omstandigheden getrai neerd. De regew.ng meent thana de be vy zen te bezitten, dat ultbansoenige dar individuen, die hadden deelgenomen aan moord van uit een hinderlaag op soidatga buiten Cork, zich 'taama mede ichuxLg maakten aan <te bnuxteUchtingen. Er wordt ruimschoots tyd gegeven, om de wapenen in te htveren in de graaf- schajjpen van Zuid-W«*st Ierland, alwaar <ie staat van beleg te afgekontligd. De 27ste Deceurtber is door generaal Macroe- dy aangekondiigrl als de uiterste termijn voor de overgave, die geschieden kan aan <ie mibteiren, «ie politie of den geeatelÜko <ter parochie. Tegen dien tijd hoopt mm al dichter te zijn bij de pacificatie m Ierland. Pater D'F'lannagan heeft, hoewel d» Sinn Feinam Oostenrijk wordt in genade aangenomen. Nadat de commissie uit den Volkenbond gunstig had geadviseerd dezen ex-vijand der geallieerden in den Kring der samen- werkende naties toe te laten, heeft geen enkel ander land zich daartegen verzet en gisteren werd alzoo beslist Oostenrijk toe te staan in ’t vervolg deel uit te maken van den Bondi Hoewel natuurtyk de geallieerden daar over niet alleen te beslissen hebben, is hun meening toch overwegend, het is dus voor Oostenrijk een zeer hoopgevend teeken voor een toekomstige vriendschappelijke vetrlhouding tot de vioegere tegenstanders, dïe, dat is al heel gauw na den wapen- stilstand bemerkt, de westelijke helft van de ex-lDubbel -Monarchie lang niet zoo kwiaad gezind zyn, als Duitschland. Daar om had Oostenrijk zich destijds gevleid met de verwachtingen dat de vredesvoor waarden gunstiger zouden wezen dan ze tenslotte Welken te zyn. In ieder geval, er begint nu in zyn buitenJandsche politieke leven een nieuwe aëra en wanneer deze nu maar een krachtigen d&adwerkeh'jken steun voor den economisch uitgeputte brengt, zal men te Weenen tevreden kun nen zijn. Na het besluit tot toelating van Oostenrijk, beeft de Volkenbondsvergade ring een inleidende motie aangenomen, waarin den Oostzee-Staten en die Kaïuha- sische landen ia overweging wordt gege ven, om doeltreffende maatregelen te ne men, ter verzekering van de toepassing der ajgemeene beginselen, betreffende de bescherming der minderheden. Dit met 't oog op hun eventueele toelating tot .en Bond. Reeds de beslissing ten aanzien van Oostenrijk maakte de bijeenkomst van gis tenen belangrijk, dtoch ook in andere op zichten. Voor de eerste maal is gisteren een vrouw aan 't woord geweest. De Deen sche afgevaardigide, mejuffrouw Forch- hammer, hield (ia 't Engelsch) een rede, waarin ze een dringend beroep deed op alle regeeringen, om een wetgeving in het .leven te roepen, teneinde den handel in blankje slavinnen, die een vlek op de be schaving werpt, tegen te gaan en ónmo gelijk te maken. Hierna nam de vergadering een reso lutie aan, waarby alle staten uitgenoodigd Kaar het Schotsch van 8. R. CROCKETT. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK^v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) ellenlange vermaning over te hoorèn en dan werd er verwacht, dat hij voortaan flink zijn beat zou doen. Axlbra vond het prachtig om te zien, hoe ■ie mooie oorlog»frqpatten het konvooi be- geleodklen als herdershonden, desnoods ge reed ter verdediging met de zwarte mtuüen van hun kanonnen aan de schiet gaten, bereid om tot den dood toe te vech ten voor de schepen, die aan hun zorgen u’aren toevertrouwri. De kust van Spanje lag m de verte staalblauw en oneffen voor het oog. toen er een aierlijke schoener naar bet konvooi kwam uitechaeten, tot aan den top van den mast bedekt met het zoute zeeschuim. De drie Bnteche fregatten draaiden daiMijk bij. Er volgde nu een been en weer aty- r*n van boodschappen en heete beraadsla gingen en bannen een uur was de koece van het heele konvooi veranderd. San Se bastian was ingenomen tot hun onuitspre kelijke woede en ergerms. De haven van Bilbao was nu in Britsche handen en ord Wellington riep iedtaren «oldEuit en eischte ieder pond proviand en teder ons eruit op voor zyn laats ten tocht dbor de Pyre neeën naar Frankrijk. De „Fortuinkoningin" kroeg bevel om haar lading te lossen op de katten van Bil bao. Het schip van kapitein Smclatr legde itoor de witte brandte» zyn weg naar ujn bestemming af. Adora zag nu de witte busten der stad en hoorde «ie ieedijke taal spreken door het Baakteche volk. Onder hen bevonden mch/M’idrtpn van een dozijn nataonalitei- tea:tr Britten, Spanjaarden, Portugezen, Brazil ancu, Hanaoveriancn, Zwdtsers. Kon Ruslarul, een onblekking gedaan, die voor al in Frankrijk kwaad bloed zal zetten. Duitschland zou nJ. in het geheim te Moa- kou vertegenwoordigd zijn door «en gezant, the bij de Sovjetrcgeer ng ui geaccrech teend volgens alle internationale gebrui ken. De naam van «ieten gezant la, naar teondt beween!, Georg Hilger, de eerste tec retails van het Duitsche gezantschap h een zekere Morgenstern, die bekend u» wegenz zijn optreden gedurende «ten oor log in verscheidene Duitsche apóonnaga- Dignnisatie». Aan den Duitse lien gezant zou het recht zijn gegeven om zich met *ijn regeering in cijferschrift In verbin ding te «tellen. Hilger zou ook vergun ning hebben verkregen, om gehetme agen ten vm Rutland naar Mohomedaaiucha landen in het Oosten te zenden. Bovenstaand bericht wordt natuurlijk «net het noodige voorbehoud gegeven. bracht van kapó.tein Ebenezer Sinclair’s boot te Port Glasgow. Omdat hij toch za ken had in F'alkrirk, zooals hy beweerde, kon hy Adora ge makkelijk wegfhrengen. Het was dus schijnbaar een gemakkelyk diing voor Adam om Adora aan boord van de „Fortuinkoning" te brengen, toen deze in Port Glasgow gereed lag, haar vleuge len uit te slaan, tegelijk met twintig an dere zeilschepen en geëscorteerd «koor drie oorlogsschepen als konvooi, en als be stemming «ie mond van «te Taag. Ebenezer Sinclair bleek een norsche man te nyn met een langen baard. Hij ontving Adora zonder de minste hartelijkheid veeteer verbazend stug. Ue bent een zonderling meisje”, zei hy, terwijl hy haar onderzoekend aankeek, „om terwille van een man zoo’n verre reis te maken en naar een vreemd land te gaan. Maar ik heb je vader langer gekend (kan jij en al wat kapitein Ebenezer Sin clair voor je kan doen, <tet zal gebeuren.” Op het dëk zijnde riep hij Adora by znch, toen hy toezag hoe het schip de ri vier afzakte; hij gaf haar nu raad en ver schillende wenken. „Ik ben een ruwe berd, meisje", oei hij. „Je zult me dikwijls moeten verontschul digen om myn grove woorden, maar ik meen het j?oed. Het zal wel het verstan- «IhgiHt zijn, dht je tegen iedereen Ebenezer Sinclair van Port Glasgow voor je oom uit geeft en zegit, dat hy alle gewenschte in lichtingen over je wil geven. En als je in 'het hoofdkwartier komt, verkoop dan geen praatjes tegen den een of ander en ook niet tegen sergeant» of luitenants, maar ga regelrecht naar Lord Wellington «elf. O» al* je bij hem komt, ie« dan: Mytord. ENDA. jeenkomst St. Janskerk, van Grieken en Ds. J. Rotterdam. mtache Kerk. G. Hamaker Soc. de Réunie Voor kundig Genootschap jouw Daniël. Gecombi- E. H. B. O. r. Nieuwe Schouwburg- rumoer van stemmen, een mengt* ■*>n mannen, maar nergens was er een vrouw te zteti. Dut was Adora’s eerste indruk van Spanje vanaf het dek van een «chip- De kapitein der „Fortuinkoningnn” waa buitengewoon geschikt om zich In zoo’n UMistand aan te passen. HÜ stuurde Adora tiaar zijn kajuit en ging zelf de •cbietgl- ten nakijken. Toen grng hy naar het dek en uitte daar zijn ineenmg tamelijk vrij moedig. „Het is goed «tat dokter Mc Phai) of «boktor St. Cuthberth mjj met hoorec. of ik zou weinig kans hebben om ouderling te worden”, zei hij vertrouwelyk tegen John White, zyn eersten stuurman. <I« naast iiem stond met een pistool 'm lederen zak. .Maar, op myn woord, het in hier goen tijd of plaat» voor veel praatje». Een ster ke han«l, een geladen pistool en een helder verstand, dat zijn de helper». d«e Je weer veüig by vrouw en kimieren kunnen teen gen En «Uarna kun je iedteren Zondag «iriemnal naar de kerk gaan om je wver met je geweten m het neine te brengen.’’ (En het u te vreezen, dat in 1813 zoo «te principe» wsren van al de Schotten op het vasteland. Zij zijn sindodien natauriijk veranderd.) Nu wua kapA«n Ebenezar een moedig en dapper zeeman. Hy had, zonder hei *e)f te weten, een groote genegenheid opgevat soar njn vrouweiyke paaaagucr. Hij kende «ie gevaren van haar reis en de woeste planteen, «Me zy moest dóórtrekken. ik ben een eenvoudig Schotech meisje, ie nicht van kapitein Ebenezer Sinclair van 1‘ort Glasgow, d&e u tweemaal een grooten «ttenst bewees en daar noodt over heeft ge sproken. Wees niet bang voor zijn scherpe tong of rij» ruwe manieren. Ga voort met hem te herinneren aan uw oom Ebenezar. hom dan met je verzoek voor den dag, meisje en moge de Heer je bjjttaan! Ik voor mij wou dat ik jonger was en ar voor mij een meisje die verre reis maakte 1 Maar ilk ben er nu te oud voor dat een jong meAje een stap vernet voor mijn gerim peld en uitgedroogd gericht!” Toen dus Adora op het dek van de „For- tumkoningin" stond, was het als de nicht van den kapitein en eigenaar van dit mooie fregat, «lat zij de reis maakte. Zü hau voortdurend een Spoansch woorden- beek in haar hand en bestudeerde dat heel vlijtig. Behalve de kapitein waren er twee jon ge officieren aan boord, namelyk de eerste w tweede stuurman. John White, de eer ste stuurman, wa» een lange, blonde man, met iets aantrekkelijks over zich wat hem natuurlijk den bijnaam had bezorgd van „mooie John". De andere, Edgar HL- l 'Fton, was een forsche. zwaargebouwde man met een vervaartyke stem en een vuist aoools de reus Goliath WMxiat. als het scheepsvolk een mijnaam voor hem had, zy «ben slechts fluaotarend dkirfderi uitspreken. De „Fortuinkonangin” was een pracht* «gericht schip. Er wm aan boord nooit gebrek aan goed vieesch of frisch ■water en evenmin was ,d® ouwe heer" by feeatalyke gelegenheden oat parig op een borrel. Ate (te eaa of ftefter aaa boord zijn plicht niet goed deed, kreeg hg (tear een Bvm«: M A R KTI1, GOUDA. naar verwacht wiardt, Je Athene aanko men. M«n ie daar al bezig met de toebereidselen voor zijn,- .joyeuse rentaie”, die, wanneer de potitfo niet buitengewoon -1-i- ji-.uk—jyj Jotmnen geven mdzeluten, met al- dengriiike demon- atratae zouden kunnen voortvioeien. Het programma voor den plechtige® intocht is inmiddris vaatgestrid. Na zijn landing aal Ite kanmg «ch naar (te kathedraal bege- ven, waar een Te Deum aal worden gecele breerd. Daarna zal hü 8an het palens aan het volk een Boothrhef voorlezen, welke door de regnering te ooteesteld. Kondoeriotis, de generaal dte bet negent- ■chap heeft waargenomen in de korte epaime ttfda dte vtetoopen te stads Aleaoaadter’a overlijden «n de proclamatie van KxHistantyn’B moeder tot regentes, en ■Ün medtewericere QrHee, ex-mtaister van oorlog en ParetayvxjpSete», ex-opperbevel- hebber, hebben het in de gegeven omstan digheden veiliger geapht het land te ver laten. Gisteren zyn ze naar Naaza vertrok ken. De corireapondenit van de „Times” te Luzern mel*it, dat ar antarie dagen geleden te Milaan twee Gtrietem tyn aangehouden, die in bat bezit waren van bommen. Zij hadden pasaen met vtea voor Luzem en er wordt niet aan getwijfeld of >U hadden een aaralag op don ax-kening in den rin. De gteteren gehouden Voikenbondsver- gadering waa, om nog andere redenen dan «teer de genomen beelta|pn, van belang. By de besprekingen over de toelating van nieuwe staten, hield Viviana een rede, waarin hy oui. zeufo, dat Duitschland moet worgen in den toestand te komen, dat het volgens art. 1 van het bondsverdrag in «ken bond, kan worden opgenomen. Als het tastbare waarborgen biedt, dat het rijn ta- temationalfe verplichtingen na zal komen, aal liet tot den bowl wordtan toegelaten. Sinds twee jaar wacht Frankrijk tever geefs op tastbare waarborgen. Frankrijk vervracht dat recht gedaan zal worden. DiutschLand thans tot «ten bond toe te la ten, ta strijd met bet door allen ondertee- loeiulfe artikel 1, zou een voorbeeld zyn van onzuiverheid, dat den zedelijken grondslag van den waarachtige® volkenbond zou ver nietigen. Rober Cecil, de vertegenwoordiger van Zuid-Afrika, sloot Tach aan by de woor den van Vjvuuu en uitte «Iten wensch. dat weldra de bewijzen af zou van rijn goeden wil om zijn te komen en U<1 van den hebben getoond en daarop zullen de afg» vaardigden, naar (te gisteren te Brussel aangevangen conferentie, zeker ook den nadruk legden. Ze hebben opdracht ont vangen om de voigeaute punten te verde digen: le. de geallieerde deskundigen overtui gen van de nootltoakwlijkhtMd om de finon- Cieele lasten «ter bezetting te varminderen. welke het maken van een begroeting ón mogelijk maken: 2e. dut de Duiteche leveranties worden betaald volgens de prijzen op (te wereld markt; 3e. dat erkend wordt, dat het bedrag van 20 miljard gouden marken tchodaiooa- stelling, dat voor 1 Mm 1021 betaald moet worden, readi berwöct, zoo niet ovetrachre- dnn is (door het bedrag van de staatsbe zittingen in de aflgevtane streken, koop- manarekenangen. veeleveranties. enz.); 4e. dat, aangenomen, dat de koers van de wereldmarkt in principe ten grondslag Wordt aanvaard, genoegen zal warden ge nomen met een plan van verdeeling, dat berust op de schatting van een zekere schuld, te betalen in progreseieve jaarlijk- sche termijnen, met vergunning tot ver vroegde betaling. Deze jaarliitawhe ter mijnen zouden afhangen van een kromme, dte volgens de indexcijfers zou worden ge trokken. Dit systeem zou «te entente be leng geven bij het economisch herstel van Duitschland Gasteren heeft de conferentie verga derd zonder «te Duitache gedelegeerden. Delacroix werd met algemeene stemmen tot voorzitter gekozen- Vervolgena werd het werkprogram samengesteld. Dit pro gram, dat «ten ftaantieelen en economi- .^chen toestand en de betalimmcapacrtei* van Duitschland bevat, zul heden aan «te Duitache gedelegwsrden worden over handigd, die vandkiag aan de conferentie zullen deelnemen. De .JTranfurter Zeitung" verneemt uit Berlijn dat die Rylosregeermg die geallieer de ctmtroèecornaniasie in zake het incident van Ouxihaven heeft medeaodieeld. dat Fregattenkapitan Heirndke, naar uA het onderzoek gebleken is, geetnerlei verant- -woorttelykhexf voor het incident draagt. Heiniclce lieeft integendeel alle» gedaan, om het incident te vermixten. De man schapen, die rich aan handftastelykhe«ten tegen Entente-officieren hebben schuldig schuklfig gemaakt, hebben zich gemeld en zullen gestraft wanten- De eisch tot geetrewe bestraffing van kapctetin Heimcke, welke door «te Entente gesteld was, kan daarom niet ingewilligd worden, «laar h«*m geenerlei schuld treft. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 ceat, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franoo per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad S.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 11, GOUDA, bjj onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken behoorende tot den besorgkring) 18 regels 1.30, elke regel moer 0.25. Van buiten Gouda en den besorgkring: 1—5 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën ^an publieke vermakelijkhe den 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummar 20 bijslag op den prijs. Al «teze diangen lagen zwaar op het hart van het jonge meisje en hielden haar meer bezig dan de gedachte aan het vreemde land en de oorlogvoering der on bekende volkeren, by wie zij rich spoedig zou bevinden. Van GOIME 0MUNT.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1