No. 14498 Vrijdag 17 December 1920. 59e Jaargang. 1 ZSrieizrtxrs- en. -^d.'rrerten.tieTela.cl-voox G-o-ccd.ec exxOxxxstexlc.exi.- Feuilleton. STERKE MAC. eteisterd do >r Nierziekten. De conferentie te Brussel. 1 Trtef. tatert. Mi. M A R SU. GO t D A. Admlnl.tr.,II.T.ltf. tatert. HR ragranng Sen der voorwaar- BUITEN LANDSCH NIEUWS. ztode men dbt echter et van wat dfe e-rn- BINNENLAND. Het ge kenteekenen van niet je hi I lende deelen van het raak in den mond bij het 66) HOOFDSTUK XXXIV In vijandig land. GENDA. Da. J. Voor- (Wordt vervoigti.) lübydi George heeft, voor hij met vac an tae kan gaan, nog allerlei zaken af te doen. t, die krachtei verhoogen. 1 kangen wu bet Maken ran de propaganda en hot tot stand komeq der overeenkomst loon niet zeg- s uit Mm over de vervol- i beschikt wai. an ophitsend» ge- Hrthanr ministerie noodig politiek een der namÉridtaguótting weer Mn hM <xa. op, (fat hjü faj iedere ge- tatorrad. Zoo hoeft de hervatting der rt Bualarid en ge wwaandwi voor de h dar conununfati- M. zoo ja, of dan vta» op de aanhou- l twee koffers met en Jerache de hand hing daarvan af. De m ister loon gen of de geschriften r chtstreeks kou kwamen. Zoolang iet gling der betrokken M den zou (hot echter niet nobel zijn om op de zaak vooruit te loope» Aan deze verklaring wordt, nu er een otitetendl in dte onderin wWingen valt waar <te neman, veel hriiricyw gehecht. ik je alleen naar bet leger heb laten gaan. Dat nooit!” En ofschoon Adore moedig volhield, dat zy alleen nou doen wat zij van plan was, was hot dkxxrzetten van den ouden man toch te veel voor haar. En toen zij mee een pas van den Gouverneur die poort van Bilbao verliet, stapte Ebenezer Sinclaar aan de rechterzijde van haar muilezel. Tkrverg’eef.s had' zy er by hem in dat land van ridderlijkheid op aangedrvngen, dat hy ook op een ezel nou rijden De „Averof” met koning konstantyn en e koninklijke familie aan boord, to ju x»e „/weror de koninklijke f„JLZ. Venetië naar Athene vertrokken. Naar het Schotsch van S. R. CROCKETT. Gsautihoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Nadtruk verboden.) Servië berokkent *ich allerlei interna- tMMle moeüükhwiun. De diplomatieke be trekkingen niet Nederland zijn geschorst en ou heeft de Servische rogeenng, naar „Politik»” meldt, besloten de bertrekkingM i wegen» weigering om zekere het verdrag van Nwudly, dat geval rustte de Perrië. Engetaod hx hierheen gekomen, om een zekeren kapi tein Sydney Lotimer te zoeken, van wden voor het laatet bericht te gekomen uit het leger. Daarom zyn zy en ik op weg ge gaan naar Lord Wellington om over dien jongeman inlichtingen in te winnen. En als een ander man, hetzy Franschman of Schot, Engdschman, ter of Spanjaard!, een vinger uiteteelot naar het meisje, dat tot de flabulie van Ebenezer Sinclair behoort, dan wordt hy door my onmiddellyk neer geschoten. En als hy dan nog met dood is, aal zijn vriend met den krommen neus wel bevelen, dat hy wordt ongehangen als een waarschuwing voor iedtaren schurk. Dikt is alles!” H et hoofdkwartrer van Lord Well mg- ton’s leger was ongeslagen in het dorp EsteUa, dat bestond uirt witte hunen met groene zonneschermen en lag op mooie heuvelen te nudkfen der Pyreneeën. Door zyn ligging vormde Este'lla wn natuur lijke burcht, en alle legena an voerders had den om het bezit er van gestreden. Op den derden ifag na hun vertrek uit Bilbao kwam die kleine stoet van veertien muilezels met eenzelfde aantal eoe!drij vers, de vier Britsche officieren en onze twee reizigers aan het Ideine dorp Her- nani. Het eerste vertrek, waar zy binnenkwa men, was de gelagkamer van de herberg. Maar de Britsche officieren beweerden niet groote verofitwiaardigung, dat dit vertrek niet goed genoeg was voor een hond (wat de waarheid was) en vroegen aan den eige naar der herberg om een beter kwartier. Het was bijna nacht en m die «treek is het dan at bitter houd, De officieren ha- tall list HE OH III VT Voort» heeft de prei far een verklaring afgede«d «wr de Ooete sche loweetie. Spre kende OMT <b poeètte van Perxnë. Uoyid George, dat de mtruiming van dit leed deel ubtmariate m de vastomlijnde rerarrM^nlttiisTf Hi eenfar ■tidMn, dan Mu <tot neeigetaomen rik M bat absoluut o etiaten van Perzft aan anarchie. De Turis ebe opmarsch daar vmui vnUcoYnen tot stal i feibracht en men had die tetavriHceiri* fa rticste beftrigtac vei het Brttoch» rijk kunnen wanten. Ten annalen der Ten Maaien der Bnwefach-Perzische overeenkomst, merkte fte premier op, (fat daar natuurlijk ndete vM toornen zou, wan neer die nfat gertóafioenrd werd, doch in rejrantw’oordie'lij-k op bet mandbat voor sm»nmu» en moest du» zyn verplichtingen nakomen op een wiy<ze g»ly'k aan d» belangen en het prestige van Groot-BriJtanme in het oosten be taamde. Hy hoopte, dat, wanneer er een overeenkonijst tot stand kwam, hetzij in PlaJestana, Mesopotamië of Syrië men voelen zou, dat de Europeescbe man daten beteekerwien, dat ar op toegezuen werd <fat er recht geschiedde. Zelfs ten (looste van aanziemljjlke uitgaven was men gerechtigd om den Arabisch en opstand den loop in te drukken. De regeering beweerde, dat zy dat giedaan had en verzoekt thans aan hek Huóa om de uitgaven, die daarvoor eest waren, goed te keuren. De voort te gaan met het inlos- i de Arabieren gegeven belof ten, een Arahischen staat in te stellen en terug te trekken uit Peraië, ten einde de maralaten uit te voeren, die door het vre- desverdfrag aan (Engeland waren opgelegd. die aan pijn in den rag, heup jicht, nier- en blaas- de blaa», spieren en ge- lan hieronder gebukt als i toestand hunner zwakke Lefèvre afgetreden. Belgische persstem over Duitschland’s plichtsver vulling. De eerste dag der conferentie van deskundigen. Duitsche ge delegeerden aan ’t woord. Lloyd George naar Nizza. Verklaringen van den Britschen premier. De brand te (^ork. Protest van parle mentsleden. Verslag der Labour-commissie. Bulgarije'» toetreding tot den Volkenbond goedgekeurd. Luxemburg en Finland toegelaten. Servisch-Bulgaarsch conflict. Konstantijn op weg naar Athene. ONS OVERZICHT. igüquo niet, maar het blad is toch wei c-enigszins tevreden en staat niet zoo wan trouwend tegenover Duitschfand afa vroe ger het geval was en in de Rransche per* nog haast regel fa. De conferentie is dus gasteren onder ta- nielyk hoopvolle voorteekenen begonnen. De Duitwhe «iMtaMaretariB van Finlta- ciën Bergmann kwam het eerst aan het woord. In bescheiden bewoordingen herin nerde hy er aan, dat de Duitsche gedele geerde Melchior te Spa er over werd aan gevallen, dot hij gezegd had, dat de finan- cieete toestand van Duitschfand wanhopll was. Bergmann beveatagde deze bewering thans opnieuw en voegde er aan toe, dat Duitechland vast beetoten fa, alle pogingen aan te wenden en zich alle opofferingen te getroosten, welke noodig zyn, om uit de- zon toestand te geraken. Vervolgens nam de onder-ataatMecreta- nfa van Financiën, von Schröder, het woord, die een breedvoerig exposé gtaf van den financieelten toestand van het Duütache rijk. Hy wees urtdrakkeLyik op hat deficit der spoorwegen en op Duitechfand’f hoog» vlottende schuld. Bovendien wees bij op de groote moeilijkheden, wrike moeten wor den ovenvxmnen, ten einde te gereken tot do toepassing der nieuwe belastingswetten. Delacroix stelde vervolgena een vraag over de aanzienlijke emissie van papier geld, waarop de prerident der Duütache Rijksbank Havenstein een uiteenzetting gaf van de moeilijkheden, welke men ont moette by het onttrekken van papiergeld aan d» circulatie. In de namididjügzïtiting kwam Ha- VMatefe weer Mn hrt vwrt. wees er on. op, (fat volgens <fe laatst gegeven inlichtingen het saldo over het eerste halfjaar van 1920 een deficit aanwijst van 37 milliard Mark, dit fa 6 mndlioen Mark per maand. in zyn conclusie noemde de Duitsche ge- diedegeerde als geneesniLdkielein voor den moeilijken toestand in zyn Land: orde op d>e financiën, een gezonde bestuursorgani satie, een zeer sterke beperking der uit gaven, die vaststelling van de schadeloos stelling naar verhouding van de bekefide capaciteiten van Duitschland en vooral ar- beodL Het laat zich aanzien, dat de conferen tie kalm zal verlpopen en dat de deskun digen zich niet buiten het gehóed der cij fers zullen bewegen. Het resultaat van deze besprekingen zal dan waarschijnlijk nader 'vonden bezien in een samenkomst van de premiers uit de geallieerde landen. De correspoawi'ent van de Daily News te Mlil aan meent te kunnen melden, dat Lloyd George zyn K erstvacantoe m Nszspa zal dorbrengen en due dan tevens zal benutten om met Leygiues en Sforza te confereeren. obe Drukkerli t, ZOON GOV»*- i. Soc. Ons Gene van Kaaaproducente» Geen wondter dus, dat hij vreesde voor Adora, en dat hij besloot om als landge noot en vrijgezel zonder eenige familiebe trekking, de taak van het meisje over te nemen, terwyl zy op het schip bleef. Of, wanneer zij dat niet wMe nu, dan zou hy Adbra op haar tocht vergezellen. Den volgenden dag vertelde hjj haar zijn plan. ,jMeisje", zed hij, „ik ben een ouwe ke rel, maar, zooals een eik in zyn groei steeds sterker wordt, sta ook ik stevig op mijn beenem Ik zal nooit een mfeisje vra gen om myn schoonheid, ofschoon som mige, die ik ken, den ouden zeeman nog wel zouden nemen, maar daar is hier geen sprake van!” De kapitein van de „FortMÓnkopingin” keek enkele ©ogenblikken een beetje tfeu- rig naar Adora, dde met haar open schets boek voor zich op een laag stoeltje zat. De kapitein had juist tien van haar armzalige Engelsche goudstukken voor Spaanse he dollars gewisseld, d!ie nu in haar beurs la- gen. Ebenezer Sinclair had zeker hdj die K rruet Bulgarye tydriyik af te braken de systematische clausules vun t./_ waart>ii Servië reohMU-eeks belang hraft,' uit te voeren. In het Lagieriuufa Icgwobeid met vragen 1 man gatafoemaard rari haadriabatreUdsgen- a of een der VI orereenkvuMt het stak ad» ptropegMnd» wm, *ija MUMtacht geveitig^ <ta« te Soutiwtaeidb fa dte rechterteks uit Mofaoou Petartbuïw kammen. De eerste minister antwoordde, dtot volgena rijn Wachtinga drie mannen in hechtenis waren genoti wegens dien in voer uit Noootwegen schrift» en dat bat thans overwoog wat tftfen die 1 facton ge daan moest worden. den voor hat hervatteivder handelsbetrek dfam drt aan de ArmeeMche wemechelijk toeachynt. Rowwlt (Canada) «prak den wansdi uit» wnlke door de Votk^nbondswogndarnig ward overgetunuen, dat door de bornuafa- üng van Aineni^i an Braulfa d» vr^fe M Au-meuuö xal wordon hersteld <m <tat gu- noamd land epoedig rile vereiachte wmt- botgun mi bieden wx>r *ijn toelating tot den VoitoenbonA Aan de stemming over denen weoaeh nam Engriand niet duel. Wat de kwroatiu van de partfaele toela ting betreft, wtüde de Voüumbondaveign- dtenng geen beslissing nemen. Deae kwestie werd naar de communie verweaen. DUITSCHLAND. Sluiting van ho|eb» en riwtauranta. Gistermorgen hebben te Berlijn niet al leen de reatauranta en hotel» die tot den bond behooren, hun keukens gei.oten, maar ook een groot aantel restaurants, welke by andere onganuatacs zyn aange sloten. Bovendien hebben zich tot dusverre grooti^ hotels te Hiannover en eenige an dere steden b(j de beweging, aangendoten. en volkomen genezen, on- ig men door deze ziekt* De kleine stoet, die uit de poort van Bïlbao gung, ontmoette verschillende troe pen, die naar bet hoofdkwartier trokken. Daarbij waren verschillende officieren, die lang in Spanje waren en kapitein Ebetie- aer goed löemden. Aan hen gaf dte scheepa- beveihebeer vrijmoedig uitle gvan de re den van zyn aanwezigheid- 4 „Luistert eens. heeren”, zeó hij. „u kent Ebenezer Sinclair van Galloway wel, en zoo niet, dan fa het tijd dat u hem leert kennen. Zyn woord is zoo waarachtig als een eed. Hier fa nu Ebenezer, ver van zijn schip verwijderd1 en met heel wat op sleep touw. Neen, het dient nergens toe om te gen dat hextensche volk te praten. Ik schiet hen neer bij het eerste woord, waar mee iemand' het meisje lastig valt. Maar jullie verstaat allemaal de Schotsche taal. Nu, dat meisje fa voor geen van jullie be- atemd, voor niemand van jullie soort. Zij b de dochter van mtyn. eigen zuster en fa Teoblotte is er natuurlijk de eeuwige lefsche kwestie, op 't oogenbihk meer in X I hyoonder dte brand te Cork, waaraan Llöyd George zyn aandacht moet wijden. Goeenwood heeft te kennen gegeven aan- wyaingen te hebben, dat de brand door c r e e n klaagt. rs aan nierziekte breidt it. Duizende en duizend® alle steden en dorpen va» >.n door deze doodelyie -aar. ce kwaal dringt al dieper dat de arme lyder ont- ,ig ziek is, maar dan ie U een nierkwaal? Kunt U aan deze kwaal lijdt zate vinden, Indian opbrengst dor ga ting over 19a7, dan die van het dienst- merden m«t de kolf van hun geuvren op de deuren en ewchten luid van de inwo ners, dat zij hun hunen zouden openen. Ten laatete ging er met veel lawaai van grendels en «eranunel van kettingen een deur open en rtond er een groote. breed- geschoudJerde man voor hen met een lan taarn in zija hand. „Wat is er met uwe edelheid gebeurd, dat u toegang vraagt aan de deur van deze armoedige woning?’’ vroeg de man uiterst beleefd. De vier off.cieran vriden hem dadviiik ruw voorbyloopeti, zooals hun gewoonte was. Maar Adora, die zich herinnerde wel ke lessen over het Spaansche karakter de smokkelaar Sharon Mc Cullock haar tege- lyk met het geschonken mes gegeran had, maakte een diepe buiging en zeide in haar aardig gebroken Spaaiuch. „W^j vragen alleen uw gastvrijheid voor dezen nacht.” De oude man nam dadolijk de lantaarn in zyn andere hand en bood Adora fajn arm aan. Jii.t hufa fa geheel tot uwe beschikfarer”. zei hy. „Vergun mij ,oude man, om u naar uw kamer te brengen.” Zoo kwam het, dat Axiora voor dezen nacht gehuisveet wns ad» een dame van den eersten stand, terwijl kap-tem Ebe nezer en de vier officieren in de keuken een onderdak vonden. Maar er wanen ook nog viertien muil ezeldrijvers. Den heden <fag hadden rij schaldwordteo en slagen met een nydi'g ge duld verdaugen. irzlekte, potentie, hoest, bronchi- latiek. neuralgie, jicht, le- »ing, eczeem en alle huid- inusziekten, aderapatxwc’ fe en volkomen genezing /allen per brief, door de tenextracten van dokter shillend voor elke ziekte, lire No. 85 met bewijze» J. SNABILIE, Gr. Marfa t nauwkeurige omachrii. 51M u 1—4 uur. Stadhui» V»r- Kamar v. Koophandd- Sinn Fainare fa gmticht, wat in knmgion met varontanBardfajfag wordt gewezen. De Ix)rdHMia>w en de pari amenta! eden, dke voor Ooirk flitting lirttoen. hebben ge zamenlijk een telegram gewonden aan Sir Ikunax Greenwood, Anquith, Ixmi Rbbertfi Cecil, Herufaition, Aftunaon en commander Kenworthy, wiaarin zij met kracht de oo- dexHtehfag afwijzeo, dat de jongwte bran den liet werft zyn geweest ran burgers ran Cork. 2/jj vragen een otipartijdig burger lijk onderzoek en verkfaron rich bereid be wijsmateriaal over te leggen aan ieder in ternationaal gerechtshof of aan een En igolsch gerechtshof, samengesteld uit Lord Henry Bentinck, Lord Robert Cecil, Hen derson en commander Kenworthy. U'irt de „Daily Ttelegrapih” blijkt nog, dkt den Labourpartementaledon in een in het Ijagebhuis gehouden bijeenkomst een mo tie hebben aangenomen dte parallel jr**t met het hierboven vermelde besluit, maar welk» ook betreurt dat de regeering de krjj^wet heeft afigetooaidigd in bepaald», deelen van Ierland „een bealfasing we» ke, naar wy vreezen, de vooruitzichten ven den vrede in gevaar kan stellen.” De commterie ran onderzoek, welke de Ixtbourparty naar Ierland1 zond, 'heeft gis teren aan de Labourparty rapport uitge- bracht van haar bevindingen. Inzake de bi anden te Cork vertelaard* zy dat de hulppolitie met getrokken revolvers het volk van de straat had gejaagd vóór het officfaele uur en dat noodra de straten leeg waren, de vernieling wu begonnen. De vergadering besloot, de commfasjc op te dragen in een onderhoud bü den pre mier aan te dringen op verdere pogingen om een bestand te verkrijgen, met bet oog op de opening en de gekozen vwrtegen- woondiigerj^ van het lengte volk over een duurzame oplossing varf*de quaMtte. In Ierland heeft weer al een nieuwe ge beurtenis beroering gewekt, nJ. het dood schieten van den zeventigjarigen domheer Magner en den boerenzoon Crowle in de buurt ran Dunmanwa in het graafschap doric, door een cadet ren de hulppolitie, die thans m rarzetoenie bewaring fa en die naar men zegt geesteskrank is. lm dé Volkenbondsveoigadering wordt haastig gevorkt. De voorzatter wil de bij eenkomst, mdien mogelijk, nog voor Kerst mis doen beëindigen, wxxfat alle voorstel len er met bekwamen spoed' doorgejaagd worden. Vandaar dat over de zeer belang rijke, ook principieel beteokenende ont werpen. als de toelating van Bulgarye en Ooetenryk zonder veel discussite, wenien aangenomen. Na de goedkeuring van Oostenryk’s toetreding heeft de vergade ring zich met 35 stemmen voor de toela ting van Bulgiarye uitgesproken Frank rijk en Italië onthielden zich van stem ming. Costa Rica, Finland en Luxemburg zyn met algemeen» stemmen toegieJaten. Met 21 tegen 8 stemmen bestoet dte Voi- knbond’svergadering Armenië niet tot den Volkenbond toe te laten. Voor de txxsl-atüng stemden o.a. Canada, Polen, Portugal, Sal- vadtor, Zwitteerland, Uruguay en Vene- ziueela. De Ftianeche delegatie onthield zich van stemming. Daarna bleef nog de vraag over, of Ar menië deel zou uitmaken van de techni sche orgunfaaties. Het staat aan Arme nië een desbetreffend verzoek te doen, in- tiselen beteekenen, dat de lek zjjn. Zy moeten ver worden. et te laat is. Gaat onmid- i drogist en vraagt hem Ts Nier- en Blaaspülta or nier- en blaasziekten Framikrijk’s raknifater van ooriog, Lefèvre, is afgetreden en zal worden opgevolgd door Raiberti, de voorzitter van de Kamer commissie van financiën. Een verrassing is deze minifiter-wisselmg niet voor ons, reeds meermalen heeft men ze verwacht en nog onlangs werd met vry groote ze- keibeid! gemeld1, <fat de minister van oor log zou aftreden in verband met de leger- planncn der rt'geering, aan welker door voering hy niet wilde meewerken. Bdijlk- baar hebben zyn collega’s hem toen nog kunnen bewegen aan te bdjjven, maar ’t is hem nu toch te machtig geworden en heeft Mj "t bijltje er bij noengelegd- Voor de Duatschers kan deze wisseling eenjg gewnn zyn. Ze hadden in Lefèvre een feilen en onverzoenüyitoen tegenstan der, diie geen gelegenheid liet passeeren om te wyzen op het uit Duitachifand drei gende gevaar, waarom hjj telkens weer waarschuwde tegen te sterke verzwakking van ’t leger, terwyl zijn overtuiging ook zeker in menig ander geval de houding van ’t kabinet heeft bepaald. Misschien zullen de Duitschers van deze wyzaging van het Ehansche ministerie, al fa het een kleine, toch een zoete vrucht plukken. Dat zal hun vooral nu by de Brusselsche con ferentie te pas komen. Enankryk heeft bjj voorbaat te kennen gegeven, niet al te veel1 pp zyn stuik te zullen staan en een welwillende houding te zullen aannemen. De conferentie zal dus kunnen worden ge houden un een atmosfeer, van tegemoet komendheid zonder welke de ex-vyanden het moeilijk eens kunnen worden. In ’t brein van sommige geallieerden begint het door te dringen, dat Duitsch land toch inderdaad wel z’n best doet om zyn verpMdttingen na te komen. De ,JJ- bre Belgique” meldt, dat België tot 30 November 1920 van Duitschland heeft ont vangen: lo. (overeenkomstig het vredesveixirag) voor 86 millOioen fr. aan steenkolen, bene vens voor zes mililioen fr. aan verfstoffen, voor 80 mBLioen fr. aan vee, voor 180.000 fr. boeken voor de Leuvensche hooge- school, voor 170.000 fr. zaden, voor 400.000 fr. pftwrmaceutische artikelen en voor 400.000 fr. landbouwtmateriaal. 2o. (overeenkomstig het wapenstilstandfi- verdrag voor 6% milljoen aan landbouw- materiaal, voor 1600 millioen spoorweg' materiaal, voor 235 rraShoen (teruggege ven) machines, voor 11 mil Hoen (terug gegeven) grondstoffen, voor 2400 mülioen aan teruggegevenbaar geld en voor 200 nulliloen (teruggegeven) effecten, in totaal dus voor 4.625.750.000 francs. Het bladl, dlat deze cy’fers in verband met de conferentie van deskundigen publi ceert, noemt dit bedrag hoopgevend, doch verklaart, dat de totale schade aan België toegebracht, op minstens 20 milliard moet worden geschat Geheel voldaan fa dns ook de Lóbre Bel- Bijeenkomst St. Jansk«A( M. van Grieken «n - te Rotterdam. trantsche Kerk. H. G. Hamaker lebouw Daniël. Gocombi- ig E. H. B. O. lur. Nieuwe Schouwburg tto. mr v.m. lï^d 3oc. „Ons Genoegen”, Nfa Faust. roebele en ongewoon ge- tmeen gevoel van zwakt» wallen onder de oogen, tVetaontwerp op de Rijkeultkeeriagc* aan de gemeenten. Het ingediende ontwerp gaat uit van de gedachte, dat voorloopig een noodref** 14 hg moet worden getroffen, die aoovral mogelük gelijken tred houdt met den tiuan- cieelen nood der verschillende gemeenten. Om de gemeentelijke autonomie onaange tast te laten, wordt alleen voorgefcteid de Kykauitkeeringen, die krachtens de wet van 1897 bestaan, te verhoogen. En wel op de volgende wjjze: De verhooging zal plaats vindei het gemiddelde van de meenteijjke inkomsten-belasting over urn, 1918 en 1919 meer bedraagt dan die van de Rijksinkomatenbelasting over het dienst jaar 1918—1919. Bjj *<n verschil van 10— 20 7o worden de Rjjkfev^ceeringen met 20 verhoogd; by een *>efetai van meer dan 20 met 10 vo<»r «ft<f 10 of gedeel te daarvan tot een rtuMStigLm van 100 Een verschil van «jri^r dan 10 blijft buiten beschouwing. Valt het dienstjaar van do gemeentelijke inkomsten belasting niet «amen met hat ka lenderjaar, dan wordt gerekend met de ge middelde opbrengst over de dienstjaren 1916—1917, 1917—1918, 1916—1919 of 1919 1920, elk voor zooveel twaalfde gedeelten der totale opbrengst als het aantal maan den van het belastingjaar bedraagt, dat tot eik der jaren 1917, 1918 of 1919 behoort Kohieren, die later dan 3 maanden na het belastingjaar vastgeateki »(jn, blijven bul ten beschouwing. inwisseling geen geld verdiend. ,,Maar meisje”, ging hy voort, toen hy zag dat zy met antwoordde, „toy zullen daar niets meer over zeggen.” Adbra glimlachte, maar zei nog niets. Zij legde een klein stapeltje dollars voor zich neer. Het wna het bedrag van Adora’s overtocht, maar zij waren het hierover niet eens. „Neen, neen”, zei de kapitein, „neen, neen, meisje! Ik wal geen geld van je heb ben, een dochter van jouw vader behoeft mij niets te betalen." „Maar, kapitein”, zei Adora afkeurend, „we waren het toch overeengekomen. Mr. Mc Quhirr van de Gairie heeft mjj zelf verteld1, dat dit bedmag voor myn overtocht zeer redtelijk was; en wethkelyk, u moei het aannemen.” En zij schoof het kleine stapeltje geld stukken naar den ouden, zeeman, (tóe naar dë dollars keek, alsof het wilde dieren wa ren. Toen schudde hy weer ernstig het hoofd'. „Neen, neen”, zed, hy, „zoo ver is het met Ebenezer nog niet gekomen, dat hy h.et zuurverdiende geld aanneemt van een arm meisje, dat naar een vreemd land is gekomen om een jongeman van de galg te redden. En luister eens verder, meisje, je zulkt niet alléén naar het leger gaan kapatem Ebenezer Sinclair zou niet meer kunnen slapen, als dit gebeurde. Het schip ie veilig en wel onder de hoede van John White en den langen Hfllerton, ctóe er voor zullen zorgen, om niet te spreken over de soldaten met hun geweren en kanonnen. Neen, neen, wy zyn uirt dezelfde plaatsI En er zal nooit gezegd kunnen worden, (fat er vooral op letten, ïVTTT’s pillen ontvangt m ran blauw met goudgeel leciaal blauw zegel op de ige moeilijkheden by het echte DE WITT. W* dervinden, zendt dan het DE WITT 4 Co., Ltd., k U onmiddellijk een fl*- nden. 2.75 per doos. te Gouda bij: ANTON at 31 «o Mei. S. Vtó

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1