UNION Warm poeders Kanarievogels. V Sanguinose zuivir plaitaardii tonicum Groote Opruiming dienstbode FAUST Fermitan" -iV. STADSNIEUW&~ I lum— Dat m*"lM Te"chil N. V. Goudsche Courant litrlijksclie Algemeene Vergadering van Aandeelhouders Van der 6raaf 4 Co., Wormpoeders genaamd itan Jacoba Maria Wor/elhoer ^DEB arm, onzuiver bloed. SENNA'S nieuw bloedvormende KRACHTPILLEN SANGUINOSE V YOORLOOPIG BERICHT. Morgen ZATERDAG C. A. B. Bantzinger, Gouda Voor gemeenten, waurvan\lrt grondge bied tutafehen 1 Met lOiö 1\ Mei 1920 U gewijzigd, wordt gerekend met de bedra gen, -lie vermoedelijk tn aanmerking tonden ■Ün gekomen, indien de wyoigtog vóér 1 Mei 1916 huil pluate gehad. Volgens het by het wetsontwerp gevoe de overzicht, aangevende de ♦erniuotlciyfce werking van de wet voor gemeenten V»n verschillend type, komen de volgende go- meenten boven 50.000 inwoners in aanmer king voor de dxarby genoemde verhoogin gen, waarby deze tevens tUn uitgedrukt in het percentage van de uitkeering over 1919 krachten» de wet van 1897. Men zal zien, dat in deze groep voor 8 van de 12 gemeen ten de uitkeering verdubbeld »ou worden, terwijl er 1 niets meer ontvangt: Amsterdam 2.468.621 (100 Arnhem ƒ178.168 (100 Dordrecht ƒ140.677 (100 's-Gravenhage 693.119 (60 Gro ningen ƒ238.795 (100 7o), Haarlem ƒ177.898 (100 vfc), Leiden ƒ183.657 (100 7c), Maas tricht ƒ64.240 (60 Nijmegen ƒ96.110 (80 Rotterdam 1.651.658 (100 <7<i), Tilburg nihil (de opbrengst der gem. ink. bel. overtreft in deze gemeente die der rijksink. bel. op den aangegeven gZ&ndslag met 3 en Utrecht ƒ394.720 (100 'At. Dan volgen de gemeenten met een bevol king van 20.000—60.000 inwoners: Alkmaar 29.794 (100 Almelo nihil, Amersfoort ƒ69.026 (100 Apeldoorn ƒ42.843 (100 Breda ƒ37.753 (90 91), Delft ƒ79.876 (100 Deventer ƒ46.772 (100 Emmen ƒ32.019 (100 Gouda ƒ48.997 (80 Heerlen ƒ40.028 (100 Helder ƒ45.227 (100 7c), Hengelo (O) ƒ29.000 (80 's Hertogenbosch nihil, Hilversum ƒ37.446 (80 7c), Kampen nihil Kerkrade ƒ25.658 (100 Leeuwarden ƒ111.695 (100 7c), Lonneker ƒ12.213 (50 Roosendaal c. a. 15.738 (70 /Schiedam ƒ99.355 (100 Venlo nihil, Vlaardingen ƒ34.805 (100 7c), Vlissingen ƒ68.836 (100 Zaandam ƒ69.059 (100 en Zwolle ƒ81.831 (100 Ten slotte vermeldt de staat nog de ver hoogingen voor kleinere gemuenten. Van deze vermelden w(j: Boskoop ƒ6447, Waddinxveen ƒ9920, Woerden ƒ6632, Krimpen a. d. Lek ƒ3169, Krimpen a. d. Usel ƒ7465, Schoonhoven ƒ6007, Alphen a. d. R(jn ƒ11.323, Zoeter- meer ƒ2601. De wet treedt in werking op 1 1921. Nederland en Servië. Een Havas-telegram uit Belgrado meldt omtrent het geval-Rapaport nog dat men onlangs ïh de achtergelaten archieven der Oostenr .-Hongaarsche monarchie stukken vond van de hand van Rapaport, waaruit zyn vyandigheid zoowel ten aanzien vun het Servische koninkrijk, als van het Servische volk bleek. Tengevolge van die bewyzen gal de regeering last om den gewezen Neder land achen consul het land uit te zetten. Bussen voor ftelgië. Het Belgische geaamrtsolmp brengt ter kennoB vun brfanghébfoendun, dat. vanaf eten 26en December as. geen paspoorten ncch pas visums meer nullen afgeleverd wordten dioor hot geziantachap, maar uitbui tend d£or de Belgische consulaten. Hfet passen-bureaü voor J)en Haag on omstrekken is het Belgisclu» Gonou'laat, IS Zeemaiistraat, te Rotterdam. Niet naar Wilna? De „A/vp." deelt medte, dlat in irffitabre kringen hot gerucht guiat, dat van een voorgenomen zendfimg van 100 militairen van de Nederlandse he landlmacht naar Wil na dloor de Regeoring is afgezien. Het Rijn-Maaskanaal. Ih verband met berichten uit 's-Graven hage dat de Nederlandsche regeering by de Kamer een wetsontwerp tot het aanleggen van een Ryn-Muaskanaal heeft ingediend, wordt uit Bremen aan het Wolff-bureau het volgende medegedeeld: In toonaangevende Bremer kringen is men van meening, dat Antwerpen hierdoor nog meer verkeer op West-Duitschland aan zich zal trekken. Dit gevaar voor de Duit- sche zeehavens en voor het gehoele econo mische leven van Duitschland moet opgehe ven worden, door zoo snel mogelyk de Duit- sche kanaalverbinding tusschen Itynland- Westfalen en de Duitsche zeehavens in den vorm van het bekende Bramsche Stadska naal te scheppen. RkagraafriderzameBng in Z.-Holland. Het bureau van den regeeringscommis- saris de Rytobga-aanverzemiél mg in Zuid- Hoiland zul op 31 Dec. ajs. wwaxiei opge heven, in verband waarmede die regee- ringtscommissaris met 1 Jian. op de meest eervolle wyze en onder dankbetuiging voor »yti be'anigryke diensten van zijn ambt wondt ontheven. Correspondentie na dAen datum aan het Ryksbureau voor de Distributie van Graan eif Mieel, Stadhoudèrslaan 102, te 's-Gra venhage. Het salartebesluit. Naar „De Tijd" ter oore komt, aal het 'besluit, regelend de ondorwy zerssal arissen in de „Stoatecourant" ver- P. Partijbestuur S, D. A, Op de vergadering van het party bestuur der S. D. A. P., Maandag j.l. gehouden, werd, blijkens een verslag in „Het Volk", meitedteelamg gedaan van den afloop der quaeetöe-Vian Stiaaü—Öchlo^ser. Daarbij kwam de vraag tea- sprake of die heeren Van Steel en ScWosset na deze quaeetie in de leading kunnen bleven van den Bowl van Anbeiders-Woaiingbouwvereenigingen. Besloten werd; dlat het dagelijksch bestuur aieh te dezier zake iei verbindfing zal stel len met het bestuur van dfien bond. De afdeeliing Zwolle had aan het party- bfstuufr adivnes gervraagd inzake samenwer king met de Int. Aaiti-Mfil. Voreenlging. Aangiezrien men van oordeel was. dat de stry'd van de S. D. A. P. tegen het m.'li- tairisme niet identiek in met dien van bo- ongenoemde vereeniging, eoomdn wa| toé j. tuft <le beweegredenen als wat aungaat^ de ju»cU»ch« aUryd vulpen, ï*j. aouamwaï- king afgeraden worden. A en ét H'imavMratfa van ,.D|r 8a-ul"# ral eau Iftiodlet veri.'.jnd werden voor uit-* IbrekM Van VoSftf Dan* In enkele gvmMateraden de traag teir sprak.' ia gekomen, of hot wonach.iyk w Gamaentelyloe Bedry-van om te bétten Ja Naamloore Vmnnootschg^pon, al deze qwuotffc mode tor boapviking wordên gevwn aan de ComrnkaL voor de Bedi (ifs- organdaafcie. Besloten went de (futiestie mn de ziek te- verzekering uitvoerig te beapreken op de partybestuurwvergadering van 8 Januarij evenals de toenemende WwlAuMbeltf. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 16 Dec. (Vervolg.) Voortgezet wordt de beliandeling der Oorlogsbegrooting-1921. De heer K. ter Laan (s.d.a.p.) zet uit een dat de motie-Kolthek ook het stand punt van de S. D. A. P. weergeeft: z(j is echter van platonisehen aard. 's Sprekers motie in zake afschaffing van het vesting stelsel hoeft evenwel practiache heteekenis. Spr. wijst er op, dat de geheel» opbrengst onzer directe belastingen wordt verslonden tloor het militairisme. De heer Van der Voort van Zyp (a.r.) dient een motie in, uitsprekende dat samenvoeging van opleidingsiarichtingen van officieren gewenscht is om tot bezuini ging te komen. De Minister van Oorlog, de heer Pop, betoogt, dat afdoende bezuiniging eerst mo gelyk is als de definitieve keuze js gedaan in zake het systeem van legervorming. De Kon. Besl. betreffende georganiseerd over leg zija in bewerking. De moties-De M\iralt en Van der Voort van Z(jp zy'n beide over bodig. omdat reorganisatie vun het militair onderwys noodwendig met bezuiniging ge paard zal moeten gaan. De Minister zegt overweging toe van verschillende ter spra ke gebrachte punten. In een bezuinigingscommissie ziet de Mi nister geen nut. De heer Mural t (u.l.) trekt zyn motie in (opheffing van den hoofdcursus). De motie-Kolthek wordt verworpen met 47 tegen 18 stemmen. De motie-van der Voort van Zijp wordt zonder hoofdelyke stemming aangenomen. De heer Ter Laan (s.d.a.p.) dient een motie in tot opheffing van het huwelijks verbod. Het voorstel van den Voorzitter om deze motie op een nader te bepalen dag te behandelen wordt met 41 tegen 23 stem men aangenomen. De heer Rug ge (s.d.ap.) betoogt dat er aan den geneeskundigen dienst nog veel kan worden verbeterd. De heer M a r c h a n t (v.d.) klaagt over onvoldoendheid en duurte van ons mi litair onderwijl! aan de Militaire Academie. Het amendement-K. ter Laan tot in voeging van een post van 1 millioen voor steun aan de slachtoffers van de mobilisa tie wordt door den Minister overgenomen. By urt. 20b is aan de orde het wetsont werp v>P de vestingbegrooting, die na eenig debat z. h. st. wordt aangenomen. Over cle motie-Ter Laan inzake het sta ken van den afbouw der forten by Vlissin gen en Den Helder zal morgen worden ge stemd, evenals over de oorlogsbegrooting. In de avondvergadering is de begrooting van financiën aan de orde. Algemeene beschouwingen. De heer Weitkamp (c.h.) laakt het optreden der belastingambtenaren tegen over de boeren. Hy vraagt oprichting van een uitvoerstation voor paarden en vee. De heer Juten (r.k.) sluit zich aan by het betoog van den heer Weitkamp. De heer Wintermans (r.k.doet dat eveneens. Hy klaagt bovendien over het optreden van registratiOambtenaren tegen over de spaarbanken vèn Boerenleenban ken. De heer Oud (v.d.) deelt mede dat de heer M'archant acht van z(jn negen amende menten intrekt. Spr. meent dat de aanstelling van tijde lijke belastingambtenaren duur is en onbe vredigende resultaten oplevert. Iiy bepleit een aantal wijzigingen in de Inkomstenbe lasting. De neer Deckers (r.k.) dringt er op aan teneinde de aanslagen der landbouwers juist te doen plaats hebben leesbare for mulieren te ontwerpen en de leiders der boerenorgahisaties door de belastingautori teiten te doen voorlichten. De heer J. ter Laan (s.d.a.p.) klaagt over den achterstand by de aanslagen van de belastingen. Hy waarschuwt den Minis ter de boeren niet te behandelen dan an deren. De Minister van Financiën, Mr. de Vries, zegt toe, de wenschen inzake de aanslagen van de landbouwers gaarne na der te overwegen. Tegen wijziging der for mulieren heeft spr. geen bezwaar en hy is bereid eventueel organisaties te hooren. Het aanstellen van tudelyk personeel by de belastingen is besproken. Wanneer on geschiktheid blijkt dan wordt de betrokke ne van zijn bctvekking ontheven. Ideaal is die toestand niet, maar men had veel tijde lijk personeel noodig en spr. meent, dat men niet slecht is geslaagd in de aanstel ling daarvan. De spaarbanken en de Boerenleenban ken zyn niet alleen spaarbanken, zy vallen dus onder de zegelwet. Spr. wil onderzoe ken of het mogeTyk is de splitsing te ma ken. zoodat de spaarbanken vrijgesteld Een toezegging kan hij echter niet De algemeene beschouwingen worden ge sloten. Bij art. 3 verdedigt de heer Oud (vxl.) het amendement om deze post te vermin deren met ƒ5600 ten einde niet over te gaan tot aanstelling van een inspecteur van 's Rijks schatkist aan de afd. Admini stratie der Generale Thesaurie. De Minister ontraadt het amendement daar deze inspecteur breeder tact heeft, dan de heer Oud denkt, warna de heer Oud zijn amendement intrekt. De heer Smeonk (a.-r.) bespreekt de bevordering van klerken, die z. i. te wen schen overlaat. j D* tants tengevolge zal hebben, 4dut ej; minder ver lóóp zal plaat» hebben onner aft corps. De )»*r J. ter Laan <»uU,f.) vr|Mt hawieittng van het organisatie baaluit 1919 Virvolgof» wijst hy op het item Is van can goede rachtspoHitie. De dlensttydan va» het balaatingpersoneel acht «pr. te zwaai-. Da Minister verdedigt het nieuwe organisatie besluit. De salarissen, ban de adjunct-accountants kunnen nlat boogar gesteld worden om de salarisverhoudingea niet te verbreken. Het georganiseerd over- log ovei de herziening van het organisa tie besluit heeft resultaat opgeleverd. By de afdceling qere-diensten dient de heer Oud (v.d.) «en motie in voor een •venredlgi duurtetoeslag van 40 van de Uyksbijdrage van bodienaren wan do gods dienst. De heer fichokking (c.h.) slnit zich hierbij aan, tevens een uitkeering verzoe kend voor het bezoeken van een H.B.S. De Minister zegt dat hy geen gel den meer beschikbaar Btellen kan. Hij wyst dus de motie af en kan aan de wenschen van den heer Sehokkinlr niet voldoen. De toelage eventueel voor het bezoek van de H. B. S.'en zal spr. onderzoeken. De heer Oud (v.d.) handhaaft zijn motie. De stemming over de motie heeft van daag plaats. By de afdeelfng-pensioenen bespreekt de heer Ketelaar (v.d.) éën punt. Nu de 7 pCt. aftrek voor pensioen niet meer betaald behoeft te worden, is het on billijk, dat de gepensionneorden en wacht gelder» de percentage moeten blyven beta len. Spr. dient een motie in waarin de wen- schelykheid van de afschaffing van die pen- sioenby'dragen en terugbetaling van het over 1920 betaalde wordt uitgesproken. De motie komt dadelijk in behandeling. De Minister meent dat het geen grond heeft dit te vragen. Er i» geen geld voor aanwezig. De motie komt heden in stemming. Na eenige discussie werd de vergadering verdaagd tot heden. LANDBOUW. GEMENGDE BERICHTEN. De vorst. Als de vorst aanhoudt, moet de binnen scheepvaart spoedig voor een groot deel stil worden gelegd. Want niet alleen de kleinere rivieren en vaarten, ook de grootere rivie ren liggen veijrjjfys. De schipbrug over de Uasel by Dev#itei>b.v. moest wegens ys- gang woggenoifteiftorden, en uangezien de waterstand buitengenen laag ia, verwacht men dat hpt ys in itë LJhküich zal vastzet ten. Sscheepvaart ia onmogelijk. In de pro vincie Groningen is de scheepvaart geheel gestremd. Op de Rijn bij Arnhem ligt ook allo scheepvaart bijna geheel stil. ïussehen Urk en het vasteland Is het édn groote ijs- vlakte. In de Zaan wordt nog een vaargeul open gehouden, doch met Edam is alle ver keer buitengaats gestremd. Alleen Waal en Merwede, dus de hoofdrivieren van ons land, zyn nog te bevaren. De yssport vfert overal natuurlyk hoog- ty. Overal zijn of worden banen geopend, en wedstrijden georganiseerd. Wy lazen nog maar van 6én geval van doorzakken met noodlottigen afloop, n.l. te Groningen van een 17-jarig onvoorzichtig jongmensch. Het zal helaas wel niet het eenige blyven. Onder de tram. Op de No-oreblaak te Rotterdam geraak te gistermiddag de heer P. C. Sohatbom, dkcecteur vian Vermeer en Van den Arendte Handel!mij. by het oversteken van de rails, nadat hqj o#t lyn 8, richting Beurs, was ge stapt, ondier een uit de tegenovergestelde Jacht mg komende wagen van Rjo 7. Hem moest in het zuekewhuas het rechterbeen boven de knie wwdien geamputeerd^ terwijl hot linkerbeen op drie plaatsen gebroken Gelukkig Hummelo. Ln de laatste sitting van den gemeente raad! van Hujnmeio werden de gemeen te- reken ing vastgesteld en een aantal punten „afgehandeld/", wa^urby' geen enkel woord De Rotterdamsche Handels- en Landbouw bank. In het filiaal der Rotterdlamscbe Han dels- en Landbouwbank in de Somhiati- straat te Ajmsterdi^m hoeft een inspecteur van politie 8 obligaties, en een agent één obligatie der z.g. ly erstteest-tpreimi el eenling Zoek geraakt. Eein brief, dbor de fiirmo. B. en S. uit de Boompjes te Rotterdam, met 2600 naar Amsterdam verzonden, aan het adres van de firma T., B. en C., aldaar, is niet aan zyn adres bezorgd. Een bediende heeft den brief aan hqt hoofdpostkantoor te R'dhm in de bus gedaan, zondier hem te laten aan- teekenen. (N.R.Crt.) _Q ND ER WIJS. Verhoeging Ondterwijsbegrootlng 1919. In het verslag over het wetsontwerp tot verhooging en wyziging van hoofdstuk Va der staatsbegrooting voor' het dienstjaar 1919, heeft de commissie van rapporteurs een opmerking grimaalct naar aanleiding van de mededJeerfinjf in de memorie van toelichting, dat van de uitgetrokken som van 10.000 ten behioeve van de rijksbeur zen tier tegemoetkoming In de kosten van onderwys aan jongelieden van buitenge wonen aanleg, slechts een bedrag van 14.000 is gebruikt. Gaarne zouden som mige leden weten, welke hiervan de oor zaak is. Gevraagd werd of zich in het jaar 1919 zoo weiniig Jongelieden van buttengewonen aan'èg voor het verkrijgen van een beurt hebben aangemeld, of dlat daarvoor bijzon dere hooge eischen werden gesteld Mond- en Klauwzeer. Stand'Van het mond- en klauwneer ln N«&-r!*»l trede repde <1« weck van 18 No- tot 5 December 1920: Aantal ^ftrovinciën. Veebeslagcn. Getnéenten. Groningen 23 13 frfo&iatui 10 7 Drente l£ 8 önorysal 23 13 Gelderland 12 10 Utrecht 2 1 Noord-Holland 9 6 Zukl-HoLIond e 11 9 Zeeland 8 6 Noord- Brabant 27 19 Limburg 66 20 Totaal 193 112 ECONOMISCHE BERICHTEN. Oprichting van Volkawarenhuizen. Dezer tlugan' ia in enkele bladen het ver rassende bericht verschenen, dat de groote scheep vaartvereenigingen pogingen aan wenden, om te komen tot oprichting van winkels ter bestryding van de duurte. De „Tel." deelt hiervan eenige byzonder- heden mede, n.1.: De Loonraad, waarin zitting hebben ver tegenwoordigers van de werkgevers en de werknemer» in het transportbedrijf, heeft ingesteld een „Commissie tot bestryding van de duurte". De heeren D. L. Uytenboo- gaard en S. M. D. Valstar, werkgevers-le den van die commissie en bestuurders van groote stoomvaartmaatschappyen, hebben thans aan alle reeders een schryven ver zonden, waaruit de plannen voldoende bly- ken. Aan dit schryven ontleenen wy het vol gende: In de eerste plaat» wordt er op ge wezen dat dp N. V. is opgericht om de duur te te bestrijden en reeds een 6 leening van 1.320.000 voor de N. V. is toegezegd. Echter is het wenschelyk, met het oog op de noodige winkelpanden te Amsterdam en Rotterdam, de beschikking te hebben over ƒ2000.— en tot hot volle bedrag een 6 leening aan te gaan. Aan geadresseerden wordt een ernstig beroep ojé medewerking gedaan. Het schyven vervolgzon woorde- De ocdergeteekenden, die de fl^rkgövers in de commissie tot bestryding deriHuurte vertegenwoordigen, zyn versterkt in hun meening, dat de bestryding der duurte, speciaal op het gebied van kleeding, manu facturen en beddegoed wenscheljjk is, door hetgeen zich in den laatsten tyd voor onz» oogen afspeelt. Terwyl toch in den groot handel de prjjzen dagelyks dalen en in En geland en Amerika de gevolgen daarvan ook in den kleinhandel duidelyk merkbaar zyn, is zulks in ons land niet of nauwelyks waarneembaar. Het gevolg is, dat er groot gevaar bestaat, dat de vicieuse cirkel in ons land nog een slag verder draait, aleer de prysdaling ook hier zal hebben doorge werkt. Daar loonsverlaging een uiterst moeilyk en pynlyk proces is, behoeft het geen betoog, dat een dergelyk verdei draaien van den vicicuzen cirkel ten onzent ons land ten opzichte van de omringende landen in een economische positie zou bren gen, nog veel ongunstiger, dan die op het oogenblik reeds is. Na nog een aansporing tot teeke nen wordt medegedeeld, dat alle maatrege len getroffen zullen worden, om de zaken binnen enkele maanden te openen. Naar de „Tel." verneemt, is te verwach ten, dat er uit middenstandskringen verzet tegen deze plannen zullen ryzen. Prijsdalingen. In de pirovincie Groningen zyn de pryzen v.an burf en bagiger ook imeens dalende. Op sorrvniiige plaatsen kosten de baggers 10 a 11 per 1000 tegen 14 k 15 elders. In Finsterwokle (Grofi.) pogen d!e arbei dt rs, nu ze de broodprijzen om/laag kre gen, ook de pryzen van kruidenierswaren to verlagen. Het wittebrood wordlt in Zutfen verkocht voor 16 cent per 400 gram, bet roggebrood voor 20 cent per K..G. en de melk voor 20 cent per liter. Slapte in de sigareninduatrif. Als gevolg van slapibe in de sigarenfa briek dier firma Van Dtiis&el en Ten Hove te Deventer stopgezet, terwyl de finma WijnveldH al haar arbeiders ontslag "heeft aangezegd. Op die fabrieken dier firma's Van Harte en E. A. Maller en Co. i® een dieel der arbteildier® ontslagen. Slapte in de metaolindustiüje. Ged/arendie de laatste twee maanden beerschte aan de fabriek N.V. Koperplet- tery en Motaailhandtól „De VÜyt", voorbeen If. de Heus en Zoon te Ajpekloorn een on gekende slaptie Ln het bedryf, ten gevolge waarvan kort geleden tien arbeidlers ont slagen zyn en de thans nog 52 overigen aan het werk worden gehouden met behoud vian het volle loon. Evenwel by uitblijvend gebrek aan or ders zal de zaaik binnen afzienbaren tyd moeten worden stopgezet en zullen dlan ook dteze 52 hun ontslag ontvangen. SCHEEPVAARTBERICHTEN. KON. HOLL. LLOYD. Gelria (uitr.) vertr. 15 Dec. v. Santes. KON. WEST-IN,D. MAILD. Delft vertr. 14 Dec. v. Colon n. Fayal. Hector vertr. 16 Dec. v. Amsterdam n. Colon. Helder vertr. 11 Dec. v. Colon n. Cura sao. HOLLANDtAiMlEiRLKA LIJN. Soestdijk arr. 14 Dec. v. Rotterdam te New-York. ROTTERDAiMSCtHE LLOYD. iMedbn, v. Java n. Liverpool, pass. 13 Dec. Perlm. W/ilis (uiitr.) piass. 15 Dec. Paiutellaria. GOUDA, 17 Docember 1020. IV' nooduitRaerinjf aa« GowU. Hl* al <*»tfM*j(«dit de aamheht trek- l«n (tae \rol«w^ het «ni»edieniie webont werp op de mjloioitket'ringen aim h. meenten (de de rubrtek Binnenland) Gou d|ö in aenanerloina Vomt vooy mtkooring van 18.997.—, wolk belne 60 ion rtin van de rljkeuitkeeiina ann derc gemeente krachten* de wot mn 2, Mol 1897, terwijl op de «emcewtebegioo- um voor 1981, die kort geleden ie vost- «erteid .een irttomatenpoet is geraamd ta. gevolge de Vwxllwot betreffende do hcr- nieninig van de RükmiitWinit vn„ Wanneer mon weet dlat de geraamde in- komaUMtixmt van ïoojaoo— aldas «onjt toegelicht, dat, unlion mocht btykeni dat dene noodwitikeertog niot of tot een belang rijk mulder bedrag aal plaats hebben daarawife bij de yoststolfcng van het ko/j hor 1921 renening moot iwmlen gehouden dan beteoaont dU;, dat het verschil ül.ooa.— door (te ingezetenen meer moet worden opgebracht. Do rijksnjitkeering volgen, de wet van 1917 bedroeg ingevolge het besluit van God. Stoten van 17 Mei 1698 8.13 per uiwonjer of in totaal fi 8S.146.3E. Dit be ding is evenwel volgens de wot van 24 Mei 1897 verminderd met 21.300—, ingevol ge voorschriften der L. O.-wet, zoodat het zuivere bedlrag der uitteertaan de ge- mieente op de begnooteng ia geraamd' op 61.846.32. Nu heeft Goudla, blyteus de cyfers {voorkomend op d'ekohieren voor JiooMelIjkon omslag en 'ryksmtemstenbe- llaating, recht op eeu uitkeering vafll 90 De nooduiitke&ri'ng zal dus vóór 19^1hmoe- ben bedrragen 90 van 61.845.32, 'klzioo 55.660.79 en ntet 48J177.—alaSs de regeering becijfert. j 6 Het gemeentebestuur van Goud| heeft gemeend vodile 100 te mogen verwach ten van het volle bedrag, wier ry,k|uiibkee- r mg ad 83.145.32, wélk bedrag te* skü- tinig der begrootiug is geteld op 14)0.000. Het tihans ingediende 'ontwemplstuurt deze rekening in de war; debt het gebeente- bestuur in hét aan Gouda toegewezen be- drag zal berusten, i® niet dkiar zeilfs by een toewijzm redel'ykerwiyze miag woixleh dut iweeatage zaal worden volle bedlrag van 83.145, tüelijke betrag der uitikee wei van 1917. Het gemeeateb^atuur reedis is gebleken, zyn vodile aan. nemen, 80 7c hit dat van het liet wer- rooals' ons Dc IJsclub „Stoiwijfersluis" v™. iiartlrijdarijen uiittfesehreven <bae één voor joi^ns bairtlm de 16 jaer in DmsdegimiidtlBiè voor maimen. Voor 'beide Medebryden j worden fflunke ptrvjzen m gold beschiikbaal gesteld, zooole achter staande advertentüè aangeeft. Gevaariyk ys. Gisteren zyn drie leeriingen der Herha- iingisisdiool aan de Nieuwehaven door het ys gezakt, maar gelukkig weer heelhuids op 't droge gebracht. Intusschen is dït on geval een ernstige waarschuwinghet ys in de havens is met sterk genoeg, men zal dus eldersijsvermaak i Verlaging Broodprijzen. Blykens advertentie in dbt blad van de Bakkerspatrooos-vereemiging alhier, wordt hiet brood hier opnieuw Ln prys verlaagd. Wij vei De gelijkstel Ling van christelijk i Gtoberenavond werd in dte Groote Kerk vanwege de besturen der Chr. SohoJen en van het plaatselijk bestuur van den bond van locale actiJe „de Unie" een herden kingsavond gehouden wan de door de nieu we 1. o.-wet tot stand gekomen gelijkstel ling van openbaar en christelyk onderwijs. Vermoedelijk dloor de steküheid w Nia het zingen van psalm 118, en 7, irtedteg van den Ds. Na 't uiitspreken van oogenblik voor een herdenkingsavond als deze beoogt, müsschiien minder geschikt ge kozen was dlan eenige maanden geleden het geval zou zijn gteweest, en wel om twee redenen. De wet op het lager onder wijs is reeds eenige maanden geleden aan genomen: velen zyn hiervoor dankbaar ge stemd geveest, dloch hy vele oppervlakiki- gen is de dankbaarheid gauw vergeten. En dan: heeft naet de salarisactie, de strijd om lotsverbetering ook vele onderwijzers by de christelijke scholen in beslag geno men, zoodiat van dat gevoel van dankbaar heid weinig meer is overgebleven? Zoo zijn velen vergeten, wat God aan ons onderwijs heeft verricht. Spr. ontleende zijn woord aan Pis. 76, vers 11 en 12, en wel voorna- mediyk aan het eerste gedteelte van vers 12: „Doet geloften en betaalt ze den Heere Uwen God, gij allen diie rondlom Hem zijt." Spr. veroorloofde zich een enkelen te- rugfblilk in de historie dier laatste eeuw. Hy wees op de tydien na de Fransche revolu tie, boen alle oudle geloofswaarheden op den achtergrond geschoven werdén, en alom de leuze gold. „Mensch, gevoed üw waarde", en men met God hadi afgedöan. Langzamerhand kwam een nieuwe cul tuur, kwamen nieuwe beginselen en lang zamerhand ook verrezen hier en diaar scho len met d'en bybel, na die aanneming 3er Groudlwet van 1848. Het werd' voor ons christelijk ondierwys een ware martelaars- strydL Men moest allee geheel uit edgen ^ymi bekokLgon, zoodat er veel, zeer fwfferdi im. Maar dit ntet «Heen. Er md met die neutrale school gedweept en dp |hr»teIUfl(e school went achtergezet. Qt «j (Ke ohir. onderwijs hjuklen genoten, jjgfen dat gevoelen, spr. weet er poreoon- Kt win mee te praten; ook zij wenten ln «i) opoaichtep achtergesteld by anderen de neutrale school. Door Groen van »rcr e« andere vooraanstaande man wwrxl dé toestand wel gaandeweg be- pr, kregen de dir. scholen meer aanzien, jJen subaidios worleend, doch de zoo vu- jjf begeerde gél/ykstelling bleef voorals- uit. Totdbt'nu, in 1920, na een strijd MR jaren en jaren, dtoor de aanvaard*ng wa de wot<le Visser de golijkstelUnig een hit Is geworden en onze juichtonen van (huwbaarheid mogen o^nyzen tqt Gedij ite dh zoo gowaldl, dit zoo bewerkstelligd heeft. „Wy zijn hedenavond opgeroepen om te dMiken", zeklë spr., doch hy vroeg zkh af: ^Un wy er thans geheel en al?" En spr. denkt aan de vole gevaren, d5c van buiten dreigtn, aan de wicht naar omwenteling de (Be laatate jaren ook een deel van ons mik heeft bevangen, aan den strijd voor het communisme. Er Ls in een communis- tfcehen stsyit geen' plaats voor een chra- teli/ike schoot. Daarom roept spr. allen toe: „Doet geloften on betaalt ze den Heere Uwen GickK aüen dlie rondlom Bem lijn.Blijft allies bijeen, g(j onderwijzers, ouciters, dire u#e 'Hndierpn chfasteHik codterwijs Iaat genieten. Ijaten wy er voor zorgen, dat deze weldaad bastbare vrucH- t«n zal voortbrengen;'; gebruik al uwe ün&c'iiten tot beschormimg yan onze sqhö- len met den byibel. Doet uwe geloften dat gÜ nooit in "uwen y'Vter, ln uw belakgstel- ling telt verslappen en gy onderMjzmrs, unaaU, Ar VArt* /laf mi! -A i_ 1 J-f voor, dat gy u niet moe 1 Vi de salariskwe^tie. verzocht dteoi aanwezigen 1 eüd tte uiten iiij de lófgieM. iflzy God, mét diepst ontzag", het dingen van dit i [j (kujlc dte^lHeqfe t< gegeven hÖbeft by bis lil Heej| heeft uit den dkstejling pot ^Konankrylf Ls toelacht bot'' ge Er js veel oorzaak k«rt, voor wat Hij or vrtfn#|kmg van het oïdonv^l len A dan bijbel. Mite 'ehjriistelij'ke schol»» niet^achrtei worden bj de scho.lerrJ.fnet den Er is veel oorzaak opi dten Heere ken. Mia:^ wy kunnen 'daaronQ niét ven, of er thans geen vuiltje meer aar lucht is. Obk by deze golljkateUibg g< het „Voor wat, hoort wat", en als cle» op 1 Januari ajs. in werking treedt, moe- ook onze>ohri9belt}.ke scholen, willen *y (kor die vpet gesteund worden, aan 33 voor waarden voldoen. Deze en nog andere moeir Ijjldbeden moeten wy onder de oogen zien l ze aanvaarden om ze,te overwinnen, moeten voorzichtig ryn, door niet ck- fclyk het aantal onzer scholen overmatig te gaan uitbreiden. Warvt aks gevaren onze chr. scholen bedreigen en onverhoopt 'dè Wans naar de andere zijde zou overslaan, loten wy dlan zorgen niet op rekening te «taan. Wy moeiten van onze scholen ma ken modelscholen, waarin van stonde af aan, gewoekerd! wordt de eere Gods te he ikelen, niet die eere der menachen. Wy moeten vereenigrl blijven, bij ons mag nooit sprake zijn van een schooJstrydi, w(j moe- ar beiden met COiriatelijke on derwijzers, vvieT zelfstandigöiejdl opge bouwd is uit de beginselen van Gods woord. scholen met den By bei hebben wy noodig. God heeft die aan de ouders gege ven, en in ons Christelyk onderwys nemen de vader en de moeder de eerste en voor- mamste plaats in. Ook onze onderwyzers kunnen de Christelyke school niet missen. 2$ zullen meer het besef hebben, dat de kinderen hun door de ouders zyn toever trouwd om hun mede op te voeden. En dit is, in dit opzicht, de zwakke plek by het openbaar lager onderwijs', daar zijn-de on derwyzers ambtenaren, benoemd door de plaatselijke autoriteiten. Do school is daar itelyke instelling, waarby de ge meenschap met het gezin helaas veel al ontbreekt. Zoo moeten wy er voor zorgen dat de band tusschen ouders en onderwyzers nooit verslappe: zy hebben steeds wederzyds met elkaar te maken. Ook de besturen en de onderwyzers moeten voortdurend voeling met elkaar houden, opdat het alles het kind ten goede mag komen. Laten wij alzoo 's Heeren zegen en Zijn Suist afbidden voor onze scholen met den jjbel, dat wij zonder invloed van valsche vrienden verder mogen arbeiden; doch laat ons vooral voor de scholen bidden, opdat wy menig jong hart reeds vroeg mogen leeren Gods woord in Christus te erkennen. Hierna ging Ds. Grieken voor in dank gebed. 4 Tenslotte werd gezongen Ps. 105 4, tiarna de vergadering uiteenging. Het garnizoen hier ter stede. Wy meldden eenïgen tyd geleden, dat de Minister van Oorlog in zijn Memorie van Antwoord op de Staatsbegvooting 1921 beeft medegedeeld, dat hy van plan was als bezuinigingsmaatregel verschillende garni- «oenen op te heffen, waartoe ook dat te Gouda in aanmerking zou komen. Hoewel de oorlogsbegrooting heden door de Tweede Kamer is aangenomen, is daar- Oee dus volstrekt nog niet verzekerd, dat bet hier gelegen garnizoen zal worden op geheven. Deze kwestie zal eerst later wor den uitgemaakt. Ongeluk. bister middag om half drie geraakte de 21-jarige E. die Jong, uiit die Letihmaet- *raat op den Kattensingol, hoek Crabeth- •fant, met zyn rywriel onder het paard ge bannen voor een wagen der firma Des- De jongeman bekwam'een hoofd/wond méAWiyk Wfcrd de omrelutidqe bmnenge- dlragan béi djp. liroetóiuiawi, dfe de kwet suren verbeid Vervolgens w|ord h(j per polutiehrancerd naar z(jn wonidg vervoord. D» bofctourder run den wogen moet geen sohuldi aan (It ongeluk treffen. Beslissing verdaagd. Burgemeester en Wethouders maken be kend dat z(j verdaagd hebben de beslissing op het verzoek van A. F. W. do Uooy en C. Uitenbróek te Gouda en hunne rechtver krijgenden tot het oprichten van eem Siga renfabriek anhex droger(j van »ig#en in de perceeien plaatselijk gemerkt Boom- gaardetraat urn. 99 cn 101. BO] De Raadl onjri bare vcrgadffil v.m. 10 hi uurLi stukken; Bono idem v roodv roi Roesmiddelen; Reclames Hooj hier Hoofd. Oi GRAVEN. i gemeente komt in vopen- b(jen op a.«. Zaterdug, an de orde: Ingekomen ig Geineente-geneeBheer; idem leverancier van go- rhuur balans en schalen; lijken Omslag; Suppl. ko- ig; Rondvraag. len zal. de heer fclims- ize gemeente verlaten, ibure in den, gemeente- die de heer C. de Groot iyk zei vervullen. f DERAK. inningen Voor den Ver- rank in het klein heeft in deze gemeente een STRECHT. I r weck verioor een jong den slager G. alhwr een «hoorend aan haar pa-' e gemeente vaak'iMoor- 'V vcfrid de béuss en de- gertiWnte-secretariJe' De EjBËRl(3H[TEN KQpRSEN. int te Aimiteri Naar wy huis binneni wiaarvneor een '•rif t;i;i (KaMi.) ver Het aantal koop van1 ster tnua maximum van H In den loop meisje in dien portcmonnaic,' tnoon,. Ee^ in trekkend zage poneeivie ge o nhovyl klepte 15 Dcc. 11.22 Mi Londen Berlijn Parijs 1-ÜsboI itscr 18.97 Vï 49.82 M 3.22 Mi i"i nog niet ontvan- ^letetiinK. Naar de DorcHteche Cri verneemt ia op do 7 pet. Iteauéhg dlér geéieente Dordrecht ad 3.1)00.000 vóar eiirca 6XWO.OOO ge- beekend. RECHTZAKEN. Be beëdiging. De rechtbank be Kwtiterd/am veroordeelde gisteren C. S., 38 jarfP, lossen wortcman tte Reeuwijik, wagens eenvoudige bteleedDging, tot 10 boete sulbe. 4 diagen heehtenis. KUNST. Tooneel-Ensemble Cor Ruys. Oor Ruys gaat naar Indlië. Het is hem igelulet mevr. Theo MauW^-fBouwttnee^ter te èwegen tot het gezelschap toe te treilten. 'BehoJiie mevr. Monn-HBouwmeester ma kten de éi uit van het ettsemible de dames .TUy Lus, ALb^rtiine Faas senHeyiblom en Kiitty KlU-ppelt en de heeren Oor Riuy», Coen Bins ink, Theo Frenkel Jr. en Pierre Pterin. Het ensemble aal in Januari een 'tournee door Nederland ma-kon en wel met het tooneolabulk De Fakkelloop (La course du fkmïbeau) van Paul Hervieu, in die ver taling van Anten Ruys. POST KN VERKEER. De telegrafische VeafbindinK mot Amerika. De Western Union Cable Company heeft een plan ontworpen voor een onafhanke lijke telegrafische verbindfing van Ame rika met Italië, Nederland' en Scandinavië, tlloor middel van Amerikaansche kabels. 3P«tr. Die tentoonstelling op Het glebfed van IJs- en Wintersport. Van 15 tot 19 December wordt er te AMc- maar een tenteonatallimg gehouden op het gebied van Us- er Wlintersport en wel ter ge!(Ogen'hei4 van het 25-jarig bestaan van dec. U'Sboq| .JtofllaaulB Noordortewartier." ONZE DRAADLOOZE DIENST. 1 De nood in Oostenrijk. BERLIJN, 17 Dec. De ernstige economi sche cris» in Oostenrijk gaf graaf Czernin aanleiding tot een reis naar Berlyn, waar hy sedert eenige dagen vertoeft om hulp van Duitschland te vragen. De volksstemming in Opper-Silezië. BERLIJN, 17 Dcc. Naar aanleiding van geruchten, van Poolsche zijde verspreid, over Duitsche regeeringsvoorstellen ter op lossing van de Opper-Silezische kwestie zonder volksstemming, wordt vastgesteld, dat de regeering zonder meer vasthoudt aan da bepalingen van 't vredesverdrag. LAATSTE BERICHTEN. Verhooging kolenprij». $3ERL1JN, 17 Dec. VJ). De ryksregee- röig heeft de gevraagde verhooging der Saksische steenkolenpryzen met 15 Mark ptr ton-toegestaan van 1 Jan. 1921 af. Deze verhooging is het gevolg van een rdfeuwen looneisch der mijnwerkers. Handelsverdrag opgezegd. BERLIJN, 17 Dm. V.R. Noor nft ba- voegde tijde vernomen wordt, heeft do Zweedsche regeering don 16en December het Duituch-Zwoodscne handelsverdrag op gezegd. Het verdrag loopt 5 Maart 1921 of. Communisme in Ta)echo-Stowaki)e. PRAAG, 17 Dec. V. D. In Bruex, Grodin en Krebltsch werd ln verband met het com munistisch oproer 't standrecht afgekon digd. De burgerlijke partijen sluiten zich !tegen de communisten aaneen. In Kradno waren berichten ingekomen over door mi litairen in Amkgen en Namka onderdrukte uitspattingen der communisten. Aardbeving geregistreerd. Gistermiddag om 12.17, Green wicht üd, werd to De Bilt een buitengewoon sterke aardbeving opgeteekond, zooals sinds ver- scheidone jaren niet ,1» geregiatreeni. De af stand van den oorsprong ia 75 K.M., waar schijnlijk in China of by of aan de kust van N.O. Brazilië. Het NederlandMh-Herviaeh geschil. De Servische zaakgelastigde vprliet gis teren Den Haag, uitgeleid door Baron van Heerdt tot Eversborg, vertegenwoordigende het Departement van Buitenlandschc Za ken. j! We vernemen dat de minister van Bulten- lardlHche Zaken een bijeenkomst had met de Commissie voor Bultenlandache aangele genheden. Inlijving lichting 1021. Officieel wordt gejmeld, dat de iplyvinR der eerste ptypgen van de lichting 1921, be houdens onvoorziene omstandigheden, niet vóór 16 Febrdari zal geschieden. TWEEDE KAMER. (fitting van hederi). Vjoortgezet wordt de behandèling van da footing van Landbouw, Nijverheid en IdeL heer Do Jong (s.d.a.p.) betoogt d» ichelijkheid van staatsexploitatie der likoolvelden. Hy dringt ailn op herz^- f van hqt algemeene mynre|rlemen>, 0.0. (regelipifl van de medezegpingschap dor ^idefsjiSpf. dient een motie {n, vragend erziéning van 't mynreglenjént in ver met éet medezeggingschap, do rechtpr e ei)i de arbeidsvoorwaarden voor erkëfs. De motie-ykai topi nader te bo- dag/worden behandeld, heen H. Hermans (r.k.) dringt aan 'betikripg in 'tfe-smijnreglerficnt. Ten len vih'jpe veiligheid, de (^pleiding der jdsvo<jlJyjr|ar(ien, de rechtspositie en 't le»en. éenstr'V (v.d.) v»4agt to ver de bultenlanasche iïjvloedek' r/l-bedrJTj it e r merkt op, dat het Hoog- ressontfiert onder Firtanciën. Verit^htlleftde verifeketv en wenacnen be- trefffende de mijnwerkers zal hy overwe- gen.« i De heer Van Z 41 d e l h o f f j s.d.a.p.) drigt aan op herziening van het Vfsschery- reglement in 't belang van de zoetwater- visschery. De heer v. d. Laar (c.d.) vraagt maat regelen ter verbetering van de financieele positie der lcteine zotetwater-visschers. r De heer Duymaer v. Twist (a.r.) acht ingrijpen in hét visschery-bedrijf nood- zakelyk. Scherp optreden tegen de nest- visschery is noodwendig. De Kamer verwerpt met 45 tegen 29 stemmen de motie Ter Laan betreffende het staken van den afbouw van de forten by Vlissingen en Den Helder. De oorlogsbegrooting wordt daarna aan genomen met 50 tegen 23 stemmen. De motie-Oud ter verhooging van de pr«- dikantstractementen met 40 wordt ver worpen met 52 tegen 21 stemmen. De motie-Ketelaar voor afschaffing van den pensioen-aftrek voor gepensionneorden en op wachtgeld gestelden z. h. st. aange nomen. De Voorzitter heeft benoemd tot leden van de commissie van onderzoek inzake de contracten met Trompenberg voor de leve ring van yliegtuigen, de heeren Treub, Kolthek, Albarda, Beumer en Zwaan. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Hoogste stand 777.0 te Hernosand. Laagste stand 758.7 te Vestmanoer. Verwachting tot den volgenden dag: Zwakke tot matige Noordelyke tot Oos- ttelyke wind. zwaarbewolkt of betrokken, wellicht eenige sneeuw, lichte vorst in het Zuiden, om het vriespunt in het Noorden. ADVERTENTIE' Getfou wd: C. J. J. BOSCH en G. E. MESTRING, die mede namens wederzijdsche fami lie dank zeggen voor de blijken van belangstelling by hun huwelijk onder vonden. 6.172 14 Gouda, 17 December 1920. GOUDA. op DONDERDAG 30 DECEMBER 1820, dtt namiddags te 2<2 uur li Hotel „Qe Zalm" ta Gouda. De punten van behandeling en df betreffende bescheiden liggen voor aandeel houders ter inzage ten kantore der Veauootschap. 6258 26 DE PRESIDENT-COMMISSARIS. Gouda, 16 December 19&0. Bjj jonggehuwden te Rotterdam wordt mat 1 Felr, gevraagd: etn uls meid-alleen, good kunnende koken en ;zalfst werken. Loon 800.— ƒ40.wa ach geld. 6268 15 Brieven met volledige inlichtingen onder letter G, Firma Wed. F. Bare- man, Boekh. Hengelo (O.). |/y^.V. Nationale Opara 11Soclat.it „ONS IEN0E8EN". Maandag 80 Dm., 7% uur Prija.n L.d.n f 2 50, f2.-. Nltl- Luien 13.-, f 2.50, f 1.— piw b.- Iz«fin|en. 6259 .5 F>aa>s»rtpr. Zaterdag A uur. Vmift conditie, toot het incu- smrm «w*r Achterstallig* es Uetwiste Vorderingen. genaamd 99 van Jacobd Maria Worthlboer werken beter dan ille andere wormmiddelen en mogen j6iet gelijk gesteld worden rh<pt woi*mpatïonen, 'koekjes, toren- tj4w|t bonfeona, enz., dkar deze midde len J'nJetf die kracht bezittieh, die er vart verwacht wordt. t bezitten een bijzonder vindingrijke samenstelling, verdrijven zéker spoel-, made-, maag- en andere inge wandswormen, zoowel bij volwaase nen als bij kinderen. 85 cent per doos, drie doozen ƒ2.40. Overal verkrijg baar of direct van te OUDE-PEKELA. „Fermitan" wordt door de Neder landsche wet beschermd. Wormpoeders niet voorzien van het woord Fermitan, worden als na maak beschouwd. 5622 45 Men wachte zich dus voor namaak. TIJDMETER Stam Seifert, prima dag- «n avondzangen, volle garant^. Biliyke prdzen. Voorradig een groote partij Putters, Goudvinken. Vinken. Leeuwerikken. Gras parkieten en prachtige zwarte LUsters, welke reeds zacht zingen. Putterkooien met gedresseerde Putters steeds voorhanden. Alsook alle soorten vo gelkooien en kamervolières in verschillende maten. 6266 18 JAC. LOEF, 26 P. C. Bothstraat 26 A. J. OPSTELTEN Hoogstraat - Tol. ItO M7S CORMEDBEEF s 28 oi ptr tnt PEKELVLEESCH SS HOOFDKAAS IS n n ii ii do FIJNSTE ROOKWORST Frankfortor Knakwortjot MAINZER ZUURKOOL. Atoboudeode hoofdpijn, rupgepijn, koude handen en voeten, ugn 't gevolg van Gebruikt voor een zeker en spoedig herstel ia flacons vun 60 Cts. by ANTON COOPS. t« Gouda. a. H. VAN LOON. te Gouda. JOH. SCHKKR, ta Haastrecht, B. NATZIJL, to Stolwyk. A. N. VAN ZESSEN, to Schoonhoven. 6013 30 2 syn de hoaststillande, verzachtende, al(jm- oplossende LI A- m tabletten een onmiebour middel ter voorkoming en genezing van Hoest KaalpIJn V.rto'adhfld. Onwhadelyk en aan genaam van wnaak. Overal verkryghaar 4 75 cent per doos. L. I. AKKER. Rotterdam. Verkrygbaar b(j: ANTON COOPS, Wydstrant 81, Gouda. 40 het beste middel in alle gevallen van bloodarmoedg en zenuw zwakte, Malaria(binnenkoorts), slapeloosheid, gebrek aan kracht en energie l Tal van personen die bloed arm waren en g ee n Staal kon den verdragen, hebben door de nieuwe levenslust terug g«* regen. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. SANGUINOSE kost 2— de flacon van 300 gram; 6 tl. ƒ11.—; 12 fl. ƒ21.—. Tweemaal daags een lepel is voldoende. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., Den Haag. !!.,./h«n worden terugsenomen. bij 6276 40

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2