«OEDKOOPER SCHOENWERK Min VOOR MANNEN v.h. GEBR. HOOGENBOSCH HftROHIJDERIJ Wil JONGENS beneden don leeftijd van 16 jaar. VASENOL klj 10 Het WITTE BROOD kost dan34 cent, het ZEEÜWSCHE TARWEBROOD26 cent onze reclame HEEREN 801 RUGLURSf 13.50 E. BOUT, Nieuwe Haven 306. r Abonneert II op dit Blad. Hootilpijntabletten genezen binnen één half uur de taijsli OHM EogeHi lllsta, MIs e» öertisoos Fanta Uns, Jongttetren Cosinus, Rating- an Motorjekkara. HORNEMANN, HET BONTHUIS Groote Opruiming MOORD en BRAND kb ZLTïg Ons OVERWELDIGEND SUCCES bewijst dit. 1O. Kopte Baan N.V. NEDERLANDSCHE SCHOENINDUSTRIE Gld. ona i Adverteert in dit Blad. Rottordam. Feulli Box Heeren Bottines alles prima leder f 7.50 Dames Kalfsleder Rijglaarzen Dames Wol-Kameelhaar Pantoffels Dames warme Vilt-Pantoffels met hak f 1.50 f 11.00 f 2.25 AMSTERDAM, Wij blijven met onze winkels aan de spits, door te verkoopen tegen prijzen, hier te - lande ONBEKEND. HEERLEN, GOUDA, ROTTERDAM, BINNENWEG 148a. OOSTZEEDIJK 233. JONKER FRANSSTRAAT 32. DEN HAAG, EINDHOVEN, DORDRECHT, op Zaterdag 18 December 1920. B.-. 2.SO, 1.- Old. ANTON COOPS op Dinsdag 21 December 1920. 40.-, as.—, io.-, s.- Inleggeld f 1— STERK SENNA’S Turfmarkt 54. TROUWE BEGELEIDER HAARLEM, EER! KOOPT Prima Kwaliteit. - Tevens alle soorten Schoenwerk. N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken Murwe Lijnzaadkoeken merk ..ster” en w.l. uitmuntende door hoog vetgehalte. L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde zakken. Meubelkoopjes!! Triuwinü Het Eiland der Genezing Gebonden door de Wet Drama ia 4 aotea, met Ba bakondo JEWEL CARMEN la do hoofdrol. Ren greep uit het leven, waarin reinheid ea eerlijkheid het noodlot trotaeeren en ten 6267 alotte segevieren. 40 Timmerman Ijsclub „STOLWIJKERSLUIS”. Redactie: Teh 6273 100 71 HET BESTUUR. WITTE BIOSCOOP Kleiweg OUOA 6229 5255 24 5 53« 67; 34 En de aangesloten firma G. VAN VOORN. Schoenmagazijn „MADJOE”, Prinsestraat 84, DEN HAAG. VIJZELGRACHT 27. HAARLEMMERSTRAAT 115. VAN W0USTRAAT 94. SAROLEOSTRAAT 36. GROOTE MARKT 52. Dit nummer 1 met inbegrip PRINSESTRAAT 107. BOEKHORSTSTRAAT 78. RECHTESTRAAT 11. VOORSTRAAT 276. Vraagt «Heen WybartTablmttan. Blauwe blikken doozea i 80 cent met nevenataand fabrieksmerk. PRIJZEN: Aanmelding 1 uur namiddag, op de baan. Deelnemer, moeten roorzlen zijn ran entréekaart. DROGIST - WIJDSTRAAT jt. P R IJ Z E N Aanmelding «én uur Café CHRISTENSEN. De BAKKERSPATROONSVEREENIGING maakt bekend dat vanaf Maandag a.a. de prijzen van het brood met 2 cant worden verlaagd. Naar het Schotsch vi Geauthoriseerd* I. P. WESSELIh (Nadruk 17 Dec. 8 uur. Gebouw Daniël. Gecombi neerde oefening E. H. B. O. 17 Decemeber 8 uur. Nieuwe Schouwburg- Wiener Operette. Verkrijgbaar in buitjes van 50 Cts. bij ANTON COOPS, te Gouda. S. H. VAN LOON, te Gouda. JOH. SCHEER, te Haastrecht. B. NATZIJL, te Stolwijk. A. N. v. ZESSEN, te Schoonhoven. AGENDA. 17 Dec. Retnohfitranteche Kerk. Voor dracht Dr. H. G. Hamaker BENT U EEN ROOKER? Koopt dan onze groote NAPOLEON, en U geniet 7 kwartier voor slechts 7 cent! Als Reclamemerk TIP-POP 4 cent. in weer en wind zijn de beroemde Wybert-Tabletten. Zij beschotten U tegen hoest, heeschheid, keelpijn Onmisbaar voor Zangers en Redenaars. HOOGSTRAAT 242, 5* bui. v/a. de Hoofdsteel, ROTTERDAM. Vanaf h.d.n PELTERIJEN, MANTELS, BLOUSES, JAPONNEN, MANTELCOSTUMES en REGENMANTELS voor minder dan de helft der waarde, onze prijzen zijn lager dan vóór den oorlog. ■NORMS KOOPJIS. LANGE VEERSTRAAT 23. ABONNE1 per kwartaa Franco per j Abonnemei by onze agei ADVERTE 15 regels 16 regels den 15 cent i Electrischo Drukkerij A. BRINKMAN ZOON - GOUDA- Aanbevelend, 4836 30 WORMERVEER OPGERICHT 1745. 5382 Voedert uw Vbe met Grootste voedingswaarde. Alles gegarandeerd Zuiver. Eere-Diptoma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. Nu kwam een der 1 dachte, dat het nutt; te gaan kijiken, hoe tijd dooiibrachten. „Tien tegen een”, dat de kerels dnonkei zij zullen morgen all< voor hun werk, als wi omjagen. Een beetje n jaard nooit kwaad.” Het was door zulke sche soldaten in Stptj etigen naam hadden. Nu i»adl Etbenezer Si achtig scheepsbev^lihel dat de munitM^h de muil ezels JjgW^cht ao gebouiwei^k waar hy or> dus bu iten'-'het bereik Aan (liezen voorzorg reisgezelschap nu zyn ken. Want nauwelijk Taddy en zijn vriend of er vloog hun een 1 terecht knvam in het hu „Terug in huis”, riep Soliede Salon- en Huiskamermeu beien als Tafels. Stoelen. Linnenkas ten, Spiegels, Schilderijen. Theeta fels. Eikenhouten Buffetten. Boeken kasten. Clubfauteuils, Zijden pluche Ameublementen. Leeramewblementen. Kapokmatrassen, Wollen- en Satiin- dekens. Stroomatrassen. enz. «na. 5396 SPOTKOOPJES1II 30 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. UMIKTIUT44lNRitals,ü.iikhlitiii ROTTERDAM. Telefoon 12800. B schreeuwen onre Concurrenten nu sij onze kolossale lage prij zen In onze Etalage hebben zien liggen voor die PRIMA welke wy verkoopen, ook de Blauw* en Zwart* alsook da Komt, ziet en overtuigt U van de waarheid. Geen ver plichting tot koopen. Entree vrij. Dns allen naar 6270 60 de Korte Goudsche Wiyenstnit 10,3.* h".?, "™t Op vertoon van reisbewijs 5 °jo korting. 23 December 10 uur v.m. Soc. Ons Genoe gen. Verg. Bond van Kaasproducenten. 26 Dec. 7% uur. Soc. „Ons Genoegen”, Na tionale Opera Faust. 29 December van 1—4 uur. Stadhuis. Ver kiezing v. d. Kamer v. Koophandel. Vaaaf VRIJDAG 17 DECEMBER tot m> met DONDERDAG 23 DECEMBER MKT STANDAARD PROBRAMMA VOOR NEDERLAND 2 H o o f d n u m m r 2 OoaMia la 4 aotea - la Na hoofdrol i OOUOLAS FAIRBANKS DE MAN MET DE ZONNIGE GLIMLACH. TWE Militaria. De redevoering gnnisatie- mtwerii tal uren hebben g Pop binnen net t heeft de ministé Het waren de ou die weer werden pening kan nat want met den V< in orde en daarc maar niet bouwei kant moeten wy t zijn. De regeering denweg te vinden, omstandigheid, da duizenden mansch; zen worden nu bei mede kan het kern We kunnen nu ee en onderhouden d gei-tje, dat goed is Minister. De uitr een goede lichame dens den oorlog va bleken. Verminde beteekent natuurlyi ten; verlenging vt kent langer profit der vorming. In t stelsel dus voordee. Het karakter vai geering is tydelyk. voorstellen zal een definitieve regelin aan, dan zal de van een dienstplicl werpt ze de voorste ring de motieven di< overwegen en daan ken. Daarmede hiel flinken slag om den Van de motie-Ter vestingstelsel af te nister natuurlijk nie bijvoorbeeld is or voor ons leger. Afs tingstelsel is nog e want daardoor ontne Jiet leger, voor zoov Niet onhandig wa door den heer Wyk. mer nu eens duidelyi wil: zal Nederland z (ledigen of niet? Tei laten uitmaken dli waarin wordt gezej niet behoeft te ven zaten met de motie in iswaar is hun stand maar de heer Wyk s' (Ierland wordt aange' beveelt zich beleefd aan. D. VAN DAM, Kelzeretr. 61 0292 94» 50

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3