ERK ÏH j No. 14499 59e Jaargang. STRUIS Zaterdag 18 December 1920 ng aPONNEN, MITELS I k wil vijst dit. RIE ó'arlamant ons Feuilleton. STERKE MAC. III f 7.50 f 11.00 f 2.25 f 1.50 ts, te ITierc-ws- er. -^.dTrertezxtis’bla.d.-v-oox G-otxda. ezxOxicxsterZfe.exi.- rkt 54. B EERSTE BLAD. Wit I p w Postkantoor Gouda. VERSCHIJNT DA GEL IJ K 8 BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. Redactie: Telef, Interc. 545. Administratie: Telef. Interc. 82. r 23. 6292 94» «pret in h< Hoofdsteel, 60 je ging mot dip vijf mannen naar 5344 67; 4DA. Nieuwe Schouwburg- ser- (Wordt vervolgt?)- Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer geredu- ceerden prys. Groute letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomst van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten. Dit nummer beslaat uit |wee bladen met inbegrip van de Kindercourant. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1-4 regelt Ml, elke regel meer Q.5». Op de voorpagina 50 hooger. onze torlog. scht Dat kaart ei zijn. Hilversui lot Nellie, I i zullen z(jn. niet tot een tcrw(jl men uur. ir v. van ge- tsche Kerk. Voor- 1. Hamaker jesteld- ian on- >t on- over leen- zoo sent sklentic een brenj ken 1 geweren, jongens er is wat te doen!” Wamt ofschoon zij graag genoeg plun derden en de Spanjaarden aanvielen, wa ren deze soldaten nooit zoo m hun schik als by het vooruiltizicht op een gevecht. „Kan u een geweer ladien?” vroegen zij ■aan Atiura, toen zij weer in de keuken te rug kwamen. (iOUDSCIIE COURANT. van het vestingstelsel m, communis tic heeren v. Naar het Schotsch van S. R. GRDCKETT. Geautoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Nadiruk verboden.) N ROOKER oote NAPOLEON, ra ,oor .lechts eentl PIP-POP 4 cent iw Daniël. Gecombi- H. B. O. srmo- Hans, zonder was deze fabriek niet kon weer een schiadfevmroe- ten slotte de st minder dlan 42 voor twee mille De Minister tJeg te geven, die hii legde zich er ie uit de Kamer dat ziaakie ee<ns sring het volgend jaar, komen voorstellen om telefoon iets. Wie om ssen, heeft - ven dat hij Tv*» en alles is iet al niet. Het of dit alles kan ren- 3 de risico niet groot, voor een reeds is dan 1 t zoo- en echec zaak niet is er geen kapitaal weg, i geboouw en zijn uit hun werk ge en men 's morgen 's avonds Wybert Tabletten schheld, keelpijn, irs. Drukkerij OON GOUD*- kingen, over te brengen aan hun gastheer, die zjjn handkboek over zijn arm hing om die te '.aten db'Ogen en hun dten wieg wees naar een steenen trap in den Itoek van den muur. Adoira beneden, in hoofdzaak om niet alleen ach ter te blijven in den grooten, leegen sa lon. Binnen enkele minuten kwamen zjj uit aan een steen en borstwering, die gevormd <wierd door groote steenen tusschen twee evenwijdige muren. Het grondvlak wa< ongeveer vier voet lang en hep over de h<e*le lengte van het blok gebouwen, die het eigendom waren van Hemani. „Laat dte schurken ons niet zien!” fluis terde Oswald. „Ik maak aanspraak op het eerste schot.” Maar de oude Spanjaard» liep al langs de kanteelen, zijn wdtye haren fladxterden in den wénd. In het schemerachtige licht van dc toortsen, die beneden waren aangesto ken, kondten ziy twintig of dertig mannen bezig zien met het forceeren der groote deur, di. naar de overdekte binnenplaats leidde, waar de ladingen der inukleaels varen opgeborgen. De oude Spanjaard rende langs de knn- teelen naar h>?fi toe, terwy4 hij met zijn handdoek wuifde^ alsof hy vliegen wilde wegjagen. „Gaat weg!” riep hij in de landstaal. .Gaat dadtelyk weg. Ik ben Don J-uan Her nam, en ik verlang dat het eigendom van mijn gasten zal worden geëerbiedigd!." „Kom beneden en help nns. Don Juanl” riepen zij tegen hem. „Je vader zou ons ook geholpen hebbent Zeker, en ook wel je zoon. Don Pediro. Deze vier Engelse hen zijn onze vijanden. Wy willen hen doo- nalaten mi de social ts bracht. Daar pleizier van De beidie lil gen de motie te stemmen. Al aanvaarden zy dus de ontwapening, zij aanvaarden niet 3 weerloosheid. Dat deden alleen de com- listen. De kreten werden hoe langer hoe dui delijker. De schreeuwers schenen vlak bii het -gebouw te zijn, waar het reisgezel schap was. „Komt er uit en sterft, roevers en moor denaars! Honden van Engelschen! Weg met hen! Komt er uit!” „Dat zullen we!" zei sergeant Tadkly, er zich meer om dergelijke eenvoudige ver- aan te brengen en een minder politiek voerde, zouden w|j plelzier beleven van die zich e vaderen. -. Waarlijk ngende be- tot nu toe eenheid van t(jd in weinige klokken die kiosken waren, waren ir eens en dc twistge- gehouden wor- itversiering be- geen aanwinst, at een platte den. Maak de deur voor ons open, of wy zullen je graanschuur in brand steken al» bijeen verradier en spion!” „Ga JM gang!” riep Don Ju an moedig. „Maar zoolang als ik leef, zul je geen kor rel zout stelen van de gasten, die ik in myn huis heb!” Een salvo geweerschoten van die Engel- schen maakte een scherp einde aan <üt geepo-ek. Zij waren vooruitgegaan onder bedtókking van de kaniteelen en vuurden nu regel recht naar beneden op dten troep, die met een boomstam progeerdte om de deur open te beuken. .•Dat was raak op dte ellendelingen,” riep Oswald. „Geef hun weer een ladung, nu zij nog onder den iiulruk zijn! Vlug, de pistolen. Zy ayn daarvoor dichtbij genoog!” En geleund over tien muur, schoten er vter hun pistolen af midden in den troep vechtende mannen bene<lten. Adora kon er velen zien, die gewond naar een schufl- pFaats strompelden, terwijl anderen onbe wegelijk op den grond lagen. Woedende kreten en gillen klanken er door de Lucht. Nu scheen het Lawaai van alle kanten van het huis te komen. Ook begon er aan den versten kant, die niet te zien was, een rood lucht te schijnen door wolken van dikken rodk, die over de gebouwen hingen. ,^ij hebben <be schuur met veevoer in brand gestoken!" hiep Don Juan. BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. DXXXVI. De meest geliefde sport, die het belang rijke element bevat dat zij door de jongelui van „beiderlei kunne' kan worden beoefend, de sport die zich in weinige jaren zeer heeft ontwikkeld en vooral in een badplaats af trek heeft, is de lawntennis-sport. Eigenlijk heeft deze sport maar één bezwaar en dat juist voor ons land van beteekenis is, zij is n.l. te veel gebonden aan de weersgest"1'1 heid. Bij regen en sneeuw is de baan bruikbaar, bij al te groote koude is het mogelijk de handen lenig te houden. Dan komt er by dat alles nog, dat het een dure sport is en dat een goed veld, geheel in or de, onmisbaar is. Alles te samen is het een aardige, prettige, gezellige sport, die ech- LIJST van onbestelbare brieven en brief- m, van welke de afzenders onbekend Terugontvangen in de le helft der maand December 1920: Binnenland. Brieven: Arbeidsinspec teur van Utrecht; Hypatfieekbank, Eerste Nederl., Utrecht; Kaan A., Alkmaar. Briefkaarten .Dykstra W„ Breda; Oudtman, Hilversum* Smit D., Oudewete- ring; Schot Nellie, Delft; Terhorst Bakker, Hengelo. Buitenland. Briefkaarten: Brefeld, Hamborn; Lutzman B., Port-Said; Vei len E. M.. Dussehlorf; Hermann H Charlottenburg. Twee briefkaarten adres. zij de muni Vóór dejopheffing verklaarden zich de socialists ten, vryzinnig-democraten en d< Laar en A. P. Staalman. Nog trachtten de sociaal-dtemocraten om het tijdellyk karakter aan die wet te ont nemen floor den datum van 1 Sept. 1921 te schrappen. Deze pogung mislukte na tuurlijk, want daardoor zou de wet een gebed andter karakter hebben gekregen. Ook de amendementen van den heer Oud, strekkende om den eersten oefen insist iid te vermindeir-en. werden verwioroen. Het greepje socialisten, communisten, vriizdn- ntg-diemociaten en de heeren v. d, Laar en A. P. Skaalman deed samen tegen het md- Ltamisme. Miaar vóór de motie-Wiik stemden alleen de communisten, die natuurlijk niet zuiden nunt te slaan uit de stemmen die listen daar tégen hebben uitgie- zullen deze heeren weinig beleven! wetsontwerpen Werden goed gekeurd1; het eerste zonder stemming, het tweedte met die groepen zich noemende ante-miiCtibairisten tegen. Nu begint eiigenflijk pas de moeüliikheid voor deh Minister, want nu zal hii voor dten dag moeten komen met zijn plannen. Zijn dlie overeenkomstig deze tiidteiliike in krimping Of zal de Regeei zeg Juni of Juli, -- dten datum van eindljgiing een jaar te ver schuiven De discussie over een suppletoire oor- 'begroeting en de begroeting voor 1921 bracht weer tad van klachten. Adler- over de vildiegtuiigei^geschiedenis. dogsSn zelf. I eerst Daar valt niet veel van te begrijpen. Met TVomjpenburg was in 1917 een contract gesloten, dlat dteze fabriek niet loon na komen. Toen sloot de Regeering nieuw contract en gaf nog i ding toe met dat gevolg, dlat geleverde motoren niet mille kostten, terwijl ze in den hamled zd.jn geweest, slaagde er niet in een uitdc be begrijpen was, maar bjj neer, dat een commitssi* aal worden ingesteld, die zal onderzoeken. Dat is wel noodig. Een ander geval, de vergoeding aan de Oantiinemaatscihappjj te Goudia. ook al niet ts helder in zijn mérites, zal nadter wor den ondterzochit door de commlswie-Reii- mer. Voor het overige het gebruikelijke goed- koope anti-militaristische gedoe, waaraan dfit jaar ook de» vrij zinnig -democraten mee doen. Het sllot van de behandeling der Oor- logsbegipoting was niet onvermakelijk. Het ging om de slachtoffers van den oor log en de heer K. ter Laan nam het voor hen op. De Minister was niet tegen een memorüeipost en de heer Ter Laan was er terwijl hij zijn geweer greep. Een paar pis tolen lagen er voor hem klaar op de tafel. „Alls je de uatnood.gipg van een Spanjaard afslaat, steekt hy je dbodT, zegt men. „En als je de invitatie aanneemt, sterf .je van den stomp, dien hij je geeft!” „Kijik eens hier”, riep Oswialdl tegen ka pitein Ebenezer, „wij kunnen geen van allen hun ellendige taal spreken. Vraag jij dus aan dien ouwen kerel daar den weg naar een venster of balkon, waar wij zdjn voordeur goed1 kunnen zien, wtil je Zeg hem, dat hy zelf moet komen, dat hij voor op moet Loepen. En alis hij ons bodlriegt wel dan zal hij dadelijk een schot in de kop hebben 1’* Ail dien tijd was de oude man kalm be zig met vaten wiasschen. Aldlora en de ka- pitein gingen maar hem toe en haaldten hun beetje Sipaansch bij eflikaar, om hem het' verzoek der Engelse he so<ldaten duide lijk te maken. „Die kerel® buiten zyn hondsvotten”, zei hy, „zy zullen het niet wagen om hier te liiumen. Zij kennen my!” „Dat kan wel zijn”, zei kapitein Elbe- nezer in het Engelsch, „maar deze vier iheeren in de keuken zijn nogal kort aan gebonden. Ziiet u, zij hebben de zorg voor een groote lading müfltaiire goederen en als zij een geweer kjwyt raken of een pond kruit, zal er voor hen heel wat opzitten.” „Nog meer voor somanqge anderen”, bromde Oawdad, dLe juist by de deur was gekomen. ..Zeg tegen d.en ouden kerel, dat hij zich moet ha&sten. Wij kunnen die druktemakers niet den heelen nacht laten wachten." Adbra slaagidte er in om den inhoud, al was het niet in dten vorm van deze opmer- Bureau: MARKT 31. G O U I) A. zelfs mee voddiaan. Öfeng er dan bever een bepaald oednag op* au/iseeixlen center buj muerruptie verscnulienUe vryzinnig-ile- nwenaten, me wy mat willen verdenken van de by-pverweg-kW. dut het po’iMeK p.et onprotuceüiu is o.n die D. A. 1'. het ooftogspudgiet te laten opdrü ven. De heer 'Ier naan bedacht zich geen oogenblik: er zyn wei IO.uuj van dte siacatoffersgeef teder 100 gulden hoe ko.nt men er toe. om zoo maar een cijfer op tafel te wer pen, waar dte behoefte van de siachtoffe:*s zoo uiteen loopen? dus: LV.iXX) maai 100 is één mililaoen! Minister i*op legile er zuch bij neer. waLLioHt in zain bunnenste ietwat verwonderd over het aremak. waar mee de Kamer Item méér geiid in den schoot wierp dlan hii aanvroeg en bet mil- koeai was een ooz.wenlk later per hamer- slag toegesitaan. Wy voor ons hebben geen bezwaar te gen zulk een post, waaruit wellicht veel e.llendie is te lenigen, maar wat te denken over de sociaal- en vrlizinnig-dtemocrateu. die dagen lang tegen het hooge eindcijfer fulmineerden girootendeeils gevolg tiie ook met hun iinstemuning tot stand komen venhoogjngen van salarissen en Boldljjen en die op het laatst er nog een mail hoentje opw.ierpen? De Oorliogsbegrootang is ten slotte aan genomen met de stemman tegen van re vol utionaa ren, s. d. a. p., vrijzinniig-dtemo- enaten en de beide rechbsche eenlingen. Minister de Vries kon noz een echec ie boeken. Zijn hoeveelste? Ondanks af wij- K.mg dóór dten Minister van Financiën van een motie-Ketelaar, om de storting voor pensioenen ook af te schaffen voor de ge- pensdonneerden en op wachtgeld gestelden (met terugbetaling va*L het door hen re- etorte bednaz over 1&0) is deze mótte zonder stemming aangenomen! Verdier zijn, nog afgedaan de hoofdstuk- ken Financiën en Landbouw, waarbij het onweer, dlat mmister van IJsselsitiin bijna het leven heeft gekost, noz even nalicht te zonder echter eenize schade aan te richten. De Kiamer zit nu in Onderwijs. Dan nog Marine en de Koloniale begroe tingen en dan hoopt de Kamer met Kerst mis op welverdiend recés te gaan. Het zal wel gelukken, want men wil het! .m. Soc. Ons Genoe- an Kaasproducenten. ,Ons Genoegen", Hia at r. Stadhui». Vw- Koophandel. TWEEDE KAMER. Militaria. Begrootingswerk. De redevoeringen over de militaire reor- gnnisatie- mtwerpen, die te zamen een tien tal uren hebben geduurd, zyn door Minister Pop binnen net uur afgedaan. Veel indruk heeft de ministeriele rede niet gemaakt. Het waren de oude, afgezaagde motieven, die weer werden aangevoerd. Van ontwa pening kan natuurlijk geen sprake zyn, want met den Volkenbond ia het nog niet in orde en daarop moeten we onze hoop maar niet bouwen. Maar aan den anderen kant moeten wy toch wat qp zuinigheid uit zijn. De regeering heeft getracht een mid denweg te vinden, gebruik makend van de omstandigheid, dat tijdens den oorlog vele duizenden manschappen zijn geoefend. De zen worden nu behouden. In verband daar mede kan het kernleger verminderd worden, We kunnen nu eenmaal niet meer houden en onderhouden dan een relatief-sterk le gertje, dat goed is toegerust. Dat nu wil de Minister. De uitrusting moet berusten op een goede lichamelijk^ opvoeding, die tij dens den oorlog van zooveel gewicht is ge bleken. Vermindering van het contingent beteekent natuurlijk vermindering van kos ten; verlenging van den diensttijd betee kent langer profiteeren van de resultaten der vorming. In tweeërlei opzicht is het stelsel dus voordeelig. Het karakter van de voorstellen der Re geering is tydelyk. De beslissing over deze voorstellen zal een aanwijzing zyn voor de definitieve regeling. Neemt de Kamer ze aan, dan zal de Regeering de indiening van een dienstplicht-wet bevorderen; ver werpt ze de voorstellen, dan zal de Regee ring de motieven die daartoe geleid hebben, overwegen en daaruit haar conclusies trek ken. Daarmede hield de Minister dus een flinken slag om den arm. Van de motie-Ter Laan, om het geheele vestingstelsel af te schaffen, moest de Mi nister natuurlijk niets hebben. De inundatie bijvoorbeeld is onmisbaar als steunpunt voor ons leger. Afschaffing van het ves tingstelsel is nog erger dan ontwapening, want daardoor ontneemt men de kracht aan Jiet leger, voor zoover het bestaat. Niet onhandig was een motie, ingediend door den heer Wijk. Hij meende, dat de Ka mer nu eens duidelijk moest zeggen wat ze wil: zal Nederland zich by een aanval ver dedigen of niet? Ten einde dat nu eens te laten uitmaken diende hy een motie in, waarin wordt gezegd dat Nederland zich niet behoeft te verdedigen. De socialisten zaten met de motie in een moeilijkheid. Wel iswaar is hun standpunt de ontwapening, maar de heer Wijk stelt het geval, dat Ne derland wordt aangevallen. Zy besloten te- „Nee-n, maar ik kani het haar leeren”. antwpordlde taapdtein Ebenezer dradelyk, voonllat het meisje tijd; had om te spreken. „Nu, vooruit dten, kapdtem. Et zijn er genoeg in dlat rek boven den schoorsteen mantel. En houd een oogje op dien ouden Spanjaard”, zei sergeant Tadkly. „Schiet h< m dood, als hnj het in zijn hersens krijgt om een van ayn Spaansche streken toe te passen op een fatsoenlijk Engelschman." Maar de oude man ging kalm voort met het afiwasschen vian de borden en scheen aan niets anders te denken. Buiten wérd er druk geschoten, er werd gegillid en geschreeuwd. De Engelschen ke ken elkaar grimmflg aan en sneven den kruiitdhmp op. „Ik denlk, dat het alleen onze ezeldrij vers zijn”, zei Ta<Mly tegen Oswald, „het zaakje zal niet lang duren.” „Als mijn oppasser mij vanavond besto len heeft, zal ik hem met veel pileizier een kogel dbor zyn hersens jagien”. riep geant Tadkliy. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel ea de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer 0.^5. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkhe den 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. Nu kwam «en der Eugelschen op de ge dachte, dat het nuttig zou zijm om eens te gaan kijiken, hoe diie Spanjaarden hun tyd diooilbracbten. „Tien tegen een”, zei sergeant Tadklfy, dat de kerels dronken zullen woixlien. En zij zullen morgen allönmmst geschikt zyn voor hun werk, als wij hen niet een beetje op jagen. Een beetje ransel doet een Span jaard ncxkit kwaad.” Het wias door zulke dingen, dat de Brit- sche soldaten in Spanje zoo’n ongunsti- stigen naam hadden. Nu liad Ebenezer Sinclair, als een voor- aichtig scheepsbevelhebber, beslist gee.scht dat de mun^a|^n de kostbare lading der nrui!ezels gébracht zouden worden in de gébouweiiL waar hij ondteiigebracht was en dus buitenu*Ket bereik der muilezeLdryvers Ann dezen voorzorgsmaatregel had het reisgezelschap nu zijn veiligheid te dan ken. Want nauwelijks waren sergeant Tadldy en zijn vriend Oswald' de deur uit, of of vloog hun een kogel tegemoet, die terecht kwam in het hout van de deur. „Terug in huis", riep de sergeant. „Aan zijn gelijk een Scheveninger vertelde, be lieven we niet aanstonds tc accopteeren. Natuurlijk maakt een enkel geval reeds een diepen indruk en de volkspsychologie loert dat dan altü<i het aantal gevalled zich zeer vermenigvuldigt. We zullen dit verder moeten afwachten, hopende dat het loelijke verschijnsel niet ernstiger zal blij ken te zy'n dan het is. Reeds voor den oorlog bestond in de re- fttie het plan om over de geheele stad officieels tijdaanwijzing tot stand te igen. De daarvoor benoodigde uurwer- konden weer niet in Nederland worden vervaardigd en zij moesten dus uit Purlja komen.. Nu, daarvan kwam natuurlijk voorloopig niets.. Eindelijk, zoowaar, daar zyn ze toch gekomen en thans is een aan vang gemaakt met de oprichting, zullen deze klokken in een dring hoefte voorzien, want het was onmogelyk om eenige eenheid de stad te kragen. De er op kerktorens en het nooit met elkaai sprekken. die over den tijd f den, zijn vele. Voor de straat toekent het klokkenstelsel geen aai Op een mager paaltje staat een ronde doos, dat is al. Natuurlijk zal er aan stonds veel twistgeschrijf ontstaan de plaatsing der klokken, want het gem< tebestuur is in zulke gevallen nooit slim dat het van te voren even in de kran ten meedeelt waar de plaatsen Zoo iets dringt nu eenmaal r ainbtenaren-brein door. Reeds bezig was de klokken te plaatsen kwam er in de dagbladen al kritiek op de keuze. Een paar gevallen hebben w(J ook eens be keken en geheel ongeluk heeft ‘le kritiek niét. Hóe het ztf. Wij hopen dat w(j nu dert tijd zullen weten en dat wij niet altijd dat getob hebben.. Indien het gemeentebestuur op toelegde om dergell" beteringen aan te brei hoogdravende p heel wat meer pi noemende vroede En misschien komen zij dan zelf op tijd als er raadsvergadering is. HAGENAAR. ter te veel eischon stelt. Vandaar dan ook, dat vergelijkenderwijs het aantal tennis spelers met groot is tenzij m‘‘n ëen die één uur por week zich aan dit vermaak overge ven, ook wil meetellen. Na deze inleiding komen wij tot de ver melding van het historische feit dat de eer ste Nederlandsche overdekte tennisbaan is ingericht en ge opend. Al vaak was het plan daartoe ontworpen, maar bij de uit werking ervan bleek alras dat financieel een dergelijke baan op een fiasco moest uit- loopen. Er is voor noodig een zeer groot en hoog gebouw, een zeer goede grondbedek- king en voor de exploitatie een voortduren de openstelling van de baan. Dit alles loopt natuurlijk uit op een zeer groot bedrijfska pitaal en wie steekt dat in een tennisbaan. Het toeval is echter gunstig geweest, Op Scheveningen staat een gebouw dat vroeger electrische centrale is geweest, maar sinds eenigen tyd geheel is ontruimd. Een goede bestemming heeft men voor het vry logge gebouw nooit weten te vinden en ten slotte was het eenige waarvoor het ge schikt was, het houden van tentoonstellin gen. Op zekeren dag is zeker een tennisser eens op de daar gehouden tentoonstelling verzeild geraakt en heeft hy den indruk xan het gebouw gekregen dat het uitste kend geschikt was voor tennisbaan. Inder daad is het daarvoor geschikt gebleken en dezer dagen zyn niet minder dan twee ba nen in het oude centrale-gebouw geopend. Er behoefde eigenlijk niets aan veranderd te worden. Het is nu mogelijk daar van ’s morgens tot ’s avonds te spelen en voor het eerst in ons land zal er bij kunstlicht getennisd worden. Er is een enkele en een dubbele baan. De huurprys valt nog al mee. Een uur op de eerste baan kost vier gulden, een uur op de tweede tien gulden. Men kan gemakkelyk een uur bespreken, per komt dan niet voor nk •ns een afspraakje wil maken a een uurtje te tennissei maar even per telefoon op te geve,, de baan voor dat uur bespreekt ea in orde. Gemakkelyker ka: is nu maar de vraag t deeren. In elk geval is Men kan precies berekenen wat half jaar de kosten zijn en ook een garantiefonds bijééngebracht dat alle gevaar van mislukking verdwenen is. Blijkt het dat de rendeert, dan ic er staat er geen nutteloos niet tal van menschen i stooten.. Een leelyk verschijnsel komt te Scheve ningen aan het licht. Reeds langen tyd lie pen er van die oncontroleerbare geruchten dat slechte en vrywel waardeloze visschers- vaartuigen, die echter hoog geassureerd zijn, tot zinken werden gebracht met het doel de premies in de wacht te steepen. In verband hiermede zou één reeder reeds in hechtenis zijn genomen. Natuurlijk zijn de verhalen dje te Scheveningen loopen. overdreven, maar dat het niet bij een paar liepen is gebleven, moet wel vaststaan, it er het er echter wel twaalf zouden

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1