Gouda Gouda. (OOP I Blad. J ,T^ No. 14500 Maandag 20 December 1920. 59e Jaflrm?, UI IF WJJLFkJ VLIJM JU VIV U JMwIJlI 1 JL o TING H I II If Feuilleton. STERKE MAC. XTle-cc-w®- exx J^óL'vexteaa.'txe’blei.d.’voox Q-ÓTXd.a. eaa.0aaa.stex3s.exx- I l i -spelen. Konstantijn te Athene, it T BESTUUR. BBHALVB ZON- 1« FBBBTDAGBN. VERSCHIJNTDAGELUK8 6282 50 i. Administratie: Telef. Intere. 81 Boreal: MARKT U. G O U D A. Redactie: Telef. Intere. 545. 3SSINGEN. deren geren: vaB\kapitaal 68> trok zijn broer aan plotseling helder (Wordt vervolgd.) GOIDSCHE COURANT lansje M., Nelly en 5 de H. Naar het Schotsch van S. R. CROCKETT. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSBLINK—v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) IMOaXONDBH MBDlDBlUNGBHi V-4 raf>i. Il.H. .Ike „„1 n>Mr l>M. O» de rraMwIna H hwcar. GmraM «tnrtmMIe lecnmdMi m*Ud««tta<w W contract tot nor gmde- wmdee pril*. Groot. Mtm M raedm wenhe berated user plaatsruimte. AdwrtetHe terne #orte lefteonte doer kuteeeteut na »llada Bootee- dolarm, AdnrteutMwaaux aa oeao Aioatoe. in de tweede jguig der pry- R laatste zitting in DECEMBER en op ZATERDAG van Krak! was nu iden: Van de Oude- la S., Rina d. Vr., De ItaUiaanBche Kamer heeft met 276 tegen 7 stommen een weteootwerp aan genomen, dat vóórziet in hot nemen van maatregelen ben behoeve van de invalide en gepenfidemneerae soldaten, niet dan na- toooerien hadden plaat* met een stormram en „Genadigtf ,,w\j zjjn <ux> e helpen opruimen? )enk eens aan al die n kleeren hebben!’. i ster de hij. wakker te krijgen en Jan durfde niet dat... de roevers, treffende een vervroegde heffing van het Rechanotopfer met zekere varaacMangen, waartoe de minister van Financiën aieh namens die regearing bereid verklaarde, aan te naman. I ft epen zucht wakker, groote oogen rond oogenblikken geen de plaats, waar hü hij op. de Jan, „hou je stil' g-) langer hoe kouder! I nioesten toch ste- zij daar nooit over st maar even onder uurtje gaan liggen, n poos naar de bla- i sperde telkens de te zülC dat zij niet lotte'vielen ook zjjn Luister maar!” t ingehouden adem, hun nabijheid. Het ■p voorwerp op een lij hoorden een ge- i, wacht maar!” (Slot volgt) J*- w op dit «ogenblik in Stockholm geen zaak, dte niet uitverkoopt! In Noor wegen i« het nog veel erger. Daar wordt deii kooper dikwijls niet eens een vaate prys gevraagd; hü moet nsaar zoggen, wat hü voor het verlangt ta artikel wil ge- w wc. Zoo komt 't voor, dat men voor oen coUuum, <tat voor zeshonderd kronen ge- prumi staat slechte twee honderdvyftdf kronen behoeft te betalen. iMat die effecten M |iet evensoo gesteld. Wat de kaarsen ta de i&atote ja ren g*- stegen z(jQ> verliezen sü thans dukwüta ia enkele dagen. Niemand weet, waar hec geld gebleven te; alleen de voormalige be zetter weet, dat hü het niet meer beeft. Ook Mijn er groote kapitalen geatoken In grondbezit, fabtriekagebouwen en in bot buitenland. Zwepn heeft tamelijk veel ar tikelen in het buitenland gekocht en be taald, die het door gobrek aan scheep» ruimte niet kan invoeren. Omgekeerd heeft Zweden in den somer oeer veel uitgevoerd, vooral hout naar En geland; de Engeteche schulden, die in het najaar vervielen, syn echter slechte voor een klein deed betaald. Bindel Ük heeft ook de invoer van taxa artikelen veel geld naai* het buitenland doen vloeien. In Noorwegen, wear deze invoer onrustbarend^ afmetingen had aangenomen, heeft men reeds ta oelük uxtgebrtede invoerverboden afgekond»d. In verband met de malaise in de zaken wereld heeft de Zweettecbe nijverheid aieh natuurlijk gedwongëft gezien, een groot «teel van het per.soneri te ontelaan. Het Zweedsche arbeidersprohleem wordt nog gecompliceerd door een middenstandhprtr- bloem, want het ontslagen bureauperso neel, afkomstig van de fabrieken en open bare instellingen, heeft swh georganiseerd om zijn eiechen naar het voorbeeld van de arboi-ders dk>or te drijven. De overvloed aan werkkrachten In de steden heeft ook zijn goede zijde, meent de correspondent van de „Köln.sche”. die het voor Ztweden een «root voordeel schijnt tQ achten, dat het leger en de vloot thana in staat xyn. de hiaten in do onder- offickererikorpe, welke in den loop dar jar ren waren ontataan, wvvr aan te vu'len. Ook het dienstboden vraagstuk ie et thans geen meer voor de „mevrouwen”, maar over de dienstboden. Ven den so- mor gokten maasulioanen van honderd tot hondordlvijf’tig kronen nog als normaal. Thans rs er veel meer aanbod <ian vraag. De landbouw is evenmin in staat, nieu we werkkrachten aan te nemen. Fahrcks- arbeidws gevoel dn trouwen» over het al gemeen weinig voor werk op het land. Men ziet dus, dat ook in de Sknndma- visebe landen de toekomst niet zonder re den tamdlük donker wordt ingeziea. Hyimanö, de voorzitter van dien Volken- bondLsvergadering, heeft zijn zin en mei (hem wiaarschünljjjk aile leden. De verga dering is geëindigd voor Koretmis, noodat d-e gedelegeerden de feestdagen in esgen kring kunnen vieren. In de laatste bijeen komst is nog gauw eventjes de Araieen- sche kjwestie afgehundeid. Lafontame bracht rapport uit en eindfigde me<t een voorstel ter uistedilmg van een Voöcen- ibondfeconunnssamaat voor Armenië. Het plan van Roemenië oon onverwijld in Armenië tusschenbeide te koonen, werd verworpen, meldt H. N. De vergadering heeft het probleem be treffende het bieden van hulp aan Arme nië verwezen naar den Voikenbondtaraad. De commissaJe due dbor den Volkenbonds- raad belast is met de voorterekting van de vvlkset^mimding te Wilna^ aal onder vooraiterschap van loolomel Qhanliigny bin nenkort te Warschau bijeenkomen. Zjj zial daar tegenwoordig zyn hu die aoderhaa- delingen, die üu&schen die Poten en de U- tauens geopend zijn betreffeowie de nxxüa- lyteiten van de volksstemming en het ge bied, waarover deze zach zal uotstrekken. De Volkenbondisraad heeft aan het secre tariaat gevraagd om <te kwestie betref fende de volksstemming na te gaan, op- diat het deze in de eersbvoigendo zitting in Februari a.s. aal kunnen behandelen. erde Jan, die wak- een zonderling ge- Hoe lang had hjj ngen wist het niet, ;n was allesbehalve en deden hem pün; n plank en had een jn was. Zoo’n vreemd, zon land met een scherp wroette. Voorzichtig d boven den deken n in het rond. De meer zoo ondoor- net inspanning hier erscheiden. j, met ingehouden k beweging, vreemd ,ieve help! Wat zou lelijk Chris wakker Nog wenten een aantal kwesties van ondergeechflkten aard afgehandekk o.», die van het esperawfc, waarop Hanotaux (Flrenkrijk) in een geeatijre rede den aan dacht vestigde. Ook werd de wensch ge- mt, d*t er een internaUonale organisatie van inteiiectuedett arbeid wordt ingesteidi Daar de agenda toen «dieel afgehan- itekl was, sloot de voorzitter Hymans de verandering imet een rede, waarin hÜ al lereerst dank bracht aan <b Zwitaersche repuHtek en het kanton Ganève voor de verileamte gastvryihesd, dtauta* in het kort naging, hetgeen de vergadering had ver richt, welke Mj een geetaagde proeftie- mnmg noemde en eindigde met een beroep op de jeugd te doen, die thans de ver schrikkingen van eten oorlog kende om op de solide grondslagen van dan Volkenbond den vrede op te bouwen. Wij hett>en aan de wereld een gerechte hoop gegeven, en mogen (haar daarin met teleuroteileci. De Ziwiiteersche president Motte voerde na hem nogmaals het wxxxrdL Hü riep dien gedelegeerden een tot weerziens toe en eindigde met dten spreuk: Et sit in terra ipax hominÜMis bonae voluntatis. (Vrede op aarde voor de menachen van goeden wüle. Ook de tfeskuiiditgen, die deelnemen aan de conferentie te Bruseri, nullen waar schijnlijk nog vóór Kerstmie uaiteeognan, vennoedeiijk Donderdag. De trede van den heer Bergmann heeft in het algemeen «en gunetign induik op .de conference gem&aikL Mm is van oor deel, dat de openiyicè erkenning ven Dumtschlandte verpiiehitiagen en de toe zegging, dht met de betailong der schade- loosstelliing een aanvang ad worden ge maakt, aoodtra de Duittache begrootmg en die stand1 van den Duitschen wisselkoers d&t zonder gevaar voor een fimancieele catastrophe toelaten, den weg hebben ge opend tot een practteche bespreking en hoop geven, dat ondanks alles een over eenstemming zal worden bereikt. Zlaterdag hebben weer enkele Duiteche gedelegieerdien het woord gevoerd. Nadat die Durtsche gedelegeerdten ver trokken wasren, hebben de afgevaardigden dier Ententelanden aan eakelen onder hen opdracht gegeven omtrent sommige (kwesties nadiere toehchting aan de Duit- Bchers te vragen. Vnnduag zullen wt verslag uittmengen over die door hen verkregen nadere toe lichtingen. De regeeringsarüas, die in verband met de voorvallen in de belastimgcommissie van dien Duitecben Rijksdag dreigdte en die dien Duütechen gedeiegeercten te Brus sel eemgen schrik aanjoeg, is voorkomen. De fractie van dfe Durtsche Volkspartij heeft besloten het regearangsvoorstel be- ,jDat was al wat de Fnanschen gespaard hadden. Tusschien Engelsche dieven, Fran- sche dieven en iemandte eigen landgenoo- ten, zou het inaar het beste en gelukkig ste voor een oud man zyn om spoedig naar het giraf te gaan! En ik heb niet tens tijd gehad om mijn zilver en gtas- werk te redkten!” En nu begon hü zich te haasten om nair beneden te komen. „Houd hem tegen!” riep sergeant Tad- dy. „De ouwe kerel wil de poort gaan openen voor dfien schreeuwenden troep. Houd hem tegen. Of ik zal hem zelf te genhouden met een kogel in zijn rug! Blijf staan, Don Juan!” Iets in den toon van den soldaat, meer dan de waarschuwende kreet van Adora, hield Don Juan bijtijds tegen om te voor komen dat sergeant Tladdy zijn bedrei- Ripg. uitvoerde. „Kapitein Sinclair,” zei Oswald, ®ijn een paar goede ptetolen. Meer kun- n*n wü niet missen, maar u hebt zelf een overvloed van geweren en munitie. Wij laten u hier ter bewaking van (te hoofd voor, zich bewogen had. „Aritora,” zei de oude man zachtjes, ,4igt die man er nogT” Adtora keek met gespannen aandacht. Haar jongere oogen loonden alles beter opnemen. ,Jfij beweegt zich,” antwxxwddte zü op het laatat, „en hü houdt i»ta donkera. ?n eün hand.” ,31 Üf van die (tear vandaan,” schreeuw de kapitein Ebenezer plotseling;, ik schiet!" De man wierp haastig iet* in de rieh- txng van de groote deur, op het zelfde ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal per weak 17 «tat, mat Zoedagablad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal yaar de beaorging per looper geachiedt. Franoo per poet per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 2.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 21, GOUDA, l»Ü agenten, den boekhandel ea de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beaorgkring) l-r-8 regels f 1.99, elke regel moer 9.25. Van buiten Gouda en den beaorgkring: 16 regels 1J5, elke regel meer f 9.30. Advertentiën van publieke vennakelükhe- den IS cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 büslag op den prijs. De algemeene prijsdaling en malaise in bedrijven doet zich nu ook in Skanduiaviè gevoelen. De economische toestand buurt evenwel ernstige zorg. Ook hier ziet men de bekende verechünselen van na-den-oor- log: prjj.sda.lmg. Bchaarschtg en warkloouheidi Ook in Ziweden deed nfeh hëlft van den oorlog een'%tüf_ zen voor, waarin sedert dien zomer van dit jaar een kentering is gekomen. Toen be gon de prijedaling, die m de laatste weken haar tempo aanmerkelijk heeft versneld. Naarmate <te goedtooope Amerikaansche producten op die markt komen, dealt de waarde van de tegen hoog en prijs aange kochte voorraden, en de handelaars zien tnch gedwongen, deae met veriies van de hand te doen. De groothandel doet, vol gens den Stockholmschen correspondent van de Kalnusche Zeitung nog wanhopige pogingen, de prijzen op te houden, maar de eene bres na de andere wordt er in ge- maakL Zoo hadden bijv, schoerihandeiaar» niet aan de prÜMtaling meegedaan, totdat een ftrma een scheepslading Amerikaan- ache schoenen importeerde. Nog geen week later daalden de prijzen gevoelig. oagenHik ging het geweer van den kapi tein af. De man begon naar bet bosch te hollen, maar even, later struikelde hü en vod.' voorover. Het projecteel, dat hü tegen de deur had1 geworpen, kwam er hard te gen aan, kaatste een beetje terug en 1*g nu tusachen de deur en den boomstam. Er gjng een lichtvonk van uit „Dat is een loot”, aea de oude man, ,jrk zou graag den draad door midden schie ten, als ik maar wat beter kou. mikken.” „Geef mü uw geweer”, zei Adora, ,^k zal het probeeren. Ik kan beter zien dan u, en de afstand is niet groot.” Zü makte midtten tusechen de bom en de voortkruipien.de lichtvonk. Zü schoot een keer, schijnbaar zonder resultaat. Toen leunde zü zoover voorover ulszü durfde en vuurde voor den tweeden keer. De vonk gloeide nog erven door, maar teem kwum er een vlammetje en daarna doofde alles uit. Adora had den dkaad van die lont verbroken en zoodoende de deur behouden. Intusschen laaide het licht aan den noor- derioant van het gebouw helderder op. De rook werd steeds dikker, terwijl' er smart kreten van (ben kant naar hen toekww- men. Van t«d tot rijd konden zü tegen het licht de gestalten zien van de vier verde digers van Hernani, als zij stonden te schieten ter verdediging van die hun toe vertrouwde ladingen. ,jDdt is treurig werk”, zed kapitein Ebe- nezer, terwüi hü geweer tegen dten muur zette. ik geen strikte bevelen had gekregen, zou »k ook ginds zjjn, waar tenminste «ets gedaan wordt* Maar het schieten hield op. Er werd steak mmder geweervuur gehoord. Hel boomen en struiken naderbü kropen Het laatste stuk van de poort neergevallen. De roovers hievea opnieuw hun luid geschreeuw aan. „Dood aan de Engelseben!" riepen rij. Maar op hetzelfde oogenblik. dst de deur ingieatort waa, kwam er een hagel van kogels op hun achterhoede neerval len. Zü ffmgen op d^ vftucht en de wak kere paarden van vier compagniéën Brit- sche cavalerie redui hen omver. Er wer den in bet ochtendlicht tal van zwaarden getrokken. Het Ideune kanon werd buit gemaakt en juist bü het aanbrekan van den dag reed er een jong offftaier naar de poort van Hernans. Hü sprong met rijn paard over de omheining en verschafte zich onbevreesd toegang tot de binnen plaats van Hernam. „Wat is hier te dosn!” vroeg hÜ, teem hü niet dadriük iemand zag. Op het eerste gelicht vloog Adora naar hem toe. Zü rende de trappen af, en zon der zelf te weten hoe het kwam, waren dadel ijk daarna haar armen om den hals van Sydney Lotamer geslagen, terwül de tranen uit haar oogen stroomden. ,j0, dm hemel zij dank!" ze! ze, „ik heb je gevon den bütüds!” En zü was ®ch niet eens bewust, dat de jonge man, ten zeerste verbaazJ over dit wonder, aieh naar haar toeboog en haar kuste met den kus van een vertoefde. dtet rumoerig© gehad. De maxntmaJiBtuwhe elementen van de socialistiHche pnrtüen verweten aan den omk^taatsB©cretari.s van Binnenlundsche Zaken, Corrudfaii, (tat hü d® reactionnaire bewegmg aanmoedigde, die onder den naam tasciMne langzamertiand overal tegen de maxdmaljatiische excesuen in ver zet komt. De soctalisten raakten hierbü handge meen met andere Kamer(croep«i, en er Vielen aan verschillende kanten slagen. fhilipBon, die afgevaardigde voor Floren ce, raakte haertdj onder den voet. De voor zitter schorste daarop de zitting. Terzelfder tüd ta het te Rome tot een botaing gekomen tossdien de politie en een aantal invaliden en gepenaionneer- den, die Montecutoria wilden blbnendkin- ge om te pro testeer en tegen de vertra ging in zake de aanneming van het wets ontwerp, dh.6 voorziet in het nemen van nwatregedeu te hunnen behoeve. Er wer den drie personen gekwetst. Konstantin’s blijde incomste. Wat zulen de geallieerden doen? Kon- stantijn aan ’t hoofd van ’t leger? Venezilistische betoogingen te Kon- stantinopel. De Volkenbondsvergadering gesloten. De conferentie te Brussel maakt vorderingen. Regeeringscrisis voorkomen. Rumoe rige Kamerzitting. Economische crisis in Skandinavië. ONS OVERZICHT. dat toen de kondng van het oorlogsschip in een stoep nederdaalde, tdentall^p per sonen. te water sprongen, en naar hem toe zwommen (een koude liefhebberij op het oogenMük) en juichend bet waartuigje, dut Konstantün “aar den wal bracht, om ringden. In Fransche, volgens de „Evening Tele graph” goed ingelichte kringen, worden Konstantün groote plannen toegeduaht. Men verwacht, dat hü ach aan het hoofd zal stellen van dte Grieksche troepen in Klein-Arië. Intusschen zijn berichten ont vangen, dat die Turksche nationaltotiBche ieixJeTB haast maken met de voorbereidkn- gen van een nieuwen aanval op het Griek- sche leger in het Vii-llajet Smyrna. (Men maakt zich, te Athene ongerust over de Vena zei istdeche betoogüngen, die Ui Kxxnstanrinopri worden gehouden. Uit vrees, dlat de Grieken „besmet” worden, is het verbodten zich uit Griekenland naar Konstantinopal te begaven. Van alle vorsten, die die laatste jaren zü®1 onttroond), is ex-koning Konstantün er cog het best aan toe, hy ta zelfs heel ge lukkig te prijzen. Hem is het lot nog gun stig geweest, want nadat het léék, of hü voor goed gebannen was uit zijn vader land en als gewoon burger de rest van zü® levensdagen op vreemden grond zou moeten sluten, is het hem vergund ge worden ril» oude rechten te iannemen--. misschien voor een zeer korte poos, want de mogelükheid is niet uitgesloten dat zün efejuge .^regieeringodaad” zal bestaan in het afstand doen van d*en troon (hoewel hü te Venetië nog tot een journallist heeft verklaard niet aan aftreden te dtenken), maar dhn aal zün retraite toch eervoller en vooy z’n toekomst gelukkiger zün (tan die ddr overige ontkroonde vorsten. Im mers, Konstantün aal kunnen blijven m eigen land1 te midden van een volk dat ge toond heeft hem lief te hebben. Ook is er eendlge kans, dat hij rijn oude rechten volkomen zal kunnen hernemen, wat voor- namerijk afhangt van de houding der ge- allierden. Men weet dat zelfs de royalis ten onder den indruk gekomen zün van de bedreiging allen financieel en steun op te heffen, die die beschermende mogend heden hebben gewit en dat van dat oogen blik af overwogen is of Konstantün, om alle partijen te bevredigen, niet beredd zou kunnen worden gevonden onmiddellijk na zün terugkomst van zün rechten af te zien. Nu ia, blykens de Ren ter-berichten, de gedragsJyn der entente tan gunste van Konstantün veranderd'; de Fransche re giering zou namelülk, in overeenstemming met de Briteche, haar instructie aan den Franschefi gezant te Athene, om Grieken land te verbaten, hebben herroepen. De Engelsche en Fransche gezant zullen zich echter van elke betrekking met Konstan tün en het Grietasche hof onthouden. Er is dus al eenage toenadering. Intusschen, het Grieksche volk maakt zich nog niet ongerust over dë komende dingen; met veel gejuich heeft het giste nen Konstantün ingehaald. Volgens bet ééne bericht kwam hü om elf uur met een special en trein van Kormthië aan en be gaf hü zich terstond naar de Kathedraal en vandaar naar het konankflük paleis. Via Landen wordt uit Athene geseind, dat een zeer enthousiaste menigte den te ruggekeerden monarch verwelkomde en schieten scheen verder af te zün. Kapi tein Ebenezer stak zyn püp aan met een vuursteen en ging achter de borstwering vaa het dak staan. Zelfs de flinke, jonge oogen van Adora zagen geen enkelen rijand aan hun zü<i« WJ1 het gebouw. Itlotseling kwam er uit de duisternis van het bocch aan den voorkant een ge weldige ui/toar.stmg van vlammen, waarte gen het geheeJe blak gebouwen uitiewam, aksof het klaar •tag was. Er klonk een oorverdoovend geloei, en een gedeelte van den muur bdj de poert stortte in en viel gekletter van ateenen op dten dtoode mannen. Hemel!” nep de kaputem, goed als verloren! Zü heb ben ergtow een kanon in hun macht ge kregen. Ikat is minstens een achtpomter!” Wleer bulderde het kanon; en toen kwa men de vier dappere verdedigers aanren nen Oswald! waa in zijn arm getroffen door een kogel, maar hü had er een zak- dbek otn gebonden en maakte er nheta geen drukte van. „Alles ta vertonen, als wij geen ooder- aanctech piekje vinden, waar wü het tot morgen kunnen mtbouden. Sommige ka meraden zulten ons miaechten hoeren en one te hulp komen. De gefcken maken ta- waai genoeg om op twintig nujlen afstand gehoord1 te worden!” Weer werd een kanonskogel afgeecho- ten en kwam nu mudden tegen de poort, die verbrijzeld werd en nu nieta meer was dan gebroken hout en Üaer. Nog lurid de vreea voor de vüf onvermüdelüke Brit- eche geweren de aanvatten* terug. Maar <it toon niet al rif lang duren. Men zag mannefl, dta on*tefl de bescherming deur. Wy moeten aan dfen anderen kant een onderzoek gaan instel ten, waar de schurken de gebouwen in brand' willen steken. Schiet iedereen dood, die wil bin- nendringen. U ziet de deur. Als zü u daar lustig vallen, wacht dan tot rij nog een nieter ervan verwyderd zün en dlan kan uw schot hen met mussen. Als u ver ge noeg overleunt, kunt u hen haast met het pistool aannaken!” Bunnen enkel» oogenblikken was de lange borwtwering aan dien zuidtelüken muur van het gebouw verlaten, behalve door Adora en kapotein Ebenezer, die met zü'n eigen wapenen en de paar pasto len, (ffie hü aan Adora had toevertirou'wd, de groote dfeur stond te bewaken, die de ezeldrijvers en tie roovers tevergeefs had- dlr. getracht te forceeren. Beneden was de boomstam juist even viichifoaar, die als stormram gebruikt was. Daarachter lag een man, die gewond scheen te zün. Het was zeer donker, nuaar toch kon men wel iets zien. N* een klein poosje kwam het kapitein Sinclair dlat de man achter de boomstam

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1