PIANO- EHGROS- HANDEL C. A. MUUS COHEN Go. Anijssuiker. G. DE BAADT No. 1450 Rotterdam - v. Oldenbarneveltstraat 39. SIGAREN. Accountantskantoor H. 8PARR1Ü8 Lid Ned. Inst. van Accountante. Sïwu KINADRUPPELS ZWARE WINTERJASSEN onze bekende kwaliteiten, vóór zeer lage prijzen awn. Met het oog op eventueel» daling der prijzen zijn deze zóó gesteld dat ieder kan profiteeren van dezen bijzonderen verkoop die slechts duurt van Woensdag m.k. tot on mot Vrijdag van 10 tot 5*/a uur in den Melksalon van ALDENHUIJSEN, Markt, Gouda. Vergelijkt U s dri 127U3 9923 33 Drie- bd ViarklBurnndruk Sanguinose zuiter plantaardig tonicum; Vóór de Kerstdagen y// Feull OMEtOKO ANTON COOPS De STERK Controle - Inrichting - Adviezen - Belastingzaken Regelmatige bijhouding van kleine boekhoudingen. Alle overige accountantswerkzaamheden. XsTïe-c haastrecht. de heer J. SCHEER, „Het Tabaksblad” N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken Murwe Lijnzaadkoeken merk „ster" en w.l. uitmuntende door hoog vetgehalte. L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde zakken jjlii der trof i Cl., SANGUINOSE nieuwe levenslust terug gekregen. eens den bouillon van Maggi’s Bouillonblokjes met dien van een ander bouillonblokje. Het verschil zal U dadelijk opvallen. U zult bemerken, dat Maggi’s Bouillon veel fijner is dan ieder andere. prima AGENT tegen booge provisie, bekend bij winkeliers en grossiers. Brieven no Turfmarkt 54. RM| ROODE M IEDER, die wel eens aan HOOFDPIJÏÏ geleden heeft en SENNA’S HBOFDPUSriSTILLES gebruikte, weet bij ondervinding dat geen BETER en tevens geen ONSCHADELIJKER middel te gen HOOFDPIJN bestaat. ZSJ».. g» - Meubslkoopjes!! Trouwen!! SimiSTSUTUb birnbili, li tiSPIikih ROTTERDAM. Telefoon 12800. WITTE BIOSCOOP. «8 10 5939 30 Redactie: Telef. I 5600 20 E ARNHEM. e 34 s, weet i BETER HOOEDS’ De Loti Q11B 80 AGENDA. A. BRINKMAN ZOON - GOUDA. PRIMA UITVOERING winkeliers en grossiers. Brieven 6311 bnrean Gondsche Courant. 1859 36 FABRIEK VAK Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten enz. A’dam. R’dam. EtECTRISCHE DRUKKERS! ABRINKMANÏ^ GOUD» DROGIST - WIJDSTRAAT 31. Persoonlijke besj Hoopvolle ste Duitschland. zal zijn. Kons schen O’Flanagg Naar het Schotsch ü.autihoriseer I. P. WESSEL] (Nadra A|mR veer fleuda en ematrcken: H. J. VAN SCHALEN, WIJDSTRAAT 21, GOUDA. HANDELSQEBOUW, Kamers 5 en 8, Telef. nes. 183-388, VLAARDINGEN. - S9H M I 82 20117 21 “»7 rl 82 a*1’ j “e «i ADVERTENTI1N; NET PERSOON vraagt tegen goede betaling komt inwoning liefst in stil gezin. Brieven onder no. 6310 bureau van dit blad. 8 WADDINXVEEN. Advertentiën en abonnementen ep dit blad worden aangenomen door A. NOTEBOOM. Boekhandel. W addin x veen. ABONNEMEN per kwartaal 2.' Franco per post Abonnementen bij me agente», ADVBRTENTI 15 regels 1.3 15 regels 1.51 iea 15 cent per r Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering, behwt zich te idres aan Am- ;ken I 14 7923 44 7b 8128 76 8208 21 62 t9 7li 60 84 68 91 8301 9ö23 •J Ö4U1 3j 50 1003. 65 iÜH WEEKBLAD VOOR WINKELIERS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN. Meest verspreide, lezenawaardig vakblad. Min. 20 pagina’s. Ruim 8000 lezers. Laaf abonnement. Belanghebbenden zenden hun adres den uitgever: J. C. SCHOEMEIJER, sterdam, en zij ontvangen gratis 2 wek •en proefexemplaar. 5183 Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude-Dorp door A. BOOM, Berkenwoude, voor Berkenwoude-Ach terbroek door J. NOOMEN, Beiereche, Stolwijk WORMERVEER OPGERICHT 1765. 5382 Voedert uw Vee met Grootste voedingswaarde. Alles gegarandeerd Zuiver. Eere-Diploma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. .J w 8OU8 11326 37 051381 44 11408 1 Wagcas het inwerking treden van de atedelijke belaating op openbare ver- makel kbeden zijn de prijaen Loge f 1,25 Ie Rang - 0,80 2e - 0,80 3e 0,35 Mat ipbegrip van Stedelijke belaeting ea auteursrechtse, 6313 20 DE DIRECTIE. 27 December. 3 uur. Gdbouw Bom ningtoezicht. Verg. missie Armenzorg. 14 uur. Stadhuis- Ver ter v. Koophandel. g Vraagt condities voor het incas- 1 weren uwer Achterstallige en I Betwiste Vorderingen. 18 5268 7513 32 30 39 77 76 90 41 32 56 |48 5311 7615 58 56 8311 54 7011821 14112 69 9360 83 35 het beste middel in alle gevallen van bloedarmoede en zenuw zwakte, Malaria (binnenkoorts), slapeloosheid, gebrek aan kracht en energie! Tal van personen die bloed arm waren en geen Staal kon den verdragen, hebben door de Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. SANGUINOSE kost ƒ2.— de flacon van 300 gram; 6 fl. ƒ11.—; 12 fl. ƒ21.—. Tweemaal daags een lepel is voldoende. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., Den Haag. I'lesschen worden teruggenomen. k 6280 40 3 Dr. H. NANNING’S VOLKOMEN ALCOHOLVRIJ --f 1.30 p. flac. Dr. H. NANNING’* Pharma Chem, Fabriek DEN HAAG IBBMMBM^NBBBIMMNBMMN^ Van de partij van 200 dekens, die ik tegen fabrieksprijs aan bood rijn er nog een twintig overgebleven in diverse maten. Wilt daarvan nog profiteeren dan moet U gauw komen, anders zijn ze weg, Compleete ameublementen worden aangeboden voor spot prijs, karpetten fabrieksprijs, tafelkleeden soms halve prijs, zei'en, matten, tapijt, cocos alles erg goedkoop. Vrije toegang op alle af- deelingen. Morgen 21 Dec. deu geheelen dag GESLOTEN. 6312 33 PEPERSTRAAT 14-18. 6308 bieden wjj' U eenige 40 23 December 10 uur gen. Verg. Bond Toen Adora evei kwam was zij 't m iangsteJ lende groep ney Lotimer’s am scheen met van zón soldaten van Lord onverschillig te kijk lijk al naar hun tevreden glimlach dapperen kapitein, pen. De verantwoor schouders genomen aan boord gekomen Oogenblikkelijk, n achtige beweging, r uit de armen van S’ zij was niet op haa zeker kwam z\j tot kust was. Ja, voor mannen, en ook tot zji het stil had toeg dat doen? En het GEVRAAGD mü 13 BENT U EEN ROOKER 7 Koopt dan onze groote NAPOLEON, en U geniet 7 kwartier voer slechts 7 cent! Alz Reclamemerk TIP-POP 4 cent. gezwollen anl I jeukende I I Wti a wla I Gebruikt SEMMA’S CURAL= ia doesjea A M, 40 eg 75 ote. 6031 - bij - 21 C ANTON COOPS te Goud*. S. H. VAN LOON te Goud*. JOH. SCHEER te Haastrecht. B. NATZIJL te Stolwijk. A. N. v. ZESSEN te Schooahoven. 29 December van 14 kiezing v. d. Karnt Electrische Drukkerij Verkrijgbaar in busjes van 50 ct*. bjj 5334 25 6 ANTON COOPS, te Gouda. S. H. VAN LOON, te Gouda. JOH. SCHEER, te Haastrecht. B. NATZIJL, te Stolwijk. A. N. VAN ZESSEN, te Schoonhoven. Het aspect dter I Ls onderhevig aan v< sten diag leek ze e schappelijk „onder vol goeden wol, de z wel eens even 2iui meen koesterde n verwachtingen voor conferentie. Toen k zetten, de geallie over Havenstem’s gen, wiat ze naet maar geJukioig over toestand onmatdritelllj zalkelijke ua/teenzetti weer in ’t humeur t» afgevaardhgiden be® stellen Ln den toesta belangstelling, dóe wekken, doch die in wrevel ihadi dben ze in persoonlijke Duitschers bjjzonde tellen met U gevolg enkele kamers van de conferentie K Duiitsch gedelegeerd dor een aantal afg lieerden, dlie hun alsof de Dultscher zjj z’n strenge recht zin ook inderdaad die tot rapporteurs besprekingen waren temiddag ter kenr vergadering dter ent bracht Over deti posé’s het volgende Ven Le Su ire voort vloeiende uit verdlrag van Vei Duitschland' de gea gunstigde natie aanspraak op we Suire betoogde, d; kan bestaan, ioidfier voer overtreft; dö genoodzaakt zijn in te beperken en te\ zjjn eigen prodiucte verminderen. Boven een strenge conitro oefenen om er voor producten een aoo wordt gemaakt. De N.V. „DE i JDGEESTT rrekkina van 5uü nummvrs ten overstaan van Notaris 4. b. MUblE. Maandag 20 l.ecember 1920, Prijs van SNÉLLE LEVERING 55 9Ü 5010355 6J 10439 bl 94 B51Ü55UI. 8612 IUÖJÜ 1. 30 52 tó 07 <0771 13439 ltaU4 W ü&iuboo 4o 8 IBlw 2MB 2J 8718 93 92 51 ltó7: 1114 74 KWW 13554 1624. lal*- 04 75HIU1 a7 JvlMta 8800 -- 82 li 8928 83 4«H 7340 43 50 87 7< g W 81 5030 65 37 5144 b9 91D2 11624 14014 )C7 2310 53 98 9Z3oH7W 20 20 18 5268 7513 32 30 39 33 r "a 41 57 2448 64 2530 54u4 209 74 550l> 34 2608 61 98 319 2724 412 32 20 86 95 2837 696 2917 762 3044 918 83 28 3108 33 21 44 3211 ---- 51 38 53 87 92 70 1081 3352 73 87 3400 93 1107 38 6003 43 3531 46 41 61>9 3711 62^. 21 85 3812 6353 22 6491 75 94 3902 97 98 6505 6: 6654 57 9U 59 6/j4 4254 6816 4*)2 24 4400 4538 - 71 6906 4600 95 71. 4Hü 64 15 7214 TE GOUDA. G«vMtigden en vertrokkenen in de afgeloopen week. GEVESTIGDE^. N. E. Aar toen, verpleegster, uit Middel burg in Krugerlaan 130, P. A Hoe ma, ham delsraisuger, uit Ziwodle in Geuzenstraat 18; W. Berrevoeto, winkelbediende, uit Rotterdam in Hoogstraat 16; I. Bik, kan toorbediende, uit Hof van Delft in Kui perstraat 52; A. T. E. Brinkrnann, looop n*n, uót Grossenkneten in Westhaven 62; E. A. H. van dar Draaij, kantoorbediende, uit Amsterdam in Gouwe 224; P. van der Heeft, electrician, uit Delft in Veerstal 84; V. P. van dier Hoorn, wmkeJbediende, ujö. Breukelen in Groenendaal 66; W. de Kwant, fichupper, uit Wiaddmxveen in Vioretenanatra** 38; C. P. Lafeber, tóm- mennan, uit Velsen in Spoorstraat 46; D. Maarsen, tuinman uit Wonnerveer in G. Fkoréeweg SO a; L. G. van Meerveld. sto ker, uk Bolkoop ia van Startfenstnuit 9; Wed. J. J. Pranger—iMuktor, uit Utrecht ia Motenwerf 28; M. G. MuA, dtanstbock, uit Amsterdam ita Markt 39; D. Neir- maijor, manufactiuier, uit Htekendorp u» Karnemelk»]oot 80; A. Overejjnder, kx>e- ikenmaioer, uit Moordrecht m Veerstal 2; Wed. M. ElcmtomiPruikemaker uft Am sterdam m Oostüiaveoi 31; J. J. Rijswijk uit Ziutphen in Vest 36; A. F. Sterk, diemetbode, uit Haastrecht in Krageriaan 180; J. G. Streefland, wónkelchef, uit Den Haag ia Marlet 21; A. Vermeent, dienst bode, uit W'addinxveen in Goudkade 15; A. Vereluü, fabrieloBarbeider, uit Wad- dinxveen, Noorderstraat 11; C. Verweü uift Reeuwjjk m Turfaingel 76; P. de Wach ter, kinderjuffrouw, urt Rotterdam in Flu- weeJen&ingel 36. VERTROKKENEN. T. C. Michadlia uit Boedekade 132 naar Amsterdam, Amstel 266; G. W(. M. Noite uit Turfmarkt 7 naar Arnhem, Spijker- stnaat 23; H. G. de Wokf en getin uit Kar- netneUosloot 78 naar Ki'aderdijk, Sociëteit ^Ons Genoegen”; P. Bruijstens uit Wil- Lcm 15 naar Aó.plhen a. d. Ryn, Wijk H 80; M. B. Burgxsrsdüjik uóit Veerstal 1 naar Een- nun; W. G. Kaak uit Wydstraat 12 naar Cutffk, Grooteetraa/t 94; A. Meijer uit Pe- peretraat 104 naar MtiddeOharnia. Voor straat; H. J. Glastra uit IJssellaan 89 naar Utrecht, Bekfloerstraat 92; G. Oskam uüt Westhavem 49 naar Waddinxveen, Zuirf-Jaeugipad E 114; A. Oliree uit Preto- ruplein 5 naar Schoonhoven, J. van Beie renstraat 5; C. van Teülóngen uit D. Leijd- atraat 22 naar NaaJdwuik, Koniagastnaat 7; A. Malipaard uit Kleiweg 8 naar Ze- wnbergec, Kalishoek E 70; T. Ham uit Ooathaven 72 naar Rotterdam, Soetendaal- •che weg 77b; J. H. Wensel uit Fiuwee- lesringel 104 naar Asnsterdam, J. Ver- hulatetaaat' 02 boven; L. Punselie uit Spde- nngatraat 6 naar Dordrecht, Prinsenstraat 4; G. T. van dar Veer uit P. O. Both- Btraat 72 naar Apeldoorn., Molenstraat 106; L. Weasels uit Markt 51 naar Hil versum, Veerstraat; A. Verweü uit G. van Bloiestraat 35 naar Moordrecht, Kemklaan O 38. 72 91 10033 12812 .„H7 -- - y2 te 64 8507 10234 1^19 09 - - 15533 13141 4317942 02 15612 bl yj ö9 9Ü 201- 13212 9Ö180Ü22WM I jjbU 15731 DWfl »7 64 W 94 15809 tó 16 1JÜU8 181912MS 92 51 1825/ ..554 162A Si JM1WW 8Ü1362J 16371 Mi 1256 Ji W ri 58 oi 16447 «2 7U «1 1862320*7 [I 13i^4 IflöW j K) C 20 Dec. uur. Soc. „Om Genoegen”, Na- tionale Opera Faust. v.m. Soc. Ons Genoe- van Kaasproducenttfi. 4W Bouw- en Wo- Onderstandscom- Soiiede Salon- en Hu.skamemieu- beien als Tafels. Stoelen. Linnenkas ten. Spiegels, Schilderijen. Theeta fels. Eikenhouten Buffetten. Boeken kasten. Clubfauteuils. Ziiden pluche Ameublementen. I.eerameüblementen. Kapokmatrassen. Wollen en Satiin- dekens. Stroomatrassen. enz. enz. 5896 SPOTKOOPJESIIJ 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. 53 43 t 18900 92 18 16812 52 77 63 uuw v. - -16928 88 15 91 94/8 89 14225 35 ISUtto 5668 99 9501 H942 28 93 4? 5741 ---- 90 93 98 5833 37 52 56 84 5951 f 150C 10951 f JUOO 1072 e f 200 19782 2C24I f IVO 1806 11615 12068 14511 Prijzen van l 90. - einqen yelü) 53 2206 5071 7474 9 85 11558 13878 1671318743 65 37 5144 «9 911)2 11624 14014 1418810 7724 2Ü12U05 fj» 17014 «0 72 30 0914362 57191o2 7806 ‘JöÜJ 121UÜ 55 81 1U»32 öj 02 44 14475 97 JS «2 76 4/ 14325 171ZO194UJ 80 98 51 34 >9aW 981x2114 14644 60 i» Q7J9 33 92 73I96ZO 45 38 L -3 87 33 49 M 14c 17232 39 56 91 W 40 ta 12362 t» 57 72 /514988 08 h 12604 LU32 71 19/» - 83 17327 il 9011408 15zi)7 17043 19A» 20 78 U 03 83 71 87 17729 «1 ^61546211822 W' 7919929 72 03 84 26C09 98 77 - 89» 92/ )IW| 46 51 1204 29 78 91 1324 1523 - i 54 4042 1709 b4 37 4102 43 87 95 18)1 59 89 90 <920 J0 46 25 71 79 93 95 Ï6 99 1438 65

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3