H No. 14501 Dinsdag 21 December 1920. 59e Jaargang. iinose irdifl tonicum; Feuilleton. I| JINOSE nshist terug egen. STERKE MAC. 2sT ïexzTxrte- ezx -^-<d.'vext®zxtïe'&>leu<A voorGoxida exxOxxxstrelcexx- I - - De conferentie te Brussel. w IOSCOOP j .sre.4 Bww: MARItll, GOUDA. Redactie: Telef. Interc. 545. Administratie: Telef. Interc. Ml. uüt Bnpwel zeer I pleegt HOOFiDSTUK XXXV. De Lotimer’s aard. NDA. Met (Wordt vervolgd.) doer taaachankomat m aoliada Boekhaa- ooae Agantea. Gewone advertentiën en ingezonden medadaelingea bij contract tot zeer geredw- ceerden prjjs. Groote letters en randea worden berekend naar plaatsruimte. en van ERKEN uitvoering, behul ay 90 >7oi Advertentien kunnen worden ingeaondt delarea, Adrertentiebureaux INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.t5, elke regel moer IH. Op de voorpagina 50 hooger. E kost 2.de 0 gram; 6 fl. 21.—. ags een lepel is lüoyd word pater ionen die bloed- e e n Steal kon- hebben door de bij Apothekers IEC H T. R. «ulke wteselval- ai 11 en wijzigen ver den Ibo-p, die niet zoo heel te- de Parijsehe cor- llhldi. giteteravoiul, kt de kwastte van w Duïtechland te rooskleurig dan Naar het Schotsch van S. R. CROCKETT. Gaauthoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Nadruk var boden.) DOR NAMAAK. Co., Den Haag, n teruggenomen. 144 60 92 73 K .1 87 417232 40 57 03 lö 71 19729 17327 liMJB 39' 1704019107 70 U 83 71 17729 W .i822 W1 76 19929 *1 03 J2U.0ÖI 98 77 -942 89 1 J ■120100 Hierin voelt men den invloed van Har- dmg reeds. Tal van naken wachtten met afdoening op zijn optreden. Volgens een bericht uit Washington heeft senator Fall, een der intiemste vrienden van Harding, ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 ceat, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geachiodt Fraiwo per poat per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA by anae agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en Omstreken (behoorende tot den beaorgkring 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den beaorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertantiën van publieke vermakeljjkhó* den 15 cent per regel. Advarteetiëa in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. fiOlDSCHE (MlIRA\T VERSCHUNTDAGELUKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. ‘1 in alle gevallen ede en zenuw* i(binnenkoorts), ebrek aan kracht Drukkerij ZOON - GOUDA. „Ons Genoegen”, Na- ust. j tot een corres- de Duitschers M van hen verwacht be hoeren; Detaci bt is een voorbed de amenwerkang tu«- Mt mets te wen- siting treden vai op openbare de prijien f 1,25 0 -0,90 -0,60 -0,35 van Stedelijke auteursrechten. DE DIRECTIE Juan van groep tot groep, zich beklagen de dtet hij ooo weinig had aan te beden aan dte officieren van het leger van lord Wellington. Miaar die vervloekte Fran- schen! het leger van Soult! Zjjn vrien den, de Engetechen, zouden het wel be grijpen. De dieven hadden ternauwernood genoeg achtergelaten om een rauw gedu rende den winter te voeden. Maar toch werden de vcldvuren ontstoken en met pas geslachte lammeren van de heuvelen en goeden ouden wijn uit enkele verbor gen vaten, die nog n»et afigetapt waren «.foor de Fransche troepen, konden de of ficieren en hun mannen het vrij goed stel len, en voelden zij zich alsof xÜ in weekte verkeerden na het halve rantsoen., dat «il op de kale heuvelen rondom Esteila had- tllen ontvangen. Axiora wist, dat haar een moeilijke taak iwachtte in «He groote bovenzaal, waar zü gisteren geheel' alleen het middagmaal had gebruikt. De goede kapato.n zorgde dut de eerste samenkomst der bespiet! of gestoord zou rg. fr 4 uur. Stadhuis. Ver der v. Koophandel. isJWTUUll |Ö4W W 58 20717 48 I w i «1862320867 II >m uni-'u 131-3 iflöL K! tl 04 10623 /0 30 den van venrekanong, d jage resultaten oplevewl Te Parija -noet men de conferenitóe neemt, vreden zajn, teHafiomeenl reepondent van heit 1 aangeaien roa vreest, j de sduadlBveinBoeAihg, geven, er tihans rntincN ooit voorstaait (Daarentegen koenen hoopgevende berichte^ Ntaur het heet. kringen zeer te- nsche gedelegeer- er voor, geldefiten worden. Hoe vreetrul1 hek moge schijnen, Atlora sloeg haar oogen neer, toen zy de lachen de bdijheid in dse van Sydney Ijotimer zag Natuur! yk dtacht hy wat ieder ander man in zulk een geval gedacht zou hebben. Het was hard hem te moeten ontgooche ten. Maar zy moeat het doen. H.Ü had haar ééns gekust en <lat moest niet meer gebeuren. Maar wanneer hti haar verzoek eens weigerde weigerde met haar naar Schotland terug te keeren. Zy zelf kon daarheen teruggaan; met den goeden ka pitein Hbenezer om haar te steunen, zou zij er een eed op kunnen doen, dat zjj v.m. Soc. Ons Genoe- van Kaasproducenten» Jëbouw Bouw- en Wo- Onderstandscom- Geogge heeft ewlteilijk geant op het schryvgji van den lerschen OTlanaggan. Haerm biedt hy hem faciliteiten aan om met Arthur Griffith de president der Sinn Feon-organisatie, overleg te plegen en hy drukt <ilaarin de hoop uit, dht Kerstmis de hartstochten dm in Ierland de huidige afgrtiselyke en wichriksrtedyke stryd teweeg brengen, mag verzachten en aldus mogellyk te maken, „een openlijke en persoonlyke bespreking met de gekeven vertegenwoordigers van heit Lersche volk, welke eeen hoofiüver- Afaefruweltike verhalen van het Hjdea dev Engel ache gevangenen in handfcn vnn de bolsjewflui zyn vervat m het belang- ryke rapport van de commoaaie van Lord Eminobt, die benoemd om gegeven® te verzamelen nopens Rusland, welk rapport gjsteren openhaar is gemaakt. Deze slacht- Persoonlijke besprekingen. Exposé’s der vier Duiteche gedelegeerden. Hoopvolle stemming. De schadeloosstelling van Denemarken aan Duitschland. Amerikaansche toenadering. Als Harding president zal zjjn. Konstantijn wil Venizelos’ sporen volgen. BriefwissiHng tus- schen O’Flanaggan en Lloyd George. Het lijden der Britache gevange nen in Rusland. ONS OVERZICHT. stand heeft tengevolge dht Duiftscihland niet meer in staat is hti het sftiitien van iliandelsverdlragen met andere landien even eens voordteelige voorwaarden aan te bie den. 1 Inxlfien de bepalingen van het vredesver drag worden gehandhaafd, zullen dfie IhiitechJ-andfg capaciteiten in zake die scha deloosstelling verminderen. De Duiteche delegatie ia onnadÖéUijk bereid concrete vooretellen 'betreffende die vi edesbepaflinigen te formuleeren. Dr. MeUchóor gaf een exposé van de kwestie der liquidatie van Duitsche goe deren in het 'buatenland. Hy deeède mede, dat de waarde van dtaze goederen in de ter conferentie vertegenwoordigde landen negen millioen gouden marteen, dat is ne gentig muUioen papieren marken bedlrhagt. Deze soon moet volgens het veixirag van Versailles door de Duitsche regeering aan de belanghebbende Duitechp onderdanen wonden terugfoetaald, hetgeen naar dr. Melchior betoogde een zeer noodlottilgen invloed op de wissedlkioersen zou hebben. Hiij stelde voor, dat de geaMieerden dè volgende beginselen ziouden erkennen: le. de liquidaties, waarmee nog geen aan vang ds gemaakt, moeten ongedaan Wijven; 2e. de goederen, die reedis gerequestreerd zijn, moeten worden teruggegeven3e. de goederen, die liedis geliquideerd zyn, moeten worden teruglbetaaldl, volgens den prijs bij de liquidatie ontvangen. De heer Cuno bepleitte teruggave ven een deed dér handelsvloot aan Duitschland, verklarend, dat de Duitsche vloot die voor den oorlog 5-200.000 ton bedroeg, thans tot 300.000 ton is teruggebracht en nog slechts twee of drie groote schepen voor ■le trans-atlanttechie vaart telt, zoadat het land voor ztin te- en uitvoer nagenoeg ge- iuel van vreemde tonnage afhangt. Ten slotte betoogde de heer Cuno, dat <!e teruggave van een deel der handels vloot de werkloosheid onder de zeelaedten er mi de indtastaie zal verminderen, het geen niet alleen in het belang van Duitsch- land maar ook van de geallieerden en de geheete wereld) zal zyn. Wat ten slótte het exposé van Voo Strauss betreft, daarin werd in de eerste plaats de kwestie der verrekenbureaux besproken, waarbij hij er op aandlrong, dat de geallieerden dte thans geldende metho- moet men aldaar in vreden zijn. Een der den, Seyttoux, is zelfs nthousiast. .Allee gaat pirecW*, «dde i pondent van de Jé» zqggen psteoee wat mé beeft te hoeren; IMaci (tfg« voortetter; Mhan de GeaUfleerdien schen over; de daLegiats komen correct en te Hoeder trouw.” Op hun beurt z$n de Duitechers ver- heugjd over Seydoux’s gunstige uitlating en ze hopen, dtet de uitslag van Brussel gunstiger ml zyn dlan die van Spa. Voor Duiktschiand te er wel reden tot optimisme, ook omdat andere gebeurte nissen een lichtend stipje vormen m de algeoneene ilhisternis. Het bedrag, dat Denemarken aan Duitóchland moet beta len als vergoedfimg voor de staatseigen dommen in de vroegere Duitsche streek Noond-Sleeswijk, is aanzienlijk meegeval- ten. Het is in de Bchadfelooestelilingscom- misfiie te Parijs bepaaJd op 65 midlioen, een aom, dte Duitschland nooit had ge dacht te zullen krijgen. Verder te de houding van Amerika hoop gevend. Zooals gasteren geseind werd, heeft het Huis van afgevaardfigden daar eindelijk besloten den oorlogstoestand' met Duitschland en Oostenrijk op te heffen. Wanneer nu ook die Senaat het goedkeurt, zial inmiddels WiiAson, die zich steeds met hand en tand verzet heeft tegen een der- gelijke oplossing van de vredteskwestie. wei afgetreden en dtoor Hardfing vervangen zijn en deze president aal zijn sanctie aan <kat besdiuït_zeker niet onthouden. Amerika zjoekt dus toenadering tot Duitsehiandl, wat o ja. nog Uykt nvt een metledeelling vaïi Madden in het Huis van afgevaardigden, dat bónnenkort aan het Congres bet voor stel zal worden voorgelegd om Duitsch land een leaning van 1 millterd) dollar toe te staan ter bevordernmg van (het handels verkeer tusschen de Vereendgide Staten. dat na het in functie treden van Hardnng terstond omterhandelAngen zouden wor Jen aangeknoopt ter verandering van liet voikenbondavetnlrag Men zou het orgamsme van den vol kenbond naet vernietigen, maar art. 10, 11 en anderen, waartegen de Senaat be zwaren heeft, opiheffen. Amerika zal vol gens de meening van Fall de leiding dan op zich nemen. Hardmg heeft ook he.t voornemen met de Entente enger betrekkingen t« onder houden, daai- deze internationale bond ge ëigend zou zjjn den economischen toestand van de wereld te stabiliseeren, en het Amerika mogelijk zal maken Europa rui men economischen steun te verleenen. De conferenties van Harding zyn een lumwjjzang, dht dfe nieuwe regeerung be sloten heeft een goede verstaiuUioudlng er. een nauwe saanenwerlóng tti^ehen Amerika en Europa te herstellen. 9a23 brf 9923 72 10033 12012 10H7 y2 5a 10234 l~ 57 13u*7 VU 10350 13141 1Ü439 52 i! W4 93 1055U 13212 IUÖJÜ IJ3ÖÜ 157 52 til 54 94 15809 10771 13459 1J9U4 .lUboO 4 93 t- - - IIM9V 13554 162A U 'lllbi 8U 13025 111256 i 5d Oi I 70 «1 111325 ti5138! III4S0 1 tte laat! Zy legde haar hand tegen Syidney Lo- txmer's borst, als om hem weg te duwen. „Neen, neen, dat moet je niet doen. Je begrijpt het niet”, stamelde zy- ..Ik heb jc veel te verteJlen. Ik heb die heele reis gemaakt om je te vinden, om je te zeg gen De jongeman sdoeg zajn armen weer om haar heen. ,Je maakt mij heel gelukkig”, zei h<j, als ik het maar had geweten!” „Dat is het, (kat is het”, steunde zti- .Je weet het niet, je zult het niet begrijpen en ik kan ten aaninoore van al deze menschen niet vryuit spreken.” „Neen, dat kan je natuurlijk niet”, zei Sydney Lotimer met biiyde levendigheid. „Wat ben ik dom'. Laten we naar bennen gaan. Ik hoor, dat er een afdJeelmg van het leger van lord Wellington hier is. Ge neraal Barnard heeft my gezonden om het te zoeken het bónnen te brengen. Weinig had ik vermoed, toen ik my op weg begaf o. hoe weinig wat mij wachtte en my zocht wat een kostbaar iet® ik zou terugferengenl” Hij staarde A-dora teeder aan met zulk een stralende uibihmkkxng op het gelaat, dat het meisje er een oogenblik door werd nwegeoteept. Ztf liet toe. dat hti haar hand drukte, terwijl zti steedfe tot zaehzeW zei: „Dit is de tyd niet om te spreken! Dit te de tijd niet!” Men kan zach voorstellen hoe snel het gerucht door de gelederen ging, terwijl de manschappen hun paarden aftuigden of van water voorzagen na den langen rit, dat het meisje van hun kapitein den weg van Schotland had afgelegd om hem te Andere heeren, andere wetten! 1>it •geldt voor Amerika, de nieuwe, koiumg van Griekenland echter beijvert zteh de voetsporen van zyn voorganger (in naam (honing Alexander, indtemtaad Venteelbs) te drukken. In een interview aan boord van de Averoff (één dier laatste dfte Kon- atantyn zal hebben toe gestaan, want zoo- dira hy voet op Griekschen bodem zette, was hy geen burger meer en een konmg pleegt geen Journalisten te ontvangen), heeft hy tot een mtxlewerker van de Ex clsdor dien weg van Ven'iaelo.s te zullen in slaan en deze later terug te zullen roepen. De vraag of hy ten gunste van den dradogue afstand zou ifioeti ontkende Kon- stantyn beslist en voegde er aan toe zich slechte aan één wil te zullen onderwer pen, nA aan die van zyn vo-ïk. O|p de vraag waarom de honing niet door Streit vergezeld was, antwoordde Konstantijn, dttvt de Grieksche regeenng besloten hwl uit zyn omgevmg alle per sonen te verwyderen, die door de geal lieerde mogetixïheden beschouwd weixten als hun vyarulelijk gezind. Toen Axkxra even later tot bewustzijn kwam was zy 't middenpunt van een be langstellende groep. Zij was nog in Syd ney Lotimer’s armen en dte jonge man scheen niet van zins haar hos te laten. De soldaten van lord Wellington trachtten onverschillig te kijken of grinnikten vroo- lyk al naar hun opvoeding. Er lag een tevreden glimlach op het gelaat van dien dapperen kapitein. Zijn taak was afgeioo- pen. De verantwoordelijkheid was van zijn schouders genomen. De ware loods was aan boord gekomen- Oogenblikkelijk, met een enkele zenuw achtige beweging, maakte Adora zich vrij uit de armen van Sydney Lotimer maar zij was niet op haar gemak. Vaag en on- xeker kwam zy tot het besef, dat zij ge kust was. Ja, voor de oogen van al die mannen, en ook tot dat andere besef, dat zij het stil had toegelaten. Ja, hoe kon zij dat doen? En het was nu in ieder geval vinden. En zy waren alien blij, want de jonge vnend van generaal Barnard had het lot met gedeeld van de meeste mili taire gunrteiingen. Zijn makkers mochten hem graag lijden en zijn manschappen aanballen hem. Ook was hij ryk en de hardvochtigheid van een meisje had hem ten oorlog gedreven. Nu, de meeste hun ner konden iets desgelijks vertellen, maar düt tooneel was althans iete nieuws. Met het aanbreken van den dag en de komst van het convooi met ammunitie, dat door een detachement was vergezeld, waren de paridhs verdwenen als sneeuw voor de zon, die opgekomen was en slechts de geduldige muilezels, de leege venta en <le gesneuvelde bandieten, roiukim de hoeve en schuren, lieten een bewijs van dien strijd, dfie dien vorigen avond was ge leverd. Don Juan Hernam was even kalm hof felijk, alsof een aanval met kanon op zijn algueria en de komst van een afdeel ing cavalerie tot zijn bevrijdtog, de gewoonste zaak van die wereld was. Hy had reeds instructies gegeven om trent het overbrengen (ter dooden naar hun woningen. Tydriijk werden zü in den boomgaard neea-geiegd. Terwijl Don Juan naar hen kéék, nam hij zijn sigaret uit den mond, maakte het teeken des krui ses en mompelde by zichzelf: „God zy hem barmhartig! Hij behoorde tot een uitnemende familie!'* Ook gebeurde het wel, dht hij zonder godsdtenstig teeken luid zei: „De duivel heeft vandaag een slechte koop gedaan." Inbusechen hadden Adora en Sydtaey Ia- temer gewaclit. Beneden op de binnenplaats liep Don JÜQEEST'.- ■•ummvrs ten overstaan s 4. fa. MUblE. l.ecember 1920, )51 )72 782 2C24I JU6 ilblS 12068 K511 90. - 'einqen yelu) 9. 85 11558 13878 1671318743 911)2 11624 14014 14 18810 9x3» U710 20 53 43 32 30 39 t 18900 41 32 56 M 18 58 56 83 16812 52 70 1182114112 77 63 9360 83 35 16928 88 9478 89 14225 35 IfiUto 9501 H942 28 93 4/ 2012U05 17014 80 30 o9 14302 57 191o2 'TUÜ 55 8111*32 44 14475 97 38 4/ 14o25 171Z0 194UJ 98 51 o419064 12204 14644 60 9 34 92 7319620 38 1, .3 87 33 50 14c .3 17232 39 91 to 40 5» 12302 to 57 K /5 14988 12604 15032 töll 9Ó li I5zü7 11 eischte is voor een rechtvuardügB en eer volle regeling. Op (tezen brief heeft OHannggan ge- antwwHxt dat ,4e „eenige mojgeJijke weg” tot een vredige regeling voor de regeering is ,Ate bepalingen op te stellen vau een venürag dbor directe cwulierhanxiêiingea met het officieel hoofd' dfcr lereche natte: president De Valera" lioyxl George heeft een scherp ani- vxmrd gezonden op deze ter kwadar ure geannden mededtoedtog. Hy zegt: „dat met gematigdheid en nuchter verstand aa* beide zijden het mogelyk had kunnen tyn tot een vergeljjk te komen. U beweert nu, dat de eenig mogdyke weg tot vrede ia een erkenning van de lersche rapuNiaè en ondtenhandeling over een verdrag mat iemand', die U kenmerkt als officieel hoofd en president van de lersche republiek. Ik heb nooit nagelaten duidelijk te maken, dgt er geen mogelijk bestaat om tot eas regehng te komen zoolang de Sten FbL ners wn lersche republiek ainchen en dat er geen weg is, dte tot vrede leidt, doo; lang die Sinn Femere vothanien m bun pn gingen om tot een veigaltfk te diwtegeg door moorden «i gewelddaden. De ©enige vredle te gekomen, wanneer de leiders van Sinn Fein deze grondstelling erkennen. Ik betreur het dtep, dat doof blijft voor goede raadgevingen." Hoewel O’Flanaggan dus ntet geslaagd te iets ten doen ten dienste van den Iw- Bchen vrede, is de hoop op een wedterzijd1- sche regeling nog geenszins opgegeven. Een veel beteekenende daad heeft dte regeering gisteren in het Ijagerlnds daan, toen besloten werd het tijdperk ge- Airemte hetwelk het voor Zu»d-Ierland mogeljjk zou zyn de maatregelen van Home Rule te aanvaarden van twee jaar tot drie en een half te verlengen. Dit zal Zuid-Ierland een Langoren tyd geven om de verdiensten van de wei, welke Noord-Jerland voornemens is in de e«rnt- volgendte maanden urt te voeren, gade te slaan. De hoop, dat de conferentie door LLoyd George voorgesteld tusschen rt.geer.ng»- vertxgenuordfigera en door Ierland geko zen verttgenwoordbgers zal slagen, leeft nog altijd en de regeering heeft thans haar handen vrij om definitieve vervuil mg te beloven van concessies m de Home Rute wet. waartoe door die confereotie zou be sloten worden. Het aspect der Brussélsche conferentie is onderhevig aan veranderingen. Den eer sten dag leek ze een genoeglijk, vriend schappelijk ,/xudea' onsje” van heer en. dfie vol goeden wil, de zaak wiaar het om gaat wel eens even zullen opknappen. Alge meen koesterde men dan ook dte beste verwachtingen voor den goeden uitslag der ccnf er entte. Toen kwamen er wolken op letten, de geallieerden waren ontstemd over Havenstein’s lyrische ontboezemin gen, wiat ze niet poogden te verhelen, maar gelukkig over zag Bergimann den toestand onmiriritellyk en met zijn zuiver ziakelijke uiteenzetting wast hy de heeren weer in ’t humeur te brengen. De entente- afgevaardigden begonnen zeflfs belang te stellen, ün den toestand m Duitschland. een belangstelling, dfie Havenstetn had willen wekken, doch dfie in plaats daarvan slechts wrevel had dben ontstaan. Zoo besloten ze in persoonlijke onderhandelmgen dte Duitscihers bijzonderheden te laten ver- tellen met U gewlg, dat men Zaterdag in enkele kamers wan het As tor-hotel, waar de conferentie gehouxUen Wordt, een Duitsch gedelegeerde kon vinden omringd dor een aantal afgevaardigden dier geal lieerden, die hun slachtoffer uithoorden, alsof de Duitscher een misdadiger was en zjj z’n strenge rechters. Wat ze in zekeren zin ook inderdaad zyn. De vier heeren. die tot rapporteurs van deze persoonlijke besprekingen waren aangewezen, zijn gie- temiddag ter kennis van de algcmeene vergadering der entente-gedelegeerden ge bracht. Over de«i inhoud dezer vier ex- posé’s het volgende: Von Le Suire besprak de gevolgen, voortvloeiende uit de bepalingen van het verdlrag vian Versailles, volgens welke Duitschland de geallieerden als meestbe- gunstigdte natte moet erkennen zonder aanspraak op wederkeerigheid. Von Le Suire betoogde, dat Duitschland slechts kan bestaan, indien zajn natveer den in voer overtreft; daardoor is Duitschland genoodzaakt zijn invoer zooveel mogelijk te beperken en tevens het verbruik van zyn eigen producten in het land zelf te verminderen. Bovendien moet Duitschland een strenge controle op zijn export uit oefenen om er voor te zorgen, dat voor de producten een aoo hoog mogelijken prys wordt gemaakt. De thans bestaande toe- Sytiney IxxUuner in levenden lyve had ge zien. Maar, van den taant van iemand, aoo verdacht als zy, ‘Hat Roy Mc Cullock maar wwmg voordeel aanbrtmgen. Wfant Adbr» wast, dat «y door de rech ter! yke macht als de oorzaak van de twowt werd beschouwd. Zy keken eMcaar «enige ooganihl.iklk.en onzeker aan. Toen was het Sydney Ixxtimer die het et<r»t sprak, „Je hebt me lief?” begon hjj met nacht smeekende stetn, terwyl hy haar met plotselinge verlegenheid aankeek. Axiora schudde treurig het hoofd „U vergist u”, zxude z«. „Waarom ben je dun hier?" vroeg hjj, tterwtil de kleur uit zyn gelaat verdween. „Ben je niet gekomen om my te zoeken Ik dacht ,J>a”. zei zjj. haar Nik afwendende om zyn oogen te mijden. „Ik kwam om u te spreken, ik kwam om u te zoeken, maar niet om de reden, die u denkt. Ik heb veert te zeggen, ga aitten en luister. Ik verzoek u mij aan te hooren, indlten u eemg gte- voert hebt voor den vervlogen tyd. Sydney Lotimer gong zJttea. Hy gespte zyn zwaard los, daar het hem hinderde en wierp het op de tafel. Adlora volgde, het met de oogen. „Nu”, dacht ,aI« ik hem pijn doe, aal hij iet® ander» heb ben, waartoe hy aich kan wenden. Men zegt, dat een soldaat zich, gwnakkelyk taxxMrt." 9609 12U 62 76 89 98 9739 45 49 56 02 7U 84- 91 71 9ö23 «2 88 127U3 1! 33 20 91 03 87 171 15462 lil 04 12919 09 72 130*7 97 841 i 15533 r 43 17942 15612 57 9b20l«l| 180O2 2WM 04 16 85 16 9Ü 40 81819126455 92 51 18257 JtoöÜ "’554 1622U ltoö92Uüll til Mlt 1302j 16371 99 16447

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1