fo. 14506 Dinsdag 28 December 1920. 69e Jaargang, «KISTEN „Feuilleton. minste U vermoeit COOPS 1ST ie-ccrtxrs- exx -^d-’v-extexxtie'bla-d.’Troox O-otzcLsu STERKE MAC. irkt 54. Ontwapeningen schadevergoeding. VERS CH IJ NT DA GEL IJ K S BEHALVE ZON- SN FEESTDAGEN. tam: ABKTH.GOUDA. Redactie: Telef. Interc. 546. Administratie: TeleL Interc. 8Z. nuiur ook een tocumarw <fer bcochuvlns. Opper -Sdcawciw nijverheid M) 4DA. HOOFDSTUK XXXVIII. Bij meerderheid van stemmen. (Wordt vervoUd.) Advertextiën kunnen worde» ingaconden doer tu»ache«k»<nat van aoliada Bookhaa- iaUrea, Advertentiebureau» e* onze Agentea. f X V E E N. abonnementen ngenomen door EBOOM, Waddinxveen. Wüd- SEN. Gewane advertentiën an ingezonden medadeelingea btf contract tot aaer gereda- ceeadea prjjo. Groots letten ea raodex warden berekend naar plaatsruimte. i het wordt ter- univi het WIJPSTRAAT 31. Nieuwe Sschouwbzrg. >orstelling. jaai verzwcWwn» flUNHARDTlj l uur. Stadhuis. Ver- »r v. Koophandel. Polen klinken stemmen van vergelijk met Duitschland. geen enkele poging tot wij geregeld tijdig i ontvangen van var- a, vermakelijkheden, agauda te vermeldao. gevaar dat Frankrijk uiit Duitschland dreigt) zeide Tardfieu, die toch geen vriend van Duitschland ia, diat het 96 van zijn Ikianonnen had uutgieleverd en die nieuwe minister van Oorlog Raibert heeft deze mededeelipg met een meer gedetailleerde opgiave aangevuld. 30496 kanonnen zijn aan der intergeailieerde controlecommissie uït- golevertl. 7600 zijn bij die wapenstilstand uitgeleverd en 3 tot 4000 worden op het «ogenblik uitgelevend. Dit geeft een totaal van 41XXX) tot 42.000 kanonnen, dóe reeds of binnenkort uutgeleverd zijn. (iOUDSCHE COURANT. Naar het Schotsch van S. R. CROCKETT. Geauthoriseerde vertaling van L P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) ebouw Bouw- en Wö- ■g. Onderstandscom- Sémons spreekt wel, en in giunstigen zmn, over Polen, maar zwygt angstvallig Drukkerij OON GOUDA. INGEZONDEN MEDEDEELINGKN: 1-4 regel» ƒ2.65. elke regel moer «At. Op de voorpagina 50 hooger. „Orde! orde!” riep die rechter. „Dit allee is zeer ongepast. Als uw bewering juist is, als het waar is wat u zegt, waarom is u dan niet eerder hier gekomen?” „Myiord”, antwoordje Sydney Lotimer, Jk ben regelrecht uit Spanje gekomen, aan boord van het schip de „Fortuinko- nmgin”, dat nu m de haven van Glasgow Een jonge man in müataire kleedïng Iba&nde zich nu een weg door de menigte. De gerechtsdnenaars ontmoetten hem half weg. Maar die ernst van zijn voornemen, en misschien ook de uniform, die hij droeg, ’Meerhielden hen om dte hand op hem te leggen. Niu was de heele rechtbank opge staan. Advocaat Duhn en zijn redevoering werden vergeten in de drukte. Hij stond met open mond en met zijn hoofd voorover Sebogen te kijken. „Wiie is u, mijnheer?" riep Lord Püt- fitiriy, toen hij eenigszms tot zichzelf was tekomen. Toen nam hij weer een teugje uit zijn beker. „Ik ben Sydney Lotimer!” zei de jonge man eenvoudig. „Sydney Lotimer!" herhaalde de rech ter als een papegaai. „Ónmogelijk! Wij hebben juist bewijzen bootten aanton nen, dftt Sydney Lotimer vermoord is en Wel door de gevangenen voor ons. Wat hebt u aan te voeren als verontschuldiging vw deze schandelijke en ongepaste be- we-ring?” De jonge man, due by de getuigenbank de rechter zeggen! Het is over den moord op Muckle Sanity Ewan, meen ik!" „En waarom”, zei de rechter bon». .«Als <fie doofstomme persoon iets belangrijk heeft in te brengen, waarom went dten niet z(jn getuigenis te rechter tijd uitge bracht by den verdediger? Dit alle» i* buitengewoon lastig „Ik vraag om excuus, Myiord”, zei de eertijke landbouwer, „maar de advocaat kan tn- niets van weten! Ik heb drie nach ten op de Gairie bij Dumbie moeten wa ken ik en Aüie dat is mijn zuster En hij was niet te houden of te binden. Lk beb zwaar werk gehad, Myiord, om hem hier te krijgen. Ik zou liever twintigmaal een zeis over de weide van Lowran hebben gehaald. <tet kan ik u verklaren.” „Het komt er met op aan”, «ei Loni Pitfadrly, „wat je zou wilden gedaan heb ben. De heele zaak >s ongeregeld Ik heb nog nooit op zoo’n manier een verdedi ging bijgewoond. Mr. Dunn, ik moet zeg gen, dat u ernstig te laken is. Indien alle gevallen op deze manier werden uitgerekt, zou het Gerechtshof nooit tot rust komen.’’ „Dat zou toch beter zyn dan dat er twee mannen werden opgehangen voor iets, waaraan zij doodonschuldig zyn!” zeide Adam op denaelfden toon, waarmee h(j op de Woensdagse he marot gewoon! ijk naar de gezondheid mformeerde van een ander marktbezoekei dv •rbildilnip.ctl,. IN KOOKER’ 'oote NAPOLEON, n voer slechts 7 cent! TIP-POP 4 cent. ren. Waarom beeft de bewlikvog oswltaiiks alle vreesaanjagmg tot dlusver steed». Duitsch gestemd? Eenvoudig omdat de cultuur Duitsch is en hoog ontwikkeld en omdat ile bevolking haar land niet in de vuilnis pn het alcoholisme van Geiicië en Congres-Polen wal zien terugznnkien. Een Duiteche nederlaag beteekent niet alleen de econjomaeche ruïne van Duitschlasid, Zelfs vredte Duitse hl and zial toenadering afwijzen en het wil zijn best dben om alle aanleiding tot twist met de Foolische naburen uit den weg te ruimen. Wiat Amerika betreft meent Simons, dtot de nieuwe president Harding niet zal aar zelen den vredestoestand met Duitschlen l te herstellen. Het Duóteche voik zal onder vljjtigen arbeid en by sto-ikte spaarzaam- heid) geduldig wachten op een ander en beter Kerstfeest. der C._ Poolsdhe heerschappy dreigt. In hetzelfde blad) schryft M»a*ingkMurn: Een Amerikaan., diie dien toestand ter iphmtee bestudteerde, geeft mjj een zeer ernstig verslag van den toestand van vreeaaanjagung, waarin Opper-Sileaië tengevolge der IlooJsche benden en hun militaire en financieele ondersteuning door de Franschen leeQ., die er op uit zjjn hun werk., om Duitse Inland te ruïneeren. te voltooien. Onder de boosaardige leidtag van Korfanty doen de Polen bestemtige invallen in de Duitsche districten en drift gen Duitsche huizen en openbare gebou wen bónnen, verschrikken en mishandelen de vrouwen, jagen de Duitsche vergade ringen uiteen en ontbinden Duitsche ver- eenigingvn. De d«or dfe Franechen ge voerde propaganda «Kent tot ondtai-steu- ning van deze vrijbuiterij. Banken, hotels, «Igjarenwinkels worden opgekocht om den schijn te wekken van de Pooische cultuur, dóe niet bestaat, en om de Duitschers in d*e organisatie der verkaeoingen te hinde- In verband met de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het vredesverdrag schrijft die Duitsche minister van buiten- landhche zaken Sómons &mi de Frankfur ter Zeitung: Niettegenataande het komen de jaar er donker uilteiet. kan Duitsch- iaiwl 'hopen dat de zakelyke conferen tie ift Brussel het resultaat zal opleveren, <iat het beilrag, hetwelk DuitschJaml aan oorJogsvergoedliinig aal hebben te betalen, bintian de grtmzen van het mogelijlte ge houden zial worden. Ook in het Oosten blMst een straailtje van hoop, nu de Rus sische regeernjg zich bereid begint te ton nen mot <ie vol kien van Midden-Eu ropa economische betrekkingen aan te knoopen. uit en was aangekomen, keerde zich nu naar de rechters. ,4ij kent me toch, Kenneth?” zesde hy tegen den reisgezel van den rechter, „en jij, Melville, en jij» en jy! Bovendien, ieder persoon uit Lowran, die hier tegenwoor dig is, kent mij!" Maar een betere getuige dan een der genoemden was opgestaan in de aparte zetels voor vrouwelijke getuigen. Schraal, afgemat, stond Lady Lotimer dinar, eerst onzeker waggelend en met bevende han den. Plotseling, met een gillenden kreet van: „Mijn zoon! Myn zoon!" viel zy in Sydney Lorimer's armen. En achter de moeder van den jongen man zag men een andere vrouw, even oud als de moeder en even erg bevend. „Ook de mijne”, fluisterde zij, terwijl zij tiaar hand haast jaloetsch op zyn schou der legde. Toen met een iblik naar den rechter: „Dat hoort hier niet.” En zy nam weer plaats, tevreden om met haar oogen den tot het leven teruggekeerde te lief kozen, den man dien zy als kind had ap- gekiweekt en dóen zij nog steeds met eên moederlijke liefde beminde. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 2.75. met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, by onze agenten, den boekhandel ex de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorg kring): 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0,25. Van buiten Gouda en den beKorgkring: 1—5 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkhe den 15 cent per regel. Advertenties in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. over de voMoartemmiflg in Süleaië, waar over en weer de propaganda nog hard nekkig wondt gevoenk Naiar de SchJeaieche VoJkwzeitung meldt, heeft de apoetolósche commissaris Mgtr. Onno een manifest uitgevaardigd, waarin hij uit naam van dén Paus aan uïle pries ters der twee oatite verbiedt in het steen- mingsgebüed propaganda te loeren, hun particuliere meening te uiten en by de verkiezingen hun stem uit te brengen. Aan alle pastoors 1H verboden kerken en scholen voor de bespreking der steimningB- kwesrthe te gebruiken, tiaar deze plaatsen alleen voor de bevorder mg van het reli gieuze leven bestemd x|jn. Voor het ge val, diat <M decreet overtredlen mocht wonden, is die commisaaris gemachtigd, straffen op te leggen. De Duitsche pers beweert, terecht of ten onrechte, dat de Frayache regeering, de Polen by hun propaganda in Opper-Sulezie heeft gesteund! Het zy aoo, maar in enten- te-knngen begint men toch te begrijpen. 1 bat het hun zelf duur te staan zou kunnen Hoornen, wanneer DuitschMnd Opiper4>ite- aië ver’oor. Het Engelsche blad Nation schrijft dat in Opper-Siluoié het lot wordt besltet van Middon-Europa. Indien voor Duitrichland verforen gaat, zyn economisch heretel onmogelyk, wyl tegte'lykertyil een mmpa-pöedHge ruïne ondier geen waande heeft. Voor db annuïteiten zou een minimum worden bepaald. Zij zou den evenredAg zyn met de inkomsten der Duitsche belastingen volgens strenge con trole en het overschot der uitvoer. Deze politiek schijnt op hipt eerste ge zicht geen bezondiere bevrediging te bie den voor de verwachtingen der publieke meenang, merkt het Hdfowheh Nieuws bureau op, maar zyn beeft het voordeel ticor haar objectieven aan* en bijna conn- mercieeien aard te heide* tot reëeóe in komsten, mplaats van zuivere vormelijke geTkoegdbenangen. Men ijoept bwemlben hnnen korten tyd op progressieve beta iLingen in gpecie; het zou zeker de voor keur verdienen om eerst slechts het be drag van een Idem aantal annuïteiten vast te stellen om illaarna bot een overeenkomst te komen. Ls dót mogelyik dan is de geest van het venllrag gewaarborgd op het ocgenblik diat men aan Duitachland voor 1 Mei 1921, het totaal zijner verplichtin gen dtoet weten. In ieder geval zal uit deze metjwxile dJuidteilyk de geeftt van verzoening van Frankrijk blyken. Het zal' goed zyn dat zijn geallieerden nota nemen voor mogelyke nuttige doel einden van «leze concessies wanneer na de minister conferentie te Genèvte die re- geerfngen haar dpffinitieve beslissingen zmllen nemen- Inzake de tweede kwestie, dóe dtetr schn.- deüoosstelling, begint eenig Licht te komen. De conferentie te Brussel heeft tot heden wel geen bepaalde resultaten bereikt, ze heeft de aangelegenheid toch wel Verder gebracht, want te Parijs begint zich nu de politiek, die Frankrijk denkt te volgen, met eenige duidelijkheid af te teekenen. De Fransche regeening, wder eerste-mi nister in overeenstemming met haar bond- genooten zial handelen, heeft dte commis- »ciwkeverg»edMig doen weten, dat zij niets onredelyks zal vragen, aangezien het doel dis realiteiten te verkrijgen en naet onmatige eischen te doen, om ten slotte toevlucht te nemen tot een politiek ran geweld. De eerste annuïteiten van Duitschland zouden geheel zonder beteekenas zyn, in dien zy behalve grrondstoffen ndet ook die levering inhieklen van een zeker aantal fabrieksvoonwierpen. Bergmann stelde te Jlrussel voor, dat de Duitsche regeering een crediiet in papie ren marken opende tot direct voordeel van de Duitsche ny verheul De commies! e van schadteveiigioeding beoogt een systeem van ife-nzelfden aard, waarby de door den oorlog getroffenen ihiun aanlcoopen in Duitschland1 zuilen beta len, na controle 'der prijzen door speciale chècs, die gotrokken kunnen wordten op de credlietem welke hun individueel zullen worden toegekend. De Duitsche regeering,. die haar eigen imiusbrieelen kan schadeloosstellen met haar papieren geld, zou zoodoende een ge legenheid vinden om zich van een gedeel te van haar schuld’ in marken te kwijten, dat wól zeggen met een betalingsmiddiel dat op het «ogenblik in het buitenland ligt. Toen het nieuw» my bereikte, was ik in dienst by de troepen van Hare Majes teit in Spanje. De vertrok van Port Glas gow naar Thornhill, m de meenmg. dat de gerechtszittingen pas aanstaanden Maandag geopend werdén. Toen ik mijn vergissing bemerinte, ben ik dadelijk hier heen gereden met het paard, dat nu aan de deur van het rechthuis staat" De adknocaat-generaal, vol ijver in zijn ambt, stond nu haastig op. „Ik wil u lordschap er aan herinneren, dat al uw getuigen werden gehoord. Be halve de rede van verdediging i» de zaak af gehandeld. Ik verfoLaar, dat dóe heer geen recht heeft om daar te staan!” OnmiiHdellyk vatte Lotómer vuur. JLooY' riep hy. „Geen recht om hier te Btaan? Dat zuilen wy eens zien! Kenneth, Coemo, Dickson wie van jullie wil my een toga leenen?” De meeat nabyeiynde advocaat, een groo- te, goedige, blonde, jong, rechtsgeleerde, Dickson geheeten. die misschien meer be lang stelde in literatuur dan in pleidooien, trok haastig zyn toga uit. Sydney deed die cMuniddellyk aan. „Ik verschijn”, zei hij, ^als advocaat van de gevangenen als helper van ieder an der die voor hen optreedt. Ik hoop. <1M myn hulp zal worden aangenomen. Myn heer de adfvocaaitegeneraal. gelief nu te zeggen, dat ik recht heb om hier te staan!” De rechter, die dbor het herhaaldelyk gebruik maken van zym beker een beetje draaierig in zyn hoofd' was geworden, ze: eenignins stotterend: „Maar is u ooit toe gelaten tot de balie de Schoteche babe, bedod ik?” „Zeker, Mylordf, aei Sydney. „Fji ver Bchillttwie van de h/ier aanwezige hoeren kunnen dit getuigen. Het is waar, dat ik nooit gepraktrzeerd heb, noch ooit be halve vormelijk voor eenig gerechtshof l>en verschenen. Maar desniettegenstaande tien ik advocaat, en als zoodanig heh ik het recht om voor ieder gerechtshof in dit (and te piejten. Mag ik vragen wie de ad vocaat is, dfien ik moet bijstaan?” Aller oogen werden onmidtidlijk op ad vocaat Dunn gericht. Deze stond in groot*1 verwon:tering rond te kijken. Zijn talent van navolging liet hem in deze ongewone omstandigtieden in den steek. Zijn zorg vuldig voorbereide reden had haar invloed verloren. Hy had geen woord tot zyn be schikking. Hy «likte een paar maal en ging plotseling weer zitten Dus moest Sydney Lotimer, alhoewel on voorbereid. de rede van verdediging hou den. Zelfs düt mocht niet gebeuren zonder onderbreking. Het was een dag van ver rassing voor het Gerechtshof te Drum- fern. Een giroote, ruw Uitziende man. die echter een joviaal gezicht had. verscheen nu vlak voor de rechtbank. „Hemel en aarde!” fluisterden de jon gere leden van de balie, .«ls dbt eens de andere vermoorde man was? Tien tegen een, dat het BJwnn ia!" „En de zee gaf de dtoodea terug, dte er in lagen”, citeerde Kenneth Maitland oneerbiedig tegen Cosmo Taylor Maar het was Bwan niet In de verste verte met. Daarentegen was het niemand anders dan onze oude vriend, Adam Mc Quhirr, van de Gaórie. „Daar is een stomme, die niet kan spre ken". zei h(j. ,en de jongen wil met alle geweld een paar woonlen tegen mijnheer De Kerstdagen zyn, geljjk we al ver- moedtien, m Ierland niet vredig voorbij gegaan. Er heeft oen gevecht plaate ge hint, waarbjj 3 burgers zijn gedood, die nuar gezegd wntt, m het bezit van wa pens en munitie werden bevonden. Vol gens een andter bericht zijn twee jongedie- dlen, Reidy genaamd, <te<*(geschoten door gewapende mannen naby Ballymil'ligott op Kerstavond. Andrew O^Mumigjham van Ratanore werd op Kerstavond doodge schoten naby Kiüarny. Het bestuur van de Dail Eirann (parle ment der Smn-Feiners) Liet den ontvan gers der belastingen van Ierland on brief gewoixten, wvuuritn hun gemeld werd, dut indien zy party kiezen voor den vyand on het publiek trachten te dwmgen zyn ver ordeningen te doem nateven, als vij anden van het land au Men behandeld w»r- dw>. Er won It by gevoegd, dat dte teven snol en krachtdadig handden zullen, aan gezien de oorfogstoestand' bestaat tus- schen de Lerzche republikeinsche regee- rmg en Engeland. In Fiume heeft gedurende de Kerstda gen een volledigen oorkigzluaatand ge- heenRcht Volgens den Milanee&chen cor respondent van de Time», is de de biok- kade nu voltallig en troepen rukki-n op van drie kanten, terwyl de vloot van Pol» de haven en de eilanden Vegtha en Artie blokkeert. De voedingstoeatand in de steal wordt beschreven a.U wanhopig. De be volta!ng van Etume telt 52.000 aielen en de hoeveelheid levensmiddelen kan niet langer ilian een paar waken duren. Op de eilanden Arbe en Veglua is de toestand nog erger. Kort voor het intreden der bolkitaade werd een boroap gedaan op Frame en het regentschap, natuurtyk. ge- iDwongen, om voeding.'.mkMtelen te ver strekken. De houding van «ITAnnunaio blijft onveranderd! De moardeirhekl der bevo!- lung was beslist tegen alles wat tot bloed vergieten kon leiden. Sommige leden van liet regentschap warm het niet eerw met «fAnnunzio. Professor Pantal eone. Van d» rendteit van Rome. die Rettore van N|krtement van financiën, nam zijn ontrfag en heeft Flume onnnd*!ell(jk ver laten. De afgevaardigden Suai en de Ajm- bris vertrokken Woensdag uit Fiume met de volgende voorstellen: De Ital.aansche regeering erkent het regentschap van Fiume. met de haven van Barros mi de miandeu Arbe on Veglóa. Het regentschap zet af van de onmnlklteBi'ijke annexatie van Fiume dloor Italië, hetgeen het multer- wenp van latere besproeiingen zal vormen Het regientechap ziet af van alle verdere actie» m Dalmatié. d’Annunzio vaardigde een protest uit tegen de blokkade van Het Duitsche leger tot 100.000 man teruggebracht. De gezanten-con- ferentie over de Burgerwachten. Byna 40.000 kanonnen uitgeleverd. Frankrtjk’s politiek ten aanzien der schadevergoeding. Minister Simons optimistisch. Vóór de volksstemming in Opper-Silezië. Onrust in Ierland. Wanhopige toestand in Fiume. d’Annuitzio overleden? Italië en Griekenland. ONS OVERZICtiT. Twee kwesties zii>ttan den geallieerden en voornamelijk de Franschen, hoog, nJ. de ontwapening en de schadlevergoeding. Wat betreft die eedste aangelegenheid na dert men een bel angry ken diatom: op 1 Januari 1921 moet Duitschland het leger hebben teruggebiracht tot 100.000 man. In Pan-ys heeft men eiigenlyk nooit willen ge- iooven, dat Dudtschland’e letgerverminde- rmig Werkelijk zoover zou gaan, en nu in de Temps een officüeele Duitsche verkla ring verschenen is, diat de vereischte in- krimipii'nig reeds is bereikt, will men het nog niet gelooven, want dlaar zijn nog al- tyd die gevaarlijke burgerwachten, door dte Beóersche en de Duitsche rijkisregeeifng Vioorgesteld als zeer onschuldige politie corpsen, maar waarop men het in Frank rijk toch niet begrepen heeft. Men heeft Duitschland daarom bevolen die S».’lbst- tehute-orgianisaties te ontbinden, maar dlaar de regeeringen van Beieren en Dost- Pruisan nieuwe omwentelingispJannen vree- zen, hebben ze geweigerd aan dit bevel te voldoen. Nu heeft de gezanten-conferentie onder voorzitterschap van Jules Cambon, zich Maandag met deze weigering bezig gehouden. Ze wias van meening, dat te zaak van te veel belang was om te worden geregeld door het enkel zendleu van een nieuwe nota en dat de regeeringen ze'f moesten wordten gehoord. Tegelijkertijd heeft zoj het inter-geallieerde mülitaire comité te Versailles uitgenoodigd, Haar ter ovei'handiguing aan dte Geallieerde re- geeringen ten spoedigste een rapport te verse hiaffen gyer d'en tegenwoordig en staat van uitvoering der militaire, mari tieme en luchtvaartibepalingen van het verdrag van Versailles. Voorlooipóg zou dus geen stap worden gedaan inzake de o-ntbindiitng dier burger wachten, maar nu verneemt de Vorwhrts dat het antwoord der Entente op de laat ste Duitsche nota betreffende die ontwa pening reedte is aangekomen. In zeer be slisten toon wordt aan het standpunt vast- fehoudten, dat de Entente tot nu toe stee-is heeft ingenotnm. Het blad dringt aan op openbaarmaking van het antwoord. Overigens kan zelfs Frankrijk*tevreden zyn over de ontwapening. Tijdens het Ka merdebat naar aanleiding van Lefèvre’s afforedenf die naar men weet tegen ver korting van den diensttijd was, wegens *t 6331 27

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1