Abonneert U op dil Blad, NIVA o WHO: I tata ?8 win I Si C. A. MUUS Aromatische Staal. COHEN Co. i Vergelijkt U eens den bouillon van Maggi’s Bouillonblokjes met dien van een ander bouillonblokje. Het verschil zal U dadelük opvallen. U zult bemerken, dat Maggi’s Bouillon veel fijner is dan ieder andere. Oe Bramlstoffeii-Coiiiiiiissie „District Gouda" No. 1450 Rotterdam - v. Oldenbarneveltstraat 39. i GROOTE AFSLAG RUNDVLEE8CH Tenten enz. Bestel Uw Drukwerk bij A. Brinkman Zoon. I £Tiet: 1 V Zenuw-teblellen per apolh.en droston LUISTER EENS! - HET ADRES EERST 1 Groote Afslag Rheumatiek n Jicht Fculli iSiiM 2d 1 iedere gewenschte hoeveelheid anthraciet, eierkolen en steenkolen, tegen den prijs van respectievelijk f 6.10, f 5.45 en f 5.45 dus f 2.- boven den gewonen huisbrand- prijs. Firma P. COHN WIJNHANDEL Karn«mslk«laot 173 8QUDA. 1ste soorten WIJN voor Nieuwjaar. f Shirley President Bretels STERK prime zingende Kanaries allo soortea Wildxaagwagala in •teoda M 6489 12 AIMTON COOPS 1 HOEST vBkkovDh^>lP1iN 1 onrust, gejaaadheid, werspanning, exam® vrees, prikkelbaarheid en zenuwachtigheid v/ordt spoedig overwtmm door Igebrcsk ven MUNHARDT’ M>| ROODE M gezwollen »nl jeukende „Het Tabaksblad” Gouda genezen. Dr. H. NANNING’S BBBlBs I AUVERTENTHNf 6498 12 Den Haag. iemerstraat 2c/4. de 8382 40 fteductie: Telef. 1 6488 70 5939 30 help» U. tuoo ia ARNHEM. en 5783 36 H en haar» AGENDA. te Schoonhoven bjj A. N. VAN ZESSEN, NIVA CARL JULIUS. Gouwe 82. Voor groep B. kan ook elke gewenschte hoeveelheid in dezelfde kolensoorten worden verstrekt tegen boven genoemden prijs. 30 December 8 uur. Nieuwe Schouwburg. 4e Abonnementsvoorstelliag. Dit nummer best met inbegrip van FABRICS VAR Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken 1859 36 Eenige kennisgeving. De Heer en Mevrouw VAN HOORN—ROSIN geven kennis van de geboorte van een zoon Hiermede betuigen wij onzen har- telüken dank voor de vele blijken van belangstelling bij onze huwelijken ondervonden. 6190 12 W. P. OUWENEEL en A. OUDSHOORN. rnvou» i zacht BOSKOOP worden aangenomen door D. SPAARMAN, Aehterkade 253. Hat ba«t« vaar hrullaf- 2—aa partijen. 6380 20 H. BOER en L. C. OUDSHOORN. SndSSienu Vraagt LAXEERP1 Waar niet ysi Agent voer Gouda en omstreken: H. J. VAN SCHALEN, WIJDSTRAAT 21, GOUDA. >rg«ns, n* uw ontbijt, en dea middags ioee; en gü sul* J’ wordt door de per 5 ons ƒ0.85 -0.90 -1.— -1.— -0 75 l VarkrijgUu Mj Ap«<L«kere, DrRgUtn M Viri k WÖÏfevDORHET Brandstoffen-Commissie District Gouda. piano eiiiistiïïiïl ABONNEMEN per kwartaal ƒ2. Franco per post Abonnementen bjj onze agenten, ADVERTENT1 1—4 regels ƒ1.8 1—5 regels 1.5 den 15 cent per i Klacht vooral hot echte snerk. Wacht U voor .smaak Belfeefd verao&ken wjj gereusto tydtg mededeeiing tie moren ontvansres! van ver- gadferingen, concerten, vermakeiifkfaeden enz., om deze in onze affssda te vermeiden. Naar het Schotsch vt Geauthoriseerfii I. P. WBSSELIh (Nadruk toonen van roede vele iddelen hebl JAO. LOEF, P. C. Both,trant 26 - GOUDA. DROGIST - WIJDSTRAAT ji. Voegen zich Mar elke beweging v. h. Bchnam HcazeaMdaakM varkrtjgbaar laq». Ma. BlMfe, Amnia.da*. Kdxangracht 116 maakt bekend, dat vanaf 1 JANUARI 1921 voor Gezins hoofden en Kamerbewoners boven het minimum rantsoen verkrijgbaar wordt gesteld, VerkBigbanr te Gouda bü ANTON COOPS, Wijd- «trant te Schoonhoven bij A. N. VAN ZET“ di’recle Spoedit» in flacons van k. b‘i: 3 Jan. 3 uur. Vergad. Onderstands Comis*_ sie Armenzorg. Gebouw Bouw en Wo ningtoezicht. Electrische Drukkerij A. BRINKMAN ft ZOON - GOUDA. ANTON COOPS, te Gouda. S. H. VAN LOON, te Gouda. JOH. SCHEER, te Haastrecht. B. NATZIJL, te Stolwijk. A. N. VAN ZESSEN, t« Schoonhoven. 5349 25 1 Rabrulkt «EMMA'S 'CURAL= i im dmmmjam IB, 45 75 oto. 6031 - bij - 21 C ANTON COOPS te Gouda. S. H. VAN LOON te Gouda. JOB. SCHEER te Haastrecht. B. NATZIJL te Stolwijk. A. N. v. ZESSEN te Schoonhoven. Advertentien en abonnementen op dit blad voor Afaar daarna hee mijn vader een schuil kan haar niet nu ov« nam ons op, toen nif en de deur van het ons gesloten was. Ik doen wat ik kan, on. Boeding te geven.” Toen sprak Roy v enkele maal nog had «lagen naar Adora G bDaat geen gedachi houden”, zei fay. „Mi dat er een vnouv *1 er niet zijn. Ik b< •Uen, dat ie niet in A&pen, noch onder mj tosveu, eer ïk den wis Sandy Ewan heb nee •kchfe één lid) van c *chfcte, beschouw ik i verdenking, noolang detf Zijh vader wendde hem. De gevang» hij elkaar Voor de vele blijken van belang stelling onzen geliefden Ouders, Be huwd- en Grootouders betoond, ter gelegenheid van hunne vijftigjarige Echtvereeniging op 28 dezer, betui gen wjj bij deze onzen oprechten 4*nir- 6492 11 Familie TOEN. WEEKBLAD VOOR WINKELIERS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN. Meest verspreide, lezenswaardig vakblad. Min. 20 pagina's. Ruim 8000 lezers. Laeg abonnement. Belanghebbenden zenden hun adres aan den uitgever: J. C. SCHOEMEIJER, Am sterdam, en zy ontvangen gratis 2 weken een proefexemplaar. 5183 14 per 5 ons ƒ1.20 -1.40 -1.40 -1.10 -0.90 LAPPEN RIBLAPPEN ROLLADE v. d. RIB RIBSTUK GEHAKT 6485 30 M. J. VER ZIJL, Kleiweg 32, BOUDA. Telefoon 379. Aan hetzelfde adres een NETTE DIENSTBODE gevraagd voor dag en nacht. 30 cent per Kilo affgeelagen. i ROSBIEF OSSEHAAS I FIJNE BIEFSTUK RAUW KOE VET 1 PRIMA GESMOLTEN VET Aanbevelend, Wanneer wy aan gaan, wat er in het gemeente op allerlei welke belangryke rai nomen, wat er ook gemeentelijke bemoei bracht, dan is dat w; Het is een lange beurtenissen, die te van onze stad gedun Wanneer wy onze dag de stof levert schrijver later als t gaat beschryven, jaars nagaan, dan volgende vermeld: Jan. In verband m 'dinig van het statil emiolace inenten teirreinen worden 14 Jan. Ir. Piets n< oprichting van den bouw van 1 met Rtikssteun. 17 Jan. Van gemee: eenige wtinkeliers nen. ten verkoop a De Goud/sche Bt curreert de geme. lag er en prüs. 21 Jan. Hooge Watert het binnenwater. (ten, 27 Jan. Door de invoe kiesrecht krijgt G< moet de gemeente iworden verdeeld. 28 Jan. De s. d. raat wordt .versterkt di van dien heer Ster we Raad voltallig Het kabaal in besturen dier Ge gen van weldadlgl! iweest een storm i Febr. De N. V. K iPdi „Gouda” en tour, de heer J. L bun gouden aaker Febr. De kermis i stemmen door di geschaft. De Raar! beslu (het Van Iterson-2 ting van. een afz» 29 Febr. Ds. Lange, formeerde GemA scheidsrede. 15 Maart. Het schroei iKiat." loopt van de gen van stapel. 16 Maart. De Raad bt electrischen Btroo Schoonhoven. Aan de Gemet Na twintig jaar van onui^Sprekelyk Itftien heb ik mijzelf genezen. Sindsdien heb ik het als mijn levenstaak beschouwd, te trach ten ook anderen te genezen. Ik weet wat net beteekent te moe ten l|jden, maar ik ken ook de vreugde van terugkeer tot ge- aondheid en kracht. Ik heb mijzelf gene zen, maar ook dui zenden anderen. Tal van attesten zou ik U kunnen lieden, die geneesmii vruchteloos hebben gebruikt, en ten slot te door G‘ nu weder TANDPASTA met NATUURL1JLK «THER18CHE OLIËN bereid, daardoor tl ANTISEPTISCH en VERFRISSCHEND Groote tuben 75 et. l/< teben 25 ot. Advertentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude-Dorp door A, BOOM, Berkenwoude. voor Berkenwoude-Achterbroek doo»- T. NOOMEN, Beiersche, Stolwijk De Stem biyft steeds krachtig en welluidend wan* neer zU met Wybert* Ss Tabletten verzorgd wordt. Sedert 75 jarengeliefd ter ver* frisschlng der atem» banden. Bianva Mlkkta team i N ct 4 te door Gloria Tonic zijn genezen. Zjj z(jn gezond en sterk en zij vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan. Na veel studie is het my gelukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rheumatiek, Jicht, Spit en Beupjicht. Indien Uwe ziekte behoort tot de z.g. ongeneeslijke gevallen, zal één doos waarschijnlijk niet voldoende zijn, om U al geheel* genezing te brengen, maar toch zal V reeds na de eerste doos blijken, dat mijns beweringen waarheid bevatten. GLORIA TONIC ia verkrijgbaar in doo sen k ƒ2.60. Te GOUDA b\j ANTON COOPS, Wijdstraat 29, en verder bjj de voornaamste Drogisten. eveneens de GLORIA I»LEN A ƒ0.75 per done. ‘jgbaar volgt toezending postwissel plus ƒ0J6 voor porto door JohnSA. Smith, N.Z. Voor burgwal, Amsterdam. 9071 4« Wanneer gij lusteloos of moedeloos zijt; wanneer gij lijdt aan algemeene zwakte- geen eetlust; dadelijk vermoeid; zleeht slapen; wakker worden met hoofdpijn., duizelig of benauwd. Neem dan eens des morgens, na uw ontbijt, en des middags, een uur vóór den maaltijd, één eetlepel Sanguinose; en gij zult heel spoedig de goede gevolgen ondervonden. De Sanguinose wordt door de zwakste gestellen verdragen. Zij versterkt uw bloed en maakt het rijk; voedt daardoor uw zwakke zenuw stelsel en verschaft U een algemeene levensopgewektheid. Honderden en den in ons land hebben er de goede gevolgen van ondervonden. Per flacon ƒ2.—, 6 fl. f 11.—, 12 fl. /24.— Te verkrijgen bij do meeste Apothekers en goede Drogisten. f WACHT U VOOR NAMAAK. Y VAN DAM A Co., KOKO, «en zuivere, heldere en niervette vloeistof. bevordert deo haargroei, versterkt klieren i wortels, voorkomt het splitten en uitvallen. Hoofdzeer en root verdwijnen nadat men KOKO I eeo paar malen heeft gebruikt: men sprenkelt eci dig KOKO op bet haar, dan wrijft men het in Qcderwaartscht richting ea borstelt flink. Verwaarloos nooit Uw Haarl Wh stellen geen dwaze of onmogelijke eischen aan KOKO, maar wij zeggen en houden vol, dat geen ander preparaat KOKO als een zuiver geneesmiddel voor het Haar kan evenaren- WAARSCHUWING! 1 Lef op onderstaand Handelsmerk, voorkomende op elke flesch; KOKO wordt nooit los zónder verte» gelde buftenverpakking met Handelsmerk verkocht. PU f 1.05 kleins, 2.20 midden, 3.80 groots flssch KOKO Shampoo Poeders 1 0.15 per pakje. 0118 M

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3