I >erf I Blad. Co. S! Y No. 14509 i Vrijdag 31 December 1920. 59ex Jaargang. I - EERSTE BLAD. m liken iten enz. Feullictori. chermen 'ieën ■■illililIFf item krachtig lend wan* »t Wybert* verzorgd edert 75 fd ter vor der «tem* STERKE MAC. IARDT” tabletten Gouda in 1920, BIHALVJ SON- IN FIB8TDA6SN. Radactie: Telef. Inure. 545. itaw: MARKT 0UDA. AAuMetnUe: W, Intare. tUL 7 6 7 11 den. HIM. KK VAN 23 Juni. i NDA. itsfc Dit nummer bestaat uit twee Maden met inbegrip van de Kindercourant. van 13 Juli houdt tant een interpel- Nieuwe Schouwburg. DorstelliBg. en de iblieke i bijslag op den prjjs. wakken hervat, rektheid wordt Omu wirartratHa ra iMwowlu bij «straat tot rara «ra4^ crasto. pti!» Grooto latter, ra randra ventos berated raar plsetoraletto. Adrerteetlln kuuss worde, lafwoixlra deer toracheskevut na «Uede Boekte- detoraa, AdwtoattoteMSx ra rara Ajwta*. INGBCONDIN MEDBDKEUNGaN: 1-4 ravela /LH, elke nn| raar /KM. Op de .oorpwlaa 40 hoocer. it m MitrakM: SCHALEN, r 21, GOUDA. -r=? zyn ge- rein der ge- AM wii geregeld i ontvangen van ver- n, vermakelijkheden suranda te vermeiden. ivaardt, in afwijking i B. en W. een auto- ingezetenen aangebo- durende 1 Juni. F woi Go< post- 8 Oct. Naar het Schotsch van 8. R. CROCKETT. Geautihoriseeirde vertaling van L P. WESSELINK--V. ROSSUM. (Nadruk verboden.) (iOIIISIHI' CHIRm. ezx ■^^cl’Trextexj.-tieTblsLdl trooi G-otzcLsl exxOaaa.stxeleexx VERSCHIJNT DAGELIJKS li s .1— het Stede- gehoopt hadden, m Igemeene tevredei i we tegenwoordig al >p verlevendigt, dat Drukkerij COON - QOUDA. Onderstands Comiz-- «bouw Bouw en Wo- l&afldheid, nimexama? lelbaarheid wachMgheia 0 overwonnen ebrakvon i’s in et >n. i’s er ^Mlaar daarna heeft Aline Mc Quhirr mijn vader een schuilplaats gegeven en ik kan haar niet nu over het hoofd zien. Zij nam ons op, toen niemand dit wilde doen en de deur van het Huis van Muir voor ons gesloten was. Ik moet nu wederkeert# doen wat ik kan, om haar daarvoor ver- Boedfcng te geven.” Toen sprak Roy voor heit eerst. Geen enkele maal nog had hij zijn ooifen opge- «dagen naar Adx>ra Grade. „Laat geen gedachte aan mij je terug houden”, zei h^j. „Mijn, vader heeft noo- dat er een vnouw voor hem zorgt. Ik *1 er niet zijn. Ik betuig plechtig voor u allen, dat ie niet in mijn eigen bed zal slapen, noch onder mijn eigen dak zal ver- ^even> e^r dien waren moordenaar van «mdy Ewan heb neengeslagen! Ofschoon hechts één lidl van de jury mij schuldig *bfcte, beschouw ik mijzelf niet vrij van verdenking, roolang «ie zaak onopgehel derd h- Zijh vader wendde zich nu vriéndelijk ttt hem. De gevangenschap had hen na- door k k i 5 Juli. Uitsluiting 8 Juli. Dé 1 van de t jes. De salarisvoorstellen voor het geheele gemeentepersoneel door den Raad aan genomen. Gedeputeerde Staten onthouden hunne goedkeuring aan het raadsbesluit tot aanvaarding der schenking van een auto-spuit. 12 Juli. De Kroonprins van Djocjakarta brengt een bezoek aan Gouda. 13 Juli. In de raadszitting de heer I. van der Wj «MUliKCl NECROLOGIE. 24 Febr. Rector H, J. M. Verxyl overlede» te Rotterdam. 25 Maart. G. van Dort Kroon, Burgemeester van Waddinxveen. 6 April Pastoor J. F. M. Bunch, averted*» te Pumerend. 18 Juni. Mgr. N, J. Smeulden, overleden te Warmond 26 Juni. J. Brcebaart, Directeur der Goud- ache Glucose fabriek. 18 Oct T. van Straalen, Hoofd der Scheef met den Bybel. I Nov. A. J. Dyxhoora, lid der firma J. van Bentum en Zoon, 24 Dec. Dr. F. de Doer, gemeente-arta 85 Dec. J. C. L. Stadhouder, Directeur det Br and stof fen-commissie te Gouda. tiding Maat- harer concea ler, bronwater hen, die slechts weinag met elkaar ge sproken hadden, toen allee nog weelde was in de keuken van het Huis van Miuir. Maar zij waren vriend olijk geworden in de don kere, vochtige celten der gevangenis. „Roy”, zei hjj, „luister naar het woord van een ouden man, die je vader ie. Laat dfie geschiedenis je niet hinderen. Keer terug naar het Huis van Muir. Onderzoek moedfig wtie het was, die je niet onschul dig achtte aan hetgeen je ten laste was gelegd. Daarvan zal ik myn deel dragen, en jü het jouwe.” „Neen, vader", zei de Jongeman, dat woord teedter uitaprekendi, „ik zal nooit het Huis van Miuir ingaan, vóórdat ik den misdadiger aan de wereld heb bekend' ge maakt.” ,4e weet niet wat je onderneemt”, zei zijn vader. ,Je zult veel koude dagen en vochtige nachten op de heuvelen moeten dloorbrengen om een daad! te kunnen ont maskeren, die zoo in het geheim bedreven werd. Bovendien, het raakt je niet. Kom thuis jongen. Je bent m de oogen der menschen onschuldig. Besef dat. En wat God aangaat, Hjj weet alles!” De küank (ter juichtonen was nog niet geheel weggestorven. Hieronder meng de zich nu een verwoed geschreeuw, een geluid als van een troep huilende honden. Het was, zooals men zei, Jonathan Grier, dïe, bang voor zijn leve», naar de Max- wellbrug rende. Als de vrouwen dlieti avond den jachtopziener van Lowran hadden kunnen krijgen, zou het niet goed met hem afgeloopen zijn op de straatsteenen van Drumfero. De Mc CuUockz waren nooit m hun teven zoo populair geweest als hun manieren vooral die van igening arweg Gouda door de bei- haar leven, vooral sedert Syrüney gewoon was om de pas verschenen boeken bij haar vader te brengien. DaarbJJ had zij opge- rierkt, dat „misvenstand?’ het door de schrijven» bet meeet gebruikte woord is, om een geschiedenis langer te maken. Maar hoe haar levensloop ook mocht zijn, het was haar bedoeling dat or geon mis veratand in aou «jjn; Sydne- LoWmec en Roy M’c GuMock moesten haar begrijpen. Als er iemand zich beteedigd achtte, wel, daar zou zij zich niets van aantrekken. Altera wist Wl, dat Sydney Ijotimer ja- loersch op haar lette, zelfs toen hij ®ijn moeder aan zijn arm had, dte er op aan- drong, dat hij niet haar naar hei „Wapen des Konmgb" zou gaan, opdat h|j zou eten en uitmaten. Niettemin was zij besloten, dat Roy niet- om haar zijn thuis zou ver laten. Daarota vroeg zij hfem vrijmoedig tin dte Hoogstraat te Drumfern om met haar naar «te herberg „De Sleutels desi Kontogs” te gaan, die in een aijntraat lag, ver van de drukte (ter markt on van het rumoer om het gèneehtohuis. „Daar wacht een vriend van my op ma, met trien ik graag wü dht Je kennis «naakt,” zei ne. Hfet was loflpkteriHtiek van beiden, dat er tusschen h^n geen dank werd verwacht of uitgesproken. De oude vriendHcbapw- hand deed hen zwijgen, Natuuiiijk, als Adora in levensgevaar was geweest of in eeftfee grooie nweilvWiwdi, zou Roy a(jn best hebtten gedaan om haar te redilen. Daarom achtte hy het natuurlijk, dat Altera in zijn geval hem ter hulp fararn, en even natuurlijk, dat zij slaagde. Aitem was altijd de knêptte van hun twieeën ge- v eest. Dut Roy voor haar wilde sterven was. gemaktóelijk tc zeggen. Zooals <te tocht is om te wvmten ingea^temd. water otn te worden gedronken zoo was by Roy M’c Cullock, voor Axtera Grade om hem te gebruiken zooala zij wilde. Ernstig genoeg gingen do M’c Cullocks, vader en zoon, - naar de herberg en vdg- (ten A/terii de trap naar <te kamer, dfe »ij gehuurd had. „Mijn vriend kapitein Ebeneser Sin clair'." zei 'ze, terwijl ze glimlachte tegen de dme mannen, dfie verlegen dfcht Mj el kaar in de kr/teri vtonden. Roy gaf Smcteir een beetje besclirwmd de hand, maar Sharon, die hem volgde, had een spottanden glimlach om zijn mond. Hy stak in de eerste seconden zijn hand niet uA. Hü k>eek slechte naar het ge bronsde en getfmpehte gezicht van den zeekapitein vóór Went. ,4e hebt mij vergeten, zie ik, Ebenezer!” ee hij ten laatate. Op zijn beurt keek nu de kapitein weifelend^ hij stek eerst zijn iiand uiC en trok dte toen qgnigMain»* terug. „Dus jy waa het, (te dit jonge meiaje hielp om den nsan te vinden, die alleen mijn ouiten nek kon redden?" zei hij grtm- mug. ,AVel, te dan nwt gelijke munt betalen! Ebenezen Sinclair, herinner ie je nog Vaknria’ Op een helderen dhg, toen iedereen zoo stoffig was als een motecuuir op (ten tangen weg naar de Grao, waar een teer ■eUp lag en -T” (Wdt vervolgd.) Wanneer wy aan het eind van 1920 na gaan wat er in het afgeloopen jaar in onze gemeente op allerlei terrein is voorgevallen, welke belangrijke raadsbesluiten er nomen, wat er ook buiten het terrei.. gemeentelijke bemoeiingen is tot stand bracht, dan is dat waanyk niet gering. Het is een lange lyst van feiten en ge beurtenissen, die te saam de geschiedenis van onze stad gedurende 1920 vormen. Wanneer wy onze courant, die dag aan dag de stof levert voor wat de geschied schrijver later als de historie van Gouda gaat beschrijven, vanaf het begin dezes jaars nagaan, dan vinden wij daarin het volgende vermeld: 7 Jan. In verband met belangrijke uitbrei ding van het statten Gouda en de spoor- emplacementon moeten verschillende worden omtoiucend. Fiets neemt het initiatief tot van een V-ereemwing voor van Muxiktenjstandswonmgen Sharon een beetje toetsehieteltfker wa ren gerweert, «ouden zij door de stad zyn gedriagen als een overwinnende loandidaat voor het pariement. Maar Siharon was te ttuumeh en Roy had wel aan andere din gen te denken. Hierdoor sloeg de popula riteit van hot oogentelik om in uitaoodi- gngen o*n te gNtfm drinken. Vóór all es nuieat echter Sydney Lotimer bedankt worden en dit was voor Roy Mc QuHock geen aaTigénamte taak. Adora had een verre reis gemaakt al leen met dien man. Zij wias, nooals men zei, naar een vreemd hwwl gegaan om hem te vinden. Zij waren samen teruggekomen. Er schoot dus voor den jongen man niets anders over dan hen te bedanken en daar na aijn teerlucht in de vrakternD te netnen totdat hij^ijn gelofte had volbracht. Wat Adam Mc Quhirr betreft, die was al lang met Daidl, den Duivel, verdwenen en zijn zware Jast” werd! nu naar hef Westen gedragen in de richting van het Viermijlenhub» op den SptringQiolm Weg. Terwijl At oude ploegpaard met zijn lan gen strfSrt langzaam voontejokte, dacht Adam al over zijn weikxnn ti*ii-» en over hrtgten hü te vertelien had Niemand kon hem mei eenige mogelijkheid vóór zijn. Hy s»u n&lf hiet heele verhaal kun nen doen, hoe hij den rechter trotseerde. En memandi kiem beter dan hij van dit mo nopolie gebruik maken. Hy voorzag me nig praatje over het 'gteasje whiskey dut hij hwd PfthMy ted aangeboden. Met haar gewone beslistheid had Adora Hctaten, tet Roy M’c Cultoek geen w- keerd begrip mocht hébben omtrent <ta verhouding tuaachen haar en Sydney Lo- tsmer. Zy had genoeg romans gelezen ut terreinen 1 14 Jan. Ir. oprichting den bouw met Riikfisteun. 17 Jan. Van gemeentewege worden bij eenige winkeliers Ameiukiaansche schoe nen ten verkoop aangeboden. De Goudsche Bestuurdersbond becon curreert de gemeente door aanbod tot lageren prijs. Jan. Hooge Waterstand van den IJsel en het binnenwater. Alarmeerende geruch ten. 27 Jan. Door de invoering van het vrouwen- IróM-ecl* kriiet Gouda 12000 kiezers en mort de ir«n««>te ta 12 stemdistrieten worden verdeeld. 28 Jan. De s. d. raadsfractie in den Raad wordt .versterkt door het zitting nemen van den heer Sterk, waarmede (fe nieu we Raad voltallig wordt. Het kabaal in den Raad over de besturen dier Gemeenteliike instellin gen van weldadiglhekl Wijfot te zijn ge- iwee&t een storm in een ®las water. 1‘ebr. De N. V. Kaashandel-Maatschap- iPii „Goudö.” en haar nresiident-direc- teur, de heer J. L. van Eiik, herdenken hun goudfen zaken-jubileum. Febr. De kermis wordf met 9 tegen 10 ste manen door den Gemeente raad af geschaft. De Raad besluit tot uitbreiding van het Van Iterson-Ziekenhuis door stich- ting van. een afzonderlijk Zusterhuis. 29 Febr. De. Lange, predikant bij de Gere formeerde Gemöente. houdt zijn af scheidsrede. Maart. Het schroefstoomschip „Noorder- gat" loopt van de Werf-Van Vlaardiin- gen van stapel. Maart. De Raad besluit tot levering van electarischen stroom aan de gemeente Schoonhoven. Aan de Gemeente-Secretarie wordt voor Jongens «an den Burgemeeeter Martensamgel officieel reaoeodk 28 Nov. De Raad keurt de voorstellen goed tot aankoop van bouwterrein in Kort- Haarlem voor <fe R.-K. Wtouingbotjw- weeniteng voor den bq-Uw van 177 wAtawoningew en tot aankoop van 6 HA. bouwterrein aan de» Graaf Floris- weg voor volkswMJinsnbouw door de bouwwereenwing ,Dm Ideaal”. B(j de behandeling der begroeting voor 1921 dringt de Wethouder vu» Fntanctön. de heer Ueeelstiin. na een uiteenzetting der enorme verschillen teaschen de uitgaven van 1914/ ten thane, met klem op beperking van uit gaven aajfc. De belastingen ziin neer hoog. De Raad besluit met 11-—8 »t. tot weder-tovoertag van de kerrate, cv grond van de inkomsten (banaan voor de gemeentekas verbonden. De gemeentebegrooting voor 1921 wordt vMtgesteld tot een bedrag van 1.828.405.10 met onder de inkomsten een post ptaateeHike directe belaatin- Ipen v*n f BQöuOOO.— en noodpitkeering ran het Rijk aan de gemeente ran f IOOjOOO.— Dec. Beaoek va» Tajecho—Slowaaksche Mfaisters aan Gouda. Dei. Het garnizoen te Gouda komt In aanmerking om te worden opgeheven. ©e leges-rechten en Ijet gebruik of geiipt van openbare gemeentewerken, worden aanzienlijk verhoogd. De Raad aanvaardt een voorstel-Van der Brug tot instelling van een tapver- bod van Zaterdagmiddag tot Maandag morgen. De Goudsche keuringsdienst wordt opgaheven. Goud» Ml rasaorteenm ouder het keuringsgebied s-Gravenhage. De Voorzitter van den Raad zal het raadhbeoluit tot cumulatie van de func ties hnvenmeestor-marktmeester ter vernietiging aan de Kroon voordragen, als in strijd met het algemeen belang. 17 Dec. Gouda komt volgen» het ingediend wetsontwerp slechts in aanmerking voor een nood-uitkeering van het RUk van ƒ48.997. B, en W. van Gouda protesteeren daartegen. 17 Dec. De broodprijzen verlaagd. 21 Dec. Voor den bouw van 23 midden- standswoningen wordt aan de Vereeni- ging Middenstands-Huisvesting éen bij drage van 243.000 door de gemeente verleend, waarvan het Ryk 182.250 res titueert. 21 Dec. De tarieven van het Van Iterson- Ziekenhuis worden belangrijk verhoogd. 28 Dec. In verschillende industrieën open baart zich ernstige malaise. 29 Dec. Nieuwe stemming voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 30 Dec. Het wetsontwerp tot onteij van terreinen voor den spool BoskoopAlfen is thans de Kamer» aangenomen. 31 Dec. De 10de Volkstelling houdt ieder bezig! ABONNEMENTSPRIJS: p.r kwrtral /2J5, p«t week W ceel, met Zoadratblad per kwartaal 2.90, per week 22 eent, overal waar de beaorgitra per looper geaehledt Franco per post per kwartaal 1 MS, met Zondagablad fl.10. Aboamsmentea worden degelijk, aangenomen aan oaa Bureaa: Markt 21, GOUDA by eaze agenten, den boekhandel ea de postkantoren. 1 Uit. G‘ud*»m,t™ken (behoorende tot den besorgkring) IZa e Je,rete m"r (’•25- Van buiten Gonda on don beaorgkring: latie inzake de opmaking van het kohier van den hoofdelljken omslag. Vit de dis cussie blykt dat het ontwsrp-kohier door meerdere Raadsleden niet geheim ia ge houden. 29 Juli. De heer B. F. van Cittert neemt afschead als hoofd' van de Eenrte Bur- norachool voor Meisjes, 30 Juli. Het Veilinggebouw voor groenten 2 aZ km- ihamlel-AInatschappi] ./Geuda”. 31 Juli. De heer J. van Kranenburg wordt benoemd tot notaris ais opvoljw van notaris Gambier van Nopten. 3 Aug. Verordening vastgeateld tot heffing couer belasting op openbare vermake- 'liikihedan. Subsidies verleend voor den spoor weg Gouda-iMx>ntfoort-Utrecht (f 60.000 onder bepaalde voorwoorden) en voor den auto-dienst GaudteReeuwiik-Botta- gtaven f 1000.— per jaar). 19 Aug. De firma J. Coster en Zonen her denkt het 50-iarór bestaan barer fa briek van zuivölbereidiiwaetaffen. 23 Aug. Het conflict bjj de N. V. Kaaahan- (M-Miaatechmmiü „Guudh” geaim&iflid. 23 Aug. Een langdurig arbeidersconflict in de bUiksindustrte ge&r 26 Aug. De arbeid in de ba 31 Aug. Met groote opg weer Kioninigimeteest 2 Sept. De Goudsche Wi, schappij zal door wijziging sie^ inplaats van Lemvatc-, mogen leveren, dat na genomen proeven uitstekend voldoet. De gemeente gaat een overeenkomst iaan met de Naami. Venn. Goudsche Miacliunale GareBswmmrü tot wieder* zjidhebo atroomtovmiMi 16 Sept. Landbouwdag van de afd. Gouda der Holl. MiL van. Landbouw. 30 Sept. Credietaanvraag van f 10.000 voor die aanschioffing van twee 2-wiolbne mo- torspuiteci voor de gemeente, door den Raad geweigerd. De voorstellen tot aankoop van bouwterrein aan de Snovstraat ten be hoeve van den aanbouw van 80 volks- minge® voor de vereeniging „De >edie Woning" goedgekeurd. ct- en telegraafidhen-st gedurende en- Gedeeltelijke stopzetting van den kele dagen. 12 Oct. Nieuwe verordening vastgesteld op de heffing en invordering eener plaat- selijloe directe belasting naar het in- 'komen. 18 Oct. De auto-dienst GoudaReeuwyk Bodegraven geopend 28 Oct. De Bioscoop-Commissie door den Burgemeester geïnstalleerd. 28 Oct. Het r. k. voetbal doet zyn intrede in. Gouda. 1 Nov. De Volksuniversiteit te Gouda ge opend. 16 Nov. De Raad besluit tot het invoeren van georganiseerd overleg inzake aan gelegenheden van het gemeente-perso neel. 19 Nov. De nieuwe Tweede Burgerschool ■USVBM UIT M lOmAD. DXXXVU1. Dat de kaleader niet meer de oude is dat de begrippen van lente, zomer, hertst en winter niet meer zoo omland »l)n ais vroeger went geleerd on waanwhljniyk uit de praktijk werd afgeleid, we weten het allen. Met de Kerstdagen is het bewy» er voor geleverd. Vier dagen nu den aanvang van den winter was het zulk zacht weer, dat het een genot was langs den «trsjM- boulevard te wandelen. We hebben er wel eens z.g. zomerdagen meegemaakt, die heel wat onaangenamer van temperatuur waren dan nu btyv. do tweede Kerstdag «was. De zee waz bizonder mooi, de zon was vrij taork en het geheel was allesbehalve wiatersch. Het aantal wandelaars en fietsers was zeer grom; en op dè pier wub het bepaald druk te noemen. Enkele van de kleinere café die het gansdhe jaar geopend »Jjn, hadden het jdmkutAJ^.taimvorks«r wee niet ge ring. Het is alleen jammer, dat do winkel galerij zoo’n doodsch aanxien heeft met al die dichtgespijkerde ramen en deuren. Wan neer daar de zomersche kleur in was zou op een dag als die van Zondag j.l. het strandbeeld geheel en al aan het „seizoen” doen denken. Natuurlijk is het Kerstfeest opgewekt ge vierd. In tal van huizen straalde do boom in glans van lichtjes. Het was dit jaar ge- inakkelijk om aan een kerstboom te komen, want op verschillende plaatsen van de stad was gelegenheid gegeven voor den verkoop daarvan. De aanvoer schijnt de behoefte verre overtroffen tc hebben, want overal zijn groote hoeveelheden overgebleven, die ten slotte door de Gemeentereiniging moee- ten worden opgeruimd. Dat was wel een al te tragisch lot voor deze hoornen, die geroe pen waren oin zulk een eereplaafs in de hui zen te vervullen en wei verre van deze schoone roeping te kunnen volgen, een roemloos einde hebben op de aschfaalt. Het jaar spoedt ten einde en niet ónmo gelijk is het, dat deze I/.ef juist op Oude jaarsavond in de krant pr(jkt. Misschien heeft het jaar niet alles gebracht wat we ervan gehoopt hadden, maar indien slechts een algeineene tevredenheid heerscht, mo gen we tegenwoordig al voldaan zijn. De hoop verlevendigt, dat met name in de n algemeene zwakte- den met hoofdpijp 3 :s, een uur vóór den de goede gevolgen lien verdragen. Zy uw zwakke zenuw- onderden en duizen- een afzonderlijke afdeeling „Controle der Gemeentebelastingen” ingesteld. 22 Maart. Gedeeltelijke stopzetting der Kon. Stearine Kaarsenfabriek „Gouda”. 29 Maart. De Kon. Holl. Sigarenfabriek, firma C. G. van der Post hendenlot zijn 50-jarig bestaan. 30 Maart. Het mooie Marktplein wordt in 't rond met linden beplant, waardoor het aspect gansch en al verandert. 1 April. De Goudsche Telefoon-Maatschappij draagt het beheer van biet telefoonnet over aan het Blik. April. Aan Notaris N. F. Cambier van Nooten wordt op verzoek eervol ont slag verleend; als plaatsvervanger treedt op de cand.-notaris J. van Kra nenburg. 10 April. Het Mode-Etablissement „Gouda”, dir. J. Samsom, herdenkt zyn 50-jarig bestaan. 14 April. De Reederij „de IJsel” bestaat 80 jaren. 20 April. De Raad besluit tot den bouw van 104 volkswoningen aan en nabij de ver lengde IJssellaan. De Gemeente koopt het Huis „de Mo riaan” aan, teneinde daarin lyk Museum te vestigen.. Het vrijgekomen gedeelte van het ge bouw „Arti Legi" wordt bestemd voor „Openbare Leeszaal”. Aan het Rijk worden van gemeente wege concessies gedaan, teneinde hier te vestigen een Rijksschool voor Klei- njjverheid. Mei. De Raad aam van het advies van brandspuit, door ii den. De 8-uur winkelsluiting wordt ook ge- mde de zomermaanden van kracht De Raad neemt het voorstel aan van B. en W. betreffende het uitbreidings- plan-West. 2 Juni. De Kon. Stearine Kaarsenfabriek heeft een terrein aangekocht met be stemming voor volkswoningbouw. De gemeente Gouda sluit een 6 geldleening groot 1.000.000. 23 Juni. Tot betere bestrijding van de tu berculose zal een dagsanatorium met lig- ■hallen worden ingericht, verbonden aan het Van Iterson-Ziekenhuis. 25 Juni. De St, Janskerk wordt verrijkt met een kerkraam, voorstellende De herbouw van den Tempel", geschonken kunstzinnige Nederlanders. Ui^iluiting in de bouwbedrijven. Raad besluit tot reorganisatie tweede Burgerschool voor Meis- 6119 SQ 21 14 16

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1